Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande"

Transkript

1 FULLMÄKTIGE ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till ) var ursprungligen att påskynda överföringen av patienterna till fortsatt vård så att HNS resurser kan riktas till de patienter som behöver specialistvård. Moroten för kommunerna att vid rätt tidpunkt slus sa patienterna vidare är att de då undviker en separat vårddagss pecifik avgift som tas ut för vård efter avslutad specialistvård. En del av medlemskommunerna anser att det också är viktigt att de kostnader överbeläggningen medför betalas av den kommun vars patienter i strid med vårdstruktureringen blir kvar inom spe cialistvården i väntan på fortsatt vård. Överbeläggningsförfaran det har inte påverkat det totala antalet patienter som ska slussas vidare till fortsatt vård utan förfarandet har som man önskat i förs ta hand medfört att kommunerna snabbare än tidigare slussat patienterna vidare till fortsatt vård. Kommunerna har ändrat sin praxis när det gäller att ordna den fortsatta vården för patienterna med förkortade genomsnittliga sjukhusvistelser som följd. Den genomsnittliga vårdtiden i vårdavelningsvård inom specialistvården var år ,8 dygn och i januari-oktober i fjol 4,6 dygn, alltså en förkortning på 4 %. Även den genomsnittliga längden på vårdtillfällena inom allmänmedicin (överbeläggning) har förkortats från 2,2 till 1,8 dygn, varvid patienternas vistelse på vårdavdelning också överlag blivit kortare, vilket också var målet. Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande Enligt HNS grundavtal fastställer fullmäktige grunderna för prissättning av serviceavgifterna och styrelsen fastställer priserna på servicen särskilt för varje sjukhus. För överbeläggningsavgiftens del har fullmäktige beslutat om principerna för produktifieringen och prissättningen för 2008 enligt följande: Inom de somatiska specialiteterna är priset för en allmänmedicinsk vårddag lika med resultatområdets/resultatenhetens pris per grundvårddag inom de somatiska specialiteterna multiplicerat med 0,5 eller 1,5 eller 4. Avgiften stiger stegvis enligt följande: DAG 1-2: Överbeläggningsavgiften är 0,5*priset per grundvårddag DAG 3-5: Överbeläggningsavgiften är 1.5*priset per grundvårddag DAG 6- : Överbeläggningsavgiften är 4*priset per grundvårddag Inom de psykiatriska specialområdena är priset per allmänmedicinsk vårddag resultatområdets/resultatenhetens pris per grundvårddag inom de psykiatriska specialområdena multiplicerat med 2. Den förhöjda avgiften börjar uppbäras det 22 dygnet från det att en specialist inom specials-

2 jukvården har konstaterat att patienten kan slussas vidare. Registrering av förhandsmeddelande och överföringsmeddelande Patienternas genomsnittliga vårdtid på sjukhuset varierar med en genomsnittstid på cirka 5 dygn. Kommunen är skyldig att ordna en fortsatt vårdplats åt en patient som inte behöver specialistvård. När patienten inte längre behöver specialistvård, fattar den behandlande läkaren beslut om att patienten slussas vidare och lämnar också ett överföringsmeddelande och tidsfristerna för överbeläggning börjar räknas från det datumet. När det gäller patienter vars behov av specialistvård på förhand tidsmässigt kan definieras erbjuds kommunerna ett system med förhandsmeddelande som extra service. Genom förhandsmeddelandet kan den kommun som ska ordna en fortsatt vårdplats på förhand meddelas om en patient som sannolikt behöver en fortsatt vårdplats inom de närmaste dagarna. I HNS permanenta anvisning som är avsedd för HNS interna bruk sägs om meddelandet att det ska lämnas när den behandlande läkaren bedömer att patienten efter avslutad specialistvård inte kan sändas hem utan patienten kommer sannolikt att behöva av kommunen ordnad fortsatt vård. Ett förfarande med förhandsmeddelande skapades för att smidiggöra arrangemangen kring patienternas fortsatta vård och syftet är att redan på förhand ge mer information om de patienter som ska slussas vidare till de vårdgivare i kommunerna som ska ta hand om den fortsatta vården. I anvisningen sägs att man hellre ska lämna ett onödigt förhandsmeddelande i stället för att inte alls lämna ett förhandsmeddelande, men att ett förhandsmeddelande inte heller lämnas om alla patienter. Betydelsen och effekten av förhandsmeddelandet har effektiviserats genom intern utbildning, uppföljning och rapportering inom HNS. Oberoende av om ett förhandsmeddelande har kunnat lämnas fattas det alltid ett överföringsbeslut efter att behovet av specialistvård inte längre föreligger och ett överföringsmeddelande lämnas till primärvården. Ledningen för social- och hälsovården inom huvudstadsregionen har i sin skrivelse konstaterat att kommunernas ovillkorliga ståndpunkt är att förhandsmeddelandesystemets funktionsduglighet är en förutsättning för att de ska betala fakturorna. Huvudstadsregionens kommuner meddelade att de inte betalar sina överbeläggningsavgifter trots den av fullmäktige godkända budgeten. Enligt expertsyn inom specialistvården är det omöjligt att på övergripande basis ge ett förhandsmeddelande. Bara en del av patienternas vårdprocesser är sådana att det är möjligt att exakt bedöma när behovet av specialistvård upphör. Det är ofta mycket svårt att bedöma när multisjuka patienter blir friska. Dessutom

3 kan patienten efter akut specialistvård behöva fortsatt vård inom primärvården och inte heller om de här patienterna är det möjligt att lämna ett förhandsmeddelande. Enligt de prissättningsprinciper HNS fullmäktige har godkänt utgör förhandsmeddelandet inte en förutsättning för faktureringen. HNS måste inom överbeläggningsförfarandet iaktta de prissättnings- och faktureringsprinciper som fullmäktige godkänt och behandla medlemskommunerna lika. Antal överbeläggningsdagar 2008 Antalet överbeläggningsdagar uppgick år 2008 till sammanlagt dagar. Av dessa fakturerades enligt 0,5*-, st.1,5*- och st. 4* priset för en grundvårddag. Överbeläggningsfaktureringen var år 2008 sammanlagt 6,7 M. Av det faktureringsbeloppets förfallna fordringar återstår 4,1 M för kommunerna att betala. Fyra kommuner har en förfallen fordring på över euro. Kommunerna är: Helsingfors, Vanda, Esbo och Kyrkslätt. Av de kommuner som inte betalat sina fakturor är det bara Vanda stad som kommit med specificerade reklamationer om faktureringen. Av Vanda stad fakturerades i mars-oktober 2008 sammanlagt överbeläggningsdagar av vilka 157 dagar krediterades, dvs. 11,6 % på basis av reklamationen. Helsingfors och Esbo har inte lämnat en specificerad reklamation över faktureringen. Hel singfors förfallna överbeläggningsfordringar utgör 2,9 M, Vandas och Es bos Förbättrad process och problem Förfarandet har fått mycket kritik från en del av kommunerna under hela den tid det har funnits. Till följd av missnöjet har en del av medlemskommunerna inte alls betalat eller betalat bara en del av överbeläggningsavgifterna under Följande åtgärder har vidtagits för att förbättra processen: Under ledning av chefsöverläkare Jaakko Karvonen sammanträdde i november-december en arbetsgrupp med representanter för huvudstadsregionens kommuner och HNS för att reda ut problemen med överbeläggningsförfarandet. Gruppen lade fram förslag för att förbättra själva processen som föreläggs HNS ledningsgrupp för avgörande. Vid HNS introducerades ett infoställe för överbeläggningsfakturering som bland annat redan på förhand granskar överbeläggningsfakturorna som ska sändas till kommunerna samt koordinerar behandlingen av eventuella reklamationer. En möjlighet att lämna förhandsmeddelandet elektroniskt genom Navitas-servern skapades i samarbete med kommunerna. Elektroniskt förfarande har sedan övergången till Oberon varit möjligt från början av innevarande år från alla HNS sjukhus till primärvården.

4 Direktören för HUCS sjukvårdsområde Martti Syrjälä sände i december 2008 en skrivelse om förfallna överbeläggningsavgifter till berörda kommuner. I skrivelsen ombads städerna att betala sina förfallna överbeläggningsfakturor eller ifall de ansåg HNS fordran till någon del obefogad att framföra en detaljerad motivering för upphävning av fordran. Esbo, Helsingfors och Vanda framförde följande problem: a) Fel i faktureringsuppgifterna b) Förhandsmeddelande fattas c) HUCS resursproblem d) att man inte har kommit överens om ett enhetligt system för patientöverföringar och en lösning som tillfredsställer kommunerna. Städernas svar ingår som bilaga a till föredragningslistan. I sina skrivelser meddelade Helsingfors och Vanda att de är beredda att betala 20 % av de överbeläggningsavgifter som fakturerats för Esbo kräver också återbetalning av de utbetalningar som de redan gjort. HNS har gått igenom felen i faktureringsuppgifterna i fråga om Vanda stads reklamation. Kontrollen visade att 11,6 % av faktureringen hade fel och reklamationen har lett till korrigering av faktureringen. På basis av Helsingfors stads revisorers stickprov fanns det fel i 26 % av överbeläggningsfakturorna år Från HUCS sida har man konstaterat att uppenbara fel i faktureringen naturligtvis korrigeras. År 2008 företogs många åtgärder med vilka man förbättrade kvaliteten på faktureringen. Efter att ett infoställe för överbeläggningsfaktureringen kom igång kan man korrigera fakturorna innan de sänds till kommunerna. Också de preciserade interna anvisningarna sänker antalet fel på grund av en bättre bokföring. Enligt HNS anvisningar är det inte möjligt eller ändamålsenligt att sända ett förhandsmeddelande om alla patienter som är i behov av fortsatt vårdplats. HUCS eventuella resursproblem, som sagts främja uppkomsten av överbeläggningsavgifter, och eventuella brister när det gäller att komma överens om patientöverföringar är frågor som det finns skäl att lösa i samarbete mellan HNS och kommunerna. Principerna som styr förfarandet ska vara enhetliga och gälla alla kommuner. Utgångspunkten är att man inom överbeläggningsförfarandet för 2008 tillämpar de principer för produktifiering och prissättning som fullmäktige godkänt samt den permanenta anvisningen 3/2008 enligt vilka faktureringen ska utföras. Revisorns utlåtande och rapporten om överbeläggningsavgifts-

5 systemets funktionsduglighet HNS har bett om revisorernas utlåtanden om förfaringssättet för de öppna överbeläggningsavgifterna enligt vilket HNS krediterar medlemskommunerna med 20 % av all överbeläggningsfakturering för år OFR, CGR Leif Forsberg från KPMG Kunta Oy konstaterar i sitt utlåtande av att som revisorer anser vi att en 20 % kreditering av överbeläggningsavgifterna är motiverad (bilaga b). OFR, CGR Leif Forsberg och OFR Roger Nystedt har avgett en rapport om hur överbeläggningsavgiftssystemet fungerar och om den interna kontrollen (bilaga c). I sin rapport säger revisorerna att beloppet för till betalning förfallna fordringar per var ca 3,5 milj. euro. Vidare säger revisorerna i sin rapport att dröjsmålsräntan för närvarande är 11,5 % (referensräntan plus 7 % tilläggsränta enligt räntelagen). Enligt rapporten har obefogade överbeläggningsavgifter fakturerats och krediteringsfakturor har skrivits ut för fakturor som konstaterats vara felaktiga. Antalet felaktiga fakturor är emellertid inte så många att man helt kan låta bli att betala dem. I rapporten sägs att systemet med överbeläggningsavgift inte är tillräckligt flexibelt och att anvisningarna ur medicinsk synvinkel har visat sig vara svåra att följa. Revisionerna rekommenderar i sin rapport följande: ökad utbildning och enhetliga överföringskriterier det finns skäl att i framtiden komma överens om innehållet i den permanenta anvisningen med företrädare för kommunerna för att samförstånd ska nås överbeläggningsfaktureringen ska automatiskt kunna sammanställas på basis av uppgifterna i Oberon-datasystemen en reservperson bör få utbildning och handledning i faktureringen av överbeläggningsavgifter Överbeläggningsavgifterna 2008 Enligt utredningarna fanns det ca 12 % fel i faktureringen från mars till oktober Eftersom endast Vanda har gjort en detaljerad reklamation över räkningarna har man inte på ett tillförlitligt sätt kunnat kontrollera antalet fel för andras del än dessa reklamerade fall. Det faktiska antalet felaktiga fakturor kan i någon mån avvika från denna 12 %. Utgående från ovanstående föreslog revisorerna att HNS krediterar medlemskommunerna med 20 % av all överbeläggningsfakturering år Detta är motiverat enligt det utlåtande som revisorn avgett Vid förhandlingar som förts mellan stadsdirektören i Grankulla och biträdande stadsdirektörerna i Helsingfors och Vanda och

6 omsorgsdirektören vid Esbo stads social- och hälsovårdssektor och HNS tjänstemannaledning blev slutsatsen att det med beaktande av helhetssituationen vore motiverat med en lösning där 50 % av överbeläggningsavgifterna för 2008 krediteras alla medlemskommuner. Förslaget är att en kalkylerad krediteringsreservering på 50 % av överbeläggningsavgiften till kommunerna görs i samkommunen HNS bokslut för 2008, dvs. sammanlagt 3,372 miljoner euro. Reserveringen som minskar serviceinkomsterna för år 2008 har påförts sjukvårdsområdena och koncernförvaltningen i proportion till de under ett års tid fakturerade överbeläggningsavgifterna. HNS budget för 2008 skulle sålunda visa ett underskott på 2,659 miljoner euro. Överbeläggningsförfarandet i framtiden För beredningen av ändringar för korrigering av problemen med överbeläggningsavgiftsförfarandet föreslår HNS att en arbetsgrupp tillsätts som består av företrädare för kommunerna och HNS. Arbetsgruppen bör presentera ett gemensamt förslag som efter styrelsebehandlingen kan föreläggas fullmäktige för behandling i juni. Avsikten är att chefsöverläkaren är ordförande i gruppen och att företrädare från Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt från medlemskommunerna i de övriga sjukvårdsområdena kallas till arbetsgruppen. Ett alternativ är att avstå från överbeläggningsavgiften. Faktureringen blir klarare om man avstår från överbeläggningsavgiften, men äventyrar ur specialistvårdens synvinkel en smidig vårdkedja. Förfarandet med överbeläggningsavgift har styrt ordandet av vården i rätt riktning, men ur faktureringssynvinkel är förfarandet besvärligt. Ett annat alternativ är att grunderna för fastställande av överbeläggningsavgiften ändras så att de blir mer gemensamt godtagbara. Inom överbeläggningsförfarandet ska principerna för produktifieringen och prissättningen som fullmäktige godkänt iakttas. En ändring av principerna kräver HNS fullmäktiges beslut. Utlåtande av HNS revisor bilaga d. Styrelsen behandlade frågan vid sitt möte I sam band med behandlingen av ärendet avgav ledamot Äyräväi nen understödd av Yltävä och Långvik ett förslag om att sty relsen förelägger ett förslag om att medlemskommunerna krediteras med 20 procent av över beläggningsfaktureringen för år Vid omröstningen un derstöddes föredragandens förslag av Paqvalin, Taipale, Simpanen, Seppä, Viljakainen, Urho, Könkkölä, Honkanum mi, Dahlberg och Prihti. Äyrä väinens förslag understöddes av Äyräväinen, Pyykkölä, Långvik, Yltävä och Väyrynen. Sa laspuro och Etelävuori rös tade blankt. Föredragandens förs lag utgjorde sålunda beslut med rösterna 10 5, två ledamö ter avstod från att

7 rösta. Styrelsen Fullmäktige beslutar att 1. anteckna för kännedom utredningen om faktureringen av överbeläggningsavgifterna och systemets funktionsduglighet 2. alla medlemskommuner inom samkommunen HNS krediteras med 50 % av överbeläggningsfaktureringen för 2008 och att en krediteringsreservering på sammanlagt 3,372 miljoner euro görs i bokslutet för 2008; och 3. anteckna för kännedom styrelsens beslut av om att verkställande direktören för utredning av korrigering av problemen med överbeläggningsavgiftsförfarandet eller förutsättningarna för att eventuellt avstå från förfarandet tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att till komma med ett förslag på ett system som ersätter det nuvarande överbeläggningssystemet. Beslut Förslaget godkändes.

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA

DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA DE VIKTIGASTE ÄRENDENA /DOKUMENTEN SOM KOMMIT TILL HNS FRÅN VALVIRA I tabellen ingår i förkortad form de viktigaste ärendena/dokumenten som kommit till HNS från Valvira. I sammandraget ingår inte ärenden

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Utvärderingsberättelse för år 2012

Utvärderingsberättelse för år 2012 Utvärderingsberättelse för år 212 Till fullmäktige för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 1 98 96 94 92 9 88 86 84 82 8 78 76 74 72 7 978 986 946 967 965 922 92 97 911 915 9 898 9 897 882 88 887

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer