Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05"

Transkript

1 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande Christer Johansson (M) t.o.m. 23 Sabri Altunkaynak (M) Gunilla Werme Olsson (FP) Allan Carlsson (MP) Gunnar Lidén (S) Benny Larsson (S) Ola Karlsson (S) Junuz Sabljic (S) Tjänstgörande ersättare Lennart Carlsson (M), ersätter Klas Jansson (C) Lilla Åström (KD), ersätter Christer Johansson fr.o.m. 24 Harbi Amir (FP), ersätter Josef Hannason t.o.m. 23 Ia Malmqvist (MP), ersätter Josef Hannason fr.o.m. 24 Anna-Karin Lilja (S), ersätter Sofia Lindstrand Olga Pamirschi (S), ersätter Patricia Lazo Närvarande ersättare Lilla Åström (KD) t.o.m. 23 Ia Malmqvist (MP) t.o.m. 23 Christina Björk (V) Närvarande tjänsteman Lotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef Eva Sundmalm, strateg t.o.m. 23 Stefan Sjöbäck, strateg t.o.m. 23 Lennart Balkstedt, strateg t.o.m. 23 Birgitta Palmér, ekonom t.o.m. 21 Kenth Kronwall, verksamhetschef t.o.m. 23 Carina Ulin, verksamhetschef t.o.m. 23 Dag Sjölén, verksamhetschef t.o.m. 23 Ulla-Beth Jalsborn, fr.o.m. 21 Ann-Kristin Norberg, kontorschef/administrativ samordnare Paragrafer

2 Justerare Sabri Altunkaynak (M) Junuz Sabljic (S) Justeringstid 13 mars 2009 kl Sekreterare Inga-Lill Nilsson 16 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs med den ändringen att ärende gällande delegation; statsbidrag för yrkesvux 2009 läggs in som ärende 3 b. Dagordningen godkännes med redovisade tillägg. 17 Årsberättelse Ärendenummer Vux 39/2009 Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér Förvaltningen har kommit att präglas av förändring. Under hösten tillträdde ny förvaltningschef, det gamla kansliet lades ned och flyttade in i det gemensamma förvaltningskontoret för Gymnasieskola och arbetsliv. Förändringen gjordes under hösten i ledningsorganisationen och vi har inlett en planering för att arbeta med och genomföra en verksamhetsöversyn. Nämndens ekonomiska resultat blev tkr i överskott. Överskottet beror på att planeringsreserven, interna fördelningspotten och intäkter i form av statsbidrag inte utnyttjas fullt ut. Enheten introduktion och lärande redovisar tkr i underskott som beror på utbetalning av introduktionsersättning. Enheten Arbete och utveckling redovisar tkr i underskott som beror på kostnader för tolk. Enheten Utbildning redovisar överskott med 438 tkr. Ett av de tre målen för God ekonomisk hushållning som Kommunfullmäktige fastställt uppfylls. Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,63 enheter till 6,11 %, vilket gör att målet att sjukfrånvaron årligen ska sjunka uppfylls. Andelen personer som har gått vidare till studier resp. arbete efter avslutade arbetsmarkandsåtgärder har minskat med 6 enheter till 32 %, vilket gör att målet inte uppfylls. 2

3 Målet att den genomsnittliga introduktionstiden för flyktingar inte ska vara längre än 2 år har inte uppfyllts, mätningen visar att den är 28 månader. Introduktionstiden har dock minskat i jämförelse med Förvaltningen har arbetat med grunduppdraget att verka för att fler människor ska komma i arbete och bli självförsörjande. Den största uppdragsgivaren är idag Försörjningsstöd och människor som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden. En tydlig inriktning har under året varit att rikta insatserna på ett sådant sätt att inlåsningseffekter undviks och att ett stort mått av individualisering står i fokus. Nya vägar och metoder för att finna vägar ut på arbetsmarknaden måste provas vilket kommer att vara en huvuduppgift Under 2008 har vi fortsättningsvis tagit emot ett stort antal nya flyktingar. Huvuddelen av de nyanlända utgörs idag av anhöriginvandring. Under året har två nya verksamheter startat, NUEVO och Passagen. NUEVO som är ett treårigt ESF-projekt som vänder sig till grupper som står långt utanför arbetsmarknaden och som har ett eller flera hinder att omedelbart kunna ta ett arbete och som uppbär försörjningsstöd. Passagen arbetar med att möta ungdomar i åldern år och som inte går i gymnasieskola. I årsberättelsen redovisas också aktiva åtgärder för Kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag och genomförda åtgärder av nämndens uppdrag. sunderlag Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens årsberättelse med bilagor personalbokslut, organisationsbild och volymuppgifter/statistik. 1. Årsberättelsen 2008 fastställs. 2. Begära hos Kommunstyrelsen att överföra tkr av driftresultatet till 2009 och 2010 för satsningar i syfte att motverka arbetslöshet med särskild inriktning på utrikesfödda och personer i åldersgruppen år. 18 Delegation; statsbidrag för yrkesvux 2009 Ärendenummer Vux 43/2009 3

4 Handläggare: Eva Sundmalm Sammanfattning Regeringen föreslog i budgetproposition för 2009 (prop 2008/09:1) en riktad satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux). Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget. I propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop 2008/09:97) föreslogs en utökning av antalet platser i satsningen på yrkesvux. Bestämmelser om statsbidrag för yrkesvux finns i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden den 15 mars 2009 den 31 december Statsbidrag kan lämnas för nationella kurser som i gymnasieskolan utgör karaktärsämnen inom något annat nationellt program än estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet. Statsbidrag kan även lämnas för orienteringskurser, dock för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare. Ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2009 ska vara Skolverket tillhanda senast 16 mars Ansökan ska undertecknas av ordförande i beslutande nämnd samt av kommunens kontaktperson för vuxenutbildningen. Ordförande beviljas delegation för undertecknande av statsbidrag för yrkesvux Attestförteckning för år 2009 Ärendenummer Vux 40/2009 Handläggare: Birgitta Palmér Attestförteckning reglerar vilka som attesterar förvaltningens ekonomiska transaktioner. Nämnden fastställer attestförteckning varje år, förändringar som sker under pågående år delegeras för beslut till förvaltningschef och ekonom. Attestförteckningen visar attestanter i Raindanceportalen, gällande elektronisk fakturahantering, internfakturering och attest i bokföringsportalen. sunderlag Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens attestförteckning, daterad 9 februari

5 1. Attestförteckning 2009 för elektronisk fakturahantering i Raindanceportalen, internfakturering och attest i bokföringsportalen fastställs. 2. om förändringar i attestförteckningen under året delegeras till förvaltningschef och ekonom. 20 Särskilda satsningar och uppdrag för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden verksamhetsåret 2009 Ärendenummer: Vux 17/2009 Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson Bakgrund Utifrån arbetet med budget 2009 och det snabbt förändrade arbetsmarknadsläget beslutade nämnden under hösten 2008 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till särskilda satsningar och insatser för att motverka och förhindra utanförskap och arbetslöshet. Utrikes födda Arbetsgruppen har varit överens om att huvudfokus ska ligga på gruppen utrikes födda utifrån att denna grupp har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden, riskerar att vara de som först får lämna den i tider av lågkonjunktur samt att gruppen som har svårt att lära sig svenska riskerar att hamna i ett permanent utanförskap. Förslag Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1. Avsätta x antal kronor till de särskilda satsningarna och uppdragen under verksamhetsåret Uppdra till förvaltningen att genomföra satsningarna. 3. Rapport ges regelbundet till nämnden om genomförda insatser. 5

6 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde den 5 februari 2009, 2 1. Ärendet är berett på dagens sammanträde. 2. Förvaltningen får i uppdrag till marssammanträdet att återkomma med förslag på budgetbelopp och finansiering av kostnaderna. Förslag Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1. Den parlamentariska gruppens förslag på särskilda satsningar och anställningar med särskilt stöd, beräknas till en kostnad på tkr respektive tkr. Den beräknade kostnaden finansieras av intern fördelningspott. Instegsjobb med 100 platser finansieras med del av tilläggsanslag från kommunstyrelsen, nettokostnad tkr. 2. Uppdra till förvaltningen att genomföra satsningarna. 3. Rapport ges regelbundet till nämnden om genomförda insatser. Yrkande Murad Artin (V) yrkar att beslutspunkt 1 kompletteras med enligt särskild bilaga. Ordföranden yrkar bifall till Murad Artins yrkande. 1. Den parlamentariska gruppens förslag på särskilda satsningar och anställningar med särskilt stöd, beräknas till en kostnad på tkr respektive tkr. Den beräknade kostnaden finansieras av intern fördelningspott. Instegsjobb med 100 platser finansieras med del av tilläggsanslag från kommunstyrelsen, nettokostnad tkr, enligt särskild bilaga. 2. Uppdra till förvaltningen att genomföra satsningarna. 3. Rapport ges regelbundet till nämnden om genomförda insatser. 6

7 21 Feriepraktikplatser Ärendenummer: Vux 21/2009 Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson Bakgrund I budget finns medel avsatt för feriepraktikplatser motsvarande 900 platser. En utökning av antalet platser till stycken medför en kostnadsökning med kronor. Nämnden måste ta ställning till om en sådan utökning ska göras och hur denna ska finansieras. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde den 5 februari 2009, 7 1. Förvaltningen får i uppdrag att utöka antalet feriepraktikplatser med 100 platser till en kostnad på kronor, samt ta fram förslag på finansiering av platserna inom befintlig budgetram. 2. Ärendet är berett på dagens sammanträde. Sammanfattning Förvaltningen har planerat för 900 feriepraktikplatser under Det finns en uttalad vilja att utöka antalet platser till att omfatta 1000 stycken. Detta medför en ökad kostnad med 800 tkr. Inför 2010 föreslås nämnden också ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning och lägga fram ett förslag till hur arbete med feriepraktikplatser ska kunna utformas så att så många som möjligt kan erbjudas en feriepraktikplats. Förslag Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1. Antalet feriepraktikplatser utökas med 100 stycken. 2. Den ökade kostnaden finansieras genom en omfördelning i den ekonomiska ramen. 3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om hur arbete med feriepraktikplatser ska utformas så att så många som möjligt kan erbjudas en plats. 7

8 Yrkande Murad Artin (V) yrkar ändring i förvaltningens beslutsförslag punkterna 1 och 2 samt bifall till beslutspunkt 3. pkt 1 Antalet feriepraktikplatser utökas med 500 stycken. pkt 2 Den utökade kostnaden finansieras av tilläggsanslag från kommunstyrelsen. Gunilla Werme Olsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Propositionsordning Ordföranden ställer Murad Artins ändringsyrkande under punkterna 1 och 2 mot Gunilla Werme Olssons yrkande om bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 1. Antalet feriepraktikplatser utökas med 100 stycken. 2. Den ökade kostnaden finansieras genom en omfördelning i den ekonomiska ramen. 3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om hur arbete med feriepraktikplatser ska utformas så att så många som möjligt kan erbjudas en plats. Reservation Murad Artin (V), Gunnar Lidén (S), Benny Larsson (S), Anna-Karin Lilja (S), Ola Karlsson (S), Olga Pamirschi (S) och Junuz Sabljic (S) reserverar sig till förmån för Murad Artins yrkande under beslutspunkterna 1 och Information om instegsjobb Ärendenummer Vux 41/2009 Handläggare: Ulla-Beth Jalsborn 8

9 Arbetet med att ta fram 100 instegsjobb påbörjades 1 februari. En första lägesrapport och beskrivning av hur arbetet nu genomförs ges vid sammanträdet. Ulla-Beth Jalsborn redovisar hur långt arbetet har kommit i dagsläget. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar informationen till protokollet. 23 Konjunkturbarometer/arbetsmarknadsläget Ärendenummer Vux 20/2009 Handläggare: Lennart Balkstedt, Stefan Sjöbäck Med anledning av det försämrade arbetsmarknadsläget ges en mer utförlig bild av arbetslöshet, insatser och planering för att möta en ökad arbetslöshet. Förvaltningen redogör för arbetsmarknadsläget och redovisar åtgärder och insatser som bedrivs och som kan komma att genomföras vid ett ytterligare försämrat arbetsmarknadsläge. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar informationen till protokollet. 24 Information/diskussion om erfarenheter från Hollandsresan Diarienummer Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Kenth Kronwall Anteckningar från studiebesöket har tidigare utsänts. Förvaltningen redogör för hur vi nu kan ta tillvara kunskap och erfarenheter från denna resa. Förslag Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 9

10 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar informationen till protokollet. Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till aprilsammanträdet. Ärendet bordläggs till aprilsammanträdet. 25 Övrig fråga nämndutskick Ärendenummer Vux 42/2009 Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson Vid nämndens sammanträde den 5 februari 2009, 12, föreslog Gunnar Lidén (S) att nämnden diskuterar det material som har utsänts av ordföranden avseende reglemente för VuxAm och VuxAms uppdrag. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att ärendet återupptas vid nämndens sammanträde den 5 mars Gunnar Lidén har lyft frågan om förvaltningens reglemente och vikten av att det tydligt behöver framgå när vi hänvisar till delar av reglementet. Synpunkterna beaktas och informationen läggs till handlingarna. 26 Ordförande och förvaltningschefen har ordet Förvaltningschef a) Verksamhetsöversynen Förvaltningschefen informerar om att nyhetsbrev nr 3 har utsänts. Arbetet med verksamhetsöversynen följer tidsplanen. b) Särvux Den 1 april kl är det öppet hus på Särvux. Inbjudan kommer att utsändas till politikerna i nämnden. 10

11 c) Läraravtalet Lärarnas arbetstidsavtal ska ses över. Arbetsgivaren skickar kallelse till förhandling om att förändra lärarnas arbetstid till semestertjänster. d) Jobbmässa Den 24 mars kl genomförs jobbmässa. 86 företag och utbildningsanordnare ska delta i mässan. e) Utvecklingsarbete närlärcentra - jobbslussar Diskussioner pågår om vilken verksamhet som ska vara i Tornfalken. f) SFI-undervisning Det är problem att få plats med introduktionsskolan och grundskoleeleverna i Vivallaskolan. En del skolbarn får inte plats utan stannar hemma. Förvaltningen arbetar på att ta fram en lösning för introduktionsskolan. Ordföranden a) Jämställdhetsseminarium Örebro kommun genomför ett seminarium för förtroendevalda om Jämställda perspektiv ett led i vår utveckling mot ett hållbart samhälle den 2 april alternativt den 15 maj. Ordföranden föreslår att nämnden deltar i seminariet den 15 maj eftersom det är nämndsammanträde den 2 april. Anmälningar till seminariet lämnas till nämndsekreteraren. b) Översiktsplanen Anita Iversen från Stadsbyggnad kommer att informera om översiktsplanen vid nämndsammanträdet i oktober. Till informationen 11

12 inbjuds också elever från Komvux som då får möjlighet att ställa frågor om planförslaget c) Försörjningsstöd Diskussioner pågår i FOA om Försörjningsstöds organisatoriska tillhörighet. Rapporterna tas till protokollet. 27 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut enligt sammanställning ärendenummer Vux 59/2009. Anmälan läggs till handlingarna. 28 Anmälningsärenden Anmälan av diarieförda ärenden ärendenummer Vux 28/2009 Vux 54/2009. Anmälan av protokoll från samverkansgrupp Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen den 29 januari Anmälan av minnesanteckningar från presidiesammanträde den 12 februari Anmälningarna läggs till protokollet. Vid protokollet Inga-Lill Nilsson, sekreterare Justerat den 13 mars

13 Richard Vappelin, ordförande Sabri Altunkaynak (M), justerare Junuz Sabljic (S), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 mars

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2015-02-26

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Stadshuset, Vaksalagatan 15, klockan 13:00-16.40 Ledamöter: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande Tobias Smedberg (V), l:e vice ordförande Benny Lindholm (LP), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer