Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30"

Transkript

1 Tid tisdag 16 september 2008 kl Plats Idrottshuset Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Alaa Idris (S) Maud Hadders (M) Olle Larsson (M) Barbro Klaesson (FP) Lars Lennart Gustafsson (FP) Birgitta Schortz (KD) Raimo Tunsved (S) Johanna Holmberg (S) Per Lilja (S) Tjänstgörande ersättare Magnus Johansson (M) Ingela Hallblom (S) Calle Ekblom-Käck (S) Markus Görs (V) Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Lennart Sundmark (KD) Lennart Bjurström (C) Gunnar Oest (MP) Närvarande tjänsteman Olle Bursell, Förvaltningschef Stefan Kailing, Ekonom Åsa Enkvist, ekonom Dieter Wolf. Planerare Susann Pettersson, Enhetschef (del av mötet) Justerare Alaa Idris Sekreterare Helen Åhlén 1

2 82 Val av protokolljusterare Alaa Idris utses att justera dagens protokoll 83 Godkännande av dagordningen Under punkten övriga frågor kommer förutom redan anmält ärende följande frågor att tas upp: Karlslundsskolan Friidrottshallen Trängens omklädningsrum Att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar 84 Delårsrapport Diarienummer: 65/08 20 Handläggare: Olle Bursell/Stefan Kailing Fritid och turism har under ett antal år brottats med en ekonomi i obalans men kunde år 2006 uppnå ett nollresultat. Resultatet försämrades dock under fjolåret pga att baden har minskade intäkter, särskilt på gymmen bl a på grund av öka konkurrens. Det går inte att bortse ifrån att också modetrender vad gäller träning och motion förändrats över tid. Detta faktum kvarstår vid tiden för delårsrapporten Trots detta beräknas det totala resultatet för Fritids- och turistnämnden för år 2008 ge ett nollresultat, då vissa enheter kan balansera badens underskott. Delårsrapporten och prognos 2 fastställs för Fritids- och turistnämnden 85 Finansiering av ny ljudanläggning till Trängens IP Handläggare: Stefan Kailing 2

3 Med anledning av att ljudanläggningen vid Trängens IP tals i början av sommaren har enheten Idrott snabbt behövt anskaffa en ny sådan för att inte den löpande verksamheten skall störas. Ljudanläggningen har införskaffats och kostade 120 Tkr. Finansieringen av detta föreslås tas ur nämndens reserv för inventarieinvesteringar. Finansieringen av ny ljudanläggning för 120 Tkr sker genom att del av reserven för inventarieinvesteringar tas i anspråk 86 Budgetförutsättningar för 2009 Handläggare: Åsa Enkvist Budget 2009 baserar sig på 2008 års budget med tillägg av en ökad driftsbudget för Kilsbergen och Friidrottshallen med 2,5 mnkr samt med helårseffekt av lönekompensation. Ram 2009 är tkr. Fritids och turistnämnden beslutar Informationen läggs till handlingarna 87 Nysatsning på friluftslivet i Ånnaboda/Kilsbergen Handläggare: Olle Bursell Fritids- och turistnämnden beslutade i maj 2008 om nysatsningar i Ånnaboda/Kilsbergen och gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag hur vi bäst utvecklar friluftslivet i Ånnaboda/Kilsbergen. De förslag på nysatsningar i Ånnabodaområdet som redovisas har presenterats och diskuterats i Ånnabodarådet inkl en särskild arbetsgrupp därifrån samt det förstärkta presidiet från nämnden. I idéarbetet har flera personer engagerats. Mats Rosenberg, kommunekolog har fått i uppdrag att skissa på några friluftsrum i området med idé från det hus som byggts i Rynningeviken. 1. Ställa sig bakom idéförslagen om nysatsningar i Ånnaboda/Kilsbergen 3

4 2. Att uppdra till förvaltningen att fortsätta driva projekt Friluftsliv i Ånnaboda/Kilsbergen i den riktning som beskrivits ovan samt att uppvakta andra intressenter för medfinansiering av projekten 3. Att omfördela 1,2 mkr av investeringsreserven 2008 till nysatsning i Ånnaboda/Kilsbergen 88 Avbokningsavgift mm Handläggare: Dieter Wolf Från och till är det problem när föreningar inte avbokar tider i kommunens anläggningar i så god tid att andra får möjlighet att utnyttja dessa. Förvaltningen har därför arbetat fram ett förslag på avbokningsavgift för sk basverksamhet (schema- och match bokningar) from 1 januari Dessutom har ett förslag tagits fram för avbokningsavgift för arrangemang (turneringar, konserter, cuper mm) som också skall gälla from 1 januari Av hävd och tradition har inga hall- och planavgifter tagits ut för sk uppvärmningstid inför tävlingar/matcher. Ett förslag har tagits fram att den tiden skall debiteras med gängse timtaxa för respektive anläggning from 1 augusti Ärendet upp för beredning vid dagens sammanträde och återkommer för beslut på nämndens sammanträde i oktober. Ärendet om avbokningsavgift mm anses färdigberett 89 Förvaltningschefen informerar Handläggare: Olle Bursell Muntlig information från förvaltningschefen i följande frågor: Presentation av det nya förvaltningskontoret som är gemensamt med Kultur- och medborgarförvaltningen Nytt projekt på Adlers Café Kroppsbesiktning riktat till kommunens egna anställda. Ansvarig för projektet är personalen på Hagabadet. Ett möte är planerat med ordförandena i områdesnämnderna för att reda ut de oklarheter i reglementet som idag finns gällande idrottsanläggningar och bad. 4

5 Att ta informationen till protokollet 90 Sommaren som gått Muntlig information till nämnden beträffande hur sommaren varit på våra anläggningar. Att ta informationen om sommaren som gått till protokollet 91 Inkomna skrivelser, anmälan av delegationsbeslut Pärm med till förvaltningen inkomna skrivelser samt anmälan av delegationsbeslut cirkulerar vid nämndens sammanträde. Följande skrivelser delges nämndens ledamöter: Skrivelse från Stadskansliet gällande att utskick av protokoll upphör Redovisning av aktuella obetalda fakturor Skrivelse från Tekniska förvaltningen, svar till Skebäcks varfsförening ang. muddring av farleden i Hjälmaren Stadsbyggnad, Detaljplan, Ladugårdsängen Anmälan av i delegation fattade beslut för tiden , Attestant Olle Bursell Planinspektion, Örebro läns Fotbollsförbund PU från Samhällsbyggnad, gällande försäljning av Storstenshöjden PU från Kommunfullmäktige, Valberedningen, ny ledamot i Fritids- och turistnämnden PU från Kommunstyrelsen gällande tjänstegarantier för kommunala tjänster PU från Kommunstyrelsen gällande lån till IK Sturehov för nya omklädningsrum Anmälan av inkomna skrivelser och anmälan av delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna 5

6 92 Övriga frågor Utskick av protokoll upphör För att minska pappersflödet och därigenom skona miljön har kommunledningen beslutat att protokoll från nämndsammanträden inte längre ska tryckas upp och skickas ut. Alla protokoll publiceras på orebro.se. Karlslundsskolan Allmän information om det pågående arbetet om Karlslundsskolan och motionscentralen. Det förs diskussioner om hur och av vem lokalerna ska kunna utnyttjas. Nämndens ledamöter är överens om att frågan om Karlslundsskolan och hur lokalerna ska disponeras bör föras i Fritids- och turistnämnden och inte i någon annan nämnd. Friidrottshallen Byggandet av ny friidrottshall ser ut att bli för dyrt och diskussioner förs nu med rådhuset hur man ska kunna lösa frågan. Ärendet återkommer till Fritids- och turistnämnden. Trängens IP En första del av den utredning som pågår gällande Trängens IP kommer att presenteras för nämnden i oktober. Den första delen innehåller fokus på behovet av omklädningsrum samt en kostnadsbild för dessa. Informationen under punkten övriga frågor tas till handlingarna Vid protokollet Helen Åhlén, sekreterare Justerat den Lars Johansson, ordförande Alaa Idris, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 4/2013 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2013-01-16 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande Åsa

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda, Nr Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan 07.30 12.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 194/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-06-12 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande 142 och

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00

Protokoll. Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00 Tid Onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.00 17.00 Plats Lokal: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande Mats Einestam (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 1322/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Murad Artin (V) Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Kommunstyrelsen Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.00-12.30. Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten

Protokoll. Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.00-12.30. Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten Tid Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.00-12.30 Plats Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten Närvarande ledamöter: Elisabeth Sundström (M) ordförande Maria Magnusson (FP) 1:e vice ordförande ej 277-299

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl. 15.00-15.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl. 15.00-15.30 Tid Tisdagen den 22 april 2008 kl. 15.00-15.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Anna Ågerfalk (FP) Rasmus Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer