Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden"

Transkript

1 Protokoll Vux 134/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: Klockan: 13:30-17:50 Plats: Vivallaskolan, stora konferensrummet, Diktargatan 25 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Ordförande Kenneth Nilsson (S) 1:e vice ordförande Britta Bjelle (FP) 2:e vice ordförande t.o.m. 102 Nourouz Wanli (S) Malin Silén (KD) Seydou Bahngoura (C) Marcus Bäckström (M) t.o.m. 100 Zryan Karim (M) t.o.m. 102 Tony Oscarsson (M) Anders Åhrlin (M) t.o.m. 100 Lotta Sörman (MP) fr.o.m. 99 Matilda Fredriksson (V) Tjänstgörande ersättare Shavbå Armaghan (S) Katarina Folkesson (MP) Emil Chandorkar (FP) Tjänstgör för Anna-Karin Lilja (S) Tjänstgör för Lotta Sörman (MP) t.o.m. 98 Tjänstgör för Gun Wilén (S) fr.o.m. 99 Tjänstgör för David Fernhed (S) t.o.m. 102 Övriga Charlotta Karlsson-Andersson Förvaltningschef Bodil Lundvall Avdelningschef t.o.m. 95 Carin Westmark Enhetschef t.o.m. 95 Carina Larsson Enhetschef t.o.m. 95 Daniel Jansson-Hammargren Områdeschef Birgitta Palmér Ekonom fr.o.m. 94 Lennart Balkstedt Planerare fr.o.m. 94 Eva Sundmalm Planerare Åsa Ekholm Enhetschef Mats Einestam Fredrik Nordvall

2 Justerare Shavbå Armaghan (S) Tony Oscarsson (M) Inga-Lill Nilsson, sekreterare Justerat den 11 oktober 2012 Anders Hagström, ordförande Shavbå Armaghan, justerare Tony Oscarsson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 oktober Ändringar och tillägg i ärendelistan Sammanträdet öppnas och dagordningen fastställs med den ändringen att ärendelistan kompletteras med en beslutspunkt om val. Ordföranden hälsar Kenneth Nilsson som är ny 1:e vice ordförande för Socialdemokraterna välkommen till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Seydou Bahngoura (C) framför ett tack till nämnden för uppvaktningen på födelsedagen. Senare under sammanträdet hälsar ordföranden Lotta Sörman som är ny ledamot från Miljöpartiet välkommen till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar - Dagordningen godkänns med redovisade ändringar. 2

3 93 Sekretessärende Ärendenummer: Vux 342/2012 Handläggare: Carin Westmark Separat protokoll med sekretessärende S Projektdirektiv - Arbete riktat till funktionsnedsatta personer med särskild inriktning på unga vuxna år Ärendenummer: Vux 337/2012 Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson Projektet ska leda fram till att Örebro kommun i egen regi eller via en upphandlad entreprenör bidrar till att skapa arbete och anställning för unga vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. Förslaget är att projektet är 2 år. sunderlag Förvaltningens "Projektdirektiv - Arbete riktat till funktionsnedsatta personer med särskild inriktning på unga vuxna år" daterad 20 september Projektet genomförs i enlighet med förvaltningens föreslagna projektdirektiv. Projektet genomförs i samverkan med förvaltningen för funktionshindrade och Arbetsförmedlingen. Yrkande Britta Bjelle (FP) yrkar att nämnden får en ekonomisk kalkyl hur arbetet ska genomföras. Ordföranden yrkar bifall till Britta Bjelles yrkande. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 1. Projektet genomförs i enlighet med förvaltningens föreslagna projektdirektiv. Projektet genomförs i samverkan med förvaltningen för funktionshindrade och Arbetsförmedlingen. 2. Förvaltningen får i uppdrag till novembersammanträdet att återkomma med en ekonomisk kalkyl hur arbetet ska genomföras. 3

4 95 Delårsrapport med prognos Ärendenummer: Vux 287/2012 Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Anderson Utifrån de uppdrag nämnden har i övergripande strategier och budget (ÖSB) och nämndens budget och verksamhetsplan bedöms måluppfyllelsen som fortsatt god. I delår 1 bedömde vi att förbättring krävdes på två punkter. Det gäller medarbetarna och samverkan med det civila samhället. Här har vi nu genomfört stora delar av det medarbetarskapsprogram vi beslutade om samt tagit ytterligare kliv i att skapa nätverk med det civila samhället genom deltagande i projekt Explosion i samverkan med Companion, deltagande i projekt Neem samt en samverkan med Ideellt utvecklingscenter kring utvecklingen av Norrcity. Den viktigaste orsaken till den goda måluppfyllelsen är ett tydligt uppdrag som genomsyrar all verksamhet och tydliga uppdrag till respektive område och enhet. Alla insatser är målsatta och kopplade till indikatorer som säkerställer att det arbete vi gör leder till önskade resultat. Sist men inte minst viktigt är de krav och förväntningar vi som chefer i organisationen förmedlar till våra medarbetare och den återkoppling och uppföljning vi gör. Detta sammantaget ska leda till att verksamheten hela tiden utvecklas, att brukaren står i centrum för allt vi gör och att vi också vågar avveckla insatser och verksamheter som inte ger önskade resultat. De av nämnden beslutade inriktningarna och uppdrag är nu under genomförande och utgår från de strategiska områdena i ÖSB. Utifrån det tilläggsanslag nämnden beviljades sker nu utökningar i insatserna ungdomsanställningar och Komjobb. Projekt Jobb till Jobb i samverkan med Startcentrum rullar nu igång och en nystart av Jobbpunkt väst har skett. Utbetalningarna på försörjningsstöd har minskat jämfört med 2011 och kostnadsutvecklingen på försörjningsstöd visar till och med juli månad ett överskott motsvarande 11 miljoner jämfört med budget. I jämförelse med andra kommuner är resultatet mycket, mycket bra. Brukarundersökningarna är genomförda under våren liksom en temperaturmätning. En högre svarsfrekvens i brukarundersökningarna måste eftersträvas för att säkra slutsatser ska kunna dras av resultaten. Nämnden har god kontroll över den ekonomiska utvecklingen och över de insatser som bidrar till att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen på försörjningsstöd. sunderlag Förvaltningens "Delårsrapport med prognos " daterad 24 september

5 1. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar delårsrapport och prognos 2 för Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 3. Det prognostiserade överskottet tkr för utbildningsköp och det prognostiserade överskottet för yrkesvuxutbildningar 450 tkr i vuxenutbildning används till genomförande av förberedande yrkesutbildning. 4. Kriterierna för servicegarantin för påbörjad arbetsmarknadsinsats ska ses över. Uppdrag ska också ges till verksamheterna inom arbetsmarknadsåtgärder att se över intagningsrutinerna. 5. Korttidssjukfrånvaron har ökat delår 2012 jämfört med delår Verksamhetsområdena får i uppdrag att följa korttidssjukfrånvaron och arbeta aktivt med åtgärder om ökningen fortsätter. 6. Fördelningen av anställda kvinnor resp. män i Komjobb respektive ungdomsanställningar ska utjämnas. Analys av vilka arbetsplatser som erbjuds ska tas fram för att säkerställa att det inte missgynnar kvinnor. 7. Fler brukare i gruppen långtidsberoende på försörjningsstöd ska rekryteras till arbetsmarknadsåtgärd anställning med stöd, i syfte att uppnå riktvärdet att minska denna grupp med 1 %. Yrkande Marcus Bäckström (M) yrkar ändring i förvaltningens beslutsförslag pkt 6 Fördelningen av anställda kvinnor resp. män i Komjobb respektive ungdomsanställningar ska utjämnas. Analys av vilka arbetsplatser som erbjuds ska tas fram för att säkerställa att det inte missgynnar vare sig kvinnor eller män. Ordföranden yrkar bifall till Marcus Bäckströms yrkande. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 1. Delårsrapport och prognos 2 för 2012 antas. 2. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 5

6 3. Det prognostiserade överskottet tkr för utbildningsköp och det prognostiserade överskottet för yrkesvuxutbildningar 450 tkr i vuxenutbildning används till genomförande av förberedande yrkesutbildning. 4. Kriterierna för servicegarantin för påbörjad arbetsmarknadsinsats ska ses över. Uppdrag ska också ges till verksamheterna inom arbetsmarknadsåtgärder att se över intagningsrutinerna. 5. Korttidssjukfrånvaron har ökat delår 2012 jämfört med delår Verksamhetsområdena får i uppdrag att följa korttidssjukfrånvaron och arbeta aktivt med åtgärder om ökningen fortsätter. 6. Fördelningen av anställda kvinnor resp. män i Komjobb respektive ungdomsanställningar ska utjämnas. Analys av vilka arbetsplatser som erbjuds ska tas fram för att säkerställa att det inte missgynnar vare sig kvinnor eller män. 7. Fler brukare i gruppen långtidsberoende på försörjningsstöd ska rekryteras till arbetsmarknadsåtgärd anställning med stöd, i syfte att uppnå riktvärdet att minska denna grupp med 1 %. Matilda Fredriksson (V) deltar inte i beslutet. 96 Budget beredning Ärendenummer: Vux 279/2012 Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson - Målgrupper 2013 Ungdomar, barnfamiljer och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. - Andel hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader - Ärendet är berett vid dagens sammanträde. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar - Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 6

7 97 Budget beslut Ärendenummer: Vux 279/2012 Handläggare: Birgitta Palmér Kommunstyrelsen gav i budgetförutsättningarna , uppdrag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att återkomma om en analys av förutsättningar för högre målnivåer. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen. En analys visar att under 2011 var det brukare som gjorde avslut från arbetsmarknadsåtgärd, varav 395 gick vidare till arbete eller studier vilket ger utfall på 35 %. Riktvärdet gällde för alla olika arbetsmarknadsåtgärder, gruppen innehåller anställningar med stöd (Komjobb, Instegsjobb, OSA och Ungdomssatsning), arbetsförmågebedömning, praktik, coachning, vägledning samt köp från externa aktörer. Indikatorn kan med fördel differentieras för de olika grupperna/insatserna vilket då ger möjlighet till högre och ökad precisionsgrad riktvärde än 35 %. Arbetsmarknadsåtgärdernas måluppfyllelse, 6 månader efter avslut för hela gruppen visade 2011 ett högre utfall, 49 % än utfall direkt efter avslut 35 %. För att också differentiera riktvärde för grupperna/insatserna efter 6 månader efter avslut behöver förvaltningen följa utfallet differentierat under året. Att ange differentierade riktvärden för grupperade arbetsmarknadsåtgärder direkt efter avslut och efter 6 månader kan bidra till högre precisionsgrand av insatserna. 1. För indikatorn Andel som går vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd differentieras enligt följande Riktvärde Komjobb 50 % Ungdomsanställningar 50 % Instegsjobb 60 % OSA 20 % Övriga 30 % 2. Förvaltningen får i uppdrag att följa utfallet under året för de olika grupperna i arbetsmarknadsåtgärderna, 6 månader efter avslut. 7

8 98 Avtackning Ordföranden framför ett tack till Daniel Jansson-Hammargren som slutar som områdeschef inom verksamhetsområdena försörjning och arbete. Nämnden önskar Daniel Jansson-Hammargren lycka till i sitt nya arbete och ordföranden överlämnar en blomma. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar - Informationen läggs till handlingarna. 99 Information från område Försörjning Information från verksamhetsområde Försörjning. - Informationen tas till protokollet. Områdeschef Daniel Jansson-Hammargren gör en återblick av syftet med Försörjningsstöds omorganisation och vilka utmaningar som återstår att genomföra. Nämnden får också information om utbetalt försörjningsstöd januari-augusti. 100 Information om Krami Handläggare: Mats Einestam Mats Einestam informerar om Krami. - Informationen tas till protokollet. Krami är ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Örebro kommun. Mats Einestam informerar om att Krami arbetar med män mellan år som är aktuella inom dessa myndigheter. 8

9 101 Information om partnerskapet i Vivalla Handläggare: Fredrik Nordvall Fredrik Nordvall informerar om partnerskapet i Vivalla. - Informationen tas till protokollet. Fredrik Nordvall informerar om att partnerskap Vivalla är ett samarbete mellan socialtjänsten, Vivallaskolan, polisen och Vuxam. Partnerskapets mål är: - öka barns och ungas möjligheter att nå målen i skolan, - stärka familjerna kring barn och unga i området, - en väl organiserad och positiv fritid för barn och ungdomar i Vivalla, - skapa framtidstro jobb till unga Ärendenummer: Vux 376/2012 Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson Uppdrag till nämnden från Tillväxtrådet att i samverkan med regionens näringsliv och Arbetsförmedlingen skapa nya arbetstillfällen för unga vuxna. sunderlag Skrivelse "Projektdirektiv unga till jobb - en samverkan mellan regionens näringsliv, Örebro kommun och Arbetsförmedlingen", daterad 27 september Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 9

10 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar - Ärendet är berett vid dagens sammanträde. 103 Information om remiss - Betänkande nystartszoner (SOU 2012:50) Ärendenummer: Vux 348/2012 Handläggare: Lennart Balkstedt Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet. sunderlag Förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen "Remiss - Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50" daterad 24 september Informationen tas till protokollet. Finansdepartementet har överlämnat betänkandet av utredningen om nystartszoner till Örebro kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har därefter överlämnat remissen till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen för utformande om förslag till remissyttrande. Lennart Balkstedt informerar nämnden om förvaltningens förslag till yttrande. 104 Information om anhöriginvandring Ärendenummer: Vux 364/2012 Handläggare: Lennart Balkstedt Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet. sunderlag Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och planering kring anhöriginvandringen 13 september 2012". - Informationen tas till protokollet. 10

11 Migrationsöverdomstolen har genom en dom i januari 2012 gjort det möjligt för barnfamiljer från främst Somalia att återförenas med anhöriga i Sverige. Detta innebär att ett relativt stort antal anhöriga till somaliska flyktingar i Örebro kommer att få tillstånd att återförenas med sina familjer de närmaste åren. Lennart Balkstedt informerar om att detta kommer att påverka arbetet för flera olika myndigheter och i högsta grad för flera olika förvaltningar i Örebro kommun. Det är därför viktigt att förberedelsearbetet hålls ihop över förvaltningsgränserna. En arbetsgrupp har därför skapats. Denna har bl.a. ansvar för att följa utvecklingen, lyfta fram samverkansfrågor och hålla kommunledning och politik löpande informerad om hur planeringen fortskrider. 105 Lokalförändring inom Vuxenutbildningen - rapport 5 Ärendenummer: Vux 140/2012 Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson Rapport lämnas vid sammanträdet. sunderlag Förvaltningens skrivelse "Lokalförändring inom vuxenutbildningen - rapport 5" daterad 25 september Rapporten läggs till handlingarna. 106 Val Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 1. Kenneth Nilsson (S) utses som ledamot i utskott Försörjningsstöd efter Lena Beime. 2. Kenneth Nilsson (S) utses som ledamot i dialoggrupp Arbete efter Lena Beime. 11

12 3. Lotta Sörman (MP) utses som ledamot i dialoggrupp Arbete efter Camilla Hansén. 107 Ordförande och förvaltningschef har ordet Handläggare: Anders Hagström, Charlotta Karlsson-Andersson Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och händelser som rör nämnden och förvaltningens ansvarsområde. - Informationen tas till protokollet. Förvaltningschefen a) Information OSA Förvaltningschefen informerar om att det är klart med anställningar för ytterligare 2 personer. Återstår 3 personer som förvaltningen arbetar vidare med att hitta en lösning före årsskiftet. 108 Inkomna skrivelser - Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 1. Miljökontoret, kontrollrapport café Casablanca, Slottsgatan 11 A, Skolgården 15. Vux 363/ Miljökontoret, kontrollrapport café Kexboden, Ribbingsgatan 1, Kexfabriken 3. Vux 362/ Skolverket, extra tilldelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Vux 232/ Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll 28 augusti 2012, 175 överenskommelse om mottagande av flyktingar. Vux 373/ Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:44, budgetpropositionen för år Vux 372/

13 6. Miljökontoret, kontrollrapport café Matlådan, Argongatan 37, Protonen 1. Vux 371/ Arbetsmarknadsdepartementet, information angående flyktingmottagande. Vux 369/ Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll 28 augusti 2012, 171 återrapport av projektet "digitala handlingar i läsplattor del 2". Vux 370/ Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, informationsoch prognosbrev. Vux 375/ Programnämnd Social välfärd, sammanträdesprotokoll 6 september 2012, 124 budgetförändring med anledning av hyres- och elskuldsgruppens organisatoriska tillhörighet. Vux 76/ Socialstyrelsen, testinsamling av uppgifter om kommunernas arbetsfrämjande insatser m.m. Vux 390/ Skolinspektionen, beslut betygsrätt för MiROi i-learning AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning samt motsvarande utbildning i svenska för invandrare. Vux 394/ Anmälan av diarieförda ärenden Vux 353/ Vux 395/ Samverkansgrupp Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, protokoll 27 september Minnesanteckningar från presidiesammanträde den 20 september Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Vux 368/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anmäler beslut som under tiden 5 september oktober 2012 fattats med stöd av delegation från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. - Anmälan läggs till handlingarna. 13

14 3.4 Ändring under innevarande år av besluts- och behörighetsattestanter. Vux 80/2012 Förvaltningschefen 11.3 Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning samt mottagande och antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning. Löpnummer 5/2012 Komvux 12.1 Ansökan, mottagande och antagning av sökande, Särvux. Löpnummer 6/2012 Komvux Redovisning av antal beslut fattade på delegation inom Försörjningsstöd. speriod september Vux 392/2012 Redovisning av beslut fattade på delegation inom Mottagning och Introduktion. speriod september Vux 393/ Mottagande av sfi-elev Löpnummer 7/2012 Komvux 14

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 7/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-03-05 Klockan: 13:30-17:30 Plats: Nikolaiskolan, lokal Hugin, Manillagatan 15-19 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) ordförande

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 255/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-11-13 Klockan: 13:30-17:10 Plats: Förvaltningskontoret, lokal Dojan, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 112/2013 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2013-05-16 Klockan: 13:30-17:00 Plats: Rudbecksskolan, lokal Skönsalen, Kungsgatan 31-33 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD)

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 113/2013 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2013-06-13 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Activa, Stora Konferensen, 3:e våningen, Landbotorpsallén 25 A Närvarande ledamöter Anders

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Plats Hotel Ibis, Amsterdam Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 75/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-03-08 Klockan: 13:30-17:05 Plats: Komvux, sal A 10, Wadköpingsvägen 15-19 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-02-02 Klockan: 13:30 Plats: Komvux, sal A 10, Wadköpingsvägen 15-19 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Britta Bjelle

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 347/2015 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2016-02-04 Klockan: 13:30-17:25 Plats: Förvaltningskontoret, lokal Dojan (norr), Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15 Plats Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande t.o.m. 84 Murad Artin

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 11/2016 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2016-06-02 Klockan: 13:30 ca 17:30 Plats: Stadsträdgården, lokal Kungarummet 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 307/2013 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2013-12-17 Klockan: 13:30-17:45 Plats: Praktikcentrum, lokal Eken, Argongatan 41 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Kenneth

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 17/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-04-01 Klockan: 13:30-17:10 Plats: Rudbecksskolan, lokal Skönsalen, Kungsgatan 31-33 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD)

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 47/2016 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2016-05-18 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Dojan norr, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 4/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-01-17 Klockan: 17:00-18:00 Plats: Lokal Balder, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime

Läs mer

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Arne Andersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 97 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-20.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) vice ordförande Anette Karlsson (M) ledamot

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beda Hallbergs gymnasium Klockan 16.30-20.10 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 250/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 250/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten Protokoll Sv 250/2013 Socialnämnd väster Datum: 2014-05-15 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten Närvarande ledamöter Bodil Svensson (S) Marianne Ahlstrand (C) utgår 61 Ewa Leitzler (M) Lars-Göran

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 64/2013 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2013-04-04 Klockan: 13:30-17:30 Plats: Örebro Folkhögskola, lokal Västergötland, Poesigatan 20 C Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:00-17:45, 18:00-19:30 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-09-16 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 september 2008, kl. 14.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Kenth Hulth (s), ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 413/2011. Datum: 2012-01-23 Klockan: 13:30-17:00 Plats: Mellringeskolan

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 413/2011. Datum: 2012-01-23 Klockan: 13:30-17:00 Plats: Mellringeskolan Protokoll Snv 413/2011 Skolnämnd nordväst Datum: 2012-01-23 Klockan: 13:30-17:00 Plats: Mellringeskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Per-Åke Sörman (C) Najah Ericsson Tali (M) Sheneh Armaghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130 Tid Tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 16.30-20.00 Plats Svampen Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Maud Hadders (M) Anette Lundgren (M) Barbro Klaesson (FP) Lars-Lennart Gustafsson

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Protokoll Snv 175/2011 Skolnämnd nordväst Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Per-Åke Sörman (C) Sheneh Armaghan (S) Ali Isaak Osman (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Protokoll Gy 279/2015. Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52.

Protokoll Gy 279/2015. Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52. Protokoll Gy 279/2015 Gymnasienämnden Datum: 2015-11-11 Klockan: 08:30-12:10 Plats: Virginska skolan, Sal 4075, plan 4, Fabriksgatan 46-52 Närvarande ledamöter Per-Åke Sörman (C) Ordförande Linda Smedberg

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45. Underskrifter Sekreterare. Ordförande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[21] 2014-11-19 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 17.00 20.45 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M)

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-04-19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2016-04-26 klockan 17:00 /Yrkeshögskolan/ Ärende Tid Diarienr Förslag 1. Val av justerare Helen Billström

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3.

Protokoll. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30 Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Torgny Larsson (S) 2:e vice ordförande Nedim

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 15.30 19 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:35 15-31 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Sofie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Protokoll Ön 48/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor

Protokoll Ön 48/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor Protokoll Ön 48/2014 Överförmyndarnämnden Datum: 2014-09-17 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Konferensrum, Ribbingsgatan 11, 5 trappor Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Plats Ringgatan 32, lokal Balder Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v)

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v) Bildningsnämnden 2009-04-07 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 15-19 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Anna Hagberg (s)

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Protokoll Sv 270/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Lars-Göran Hallenius (S)

Läs mer

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs.

Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 1 2 Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs. _ VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2013-01-31 2 3 Dnr VON/2012:45-709 Handläggare: Maria Sabelström/Ulf

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 275/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-09-18 Klockan: 14:00-16:50 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30 Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Närvarande ledamöter Anders Hagsten (KD) ordförande Kerstin Cederström (FP) Jan Zetterqvist (S) Andreas Getzman (M) 96-109

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C)

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C) 2013-04-16 1(5) Tid och plats Tisdagen den 16 april 2013, kl. 17.00-17.40, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 45-54 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Henrik Arenvang, förvaltningschef Anna Nilsson, sekreterare Nina Sundberg, personalrepresentant Pirko Norberg, personalrepresentant

Henrik Arenvang, förvaltningschef Anna Nilsson, sekreterare Nina Sundberg, personalrepresentant Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-08-20 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.05 ande Övriga deltagare Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande Margareta Ahlm (S), ordförande Peder

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd Plats och tid Häringeslott Tisdag, kl. 17.00 Justeringens plats och tid 2015-12-22 Petri Salonen (C) Ordförande Xerxes Fallah Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Mötet ajourneras 13:05-13:15 och 14:58-15:02

Mötet ajourneras 13:05-13:15 och 14:58-15:02 Malmö stad Miljönämnden 1 (8) Protokoll Sammanträdestid 2015-08-25 Plats Bergsgatan 17, Samlingssalen kl. 13:00-15:25 Mötet ajourneras 13:05-13:15 och 14:58-15:02 Paragrafer 100-110 Ledamöter Carina Svensson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Protokoll Sö 219/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 ande Radovan Javurek (FP) Eva Jakobsen (M) Mats Edin (S) Birgitta Lööv (V) Ann-Charlotte Lindner (FP) Maria Nilsson (S) Qualinle

Läs mer

Datum 2010-11-16. Socialnämnden

Datum 2010-11-16. Socialnämnden 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2014-02-06 Sida 1 (16) Plats och tid Nicolairummet, kl 08.30-12.10, ajournering kl 10.00-10.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Erik Bengtsson

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Uppsättande: 2012-10-04 Nedtagande: 2012-10-26

Uppsättande: 2012-10-04 Nedtagande: 2012-10-26 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl 18:00 20:10 Plats och tid 83-97 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Olli Högström

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård

Protokoll. Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård Protokoll Tid Tisdagen den 9 december 2008 kl 18.00 19.15 Plats Glanshammars bygdegård Närvarande ledamöter Stefan Nygren (m) ordförande Leif Gustafsson (s) Gunnar Josephson (m) Birgit Ryding (m) Gunnar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 31/2015

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 31/2015 Protokoll Sö 31/2015 Socialnämnd öster Datum: 2015-09-17 Klockan: 14:00-17:10 Plats: Jätten Närvarande ledamöter John Johansson (S) Sara Maxe (KD) Carl-Johan Wase (M) Carola Johansson (S) Kjell Henriksson

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17 Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP), ordförande Gunn Öjebrandt (KD), vice ordförande Gunilla Olofsson (M) Ann-Britt

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-12.00

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-12.00 Sammanträdesdatum s. 1 (19) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-12.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20. 27 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Blanka Rutberg (M) ersätter Cecilia Karlsson

Läs mer

Protokoll Gy 156/2011. Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 1:e vice ordförande. Tjänstgörande ordförande fr.o.m.

Protokoll Gy 156/2011. Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 1:e vice ordförande. Tjänstgörande ordförande fr.o.m. Protokoll Gy 156/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-05-18 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Ordförande t.o.m. del av 49 Maria Haglund (M) 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2016-04-19

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2016-04-19 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-19 Ärendelista 41 Dnr 2016-000087 Värdighetsgaranti gällande möjlighet att välja hur beviljad tillsyn utförs 42 Dnr 2016-000063 Indikatorer till socialnämnden 2016

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 36/2014 Östernärke områdesnämnd Datum: 2014-05-13 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Ingemar Åhlén

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 124/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2012-06-12 Klockan: 14:00-18:00 Plats: Stora Mellösa skola Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen (S) Mikael Adriansson

Läs mer