OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET"

Transkript

1 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN

2 2

3 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN PRODUKTION: KUNG & PARTNERS TRYCK: ÅTTA 45

4 4 INNEHÅLL Förord... 3 Inledning Ett projekt med hälsofokus Målgruppen Syfte och uppdrag Kort om metoden En projektgrupp och en jämförelsegrupp Personuppgiftslagen Så leder projektet vidare till utveckling...10 Min historia Resultat i projektet Resultat i relation till jämförelsegruppen, augusti Ekonomiska insatser för dem som fått nytt jobb Antal kontakter med rådgivare Resultatredovisning vid projektets slut, december Reflektioner från deltagarna i projektgruppen Resultat av specifika insatser Slutsatser och framgångsfaktorer Framgångsfaktorer i projektet Hälsoinsatser för att stärka hälsan och förbättra förutsättningarna för att få jobb Tid och resurser Engagemang, kunskap och tilltro Vilka faktorer bedöms vara de mest betydelsefulla för projektets framgång?...26 OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

5 FÖRORD 5 INITIATIV SOM OPPNAR NYA MOJLIGHETER TRRs PROJEKT Omställning vid ohälsa syftar till att se möjligheterna att vidareutveckla grundmetoden för omställning. Hur kan man ge ännu bättre stöd till de uppsagda tjänstemän som har någon form av fysisk, psykisk eller social ohälsa vid uppsägningstillfället? Vikten av att alla blir sedda, oavsett förutsättningar och situation, leder till nya öppningar på arbetsmarknaden. Resultatet visar att med rätt frågor, rätt stöd och i de flesta fall, mer rådgivartid, blir resultatet för denna grupp mycket bra. En annan framgångsfaktor är ett gott samarbete med andra aktörer, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Det är viktigt att ha individen i centrum och att TRR är en neutral part gör att de kan ha individens bästa för ögonen i sitt arbete. Det är en styrka i de flesta sammanhang och i synnerhet när fler aktörer är med och jobbar. Alla vinner på ett framgångsrikt samarbete, individer, arbetsmarknadens parter och samhället. Att hamna mellan stolar med en myndighet på varje sida kan vara övermäktigt. Om vi i vårt partsgemensamma arbete ser att en omställningsmetod anpassad för personer med ohälsa fungerar så är vi helt eniga om att det är så TRR ska jobba. t NIKLAS HJERT Ordförande, PTKs förhandlingschefsgrupp och Förhandlingschef Unionen SUNE FRIDELL SVENSKT NÄRINGSLIV CARINA LINDFELT Avdelningschef, arbetsmarknadsfrågor och förhandlingsservice Svenskt Näringsliv EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

6 6 INLEDNING GE ALDRIG UPP! UPPMANINGEN KOMMER från en av TRRs rådgivare som var med i projektet Omställning vid ohälsa. Det är ett projekt som för TRR och dess organisation har handlat om lärande och utveckling. Det har också inneburit en ökad kunskap om den grupp som har extra lång väg tillbaka till arbetsmarknaden. Mellan fem och tio procent av alla de klienter, de uppsagda tjänstemän som söker stöd hos TRR, har någon form av ohälsa, alltså hinder på vägen tillbaka till ett jobb: fysiskt, psykiskt, socialt eller en kombination av dessa. Den grupp av klienter som ingick i det här projektet fick ta del av ett utökat stöd med utgångspunkt i vår grundmetod. Mer tid med rådgivaren, en mer djupgående nulägesanalys, rätt frågor och mer stöd i kontakter med aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Resultatet är mycket positivt: Fler kom ut i nytt jobb och färre blev fortsatt sjukskrivna. En vinst för alla deltagare och hela samhället. ALLA KAN DRABBAS av ohälsa. Det är tufft när livet stannar upp, men vi vet att det går att komma tillbaka. Det finns en plats för alla. Det gäller bara att hitta rätt väg dit. Resultatet av vårt projekt och vår studie visar att efter ett år är nära hälften, 42 procent, av dem vi har stöttat ute i jobb igen. Och det är faktiskt lite mot alla odds, men som rådgivaren konstaterade: Det viktigaste är att aldrig ge upp. Det kräver uthållighet hos rådgivarna, men med den OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

7 INLEDNING 7» Resultatet av vårt projekt och vår studie visar att efter ett år är nära hälften, 42 procent, av dem vi stöttat ute i jobb igen. «CALLE LEINAR här arbetsmetoden kan TRR bidra med ett sammanhang som är väldigt betydelsefullt för de individer som tappat tron på framtiden och kraften att gå vidare. Projektet kom till efter att TRR fått i uppdrag från sin styrelse att ta reda på vad som kan göras ytterligare för att stötta personer med ohälsa till nytt jobb. Anna Eide-Jensen från TRRs utvecklingsavdelning är den som har ansvarat för och lett projektet. Sammanlagt har 30 rådgivare stöttat 104 klienter som deltagit i projektet. Vår partsneutrala roll och goda samarbeten är två framgångsfaktorer av grundläggande betydelse. En annan är fokus på det friska och att möta varje individ utifrån hens specifika behov och situation. I projektet har vi identifierat viktiga framgångsfaktorer. Dem vill vi ta tillvara och sprida i hela organisationen. Därför har vi tillsatt en grupp specialister på området. Deras uppgift är att vara ett bollplank för alla våra rådgivare och fortsätta utveckla arbetsmetoder och verktyg för målgruppen. DEN VIKTIGASTE LÄRDOMEN är att det går och att man inte får ge upp. Det kräver tålamod mer än något annat. Och tid. För den här gruppen är tid med rådgivaren, samtal och personligt stöd än viktigare. Som en summering av projektet fick några av rådgivarna som deltog föreställa sig ett trollspö och önska tre saker som direkt ger resultat i arbetet med klienter med ohälsa. Svaren blev: tid, pengar och snabba beslut. En rådgivare önskade en knapp som sammankallar alla berörda parter på måndag klockan 10. Förutom de goda resultaten för klienterna i projektgruppen har TRR fått en utbyggd grundmetod som baseras på erfarenheterna här. Att få arbeta med det här är en ynnest. Det är fantastiskt när någon vågar tro på sig själv igen efter att ha varit uträknad. Det har våra rådgivare lyckats med i de flesta av de här fallen. Vi fortsätter vårt arbete och vi ger inte upp.t ANNA EIDE-JENSEN Projektledare TRR Trygghetsrådet CALLE LEINAR VD TRR Trygghetsrådet ANITA BJÖRKMAN STINA SVANBERG EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

8 8 OMSTALLNING VID OHALSA 1. ETT PROJEKT MED HÄLSOFOKUS Över tid har man sett att mellan fem och tio procent av de uppsagda tjänstemän som söker stöd hos TRR vid en omställning, klienterna, har något som hindrar dem på vägen till ett nytt jobb. Det kan vara fysiska, psykiska och sociala hinder eller en kombination av dessa. Hur bemöter man det inom TRR utan att hamna utanför ramarna av sitt uppdrag, men ändå uppnå goda resultat i omställningen av denna grupp? Chansen att få svar på den frågan kom då det fanns utrymme för ett utvecklingsprojekt kring detta inom TRR. Projektet fick namnet Omställning vid ohälsa och det är vad denna rapport handlar om. Ett viktigt syfte var att kunna lära mer för att gå vidare och utveckla den arbetsmetod som redan finns inom TRR. I detta sammandrag av rapporten behandlas resultaten från TRRs projektgrupp och slutsatserna för TRRs utveckling av sin metod. Under våren 2011 tillsattes projektledare från TRR och en arbetsgrupp rekryterades. Sammanlagt bestod arbetsgruppen av sju personer. Sommaren 2011 inleddes förstudien. Uppdraget tydliggjordes, målsättningen sattes och aktiviteter planerades och genomfördes för att förbereda genomförandefasen. Genomförandet inleddes med att börja rekrytera klienter till projektet. Och därefter inleddes det aktiva klientarbetet. 1.1 MÅLGRUPPEN Projektets definition av ohälsa i omställning är: Personer som upplever sig ha begränsningar, fysiskt, psykiskt och/eller socialt, att ta hänsyn till vid omställningen till ett nytt jobb. För att kunna identifiera deltagare i projektet var utgångspunkten att fråga personer som själva hade insikt om sitt hälsotillstånd och kunde definiera det som ett hinder på vägen mot ett nytt jobb. OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

9 9 Grundkriterierna för att vara med i projektgruppen var: u Att personen upplevde ohälsa enligt TRRs definition u Att personen var motiverad att söka jobb u Att personen hade minst sex månaders omställningsstöd kvar hos TRR u Att personen ville vara med i projektet 104 av TRRs klienter deltog i projektgruppen för Omställning vid ohälsa. Exempel på fysisk ohälsa i gruppen var muskel- och ledbesvär, syn- och hörselskador samt neurologiska sjukdomar. Psykisk ohälsa innefattade depression, stressrelaterade besvär och ångest. Den sociala ohälsan var till exempel missbruk och dyslexi. Det fanns även en grupp som hade en kombination av två eller tre av dessa kategorier. I projektgruppen hade de flesta fysiska begränsningar, därefter kom en kombination av olika typer av ohälsa följt av psykisk och social ohälsa FIGUR 1. Antal projektklienter per åldersgrupp och kön. Från TRR var 104 personer i projektgruppen, 70 procent kvinnor och 30 procent män. Tyngdpunkten ligger i åldersgruppen 50 till 59 år. Kvinnor Män FIGUR 2. Antal projektklienter fördelat på typ av ohälsa och kön Fysisk Psykisk 1 1 Social 4 Kombination Deltagarna i projektgruppen består till största delen av fysiska begränsningar, kombination av flera typer av ohälsa följt av psykiska och sociala begränsningar. Kvinnor Män EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

10 SYFTE OCH UPPDRAG Grundförutsättningen för projektet är att TRR arbetar med omställning, inte med rehabilitering. Syftet med projektet är att lyfta den här gruppen bland klienterna inom ramen för TRRs omställningsstöd. Det syftar till att öka medvetenheten om deras specifika behov och få en bättre metod för att hjälpa dem att hitta rätt väg ut på arbetsmarknaden. Ambitionen var inte att skapa en ny tjänst, men en vässad metod anpassad för en viss grupp. Projektledaren Anna Eide-Jensen konstaterar att vi behöver veta vad som fungerar. Vi har alltid haft personer med ohälsa som klienter och vi möter alla utifrån deras behov. Men nu har vi samlat på oss kunskap kring behoven hos den här gruppen generellt som också hjälper oss att göra ett bättre jobb på individuell nivå. Tack vare det här projektets resultat har vi kunnat testa vad som krävs för att öka chanserna för dessa individer. Som grund för projektet ställdes ett antal frågor som under projektets gång har besvarats: 1. Hur kan ohälsa vid omställning definieras? Personer som upplever sig ha begränsningar fysiskt, psykiskt och/eller socialt att ta hänsyn till vid omställningen till nytt jobb. 2. Vilken typ av ohälsa finns hos målgruppen och i vilken omfattning? Fem till tio procent av klienter hos TRR har någon form av begränsning som de anser på något sätt hindrar dem på vägen till nytt jobb. 3. Hur kan TRR anpassa och vidareutveckla metoden och verktygen för målgruppen? Det finns möjligheter och kunskap för att anpassa metoden för att möta de specifika behov som målgruppen har. 4. Vad kan TRR göra för målgruppen inom ramen för omställningsavtalet men med utökade resurser? Med engagemang, kunskap om målgruppen och mer tid så kan fler komma ut till nytt jobb och bli en del av arbetsmarknaden. 5. Vilka effekter hos målgruppen får de aktiviteter som TRR genomför i projektet? 42 procent av klienterna i projektgruppen fick nytt jobb eller startade företag. 1.3 KORT OM METODEN I förstudien intervjuades ett antal rådgivare inom TRR som redan arbetade engagerat med målgruppen. Intervjuernas resultat gav grunden till en gemensam plattform och utveckling av TRRs grundmetod. Parallellt inleddes rekrytering av de rådgivare som skulle ingå i projektstudien. Mycket tid lades på researcharbete inom ämnesområdet för att förstå sammanhang och vilka resurser som finns utanför TRRs organisation. OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

11 11 Förberedelsen av projektet innehöll bland annat utveckling av visst systemstöd, hantering av PuL, utvärderingsverktyg, underlag för gemensam hälsokartläggning samt möten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på central nivå. Klienter med ohälsa enligt projektets definition inbjöds under december månad att delta i projektet. Under projektets gång har alla rådgivare loggat sina aktiviteter med klienterna för att skapa ett bra och relevant underlag för lärandet kring målgruppen och deras behov. Sammanlagt har 30 rådgivare varit engagerade i projektet EN PROJEKTGRUPP OCH EN JÄMFÖRELSEGRUPP För att kunna utvärdera insatserna inom ramen för projektet och i projektgruppen fanns även en identifierad jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen följde det ordinarie omställningsstödet från TRR som utgår från TRRs grundmetod, se figur 4 (sid 10). Jämförelsegruppen bestod av 417 personer som inte ingick i projektgruppen, men var TRRs klienter. Det var den grupp som identifierats i hela TRRs register som angett att de upplever ohälsa, enligt projektets definition. Projekt- och jämförelsegrupp hade liknande fördelning både avseende kön och ålder Fysisk Psykisk Social 47 Kombination av två eller fler begränsningar 18 FIGUR 3. Antal klienter i jämförelsegruppen fördelat på typ av ohälsa och kön. Liksom i projektgruppen låg tyngdpunkten på den fysiska ohälsan, men andelen personer med en kombination av olika begränsningar var mindre. Kvinnor Män Detta är en ögonblicksbild. Vid tillfället för urvalet utgjorde jämförelsegruppen cirka fem procent av det totala antalet klienter på TRR. Baserat på tidigare erfarenheter stämmer andelen väl överens med hur fördelningen normalt ser ut: Andelen uppsagda tjänstemän, klienter, som söker stöd hos TRR vid en omställning och upplever att de har något fysiskt, psykiskt eller socialt hinder på vägen mot nytt jobb, ligger mellan fem och tio procent. EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

12 PERSONUPPGIFTSLAGEN (PuL) Ohälsa är extra skyddat av PuL vilket också gör det komplicerat att undersöka förekomsten av ohälsa och hur gruppen ser ut i stort. För att säkerställa en korrekt datahantering av jämförelsegruppens utfall och resultat har vi haft ett flertal kontakter med Datainspektionen. Utifrån deras direktiv har vi jämfört projektgruppen med jämförelsegruppen som deltar i våra ordinarie omställningsstöd. NULÄGE KOMPETENS ARBETSMARKNAD MARKNADSFÖRING STÖTTA OCH UTMANA STÖTTA OCH UTMANA FAS 1 FAS 2 FIGUR 4. TRRs grundmetod för omställning. 1.4 SÅ LEDER PROJEKTET VIDARE TILL UTVECKLING TRR har ett existerande framgångsrikt arbetssätt, en beprövad metod och väl genomarbetade processer. I projektet har man hela tiden utgått från den befintliga arbetsmetoden för omställning, TRRs grundmetod. Delarna Nuläge, Kompetens, Arbetsmarknad och Marknadsföring är det som kallas Jobbsökarskolan. Innehållet i dessa delar är lika relevant för projektets klienter som för alla andra som får stöd av TRR. Stötta och utmana i grundmetoden Punkterna nedan är exempel på rådgivarens förhållningssätt som syftar till att ge klienten tilltro till den egna förmågan och driva processen framåt. Stötta u Engagemang för individens situation u Tilltro till individens kompetens, kapacitet och möjlighet att ta ett nytt jobb OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

13 13 u Lyhördhet och bekräftelse u Täta kontakter för att komma framåt i processen u Fokus på förmågor och möjligheter Utmana u Våga ta upp det svåra u Kraftfulla frågor som leder processen framåt u Utmana hinder u Våga tänka nytt u Gå från ord till handling ANPASSAD METOD FÖR PERSONER MED OHÄLSA För att bättre anpassa grundmetoden till målgruppen med ohälsa har den utvecklats genom att lägga till fyra behov: u Hälsoläge u Samhälle u Hälsa u Möjliggörare NULÄGE KOMPETENS STÖTTA OCH UTMANA ARBETSMARKNAD MARKNADSFÖRING STÖTTA OCH UTMANA MÖJLIGGÖRARE HÄLSOLÄGE HÄLSA SAMHÄLLE FAS 1 FAS 2 Hälsoläge: Hur står det till? Så snart en person har valt att berätta om sin ohälsa görs en kartläggning för att tidigt fånga upp hälsoläge och möjligheter. Det fungerar som ett komplement till övrig kartläggning inom grundmetodens modul Nuläge. Syftet är att först kartlägga det som hindrar personen och sedan gå över till det som fungerar: u Beskrivning av ohälsa och begränsningar u Upplevda styrkor FIGUR 5. TRRs utökade grundmetod anpassad för personer med ohälsa. EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

14 14 u Motivation för att söka jobb u Tidigare hantering av ohälsa samt framgångsfaktorer u Viktiga förutsättningar i nästa jobb u Externa stödresurser u Möjligheter, behov och idéer u Nästa steg Samhälle: Det behövs mer samverkan Samhället har ett välutvecklat stöd för personer med ohälsa, det TRR kan bidra med är att personen ska få tillgång till detta stöd. För dessa individer är det extra viktigt med tidigt och kontinuerligt samarbete med de aktörer som kan påverka vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Tät och effektiv samverkan gör att det händer bra saker: Framför allt med Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan, men även andra samhällsaktörer som kan underlätta eller påskynda omställningsprocessen. I vissa fall behövs kontakter med sjukvården för att föra processen framåt. Det viktiga är att det är individens behov som styr processen. För att komma igång med ett samarbete krävs ofta tre- eller fyrpartsmöten med klienten samt Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan. Syftet är att få till en gemensam planering. Då kan man snabbare dra nytta av de olika kompletterande resurser och stödinsatser som finns. Exempel på sådana är TRRs stöd till kompetensutveckling, praktikjägare eller påskyndande av utredning samt Arbetsförmedlingens stöd till hjälpmedel, Sius (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) eller lönebidrag. TRR kan också initiera kontakt med andra aktörer som behövs i processen. Till exempel budgetrådgivare, missbrukarstöd, familjeterapeut, studie- och yrkesvägledare eller tolkservice. Hälsa: Starkare mot nytt jobb Under omställningsprocessens gång kan särskilda insatser göras för att stärka hälsan för att öka och påskynda möjligheterna att komma tillbaka i jobb. Återigen kan en samverkan med Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan, landsting, företagshälsovård och den kommunala servicen bidra till att personen får den insats hen behöver. I de fall där inte samhället kan bekosta individuella insatser har TRR kunnat finansiera det via projektet. Till exempel när individen inte själv haft möjlighet att bekosta en avgift eller om en insats som behövs inte finns tillgänglig inom offentlig verksamhet och inom rimlig tid. För en bättre hälsa behövs till exempel kontakt med företagshälsovården för funktionsbedömning, ergonomisk rådgivning eller hälsokontroll. Det kan vara friskvård med träning, viktminskning eller avspänning eller samtalsstöd hos samtalsterapeut, psykolog eller diakon. OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

15 15» Tack vare det här projektets resultat har vi kunnat testa vad som krävs för att öka chanserna för dessa individer. «ANNA EIDE-JENSEN Möjliggörare: Få kraft att ta klivet När klienten är redo att ta steget ut på arbetsmarknaden kan en extra insats behövas för att komma över tröskeln. En möjliggörare eller dörröppnare som gör att personen kan ta det kliv framåt som behövs. Det är aktiviteter eller ekonomiska insatser som görs med stor lyhördhet för vilka behov som krävs precis här och nu för just den här personen. Möjliggörare är individuella lösningar som till exempel hjälpmedel som inte bekostas av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, jobb-/praktikjägare, handledarersättning vid praktik/introduktion eller hjälp med att ringa till en arbetsgivare och följa med på intervju, göra studiebesök och bjuda in till jobbmässor. Det kan vara utbildning, ekonomiskt stöd för att subventionera start av anställning eller löneutfyllnad under begränsad tid.t EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

16 16 MIN HISTORIA Röster ur projektgruppen OHÄLSA SYNS INTE ALLTID UTANPÅ. Den kan vara fysisk, psykisk, social eller en kombination av dessa. Här är rösterna från två personer som deltog i projektgruppen med ohälsa bland TRRs klienter. BETTY HANSSON, RONNEBY: HON STÖTTADE OCH PUTTADE PÅ MIG» När jag blev uppsagd från ett färjerederi där jag jobbade med spedition, för snart tre år sedan, var jag helt inne på att öppna egen butik. Jag hade en bra lokal och en bra idé. Då drabbades jag av bröstcancer. Ett år av tuffa behandlingar började. Jag fick cellgifter, tappade håret och planerade min egen begravning. Efter en tid insåg jag att jag kommer att leva. Det konstiga är att jag reagerade med att bli deprimerad. Jag blev tvungen att ta tag i mitt liv igen efter att ha levt i ett vakuum i ett år, det var svårt. Allt hade rasat min självkänsla, ekonomi och livslust. Då kom TRR in i bilden och rådgivaren Petra Westrup. Hon fick mig att vilja krypa upp ur mitt svarta hål. Hon stöttade och puttade på mig och genom en bekant fick jag nys om ett jobb. Men jag behövde komplettera kunskaperna i bokföring. Genom TRR fick jag ekonomiskt stöd och därmed möjlighet att gå den utbildning jag behövde. Det var avgörande och jag fick jobbet.t OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

17 17 PER-OLOF LJUNGBERG, FALKÖPING: TILLSAMMANS SÅG VI MINA MÖJLIGHETER» Det här visar att det finns hopp för en halvblind 58-åring. När jag blev uppsagd efter 25 år som anställd på ett behandlingshem för ungdomar, då kändes det som enda vägen var att checka in som pensionär. Men i och med kontakten med TRR och rådgivaren Björn Samuelsson fick jag upp ögonen för de möjligheter jag har, trots att jag är äldre och synskadad. Vi träffades även tillsammans med min handläggare från Arbetsförmedlingen, vilket var helt ovärderligt för att hålla modet uppe. Sedan tidigare hade jag lönebidrag därifrån på grund av min funktionsnedsättning. Dessa möten gjorde att vi fokuserade på att hitta lösningar direkt och jag behövde inte dra min historia flera gånger om. Tillsammans såg vi möjligheterna i min hobby, musiken. Jag har spelat i olika sammanhang i nära 40 år här i trakterna och även jobbat deltid som artistbokare. Chansen dök upp att jobba som sådan igen på ett nyrenoverat hotell i Falköping. Jag fick jobbet och arbetar även med andra projekt i kultursvängen här och det känns helt fantastiskt. Dessutom har jag fått Falköping kommuns kulturstipendium i år. För mig är det ett kvitto på att det jag gör betyder något.t Texterna är tidigare publicerade i TRR-tidningen. EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

18 18 RESULTAT I PROJEKTET 2. RESULTAT I PROJEKTET Projektet har följts upp på flera sätt. I augusti 2012 gjordes bland annat en uppföljning av de klienter som nått en lösning inom ramen för projektet. För att veta om insatserna i projektet gjort skillnad användes en jämförelsegrupp (se 1.3.1). En iakttagelse från projektdeltagarna är att insatserna flyter ihop med TRRs ordinarie stöd. Flera beskrev det som att det var mer och bättre av samma sak som det vanliga TRR-stödet. Mer och bättre har också gett effekt. Resultatet visar på bättre framgång i omställningen för projektgruppen jämfört med jämförelsegruppen. 2.1 RESULTAT I RELATION TILL JÄMFÖRELSEGRUPPEN AUGUSTI 2012 Den jämförande analysen i augusti 2012 visar att det är samma andel i både projektgruppen och jämförelsegruppen som har gått vidare till annan sysselsättning eller avslutat stödet hos TRR 32 procent i bägge grupperna. I projektgruppen var det 33 av 104 personer och i jämförelseguppen 135 av 417 personer. Skillnaden ligger i sättet man avslutat sin tid hos TRR. I projektgruppen är det betydligt fler som gått ut i jobb och det är betydligt färre som är sjukskrivna längre tid. FIGUR 6. Augusti 2012 Så här gick projektgruppen som avslutade sin tid hos TRR vidare. Antal Procent Nytt jobb % Studier 3 9 % Sjuk längre tid 2 6 % Pension 1 3 % 1 Övrigt 1 3 % % 1 Personen oanträffbar. OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

19 19 Antal Procent Nytt jobb % Studier 2 1 % Sjuk längre tid % Pension 8 6 % 2 Övrigt % % 2 Avliden, rådgivning uppskjuten, rådgivning avslutad, lämnar arbetsmarknaden, omställningsstöd slut, tagit ut pengarna enligt paragraf 13, personen oanträffbar. FIGUR 7. Augusti 2012 Så här gick jämförelsegruppen som avslutade sin tid hos TRR vidare EKONOMISKA INSATSER För att förstå resultatet av projektet Omställning vid ohälsa är det bra att känna till att bland de uppsagda tjänstemän som aktivt söker nytt jobb och som får stöd av TRR är det nio av tio som hittar nytt jobb. De allra flesta inom sex månader efter uppsägningen. Men processen för varje enskild individ ser olika ut. Varje situation, varje individs behov styr de insatser och det stöd som TRR kan bidra med. TRRs stöd är inte öronmärkt med en viss summa per person, det gör att insatserna kan intensifieras där behovet är som störst. I arbetet med projektet Omställning vid ohälsa märks detta. Men insatserna är ändå, i jämförelse med det goda resultatet och alternativkostnaden, relativt små. Bland dem som har fått nytt jobb var det ekonomiska omställningsstödet i projektgruppen cirka 31 procent högre än i jämförelsegruppen och ungefär dubbelt så stort som genomsnittet bland alla klienter på TRR. 36 % 64 % FIGUR 8. Augusti 2012 Fördelning av ekonomiska insatser när det gäller typ av resurs för projektgruppens deltagare. Möjliggörare Hälsa och friskvård De insatser som gjordes var till 64 procent Möjliggörare, det vill säga individuella insatser för till exempel hjälpmedel, jobb- och praktikjägare, handledarersättning vid praktik och subvention av start av anställning och löneutfyllnad under begränsad tid. Övriga 36 procent var insatser kring Hälsa och friskvård. EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

20 20 Det är inte bara hur klienterna lämnat TRR som skiljer sig mellan projektgruppen och jämförelsegruppen. Bland dem som har fått nytt jobb visar projektgruppen betydligt bättre resultat när det gäller lönenivå. FIGUR 9. Augusti 2012 Ny lönenivå i jämförelse med tidigare anställning för projektklienter och jämförelsegruppen. Projektets klienter Jämförelsegruppens klienter Lön Antal Procent Antal Procent H ö g r e 8 31 % % Lika % % L ä g r e 5 19 % % % % 3 Uppgift om ny lön saknas för sju klienter i jämförelsegruppen. När klienter har lämnat TRR för nytt jobb har klienten uppgett om den nya lönen är högre, lika eller lägre än den tidigare lönen. När det gäller befattningsnivå finns inte jämförbar data med jämförelsegruppen. Men bland dem som har fått nytt jobb upplever 88 procent av projektgruppens klienter att de har lika eller högre befattningsnivå i sitt nya jobb jämfört med det de lämnade ANTAL KONTAKTER MED RÅDGIVARE Under projekttiden minskade jämförelsegruppens kontakter drastiskt, medan de ökade för projektgruppens klienter. I snitt hade projektgruppens klienter 18 kontakter med sin rådgivare och jämförelsegruppen hade 13 kontakter Arbetsförmedlingen 36 4 och Försäkringskassan Annan aktör FIGUR 10. Augusti 2012 Aktiviteter som genomförts med dem i projektgruppen som fått nytt jobb Annat Arbetsmarknad Friskvård 9 Företagsbesök Hälsoläge Inköp av det extra Jobb-/praktikjägare Kompetensutveckling Marknadsföring 22 Nuläge Resor Samtalsstöd Sjukvård Stötta och utmana I mötet med deltagarna i projektgruppen har fokus genomgående varit på samtal kring arbetsmarknad, att stötta och utmana varje individ samt i kontakterna med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Insatserna finns med under hela processen, men olika mycket vid olika tidpunkter. OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

21 RESULTAT VID PROJEKTETS SLUT DECEMBER 2012 När projektet avslutades i december 2012 hade 42 procent av de 104 klienterna i projektgruppen gått vidare till nytt jobb eller startat företag. För hela projektgruppen såg bilden ut såhär: Antal Procent N y t t j o b b e l l e r s t a r t a t f ö r e t a g % Aktivt jobbsökande % Studier längre tid 5 5 % O m s t ä l l n i n g s s t ö d e t h a r t a g i t s l u t 4 4 % Pension 1 1 % Pe r s o n e n o a n t r ä f f a r, v i n å r i n t e p e r s o n e n 1 1 % Sjuk längre tid 4 4 % Av l i d e n 1 1 % % FIGUR 11. December 2012 Läge för projektgruppen vid projektets avslut. En uppföljning i december visade samma mönster som i augusti för hur deltagarna i projektgruppen gått vidare och avslutat sin tid hos TRR.t EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

22 22 REFLEKTIONER FRAN DELTAGARNA I PROJEKTGRUPPEN 3. REFLEKTIONER FRÅN DELTAGARNA I PROJEKTGRUPPEN Telefonintervjuer gjordes med ett antal deltagare från projektgruppen som fått nytt jobb för att ta lärdom och få en bild av hur deltagarna har uppfattat stödet, vilken nytta de har upplevt och för att tydliggöra eventuella utvecklingsmöjligheter inom ramen för den ordinarie verksamheten. Sammanfattning av intervjusvaren visar att rådgivarens stöd har varit väldigt viktigt för att komma vidare, våga ta kontakt med arbetsgivare och komma vidare i sitt jobbsökande. Att få stärkt självförtroende genom personligt stöd var det som angavs som viktigast. Även ekonomiskt omställningsstöd som till exempel för friskvård, utbildningar och samtalsterapi var viktigt, men även direkta arbetsgivarkontakter och kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan från TRRs sida var viktiga. Vad tycker du är bra att tänka på inför framtiden och en eventuell vidareutveckling av TRRs metod? Här är några av svaren från deltagarna i projektet: u Viktigt med tät mötesfrekvens u Än mer upparbetade kontakter med externa aktörer u Mer handfast stöd u Att rådgivarna aktivt deltar i samarbete med myndigheter u Fokusera ännu mer på möjligheter och styrkor hos individen u Mycket bra att kunna erbjuda extra samtalsterapi och friskvård vid behov t OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

23 EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET 23

24 24 RESULTAT AV SPECIFIKA INSATSER 4. RESULTAT AV SPECIFIKA INSATSER Det krävs fingertoppskänsla, lyhördhet och en stor kunskap om hur människor reagerar vid en omställning för att kunna bidra med en väg vidare mot nytt jobb. TRRs rådgivare har en samlad erfarenhet som är större än hos de flesta andra aktörer. Att kunna se, känna och avgöra hur, när och på vilket sätt olika insatser ska presenteras och initieras är avgörande för hur klienterna lyckas komma vidare. Har klienterna dessutom någon form av ohälsa är fingertoppskänslan självklart ännu viktigare. Några av de insatser som hade en positiv effekt bland deltagarna i projektgruppen kunde vara interna eller externa, bara hjälp att repetera ett telefonsamtal eller något större, som att få ekonomisk hjälp att ta körkort. Att få tillbaka sitt leende en av deltagarna i projektgruppen hade fått sina tänder förstörda på grund av en cellgiftsbehandling av cancer. Hon överlevde cancern, men fick men för livet av behandlingen. Med ett förstört leende var självförtroendet i botten och chansen till ett nytt jobb liten. Genom TRR fick hon ekonomisk hjälp att kunna laga sina tänder, få stärkt självförtroende, nytt leende och ett nytt jobb. Att ha någon som står på ens sida var en kommentar som återkom i projektets utvärdering. En annan var att det är värdefullt att få insikt om att det finns hjälp att få. Att få hjälp med rätt utbildning eller en praktik det kan räcka för att ge livsgnistan åter. Att få stöd i kontakterna med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var uppskattat. Det är ofta tungrott med dokument och intyg att skicka in, det är svårt att få tag på handläggare och svårt att få en tid för möte. Det var en av de insatser OMSTÄLLNING VID OHÄLSA

omstallning vid ohalsa en rapport fran trr trygghetsradet

omstallning vid ohalsa en rapport fran trr trygghetsradet omstallning vid ohalsa en rapport fran trr trygghetsradet anna eide-jensen 1 omstallning vid ohalsa en rapport från trr trygghetsrådet copyright 2013 trr trygghetsrådet projektledare: anna eide-jensen

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Stöd till dig som förlorar jobbet

Stöd till dig som förlorar jobbet TRR Trygghetsrådet Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Vi är neutrala och utgår från dina behov TRR betalas av företagen som en försäkring Erbjuder stöd till dig som

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg TRR Trygghetsrådet 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg Arbetsmarknaden för tjänstemän hösten 2011 Claes Åberg Fakta om TRR TRR bildades 1974 och idag är 700 000 tjänstemän anslutna TRR

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet

Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet Bakgrund Det senaste omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller sedan den 1 januari 1998 och har gjort det möjligt att

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

1 Välkommen till TRR

1 Välkommen till TRR Välkommen till TRR 1 2 Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig! Vad man än bestämmer sig för så spelar den egna motivationen en stor roll och det är här Trygghetsrådet kommer in i bilden. Vi coachar

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte Det övergripande syftet: genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Fortsatt gemensam utveckling

Fortsatt gemensam utveckling Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling 6 000 medarbetare kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 Samverkan och kunskapsorienterat Utveckla samverkan och öka den

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer på

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor

Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor Din Lokala samverkanspartner i personalrelaterade frågor Omställningsstöd När man blir friställd så kan det kännas som om hela tillvaron är i gungning. Vi vet hur viktig en individuell stöttning är i det

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten

Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Trygghetsstiftelsen För dig som jobbar i staten Det här är Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet. När en statsanställd blir uppsagd på grund

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Så byter tjänstemännen jobb

Så byter tjänstemännen jobb ? Så byter tjänstemännen jobb 1 2 Innehåll Förord... 4 Hur byter tjänstemännen jobb?...5 Om undersökningen...6 Bakgrundsintervjuer...6 En arbetsmarknad med svårdefinierade rekryteringsvägar påverkar jobbytet

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer