Tillsynsvägledning ras, skred och erosion Markbyggnadsdagen Anders Rimne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsvägledning ras, skred och erosion Markbyggnadsdagen Anders Rimne"

Transkript

1 Tillsynsvägledning ras, skred och erosion Markbyggnadsdagen 2019 Anders Rimne

2 Upplägg PBL - tillsyn med avseende på ras, skred och erosion Uppdraget Tillsynsvägledningen

3 PBL - ras, skred och erosion PBL 2 kap. 5 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- vattenförhållanden, 5. risken för olyckor, översvämning och erosion IBL Bildbyrå

4 PBL och klimatanpassning PBL 2 kap. 3 Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 1. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, Syftet med tillägget i lagtexten om att ta hänsyn till klimataspekter vid planläggning är att främja goda miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringar, dels genom en minskad klimatpåverkan Prop. 2009/10:170 (sid 161) Lars Owesson/Scandinav

5 Tillsyn över kommunala beslut i PBL PBL 11 kap När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre Men! veckor Ingripande besluta ska om om den möjligt ska överpröva undvikas! kommunens beslut eller inte. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att Därmed görs tydligt att länsstyrelsen genom 1. aktiva insatser tidigt i planeringsprocessen ska bidra med sådant under- 5. en bebyggelse blir lag, olämplig råd och med synpunkter hänsyn som till människors ger kommunen hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. möjlighet att utforma planförslaget så att ett senare statligt ingripande kan undvikas. 11 Länsstyrelsen ska upphäva prop. kommunens 2009/170 sid beslut 444 att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

6 Få planer upphävs Cirka 1,5 procent av alla detaljplaner överprövas av länsstyrelserna och av dem upphävs cirka hälften. 50 procent av tillsynsärendena och upphävandena görs på grund av att en bebyggelse anses bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

7 Boverket RU 1 (2018) Boverket ska utveckla sin tillsynsvägledning avseende risken för skred, ras och erosion Syftet med uppdraget är att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar. Tillsynsvägledningen bör klargöra vilket underlag som behövs för länsstyrelsernas prövning och hur bebyggelse bör vara utformad för att anses lämplig i förhållande till risken för skred, ras och erosion.

8 Boverket RU 1 (2018) Tillsynsvägledningen bör utformas med hänsyn till sådana intressen som är viktiga från allmän synpunkt, bl.a. behovet av en motståndskraftig och långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och en god hushållning med mark- och vattenområden. Länsstyrelserna, HaV, MSB samt SGI ska bistå Boverket i arbetet med att ta fram tillsynsvägledningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

9 SGIs uppdrag enligt instruktion 4 Statens geotekniska institut ska bidra till att riskerna för ras och skred minskar. Myndigheten ska i detta syfte 1. ge stöd åt kommuner och länsstyrelser i planprocessen rörande geotekniska säkerhetsfrågor 8 Myndigheten ska bidra till effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen genom att inom sitt område bistå myndigheter, kommuner och andra med rådgivning samt i samverkan med dessa introducera ny teknik och tillämpa forsknings- och utvecklingsresultat.

10 Översvämningsrisker (RU5 2017) 5. Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket ge tillsynvägledning till länsstyrelsen. Boverket ska utveckla sin tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. Syftet med uppdraget är att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar. Tillsynsvägledningen bör klargöra vilket underlag som behövs för länsstyrelsernas prövning och hur bebyggelse bör vara utformad för att anses lämplig i förhållande till risken för översvämning vid sjöar och vattendrag, bl.a. i fråga om vilken återkomsttid som olika slag av bebyggelse bör tåla. Tillsynsvägledningen bör även klargöra hur bebyggelse i anslutning till havet bör utformas för att vara långsiktigt hållbar i förhållande till globalt stigande havsnivåer. Tillsynsvägledningen bör utformas med hänsyn till sådana intressen som är viktiga från allmän synpunkt, bl.a. behovet av långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och en god hushållning med mark- och vattenområden. Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens meteorologiska och hydrologiska institut ska bistå Boverket i arbetet med att ta fram tillsynsvägledningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2018.

11 Tillsynsvägledning Naturolyckor Tillsynsvägledning naturolyckor Tillsynsvägledning naturolyckor Naturolyckor och klimatanpassning i PBL Planbestämmelser och byggregler med avseende på naturolyckor Länsstyrelsens roll vid risk för naturolyckor Klimataspekter och tidsperspektiv Översvämningsrisk Utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisk Bedömning av risken för översvämning Tillämpning och avsteg Planeringsunderlag Regeringsavgörande Begrepp och termer Ras, skred och erosion Risk för ras, skred och erosion (SGI) Geotekniska frågeställningar och PBL Ras och skred (SGI) Slamström (SGI) Block- och bergstabilitet (SGI) Erosion (SGI) Kusterosion (SGI)

12 Regeringsuppdragets produkter Tillsynsvägledning på PBL Kunskapsbanken Uppdragsrapport

13 Tillsynsvägledning naturolyckor - Introduktionssida Med naturolyckor avses i denna vägledning översvämning samt ras, skred och erosion Kort om kommunens ansvar och länsstyrelsens tillsyn Kort om att länsstyrelsens roll att bevaka dessa frågor tidigt i planprocessen Kort om SGIs roll att ge stöd i planprocessen Nya ÖP-tillägget om krav att redovisa kommunens syn på risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion, etc.

14 Naturolyckor och klimatanpassning i PBL Vad säger lagen? Redogör för koppling mellan risker för översvämning, ras, skred och erosion och de allmänna intressena i 2 kap. PBL. Klimatanpassning i 2 kap. PBL. Tar upp det som står i PBL-propositioner kopplat till översvämning, ras, skred, erosion och klimatanpassning.

15 Planbestämmelser eller byggregler Vad är en planbestämmelser och hur ska de användas? Planbestämmelser kopplade till skydd mot olyckor, översvämning och erosion PBF, BBR, EKS och naturolyckor

16 Länsstyrelsens roll utifrån PBL vid risk för naturolyckor Länsstyrelsens roll i översiktsplaneringen Länsstyrelsens roll i detaljplaneringen Länsstyrelsens roll vid bygglov

17 Klimataspekter och tidsperspektiv Scenarier och nationella underlag Tidsperspektiv Stigande havsnivåer Klimatets påverkan på ras, skred och erosion

18 Geotekniska säkerhetsfrågor Introduktion till ras, skred och erosion SGIs planstöd

19 Geotekniska frågeställningar och begränsningar i PBL Skyddsåtgärder utanför planområdet Skyddsåtgärder på allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap/enskilt huvudmannaskap Skyddsåtgärder på kvartersmark Planbestämmelser med lastbegränsningar Ny plan där det finns befintlig bebyggelse En detaljplan ska inte kräva efterföljande utredningar

20 Ras och skred Vad är ras och skred Förutsättningar för ras och skred Stabilitetsutredningar i detaljplan Bedömning av utförda geotekniska utredningar Bedömning av hur resultaten av geotekniska undersökningar tagits omhand i planen Planeringsunderlag från nationella myndigheter

21 Slamströmmar Förutsättningar för slamströmmar Planläggning och lämplighetsbedömning Planeringsunderlag från nationella myndigheter

22 Block- och bergstabilitet Block- och bergstabilitet vid detaljplaneläggning Påverkan på omgivande mark Underjordsanläggningar Erfarenhetsbaserad bedömning av bergstabilitet Redogörelse i planbeskrivningen och reglering med planbestämmelser

23 Erosion i mark, sjöar och vattendrag Erosionsbenägna jordar Klimatförändringar påverkar risken för erosion Hur hantera erosion i planärenden Erosionsutredning Erosionsskydd Planeringsunderlag från nationella myndigheter

24 Kusterosion Förutsättningar för kusterosion Processer som leder till kusterosion Bedömning av risk för kusterosion Enkel bedömning eller utredningsbehov Erosionsskydd

25 Ur Länsstyrelsernas regleringsbrev för Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen följa upp och redovisa hur kommunerna arbetar med geotekniska risker i plan- och byggprocessen, både vid översiktsoch detaljplanering, vid förhandsbesked och bygglov samt vid vidtagande av bygg- och markåtgärder. Den närmare inriktningen av redovisningen ska samordnas mellan länsstyrelserna. Länsstyrelsernas återrapportering ska ske i enlighet med vad som angavs i återrapporteringskrav 44 b i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2012, samt i dialog med Statens geotekniska institut och Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari Uppdragen som gavs i regleringsbrevet för 2018 om uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen i fråga om dels elektronisk kommunikation, dels kravet på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan m.m., ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2019.

26 Tack för att ni lyssnat!

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker utifrån PBL. Cecilia Näslund

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker utifrån PBL. Cecilia Näslund Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker utifrån PBL Cecilia Näslund Cecilia Näslund Vattenfrågor inom fysisk planering Nytt regeringsuppdrag! 5. Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker

Läs mer

Översvämningsrisker tillsynsvägledning

Översvämningsrisker tillsynsvägledning Översvämningsrisker tillsynsvägledning Vattenförsörjning i fysisk planering vägledning Cecilia Näslund Regeringsuppdrag översvämningsrisker Syfte Långsiktigt hållbar bebyggelse Länsstyrelsernas tillsyn:

Läs mer

Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se

Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se Upplägg för detta pass PBL och klimatet Översiktsplanen Planeringsunderlag DP och

Läs mer

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall Rörnät och klimat 27 mars 2019 Patrik Jansson, Lars Westholm Länsstyrelsen i Västra Götalands län 49 kommuner 1,7 miljoner invånare

Läs mer

Dricksvatten och planoch bygglagen

Dricksvatten och planoch bygglagen Dricksvatten och planoch bygglagen Kerstin Hugne och Anders Rimne Norrköping den 26 maj 2014 Vatten i plan- och bygglagen Portalparagrafen planläggning av mark och vatten och om byggande.( ) med hänsyn

Läs mer

Geoteknik i planprocessen

Geoteknik i planprocessen Geoteknik i planprocessen Geotekniska säkerhetsfrågor Maria Kristensson, David Schälin, Ulrika Isacsson, David Rudebeck Statens geotekniska institut, SGI På säker grund för hållbar utveckling Geoteknik

Läs mer

Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion

Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion RAPPORT 2019:9 Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion Uppdragsrapport Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion Uppdragsrapport Titel: Tillsynsvägledning avseende risken

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Vatten i planeringen. Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten

Vatten i planeringen. Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten Vatten i planeringen Fysiska planeringen enligt PBL (Plan- och bygglagen) Inger Krekula, Länsstyrelsen Norrbotten Vatten i samhällsplaneringen Översiktsplan PBL 3 kap Detaljplan PBL 4 kap Plan- och lovsystemet

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering. Martin Karlsson Stockholm 21 september 2011

Klimatanpassning i fysisk planering. Martin Karlsson Stockholm 21 september 2011 Klimatanpassning i fysisk planering Martin Karlsson Stockholm 21 september 2011 Behov av anpassning uppmärksammas Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 Ändringar i PBL 2008 Plats för bild Kommunernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 15 november 2018 Publicerad den 23 november 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

Läs mer

Klimatanpassning är angeläget

Klimatanpassning är angeläget Klimatanpassning är angeläget Naturvårdsverkets, Boverkets, SMHI:s, Räddningsverkets och SGI:s webbportal om anpassning till klimatets förändring Publicerad i juni 2007. Större uppdateringar 1-2 ggr/år.

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Patrik Faming

Klimatanpassning i planering och byggande. Patrik Faming Klimatanpassning i planering och byggande Patrik Faming Behov av anpassning uppmärksammas Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 Ändringar i PBL 2008 Plats för bild Kommunernas arbete Uppdrag till länsstyrelserna

Läs mer

RAPPORT 2017:7. Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m.

RAPPORT 2017:7. Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m. RAPPORT 2017:7 Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m. Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m. Titel: Vägledning hälsa, säkerhet och risker

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

Klimatanpassning in i minsta detalj

Klimatanpassning in i minsta detalj Klimatanpassning in i minsta detalj Trender i kommunala detaljplaner Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne. Klimatanpassning i Norra Djurgårdsstaden Christina Wikberger och Ingmarie Ahlberg, Stockholms stad.

Läs mer

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen

Dnr: /2012. Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 2012-09-18 Dnr: 2102-3290/2012 Tillägg till rapport 2012:12 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen 1 Sammanfattning Boverket presenterar här ett tillägg till Boverkets rapport En översyn av bostadsförsörjningslagen.

Läs mer

Klimat, energi och klimatanpassning i fysisk planering

Klimat, energi och klimatanpassning i fysisk planering Klimat, energi och klimatanpassning i fysisk planering 2013-01-31 Tina Holmlund Klimatanpassningssamordnare Presentation 2013-01-31 Länsstyrelsens uppdrag, klimat, energi och klimatanpassning Klimatförändringar

Läs mer

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Olika ansvarsområden Innan för att åtgärder kommer till stånd

Läs mer

Vad händer i Göteborg vs mark och vatten

Vad händer i Göteborg vs mark och vatten Vad händer i Göteborg vs mark och vatten SGU, 2016-09-21 Anna-Maria Edvardsson Agenda Byggprojekt i Göteborg Utmaningar Vägledningar Kartunderlag Pågående uppdrag Västsvenska paketet EN HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Länsstyrelsens behov av klimatdata

Länsstyrelsens behov av klimatdata Länsstyrelsens behov av klimatdata Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län Några av de uppdrag på Länsstyrelsen där klimatfrågan berörs Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att samordna och

Läs mer

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46

En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering - SOU 2018:46 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-10-12 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM En utvecklad översiktsplanering del 1 : Att underlätta efterföljande planering

Läs mer

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens Vem har ansvaret? (SOU 2017:42) Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Yttrande Datum 2017-09-26 3.1.2 Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Diarienummer 291112017 Ert diarienummer M2017/01407/Kl m.registrator(a

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07)

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07) Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07) Dir. 2014:130 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Lars Westholm, Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Lars Westholm, Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland Hantering av översvämningsrisk till följd av skyfall Lars Westholm, Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland Nedskalning Västra Götaland Länsstyrelsernas rekommendationer Gemensamt arbete av

Läs mer

En utvecklad översiktsplanering, SOU 2018:46

En utvecklad översiktsplanering, SOU 2018:46 Ert datum Er beteckning 2018-07-03 N2018/03415/SPN Vår referens Näringsdepartementet Maria Kristensson n.remissvar(%regeringskansliet.se helene.lassi(5)regeringskansliet.se Remissvar En utvecklad översiktsplanering,

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Emilie Gullberg Miljö- och energidepartementet 10333 STOCKHOLM Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har

Läs mer

Naturvårdsverkets och Boverkets arbete om förorenade områden i fysiskt planering Ingemar Palm, Boverket. Utgångspunkter.

Naturvårdsverkets och Boverkets arbete om förorenade områden i fysiskt planering Ingemar Palm, Boverket. Utgångspunkter. Naturvårdsverkets och Boverkets arbete om förorenade områden i fysiskt planering Ingemar Palm, Boverket - Utgångspunkter - Innehåll - Hänsyn till människors hälsa och miljön - Plansystemet - Fo i planer

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918)

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Kort introduktionsfilm om SMHI Visionen Vad vill vi? Ett hållbart samhälle i en värld i förändring,

Läs mer

Grön infrastruktur i prövning och planering

Grön infrastruktur i prövning och planering Grön infrastruktur i prövning och planering GRÖN INFRASTRUKTUR I prövning och planering Miljöbalksdagarna 5 april Melvin Thalin, Naturvårdsverket Illustration: Kjell Ström Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

RAPPORT 2018:8. Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker

RAPPORT 2018:8. Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker RAPPORT 2018:8 Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker Boverket Titel: Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker Rapportnummer: 2018:8 Utgivare:

Läs mer

Översikt av aktuella uppdrag. Carl-Magnus Oredsson Tf enhetschef Strategisk Planering

Översikt av aktuella uppdrag. Carl-Magnus Oredsson Tf enhetschef Strategisk Planering Översikt av aktuella uppdrag Carl-Magnus Oredsson Tf enhetschef Strategisk Planering Uppdrag för att effektivisera plangenomförandeprocessen Planprocessutredningen har redovisat att många kommuner regelmässigt

Läs mer

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918)

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) För ett säkert och hållbart samhälle Expertmyndighet Miljö- och energidepartementet Internationell

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

En ny plan- och byggförordning

En ny plan- och byggförordning En ny plan- och byggförordning Camilla Adolfsson Sara Benjamin PBL-kommitténs bet. Får jag lov (SOU 2005:77) Regeringens prop. Ett första steg för en enklare plan- och bygglag (prop. 2006/07:122) Andra

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) Dir. 2018:62. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2018

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) Dir. 2018:62. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2018 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) Dir. 2018:62 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2018 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Översiktsplaneutredningens

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012

Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012 Klimatanpassning Skåne Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012 Therése Ehrnstén och Pär Persson Länsstyrelsen i Skåne län Klimatanpassning Skåne Klimat- och sårbarhetsutredningen

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Vad händer inom plan- och byggområdet?

Vad händer inom plan- och byggområdet? Vad händer inom plan- och byggområdet? Byggsamverkan i Västra Götaland 26 januari 2018 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 22-punktsprogrammet 1. Försäljning av statlig mark lämpad för

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med flera i Norrtälje stad Dnr Ks

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med flera i Norrtälje stad Dnr Ks GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-09-10 Detaljplan för del av fastigheten Brännäset 9 med flera i Norrtälje stad Dnr 13-2115.214 Ks 13-1690.214 SAMMANFATTNING Under granskningen har det kommit in två yttranden.

Läs mer

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918)

Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Välkomna! Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) För ett säkert och hållbart samhälle Från hur vädret blir imorgon till hur vi ska bygga städer om

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Samhällsbyggande och vattenplanering. Jan Persson, Länsarkitekt

Samhällsbyggande och vattenplanering. Jan Persson, Länsarkitekt Samhällsbyggande och vattenplanering Jan Persson, Länsarkitekt 2012-02-02 Miljökvalitetsnormer i vatten Ytvatten (vattendrag, sjöar och kustvatten) MKN omfattar såväl kemiska som ekologiska kvalitetskrav:

Läs mer

Processen för detaljplan från 1 januari 2015 Planbestämmelser AR DPB. Klara Falk

Processen för detaljplan från 1 januari 2015 Planbestämmelser AR DPB. Klara Falk Processen för detaljplan från 1 januari 2015 Planbestämmelser AR DPB Klara Falk Prop. 2013/14:126, En enklare planprocess Detaljplanekravet begränsas 1/7-2015 Ökad betydelse för ÖP Byggnadsnämnden kan

Läs mer

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Eva Sjölin, klusterledare för SUD non-profit organisation 130 companies and institutions with a high environmental profile creates networks between businesses and organisations

Läs mer

Tema om dagvatten på PBL- Kunskapsbanken

Tema om dagvatten på PBL- Kunskapsbanken Tema om dagvatten på PBL- Kunskapsbanken Mikael Jardbrink mikael.jardbrink@boverket.se Vad ska jag prata om Vägledning om dagvatten på PBL Kunskapsbanken Allmänt om regelverken Ansvarsförhållandena Fokus

Läs mer

Från A till ÖP. - planeringsprocesser i mindre kommuner

Från A till ÖP. - planeringsprocesser i mindre kommuner Från A till ÖP - planeringsprocesser i mindre kommuner ÖP läget i Sverige 8% 23% 30% FÖP:ar 31% 38% 70 % i pågående arbete Kommunomfattande ÖP. Antagandeår: 2017/2018 1990-1999 2000-2009 2010-2013 2014-2017

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan (S 2011:11) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan (S 2011:11) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan (S 2011:11) Dir. 2012:114 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Utvidgning av

Läs mer

Bygg klimatsäkert. Anpassning av planering och byggande

Bygg klimatsäkert. Anpassning av planering och byggande Bygg klimatsäkert Anpassning av planering och byggande Titel: Bygg klimatsäkert Anpassning av planering och byggande Utgivare: Boverket juni 2009 Upplaga: 1 Antal ex: 3 000 Tryck: Tryck: ISBN 978-91-86342-17-3

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Detaljplanering. Karl Evald jurist

Detaljplanering. Karl Evald jurist Detaljplanering Karl Evald jurist Planeringssystemet Vad är målet med planering? med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

RAPPORT 2017:24. Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan

RAPPORT 2017:24. Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan RAPPORT 2017:24 Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan Titel: Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan Rapportnummer: 2017:24 Utgivare:,

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Aktuellt från Regeringskansliet

Aktuellt från Regeringskansliet Aktuellt från Regeringskansliet Linn Gloppestad, 08-405 21 26 linn.gloppestad@regeringskansliet.se Departementssekreterare Enheten för samhällsplanering Näringsdepartementet (Bostads- och digitaliseringsminister

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

Klimatet och juridiken Ansvarsfrågor i samband med planering och bygglovgivning Olof Moberg

Klimatet och juridiken Ansvarsfrågor i samband med planering och bygglovgivning Olof Moberg Klimatet och juridiken Ansvarsfrågor i samband med planering och bygglovgivning Olof Moberg 08 452 79 88 olof.moberg@skl.se Vem har ansvaret? Är någon överhuvudtaget ansvarig för naturolyckor? - Frågan

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

Riktlinjer för byggande nära vatten. Antagen i Miljö- och byggnadsnämnden den

Riktlinjer för byggande nära vatten. Antagen i Miljö- och byggnadsnämnden den Riktlinjer för byggande nära vatten Riktlinjer för byggande nära vatten Sammanfattning - syftet med riktlinjer för strandnära byggande Syftet med riktlinjerna är att ny bebyggelse ska få en lämplig placering

Läs mer

Översiktsplaneutredningen. Översiktsplaneutredningen 1

Översiktsplaneutredningen. Översiktsplaneutredningen 1 Översiktsplaneutredningen Inger Holmqvist Johan Hjalmarsson Cristina Björn Emma Franzén Joel Björk-Werner särskild utredare huvudsekreterare sekreterare sekreterare sekreterare Översiktsplaneutredningen

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering. bitr länsarkitekt Birgitta Norberg

Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering. bitr länsarkitekt Birgitta Norberg Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering bitr länsarkitekt Birgitta Norberg Miljökvalitetsnormer för vatten och fysisk planering bitr länsarkitekt Birgitta Norberg PBL:s portalparagraf Plan-

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Detaljplan för BOSTÄDER VID ULVÅSVÄGEN, MELLBY 2:165 GRANSKNINGSUTLÅTANDE - detaljplan

Detaljplan för BOSTÄDER VID ULVÅSVÄGEN, MELLBY 2:165 GRANSKNINGSUTLÅTANDE - detaljplan Sida 1 av 6 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer B/2011:446 Detaljplan för BOSTÄDER VID ULVÅSVÄGEN, MELLBY 2:165 GRANSKNINGSUTLÅTANDE - detaljplan SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE Detaljplanesamråd har genomförts enligt

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Seminarium Förorenade områden i fysisk planering och bygglovhantering. Länsstyrelsen i Skåne Malmö 21 november2014

Seminarium Förorenade områden i fysisk planering och bygglovhantering. Länsstyrelsen i Skåne Malmö 21 november2014 Seminarium Förorenade områden i fysisk planering och bygglovhantering Länsstyrelsen i Skåne Malmö 21 november2014 Dagens program 9.15-9.20 Introduktion Länsstyrelsen Skåne 9.20-10.30 Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Länsstyrelsens dubbla roller i översiktsplaneringen

Länsstyrelsens dubbla roller i översiktsplaneringen Länsstyrelsens dubbla roller i översiktsplaneringen 2 juni 2014 Jan Persson, Länsarkitekt, En mängd reformer på gång inom PBL-området En enklare planprocess (prop. 2013/14:126) Nya åtgärder som kan utföras

Läs mer

Klimat- och energiarbetet. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Klimat- och energiarbetet. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Klimat- och energiarbetet Nationella mål Visionen är att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Regeringens mål för klimat-

Läs mer

Dnr N2015/08971/PUB YTTRANDE SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen

Dnr N2015/08971/PUB YTTRANDE SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen YTTRANDE 2016-03-31 Dnr N2015/08971/PUB SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Remissvar, Bättre samarbete mellan stat och kommun, SOU 2015:109 Dnr: N2015/08971/PUB Mark- och miljööverdomstolen kommer

Läs mer

MSBs nya detaljerade översvämningskarteringar. Barbro Näslund-Landenmark

MSBs nya detaljerade översvämningskarteringar. Barbro Näslund-Landenmark MSBs nya detaljerade översvämningskarteringar Barbro Näslund-Landenmark MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet ULI Geoforum Arbeta smart inom planering och byggande 2014, 5-6 feb Presentationen

Läs mer

Detaljplaneprocessen på Länsstyrelsen - fokus luftkvalitet. SLF 19 april Annika Svensson Miljöskyddsenheten

Detaljplaneprocessen på Länsstyrelsen - fokus luftkvalitet. SLF 19 april Annika Svensson Miljöskyddsenheten Detaljplaneprocessen på Länsstyrelsen - fokus luftkvalitet SLF 19 april Annika Svensson Miljöskyddsenheten Detaljplaneprocessen Innehåll Länsstyrelsens roll Luftkvalitet i planer Detaljplaneprocessen Länsstyrelsen

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Förorenade områden och fysisk planering

Förorenade områden och fysisk planering Förorenade områden och fysisk planering Ingemar Palm Boverket Renare Marks workshop, Göteborg G 22 januari 2008 Hänsyn till fo i plan- och bygglagen PBL infördes 1987 (och bygger på BL från 1947). Lagen

Läs mer

Kommunernas ansvar för att hantera översvämningsproblematiken

Kommunernas ansvar för att hantera översvämningsproblematiken Kommunernas ansvar för att hantera översvämningsproblematiken Kommunens ansvar att ta hänsyn till översvämningsrisker vid planering och enskilda beslut enligt plan- och bygglagen. Av: Jennelie Granberg

Läs mer

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Planeringsunderlag geoteknisk information Nedan redovisas olika underlag som innehåller geoteknisk information som stöd för planarbetet. Översiktliga stabilitetskarteringar

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande Processen för detaljplan från 1 januari 2015 - Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 Detaljplaneprocessen enligt 5 kap. PBL från

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen!

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen! LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN Välkommen! Orienteringskurs för ledning Tydliga ledningsfrågor i PBL 2011 Strategiska frågor för kommunen planering för framtiden långsiktiga processer Frågor om

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (8) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Betänkande: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU20i5:i09) Ärendebeskrivnmg

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande Processen för detaljplan från 1 januari 2015 - Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 Detaljplaneprocessen enligt 5 kap. PBL från

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Klimatanpassning och Nationellt kunskapscentrum

Klimatanpassning och Nationellt kunskapscentrum Klimatanpassning och Nationellt kunskapscentrum I början Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) SMHI en myndighet under Miljö- och energidepartementet Förvaltningsmyndighet för meteorologiska,

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Övergripande planer, strategier etc

Övergripande planer, strategier etc Agenda Kommentarer på enkätsammanställning fyll på ofullständiga frågor? SWOT genomgång, vad kan vi få ut av den? Fyll på SWOT ensam eller i bikupor Struktur handlingsplan Arbetet till 2 december Övergripande

Läs mer