Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan Ajournering , Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) Övriga närvarande Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Maria Svenningsson, nämndsekreterare Sven-Erik Bergström, verksamhetschef Planering & Exploatering Inger Gennerud Björsander, markstrateg, 68 p.1, Anette Dahlberg, HR-chef, 68 p.2-3, Katarina Eiderbrant, verksamhetschef kansli, 79 Underskrifter Sekreterare Maria Svenningsson Paragrafer Ordförande Hans Forsberg (M) Protokolljusterare Eva Borg (S)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (22) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift Maria Svenningsson

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22) Innehåll Ändring av föredragningslista 4 Avstämningar 5 Köpeavtal - kvarter nr 18, del av Kolla 5:7 i Kolla Parkstad 6 Samrådsyttrande över detaljplan för bostäder vid Tingberget 7 Renovering av konstverket Neptun i Gottskär 8 Revidering av Kungsbacka kommuns omställningsprogram Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda inom Kungsbacka kommun 11 Utökad budget till kommunstyrelsen 13 Samrådsunderlag - verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 15 Årsredovisning 2014 för Kungsbacka kommun 16 Ombudgetering 2015 och resultatfonder Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner 19 Yttrande om huvudman för fristående skola - Fullriggaren Malevik Skola AB 20 Uppdrag - utredning om fler ridvägar 22

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 67 Ändring av föredragningslista På förslag från ordföranden godkänner arbetsutskottet att följande ärende utgår: Ärende 12: Stiftelsen Tjolöholm extra medel för På förslag från ordföranden godkänner arbetsutskottet att följande ärende får tas upp: Uppdrag utredning om fler ridvägar. Ärendet behandlas efter Yttrande om huvudman för fristående skola Fullriggaren Malevik Skola AB, 80.

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) 68 Avstämningar Avstämningar för fortsatt handläggning Ärende Markfrågor Gemensamt lönecenter Halland Information om bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning samt bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning Föredragande Inger Gennerud Björsander Anette Dahlberg Anette Dahlberg

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22) 69 Köpeavtal - kvarter nr 18, del av Kolla 5:7 i Kolla Parkstad Dnr KS/2015:104 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner Avtal om Genomförande och Överlåtelse, daterat , avseende överlåtelse av kvarter 18, del av fastigheten Kolla 5:7, i Kolla Parkstad. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga handlingar i ärendet. Kungsbacka kommun har ingått avtal med Eksta Bostads AB om överlåtelse av kvarter nr 18, del av Kolla 5:7 i Kolla Parkstad. Eksta Bostads AB avser att uppföra dels ett trygghetsboende med hyresrätter, dels preliminärt sex stycken radhuslägenheter upplåtna med hyresrätt. Detaljplanen medger en byggrätt om m 2 BTA i flerbostadshus samt 600 m 2 BTA i radhus. Avtalet reglerar villkoren för överlåtelse av mark och Ekstas övriga åtaganden vid genomförandet. Köpeskillingen uppgår till kronor. Överlåtelse sker när fastighetsbildning har genomförts och bygglov godkänts i enlighet med detaljplanen. Husbyggnationen kan påbörjas när infrastrukturen har byggts ut i anslutning till kvarteret. Tjänsteskrivelse, Köpeavtal mellan Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB Eksta Bostads AB

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (22) 70 Samrådsyttrande över detaljplan för bostäder vid Tingberget Dnr KS/2010:94 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådshandlingen för bostäder vid Tingberget. Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ytterligare cirka 140 bostäder på Tingberget. Dels genom påbyggnad av tre befintliga byggnader med två våningar, dels genom nybyggnation av tre bostadshus längs Kungsgatan på befintlig parkeringsplats. Kommunstyrelsens förvaltning har deltagit i planarbetet och särskilt beaktat genomförandefrågor samt finansiering. Detaljplanen för Tingberget är framtagen i enlighet med kommunstyrelsens intentioner och direktiv i planprogrammet. Tjänsteskrivelse, BN

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) 71 Renovering av konstverket Neptun i Gottskär Dnr KS/2014:39 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att finansiera renoveringen av Neptun på kronor. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. På grund av konstverkets utsatta plats har det vid ett flertal tillfällen funnits behov av renovering. Vid några tillfällen har detta finansierats med kommunala medel, bland annat 1998 då knappt kronor avsattes. Skulpturens fundament har nu till stor del vittrat sönder och det är nödvändigt med en omfattande renovering som innebär att fundamentet byts ut. Förslaget innebär en långsiktig lösning med en antagen livslängd upp mot 100 år jämfört med de tidigare åtgärder som har hållit i drygt år per renovering. Renoveringen av Neptun har upphandlats. Kommunen har ingått avtal med den entreprenör som gett det lägsta budet. Beloppet är högre än de första kostnadsindikationerna, men är en betydligt mera hållbar lösning och kommer därför inte att en innebära en högre årlig kostnad jämfört med ursprungsförslaget. Tjänsteskrivelse, KT

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (22) 72 Revidering av Kungsbacka kommuns omställningsprogram Dnr KS/2015:128 Beslut förslag till kommunstyrelsen HR-chefen får i uppdrag att under 2015 se över Kungsbacka kommuns omställningsprogram Nuvarande regler om särskild pension, vid övertalighet och när medarbetaren saknar efterfrågad kompetens i omställningsprogrammet, gäller inte under översynsperioden. HR-chefen får under översynsperioden besluta om enskilda insatser inom området omställning och avveckling. Insatserna finansieras ur anslaget för omställningspensioner. Kungsbacka kommun har ett omställningsprogram som gäller åren Omställningsprogrammet innefattar tre delar; - Särskild pension, vid övertalighet och att medarbetaren kan sakna efterfrågad kompetens. - Pensionstillägg som innebär att medarbetaren avslutar anställningen på heleller deltid och får ett pensionstillägg på 2000 kr/månad (vid heltid) när medarbetaren är mellan 63 och 65 år. - Minskad arbetstid för äldre medarbetare som innebär att det finns möjlighet för de som fyllt 61 år att minska sin arbetstid med 20 procent men fortfarande behålla inbetalningen till tjänstepensionen fullt ut. För år 2014 redovisades ett underskott på kronor jämfört med budgeterade medel för omställningspensioner. Utbetalningarna för de personer som hittills är beslutade uppgår till inklusive särskild löneskatt. Budgeterade medel för år 2015 uppgår till Jämför man utbetalningarna mot budgeterade medel ger det ett överskott på kronor. Prognosen för 2015 års kostnader totalt avseende utbetalningar, särskild löneskatt och förändring i avsättning är , vilket är ett underskott på jämfört med budget. Budgeterade medel för 2016 är och för För beviljade särskilda avtalspensioner under perioden är kostnaden för 2016, och för 2017 är den inklusive särskild löneskatt. Tjänsterskrivelse, Kungsbacka kommuns omställningsprogram Kommunstyrelsen , 253 Paragrafen fortsätter

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (22) 72 fortsätter Yrkande Ulrika Landergren (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. HR

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (22) 73 Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda inom Kungsbacka kommun Dnr KS/2015:127 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda inom Kungsbacka kommun, daterade Rätten att fatta beslut om ändringar i reglerna delegeras till kommunstyrelsen, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Regler avseende utdelning av minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, KF , 169 reviderade , upphör att gälla i och med detta beslut. Beslut förslag till kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan Rätten att fatta beslut om ändringar i reglerna delegeras till HR-chefen, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. HR-chefen får i uppdrag att besluta om utbud av gåvor och rutiner för hantering av dessa. Alla medarbetare i Kungsbacka kommun som har haft en sammanhängande anställning i 25 år eller går i pension efter 20 års sammanhängande anställning får minnesgåva. Gåvans värde uppgår till maximalt 6300 kronor. Medarbetaren väljer minnesgåva utifrån upphandlat utbud av minnesgåvor. Minnesgåvan ska bestå av en sak. I de fall medarbetaren väljer presentkort på någon vara eller tjänst kan presentkortet inte bytas mot pengar. Presentkort på minnesgåva måste lösas in mot gåva inom 12 månader. Till kommunalt förtroendevald, som innehaft mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag, får minnesgåva efter 25 års verksamhet i följd eller, efter 20 år i följd, om den förtroendevalde inte kan återväljas av åldersskäl. Gåvans värde uppgår till maximalt 6300 kronor inklusive mervärdesskatt. Som mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag räknas uppdrag som ledamot i någon av nämnderna för verksamhet, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd samt uppdrag som ledamot utsedd av kommunfullmäktige i stiftelsen Tjolöholm eller Eksta Bostads AB. Ledamot i kommunfullmäktige tilldelas särskild gåva efter 15 år som ledamot i följd. Tjänsteskrivelse, Regler för minnesgåvor för medarbetare och förtroendevalda i Kungsbacka kommun Regler för utdelning av minnesgåvor, Paragrafen fortsätter

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (22) 73 fortsätter KF , 169 Regler avseende minnesgåvor Samtliga nämnder/förvaltningar, SE;UB

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (22) 74 Utökad budget till kommunstyrelsen Dnr KS/2015:126 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings budgetram för 2015 utökas med kronor. Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Inför 2016 är det inplanerat i budgeten att kommundirektören har en utökad budget med 5 mkr för vidare utveckling och ledning av kommunen. Det finns ett antal aktiviteter som kommunen behöver genomföra redan under 2015 och som fortsätter Några är påtalade av revisionen, andra är en del av vår gemensamma verksamhetsutveckling. Dessa är: Handlingsplan IT 2 -Dokumenthantering -Beslutsstöd -Samarbete -Identitetshantering - Revidering av visionen - Ny översiktsplan - HR-utveckling, ledarplattform, ledarprogram och medarbetarskap - Revidering av miljömål - Utveckling av ny organisation för ledning och samordning (ett kommunledningskontor och ledningssystem) Tjänsteskrivelse, KSF;GJ, SE;IBB

14 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (22) 75 Samrådsunderlag - verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2016 Dnr KS/2015:51 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kungsbacka kommun har inget att erinra mot Samrådsunderlag till verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. Under arbetet med samrådsunderlag inför budget 2015 startade en diskussion kring behov av att från och med 2016 ta fram en flerårig verksamhetsinriktning för GR som åtföljs av en årlig rambudget. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Medlemsavgiften för 2016 föreslås ligga kvar på 74,11 kronor per invånare. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på kronor under Medel för avgiften finns avsatt i budget. Tjänsteskrivelse, Samrådsunderlag till verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2016 GR

15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (22) 76 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr KS/2015:31 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kungsbacka kommun godkänner för sin del den reviderade förbundsordningen, daterad , för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Göteborgsregionens förbundsfullmäktige har vid sitt sammanträde , 104, för egen del godkänt ett förslag till reviderad förbundsordning. Detta är den första genomgripande omarbetningen av förbundsordningen sedan kommunalförbundet bildades år Översynen har delvis föranletts av lagkrav på ökad kontroll av verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag. Ett annat syfte har varit att förtydliga GR:s budgetprocess samt att bättre svara upp mot uppdraget och verksamheten inom förbundet. Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, , 104 Förslag till reviderad förbundsordning, GR

16 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22) 77 Årsredovisning 2014 för Kungsbacka kommun Dnr KS/2015:115 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Årsredovisning 2014 för Kungsbacka kommun godkänns. Kommunens resultat för 2014 blev De tre största posterna som påverkat resultatet är överskott för exploatering av kvarteret Valand och Sågen, planerade nya lokaler och ny verksamhet som inte startat samt ett överskott för nämndverksamheten. Nämndernas sammanlagda resultat blev med en variation mellan ett underskott om för Individ & Familjeomsorg och ett överskott om för Äldreomsorgen. Trots de rekordhöga investeringarna, netto , har de långfristiga skulderna minskat med Det har klarats genom försäljning av pensionsreservens placering i fondandelar. Kommunfullmäktige beslutade under året att ingen avsättning ska göras i en pensionsreserv så länge kommunen har en låneskuld. Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2014 Yrkande Ulrika Landergren (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen, med tillägget att årsredovisningen ska tryckas upp i pappersform i en mindre upplaga. Hans Forsberg (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Proposition Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner det bifallet. Ordföranden ställer proposition på Ulrika Landergrens (FP) tilläggsyrkande och finner det avslaget. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. Ja bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande Nej bifall till Ulrika Landergrens (FP) tilläggsyrkande Omröstningsresultat Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla Hans Forsbergs (M) yrkande. Paragrafen fortsätter

17 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22) 77 fortsätter Ledamot Ja-röst Nej-röst Hans Forsberg (M) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) X X X Ulrika Landergren (FP) Fredrik Hansson (C) X X KSF;GJ, SE;MG

18 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22) 78 Ombudgetering 2015 och resultatfonder 2014 Dnr KS/2015:75 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta - Att godkänna förändringen av resultatfonderna till en total summa av kronor. - Att ombudgetera till nämnderna kronor från anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter. - Att ombudgetera kronor från anslaget för pensioner med kronor till anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter och med kronor till kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. - Utökad investeringsvolym på kronor godkänns. Av den utökade investeringsvolymen består kronor av utökade investeringar för konstgräsplan Malevik, samlingslokaler samt Kungsbacka bredband. Resterande kronor avser ombudgeteringar. - Den utökade investeringsvolymen finansieras genom ökad upplåning. I samband med genomgången av bokslutet för 2014 har det framkommit önskemål från nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten skall få disponeras 2015 eller tillföras till resultatfonden. Tjänsteskrivelse, Sammanställning begäran om resultatdisponering från nämnderna Samtliga förvaltningar/nämnder, SE;IBB,MG,JS

19 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22) 79 Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner Dnr KS/2014:265 Beslut förslag till kommunstyrelsen Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner godkänns. Sedan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner utrett möjligheten att samverka i överförmyndarfrågor, har kommunfullmäktige i samtliga kommuner tillstyrkt en samverkansorganisation för överförmyndarverksamhet med säte i Mölndal och har uppdragit åt respektive kommunstyrelsen att för detta ändamål ingå samverkansavtal med övriga kommuner. Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun fattade beslut i frågan Stadsledningsförvaltningen för Mölndals stad har tillsammans med övriga samverkande kommuner arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för godkännande av respektive kommunstyrelse. Tjänsteskrivelse, Utkast till avtal med kommentarer från Kungsbacka Yrkande Eva Borg (S) yrkar avslag på tjänsteskrivelsen. Hans Forsberg (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Proposition Ordföranden ställer proposition på Eva Borgs (S) yrkande och eget yrkande och finner eget yrkande bifallet. ÖN, Verksamhetschef för överförmyndarenheten i Mölndal Annika Ewe Sjöberg, Härryda och Partille kommuner

20 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22) 80 Yttrande om huvudman för fristående skola - Fullriggaren Malevik Skola AB Dnr KS/2015:57 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kungsbacka kommun godkänner Fullriggaren Malevik Skola AB som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kungsbacka kommun har inte för avsikt att sälja Maleviksskolan. Frågan att hyra ut lokalen är inte aktuell i dagsläget. Yttrandena, daterade och , översänds som svar på Skolinspektionens remiss om Fullriggaren Malevik Skola AB. Yttrande, daterat , översänds som svar på förfrågan från Fullriggaren Malevik Skola AB. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda frågan om uthyrning av lokaler till enskild verksamhet. Fullriggaren Malevik skola AB har lämnat in en ansökan om att starta en friskola för årskurserna F-9 med tillhörande fritidshem hos Skolinspektionen. Det berör cirka 350 elever och 140 elever i fritidshem. Skolinspektionen ger kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan för att Skolinspektionen ska kunna göra en bedömning om etableringen av en ny skola medför påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet. Nämnden för Förskola & Grundskola har inte några invändningar mot att Fullriggaren Malevik Skola AB godkänns som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem under förutsättning att skolan genom avtal med kommunen kan etableras i nuvarande lokaler. Fullriggaren Malevik Skola AB har samtidigt i en annan ansökan till kommunen angett önskemål om att i första hand få hyra nuvarande skollokaler där den kommunala skolan Fullriggaren Malevik idag bedrivs, inklusive inventarier, i andra hand förvärva skolan och i tredje hand hyra skolan i tre år för att sedan förvärva. Kungsbacka kommun har som princip att inte sälja väsentliga verksamhetslokaler då dessa är en strategisk resurs för kommunen. Kommunen måste ha en beredskap för områdets elever i fall en privat aktör inte längre kan erbjuda skolverksamhet. Kommunen är beslutat positiv och uppmuntrar till privata skoletableringar men huvudprincipen är att den privata aktören själv får ombesörja sina lokalbehov. Konsekvenserna att hyra ut en lokal och frångå praxis kräver en stor utredning. Paragrafen fortsätter

21 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22) 80 fortsätter Yttrande, Yttrande, nämnden för Förskola & Grundskola, Remiss, Skolinspektionen, med ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB Förfrågan till Kungsbacka kommuns kommunstyrelse, februari 2015 Yrkande Ulrika Landergren (FP) och Fredrik Hansson (C) yrkar enligt förslag i kallelsen med ändringarna att Kungsbacka kommun positivt prövar frågan om att hyra ut eller sälja fastigheten samt att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en utredning som ger svar på laglighet, värdering av fastighet och immateriella tillgångar och samverkan med andra kommunala verksamheter. Hans Forsberg (M) yrkar enligt förslag i kallelsen med ändringen att Kungsbacka kommun inte har för avsikt att sälja Maleviksskolan. Frågan att hyra ut lokalen är inte aktuell i dagsläget. Eva Borg (S) yrkar enligt förslag i kallelsen med ändringarna att den andra beslutsmeningen tas bort och att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en utredning som redogör för de lagliga möjligheterna att hyra ut alternativt sälja fastigheter för kommunen. Hans Forsberg (M) yrkar vidare på tillägget att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda frågan om uthyrning av lokaler till enskild verksamhet. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslag om beslutmeningar 1, 3 och 4 i kallelsen och finner dessa bifallna. Ordföranden ställer proposition på Ulrika Landergren (FP) med fleras yrkande, Eva Borgs (S) yrkande och eget yrkande och finner eget yrkande bifallet. Ordföranden ställer proposition på yrkandena om utredningar och finner eget yrkande bifallet. FG, Fullriggaren Malevik Skola AB, Skolinspektionen

22 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (22) 81 Uppdrag - utredning om fler ridvägar Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen i högre grad än idag ska kunna tillhandahålla fler ridvägar i kommunen. I skrivelse från Ulrika Landergren (FP) framförs följande: Det har visat sig att bygga ridvägar i anslutning till GC-vägar inte är kostnadseffektivt och dessutom ställer till en del konflikter mellan olika trafikslag. Vi har tagit beslut i kommunfullmäktige om att vi alltid ska pröva frågan om att bygga ridvägar i samband med att vi anlägger gång- och cykelvägar. Det är möjligt att tidigare beslut borde återtas och att vi snarare kan åstadkomma fler gång- och cykelvägar respektive ridvägar om dessa hålls isär. Frågan är också vem som ska anlägga och underhålla ridvägarna i kommunen. Flera andra kommuner har valt en annan strategi för att få till stånd fler ridvägar. Att kommunen bidrar med material och visst underhåll om markägaren är intresserad av att det anläggs ridvägar. Dessa kan med fördel då hållas en bit ifrån allmän väg. De kan då också nyttjas för motion och friluftsliv. Skrivelse, undertecknad av Ulrika Landergren (FP)

23 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn HANS FORSBERG & Tid :20:28 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _073be5b6adf09f39da89af2af8e6d71167 Namn EVA BORG & Tid :32:03 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0710e11321c47056c8c4ca1d3349a1e18d Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :32:11 +02:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer