Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan Ajournering , Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) Övriga närvarande Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Maria Svenningsson, nämndsekreterare Sven-Erik Bergström, verksamhetschef Planering & Exploatering Inger Gennerud Björsander, markstrateg, 68 p.1, Anette Dahlberg, HR-chef, 68 p.2-3, Katarina Eiderbrant, verksamhetschef kansli, 79 Underskrifter Sekreterare Maria Svenningsson Paragrafer Ordförande Hans Forsberg (M) Protokolljusterare Eva Borg (S)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (22) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift Maria Svenningsson

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22) Innehåll Ändring av föredragningslista 4 Avstämningar 5 Köpeavtal - kvarter nr 18, del av Kolla 5:7 i Kolla Parkstad 6 Samrådsyttrande över detaljplan för bostäder vid Tingberget 7 Renovering av konstverket Neptun i Gottskär 8 Revidering av Kungsbacka kommuns omställningsprogram Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda inom Kungsbacka kommun 11 Utökad budget till kommunstyrelsen 13 Samrådsunderlag - verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 15 Årsredovisning 2014 för Kungsbacka kommun 16 Ombudgetering 2015 och resultatfonder Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner 19 Yttrande om huvudman för fristående skola - Fullriggaren Malevik Skola AB 20 Uppdrag - utredning om fler ridvägar 22

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 67 Ändring av föredragningslista På förslag från ordföranden godkänner arbetsutskottet att följande ärende utgår: Ärende 12: Stiftelsen Tjolöholm extra medel för På förslag från ordföranden godkänner arbetsutskottet att följande ärende får tas upp: Uppdrag utredning om fler ridvägar. Ärendet behandlas efter Yttrande om huvudman för fristående skola Fullriggaren Malevik Skola AB, 80.

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) 68 Avstämningar Avstämningar för fortsatt handläggning Ärende Markfrågor Gemensamt lönecenter Halland Information om bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning samt bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning Föredragande Inger Gennerud Björsander Anette Dahlberg Anette Dahlberg

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22) 69 Köpeavtal - kvarter nr 18, del av Kolla 5:7 i Kolla Parkstad Dnr KS/2015:104 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner Avtal om Genomförande och Överlåtelse, daterat , avseende överlåtelse av kvarter 18, del av fastigheten Kolla 5:7, i Kolla Parkstad. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga handlingar i ärendet. Kungsbacka kommun har ingått avtal med Eksta Bostads AB om överlåtelse av kvarter nr 18, del av Kolla 5:7 i Kolla Parkstad. Eksta Bostads AB avser att uppföra dels ett trygghetsboende med hyresrätter, dels preliminärt sex stycken radhuslägenheter upplåtna med hyresrätt. Detaljplanen medger en byggrätt om m 2 BTA i flerbostadshus samt 600 m 2 BTA i radhus. Avtalet reglerar villkoren för överlåtelse av mark och Ekstas övriga åtaganden vid genomförandet. Köpeskillingen uppgår till kronor. Överlåtelse sker när fastighetsbildning har genomförts och bygglov godkänts i enlighet med detaljplanen. Husbyggnationen kan påbörjas när infrastrukturen har byggts ut i anslutning till kvarteret. Tjänsteskrivelse, Köpeavtal mellan Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB Eksta Bostads AB

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (22) 70 Samrådsyttrande över detaljplan för bostäder vid Tingberget Dnr KS/2010:94 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådshandlingen för bostäder vid Tingberget. Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ytterligare cirka 140 bostäder på Tingberget. Dels genom påbyggnad av tre befintliga byggnader med två våningar, dels genom nybyggnation av tre bostadshus längs Kungsgatan på befintlig parkeringsplats. Kommunstyrelsens förvaltning har deltagit i planarbetet och särskilt beaktat genomförandefrågor samt finansiering. Detaljplanen för Tingberget är framtagen i enlighet med kommunstyrelsens intentioner och direktiv i planprogrammet. Tjänsteskrivelse, BN

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) 71 Renovering av konstverket Neptun i Gottskär Dnr KS/2014:39 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att finansiera renoveringen av Neptun på kronor. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. På grund av konstverkets utsatta plats har det vid ett flertal tillfällen funnits behov av renovering. Vid några tillfällen har detta finansierats med kommunala medel, bland annat 1998 då knappt kronor avsattes. Skulpturens fundament har nu till stor del vittrat sönder och det är nödvändigt med en omfattande renovering som innebär att fundamentet byts ut. Förslaget innebär en långsiktig lösning med en antagen livslängd upp mot 100 år jämfört med de tidigare åtgärder som har hållit i drygt år per renovering. Renoveringen av Neptun har upphandlats. Kommunen har ingått avtal med den entreprenör som gett det lägsta budet. Beloppet är högre än de första kostnadsindikationerna, men är en betydligt mera hållbar lösning och kommer därför inte att en innebära en högre årlig kostnad jämfört med ursprungsförslaget. Tjänsteskrivelse, KT

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (22) 72 Revidering av Kungsbacka kommuns omställningsprogram Dnr KS/2015:128 Beslut förslag till kommunstyrelsen HR-chefen får i uppdrag att under 2015 se över Kungsbacka kommuns omställningsprogram Nuvarande regler om särskild pension, vid övertalighet och när medarbetaren saknar efterfrågad kompetens i omställningsprogrammet, gäller inte under översynsperioden. HR-chefen får under översynsperioden besluta om enskilda insatser inom området omställning och avveckling. Insatserna finansieras ur anslaget för omställningspensioner. Kungsbacka kommun har ett omställningsprogram som gäller åren Omställningsprogrammet innefattar tre delar; - Särskild pension, vid övertalighet och att medarbetaren kan sakna efterfrågad kompetens. - Pensionstillägg som innebär att medarbetaren avslutar anställningen på heleller deltid och får ett pensionstillägg på 2000 kr/månad (vid heltid) när medarbetaren är mellan 63 och 65 år. - Minskad arbetstid för äldre medarbetare som innebär att det finns möjlighet för de som fyllt 61 år att minska sin arbetstid med 20 procent men fortfarande behålla inbetalningen till tjänstepensionen fullt ut. För år 2014 redovisades ett underskott på kronor jämfört med budgeterade medel för omställningspensioner. Utbetalningarna för de personer som hittills är beslutade uppgår till inklusive särskild löneskatt. Budgeterade medel för år 2015 uppgår till Jämför man utbetalningarna mot budgeterade medel ger det ett överskott på kronor. Prognosen för 2015 års kostnader totalt avseende utbetalningar, särskild löneskatt och förändring i avsättning är , vilket är ett underskott på jämfört med budget. Budgeterade medel för 2016 är och för För beviljade särskilda avtalspensioner under perioden är kostnaden för 2016, och för 2017 är den inklusive särskild löneskatt. Tjänsterskrivelse, Kungsbacka kommuns omställningsprogram Kommunstyrelsen , 253 Paragrafen fortsätter

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (22) 72 fortsätter Yrkande Ulrika Landergren (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. HR

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (22) 73 Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda inom Kungsbacka kommun Dnr KS/2015:127 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda inom Kungsbacka kommun, daterade Rätten att fatta beslut om ändringar i reglerna delegeras till kommunstyrelsen, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Regler avseende utdelning av minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, KF , 169 reviderade , upphör att gälla i och med detta beslut. Beslut förslag till kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan Rätten att fatta beslut om ändringar i reglerna delegeras till HR-chefen, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. HR-chefen får i uppdrag att besluta om utbud av gåvor och rutiner för hantering av dessa. Alla medarbetare i Kungsbacka kommun som har haft en sammanhängande anställning i 25 år eller går i pension efter 20 års sammanhängande anställning får minnesgåva. Gåvans värde uppgår till maximalt 6300 kronor. Medarbetaren väljer minnesgåva utifrån upphandlat utbud av minnesgåvor. Minnesgåvan ska bestå av en sak. I de fall medarbetaren väljer presentkort på någon vara eller tjänst kan presentkortet inte bytas mot pengar. Presentkort på minnesgåva måste lösas in mot gåva inom 12 månader. Till kommunalt förtroendevald, som innehaft mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag, får minnesgåva efter 25 års verksamhet i följd eller, efter 20 år i följd, om den förtroendevalde inte kan återväljas av åldersskäl. Gåvans värde uppgår till maximalt 6300 kronor inklusive mervärdesskatt. Som mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag räknas uppdrag som ledamot i någon av nämnderna för verksamhet, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd samt uppdrag som ledamot utsedd av kommunfullmäktige i stiftelsen Tjolöholm eller Eksta Bostads AB. Ledamot i kommunfullmäktige tilldelas särskild gåva efter 15 år som ledamot i följd. Tjänsteskrivelse, Regler för minnesgåvor för medarbetare och förtroendevalda i Kungsbacka kommun Regler för utdelning av minnesgåvor, Paragrafen fortsätter

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (22) 73 fortsätter KF , 169 Regler avseende minnesgåvor Samtliga nämnder/förvaltningar, SE;UB

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (22) 74 Utökad budget till kommunstyrelsen Dnr KS/2015:126 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings budgetram för 2015 utökas med kronor. Kostnaden belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Inför 2016 är det inplanerat i budgeten att kommundirektören har en utökad budget med 5 mkr för vidare utveckling och ledning av kommunen. Det finns ett antal aktiviteter som kommunen behöver genomföra redan under 2015 och som fortsätter Några är påtalade av revisionen, andra är en del av vår gemensamma verksamhetsutveckling. Dessa är: Handlingsplan IT 2 -Dokumenthantering -Beslutsstöd -Samarbete -Identitetshantering - Revidering av visionen - Ny översiktsplan - HR-utveckling, ledarplattform, ledarprogram och medarbetarskap - Revidering av miljömål - Utveckling av ny organisation för ledning och samordning (ett kommunledningskontor och ledningssystem) Tjänsteskrivelse, KSF;GJ, SE;IBB

14 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (22) 75 Samrådsunderlag - verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2016 Dnr KS/2015:51 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kungsbacka kommun har inget att erinra mot Samrådsunderlag till verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. Under arbetet med samrådsunderlag inför budget 2015 startade en diskussion kring behov av att från och med 2016 ta fram en flerårig verksamhetsinriktning för GR som åtföljs av en årlig rambudget. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Medlemsavgiften för 2016 föreslås ligga kvar på 74,11 kronor per invånare. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på kronor under Medel för avgiften finns avsatt i budget. Tjänsteskrivelse, Samrådsunderlag till verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionens kommunalförbund 2016 GR

15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (22) 76 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr KS/2015:31 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kungsbacka kommun godkänner för sin del den reviderade förbundsordningen, daterad , för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Göteborgsregionens förbundsfullmäktige har vid sitt sammanträde , 104, för egen del godkänt ett förslag till reviderad förbundsordning. Detta är den första genomgripande omarbetningen av förbundsordningen sedan kommunalförbundet bildades år Översynen har delvis föranletts av lagkrav på ökad kontroll av verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag. Ett annat syfte har varit att förtydliga GR:s budgetprocess samt att bättre svara upp mot uppdraget och verksamheten inom förbundet. Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, , 104 Förslag till reviderad förbundsordning, GR

16 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22) 77 Årsredovisning 2014 för Kungsbacka kommun Dnr KS/2015:115 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Årsredovisning 2014 för Kungsbacka kommun godkänns. Kommunens resultat för 2014 blev De tre största posterna som påverkat resultatet är överskott för exploatering av kvarteret Valand och Sågen, planerade nya lokaler och ny verksamhet som inte startat samt ett överskott för nämndverksamheten. Nämndernas sammanlagda resultat blev med en variation mellan ett underskott om för Individ & Familjeomsorg och ett överskott om för Äldreomsorgen. Trots de rekordhöga investeringarna, netto , har de långfristiga skulderna minskat med Det har klarats genom försäljning av pensionsreservens placering i fondandelar. Kommunfullmäktige beslutade under året att ingen avsättning ska göras i en pensionsreserv så länge kommunen har en låneskuld. Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2014 Yrkande Ulrika Landergren (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen, med tillägget att årsredovisningen ska tryckas upp i pappersform i en mindre upplaga. Hans Forsberg (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Proposition Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner det bifallet. Ordföranden ställer proposition på Ulrika Landergrens (FP) tilläggsyrkande och finner det avslaget. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. Ja bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande Nej bifall till Ulrika Landergrens (FP) tilläggsyrkande Omröstningsresultat Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla Hans Forsbergs (M) yrkande. Paragrafen fortsätter

17 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22) 77 fortsätter Ledamot Ja-röst Nej-röst Hans Forsberg (M) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) X X X Ulrika Landergren (FP) Fredrik Hansson (C) X X KSF;GJ, SE;MG

18 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22) 78 Ombudgetering 2015 och resultatfonder 2014 Dnr KS/2015:75 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta - Att godkänna förändringen av resultatfonderna till en total summa av kronor. - Att ombudgetera till nämnderna kronor från anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter. - Att ombudgetera kronor från anslaget för pensioner med kronor till anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter och med kronor till kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. - Utökad investeringsvolym på kronor godkänns. Av den utökade investeringsvolymen består kronor av utökade investeringar för konstgräsplan Malevik, samlingslokaler samt Kungsbacka bredband. Resterande kronor avser ombudgeteringar. - Den utökade investeringsvolymen finansieras genom ökad upplåning. I samband med genomgången av bokslutet för 2014 har det framkommit önskemål från nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten skall få disponeras 2015 eller tillföras till resultatfonden. Tjänsteskrivelse, Sammanställning begäran om resultatdisponering från nämnderna Samtliga förvaltningar/nämnder, SE;IBB,MG,JS

19 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22) 79 Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner Dnr KS/2014:265 Beslut förslag till kommunstyrelsen Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner godkänns. Sedan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner utrett möjligheten att samverka i överförmyndarfrågor, har kommunfullmäktige i samtliga kommuner tillstyrkt en samverkansorganisation för överförmyndarverksamhet med säte i Mölndal och har uppdragit åt respektive kommunstyrelsen att för detta ändamål ingå samverkansavtal med övriga kommuner. Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun fattade beslut i frågan Stadsledningsförvaltningen för Mölndals stad har tillsammans med övriga samverkande kommuner arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för godkännande av respektive kommunstyrelse. Tjänsteskrivelse, Utkast till avtal med kommentarer från Kungsbacka Yrkande Eva Borg (S) yrkar avslag på tjänsteskrivelsen. Hans Forsberg (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Proposition Ordföranden ställer proposition på Eva Borgs (S) yrkande och eget yrkande och finner eget yrkande bifallet. ÖN, Verksamhetschef för överförmyndarenheten i Mölndal Annika Ewe Sjöberg, Härryda och Partille kommuner

20 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22) 80 Yttrande om huvudman för fristående skola - Fullriggaren Malevik Skola AB Dnr KS/2015:57 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kungsbacka kommun godkänner Fullriggaren Malevik Skola AB som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kungsbacka kommun har inte för avsikt att sälja Maleviksskolan. Frågan att hyra ut lokalen är inte aktuell i dagsläget. Yttrandena, daterade och , översänds som svar på Skolinspektionens remiss om Fullriggaren Malevik Skola AB. Yttrande, daterat , översänds som svar på förfrågan från Fullriggaren Malevik Skola AB. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda frågan om uthyrning av lokaler till enskild verksamhet. Fullriggaren Malevik skola AB har lämnat in en ansökan om att starta en friskola för årskurserna F-9 med tillhörande fritidshem hos Skolinspektionen. Det berör cirka 350 elever och 140 elever i fritidshem. Skolinspektionen ger kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan för att Skolinspektionen ska kunna göra en bedömning om etableringen av en ny skola medför påtagliga negativa konsekvenser för det kommunala skolväsendet. Nämnden för Förskola & Grundskola har inte några invändningar mot att Fullriggaren Malevik Skola AB godkänns som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem under förutsättning att skolan genom avtal med kommunen kan etableras i nuvarande lokaler. Fullriggaren Malevik Skola AB har samtidigt i en annan ansökan till kommunen angett önskemål om att i första hand få hyra nuvarande skollokaler där den kommunala skolan Fullriggaren Malevik idag bedrivs, inklusive inventarier, i andra hand förvärva skolan och i tredje hand hyra skolan i tre år för att sedan förvärva. Kungsbacka kommun har som princip att inte sälja väsentliga verksamhetslokaler då dessa är en strategisk resurs för kommunen. Kommunen måste ha en beredskap för områdets elever i fall en privat aktör inte längre kan erbjuda skolverksamhet. Kommunen är beslutat positiv och uppmuntrar till privata skoletableringar men huvudprincipen är att den privata aktören själv får ombesörja sina lokalbehov. Konsekvenserna att hyra ut en lokal och frångå praxis kräver en stor utredning. Paragrafen fortsätter

21 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22) 80 fortsätter Yttrande, Yttrande, nämnden för Förskola & Grundskola, Remiss, Skolinspektionen, med ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB Förfrågan till Kungsbacka kommuns kommunstyrelse, februari 2015 Yrkande Ulrika Landergren (FP) och Fredrik Hansson (C) yrkar enligt förslag i kallelsen med ändringarna att Kungsbacka kommun positivt prövar frågan om att hyra ut eller sälja fastigheten samt att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en utredning som ger svar på laglighet, värdering av fastighet och immateriella tillgångar och samverkan med andra kommunala verksamheter. Hans Forsberg (M) yrkar enligt förslag i kallelsen med ändringen att Kungsbacka kommun inte har för avsikt att sälja Maleviksskolan. Frågan att hyra ut lokalen är inte aktuell i dagsläget. Eva Borg (S) yrkar enligt förslag i kallelsen med ändringarna att den andra beslutsmeningen tas bort och att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en utredning som redogör för de lagliga möjligheterna att hyra ut alternativt sälja fastigheter för kommunen. Hans Forsberg (M) yrkar vidare på tillägget att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda frågan om uthyrning av lokaler till enskild verksamhet. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslag om beslutmeningar 1, 3 och 4 i kallelsen och finner dessa bifallna. Ordföranden ställer proposition på Ulrika Landergren (FP) med fleras yrkande, Eva Borgs (S) yrkande och eget yrkande och finner eget yrkande bifallet. Ordföranden ställer proposition på yrkandena om utredningar och finner eget yrkande bifallet. FG, Fullriggaren Malevik Skola AB, Skolinspektionen

22 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (22) 81 Uppdrag - utredning om fler ridvägar Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen i högre grad än idag ska kunna tillhandahålla fler ridvägar i kommunen. I skrivelse från Ulrika Landergren (FP) framförs följande: Det har visat sig att bygga ridvägar i anslutning till GC-vägar inte är kostnadseffektivt och dessutom ställer till en del konflikter mellan olika trafikslag. Vi har tagit beslut i kommunfullmäktige om att vi alltid ska pröva frågan om att bygga ridvägar i samband med att vi anlägger gång- och cykelvägar. Det är möjligt att tidigare beslut borde återtas och att vi snarare kan åstadkomma fler gång- och cykelvägar respektive ridvägar om dessa hålls isär. Frågan är också vem som ska anlägga och underhålla ridvägarna i kommunen. Flera andra kommuner har valt en annan strategi för att få till stånd fler ridvägar. Att kommunen bidrar med material och visst underhåll om markägaren är intresserad av att det anläggs ridvägar. Dessa kan med fördel då hållas en bit ifrån allmän väg. De kan då också nyttjas för motion och friluftsliv. Skrivelse, undertecknad av Ulrika Landergren (FP)

23 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn HANS FORSBERG & Tid :20:28 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _073be5b6adf09f39da89af2af8e6d71167 Namn EVA BORG & Tid :32:03 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0710e11321c47056c8c4ca1d3349a1e18d Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :32:11 +02:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet, stadshuset Klockan 8.30-11.55, paus 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C),

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-14.05, paus 9.40-10 samt 12-13 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30 12.00, paus 9.50 10 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anna Hjertqvist (-) och Monica Neptun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-11, ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer