Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan Ajournering Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) Tjänstgörande ersättare Christian Haneson (FP) ersätter Ulrika Landergren (FP) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Maria Svenningsson, nämndsekreterare Evelina Andersson, nämndsekreterare Mariana Westholm, tf förvaltningschef Individ & Familjeomsorg Personalföreträdare Övriga Kristina Karlsson (C), ordförande i nämnden för Funktionsstöd Kent Stenhammar (S), vice ordförande i nämnden för Funktionsstöd Plats och tid justering Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifter Sekreterare Maria Svenningsson Paragrafer Ordförande Hans Forsberg (M) Protokolljusterare Lisa Andersson (M)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift Maria Svenningsson

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) Innehåll Ändring av föredragningslistan 4 Planutredning Sönnerbergen, Råö 16:1 m.fl. i Onsala 5 Remissvar - Kollektivtrafikplan 2016 för Hallandstrafiken 6 Remissvar - Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) 7 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Reglemente för byggnadsnämnden 10 Kommundirektörens uppdrag, uppgifter, ansvar och befogenheter 11 Svar på motion om hälsosam och miljöanpassad matsedel, från Clas Rosander (MP) 13 Information från ledamöter 14 Avstämning och information 15

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 114 Ändring av föredragningslistan På förslag från ordföranden godkänner arbetsutskottet att följande ärende utgår: Ärende 4: Västtrafikkort för gymnasister.

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 115 Planutredning Sönnerbergen, Råö 16:1 m.fl. i Onsala Dnr KS/2013:239 Beslut förslag till kommunstyrelsen Uppdraget att genomföra en planutredning utifrån dagens förutsättningar för att se över plansituationen i Sönnerbergen, Råö 16:1 med flera i Onsala, inom gällande detaljplaner är fullgjort. Kommunstyrelsen beslutar att ingen ny detaljplan skall tas fram för Sönnerbergen, Råö 16:1 m.fl i Onsala. Ställningstagandet att inte ta fram en ny detaljplan gäller också vid eventuell framtida VA-sanering av Sönnerbergen. Sammanfattning Kommunstyrelsens beslutade att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att påbörja en planutredning över Sönnerbergen, Råö 16:1 m.fl i Onsala, inom gällande detaljplaner. Planområdet i Sönnerbergen har under många år varit föremål för flera planförslag och riktlinjer utan att nya detaljplaner för hela området tagits fram. Genomförd planutredning hade till syfte att se över plansituationen i Sönnerbergen utifrån dagens förutsättningar. Planutredningen kommer fram till att en omvandling till åretruntbostäder påbörjats men att få bor permanent i bostäder som håller sig inom gällande detaljplanebestämmelser. Bedömningen är att det ur samhällsplaneringsynpunkt inte är långsiktigt hållbart att bo permanent i området, då det inte är förenligt med översiktsplanen eller en hållbar ekonomisk utveckling av kommunen vad gäller service, allmänna kommunikationer med mera. Bedömningen är också att dagens detaljplaner går att använda vid bygglovgivning och planstudien rekommenderar därför att dagens detaljplaner ska fortsätta att gälla utan revideringar. Utifrån genomförd planutredning förordas att ingen ny detaljplan tas fram för Sönnerbergen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, PM Planutredning för Sönnerbergen, Råö 16:1 m.fl. daterad april 2015 Kommunstyrelsen, , 245 Beslutet skickas till BN

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 116 Remissvar - Kollektivtrafikplan 2016 för Hallandstrafiken Dnr KS/2015:141 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner yttrande, , över Kollektivtrafikplan 2016 och översänder det till Hallandstrafiken som kommunens svar på remissen. Sammanfattning Kollektivtrafikplan 2016 beskriver Hallandstrafikens verksamhet och föreslagna trafikförändringar för 2016 samt med utblick Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken har översänt kollektivtrafikplanen till kommunen för yttrande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Hallandstrafikens kollektivtrafikplan 2016, remissversion Beslutet skickas till Hallandstrafiken

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 117 Remissvar - Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Dnr KS/2015:101 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kungsbacka kommun lämnar följande yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer (SOU 2105:7): Det är positivt att vi får ett generellt grunddokument som ställer upp de formella kraven på utförare inom vård och omsorg, till exempel rörande ekonomisk stabilitet. Detta blir som ett centralt förfrågningsunderlag, som utgör stommen i alla kommuners förfrågningsunderlag. Ansökningsförfarandet måste regleras på ett sådant sätt att det är lätt för företagarna att hantera. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska utfärda riktlinjer för hur detta förfrågningsunderlag ska följas upp, samt vara ett stöd för kommunerna i processen att godkänna och följa upp utförare. Kommunen ska vara den aktör som följer upp kraven, i samband med egen uppföljning och rapporterar eventuella fel och brister till IVO. IVO däremot, följer upp kommunens uppföljning av verksamheterna. En alltför långtgående reglering innebär att småföretagsamheten riskerar strypas, att utvecklingen inom socialtjänsten begränsas, att jämställdheten försvagas och att brukarnas valfrihet minskar. Samma tillstånds- och kvalitetsuppföljningar som föreslås gälla för privat vård och omsorg skall i alla tillämpliga delar även gälla för personlig assistans. Tillsynsmyndigheter över personlig assistans inom ramen för tillstånd och tillsyn uppmärksammar och vidtar åtgärder i de fall det förekommer att företag avbryter åtagande om utförande av personlig assistans på grund av att vinstmarginalerna i det enskilda assistansärendet minskat. Ärendet fortsätter

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 117 De ekonomiska villkoren för utförande av personlig assistans jämställs mellan offentligt utförd assistans och privat utförd assistans avseende kostnader för vikarier. Detta ska gälla utom för de företag där enbart brukaren är arbetsgivare för sina assistenter. Kostnaden för vikarier förutsätts räknas in i schablonersättningen. Privata och kommunala utförare ska granskas och följas upp på lika grunder. Sammanfattning Regeringen har genom Ägarprövningsutredningen presenterat ett betänkande om vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdsektorn. Utredningen innebär i korthet att för att bedriva hemtjänst, äldreboende eller bostäder med särskild service, ska ett tillstånd utföras från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, där även uppföljningen av verksamheten ska ske. För ett godkännande från IVO eller tillstånd från statens skolinspektion ska krav på insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomisk långsiktighet ställas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Funktionsstöd, Nämnden för Äldreomsorg, Krav på privata aktörer, SOU 2015:7 Yrkande Eva Borg (S) yrkar enligt förslag i kallelsen med ändringen att den femte beslutsmeningen utgår. Christian Haneson (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. Proposition Ordförande ställer proposition på Eva Borgs (S) yrkande och Christan Hanesons (FP) yrkande och finner Christian Hanesons (FP) yrkande bifallet. Beslutet skickas till Finansdepartementet

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 118 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun 2016 Dnr KS/2015:169 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun 2016 godkänns. Taxorna gäller från och med Sammanfattning För att kunna hålla en jämn taxekostnad över tid och för att klara de investeringar som verksamheten har stort behov av behöver taxorna justeras upp fyra procent från och med 1 januari En osäkerhet som finns efter den senaste taxehöjningen är att om fler väljer utsortering av matavfall, än vad som görs idag, stiger kostnaderna och intäkterna minskar. Det omvända gäller om fler väljer osorterat. En utökad analys kommer att göras under 2015 där man kommer att tagga kärlen för att kunna följa hur avfallet lämnas. När detta är gjort kommer en utvärdering att göras med ett eventuellt förslag på ny taxa. Den kommande kretsloppsparken kommer att tas med i beräkningen. Utredningen för kommande taxa återkommer nämnden för Teknik med i samband med att taxenivån för 2017 ska fastställas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Teknik, , 25 Förslag till renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Beslutet skickas till TE

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 119 Reglemente för byggnadsnämnden Dnr KS/2015:175 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för byggnadsnämnden, daterat Sammanfattning Den 1 januari 2015 ändrades vissa delar av planprocessen i plan- och bygglagen. Aktuella stycken i byggnadsnämndens reglemente har tagits bort och ersatts av punkter som beskriver byggnadsnämndens delegering inom planprocessen med korrekta begrepp enligt gällande lagstiftning. Vissa justeringar i utformningen har också gjorts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Byggnadsnämndens beslut Förslag till reglemente för byggnadsnämnden Beslutet skickas till BN

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 120 Kommundirektörens uppdrag, uppgifter, ansvar och befogenheter Dnr KS/2015:191 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer uppdragsbeskrivning för kommundirektören i Kungsbacka kommun. Sammanfattning Kommundirektörens roll och uppgift kan ibland uppfattas som diffus och den regleras inte i kommunallagen. Därför är det många kommuner som tar beslut om vad som ingår i kommundirektörens uppdrag. Så gjordes det även i Kungsbacka kommun 1999, men sedan dess har kommunen bytt kommundirektör och uppdraget har förändrats något med hänsyn till omvärld och hur kommunen styrs idag. Dock bygger uppdragsbeskrivningen i huvudsak på beslutet som kommunstyrelsen i Kungsbacka fattade 21 april Mångfalden av verksamheter, offentlig insyn, partiorganisationernas roll och allmänhetens krav gör det svårt att i ledningsfunktionen avgränsa arbetet till enbart övergripande uppgifter på det sätt som exempelvis sker i det privata näringslivet. Det uttalade dubbelkommandot (förvaltningarna leds både av politiker i nämnderna och av förvaltningschefer som lyder under kommundirektören), gör arbetet komplext och organisationen svårstyrd. Det är också många gånger svårt att, i det praktiska arbetet, göra en klar och tydlig avgränsning mellan den ledning för kommunen på tjänstemannanivå, som skall utövas av kommundirektören och den politiska ledning och samordning av det politiska arbetet som ska utövas genom kommunalråden. Om otydligheten i rollfördelningen mellan olika ledande parter blir alltför stor kan detta direkt leda till oklarheter i ledningen av hela organisationen. Det kan i sin tur ge ett dåligt ansvarstagande och ett mindre självständigt handlande på nästa nivå i organisationen. Frågorna ramlar mellan stolarna och dialog och kommunikation i organisationen kan bli bristfällig och otydlig. På sikt kan kommunens utveckling då påverkas negativt. Det är därför särskilt angeläget att just befattningen kommundirektör är tydligt avgränsad när det gäller uppgifter, ansvar och befogenheter. Förslaget till uppdragsbeskrivning nedan bygger på den redan beslutade från 1999 och den rekryteringsprofil som låg till grund för rekrytering av ny kommundirektör Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Uppdragsbeskrivning för kommundirektören i Kungsbacka kommun Ärendet fortsätter

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 120 Beslutet skickas till Gruppledarna, förvaltningscheferna

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 121 Svar på motion om hälsosam och miljöanpassad matsedel, från Clas Rosander (MP) Dnr KS/2013:311 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Ärendet återremitteras för vidare beredning. Sammanfattning Ledamoten Clas Rosander (MP) väcker i skrivelse inkommen 27 november 2013 motion om hälsosam och miljöanpassad matsedel. Service Måltider driver ett aktivt arbete med att erbjuda en välbalanserad kost. Formellt arbetar man framförallt med begreppet klimatsmart mat, men man anser att man till stor del uppfyller det som ingår i S.M.A.R.T-konceptet. Det som man idag inte uppfyller är tanken om "rätt kött". Förvaltningen för Service har under flera år arbetat systematiskt och målinriktat med miljöfrågor och det gäller även de måltider som tillagas och serveras. Riktlinjerna för måltider som beslutades i nämnden för Service 2014 förtydligar punkter som berör livsmedel och miljö. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Service, , 41 Kommunfullmäktige, , 188; Motionen remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning. Yrkande Fredrik Hansson (C) yrkar på återremiss för vidare beredning. Proposition Ordförande ställer proposition på Fredrik Hanssons (C) återremissyrkande och finner det bifallet. Beslutet skickas till CR, SE

14 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 122 Information från ledamöter Dagordning Kommunberedningen 13 maj Kattegattleden Hans Forsberg (M) Hans Forsberg (M) och Eva Borg (S)

15 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 123 Avstämning och information Samverkansfrågor för förvaltningarna för Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg Uppföljning Individ & Familjeomsorg Mariana Westholm, Kristina Karlsson och Kent Stenhammar Mariana Westholm

16 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn HANS KARL FREDRIK FORSBERG & Tid :23:17 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _04167af3a ad0f6cb9e602cc98 Namn LISA ANDERSSON & Tid :07:25 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _039e8cc3514ba1b6d0ea e799 Namn MARIA SVENNINGSSON & Tid :50:52 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _04af5ea5dae6116b226fd798964ad6a625 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :50:56 +02:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer