Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08: , ajournering Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Tjänstgörande ersättare Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Christina Åkesson, sekreterare Sven-Erik Bergström, verksamhetschef Marcus Neck, ekonom, 159 Johanna Stenberg, strateg fysisk planering, 160 Inger Gennerud Björsander, markstrateg, 165 p1 Elinor Filipsson, näringslivschef, 165 p3 Gunilla Josefsson, ekonomichef, 165 p2, 166 Ing-Britt Blomberg, controller, 166 Personalföreträdare Övriga Plats och tid justering Underskrifter Sekreterare Christina Åkesson Paragrafer Ordförande Per Ödman (M)/ Protokolljusterare Ulrika Landergren (FP)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Organ Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum "[Klicka här och skriv datum ÅÅÅÅ-MM-DD]" Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner "[Klicka här och skriv datum ÅÅÅÅ-MM-DD]" Förvaringsplats för protokollet "[Klicka här och skriv in förvaringsplats]" Underskrift "[Klicka här och skriv namn på personen som anslår protokollet]"

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehåll Uppföljning och prognos för kommunstyrelsen, april Planprogram för Åsa centrum 5 Remissvar - Regional handlingsplan för klimatanpassning 6 Ändrad placering av pensionsmedel 7 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning 9 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 10 Avstämning - Fortsatt handläggning 11 Kommunbudget 2015, Plan

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 159 Uppföljning och prognos för kommunstyrelsen, april 2014 Dnr KS/2014:210 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Uppföljning och prognos, april 2014, för kommunstyrelsen, godkänns. Kommunstyrelsen har summerat ett utfall till och med april med tkr. vilket i förhållande till budgeten ger en avvikelse med tkr. Prognosavvikelsen för helåret är tkr, som hänförs till ökade kostnader för bostadsanpassningsbidragen ( tkr) och administration för överförmyndarverksamheten ( tkr). Tjänsteskrivelse

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 160 Planprogram för Åsa centrum Dnr KS/2014:44 Beslut Ärendet återremitteras för politisk beredning. En förstudie över förutsättningarna för att starta ett planprogram för centrala Åsa är genomförd och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att starta ett planprogram för hela området. Ett planprogram som ger besked åt 5 stycken tidigare inkomna planförfrågningar. Planprogrammet omfattar större delar av det område som idag saknar detaljplan i Åsa samt delar av det område som idag ej är ändamålsenligt planlagt som järnväg samt handelsträdgård, småindustri och viss del park i anslutning till före detta järnvägen. Utöver de lagstadgade samråden enligt Plan och Bygglagen (PBL) önskas mandat och medel att genomföra en utökad invånardialog i samband med planprogrammet samt avsättande av medel för investering av tänkbara åtgärder. Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till KSF;JS,CÅ

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 161 Remissvar - Regional handlingsplan för klimatanpassning Dnr KS/2014:101 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Som svar på remissen översändes yttrande, daterat Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förslaget och kommer att ta fram konkreta åtgärdsförslag avseende klimatanpassning i enlighet med den handlingsplan som Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna har tagit fram. Länsstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att sammanställa, redovisa och jämföra det pågående klimatanpassningsarbetet i Hallands kommuner. Detta har men gjort med hjälp av enkäter och samråd. Resultatet har man sammanställt i föreliggande förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län. Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förslaget och kommer att ta fram konkreta åtgärdsförslag avseende klimatanpassning i enlighet med den handlingsplan som Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna har tagit fram. Tjänsteskrivelse

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 162 Ändrad placering av pensionsmedel Dnr KS/2014:164 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunens placeringsreglemente för pensionsreserv upphör att gälla, KF 195/2009. Kommunen ska inte placera medel för pensionsändamål samtidigt som det finns en låneskuld. För att lyckas med att placera medel med en bättre avkastning än vad man får på upptagna lån bör en placeringspolicy vara mycket mer offensiv och med högre risk än vad nuvarande är. Detta är absolut inget som förspråkas utan förslaget till beslut innebär att vi inte ska placera alls så länge kommunen har en låneskuld gjordes en pensionsutredning där man kom fram till att redovisa pensioner enligt fullfondsmodellen och att placering av pensionsmedel skulle ske. Med utredningen som underlag beslutade fullmäktige följande Kommunfullmäktige beslutade : 1. Pensionsreserv avsätts i egen balansräkning dels för intjänade pensioner efter 1998, dels för att utjämna puckeleffekten av utbetalningar av pensioner intjänade före För intjänade pensioner efter 1998 avsätts den årliga skuldförändringen till en reserv samt under åren även medel motsvarande skulden i bokslut För intjänade pensioner före 1998 avsätts 215 Mkr under åren som används för att begränsa effekten av utbetalningarna under åren Finansiella intäkter som placeringarna ger tillförs fonden för att täcka värdeförändringen. 5. Redovisning görs enligt fullfonderingsmodellen. I beslutet säger stycke 1 och stycke 5 samma sak. Det vill säga att redovisning ska ske enligt fullfondering. Fullfondering innebär att man tar med hela sin pensionsskuld i redovisningen, inte bara den som uppstått från och med För det tre mittersta styckena, som handlar om pengar som ska sättas i en reserv eller fond, har det placerats drygt 300 miljoner i enlighet med ett placeringsreglemente som beslutades om Dessa har under flera år satts på räntebärande konto. Från hösten 2012 har de varit placerade i en räntefond. Enligt tredje punkten ska effekten av utbetalningarna för åren begränsas. Det är viktigt att känna till att effekten endast är en likviditetseffekt. Resultatet påverkas inte. Resultatpåverkande och likviditetspåverkande är inte samma sak. Paragrafen fortsätter

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 162 fortsätter Placeringsreglemente KF Ett placeringsreglemente är antaget av kommunfullmäktige Placeringsreglementet medger endast placeringar i räntebärande papper. Kommunen har idag en låneskuld på 600 miljoner och det innebär att det inte finns några likvida medel att placera. Kommunen har lånat de dryga 300 miljoner som idag är placerade. Det är svårt att få en avkastning på placeringarna som är högre än vad det kostar att låna pengar. Kommunen bör därför avstå från att placera pengar i räntebärande papper eller att överhuvudtaget placera pengar som vi först har lånat upp. Tjänsteskrivelse,

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 163 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Dnr KS/2014:110 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen får i uppdrag att 2014 planera för och starta upp 30 platser för ungdomsjobb. Någon justering av budgetramen görs inte Kostnaden om tkr finansieras inom nämndens resultatfond. Kungsbacka kommun genom Kompetenscentrum och enheten för Arbetsliv, har sedan 2010 anordnat så kallade ungdomsjobb. Målgruppen är arbetssökande ungdom mellan 20 och 25 år boende i Kungsbacka. Ungdomsjobb är en timanställning med garanterade 30 tim/vecka (75%). Den anställde erbjuds jobbcoachande aktiviteter under och efter anställningen. Inga medel finns idag avsatta för arbetsmarknadsinsatsen ungdomsjobb. Under 2013 finansierades 30 ungdomsjobb med tilldelade medel från kommunstyrelsen, l 500 tkr. Den budgetram som förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning har att förhålla sig till 2014 tillåter ingen finansiering av insatsen från förvaltningen, därför begär nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning tilläggsanslag för finansiering av ungdomsjobb. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, , 146 Tjänsteskrivelse, Service,

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 164 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen Dnr KS/2014:193 Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen noteras till protokollet. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL, skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Rapportering till de förtroendevalda revisorerna sker enligt rutin. Vid mättillfälle kvartal 1, 2014, fanns det två beslut som inte hade kunnat verkställas. Ett gällande bistånd i form av kontaktperson och ett gällande bistånd i form av kontaktfamilj. Rapportering till IVO har skett. Nämnden för Individ & Familjeomsorg, , 47

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 165 Avstämning - Fortsatt handläggning Inför fortsatt handläggning eller för information till arbetsutskottet behandlas följande ärenden: Ärende 1.Tomter för gruppboende Redovisas av Inger Gennerud Björsander 2. Intern handel Gunilla Josefsson 3. Region Hallands förslag till destinationsbolag Elinor Filipsson

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 166 Kommunbudget 2015, Plan Dnr KS2014/149 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunbudget 2015 och plan , nedan kallat budgetdokumentet, fastställs. Kommunfullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och direktiv fastställs. Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat på 30,3 miljoner. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på miljoner som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. Anslaget för oförutsett på totalt 20 miljoner kronor fördelas med 13 miljoner till kommunfullmäktige, 5 miljoner till kommunstyrelsen och 2 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringsvolymen fastställs till totalt 304 miljoner kronor och fördelas enligt budgetdokumentet. De ekonomiska styrprinciperna som finns i budgetdokumentet godkänns. Skattesatsen för 2015 fastställs oförändrad till 21,33 procent. Finansiering av budgeterade investeringar som ej kan finansieras med årets resultat sker genom upplåning. Under budgetåret 2015 uppgår nya lån till 30 miljoner och kommunstyrelsen får i uppdrag att nyupplåna samt omsätta befintliga lån till total lånevolym på maximalt 980 miljoner. Kommunstyrelsen beslutar för egen del - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan Ekonomichefen får i delegation att verkställa upplåning och omsättning av befintliga lån till ett totalbelopp av 980 miljoner kronor. Kommunbudget för 2015 och plan innehåller förslag till fullmäktiges prioriterade mål, direktiv, skattesats, resultaträkning, finansieringsanalys samt balansräkning. Förslag på ekonomiska styrprinciper finns. Förändrade taxor beslutas under hösten Budgeten visar för 2015 ett överskott på 30,3 miljoner kronor och för 2016 ett överskott på 40,4 miljoner och för 2017 ett överskott på 46,5 miljoner kronor. Paragrafen fortsätter

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 166 fortsätter Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämnat i Cirkulär 2014:17 från den 29 april Budgeten innehåller investeringar på 304 miljoner kronor 2015 och en nyupplåning behöver göras på 30 miljoner kronor För åren är investeringsnivån 615 respektive miljoner kronor. Tjänsteskrivelse Kommunbudget 2015, Plan

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer