Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden"

Transkript

1 Plats och tid hus, kl Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, Ann-Sofie Nyström (M), Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson (M) Esbjörn Eriksson (M) Helene Carlind (C) Kjell G Johansson (S) Ej tjänstgörande ersättare Ann-Sofie Nyström (M), Miriam Tinglöf (KD) Övriga närvarande Georg Hammertjärn, socialchef, Mats Larsson, skolchef Peter Bäckström, utvecklingsledare Kajsa E Larsson, utbildningsstrateg Pia Svanström, ekonom Helena Edenborg, nämndsekreterare, Maria Wancke, nämndsekreterare Tid och plats för justering 19 maj 2014, kommunkontoret i Trosa Paragrafer Underskrifter Sekreterare Helena Edenborg Sekreterare Maria Wancke Ordförande Helena Koch (M) Justerande Kjell G Johansson (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Helena Edenborg

2 Innehållsförteckning: Dnr 34 Godkännande av föredragningslistan 35 Rapport PISA Reviderad sammanträdesplan 2014 HN 2013/41 37 Kvartalsuppföljning per den 31 mars 2014, HN 2014/26 individ- och familj 38 Budget 2015 med flerårsplan , HN 2014/27 individ- och familj 39 Information från individ- och familjeutskottet 40 Kvartalsuppföljning per den 31 mars 2014, HN 2014/26 Barnomsorg Utbildning 41 Budget 2015 med flerårsplan , HN 2014/27 Barnomsorg Utbildning 42 Handlingsplan för informationsansvar och HN 2014/5 uppdrag för ungdomar under 20 år 43 Övrig information från skolkontoret 44 Anmälan av delegeringsbeslut HN 2014/1 45 Övriga anmälningsärenden HN 2014/2 2

3 34 Godkännande av föredragningslistan beslutar att godkänna utsänd föredragningslista. 3

4 35 Rapport PISA 2015 Peter Bäckström, utvecklingsledare, informerar om det pågående arbetet med PISA PISA 2015 är en matematiksatsning i grundskolan som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Till nästa nämndmöte kommer en lärare från skola i för att informera om arbetet som pågår för att nå de uppsatta målen. 4

5 36 HN 2013/41 Reviderad sammanträdesplan 2014 beslutar att nämndens sammanträde den 7 oktober flyttas till den 9 oktober, kl Ärendet har fastställt en sammanträdesplan för Nämndens sammanträde den 7 oktober behöver flyttas, nytt datum föreslås till den 9 oktober, kl Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Helena Edenborg, nämndsekreterare. 5

6 37 HN 2014/26 Kvartalsuppföljning per den 31 mars 2014, individ- och familj beslutar att godkänna socialkontorets tjänsteskrivelse om kvartalsuppföljning 2014 med helårsprognos, samt att överlämna kvartalsuppföljningen till kommunstyrelsen. Ärendet Socialkontorets kvartalsuppföljning visar ett utfall om tkr. Vid uppföljningstillfället har verksamheten en fordran på Migrationsverket om ca 1000 tkr. då ersättningen för ensamkommande barn utbetalas i efterskott kvartalsvis, men kostnaderna för barnen uppkommer månatligen. Helårsprognosen är att verksamheten får ett utfall om tkr, inklusive buffert. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Georg Hammertjärn, socialchef. Kvartalsrapport individ- och familj Ekonom Kommunstyrelsen 6

7 38 HN 2014/27 Budget 2015, individ- och familj beslutar att godkänna budget 2015 för individ- och familjeomsorgens verksamheter samt att överlämna budget 2015 till kommunfullmäktige. Kjell G Johansson (S) deltar inte i beslutet. Ärendet Socialkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram ett förslag till budget Individ- och familjeomsorgens mål är angivna men revidering av mätning och mätmetoder kommer att ske under 2014 och finns därför inte angivna bland målen. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Georg Hammertjärn, socialchef. Budget 2015, individ- och familj Ekonom Kommunstyrelsen 7

8 39 Information från individ- och familjeutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ann Larson, ordförande individ- och familjeutskottet informerar om följande: Rekrytering av ny socialchef pågår då Georg Hammertjärn ska gå i pension. Ann redogjorde för rekryteringsprocessen. 8

9 40 HN 2014/26 Kvartalsuppföljning per den 31 mars 2014, Barnomsorg Utbildning beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen Ärendet Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2014 till 4000 tkr inklusive s buffert och med justering mot central buffert. Medel för tidiga insatser för barn och vuxna avsatta som ettårssatsning motsvarande 700 tkr finns avsatt på. Under förutsättning att dessa medel reserveras för insatser av resurscentrum 2014 justeras prognosen till 3300 tkr. De största avvikelserna mot budget finns dels på resultatenheterna med sammantaget tkr vilket inkluderar resultatöverföring från 2013 på -916 tkr samt gymnasieverksamhet 1300 tkr. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef. Kvartalsrapport Barnomsorg Utbildning. Ekonom Kommunstyrelsen 9

10 41 HN 2014/27 Budget 2015, Barnomsorg Utbildning beslutar att godkänna redovisningen av aktuella ramförutsättningar inför budget 2015 Elin Insulander Hjelm (S) och Kjell G Johansson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget förslag. Ärendet Budget för Barnomsorg Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2015 till tkr. s buffert är medräknad. I budgetdokumentet redovisas under verksamhetsförändringar att beräknade kostnader inom vuxenutbildning, SFI och modersmål om 2000 tkr inte ryms inom budget för verksamhet Ett flertal regeringsbeslut som redovisats i vårpropositionen bör följas i det fortsatta budgetarbetet då dessa kan komma att påverka verksamheten och kostnaderna. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef. Budget 2015, Barnomsorg Utbildning. Ekonom Kommunstyrelsen 10

11 42 HN 2014/5 Operativa mål, PISA 2015 beslutar att godkänna den handlingsplan för uppföljningsansvar som upprättats av skolkontoret. Ärendet Enligt skollagen 29 kap 9 ska en hemkommun löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef och Kajsa E Larsson, utbildningsstrateg. Handlingsplan för informationsansvaret i. Utbildningsstrateg 11

12 43 Övrig information från skolkontoret beslutar att lägga informationen till handlingarna. Mats Larsson, skolchef, informerar om följande: Rekrytering av förstelärare: 30 st. lärare, internt, har anmält intresse att bli förstelärare. 5 st. lärare externt. Alla skolor i kommunen är representerade bland de sökande, likaså alla ämnen. Tomtaklintskolan har flest sökande. Även de praktiska ämnena som hemkunskap och idrott är representerade. De som går vidare och väljs ut får gå en processledarutbildning under det första året. Rekrytering inför kommande läsår: 19 st. behöriga lärare har hittills sökt de utlysta tjänster som kommunen har. 2 st. av dessa har redan i ansökningsskedet anmält sitt intresse för att bli förstelärare. Uppföljning av skolinspektionsärenden. Riktlinjer för kravhantering i : Barnomsorgens del ses över gällande betalningspåminnelser med mera. 12

13 44 HN 2014/1 Anmälan av delegeringsbeslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Delegat: Individ- och familjeutskottet (individ) Sammanträdesprotokoll Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen Period:

14 45 HN 2014/2 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Socialkontoret Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, Skolinspektionen Kommunicering gällande anmälan kring skolsituationen för en elev vid Tomtaklintskolan i, (Dnr HN 2014/18) Skolverket Skolverket beviljar statsbidrag med stöd av förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. (Dnr HN 2014/25) Inspektionen för vård och omsorg Beslut i ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL gällande handläggning av inkomna anmälningar i. (Dnr HN 2014/11) Kommunfullmäktige Svar på motion om att ska bidra till en kvalitetssäkrad familjecentral, KF ,

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer