Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan , paus samt Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) Övriga närvarande Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Sven-Erik Bergström, verksamhetschef Kristin Löfgren, nämndsekreterare Andrea Ericsson, planarkitekt 125 Markus Neck, 127 Gunilla Josefsson, ekonomichef 126, 127, 128 Mariann Gustafsson, controller 127 Johanna Stenberg, strateg fysisk planering 127 p Ing-Britt Blomberg, controller 128 Maria Rosenberg, enhetschef 127 Jessica Selin, controller 127 Jan Berg, chef fastigheter 127 Inger Gennerud Björsander, markstrateg 127 Plats och tid justering Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifter Sekreterare Kristin Löfgren Paragrafer Ordförande Hans Forsberg (M) Protokolljusterare Fredrik Hansson (C)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift Kristin Löfgren

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehåll Förändring av dagordning 4 Förstudie om förutsättningar för tillbyggnad av stadshuset. 5 Ny avgiftsnivå i maxtaxan för förskola och fritidsverksamhet 7 Information och avstämningar 9 Kommunbudget 2016, Plan Information från ledamöter 12 Sammanslagning av förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd 13

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 124 Förändring av dagordning Beslut Arbetsutskottet fastställer dagordningen med ändringen att ärende 3, Västtrafikkort för gymnasieungdom utgår.

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 125 Förstudie om förutsättningar för tillbyggnad av stadshuset. Dnr KS/2005:63 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förstudie för stadshusets tillbyggnad daterad maj 2015, vilket innebär att förtätning av befintligt stadshus idag inte är möjlig. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens framtida stadshus ska inriktas till två huvudsakliga lokaliseringar - nuvarande i kvarteret Samariten samt till kvarteret Vägmästaren. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningar för utbyggnad av kommunens behov av kontorslokaler i kvarteret Vägmästaren. Sammanfattning Bakgrunden till denna förstudie kommer ur en mångårig diskussion om tillväxt och trångboddhet för kommunens förvaltningsledningar och stödfunktioner. Ständigt pågår förtätningar och omflyttningar och olika mer eller mindre permanenta lösningar prövas. Lokalerna är av mycket varierande standard och är uppsplittrade på nio olika fastigheter, varav vissa inte uppfyller kraven på god arbetsmiljö. Idag har kommunen omkring kvm lokaler för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner. Lokalerna finns i stadshuset, Omsorgens hus, Borgmästaren, Hotell Halland, Kommunikatören, Stationshuset och på Teknikgatan. Flera utredningar har gjorts för att hitta en långsiktig lösning på kommunens lokalbehov. Inriktningen har varit att Kungsbacka kan skapa ett sammanhängande stadshus på nuvarande plats inom kvarteret Samariten som är ett centralt beläget kvarter i staden både för medborgare och anställda. Kommunstyrelsen beslutade att avbryta tidigare planprogram och ge ett nytt uppdrag om ett begränsat tillägg av stadshuset som lämnar handlingsfrihet på övriga delar av stadshusområdet. Väsentliga stråk genom stadshusområdet och en tydlig entré ska också kunna anläggas. Marken norr och öster om stadshuset används idag som parkering till stadshuset men är också den plats som resecentrum kan expandera inom. Resecentrum är av så stor vikt att dess expansion går före parkering till stadshuset. En utredning har startats kring resecentrums expansion. Inom ramen för denna utredning kommer en del av de tankar kring nya stråk som förstudien redovisar att hanteras. Samtidigt visar redan verkligheten idag att stadshusområdet inte tål en komplettering med fler arbetsplatser eftersom trycket på stadshusparkeringen är så stort. Det är ytterst besvärande att besökare inte hittar parkering. Det finns i dagsläget inga alternativa platser att parkera på för anställda i stadshuset och det ser inte ut som att andra åtgärder kan göra personalen mindre bilberoende på kort sikt.

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) Eventuellt kan stadshuset på sikt förtätas beroende på hur många parkeringar som måste tas i anspråk för resecentrums expansion, och hur god effekt grön transportplan ger. Det som kan göras är en tillbyggnad med en bättre entré och fler mötesrum. Det är också möjligt att med nya stråk, omdisponerad parkering och angöring göra det enklare för besökaren att hitta till stadshuset. De nya stråken genom stadshusområdet kan och bör lösas oavsett hur mycket eller lite stadshuset byggs till. Det vinner både centrum och stadshuset på. Oavsett om stadshuset byggs till eller inte bör parkering för besökare bör ligga norr om och närmast stadshuset. Platser för bilpool bör anläggas söder om stadshuset för samordning med boende och verksamma i Sankt Gertrud. Alternativa lägen för stadshus har värderats utifrån den planeringssituation som råder idag. Rekommendationen är att undersöka möjligheterna inom Vägmästaren. Kvarteret har ett centralt och lättillgängligt läge och en stor framtida potential. I beslutet ingick även att utifrån ett koncerntänkande utreda ett sammanhållet stadshus som även omfattar Fyren och Esteten och i detta sammanhang speciellt studera ny sal för kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Förstudie daterad maj 2015

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 126 Ny avgiftsnivå i maxtaxan för förskola och fritidsverksamhet Dnr KS/2015:214 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige En ny högsta avgiftsnivå för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, i enlighet med Skolverket , gäller från den 1 juli Avgifterna för maxtaxa i fritidshem tillämpas även för barn som deltar i fritidshemsverksamhet enbart vid lov. Sammanfattning Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem ändras från och med den 1 juli Ändringarna innebär att inkomstaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån höjs. Statsbidraget minskas i motsvarande omfattning. Ändringarna innebär att från och med den 1 juli 2015 får följande maxtaxenivåer användas i kommunen: Förskola Avgiftstak Dock högst Barn 1 3 % kr* Barn 2 2 % 858 kr Barn 3 1 % 429 kr Barn 4 Fritidshem Ingen avgift Barn 1 2 % 858 kr ** Barn 2 1 % 429 kr Barn 3 1 % 429 kr Barn 4 Ingen avgift * Nuvarande högsta belopp 1260 kr/mån barn 1, 840 kr barn 2, 420 kr barn 3. ** Nuvarande högsta belopp 840 kr/mån barn 1, 420 kr/mån barn 2 och fler. Inkomsttaket (hushållens bruttoinkomst per månad) är innan den beslutade höjningen kr och från och med 1 juli kommer det att vara kr. Förskola & Grundskola har tillämpat en särskild taxa för fritidshem för barn som deltar i fritidshemsverksamhet enbart under lov. För att underlätta avgiftshanteringen har nämnden för Förskola & Grundskola beslutat att ta bort den särskilda avgiften och att taxan istället utgår ifrån maxtaxans avgifter för fritidshem.

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Skolverket : Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, bilaga 1 Beslutet skickas till FG, SE-EK, Författningssamlingen

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 127 Information och avstämningar Ärende Information om rapport från Länsstyrelsen om nedlagda deponier Uppföljning och prognos, april 2015 för kommunstyrelsen Uppföljning och prognos, april 2015 för Kungsbacka kommun Lånecyklar i Kungsbacka - Ärendet är återrapporterat Strategi för parkering Information från Lokalsamordnarna om förskole- och skolutredning i Fjärås Information om Kungsbacka kommun som medlem i nationellt nätverk Föredragande Sven-Erik Bergström Markus Neck Gunilla Josefsson, Mariann Gustavsson Johanna Stenberg Jessica Selin, Maria Rosenberg, Jan Berg, Gunilla Josefsson, Inger Gennerud Björsander Ann-Charlotte Järnström

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 128 Kommunbudget 2016, Plan Dnr KS/2015:189 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunbudget 2016, Plan , nedan kallad budgetdokumentet, fastställs. Kommunfullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och direktiv fastställs Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2016 på 54,7 miljoner kronor Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 239,5 miljoner kronor som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 2,4 miljoner kronor. Investeringsvolymen fastställs till 313,7 miljoner kronor netto och fastställs enligt budgetdokumentet. De ekonomiska styrprinciperna som finns i budgetdokumentet godkänns. Skattesatsen för 2016 fastställs oförändrat till 21,33 procent. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, dock inom ett totalbelopp på 867 miljoner kronor. Sammanfattning Kommunbudget 2016 och plan innehåller förslag till fullmäktiges prioriterade mål, direktiv, skattesats, resultat- och balansräkning samt investeringar. Förslag på styrprinciper finns. Förslag på förändrade taxor tas i särskilda beslut. Budgeten visar, för 2016 ett överskott på 54,7 miljoner, för 2017 ett överskott på 11,8 miljoner och för ,8 miljoner. Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges kommuner och landsting lämnat i cirkulär 2015:15 från den 29 april Budgeten innehåller investeringar på 313,7 miljoner 2016, 488,2 miljoner 2017 och 909,1 miljon Investeringsnivån 2016 klaras utan nya lån. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Budgetdokument Underlag till Kommunstyrelsen

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 129 Information från ledamöter Information från Unga till arbete dialogkonferens med kommuner i Halland och Arbetsförmedlingen. Integrationsrådet, Halland Kommunberedningen för Region Halland Ulrika Landergren (FP) Hans Forsberg (M), Eva Borg (S) Hans Forsberg (M)

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 130 Sammanslagning av förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd Dnr KS/2015:232 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om en sammanslagning av förvaltningarna för Individ & familjeomsorg och Funktionsstöd till en förvaltning. Förändringen ska gälla från och med 1 januari Den sammanslagna förvaltningen antar namnet förvaltningen för Individ & familjeomsorg. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att tydliggöra ansvarsfördelning och ledning i förvaltningen samt att definiera förhållanden mellan förvaltning och nämnder i ett förtydligat beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska redovisas i september. Sammanfattning Idag finns det en nämnd och en förvaltning för Funktionsstöd samt en nämnd och en förvaltning för Individ- och familjeomsorg. Nu föreslås en sammanslagning av förvaltningarna och grunderna för detta är bland annat: - Ur ett invånarperspektiv skulle en sammanslagning av de båda förvaltningarna innebära en förbättrad tillgänglighet och tydlighet kring var i kommunen man vänder sig, oavsett om man har funktionshinder eller ett annat problem i sin eller familjens livssituation med behov av socialtjänstens stöd. En större samplanerande verksamhet förstärker socialtjänstens område och de grundläggande värden för utsatta grupper vi ska värna om liksom den rättssäkerhet vi enligt lag ska bevaka. - En större samlad förvaltning bidrar till en effektivisering då vi kan samla förvaltningen under en gemensam ledning och administration. Verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning och kompetensförsörjning kan samordnas på ett sätt som effektiviserar och kvalitetssäkrar socialtjänsten nu och för att möta de utmaningar som tjänstesektorn står inför utifrån teknisk utveckling och inte minst kompetensförsörjning. - En rad synergieffekter uppkommer vad avser bland annat övergripande planering, ökat utrymme för stödresurser, enklare att gemensamt hantera lösningar med olika professioners kunskap, ökat teamarbete, minskad sårbarhet, samordnad kompetensutveckling. Nämnderna föreslås arbeta utifrån den plan för nämndsammansättning som beslutats för mandatperioden. Förvaltningschefen föreslås delta på presidieträffar och får rätten att fördela budgeten på lämpligt sätt.

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) Förvaltningarna påbörjar en planering för processen med plan för kommunicering, delaktighet, information och samverkan. Sammanslagning med processtart sker den 1 september Nuvarande förvaltningschef på Funktionsstöd föreslås ansvara för den sammanslagna förvaltningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till FS, IFO

14 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn HANS KARL FREDRIK FORSBERG & Tid :02:43 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _03a49c1fc57a34c7161c68fcdd49f9941a Namn FREDRIK HANSSON & Tid :07:31 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _02a00364f7e7d8b337a995451c75a047a9 Namn KRISTIN LÖFGREN & Tid :32:05 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0341d3bfbdcc ba15677da7 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :32:07 +02:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-16.25. Ajournering 9.40-10.00, 11.55-16.00. Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer