Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16"

Transkript

1 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson (C) Johan Tolinsson (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anette Dahlberg, HR-chef Inger Larsson, sekreterare, 8-15 Christina Åkesson, sekreterare, 16 Julia Wilholm, HR-konsult, 9 Frida Svärd, utvecklare, 8 Protokollsjusterare Plats och tid Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifter Sekreterare Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Paragrafer 8-16 Ordförande Protokolljusterare Franklin Eck (M) Jan Österdahl (M)

2 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift

3 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehåll Redovisning kompetenscentrum 4 Ungdomsjobben 5 Handlingsplan om önskad sysselsättningsgrad 6 Handlingsplan - Rökfri arbetstid 8 Remissvar Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 9 Cirkulär 13:76 Överenskommelse och avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL m m 10 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 11 SKL - Ny överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården i kommuner och landsting och industrin 12 HR-chefen informerar 13

4 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 8 Redovisning kompetenscentrum Beslut Informationen noteras till protokollet. Vid dagens sammanträde redovisar Frida Svärd, Kompetenscentrum, Arbetsmarknadsläget februari 2014 Platsbanken, fördelning av kommunala praktikplatser

5 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 9 Ungdomsjobben Beslut Informationen noteras till protokollet. Vid dagens sammanträde lämnar Julia Wilholm, HR-konsult information kring hur långt kommunen kommit i arbetet för arbetstagare i arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI, samt arbetstagare i arbetslivsintroduktion, BAL.

6 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 10 KS/2012:185 Handlingsplan om önskad sysselsättningsgrad Beslut Förslag till kommunstyrelsen Handlingsplanen, daterad, överlämnas till nämnderna för vidare handläggning. Kommunfullmäktige beslutade om direktiv till samtliga nämnder att Kungsbacka kommun ska kunna erbjuda heltid och deltid, till dem som så önskar. Det beslutades även att antalet timavlönade skall minska. Ett av Kungsbacka kommuns prioriterade mål är att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. I Kommunbudget står Kungsbacka skall vara en bra arbetsgivare. Huvudprincipen för tillsättning av tjänster skall vara på heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Ofrivillig deltid ska minska och på sikt helt försvinna. Denna huvudprincip möter såväl en ökad jämställdhet som en ökad attraktionskraft för Kungsbacka kommun som arbetsgivare. Därför är det väsentligt att unna erbjuda heltid/deltid till de medarbetare som så önskar. Förslag till Handlingsplan Uppföljning av nyckeltal under målet Attraktiv arbetsgivare genom att mäta heltider, timavlönade och successivt mer utvecklade nyckeltal som kan ge en korrekt överblick av situationen. Ta fram gemensam rekryteringsprocess som integrerar frågor om rekryteringspolicy, bemanning, ofrivillig deltid och rekrytering. Utveckla ett enkelt digitalt verktyg för att kunna mäta önskad sysselsättningsgrad. Ge samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med att kunna ge anställda önskad sysselsättningsgrad och minska användandet av timavlönad personal. En del av handlingsplanen är att genomföra undersökning av önskad sysselsättningsgrad. Genomföra förstudie om kommungemensam bemanningsenhet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Kommunstyrelsens personalutskott, , 35 Kommunstyrelsen, , 219 Kommunfullmäktige , 142 Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Paragrafen fortsätter

7 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 10 fortsättning Kristina Karlsson (C) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till att handlingsplanen överlämnas till nämnderna för vidare handläggning. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag och finner yrkande bifallet.

8 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 11 KS/2012:264 Handlingsplan - Rökfri arbetstid Beslut Förslag till kommunstyrelsen Handlingsplan Rökfri arbetstid i Kungsbacka kommun, daterad , reviderad antas. Kommunstyrelsen beslutade , 126, att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att senast ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta för att nå en så rökfri arbetstid som möjligt och hur kommunen ska intensifiera arbetet med att stödja våra medarbetare att kunna sluta röka. Målet är att nå en rökfri arbetstid men att detta inte ska ske genom förbud utan genom aktiva insatser och ett gott stöd till våra medarbetare. Föreslagen handlingsplan syftar till att genom frivillighet ge stöd till medarbetare i rökavvänjning. Långsiktigt innebär ett minskat användande av tobak ett främjande av hälsan och en besparing för verksamheten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse med utredning daterad Kommunstyrelsens personalutskott, , 2 Kommunstyrelsen, , 32 Kommunstyrelsens förvaltning, reviderad skrivelse,

9 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 12 KS/2014:59 Remissvar Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen översänder yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, daterad , som svar på remissen. Kungsbacka kommun är en av 104 remissinstanser till utredningen av stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Remissen innebär en möjlighet att framföra synpunkter på utredningen till Justitiedepartementet, senast 7 maj. Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot att allt fler offentligt finansierade verksamheter drivs i privat regi och det har i sin tur medfört ett ökat behov av stärkt skydd för privatanställda i dessa verksamheter att tryggt kunna rapportera om förhållanden som det finns anledning att särskilt uppmärksamma. Utredningens utgångspunkt är att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Utredningen föreslår att En ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vissa verksamhetsområden. Enskilda verksamheter inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering omfattas inte av lagen. Lagen utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och ger i princip samma skydd som gällande reglering för kommunala företag. De verksamhetsområden som utredningen anser lämpliga att reglera i nuläget är vård, skola och omsorg. Alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen. Även inhyrd personal omfattas. Personer i företagsledande ställning undantas från lagens tillämpningsområde. I princip kan all typ av information lämnas ut med stöd av lagen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse

10 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 13 Cirkulär 13:76 Överenskommelse och avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL m m Beslut i enlighet med rekommendation i cirkulär 13:76 Beslut i enlighet med rekommendation från SKL beslutar personalutskottet att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändrade bestämmelser som de lokala parterna enats om i förhandlingsöverenskommelser avseende AKAP-KL. Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17 december 2013 träffat överenskommelse om ändringar i Argiftsbestämd KollektivAvtalad Pension med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Ändringarna tillförs den överenskommelse som träffades 4 oktober och som träde3 i kraft den 1 januari

11 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 14 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Beslut Cirkuläret noteras till protokollet. Nedanstående förteckning visar inkomna cirkulär från SKL. Cirkuläret innehåller inte någon rekommendation till beslut för kommunen. Nummer Ärende 13:67 Basbelopp för år :70 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syokonsulenter som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

12 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 15 SKL - Ny överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården i kommuner och landsting och industrin Beslut i enlighet med rekommendation från SKL Överenskommelse om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustrin, Swedish Medtech och Swedish Labtech godkänns. En ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin har utarbetats av SKL tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. De ersätter tidigare regler om samverkan och föreslås gälla från och med den 1 januari 2014.

13 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 16 HR-chefen informerar Vid dagens sammanträde lämnar HR-chefen information om Organisation av HR-frågorna

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-03-26 i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) ordförande, deltar ej i 17 Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 6-21,

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tisdagen den 3 juni 2014 kl 08.00-17.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Mikael Jonnerby (C), ledamot

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Principöverenskommelse: Familjeskydd förhandlingsprotokoll 4 oktober 2013

Principöverenskommelse: Familjeskydd förhandlingsprotokoll 4 oktober 2013 Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-13 LS 1307-0938 Handläggare: Ulf Åkesson Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ankom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-16.25. Ajournering 9.40-10.00, 11.55-16.00. Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer