Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart Kollmats (FP) Niklas Mattsson (KD) Emil Erdelius (MP) Stefan Jägnert (SD) Christer Jorland (KB) Ersättare Axel Storckenfeldt (M) Tommy Bech (SD) Leif Gullvert (KB) Tjänstgörande ersättare Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) Tjänstemän Kristina Gudmundson, sekreterare Katarina Eiderbrant, verksamhetschef kansli Plats och tid justering Digitalt Underskrifter Sekreterare Kristina Gudmundson Paragrafer Ordförande Christian Johansson (M) Protokolljusterare Inger Offneby (C)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Anslagsdatum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift Kristina Gudmundson

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehåll Godkännande av dagordning 4 Svar på skrivelse till SKL och Valmyndigheten 5 Budgetuppföljning & prognos för april Justering av arvoden för valnämndens presidium 7 Reglemente för en 8 Revidering av delegeringsförteckning 9 Utbildning för valnämnden 10 Anmälan av inkomna skrivelser 11 Fråga om Kungsbacka e-postadresser 14

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 10 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 11 Svar på skrivelse till SKL och Valmyndigheten Dnr VN/2015:1 Informationen noteras i protokollet. Svar på skrivelsen till SKL innehållande synpunkter och kommentarer om de allmänna valen Svaret inkluderar kunskapsrapport i ämnet ångerröstning.

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 12 Budgetuppföljning & prognos för april 2015 Dnr VN/2015:6 Uppföljning och prognos april 2015, för valnämnden godkänns. Förvaltningen upprättar och lämnar in delårsrapporter vid två tillfällen per år, per 30 april och per 31 augusti. Rapporten för april omfattar resultat och analys för perioden och en prognos för året. sunderlag Tjänsteskrivelse, Rapport Uppföljning och prognos för april 2015 et skickas till KE

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 13 Justering av arvoden för valnämndens presidium en godkänner justering av arvoden för valnämndens presidium. Vid tidigare beslut av Arvoden för valförrättare vid valen 2014, VN/ , beslutades det inte om arvode för presidiet, som ingick i valkansliet under Europaparlamentvalet samt riksdags- kommun- och landstingsvalen Vid valen 2010 och tidigare utbetalades arvode till presidiet som ingick i valkansliet. ens ordförande föreslår därför att arvoden för presidiet, som ingick i valkansliet under valdagarna 2014, ska utbetalas även för 2014 års val. Arvodet räknas upp med 1,5 procent per år, från 2010 fram till Summan avrundas till hela tiotal. Arvodet fastställs till kronor per val. Föreslagna arvoden inkluderar semesterlön, semesterersättning samt kostnadsersättning. sunderlag VN/ VN/ et skickas till Lön

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 14 Reglemente för en Dnr VN/2015:7 en godkänner Reglemente för valnämnden, daterat och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en allmän översyn av mallen för nämndernas reglementen och den Allmän stadga. Det har inneburit att ett nytt dokument har tagits fram Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det dokumentet regleras allt det som är lika för samtliga nämnder. Det dokumentet antas av kommunfullmäktige. Nämnderna lämnar endast förslag på den delen som avser nämndens verksamhetsområde. För valnämndens del innebär denna översyn ingen förändring i sak av valnämndens ansvarsområde men nämnden ska ändå besluta om den nya utformningen av nämndens reglemente enligt förslag För valnämndens del ska dock 4 i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun undantas eftersom nämnden inte har någon egen anställd personal. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till nytt reglemente Tidigare gällande reglemente Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka, arbetsmaterial et skickas till KS/KF

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 15 Revidering av delegeringsförteckning Dnr VN/2015:5 en fastställer delegeringsförteckning, daterad Nämnden godkänner att vidaredelegering får ske. Kommunstyrelsens förvaltning har, i samråd med ordförande i valnämnden, utarbetat ett reviderat förslag till delegeringsförteckning för valnämnden. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Nämnden kan delegera till ledamot eller ersättare i nämnden, eller till anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägar. ar nämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta beslut får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur ge en anställd i uppdrag att fatta beslut i dennes ställe. Sådana beslut ska anmälas till chefen. Nämnden godkänner genom beslut att vidaredelegering får ske. Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är genomförande är ofta svår att dra. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad rent genomförande. I sådana ärenden saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är redan reglerade i lag eller avtal. Detta kan också ses som frågor där intresset för att överklaga med stöd av kommunallagen inte bedöms vara särskilt stor. Sådana beslut kallas rent genomförande och kan fattas utan formell delegering. sunderlag Tjänsteskrivelse, Delegeringsförteckning för valnämnden, et skickas till KSF

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 16 Utbildning för valnämnden Informationen noteras i protokollet. Utbildning för valnämnden kommer att fortsätta vid kommande sammanträden.

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 17 Anmälan av inkomna skrivelser Informationen noteras i protokollet VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2015:2 V Omvalet i Båstad 2015:3 V Information till alla kommuner Omval till kommunfullmäktige i Båstad kommun Kalender för omvalet Information till partierna Information om omvalet på Information till Båstads kommun Statsbidrag för förtidsröstningen Registrera lokaler och öppettider Valmaterial, inventering och beställning Brevröstnings- resp. budröstningssatser Handbok, handledningar och manualer till omvalet Röstmottagare Information till de kommuner som ska ordna förtidsröstning Statsbidrag och anmälan om att anordna förtidsröstning Registrera lokaler och öppettider Distribution av förtidsröster till Båstads kommun Valmaterial, inventering och beställning Brevröstnings- resp. budröstningssatser Handbok, handledningar och manualer till omvalet Röstmottagare Tidigare nyhetsbrev

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER Petrus Sundin Olander Doktorand Statsvetenskap Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet 2015:4 V Information till alla kommuner Kommuner som anordnar förtidsröstning Häkten och kriminalvårdsanstalter Information till Båstads kommun och kommuner som anordnar förtidsröstning Registrering av lokaler för röstmottagning Instruktioner för hantering samt distribution av förtidsröster Valsedlar som ska läggas ut Valsedlar med partibeteckning och kommunalnamn Kommunala bud Lantbrevbärare Valmaterial Loggor 2015:5 V Information till alla kommuner Information till Båstads kommun och kommuner som anordnar förtidsröstning Statistik Utvärderingsenkät Förfrågan om budgeten för kommunens valadministration för åren Med anledning av forskning kring det svenska förtidsröstningssystemet samt dess konsekvenser. Projekt kring hur systemet fungerar i praktiken avseende administration och genomförande.

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 18 Fråga om Kungsbacka e-postadresser Informationen noteras i protokollet. Christer Jorland (KB) väckte frågan huruvida privat mejladress kan användas i stället för Kungsbacka-mejladress. I och med övergången till digitala kallelser/papperslöst sammanträde är det en förutsättning att Kungsbacka-adressen används då det även är genom den man loggar in på Insidan och arbetsrummen. Vidare är det så att om övriga förvaltningar behöver nå er är det den offentliga mejladressen de har tillgång till.

14 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Christian Olsson Johansson & Tid :43:48 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _04db5d e275fe5654d Namn Inger Offneby & Tid :40:43 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _07d5013c692cd4012ff377b200c5b0b052 Namn KRISTINA GUDMUNDSON & Tid :29:51 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _022b0f7fe4c38090c8e2cc304561bca111 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :29:56 +02:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-14.05, paus 9.40-10 samt 12-13 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-16.25. Ajournering 9.40-10.00, 11.55-16.00. Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning...

Innehåll. 1. Det svenska valsystemet... 2. 2. Valgeografi... 4. 3. Rösträtt och röstlängd... 5. 4. Partier och valsedlar... 6. 5. Röstning... Val i Sverige Innehåll 1. Det svenska valsystemet... 2 2. Valgeografi... 4 3. Rösträtt och röstlängd... 5 4. Partier och valsedlar... 6 5. Röstning... 10 6. Rösträkning på valnatten... 13 7. Slutlig rösträkning...

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden + + ~~ LILLA EDETS KOMMUN ~~= :r_~ r. ~~` Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02 Datum: Torsdag den 2 februari 2012 Tid: 16.00-19.00 {. Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 1-12 Utses

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer