Studentrekrytering i Indien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentrekrytering i Indien"

Transkript

1 Svar Direkt 2010:02 Studentrekrytering i Indien Hur rekryterar Nederländerna och Kanada studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige kan arbeta med att främja internationaliseringen av högre utbildning och rekrytera studenter till Sverige. Uppdraget har varit att utreda hur Nederländerna och Kanada verkar i Indien för att rekrytera indiska studenter till respektive land.

2 Dnr. 2010/291 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon Telefax E-post För ytterligare information kontakta Andreas Larsson, Tillväxtanalys Stockholm eller Andreas Muranyi, Tillväxtanalys, New Delhi E-post Andreas Larsson, Andreas Muranyi,

3 Förord Avdelningen för Innovation och globala mötesplatser vid Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige kan arbeta med att främja internationaliseringen av högre utbildning och att rekrytera studenter till Sverige. Syftet med uppdraget är att närmare studera hur Nederländerna och Kanada arbetar på plats i Indien med sina rekryteringsstrategier. Uppdraget angränsar till en tidigare studie som genomfördes hösten 2010 med titeln Studentmobilitet: hur Storbritannien och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea. Dessutom kommer ytterligare en studie med fokus på rekrytering av studenter i Kina att publiceras inom kort. Formatet Svar direkt är ett rapportformat från Tillväxtanalys med syfte att snabbt möta behov av rapportering i aktuella forsknings- och innovationspolitiska frågor med kort framförhållning. Projektledare vid Stockholmskontoret har varit Andreas Larsson, studien är utförd av Stefan Jonsson vid Tillväxtanalys New Delhikontor. Stefan Jonsson går nu vidare mot nya utmaningar samtidigt som Andreas Muranyi tar över vid Tillväxtanalys Indienkontor. Sverige: Indien: Andreas Larsson, Stefan Jonsson, Andreas Muranyi, Stockholm, Enrico Deiaco Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 3

4

5 Innehåll Sammanfattning Val av länder att studera Indien: en studentmarknad i tillväxt och förändring Tappar USA sin stjärnglans? Erfarenheter från studentrekrytering: Nederländerna och Kanada Organisering av rekrytering Kanada Nederländerna Aktiviteter Kanada Nederländerna Direkta universitetsinitiativ Kanada Nederländerna En delstat full av barnskötare: visumfrågan och studenter Sammanfattande kommentarer om rekrytering och poänger för svenskt vidkommande

6

7 Sammanfattning Indien är en av världens största marknader för studentrekrytering. Det finns ett stort underskott på utbildningsplatser i landet och framöver väntas detta underskott att öka. Konkurrensen om indiska studenter är dock hård. Framförallt USA, Australien och Storbritannien har länge rekryterat ett stort antal indiska studenter till universitet och högskolor. Både den Nederländska och kanadensiska ambassaden är aktivt involverade i studentrekrytering i Indien, om än inte i lika hög utsträckning som i Sydkorea. Framförallt arbetar man med att öka medvetenheten om Nederländerna och Kanada som studiedestinationer bland utvalda indiska lärosäten, en kontinuerlig informationsservice för potentiella studenter samt att hjälpa tillresta universitet att träffa rätt motparter. Kanada har en mer ambitiös organisation, med flertalet ambassadanställda som arbetar deltid med outreach aktiviteter. Båda länderna ser Indien som en priskänslig studentmarknad, och framhåller vikten av att kunna erbjuda stipendier. Dessutom är viseringssituationen viktig att lösa. På grund av ett stort viseringstryck har man arbetat med att utveckla processer för att motverka oseriösa ansökningar samtidigt med att ta hand om de seriösa ansökningarna på ett korrekt och effektivt sätt. Några korta observationer från rapporten: varken Kanada eller Nederländerna har någon välutbyggd rekryteringsorganisation eller strategi i Indien (dedicerade heltidspersoner saknas) De större rekryteringsmässorna tappar i betydelse och fokuserade möten (uppsökning och matchning) med ett fåtal intressanta motparter prioriteras Ambassaderna hjälper främst resurssvagare aktörer från hemlandet, etablerade och de ledande universiteten ordnar med egna fokuserade möten Kanadensiska ambassaden anordnar årligen två större gruppresor till Indien (resa 1: 16 universitet, sju städer, resa 2: fem universitet, uppbackad av en privat organisation med flera kontor i Indien) Kanada finansierade tidigare Canada Education Center som numera är en privatfinansierad organisation fortfarande verksam i Indien 40 % (200 av 500) indiska studenter som studerar i Nederländerna erhåller någon form av stipendium Kanadensiska Global Links, är ett besöksprogram för forskare och mastersstudenter (totalt 250 personer). Ett annat initiativ är Familiarization tours till Kanada för representanter och studenter Nederländerna välkomnar en gemensam kvalitetssäkring av utbildningsagenter (generellt låg kvalitet och hög risk) med Sverige 7

8 1 Val av länder att studera Indien är en av världens största exportörer av studenter. Enligt beräkningar investerar indiska studenter nära 30 miljarder USD per år i högre utbildning i andra länder. De länder som mottar ojämförligt flest indiska studenter är USA, Storbritannien och Australien. Varför väljer vi då att studera hur Nederländerna och Kanada rekryterar studenter? Skälet är jämförbarhet. Sverige kommer inte att kunna investera jämförbara resurser i studentrekrytering som någon av de riktigt stora studiedestinationsländerna. De har en väldigt lång historia av studentutbyte, väl etablerade varumärken, stora studentströmmar och ett fungerande system för marknadsföring i Indien. De brottas därför med andra frågor än de som är av största relevans för Sverige, som idag har ett förhållandevis anonymt varumärke som studiedestination och en obefintlig marknadsföringsorganisation. Kanada och Nederländerna, å andra sidan, står idag inför liknande utmaningar som Sverige när det gäller studentrekrytering i Indien. 8

9 2 Indien: en studentmarknad i tillväxt och förändring Varje år köper mellan och indiska studenter högre utbildning utomlands vilket gör Indien till en av de största marknaderna för internationella studenter. En anledning till detta är bristen på högre utbildning i Indien. I en färsk rapport från ASSOCHAM (en sammanslutning av indiska handelskamrar) uppskattas att regeringen planerar att investera närmare 5 % av BNP på utbildning under den närmaste fem åren (jämfört med dagens 2.8 %) 1. Även om det är stora siffror, räcker det inte på långa vägar för de ambitioner man har. Indien har en Gross Enrolment Rate (procent som går vidare till högre utbildning) på 7 %. Om man ska lyckas med att få upp GER till 15%, vilket är regeringens mål, och med tanke på befolkningstillväxten behöver man ytterligare 40 miljoner studieplatser fram till Redan idag släpar tillhandahållandet av offentligt finansierad högre utbildning efter med en långt större efterfrågan än utbud. Sverige har haft en liten del av studentströmmen - ungefär 1500 till 1600 viseringar per år. Sedan 2008 har dock antalet ökat till dagens nästan 5000 viseringar. Enligt viseringsavdelningen vid ambassaden i Delhi är det i stort sett endast studenter på mastersnivå som söker visering, emedan ett fåtal söker visering för en hel universitetsutbildning i Sverige. Orsakerna för ökningen är inte klargjorda, men en tänkbar anledning är förändringen i svensk migrationslagstiftning som ökade möjligheterna till arbetstillstånd i Sverige. Andra tänkbara orsaker är vetskapen om att Sverige står inför att avgiftsbelägga högre utbildning samt att många andra länder infört studieavgifter de senaste åren. Framtida studentrekrytering till Sverige sker i konkurrens med andra länder, vilket innebär att det är av intresse att veta hur deras attraktivitet utvecklas. Fram till 2008 var USA den mest populära destinationen, men den senaste statistiken visar att Storbritannien under 2009 och 2010 med råge har passerat USA i termer av studentvisum. Storbritannien utfärdade 2010 nästan studentvisum, jämfört med USAs ; under 2009 var motsvarande siffror respektive Ser man till antalet studenter i landet är USA fortfarande störst, med över indiska studenter aktiva på amerikanska universitet. Frågan är om detta är en temporär förändring eller om det återspeglar en mer långsiktig trend där indiska studenter väljer bort studier i USA för studier på annan ort. 2.1 Tappar USA sin stjärnglans? Ser man till statistik från den amerikanska sammanslutningen för högre utbildningsenheter (Council of Graduate Schools), som varje år samlar statistik på utländska sökande till dess medlemsuniversitet 2 framträder två klara mönster. Det första är att söktrycket till amerikanska universitet varierar betydligt från år till år (se figur 1). Under finanskrisen sjönk ansökningarna från i stort sett alla länder, och i vissa fall med upp till hälften. Men, i de flesta fallen återhämtade sig ansökningarna relativt snabbt. 1 ASSOCHAM: Study on Higher Education, May 24, 2010; (http://www.assocham.org/publications/genpub.php); se även Indisk högre utbildning och forskning: ett kort PM om förändring (MTUA, ). 2 (Council of Graduate Schools, survey 2010) 9

10 Figur 1 - Söktryck, förändring år till år Söktryck % ändring årsvis Kina Indien Sydkorea Mellanöst / Turkiet Källa: egen bearbetning av datamaterial från CGS studie Om man däremot sätter 2002, tiden före den stora finanskrisens inverkan, som basår och ser huruvida söktrycket återhämtat sig till den nivån framträder en intressantare bild (figur 2). Från mellanöstern och Turkiet har söktrycket ökat markant i jämförelse med 2002, och från Kina var man 2009 tillbaka på samma söktrycksnivå. För Sydkorea och Indien har söktrycket dock inte återhämtat sig, och verkar snarare vara på en neråtgående bana. Figur 2 - Söktryck relativt nivån 2002 Kumulativt söktryck (2002=100) Kina Indien Sydkorea Mellanöst / Turkiet Källa: egen bearbetning av datamaterial från CGS studie

11 Om detta är en temporär eller varaktig förändring, och vilka orsakerna är, kan man bara spekulera i. Men i fallet Indien sammanfaller nedgången med en ökad negativ offentlig diskussion kring USAs visumrestriktioner och hur lätt ett arbete i USA kan förbytas till arbetslöshet en erfarenhet hos många återvändande indier som förlorade sina jobb inom IT-industrin under finanskrisen. Utbildningskonsulter i Indien tror även att ett större utbud av kortare utbildningar utanför USA har lett till ett ökat intresse för att söka sig till andra studiedestinationer. Även Australien har sett ett starkt minskat söktryck från indiska studenter; under 2009 minskade det med nästan 60 %. En starkt bidragande orsak till minskningen är att Australien skärpte sina visumkrav för att få bukt på vad man ansåg vara oseriösa studenter som sökte till oseriösa institut bara för att få visum. En annan orsak är en rad av attacker mot indiska studenter, som i indisk media utmålats som rasistiska. Ökningen av studentviseringen till Storbritannien kom trots att man skärpt visumkraven och även ökat kraven på engelska kunskaper för att få söka till universitet i Storbritannien. 11

12 3 Erfarenheter från studentrekrytering: Nederländerna och Kanada Detta avsnitt grundar sig på intervjuer genomförda med ansvariga för studentrekrytering vid Kanadensiska 3 och Nederländska 4 ambassaderna i New Delhi. I kontrast till Sydkorea 5 har varken Kanada eller Nederländerna någon välutbyggd rekryteringsorganisation eller strategi i Indien. Båda länderna ligger dock i uppbyggnadsskedet när det gäller studentrekrytering, och deras erfarenheter är därför av intresse för Sverige. När det gäller studentflöden skiljer sig länderna åt. Kanada räknar med att i år utfärda cirka studentvisum. Detta representerar dock en tredubbling över de senaste åren, då man tidigare legat kring viseringar per år. Det som ökar mest är collegeansökningar och yrkesutbildningar. Kanada räknar med att satsa stort på Indien då Indien är en av de viktigaste marknaderna man ser i Asien, tillsammans med Kina, Korea och Filippinerna. Nederländerna utfärdar ungefär 500 studentvisum per år, men ser även de Indien som en väldigt viktig tillväxtmarknad. Av dessa är ungefär 200 stödda av någon form av stipendium från universitet i Nederländerna eller staten. Rapporteringen av intervjuerna är uppbyggd kring tre huvudfrågor: hur organiseras rekrytering; vad gör man och vilka direkta universitetsinitiativ finns. Dessutom diskuteras, i ett separat avsnitt, frågor kring visumhantering av studenter en fråga som seglade upp som central under intervjuerna. 3.1 Organisering av rekrytering Kanada Kanadensiska ambassaden har det övergripande ansvaret för studentrekrytering. Inom ambassaden är det vetenskapskontoret (Office of Science and Technology) i samarbete med exportrådet (vilket är integrerat i ambassaden) som är ansvariga. Detta innebär att det inte finns någon helt dedicerad organisation för att främja kanadensisk högre utbildning, men på de lokala exportrådskontoren i Mumbai (Maharashtra), Delhi och Chennai (Tamil Nadu) har enskilda anställda inom deltidsuppdrag att främja högre utbildning. Högre utbildningsansvariga på ambassaden har en outreach dag per månad, då man besöker indiska högskolor och universitet. Jämfört med Storbritannien och USA känner sig Kanada underbemannat och underfinansierat. Trots att man inte har en särskild organisation för studentrekrytering innebär den nuvarande strukturen en väsentlig förbättring jämfört med hur det såg ut tidigare, då man inte hade någon som helst koordinering av studentrekryteringen från Indien. Enligt den ansvarige vid ambassaden har tredubblingen av antalet studentvisum de senaste åren till stor del varit ett resultat av denna omorganisering och fokusering vid ett konkret främjandeuppdrag. En annan viktig faktor till den ökande marknadsandelen tror man vara en priskänslighet i den indiska marknaden, då kanadensiska universitets främsta 3 Bradwin Niblock, Vetenskapsråd Canadian High Commission Sarah Cohen (Förste sekreterare, Information och kultur) och Muhammad Alfaz (projektledare utbildning) vid Nederländska ambassaden Se Studentmobilitet: hur Storbritannien och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea, 2010 från Tillväxtanalys 12

13 konkurrensmedel gentemot amerikanska är just priset på utbildningen. Priskänsligheten gäller självfallet inte alla indiska studenter, men majoriteten anser att de flesta amerikanska utbildningarna har för kostsam terminsavgift och därmed för hög totalkostnad (studieavgift, kost och logi). Svenska universitet torde införa studieavgifter som är jämförbara med exempelvis Kanada och Nederländerna vilket är en attraktiv prisnivå för utresande indiska studenter. Därutöver framkom det även i intervjuerna, vilket återspeglas i aktiviteterna som beskrivs nedan, att det var en brist att inte ha heltidsanställda som endast sysslade med studentrekrytering. Men, i detta läge bedömde man det för dyrt. En annan viktig aspekt av organiseringen som framhölls var närvaron ute i landet genom lokala kontor Nederländerna I Indien var det egentligen meningen att man, precis som i Sydkorea, skulle ha ett NESO kontor, bemannat för att sälja holländsk utbildning på heltid. På grund av flera olika skäl 6 lyckades man dock inte etablera något kontor i Indien. Istället löste man frågan genom att lägga ansvaret på den kulturella och kommunikationsavdelningen vid ambassaden i Delhi och genom att använda sig av två av de Nederländska exportrådskontorens personal i Ahmedabad (Gujarat) och Chennai (Tamil Nadu). Man beklagade starkt att det inte lyckats med en NESO etablering, då högre utbildningsfrågor ofta kom på undantag. Vikten av kontinuerlig informations och marknadsförande verksamhet framhölls, vilket är svårt att upprätthålla med deltidspersonal som ofta får andra pressande uppgifter när ambassaden får besök. 3.2 Aktiviteter Kanada Kanadensiska ambassaden arbetar brett med att främja rekrytering till kanadensiska universitet. Som huvudsakliga aktiviteter ser man dels delegationsresor, när man bistår universitet som besöker Indien, och dels löpande informationsverksamhet till indiska studenter som är intresserade av att studera i Kanada. De större rekryteringsmässorna förlorar i vikt, då de ses som alltför ofokuserade. Bäst utbyte tycker man att universiteten får av hårt fokuserade möten där ett fåtal intressanta motparter har sökts upp i förväg och sedan matchas mot kanadensiska motparter. Ett problem med den modellen är förstås att alla egna universitet inte har den attraktionskraft att det går att locka intressanta motparter till fokuserade möten. Därför blir rollen för ambassaden ofta att hjälpa de resurssvagare aktörerna att hitta lämpliga fora, emedan de mer etablerade universiteten satsar på fokuserade möten själva, eller i mindre grupperingar. Från ambassadens sida organiserar man årligen två större gruppresor till Indien. En resa sker i augusti och en i oktober. I den första resan kommer cirka sexton institutioner som är organiserade under International Schools of Canada. Vanligtvis besöker de ett antal städer (under 2009 var det sju städer) där de håller mässor för studenter. Ambassaden agerar stödjande i den processen, men den största delen av organiserandet sker genom ISC. I oktober organiseras en resa för fem universitet, som alla är medlemmar i Canadian University Application Center (CUAC). CUAC är en privat organisation som har flera 6 Under intervjun framkom mellan raderna det att det rörde sig om rent administrativa och diplomatiska frågor. Man hamnade fel gentemot Indierna i början och sedan blev det för tungt att driva frågan mot de indiska myndigheterna så man gav helt enkelt upp. 13

14 kontor i Indien och bistår universitet med vägledning och stöd vid studentrekrytering. Organisationen har vuxit fram ur ett tidigare statsfinansierat Canada Education Center (som fanns i Indien fram till ungefär 2003), och ledningen för CEC startade då eget. Modellen med privata aktörer som fokuserar helt på kanadensiska universitet ses som intressant. På ett övergripande plan har Kanada problem med varumärkesbyggande. Dels beror detta på att utbildning är en delstatsangelägenhet, och det inte finns något federalt ministerium för högre utbildning. Utbildningssystemet skiljer sig även åt mellan delstaterna, både i undervisningsspråk och även i examina. Skillnader till trots har man lyckats ena sig bakom en gemensam slogan Imagine då det är samma ord på engelska och franska. Förutom direkt studentrekrytering har man även Global links program för att locka forskare till Kanada. Det är federalt finansierat, och låter tredje- och fjärdeårsstudenter resa till Kanada på 6-8 veckors besöksprogram vid universitet. Programmet har drivits ett par år och omfattat 125 studenter per år, och det utökas från och med i år till 250 studenter per år. Dessutom organiserar man Familiarization tours för representanter och studenter från ett par utvalda universitet och högskolor i Indien, vilka bjuds på rundresa till kanadensiska universitet Nederländerna Även Nederländerna har dåliga erfarenheter av breda mässor. Man ansåg att dessa var för kommersiella i Indien arrangerade av professionella mässföretag utan något större intresse av innehållet. Många universitet använder sig av education agents, men ambassaden såg med stor försiktighet på dessa. Kvalitetskontrollen ses som svår och en dålig agent kan förstöra ryktet för en längre tid framöver. Man var mycket nyfikna på hur Sverige planerar att utveckla sin studentrekrytering. Bland annat framförde man idén om att det vore önskvärt att samarbeta mellan ambassaderna för att säkerställa till exempel kvaliteten på utbildningsagenter. Framförallt var man intresserade av om Sverige kommer att ha en omfattande offentlig stipendiefunktion. De framhöll vikten av att ha stipendier, och beklagade att den holländska staten inte velat instifta sådana för universitetsstuderande. 3.3 Direkta universitetsinitiativ Kanada Det finns stor variation bland de kanadensiska institutionerna som söker studenter i Indien. Vissa är lokala högskolor ( community colleges ) som framförallt säljer yrkesutbildning. Andra är stora etablerade universitet, och vissa satsar endast på mastersstudenter och uppåt. Inga universitet har sina egna kontor, men det är bara en tidsfråga, trodde den ansvarige vid ambassaden. Två kanadensiska universitet (University of York Schulich School of Business, och Richard Ivy School of Business) vill öppna lokala campus för sina handelshögskolor. Schulich School of Business har sedan tidigare en gemensam MBA utbildning i samarbete med P. Jain Institute of Management and Research. 14

15 3.3.2 Nederländerna Flera Nederländska universitet har externa representanter i Indien. Bland de mest namnkunniga är Utrecht och Maastrich. Inga universitet har dock egna campus i Indien. 15

16 4 En delstat full av barnskötare: visumfrågan och studenter Utöver representanter för de Nederländska och Kanadensiska ambassaderna intervjuades även Storbritanniens Counsellor Knowledge Economy Dr Andrew Jackson. Storbritannien har instiftat den positionen för att koordinera aktiviteter mellan områdena forskning och utveckling, yrkesutbildningar och studentrekrytering vilka alla är organiserade under olika delar av brittiska utrikesförvaltningen. En av de centrala delarna i den diskussionen var frågan om hur man hanterar visum för studenter från Indien. Eftersom detta även var en central fråga i diskussionerna med holländarna och kanadensarna, såväl som med den egna visumavdelningen vid den Svenska ambassaden, följer här en kort diskussion av problematiken och hur den relaterar till rekryteringsstrategier. Alla större länder har stramat åt och arbetat hårt med att stävja felaktig studentvisering. Man talar om the Australian experience där oseriösa studenter söker sig till mindre seriösa utbildningar i Australien för att få inresevisum. Enligt utsago utgick en betydande andel av indiska studentvisum till Australien till manliga studenter från delstaten Punjab som skulle studera till hårfrisörskor i Australien, och antalet frisörskolor växte i snabb takt i Australien. Australien skärpte då sin visum regim, vilket antagligen återspeglas i den kraftiga nedgång av viseringar man sett under de senaste året. Även Storbritannien ansåg att man hade problem med viseringssystemet. När man, till synes oförklarligt, fått en sexdubbling av visumansökningarna under tidiga 2010 stoppade man utfärdandet av visum till studenter från Indien och Nepal under ett par månader. När man åter öppnade systemet hade man både skärpt kraven på engelska språkkunskaper för de sökande, och man hade infört ett poängsystem vid bedömningar av visum som till en större del bygger på den kvalitet på universitetet som studenten blivit antagen vid. Har man kommit in vid Oxford hamnar man längre fram i visumkön än om man blivit antagen vid The Hobbit Community College of Shire. Visumfrågan är brännande även för Kanada. För att komma åt oseriösa ansökningar driver man ett samarbetsprogram prequalification program mellan ett antal högskolor och universitet och visumenheten vid ambassaden. Programmet går ut på att högskolorna/universiteten tar på sig ett större ansvar för att sålla bland ansökningarna (i.e. garantera kvalitet) och att återrapportera om studenterna faktiskt genomför studierna. I gengäld ger visumenheten ansökningar från de universitet/högskolor som deltar i programmet en högre grad av accept i ansökningarna. Det är idag ungefär 75 institutioner som deltar i programmet, och man har cirka 90% godkännande grad på visumansökningarna. Det är viktigt att ta till sig detta för svenskt vidkommande. Hanteringen av viseringsprocessen är en organisatoriskt viktig del i studentrekryteringen, inte bara för att det ska vara rättssäkert utan även för att det ur ett konkurrensperspektiv är kritiskt att seriösa studenter blir seriöst bemötta och kan få sina visum i tid. Genom den australiensiska erfarenheten kan man även se att en misslyckad viseringsprocess inte bara leder till oseriösa studenter, utan även ger grogrund för mindre seriösa institutioner i hemlandet. Detta visar även på behovet av ett gott samarbete mellan myndigheter och den högre utbildningssektorn. 16

17 5 Sammanfattande kommentarer om rekrytering och poänger för svenskt vidkommande Den indiska marknaden för studenter är snabbt växande och även om både kvalitet och kvantitet inom det indiska högre utbildningssytemet kommer att utvecklas är det högst osannolikt att det kan hålla takt med de ökande behoven. Indien bör därför fortsatt vara en studentexporterande nation. För svenskt vidkommande innebär detta att Indien kan prioriteras då det är en växande marknad. Nederländska och Kanadensiska ambassaderna är aktivt involverade i studentrekrytering, om än inte i lika hög utsträckning som i till exempel Sydkorea. Framförallt arbetar man med att öka medvetenheten om Nederländerna och Kanada som studiedestinationer bland utvalda indiska lärosäten, en kontinuerlig informationsservice för potentiella studenter samt att hjälpa tillresta universitet att träffa rätt motparter. Kanada har en mer ambitiös organisation, med flertalet ambassadanställda som arbetar deltid med outreach aktiviteter. Genom att några av våra närmaste konkurrerande länder inte har etablerat sig ordentligt i Indien kan det finnas en window of opportunity för att etablera en svensk närvaro för rekrytering av studenter. Båda länderna ser Indien som en priskänslig studentmarknad. Kanada ser detta som en möjlighet att priskonkurrera med amerikanska universitet. Båda länderna framhåller vikten av att kunna erbjuda stipendier som en viktig konkurrensfördel. En viktig fråga för svenska universitet blir prisjämförelser med andra europeiska universitet. Om man ligger mycket högre kan det medföra stora problem i rekryteringen av indiska studenter. Dessutom är viseringssituationen viktig att lösa. På grund av ett stort viseringstryck har man arbetat med att utveckla processer för att motverka oseriösa ansökningar men att man samtidigt kan ta hand om de seriösa ansökningarna på ett korrekt sätt. Erfarenheter från flertalet större länder visar att rekryteringsstrategin och viseringsprocessen bör utvecklas gemensamt så de kan understödja varandra. För svenskt vidkommande pekar detta på vikten av samarbete mellan myndigheter och högskolor. Tillväxtanalys ser även ett antal generiska rekommendationer som bygger på studien genomförd i Sydkorea och preliminär data från Kina. Dessa kommer att kommuniceras i ett separat dokument då detta inte berör Indien särskilt utan marknadsföring av studienationer och studentrekrytering i allmänhet. 17

18 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft, hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska: arbeta med omvärldsbevakning och policyspaning och sprida kunskap om trender och tillväxtpolitik genomföra analyser och utvärderingar som bidrar till att riva tillväxthinder göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av tillväxtpolitikens inriktning och utformning svara för produktion, utveckling och spridning av officiell statistik, fakta från databaser och tillgänglighetsanalyser tillhandahålla globala mötesplatser och främja internationellt kontaktskapande inom tillväxtpolitiken Svar Direkt: Rapporten Studentrekrytering i Indien - Hur rekryterar Nederländerna och Kanada studenter? ingår i serien Svar Direkt. Här redovisar Tillväxtanalys de uppdrag myndigheten får i dialog med våra uppdragsgivare och som ska redovisas med kort varsel. Övriga serier: Rapportserien Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för publikationer. Statistikserien löpande statistikproduktion. Working paper/pm metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på publikationer i serien. Tillväxtanalys Studentplan 3, Östersund Telefon:

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Studentmobilitet: hur Storbritannien. och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea. Svar Direkt 2010:01

Studentmobilitet: hur Storbritannien. och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea. Svar Direkt 2010:01 Svar Direkt 2010:01 Studentmobilitet: hur Storbritannien och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige kan arbeta med

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Massive Open Online Courses

Massive Open Online Courses Massive Open Online Courses Tillväxtanalys Primär målgrupp - Regeringskansliet där Näringsdepartementet är huvudman Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Forte, Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

Storbritanniens respons på den globaliserade forskningsvärlden

Storbritanniens respons på den globaliserade forskningsvärlden Working paper/pm 2011:39 Storbritanniens respons på den globaliserade forskningsvärlden Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och näringsdepartementen att översiktligt beskriva

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Sida 1 (5) Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Sydkorea har ett brett kursutbud på engelska. Flera lärosäten i Sydkorea erbjuder kurser på

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Studentrekrytering i Indien. - Viktiga faktorer och regionala överväganden. Svar Direkt 2012:03

Studentrekrytering i Indien. - Viktiga faktorer och regionala överväganden. Svar Direkt 2012:03 Svar Direkt 2012:03 Studentrekrytering i Indien - Viktiga faktorer och regionala överväganden Tillväxtanalys har under 2010 och 2011 fått en serie uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Studieavgifter. Undantag

Studieavgifter. Undantag Studieavgifter Förordningsgrunden: Studieavgiften är en offentligrättslig avgift som baseras på förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordningen trädde

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske PM med kommentarer till SCB:s Trender och prognoser 2008. Olle Dahlberg, utredare Sveriges Ingenjörer, 2009-02-10 Så många ingenjörer finns och behövs 2030

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Flyttar forskningen från Sverige?

Flyttar forskningen från Sverige? Flyttar forskningen från Sverige? Kent Eliasson, Pär Hansson och Markus Lindvert Användarrådsmöte 14 oktober 2014 Bakgrund och motiv till studie Multinationella företag (MNF) ledande roll när det gäller

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com

Resenärer. & Köpprocessen. Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn. tradedoubler.com Resenärer & Köpprocessen Hur prestationsbaserad marknadsföring påverkar inspiration och val inom resesektorn tradedoubler.com Europeiska resenärer vill välja hotell, flighter och semestrar på sina egna

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer