Studentrekrytering i Indien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentrekrytering i Indien"

Transkript

1 Svar Direkt 2010:02 Studentrekrytering i Indien Hur rekryterar Nederländerna och Kanada studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige kan arbeta med att främja internationaliseringen av högre utbildning och rekrytera studenter till Sverige. Uppdraget har varit att utreda hur Nederländerna och Kanada verkar i Indien för att rekrytera indiska studenter till respektive land.

2 Dnr. 2010/291 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon Telefax E-post För ytterligare information kontakta Andreas Larsson, Tillväxtanalys Stockholm eller Andreas Muranyi, Tillväxtanalys, New Delhi E-post Andreas Larsson, Andreas Muranyi,

3 Förord Avdelningen för Innovation och globala mötesplatser vid Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige kan arbeta med att främja internationaliseringen av högre utbildning och att rekrytera studenter till Sverige. Syftet med uppdraget är att närmare studera hur Nederländerna och Kanada arbetar på plats i Indien med sina rekryteringsstrategier. Uppdraget angränsar till en tidigare studie som genomfördes hösten 2010 med titeln Studentmobilitet: hur Storbritannien och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea. Dessutom kommer ytterligare en studie med fokus på rekrytering av studenter i Kina att publiceras inom kort. Formatet Svar direkt är ett rapportformat från Tillväxtanalys med syfte att snabbt möta behov av rapportering i aktuella forsknings- och innovationspolitiska frågor med kort framförhållning. Projektledare vid Stockholmskontoret har varit Andreas Larsson, studien är utförd av Stefan Jonsson vid Tillväxtanalys New Delhikontor. Stefan Jonsson går nu vidare mot nya utmaningar samtidigt som Andreas Muranyi tar över vid Tillväxtanalys Indienkontor. Sverige: Indien: Andreas Larsson, Stefan Jonsson, Andreas Muranyi, Stockholm, Enrico Deiaco Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 3

4

5 Innehåll Sammanfattning Val av länder att studera Indien: en studentmarknad i tillväxt och förändring Tappar USA sin stjärnglans? Erfarenheter från studentrekrytering: Nederländerna och Kanada Organisering av rekrytering Kanada Nederländerna Aktiviteter Kanada Nederländerna Direkta universitetsinitiativ Kanada Nederländerna En delstat full av barnskötare: visumfrågan och studenter Sammanfattande kommentarer om rekrytering och poänger för svenskt vidkommande

6

7 Sammanfattning Indien är en av världens största marknader för studentrekrytering. Det finns ett stort underskott på utbildningsplatser i landet och framöver väntas detta underskott att öka. Konkurrensen om indiska studenter är dock hård. Framförallt USA, Australien och Storbritannien har länge rekryterat ett stort antal indiska studenter till universitet och högskolor. Både den Nederländska och kanadensiska ambassaden är aktivt involverade i studentrekrytering i Indien, om än inte i lika hög utsträckning som i Sydkorea. Framförallt arbetar man med att öka medvetenheten om Nederländerna och Kanada som studiedestinationer bland utvalda indiska lärosäten, en kontinuerlig informationsservice för potentiella studenter samt att hjälpa tillresta universitet att träffa rätt motparter. Kanada har en mer ambitiös organisation, med flertalet ambassadanställda som arbetar deltid med outreach aktiviteter. Båda länderna ser Indien som en priskänslig studentmarknad, och framhåller vikten av att kunna erbjuda stipendier. Dessutom är viseringssituationen viktig att lösa. På grund av ett stort viseringstryck har man arbetat med att utveckla processer för att motverka oseriösa ansökningar samtidigt med att ta hand om de seriösa ansökningarna på ett korrekt och effektivt sätt. Några korta observationer från rapporten: varken Kanada eller Nederländerna har någon välutbyggd rekryteringsorganisation eller strategi i Indien (dedicerade heltidspersoner saknas) De större rekryteringsmässorna tappar i betydelse och fokuserade möten (uppsökning och matchning) med ett fåtal intressanta motparter prioriteras Ambassaderna hjälper främst resurssvagare aktörer från hemlandet, etablerade och de ledande universiteten ordnar med egna fokuserade möten Kanadensiska ambassaden anordnar årligen två större gruppresor till Indien (resa 1: 16 universitet, sju städer, resa 2: fem universitet, uppbackad av en privat organisation med flera kontor i Indien) Kanada finansierade tidigare Canada Education Center som numera är en privatfinansierad organisation fortfarande verksam i Indien 40 % (200 av 500) indiska studenter som studerar i Nederländerna erhåller någon form av stipendium Kanadensiska Global Links, är ett besöksprogram för forskare och mastersstudenter (totalt 250 personer). Ett annat initiativ är Familiarization tours till Kanada för representanter och studenter Nederländerna välkomnar en gemensam kvalitetssäkring av utbildningsagenter (generellt låg kvalitet och hög risk) med Sverige 7

8 1 Val av länder att studera Indien är en av världens största exportörer av studenter. Enligt beräkningar investerar indiska studenter nära 30 miljarder USD per år i högre utbildning i andra länder. De länder som mottar ojämförligt flest indiska studenter är USA, Storbritannien och Australien. Varför väljer vi då att studera hur Nederländerna och Kanada rekryterar studenter? Skälet är jämförbarhet. Sverige kommer inte att kunna investera jämförbara resurser i studentrekrytering som någon av de riktigt stora studiedestinationsländerna. De har en väldigt lång historia av studentutbyte, väl etablerade varumärken, stora studentströmmar och ett fungerande system för marknadsföring i Indien. De brottas därför med andra frågor än de som är av största relevans för Sverige, som idag har ett förhållandevis anonymt varumärke som studiedestination och en obefintlig marknadsföringsorganisation. Kanada och Nederländerna, å andra sidan, står idag inför liknande utmaningar som Sverige när det gäller studentrekrytering i Indien. 8

9 2 Indien: en studentmarknad i tillväxt och förändring Varje år köper mellan och indiska studenter högre utbildning utomlands vilket gör Indien till en av de största marknaderna för internationella studenter. En anledning till detta är bristen på högre utbildning i Indien. I en färsk rapport från ASSOCHAM (en sammanslutning av indiska handelskamrar) uppskattas att regeringen planerar att investera närmare 5 % av BNP på utbildning under den närmaste fem åren (jämfört med dagens 2.8 %) 1. Även om det är stora siffror, räcker det inte på långa vägar för de ambitioner man har. Indien har en Gross Enrolment Rate (procent som går vidare till högre utbildning) på 7 %. Om man ska lyckas med att få upp GER till 15%, vilket är regeringens mål, och med tanke på befolkningstillväxten behöver man ytterligare 40 miljoner studieplatser fram till Redan idag släpar tillhandahållandet av offentligt finansierad högre utbildning efter med en långt större efterfrågan än utbud. Sverige har haft en liten del av studentströmmen - ungefär 1500 till 1600 viseringar per år. Sedan 2008 har dock antalet ökat till dagens nästan 5000 viseringar. Enligt viseringsavdelningen vid ambassaden i Delhi är det i stort sett endast studenter på mastersnivå som söker visering, emedan ett fåtal söker visering för en hel universitetsutbildning i Sverige. Orsakerna för ökningen är inte klargjorda, men en tänkbar anledning är förändringen i svensk migrationslagstiftning som ökade möjligheterna till arbetstillstånd i Sverige. Andra tänkbara orsaker är vetskapen om att Sverige står inför att avgiftsbelägga högre utbildning samt att många andra länder infört studieavgifter de senaste åren. Framtida studentrekrytering till Sverige sker i konkurrens med andra länder, vilket innebär att det är av intresse att veta hur deras attraktivitet utvecklas. Fram till 2008 var USA den mest populära destinationen, men den senaste statistiken visar att Storbritannien under 2009 och 2010 med råge har passerat USA i termer av studentvisum. Storbritannien utfärdade 2010 nästan studentvisum, jämfört med USAs ; under 2009 var motsvarande siffror respektive Ser man till antalet studenter i landet är USA fortfarande störst, med över indiska studenter aktiva på amerikanska universitet. Frågan är om detta är en temporär förändring eller om det återspeglar en mer långsiktig trend där indiska studenter väljer bort studier i USA för studier på annan ort. 2.1 Tappar USA sin stjärnglans? Ser man till statistik från den amerikanska sammanslutningen för högre utbildningsenheter (Council of Graduate Schools), som varje år samlar statistik på utländska sökande till dess medlemsuniversitet 2 framträder två klara mönster. Det första är att söktrycket till amerikanska universitet varierar betydligt från år till år (se figur 1). Under finanskrisen sjönk ansökningarna från i stort sett alla länder, och i vissa fall med upp till hälften. Men, i de flesta fallen återhämtade sig ansökningarna relativt snabbt. 1 ASSOCHAM: Study on Higher Education, May 24, 2010; (http://www.assocham.org/publications/genpub.php); se även Indisk högre utbildning och forskning: ett kort PM om förändring (MTUA, ). 2 (Council of Graduate Schools, survey 2010) 9

10 Figur 1 - Söktryck, förändring år till år Söktryck % ändring årsvis Kina Indien Sydkorea Mellanöst / Turkiet Källa: egen bearbetning av datamaterial från CGS studie Om man däremot sätter 2002, tiden före den stora finanskrisens inverkan, som basår och ser huruvida söktrycket återhämtat sig till den nivån framträder en intressantare bild (figur 2). Från mellanöstern och Turkiet har söktrycket ökat markant i jämförelse med 2002, och från Kina var man 2009 tillbaka på samma söktrycksnivå. För Sydkorea och Indien har söktrycket dock inte återhämtat sig, och verkar snarare vara på en neråtgående bana. Figur 2 - Söktryck relativt nivån 2002 Kumulativt söktryck (2002=100) Kina Indien Sydkorea Mellanöst / Turkiet Källa: egen bearbetning av datamaterial från CGS studie

11 Om detta är en temporär eller varaktig förändring, och vilka orsakerna är, kan man bara spekulera i. Men i fallet Indien sammanfaller nedgången med en ökad negativ offentlig diskussion kring USAs visumrestriktioner och hur lätt ett arbete i USA kan förbytas till arbetslöshet en erfarenhet hos många återvändande indier som förlorade sina jobb inom IT-industrin under finanskrisen. Utbildningskonsulter i Indien tror även att ett större utbud av kortare utbildningar utanför USA har lett till ett ökat intresse för att söka sig till andra studiedestinationer. Även Australien har sett ett starkt minskat söktryck från indiska studenter; under 2009 minskade det med nästan 60 %. En starkt bidragande orsak till minskningen är att Australien skärpte sina visumkrav för att få bukt på vad man ansåg vara oseriösa studenter som sökte till oseriösa institut bara för att få visum. En annan orsak är en rad av attacker mot indiska studenter, som i indisk media utmålats som rasistiska. Ökningen av studentviseringen till Storbritannien kom trots att man skärpt visumkraven och även ökat kraven på engelska kunskaper för att få söka till universitet i Storbritannien. 11

12 3 Erfarenheter från studentrekrytering: Nederländerna och Kanada Detta avsnitt grundar sig på intervjuer genomförda med ansvariga för studentrekrytering vid Kanadensiska 3 och Nederländska 4 ambassaderna i New Delhi. I kontrast till Sydkorea 5 har varken Kanada eller Nederländerna någon välutbyggd rekryteringsorganisation eller strategi i Indien. Båda länderna ligger dock i uppbyggnadsskedet när det gäller studentrekrytering, och deras erfarenheter är därför av intresse för Sverige. När det gäller studentflöden skiljer sig länderna åt. Kanada räknar med att i år utfärda cirka studentvisum. Detta representerar dock en tredubbling över de senaste åren, då man tidigare legat kring viseringar per år. Det som ökar mest är collegeansökningar och yrkesutbildningar. Kanada räknar med att satsa stort på Indien då Indien är en av de viktigaste marknaderna man ser i Asien, tillsammans med Kina, Korea och Filippinerna. Nederländerna utfärdar ungefär 500 studentvisum per år, men ser även de Indien som en väldigt viktig tillväxtmarknad. Av dessa är ungefär 200 stödda av någon form av stipendium från universitet i Nederländerna eller staten. Rapporteringen av intervjuerna är uppbyggd kring tre huvudfrågor: hur organiseras rekrytering; vad gör man och vilka direkta universitetsinitiativ finns. Dessutom diskuteras, i ett separat avsnitt, frågor kring visumhantering av studenter en fråga som seglade upp som central under intervjuerna. 3.1 Organisering av rekrytering Kanada Kanadensiska ambassaden har det övergripande ansvaret för studentrekrytering. Inom ambassaden är det vetenskapskontoret (Office of Science and Technology) i samarbete med exportrådet (vilket är integrerat i ambassaden) som är ansvariga. Detta innebär att det inte finns någon helt dedicerad organisation för att främja kanadensisk högre utbildning, men på de lokala exportrådskontoren i Mumbai (Maharashtra), Delhi och Chennai (Tamil Nadu) har enskilda anställda inom deltidsuppdrag att främja högre utbildning. Högre utbildningsansvariga på ambassaden har en outreach dag per månad, då man besöker indiska högskolor och universitet. Jämfört med Storbritannien och USA känner sig Kanada underbemannat och underfinansierat. Trots att man inte har en särskild organisation för studentrekrytering innebär den nuvarande strukturen en väsentlig förbättring jämfört med hur det såg ut tidigare, då man inte hade någon som helst koordinering av studentrekryteringen från Indien. Enligt den ansvarige vid ambassaden har tredubblingen av antalet studentvisum de senaste åren till stor del varit ett resultat av denna omorganisering och fokusering vid ett konkret främjandeuppdrag. En annan viktig faktor till den ökande marknadsandelen tror man vara en priskänslighet i den indiska marknaden, då kanadensiska universitets främsta 3 Bradwin Niblock, Vetenskapsråd Canadian High Commission Sarah Cohen (Förste sekreterare, Information och kultur) och Muhammad Alfaz (projektledare utbildning) vid Nederländska ambassaden Se Studentmobilitet: hur Storbritannien och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea, 2010 från Tillväxtanalys 12

13 konkurrensmedel gentemot amerikanska är just priset på utbildningen. Priskänsligheten gäller självfallet inte alla indiska studenter, men majoriteten anser att de flesta amerikanska utbildningarna har för kostsam terminsavgift och därmed för hög totalkostnad (studieavgift, kost och logi). Svenska universitet torde införa studieavgifter som är jämförbara med exempelvis Kanada och Nederländerna vilket är en attraktiv prisnivå för utresande indiska studenter. Därutöver framkom det även i intervjuerna, vilket återspeglas i aktiviteterna som beskrivs nedan, att det var en brist att inte ha heltidsanställda som endast sysslade med studentrekrytering. Men, i detta läge bedömde man det för dyrt. En annan viktig aspekt av organiseringen som framhölls var närvaron ute i landet genom lokala kontor Nederländerna I Indien var det egentligen meningen att man, precis som i Sydkorea, skulle ha ett NESO kontor, bemannat för att sälja holländsk utbildning på heltid. På grund av flera olika skäl 6 lyckades man dock inte etablera något kontor i Indien. Istället löste man frågan genom att lägga ansvaret på den kulturella och kommunikationsavdelningen vid ambassaden i Delhi och genom att använda sig av två av de Nederländska exportrådskontorens personal i Ahmedabad (Gujarat) och Chennai (Tamil Nadu). Man beklagade starkt att det inte lyckats med en NESO etablering, då högre utbildningsfrågor ofta kom på undantag. Vikten av kontinuerlig informations och marknadsförande verksamhet framhölls, vilket är svårt att upprätthålla med deltidspersonal som ofta får andra pressande uppgifter när ambassaden får besök. 3.2 Aktiviteter Kanada Kanadensiska ambassaden arbetar brett med att främja rekrytering till kanadensiska universitet. Som huvudsakliga aktiviteter ser man dels delegationsresor, när man bistår universitet som besöker Indien, och dels löpande informationsverksamhet till indiska studenter som är intresserade av att studera i Kanada. De större rekryteringsmässorna förlorar i vikt, då de ses som alltför ofokuserade. Bäst utbyte tycker man att universiteten får av hårt fokuserade möten där ett fåtal intressanta motparter har sökts upp i förväg och sedan matchas mot kanadensiska motparter. Ett problem med den modellen är förstås att alla egna universitet inte har den attraktionskraft att det går att locka intressanta motparter till fokuserade möten. Därför blir rollen för ambassaden ofta att hjälpa de resurssvagare aktörerna att hitta lämpliga fora, emedan de mer etablerade universiteten satsar på fokuserade möten själva, eller i mindre grupperingar. Från ambassadens sida organiserar man årligen två större gruppresor till Indien. En resa sker i augusti och en i oktober. I den första resan kommer cirka sexton institutioner som är organiserade under International Schools of Canada. Vanligtvis besöker de ett antal städer (under 2009 var det sju städer) där de håller mässor för studenter. Ambassaden agerar stödjande i den processen, men den största delen av organiserandet sker genom ISC. I oktober organiseras en resa för fem universitet, som alla är medlemmar i Canadian University Application Center (CUAC). CUAC är en privat organisation som har flera 6 Under intervjun framkom mellan raderna det att det rörde sig om rent administrativa och diplomatiska frågor. Man hamnade fel gentemot Indierna i början och sedan blev det för tungt att driva frågan mot de indiska myndigheterna så man gav helt enkelt upp. 13

14 kontor i Indien och bistår universitet med vägledning och stöd vid studentrekrytering. Organisationen har vuxit fram ur ett tidigare statsfinansierat Canada Education Center (som fanns i Indien fram till ungefär 2003), och ledningen för CEC startade då eget. Modellen med privata aktörer som fokuserar helt på kanadensiska universitet ses som intressant. På ett övergripande plan har Kanada problem med varumärkesbyggande. Dels beror detta på att utbildning är en delstatsangelägenhet, och det inte finns något federalt ministerium för högre utbildning. Utbildningssystemet skiljer sig även åt mellan delstaterna, både i undervisningsspråk och även i examina. Skillnader till trots har man lyckats ena sig bakom en gemensam slogan Imagine då det är samma ord på engelska och franska. Förutom direkt studentrekrytering har man även Global links program för att locka forskare till Kanada. Det är federalt finansierat, och låter tredje- och fjärdeårsstudenter resa till Kanada på 6-8 veckors besöksprogram vid universitet. Programmet har drivits ett par år och omfattat 125 studenter per år, och det utökas från och med i år till 250 studenter per år. Dessutom organiserar man Familiarization tours för representanter och studenter från ett par utvalda universitet och högskolor i Indien, vilka bjuds på rundresa till kanadensiska universitet Nederländerna Även Nederländerna har dåliga erfarenheter av breda mässor. Man ansåg att dessa var för kommersiella i Indien arrangerade av professionella mässföretag utan något större intresse av innehållet. Många universitet använder sig av education agents, men ambassaden såg med stor försiktighet på dessa. Kvalitetskontrollen ses som svår och en dålig agent kan förstöra ryktet för en längre tid framöver. Man var mycket nyfikna på hur Sverige planerar att utveckla sin studentrekrytering. Bland annat framförde man idén om att det vore önskvärt att samarbeta mellan ambassaderna för att säkerställa till exempel kvaliteten på utbildningsagenter. Framförallt var man intresserade av om Sverige kommer att ha en omfattande offentlig stipendiefunktion. De framhöll vikten av att ha stipendier, och beklagade att den holländska staten inte velat instifta sådana för universitetsstuderande. 3.3 Direkta universitetsinitiativ Kanada Det finns stor variation bland de kanadensiska institutionerna som söker studenter i Indien. Vissa är lokala högskolor ( community colleges ) som framförallt säljer yrkesutbildning. Andra är stora etablerade universitet, och vissa satsar endast på mastersstudenter och uppåt. Inga universitet har sina egna kontor, men det är bara en tidsfråga, trodde den ansvarige vid ambassaden. Två kanadensiska universitet (University of York Schulich School of Business, och Richard Ivy School of Business) vill öppna lokala campus för sina handelshögskolor. Schulich School of Business har sedan tidigare en gemensam MBA utbildning i samarbete med P. Jain Institute of Management and Research. 14

15 3.3.2 Nederländerna Flera Nederländska universitet har externa representanter i Indien. Bland de mest namnkunniga är Utrecht och Maastrich. Inga universitet har dock egna campus i Indien. 15

16 4 En delstat full av barnskötare: visumfrågan och studenter Utöver representanter för de Nederländska och Kanadensiska ambassaderna intervjuades även Storbritanniens Counsellor Knowledge Economy Dr Andrew Jackson. Storbritannien har instiftat den positionen för att koordinera aktiviteter mellan områdena forskning och utveckling, yrkesutbildningar och studentrekrytering vilka alla är organiserade under olika delar av brittiska utrikesförvaltningen. En av de centrala delarna i den diskussionen var frågan om hur man hanterar visum för studenter från Indien. Eftersom detta även var en central fråga i diskussionerna med holländarna och kanadensarna, såväl som med den egna visumavdelningen vid den Svenska ambassaden, följer här en kort diskussion av problematiken och hur den relaterar till rekryteringsstrategier. Alla större länder har stramat åt och arbetat hårt med att stävja felaktig studentvisering. Man talar om the Australian experience där oseriösa studenter söker sig till mindre seriösa utbildningar i Australien för att få inresevisum. Enligt utsago utgick en betydande andel av indiska studentvisum till Australien till manliga studenter från delstaten Punjab som skulle studera till hårfrisörskor i Australien, och antalet frisörskolor växte i snabb takt i Australien. Australien skärpte då sin visum regim, vilket antagligen återspeglas i den kraftiga nedgång av viseringar man sett under de senaste året. Även Storbritannien ansåg att man hade problem med viseringssystemet. När man, till synes oförklarligt, fått en sexdubbling av visumansökningarna under tidiga 2010 stoppade man utfärdandet av visum till studenter från Indien och Nepal under ett par månader. När man åter öppnade systemet hade man både skärpt kraven på engelska språkkunskaper för de sökande, och man hade infört ett poängsystem vid bedömningar av visum som till en större del bygger på den kvalitet på universitetet som studenten blivit antagen vid. Har man kommit in vid Oxford hamnar man längre fram i visumkön än om man blivit antagen vid The Hobbit Community College of Shire. Visumfrågan är brännande även för Kanada. För att komma åt oseriösa ansökningar driver man ett samarbetsprogram prequalification program mellan ett antal högskolor och universitet och visumenheten vid ambassaden. Programmet går ut på att högskolorna/universiteten tar på sig ett större ansvar för att sålla bland ansökningarna (i.e. garantera kvalitet) och att återrapportera om studenterna faktiskt genomför studierna. I gengäld ger visumenheten ansökningar från de universitet/högskolor som deltar i programmet en högre grad av accept i ansökningarna. Det är idag ungefär 75 institutioner som deltar i programmet, och man har cirka 90% godkännande grad på visumansökningarna. Det är viktigt att ta till sig detta för svenskt vidkommande. Hanteringen av viseringsprocessen är en organisatoriskt viktig del i studentrekryteringen, inte bara för att det ska vara rättssäkert utan även för att det ur ett konkurrensperspektiv är kritiskt att seriösa studenter blir seriöst bemötta och kan få sina visum i tid. Genom den australiensiska erfarenheten kan man även se att en misslyckad viseringsprocess inte bara leder till oseriösa studenter, utan även ger grogrund för mindre seriösa institutioner i hemlandet. Detta visar även på behovet av ett gott samarbete mellan myndigheter och den högre utbildningssektorn. 16

17 5 Sammanfattande kommentarer om rekrytering och poänger för svenskt vidkommande Den indiska marknaden för studenter är snabbt växande och även om både kvalitet och kvantitet inom det indiska högre utbildningssytemet kommer att utvecklas är det högst osannolikt att det kan hålla takt med de ökande behoven. Indien bör därför fortsatt vara en studentexporterande nation. För svenskt vidkommande innebär detta att Indien kan prioriteras då det är en växande marknad. Nederländska och Kanadensiska ambassaderna är aktivt involverade i studentrekrytering, om än inte i lika hög utsträckning som i till exempel Sydkorea. Framförallt arbetar man med att öka medvetenheten om Nederländerna och Kanada som studiedestinationer bland utvalda indiska lärosäten, en kontinuerlig informationsservice för potentiella studenter samt att hjälpa tillresta universitet att träffa rätt motparter. Kanada har en mer ambitiös organisation, med flertalet ambassadanställda som arbetar deltid med outreach aktiviteter. Genom att några av våra närmaste konkurrerande länder inte har etablerat sig ordentligt i Indien kan det finnas en window of opportunity för att etablera en svensk närvaro för rekrytering av studenter. Båda länderna ser Indien som en priskänslig studentmarknad. Kanada ser detta som en möjlighet att priskonkurrera med amerikanska universitet. Båda länderna framhåller vikten av att kunna erbjuda stipendier som en viktig konkurrensfördel. En viktig fråga för svenska universitet blir prisjämförelser med andra europeiska universitet. Om man ligger mycket högre kan det medföra stora problem i rekryteringen av indiska studenter. Dessutom är viseringssituationen viktig att lösa. På grund av ett stort viseringstryck har man arbetat med att utveckla processer för att motverka oseriösa ansökningar men att man samtidigt kan ta hand om de seriösa ansökningarna på ett korrekt sätt. Erfarenheter från flertalet större länder visar att rekryteringsstrategin och viseringsprocessen bör utvecklas gemensamt så de kan understödja varandra. För svenskt vidkommande pekar detta på vikten av samarbete mellan myndigheter och högskolor. Tillväxtanalys ser även ett antal generiska rekommendationer som bygger på studien genomförd i Sydkorea och preliminär data från Kina. Dessa kommer att kommuniceras i ett separat dokument då detta inte berör Indien särskilt utan marknadsföring av studienationer och studentrekrytering i allmänhet. 17

18 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar, analyser och internationellt kontaktskapande och därigenom medverkar vi till: stärkt svensk konkurrenskraft och skapande av förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft, hållbar tillväxt och hållbar regional utveckling Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska: arbeta med omvärldsbevakning och policyspaning och sprida kunskap om trender och tillväxtpolitik genomföra analyser och utvärderingar som bidrar till att riva tillväxthinder göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av tillväxtpolitikens inriktning och utformning svara för produktion, utveckling och spridning av officiell statistik, fakta från databaser och tillgänglighetsanalyser tillhandahålla globala mötesplatser och främja internationellt kontaktskapande inom tillväxtpolitiken Svar Direkt: Rapporten Studentrekrytering i Indien - Hur rekryterar Nederländerna och Kanada studenter? ingår i serien Svar Direkt. Här redovisar Tillväxtanalys de uppdrag myndigheten får i dialog med våra uppdragsgivare och som ska redovisas med kort varsel. Övriga serier: Rapportserien Tillväxtanalys huvudsakliga kanal för publikationer. Statistikserien löpande statistikproduktion. Working paper/pm metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på publikationer i serien. Tillväxtanalys Studentplan 3, Östersund Telefon:

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Statistik 2012:02. Statistik om miljösektorn

Statistik 2012:02. Statistik om miljösektorn Statistik 2012:02 Statistik om miljösektorn Kompletterande rapport om antalet sysselsatta år 2010 samt produktions- och förädlingsvärden år 2003-2010 Dnr 2011/220 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2013:02 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Innehållsförteckning Kommentarer till statistiken sid 2 Nya företag under jämfört med 2010 sid 2 Fakta om statistiken sid 8 Statistikansvarig

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2014:01 Nyföretagandet i Sverige Nystartade företag Innehållsförteckning Kommentar till statistiken... 2 Nystartade företag... 2 Tabell 1. Antal nystartade företag 2010 efter branschgrupp (SNI

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Publicerat Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd?

Publicerat Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? Publicerat 2010 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svensk och internationellt perspektiv. Vi har

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar. Working paper/pm. - Modellering genom indexerad tillgänglighet 2010:10

Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar. Working paper/pm. - Modellering genom indexerad tillgänglighet 2010:10 Working paper/pm 2010:10 Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar - Modellering genom indexerad tillgänglighet Tillväxtanalys har utvecklat ett verktyg för att mäta och analysera tillgänglighet

Läs mer

Forskning i en föränderlig värld

Forskning i en föränderlig värld Forskning i en föränderlig värld STINTs frukostmöte 2017-11-07 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Varför internationalisering? 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella

Läs mer

Studentmobilitet: hur Storbritannien. och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea. Svar Direkt 2010:01

Studentmobilitet: hur Storbritannien. och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea. Svar Direkt 2010:01 Svar Direkt 2010:01 Studentmobilitet: hur Storbritannien och Nederländerna jobbar på fältet i Sydkorea Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur Sverige kan arbeta med

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Publicerat! Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys.

Publicerat! Staten och riskkapitalet. Lika rätt och lika möjligheter till företagsstöd? Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys. Publicerat! Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys.se Staten och riskkapitalet Delrapport 1: Metodbeskrivning och kunskapsöversikt Rapport 2010:01 För första gången i Sverige används strukturfondsmedel

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Publicerat Ladda ner rapporterna på

Publicerat Ladda ner rapporterna på Publicerat 2016 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en analysmyndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi arbetar för att stärka den svenska

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Anmälan mot Högskolan i Borås angående dess projekt Campus Indien

Anmälan mot Högskolan i Borås angående dess projekt Campus Indien Högskolan i Borås Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Högskolan i Borås angående dess projekt Campus Indien Anmälan Studentkåren i Borås har i en skrivelse till Högskoleverket begärt tillsyn

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Internationalisering och internationell studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr 212-772-12 Mål för internationalisering och internationell studentrekrytering

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor Tema-möte med SUHF:s expertgrupp för internationalisering 170920 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Uppföljning Internationaliseringsutredningens

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn Sid 1 (10) PROJEKTPLAN vid Umeå universitet Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn vid Umeå universitet Fastställt av Rektor Dokumentansvarig Dokumentidentitet Projektplan

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Etablera en myndighet för Yrkesutbildare. - Studenter examineras ut till arbetslöshet

Etablera en myndighet för Yrkesutbildare. - Studenter examineras ut till arbetslöshet Etablera en myndighet för Yrkesutbildare - Studenter examineras ut till arbetslöshet Bakgrund Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 390 000 unika besökare varje

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Storbritanniens respons på den globaliserade forskningsvärlden

Storbritanniens respons på den globaliserade forskningsvärlden Working paper/pm 2011:39 Storbritanniens respons på den globaliserade forskningsvärlden Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och näringsdepartementen att översiktligt beskriva

Läs mer

Högre Utbildning Trender i Sverige och Världen

Högre Utbildning Trender i Sverige och Världen Högre Utbildning Trender i Sverige och Världen En genomgång av aktuella trender inom internationalisering och högre utbildning. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Innehållsförteckning Högre

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Fastställd av rektor 2014-06-24 Dnr: FS 1.1.1-284-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Publicerat Ladda ner rapporterna på

Publicerat Ladda ner rapporterna på Publicerat 2012 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Publicerat 2011. Tillväxtanalys publikationer är kanaler för vår skriftliga redovisning. Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys.

Publicerat 2011. Tillväxtanalys publikationer är kanaler för vår skriftliga redovisning. Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtanalys. Publicerat 2011 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, arbetar med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svensk och internationellt perspektiv. Vi har

Läs mer

Nystartade företag i Sverige 2013. Statistik 2015:02

Nystartade företag i Sverige 2013. Statistik 2015:02 Statistik 2015:02 Nystartade företag i Sverige 2013 Under 2013 var antalet nystartade företag så gott som oförändrat jämfört med 2012. Antalet nystartade företag 2013 uppgick till 69 242 företag jämfört

Läs mer

Massive Open Online Courses

Massive Open Online Courses Massive Open Online Courses Tillväxtanalys Primär målgrupp - Regeringskansliet där Näringsdepartementet är huvudman Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Forte, Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:05

Nystartade företag i Sverige Statistik 2016:05 Statistik 2016:05 Nystartade företag i Sverige 2015 Under 2015 minskade antalet nystartade företag med 2 procent jämför med 2014. Antalet nystartade företag 2015 uppgick till 70 135 jämfört med 71 668

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

Utbildning, lärande och forskning

Utbildning, lärande och forskning P Johansson, M Nygren, A Trogen -Ett särtryck ur Fakta om s ekonomi 24 34 peter johansson, margareta nygren, anita trogen Att kunskapsförsörjningen till näringslivet fungerar är en viktig förutsättning

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Publicerat Ladda ner rapporterna på

Publicerat Ladda ner rapporterna på Publicerat 2013 Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik och att i samverkan med andra aktörer

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet 2012 2013 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut?

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Kirsten Krause, inno Scandinavia AB www.inno-group.com Slide 1 inno Scandinavia AB Riddargatan 17 114 57 Stockholm

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Sida 1 (5) Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Sydkorea har ett brett kursutbud på engelska. Flera lärosäten i Sydkorea erbjuder kurser på

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Högskolans i Borås samarbete med en rekryteringsbyrå i Iran

Högskolans i Borås samarbete med en rekryteringsbyrå i Iran Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Anna Sandström Högskolans i Borås samarbete med en rekryteringsbyrå i Iran Högskolan har rekryterat studenter från Iran genom att samarbeta med en rekryteringsbyrå.

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer