KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING"

Transkript

1 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 /

2 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN 2 2:2 AKTIVITETER 2:3 UTLÅNING 3:1 SOPHANTERING 3:4 UTOMHUSBELYSNING 3 3:2 KOMPOSTERING 3:5 VATTEN 3:3 TRÄDGÅRD 3:6 VÄRME 4:1 TVÄTTSTUGAN 4:4 SNÖRÖJNING 4 4:2 VENTILATION 4:5 HUSDJUR 4:3 COM HEM 4:6 HEMSIDA 5:1 PARKERINGSPLATSER 5 5:2 MOTORVÄRMARE 5:3 FORDONSREGLER 6 6:1 NÄR DU FLYTTAR 7 Klyvteglets Södra sida 2 /

3 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Varsågod! Här får Du en pärm, en Huspärm, som skall finnas i varje hus. Denna pärm innehåller information om vår. HUSPÄRM REGLER EKONOMI TILL SIST Pärmen tillhör huset och skall vid ägarbyte överlämnas till den nya innehavaren. Denna pärm kommer att uppdateras vid behov. Uppdaterat blad sätts in under aktuell flik och det gamla slängs. Är Du osäker på om bladen i pärmen är aktuella, så tag kontakt med den ansvarige. Se 1:4 Huspärm. Det som låter så tråkigt, eller hur? Men det är trots allt nödvändigt att sådana finns, så vi alla vet vad vi har att rätta oss efter. Skapar vi en god grannsämja och respekterar varandra, kommer det förhoppningsvis att bli en bra samfällighet att bo i. Samfälligheten sköts med den avgift som vi betalar varje kvartal. Om vi alla tillsammans är måna om att sköta och vara rädda om allt det som ingår i vår förening, så kan vi hålla nere våra kostnader. Studera innehållet och fundera på om det är något som vi har glömt att ta med. Har Du frågor eller undrar om någonting i föreningen, så är Du naturligtvis välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen. Se 1:2 Ledamöter, Ersättare. Med vänlig hälsning Klyvteglets Södra sida 3 /

4 Styrelsen SAMFÄLLIGHETEN 1:1 Klyvteglets Södra är en ekonomisk förening som skall följa lagen om förvaltning av samfälligheter. SAMFÄLLIGHETEN förvaltar gemensamma anläggningar innehållande grönytor, kommunikationsytor, parkeringsplatser, va-ledningar, värme- och varmvattensystem, ytterbelysning, centralantennanläggning, tvättstuga, abonnentcentral m.m. berörande Klyvteglets Södra enligt anläggningsbeslut (dnr OK ). MEDLEM i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet enligt ovanstående stycke (samfälligheten). Några av fastigheterna (för tillfället 19st) ägs av Opalen Småhus AB som är medlem i samfälligheten. FÖRENINGSSTÄMMA se 2:2 Aktiviteter. STYRELSEN se 1:2 Styrelsen. AVGIFTER tas ut för att täcka kostnader för värme, vatten, renhållning och dylikt. Avgiften betalas kvartalsvis i förskott. Efter respittid på 10 dagar kan fördröjningsavgift utdebiteras. BILKÖRNING se 5:3 Fordonsregler. HUSDJUR får inte rastas på samfällighetens allmänna område eller i omedelbar anslutning till denna. För övrigt gäller ordningsstadgan för Göteborgs kommun. ANSVAR har föreningen för följande: P-PLATSER UTOMHUSBELYSNING DAGVATTENLEDNING se 5:1 - Parkeringsplatser. se 3:4 - Utomhusbelysning. se 3:5 - Vatten. Klyvteglets Södra sida 4 /

5 RÖRLEDNINGAR se 3:5 - Vatten. TVÄTTSTUGA se 4:1 - Tvättstugan. ANTENNANLÄGGNING se 4:3 - Kabel-tv. UNDERCENTRAL vid Växelmyntsgatan 47. GÅNGAR, GRÖNYTOR. FÖRSÄKRING finns för föreningens gemensamma anläggningar. ANSLAGSTAVLA för diverse information rörande samfälligheten finns i tvättstugan. ANTAL HUS är 76 stycken varav 8 stycken 5:or. P-PLATSER se 5:1 Parkeringsplatser. FELANMÄLAN se 2:1 - Felanmälan. Om vi alla tillsammans är rädda om samfällighetens saker innebär detta att kostnaderna kan hållas nere. Samfällighetsavgiften beror på hur vi handskas med kostnaderna. Klyvteglets Södra sida 5 /

6 STYRELSEN 1:2 Styrelsen är tillsatt av föreningsstämman för att sköta området och samfällighetens gemensamma anläggningar enligt föreningsstämmans beslut samt de stadgar som gäller för en. Styrelsen skall bestå av: 5 st. ledamöter, 3 från fastighetsägarna, 1 från hyresgästerna och 1 från Opalen Småhus Väst AB 3 st. ersättare, 1 från respektive grupp. Mandattiden för ledamot är 2 år och för ersättare 1 år. Föreningsstämman väljer ordförande, ledamöter samt ersättare. I övrigt konstituerar sig styrelsen sig själv. Nedanstående personer är valda på föreningsstämman LEDAMÖTER Ordförande Reidar Staaf 45 D Kassör Sven Bjerén 31 A Sekreterare Elisabeth Karlsson 47 C Ledamot Marita Kristiansson 27 D hyresgäst Ledamot Roger Westerberg Opalen ERSÄTTARE Ersättare Peter Liss 47 B Ersättare vakant hyresgäst Ersättare Bibbi Hanäs Opalen REVISORER Viviann Bengtsson 43 E Per-Acke Jacobsson ARM-revisor REVISORSERSÄTTARE Synnöve Monsén 53 B VALBEREDNINGEN Maria Staaf 45 D Liselotte Fransson 45 A Klyvteglets Södra sida 6 /

7 ARBETSGRUPPER 1:3 För att hålla nere utgifterna inom samfälligheten har det bildats ett antal arbetsgrupper. Är Du intresserad av delta i någon eller några arbetsgrupper, kontakta gärna arbetsgruppernas kontaktperson, se 1:4 Arbetsgrupper, eller styrelsen. Arbetsinsatsen är ideell och ersättning utgår inte. De personer som ingår i arbetsgrupp är skyldiga att fullfölja sina åtaganden, eller meddela arbetsgruppernas kontaktperson om intresse inte längre finns. Här nedan är en lista på vad arbetsgrupperna uträttar inom samfälligheten. TVÄTTSTUGAN Kontrollerar om något är trasigt eller defekt och om möjligt åtgärdar problemet. Rensar brunnarna bakom tvättmaskinerna. GRÄSKLIPPNING Klipper småytorna inom området med motorgräsklippare. Klipper övriga ytor inom området med åkgräsklippare. SNÖRÖJNING Sköts av entreprenör (p-platser och gångvägar men inte baksidan mot Ruddalen). SLYRÖJNING Rensar buskar och sly samt eventuell trädfällning inom området på städdagarna. LEKPLATSEN Ansvarar för skötsel och eventuella nya attraktioner. ESTETISKA RÅDET Ansvarar för omvårdnad inom samfällighetens skötselområde. Klyvteglets Södra sida 7 /

8 TELEFONNUMMER 1:4 Här är en telefonlista på kontaktpersoner inom/utom samfälligheten som besvarar eventuella frågor eller synpunkter. Listan är upplagd i alfabetisk ordning. SAMFÄLLIGHETEN ARBETSGRUPP, TVÄTTSTUGAN Reidar Staaf 45 D ARBETSGRUPPER, ÖVRIGA Sven Bjerén 31 A COM HEM Sven Bjerén 31 A ESTETISKA RÅDET Linda Neeman 27 B HUSPÄRM Elisabeth Karlsson 47 C HYRESGÄSTFRÅGOR Bibbi Hanäs Opalen HEMSIDA Salomon Helperin 29 A LEKPLATSEN Berit Bergklint 45 E MOTORVÄRMARE Sven Bjerén 31 A PARKERINGSPLATSER Sven Bjerén 31 A UTLÅNING Sven Bjerén 31 A UTOMHUSBELYSNING Reidar Staaf 45 D VATTENAVSTÄNGNING Dan Janflod 49 C ÖVRIGT SNÖRÖJNING och SANDNING Reidar Staaf 45 D Sven Bjerén 31 A Klyvteglets Södra sida 8 /

9 GRANNSAMVERKAN 1:5 VARFÖR HUR För att höja medvetenheten och fördjupa samverkan mellan grannarna. Dessutom att med enkla medel hjälpas åt att förhindra brott. Genom att exempelvis dokumentera Ert hem. - Öppna skåp, dra ut lådor - fotografera eller videofilma. - Skriv en inventarielista, notera tillverknings- / serienummer och sakernas värde. Hos polisen och vissa försäkringsbolag kan Du kostnadsfritt låna en märkbox under begränsad tid. Polisen har svårt att söka samt placera gods som ej är märkt. Polisen får i vissa fall svårt att binda tjuven vid brottet. Vara allmänt vaksam, notera bilnummer eller signalement. Störa eventuell verksamhet genom att öppna ett fönster, gå ut till bilen eller fråga personen hur mycket klockan är. Informera grannar om Ni reser bort mer än en vecka. Be dessa hålla uppsikt. VEM Det heter att tillfället gör tjuven, ofta stämmer detta in. Det finns tre typer av gärningsmän som förekommer mer frekvent. - Missbrukaren för snabba pengar - Medellöse för snabba pengar, ej missbruk - Yrkestjuven för beställningsjobb VAD Gärningsmannen väljer saker som är lätta att avyttra. Det kan vara stereo, datautrustning, CD-skivor, valuta och checkar. Även viss fritidsutrustning. Klyvteglets Södra sida 9 /

10 FELANMÄLAN 2:1 Vid fel på samfällighetens gemensamma anläggningar, antingen det är brådskande eller inte, så försök själv att minimera problemet, om möjligt. Om inte detta går kan Du kontakta någon i rutan nedan för hjälp. HUSÄGARE Måste avgränsa om felet ligger inom eget ansvarsområde eller samfällighetens. Vid osäkerhet kontakta någon i rutan nedan för hjälp. HYRESGÄSTER Ringer Opalen fastighetsförvaltning om det inte berör samfällighetens gemensamma anläggningar. Vid osäkerhet kontakta någon i rutan nedan för hjälp. KONTAKTA NÅGON AV DESSA VID FEL Styrelsen Opalen. se 1:2 Ledamöter, Ersättare se 1:4 Hyresgästfrågor Klyvteglets Södra sida 10 /

11 AKTIVITETER 2:2 Inom en har vi några gemensamma aktiviteter. FÖRENINGSSTÄMMAN Hålls årligen i slutet av mars månad. HUSKÖPARE har en röst per hus. HYRESGÄSTER har ej rösträtt, men yttranderätt. HÖSTMÖTE Där tar vi upp synpunkter och förslag som skall bearbetas av styrelsen till nästa föreningsstämma. Om styrelsen önskar beslut i någon fråga kan höstmötet bli utlyst som extra föreningsstämma. Hålls under oktober eller november månad. STÄDDAGAR Har vi gemensamt 2 gånger per år, vår och höst. Städningen utförs på våra gemensamma ytor, inte i den egna trädgården. Det kan utföras vid ett annat tillfälle. Alla måste hjälpa till för att hålla kostnaderna nere. Om du/ni inte kan närvara debiteras 200:- per hushåll. CONTAINER En container placeras ut vid förrådet, vid 31E, under veckoslutet i samband med städdagarna. Klyvteglets Södra sida 11 /

12 UTLÅNING 2:3 Viss utrustning som är inköpt för att användas inom samfälligheten, kan även lånas eller hyras ut beroende på vad det är. UTLÅNING Diverse trädgårdsredskap kan utlånas vid behov, kostnadsfritt. Går något redskap sönder under utlåningstiden så blir låntagaren ersättningsskyldig. Se 1:4 Utlåning. UTHYRNING För närvarande finns det inga saker som föreningen tillhandahåller för uthyrning. Klyvteglets Södra sida 12 /

13 SOPHANTERING 3:1 Inom området finns det två stycken moluckstationer, vid Vxg. 31 och 51. Samfälligheten har tecknat avtal med Kretsloppskontoret att vi skall sortera avfallet i två olika behållare, molucker. En stor för hushållsavfall och en mindre för komposterbart avfall. Samfälligheten tillhandahåller speciella påsar för det komposterbara avfallet. De finns att hämta på städdagarna. Tar de slut under mellantiden kontakta styrelsen. Syftet med sortering är att dels uppnå de mål som samhället satt upp, men också att hålla våra kostnader nere för avfallshanteringen. Observera att vi drabbas av dryga extrakostnader om det ligger fel avfall i molucken för komposterbart avfall! AVFALLET SORTERAS ENLIGT 1. KOMPOSTERBART AVFALL Förenklat kan man säga att det som kommer från naturen är komposterbart, men det finns naturligtvis undantag. Se 3:2 Komposterbart. HUSHÅLLSAVFALL Allt det som inte är komposterbart Se även punkt 3, Återvinningsplats Se 3:2 Ej komposterbart. Dock ej batterier, kemikalier mm, detta skall till en miljöstation eller återvinningscentral. ÅTERVINNINGSPLATS Det finns tre stycken återvinningsplatser i närheten av vårt område. Där läggs tidningar, papper, plast, glas och plåt. Allt enligt de anvisningar som finns där. Dock inte batterier, kemikalier mm, detta skall till en miljöstation eller återvinningscentral. Alla hus i området som inte har kort till Renovas återvinningscentraler får åka dit och kvittera ut ett kort. Medtag legitimation Där kan du lämna det som inte passar in på punkterna 1 till 3. Att sortera sina sopor är en liten insats men ett stort bevis på solidaritet. MOLUCKER Tömning ingår i samfällighetsavgiften/hyran. Biologiskt avfall töms varje vecka och övrigt var fjortonde dag. Klyvteglets Södra sida 13 /

14 KOMPOSTERING 3:2 Inom området finns det två stycken moluckstationer, vid Vxg. 31 och 51. Avfallet som är komposterbart skall läggas i den lilla molucken, i en komposterbar påse. Är Du osäker på vad som är komposterbart eller inte, se lathunden här nedan KOMPOSTERBART ICKE KOMPOSTERBART Alla slags matrester Cigarettfimpar Frukt och grönsaksrester Blöjor Äggskal Bindor Bröd Kattsand Kaffesump och tesump Textil Kaffefilter Innehållet i dammsugarpåsar Blött hushållspapper Snittblommor Krukväxter och blomjord Se till att inte föremål av plast eller något miljöfarligt avfall hamnar bland det komposterbara avfallet. Om det vid tömning visar sig att det finns en platspåse bland det komposterbara avfallet blir konsekvensen att tömning inte sker. Vi tvingas då beställa extra tömning som icke komposterbart med onödiga kostnader som följd! Klyvteglets Södra sida 14 /

15 TRÄDGÅRD 3:3 Detta ingår i husets trädgård. Skötseln ansvarar husinnehavaren för. INNANFÖR STAKETET Grannens yttervägg tillhör grannen och är dennes ansvar. Detta innebär att man inte kan göra någonting på denna vägg utan grannens tillåtelse! T.ex. extraförråd får inte förankras eller ligga an mot grannens vägg UTANFÖR STAKETET Rabatten utanför det egna staketet, fram till grannens yttervägg. Detta gäller bägge sidor om entrén. Ytan utanför entrén och grinden, fram till rabatternas kantsten ingår i huset. Skötsel och ansvar ligger på husinnehavaren Detta gäller även snöröjningen. AVFALL Tyvärr så har samfälligheten ingen anläggning för trädgårdsavfall, utan var och en får själva ombesörja att avfallet kommer iväg. Sedan lång tid finns två inofficiella komposter, en nere vid tennisbanan nedanför lekplatsen och en vid sidan av tennishallen. Dessa är dock inget som samfälligheten ansvarar för. Två gånger per år, i samband med städdagarna, finns en container utställd inom området, vid redskapsboden mittemot 31E. Klyvteglets Södra sida 15 /

16 UTOMHUSBELYSNING 3:4 Samfälligheten sköter följande utomhusbelysning. ENTRÉBELYSNING Belysningen utanför entrédörrarna ingår i samfällighetsavgiften. Lampbyten utföres av samfälligheten. Se 1:4 Utomhusbelysning. Vissa hus har monterad egen utomhusbelysning, denna ingår ej i samfälligheten. BELYSNING VID PARKERING Belysningen vid parkeringen ingår i samfällighetsavgiften. Lampbyten utföres av samfälligheten. Se 1:4 Utomhusbelysning. UTOMHUSBELYSNING I EGEN TRÄDGÅRD Skötsel och driftkostnader ombesörjes av husinnehavaren. Klyvteglets Södra sida 16 /

17 VATTEN 3:5 Vattenförbrukningen, både varm- och kallvatten, betalas via samfällighetsavgiften FÖRBRUKNING RÖRLEDNINGAR Samfälligheten ansvarar för Om vi alla tillsammans tänker på att använda vattnet med förnuft, så kan vi även påverka vår förbrukningskostnad DAGVATTENLEDNING Utanför fastighet i mark upp till anslutning av stuprör. VÄRME, KALL- och VARMVATTENLEDNING I kulvert under hus fram till rörgravens utsida till respektive fastighet. Husinnehavaren ansvarar för övriga rörledningar inom egen fastighet ANSLUTNINGAR Det är inte tillåtet att koppla disk-/tvättmaskin på vattenutkastaren, kranen, och använda både kallt och varmt vatten samtidigt. Kallvattnet trycker tillbaka varmvattnet i rörledningarna. I så fall kan problem med varmvattnet uppstå för hela huslängan. AVSTÄNGNING Kall- och varmvatten samt värmen kan stängas av separat. Varje huslänga kan stängas av var för sig i följande hus , 27-29, 31-33, 35-37, 39-41, 43-45, samt inklusive tvättstugan. För att få stänga av vattnet eller värmen måste den meddela detta skriftligen till alla berörda hus. AKUT Vid akut felavhjälpning så kanske vi inte hinner eller kan meddela alla om avstängning av vattnet. Klyvteglets Södra sida 17 /

18 VÄRME 3:6 I värmen ingår både varmvatten och uppvärmning av husen. Kostnaden betalas via samfällighetsavgiften. Värmen kommer via fjärrvärmenätet. FÖRBRUKNING Om vi alla tillsammans tänker på att använda varmvatten samt värme med förnuft, så kan vi även påverka vår förbrukningskostnad Värmekostnaden är för närvarande cirka 60 procent av samfällighetens totala utgifter AVSTÄNGNING 1. VÄRME Värmen regleras via en termostat inom området Vid cirka +20 grader C avtar värmen i elementen Se 3:5 Avstängning. 2. VARMVATTEN Se 3:5 Avstängning. JUSTERING AKUT Innan Ni börjar justera värmen på elementen, tänk på att 1. Justering med vredet från 0 5 är OK 2. Skall Ni justera mera skall Ni tänka på att då kan även hela huslängans totala inställning förändras Tänk på att motionera termostaterna på elementen så att inte justeringen kärvar. Vid akut felavhjälpning så kanske vi inte hinner eller kan meddela alla om avstängning av värmen Ibland kan vissa hus uppleva att varmvattnet tar lång tid innan det blir varmt. Detta beror på en miss i konstruktionen, det finns bara varmvattencirkulation (VVC) installerad för den gemensamma matningen i huslängan, ej för varje hus. Klyvteglets Södra sida 18 /

19 TVÄTTSTUGAN 4:1 Tvättstugan kan användas alla veckodagar och har 3 tvättpass per dag. TVÄTTID Bokad tvättiden kan utnyttjas när som helst under tvättpasset. Om bokad tid EJ utnyttjas, var vänlig tag bort låset så att någon annan kan utnyttja tvättpasset. ANVÄNDNING Använd maskinerna som om de vore dina egna. Följ bruksanvisningarna för maskinerna för att undvika problem. FELANMÄLAN Är någonting ur funktion i tvättstugan skall detta anmälas i första hand till den månadsansvarige, se lista på anslagstavlan. Sätt inta bara en lapp med trasig, maskinerna lagar sig inte själva. STÄDNING Det är var och ens skyldighet att tillse att tvättstugan lämnas i sådant skick att den som kommer efter inte måste börja med att städa. Klyvteglets Södra sida 19 /

20 VENTILATION 4:2 I husen finns det tre olika typer av ventilation, enligt nedan. Vissa av dessa saker finns inte i husen Nedanstående är installerat från början. Saknas något av detta kan det bero på utbyte eller ombyggnad. SKÖTSELINSTRUKTION FÖR VENTILATIONSSYSTEM Gäller husen Se bifogad beskrivning av NCC 3 blad Se bifogad planskiss 1 blad SPISFLÄKT - BOSCH FSF 817 Se bifogad bruksanvisning bilaga 2 2 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm FRÅNLUFTSYSTEM MED TAKFLÄKT - CVD-400 Se bifogad bruksanvisning bilaga 3 1 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm BADRUMSFLÄKT PAX 100K Se bifogad bruksanvisning bilaga 4 1 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm. 1. Alla anvisningar finns sist under detta uppslag. Anm. 1. Hyresgäster vänder sig till hyresvärden, se 1:4 Hyresgästfrågor Klyvteglets Södra sida 20 /

21 COM HEM (TV/telefoni/bredband) 4:3 Samfälligheten är anslutet till ComHems kabel-tv-nät, basutbudet. Avgiften ingår i samfällighetsavgiften. ComHem ansvarar för tv-bild och radio fram till vårt teknikhus. Därifrån äger samfälligheten anläggningen fram till och med antennuttaget i respektive hus. TV-KANALER Eftersom utbudet för TV-kanalerna förändras hela tiden, kan vi inte presentera en aktuell lista på TV-kanaler. RADIOKANALER Gå in på ComHems egen informationskanal, där finns aktuellt utbud. Eftersom utbudet för radiokanaler förändras hela tiden, kan vi inte presentera en aktuell lista på radiokanaler. Gå in på ComHems egen informationskanal, där finns aktuellt utbud. PROBLEM Om Du lossar antennuttaget, kan det påverka hela huslängan. Vid problem, kontrollera först detta: 1. Har de andra i huslängan dålig bild? 2. Har Du en riktig antennkabel? Behöver Du hjälp var vänlig kontakta ansvarig. Se 1:4 ComHem. Under 2006 har föreningen uppgraderat antennanläggningen. TELEFONI Det innebär att alla husen, vilket är valfritt, kan beställa telefoni från ComHem. Intresserade får själva kontakta ComHem. Det är inget som föreningen ansvarar för. BREDBAND Det innebär att alla husen, vilket är valfritt, kan beställa bredband till sin dator från ComHem. Intresserade får själva kontakta ComHem. Det är inget som föreningen ansvarar för. Klyvteglets Södra sida 21 /

22 SNÖRÖJNING 4:4 Snöröjning inom samfälligheten sköts av: Samfälligheten Husinnehavaren Anlitad entreprenör Vinterhållningsperioden sträcker sig från 1 december till 31 mars. Sandupptagning sker när vinterperioden är över. SAMFÄLLIGHETEN Ansvarar för gången bakom husen, men då den inte går att röja maskinellt vill inte entreprenören påta sig detta, utan vi har beslutat att den inte snöröjs. Vid problem, kontakta se 1:4 Snöröjning och sandning. HUSINNEHAVAREN Ansvarar för området fram till kantstenen på båda sidor trappan. Gäller även sandupptagning. ENTREPRENAD Ansvarar för alla gångar samt parkeringen, dock ej parkeringsrutorna. Gäller även sandupptagning. FLIS Två stycken behållare med flis finns inom området. Gången mellan tvättstugan och 51 D. Vid redskapsboden, mitt emot 31E. Behållarna är låsta under icke vinterperiod. Klyvteglets Södra sida 22 /

23 HUSDJUR 4:5 Tänk på att det finns lagar och förordningar hur husdjur, speciellt hund och katt, skall hållas inom tättbebyggt område Det är förbjudet att låta hundar och katter vistas lösa inom området. Hund och katt skall hållas under kontroll. Vilket innebär att dessa prompt skall komma på inkallning. Annars gäller koppeltvång. Tänk på hund måste hållas kopplad under vissa tider av året. Om dessa gör sina behov inom samfällighetens område, måste detta genast tagas om hand. Djurägaren ansvarar för att djuren ej beträder privat egendom, annans trädgård. Djurägaren kan bli ekonomiskt ansvarig för uppkomna skador. För övrigt så gäller Lag om tillsyn över hund och katt (1943:459). Klyvteglets Södra sida 23 /

24 HEMSIDA 4:6 Samfällighetsföreningen har startat en hemsida. Den är fortfarande under uppbyggnad och informationen där kommer att utökas. Här finns det information om samfälligheten och en kortfattad sammanställning från styrelsemöten och föreningsmöten. Dessutom finns det information om kommande möten och aktiviteter. HUR HITTAR JAG DEN? för att se protokoll och vissa andra handlingar användarnamn: klyv lösenord: tegel55 Klyvteglets Södra sida 24 /

25 PARKERING 5:1 Det finns 81 stycken parkeringsplatser inom samfälligheten. En parkeringsplats ingår i samfällighetsavgiften. ANVÄNDNING Parkeringsplatsen är endast avsedd för parkering av fordon. Det är ur miljöhänseende inte tillåtet att tvätta bilen eller utnyttja platsen som verkstad. Det är tillåtet att byta däck. Motorvärmaruttagen får endast användas till avsett ändamål. Observera att motorvärmaravgift inte ingår i samfällighetsavgiften utan utgår enligt särskild taxa. Användning skall meddelas kassören! EXTRA PARKERINGSPLATS Föreningen har 5st p-platser för uthyrning DUBBELPARKERING Parkering bakom bilarna är ENDAST tillåtet om bilgrannarna givit sin tillåtelse Dubbelparkering är endast för korttidsparkering, längst över natten. Det är med andra ord förbjudet att ha permanent dubbelparkering. Årsmötet 2006 beslutade att en bot på 300 kronor kommer att tagas ut om man permanent dubbelparkerar. RENHÅLLNING Varje innehavare ansvarar själv för ordningen på sin parkeringsplats. Renhållningen inom parkeringsområdet sköts av samfälligheten, det vill säga oss alla tillsammans. Snöröjningen inom parkeringsområdet sköts av entreprenör som vi träffat avtal med och gäller ej själva parkeringsplatsen. Om det vid snöröjningstillfället finns dubbelparkerade bilar har entreprenören meddelat att detta ses som hinder och hela det parkeringsområdet inte blir röjt! Klyvteglets Södra sida 25 /

26 MOTORVÄRMARE 5:2 Det finns uttag för anslutning av motorvärmare till varje parkeringsplats. UTTAG Varje stolpe har: o 2 uttag o 6 ampere per uttag o 1 gemensam jordfelsbrytare. ANVÄNDNING Uttagen får endast användas för avsett ändamål. Jordad kabel för utomhusbruk måste användas Max per uttag är 1400 watt per uttag, annars löser säkringen ut. FUNKTION NYCKEL KOSTNAD AVSTÄNGDA Vid inställning av tiduret, vrid vredet medurs det antal timmar som är kvar tills bilen skall vara varm. Din värmare är inkopplad de tre sista timmarna. Vill Du av någon anledning minska eller öka tiden, möter detta inga hinder. o Medurs vridning medför att tiden förlängs. o Moturs vridning medför att tiden kortas av. Lådans lock skall alltid vara låst. Lämna aldrig inkopplad kabel hängande på lådan. Nyckel utkvitteras hos kontaktpersonen Se 1:4 - Motorvärmare. En uppsättning är 2 stycken nycklar. Årsavgiften storlek beslutas på föreningsstämman. Årsavgiften debiteras i förskott den 1 oktober. Kostnaden är inte för användandet, utan för nyckelinnehavet. Motorvärmarna är avstängda mellan 1 maj 30 september Tänk på att Du sliter mindre på bilen när den är varm. Ur miljösynpunkt är det önskvärt att så många som möjligt använder denna möjlighet och inte tomgångskör för att få en varm bil. Klyvteglets Södra sida 26 /

27 FORDONSREGLER 5:3 Dessa regler gäller alla typer av motorfordon. TRAFIK Körning inom området är generellt förbjudet. Undantaget är transport till och från huset. Fordonet får ej parkeras längre än nödvändigt. Tänk på att Ni kör på de gåendes villkor. TVÄTT Motorfordon får under inga omständigheter tvättas inom samfällighetens område. Våra dagvattenbrunnar klarar ej av tvättmedel. Dessutom är det förbjudet enligt kommunens stadgar. REPARATIONER Mindre reparationer kan utföras på egen parkeringsplats om det EJ är skadligt för miljön. Motorvärmaruttagen får ENDAST ANVÄNDAS för avsett ändamål. Klyvteglets Södra sida 27 /

28 NÄR DU FLYTTAR 6:1 När du flyttar ifrån huset, är det några saker att tänka på. KÖPARE Du bör informera styrelsen att du tänker flytta ifrån huset. Återlämna eventuella nycklar som tillhör föreningen, såsom nycklar till motorvärmare, redskapsbod och dylikt. Glöm inte att ha, nedanstående, tillgängligt för dem som flyttar in... Nycklar till tvättstugan. Huspärmen HYRESGÄSTER Hyresvärden informerar styrelsen att du tänker flytta ifrån huset. Återlämna eventuella nycklar som tillhör föreningen, såsom nycklar till motorvärmare, redskapsbod och dylikt. Glöm inte att ha, nedanstående, tillgängligt för dem som flyttar in. Nycklar till tvättstugan. Huspärmen Föreningen önskar dig lycka till oavsett var någonstans du flyttar. Klyvteglets Södra sida 28 /

29 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING UPPDATERING AV HUSPÄRMEN Till er som märker att uppgifterna i huspärmen inte är korrekta. Var vänlig och meddela nedanstående så att eventuella felaktigheter blir rättade. Med vänlig hälsning Elisabeth Karlsson 47 C tel huspärmsansvarig HUSPÄRMEN HAR FÅTT FÖLJANDE ÄNDRINGAR Flik nr. Ny revidering :1 Register 5 / :2 Styrelsen 5 / :4 Telefonnummer 5 / :6 Informationskanal, tv 1/ :2 - Styrelsen :4 - Telefonnummer :3 COM HEM :6 Hemsida Sid.1 Plats för foto istället för Här skall ett färgfoto sättas in. Kortet tas en solig dag. Färgkortet delas ut när det är framkallat och kopierat.? Klyvteglets Södra sida 29 /

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer