KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING"

Transkript

1 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HUSPÄRM Plats för foto Klyvteglets Södra sida 1 /

2 1:1 SAMFÄLLIGHETEN 1:4 TELEFONNUMMER 1 1:2 STYRELSEN 1:5 GRANNSAMVERKAN 1:3 ARBETSGRUPPER 2:1 FELANMÄLAN 2 2:2 AKTIVITETER 2:3 UTLÅNING 3:1 SOPHANTERING 3:4 UTOMHUSBELYSNING 3 3:2 KOMPOSTERING 3:5 VATTEN 3:3 TRÄDGÅRD 3:6 VÄRME 4:1 TVÄTTSTUGAN 4:4 SNÖRÖJNING 4 4:2 VENTILATION 4:5 HUSDJUR 4:3 COM HEM 4:6 HEMSIDA 5:1 PARKERINGSPLATSER 5 5:2 MOTORVÄRMARE 5:3 FORDONSREGLER 6 6:1 NÄR DU FLYTTAR 7 Klyvteglets Södra sida 2 /

3 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Varsågod! Här får Du en pärm, en Huspärm, som skall finnas i varje hus. Denna pärm innehåller information om vår. HUSPÄRM REGLER EKONOMI TILL SIST Pärmen tillhör huset och skall vid ägarbyte överlämnas till den nya innehavaren. Denna pärm kommer att uppdateras vid behov. Uppdaterat blad sätts in under aktuell flik och det gamla slängs. Är Du osäker på om bladen i pärmen är aktuella, så tag kontakt med den ansvarige. Se 1:4 Huspärm. Det som låter så tråkigt, eller hur? Men det är trots allt nödvändigt att sådana finns, så vi alla vet vad vi har att rätta oss efter. Skapar vi en god grannsämja och respekterar varandra, kommer det förhoppningsvis att bli en bra samfällighet att bo i. Samfälligheten sköts med den avgift som vi betalar varje kvartal. Om vi alla tillsammans är måna om att sköta och vara rädda om allt det som ingår i vår förening, så kan vi hålla nere våra kostnader. Studera innehållet och fundera på om det är något som vi har glömt att ta med. Har Du frågor eller undrar om någonting i föreningen, så är Du naturligtvis välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen. Se 1:2 Ledamöter, Ersättare. Med vänlig hälsning Klyvteglets Södra sida 3 /

4 Styrelsen SAMFÄLLIGHETEN 1:1 Klyvteglets Södra är en ekonomisk förening som skall följa lagen om förvaltning av samfälligheter. SAMFÄLLIGHETEN förvaltar gemensamma anläggningar innehållande grönytor, kommunikationsytor, parkeringsplatser, va-ledningar, värme- och varmvattensystem, ytterbelysning, centralantennanläggning, tvättstuga, abonnentcentral m.m. berörande Klyvteglets Södra enligt anläggningsbeslut (dnr OK ). MEDLEM i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet enligt ovanstående stycke (samfälligheten). Några av fastigheterna (för tillfället 19st) ägs av Opalen Småhus AB som är medlem i samfälligheten. FÖRENINGSSTÄMMA se 2:2 Aktiviteter. STYRELSEN se 1:2 Styrelsen. AVGIFTER tas ut för att täcka kostnader för värme, vatten, renhållning och dylikt. Avgiften betalas kvartalsvis i förskott. Efter respittid på 10 dagar kan fördröjningsavgift utdebiteras. BILKÖRNING se 5:3 Fordonsregler. HUSDJUR får inte rastas på samfällighetens allmänna område eller i omedelbar anslutning till denna. För övrigt gäller ordningsstadgan för Göteborgs kommun. ANSVAR har föreningen för följande: P-PLATSER UTOMHUSBELYSNING DAGVATTENLEDNING se 5:1 - Parkeringsplatser. se 3:4 - Utomhusbelysning. se 3:5 - Vatten. Klyvteglets Södra sida 4 /

5 RÖRLEDNINGAR se 3:5 - Vatten. TVÄTTSTUGA se 4:1 - Tvättstugan. ANTENNANLÄGGNING se 4:3 - Kabel-tv. UNDERCENTRAL vid Växelmyntsgatan 47. GÅNGAR, GRÖNYTOR. FÖRSÄKRING finns för föreningens gemensamma anläggningar. ANSLAGSTAVLA för diverse information rörande samfälligheten finns i tvättstugan. ANTAL HUS är 76 stycken varav 8 stycken 5:or. P-PLATSER se 5:1 Parkeringsplatser. FELANMÄLAN se 2:1 - Felanmälan. Om vi alla tillsammans är rädda om samfällighetens saker innebär detta att kostnaderna kan hållas nere. Samfällighetsavgiften beror på hur vi handskas med kostnaderna. Klyvteglets Södra sida 5 /

6 STYRELSEN 1:2 Styrelsen är tillsatt av föreningsstämman för att sköta området och samfällighetens gemensamma anläggningar enligt föreningsstämmans beslut samt de stadgar som gäller för en. Styrelsen skall bestå av: 5 st. ledamöter, 3 från fastighetsägarna, 1 från hyresgästerna och 1 från Opalen Småhus Väst AB 3 st. ersättare, 1 från respektive grupp. Mandattiden för ledamot är 2 år och för ersättare 1 år. Föreningsstämman väljer ordförande, ledamöter samt ersättare. I övrigt konstituerar sig styrelsen sig själv. Nedanstående personer är valda på föreningsstämman LEDAMÖTER Ordförande Reidar Staaf 45 D Kassör Sven Bjerén 31 A Sekreterare Elisabeth Karlsson 47 C Ledamot Marita Kristiansson 27 D hyresgäst Ledamot Roger Westerberg Opalen ERSÄTTARE Ersättare Peter Liss 47 B Ersättare vakant hyresgäst Ersättare Bibbi Hanäs Opalen REVISORER Viviann Bengtsson 43 E Per-Acke Jacobsson ARM-revisor REVISORSERSÄTTARE Synnöve Monsén 53 B VALBEREDNINGEN Maria Staaf 45 D Liselotte Fransson 45 A Klyvteglets Södra sida 6 /

7 ARBETSGRUPPER 1:3 För att hålla nere utgifterna inom samfälligheten har det bildats ett antal arbetsgrupper. Är Du intresserad av delta i någon eller några arbetsgrupper, kontakta gärna arbetsgruppernas kontaktperson, se 1:4 Arbetsgrupper, eller styrelsen. Arbetsinsatsen är ideell och ersättning utgår inte. De personer som ingår i arbetsgrupp är skyldiga att fullfölja sina åtaganden, eller meddela arbetsgruppernas kontaktperson om intresse inte längre finns. Här nedan är en lista på vad arbetsgrupperna uträttar inom samfälligheten. TVÄTTSTUGAN Kontrollerar om något är trasigt eller defekt och om möjligt åtgärdar problemet. Rensar brunnarna bakom tvättmaskinerna. GRÄSKLIPPNING Klipper småytorna inom området med motorgräsklippare. Klipper övriga ytor inom området med åkgräsklippare. SNÖRÖJNING Sköts av entreprenör (p-platser och gångvägar men inte baksidan mot Ruddalen). SLYRÖJNING Rensar buskar och sly samt eventuell trädfällning inom området på städdagarna. LEKPLATSEN Ansvarar för skötsel och eventuella nya attraktioner. ESTETISKA RÅDET Ansvarar för omvårdnad inom samfällighetens skötselområde. Klyvteglets Södra sida 7 /

8 TELEFONNUMMER 1:4 Här är en telefonlista på kontaktpersoner inom/utom samfälligheten som besvarar eventuella frågor eller synpunkter. Listan är upplagd i alfabetisk ordning. SAMFÄLLIGHETEN ARBETSGRUPP, TVÄTTSTUGAN Reidar Staaf 45 D ARBETSGRUPPER, ÖVRIGA Sven Bjerén 31 A COM HEM Sven Bjerén 31 A ESTETISKA RÅDET Linda Neeman 27 B HUSPÄRM Elisabeth Karlsson 47 C HYRESGÄSTFRÅGOR Bibbi Hanäs Opalen HEMSIDA Salomon Helperin 29 A LEKPLATSEN Berit Bergklint 45 E MOTORVÄRMARE Sven Bjerén 31 A PARKERINGSPLATSER Sven Bjerén 31 A UTLÅNING Sven Bjerén 31 A UTOMHUSBELYSNING Reidar Staaf 45 D VATTENAVSTÄNGNING Dan Janflod 49 C ÖVRIGT SNÖRÖJNING och SANDNING Reidar Staaf 45 D Sven Bjerén 31 A Klyvteglets Södra sida 8 /

9 GRANNSAMVERKAN 1:5 VARFÖR HUR För att höja medvetenheten och fördjupa samverkan mellan grannarna. Dessutom att med enkla medel hjälpas åt att förhindra brott. Genom att exempelvis dokumentera Ert hem. - Öppna skåp, dra ut lådor - fotografera eller videofilma. - Skriv en inventarielista, notera tillverknings- / serienummer och sakernas värde. Hos polisen och vissa försäkringsbolag kan Du kostnadsfritt låna en märkbox under begränsad tid. Polisen har svårt att söka samt placera gods som ej är märkt. Polisen får i vissa fall svårt att binda tjuven vid brottet. Vara allmänt vaksam, notera bilnummer eller signalement. Störa eventuell verksamhet genom att öppna ett fönster, gå ut till bilen eller fråga personen hur mycket klockan är. Informera grannar om Ni reser bort mer än en vecka. Be dessa hålla uppsikt. VEM Det heter att tillfället gör tjuven, ofta stämmer detta in. Det finns tre typer av gärningsmän som förekommer mer frekvent. - Missbrukaren för snabba pengar - Medellöse för snabba pengar, ej missbruk - Yrkestjuven för beställningsjobb VAD Gärningsmannen väljer saker som är lätta att avyttra. Det kan vara stereo, datautrustning, CD-skivor, valuta och checkar. Även viss fritidsutrustning. Klyvteglets Södra sida 9 /

10 FELANMÄLAN 2:1 Vid fel på samfällighetens gemensamma anläggningar, antingen det är brådskande eller inte, så försök själv att minimera problemet, om möjligt. Om inte detta går kan Du kontakta någon i rutan nedan för hjälp. HUSÄGARE Måste avgränsa om felet ligger inom eget ansvarsområde eller samfällighetens. Vid osäkerhet kontakta någon i rutan nedan för hjälp. HYRESGÄSTER Ringer Opalen fastighetsförvaltning om det inte berör samfällighetens gemensamma anläggningar. Vid osäkerhet kontakta någon i rutan nedan för hjälp. KONTAKTA NÅGON AV DESSA VID FEL Styrelsen Opalen. se 1:2 Ledamöter, Ersättare se 1:4 Hyresgästfrågor Klyvteglets Södra sida 10 /

11 AKTIVITETER 2:2 Inom en har vi några gemensamma aktiviteter. FÖRENINGSSTÄMMAN Hålls årligen i slutet av mars månad. HUSKÖPARE har en röst per hus. HYRESGÄSTER har ej rösträtt, men yttranderätt. HÖSTMÖTE Där tar vi upp synpunkter och förslag som skall bearbetas av styrelsen till nästa föreningsstämma. Om styrelsen önskar beslut i någon fråga kan höstmötet bli utlyst som extra föreningsstämma. Hålls under oktober eller november månad. STÄDDAGAR Har vi gemensamt 2 gånger per år, vår och höst. Städningen utförs på våra gemensamma ytor, inte i den egna trädgården. Det kan utföras vid ett annat tillfälle. Alla måste hjälpa till för att hålla kostnaderna nere. Om du/ni inte kan närvara debiteras 200:- per hushåll. CONTAINER En container placeras ut vid förrådet, vid 31E, under veckoslutet i samband med städdagarna. Klyvteglets Södra sida 11 /

12 UTLÅNING 2:3 Viss utrustning som är inköpt för att användas inom samfälligheten, kan även lånas eller hyras ut beroende på vad det är. UTLÅNING Diverse trädgårdsredskap kan utlånas vid behov, kostnadsfritt. Går något redskap sönder under utlåningstiden så blir låntagaren ersättningsskyldig. Se 1:4 Utlåning. UTHYRNING För närvarande finns det inga saker som föreningen tillhandahåller för uthyrning. Klyvteglets Södra sida 12 /

13 SOPHANTERING 3:1 Inom området finns det två stycken moluckstationer, vid Vxg. 31 och 51. Samfälligheten har tecknat avtal med Kretsloppskontoret att vi skall sortera avfallet i två olika behållare, molucker. En stor för hushållsavfall och en mindre för komposterbart avfall. Samfälligheten tillhandahåller speciella påsar för det komposterbara avfallet. De finns att hämta på städdagarna. Tar de slut under mellantiden kontakta styrelsen. Syftet med sortering är att dels uppnå de mål som samhället satt upp, men också att hålla våra kostnader nere för avfallshanteringen. Observera att vi drabbas av dryga extrakostnader om det ligger fel avfall i molucken för komposterbart avfall! AVFALLET SORTERAS ENLIGT 1. KOMPOSTERBART AVFALL Förenklat kan man säga att det som kommer från naturen är komposterbart, men det finns naturligtvis undantag. Se 3:2 Komposterbart. HUSHÅLLSAVFALL Allt det som inte är komposterbart Se även punkt 3, Återvinningsplats Se 3:2 Ej komposterbart. Dock ej batterier, kemikalier mm, detta skall till en miljöstation eller återvinningscentral. ÅTERVINNINGSPLATS Det finns tre stycken återvinningsplatser i närheten av vårt område. Där läggs tidningar, papper, plast, glas och plåt. Allt enligt de anvisningar som finns där. Dock inte batterier, kemikalier mm, detta skall till en miljöstation eller återvinningscentral. Alla hus i området som inte har kort till Renovas återvinningscentraler får åka dit och kvittera ut ett kort. Medtag legitimation Där kan du lämna det som inte passar in på punkterna 1 till 3. Att sortera sina sopor är en liten insats men ett stort bevis på solidaritet. MOLUCKER Tömning ingår i samfällighetsavgiften/hyran. Biologiskt avfall töms varje vecka och övrigt var fjortonde dag. Klyvteglets Södra sida 13 /

14 KOMPOSTERING 3:2 Inom området finns det två stycken moluckstationer, vid Vxg. 31 och 51. Avfallet som är komposterbart skall läggas i den lilla molucken, i en komposterbar påse. Är Du osäker på vad som är komposterbart eller inte, se lathunden här nedan KOMPOSTERBART ICKE KOMPOSTERBART Alla slags matrester Cigarettfimpar Frukt och grönsaksrester Blöjor Äggskal Bindor Bröd Kattsand Kaffesump och tesump Textil Kaffefilter Innehållet i dammsugarpåsar Blött hushållspapper Snittblommor Krukväxter och blomjord Se till att inte föremål av plast eller något miljöfarligt avfall hamnar bland det komposterbara avfallet. Om det vid tömning visar sig att det finns en platspåse bland det komposterbara avfallet blir konsekvensen att tömning inte sker. Vi tvingas då beställa extra tömning som icke komposterbart med onödiga kostnader som följd! Klyvteglets Södra sida 14 /

15 TRÄDGÅRD 3:3 Detta ingår i husets trädgård. Skötseln ansvarar husinnehavaren för. INNANFÖR STAKETET Grannens yttervägg tillhör grannen och är dennes ansvar. Detta innebär att man inte kan göra någonting på denna vägg utan grannens tillåtelse! T.ex. extraförråd får inte förankras eller ligga an mot grannens vägg UTANFÖR STAKETET Rabatten utanför det egna staketet, fram till grannens yttervägg. Detta gäller bägge sidor om entrén. Ytan utanför entrén och grinden, fram till rabatternas kantsten ingår i huset. Skötsel och ansvar ligger på husinnehavaren Detta gäller även snöröjningen. AVFALL Tyvärr så har samfälligheten ingen anläggning för trädgårdsavfall, utan var och en får själva ombesörja att avfallet kommer iväg. Sedan lång tid finns två inofficiella komposter, en nere vid tennisbanan nedanför lekplatsen och en vid sidan av tennishallen. Dessa är dock inget som samfälligheten ansvarar för. Två gånger per år, i samband med städdagarna, finns en container utställd inom området, vid redskapsboden mittemot 31E. Klyvteglets Södra sida 15 /

16 UTOMHUSBELYSNING 3:4 Samfälligheten sköter följande utomhusbelysning. ENTRÉBELYSNING Belysningen utanför entrédörrarna ingår i samfällighetsavgiften. Lampbyten utföres av samfälligheten. Se 1:4 Utomhusbelysning. Vissa hus har monterad egen utomhusbelysning, denna ingår ej i samfälligheten. BELYSNING VID PARKERING Belysningen vid parkeringen ingår i samfällighetsavgiften. Lampbyten utföres av samfälligheten. Se 1:4 Utomhusbelysning. UTOMHUSBELYSNING I EGEN TRÄDGÅRD Skötsel och driftkostnader ombesörjes av husinnehavaren. Klyvteglets Södra sida 16 /

17 VATTEN 3:5 Vattenförbrukningen, både varm- och kallvatten, betalas via samfällighetsavgiften FÖRBRUKNING RÖRLEDNINGAR Samfälligheten ansvarar för Om vi alla tillsammans tänker på att använda vattnet med förnuft, så kan vi även påverka vår förbrukningskostnad DAGVATTENLEDNING Utanför fastighet i mark upp till anslutning av stuprör. VÄRME, KALL- och VARMVATTENLEDNING I kulvert under hus fram till rörgravens utsida till respektive fastighet. Husinnehavaren ansvarar för övriga rörledningar inom egen fastighet ANSLUTNINGAR Det är inte tillåtet att koppla disk-/tvättmaskin på vattenutkastaren, kranen, och använda både kallt och varmt vatten samtidigt. Kallvattnet trycker tillbaka varmvattnet i rörledningarna. I så fall kan problem med varmvattnet uppstå för hela huslängan. AVSTÄNGNING Kall- och varmvatten samt värmen kan stängas av separat. Varje huslänga kan stängas av var för sig i följande hus , 27-29, 31-33, 35-37, 39-41, 43-45, samt inklusive tvättstugan. För att få stänga av vattnet eller värmen måste den meddela detta skriftligen till alla berörda hus. AKUT Vid akut felavhjälpning så kanske vi inte hinner eller kan meddela alla om avstängning av vattnet. Klyvteglets Södra sida 17 /

18 VÄRME 3:6 I värmen ingår både varmvatten och uppvärmning av husen. Kostnaden betalas via samfällighetsavgiften. Värmen kommer via fjärrvärmenätet. FÖRBRUKNING Om vi alla tillsammans tänker på att använda varmvatten samt värme med förnuft, så kan vi även påverka vår förbrukningskostnad Värmekostnaden är för närvarande cirka 60 procent av samfällighetens totala utgifter AVSTÄNGNING 1. VÄRME Värmen regleras via en termostat inom området Vid cirka +20 grader C avtar värmen i elementen Se 3:5 Avstängning. 2. VARMVATTEN Se 3:5 Avstängning. JUSTERING AKUT Innan Ni börjar justera värmen på elementen, tänk på att 1. Justering med vredet från 0 5 är OK 2. Skall Ni justera mera skall Ni tänka på att då kan även hela huslängans totala inställning förändras Tänk på att motionera termostaterna på elementen så att inte justeringen kärvar. Vid akut felavhjälpning så kanske vi inte hinner eller kan meddela alla om avstängning av värmen Ibland kan vissa hus uppleva att varmvattnet tar lång tid innan det blir varmt. Detta beror på en miss i konstruktionen, det finns bara varmvattencirkulation (VVC) installerad för den gemensamma matningen i huslängan, ej för varje hus. Klyvteglets Södra sida 18 /

19 TVÄTTSTUGAN 4:1 Tvättstugan kan användas alla veckodagar och har 3 tvättpass per dag. TVÄTTID Bokad tvättiden kan utnyttjas när som helst under tvättpasset. Om bokad tid EJ utnyttjas, var vänlig tag bort låset så att någon annan kan utnyttja tvättpasset. ANVÄNDNING Använd maskinerna som om de vore dina egna. Följ bruksanvisningarna för maskinerna för att undvika problem. FELANMÄLAN Är någonting ur funktion i tvättstugan skall detta anmälas i första hand till den månadsansvarige, se lista på anslagstavlan. Sätt inta bara en lapp med trasig, maskinerna lagar sig inte själva. STÄDNING Det är var och ens skyldighet att tillse att tvättstugan lämnas i sådant skick att den som kommer efter inte måste börja med att städa. Klyvteglets Södra sida 19 /

20 VENTILATION 4:2 I husen finns det tre olika typer av ventilation, enligt nedan. Vissa av dessa saker finns inte i husen Nedanstående är installerat från början. Saknas något av detta kan det bero på utbyte eller ombyggnad. SKÖTSELINSTRUKTION FÖR VENTILATIONSSYSTEM Gäller husen Se bifogad beskrivning av NCC 3 blad Se bifogad planskiss 1 blad SPISFLÄKT - BOSCH FSF 817 Se bifogad bruksanvisning bilaga 2 2 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm FRÅNLUFTSYSTEM MED TAKFLÄKT - CVD-400 Se bifogad bruksanvisning bilaga 3 1 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm BADRUMSFLÄKT PAX 100K Se bifogad bruksanvisning bilaga 4 1 blad Ägs och underhålls av husinnehavaren, se anm. 1. Alla anvisningar finns sist under detta uppslag. Anm. 1. Hyresgäster vänder sig till hyresvärden, se 1:4 Hyresgästfrågor Klyvteglets Södra sida 20 /

21 COM HEM (TV/telefoni/bredband) 4:3 Samfälligheten är anslutet till ComHems kabel-tv-nät, basutbudet. Avgiften ingår i samfällighetsavgiften. ComHem ansvarar för tv-bild och radio fram till vårt teknikhus. Därifrån äger samfälligheten anläggningen fram till och med antennuttaget i respektive hus. TV-KANALER Eftersom utbudet för TV-kanalerna förändras hela tiden, kan vi inte presentera en aktuell lista på TV-kanaler. RADIOKANALER Gå in på ComHems egen informationskanal, där finns aktuellt utbud. Eftersom utbudet för radiokanaler förändras hela tiden, kan vi inte presentera en aktuell lista på radiokanaler. Gå in på ComHems egen informationskanal, där finns aktuellt utbud. PROBLEM Om Du lossar antennuttaget, kan det påverka hela huslängan. Vid problem, kontrollera först detta: 1. Har de andra i huslängan dålig bild? 2. Har Du en riktig antennkabel? Behöver Du hjälp var vänlig kontakta ansvarig. Se 1:4 ComHem. Under 2006 har föreningen uppgraderat antennanläggningen. TELEFONI Det innebär att alla husen, vilket är valfritt, kan beställa telefoni från ComHem. Intresserade får själva kontakta ComHem. Det är inget som föreningen ansvarar för. BREDBAND Det innebär att alla husen, vilket är valfritt, kan beställa bredband till sin dator från ComHem. Intresserade får själva kontakta ComHem. Det är inget som föreningen ansvarar för. Klyvteglets Södra sida 21 /

22 SNÖRÖJNING 4:4 Snöröjning inom samfälligheten sköts av: Samfälligheten Husinnehavaren Anlitad entreprenör Vinterhållningsperioden sträcker sig från 1 december till 31 mars. Sandupptagning sker när vinterperioden är över. SAMFÄLLIGHETEN Ansvarar för gången bakom husen, men då den inte går att röja maskinellt vill inte entreprenören påta sig detta, utan vi har beslutat att den inte snöröjs. Vid problem, kontakta se 1:4 Snöröjning och sandning. HUSINNEHAVAREN Ansvarar för området fram till kantstenen på båda sidor trappan. Gäller även sandupptagning. ENTREPRENAD Ansvarar för alla gångar samt parkeringen, dock ej parkeringsrutorna. Gäller även sandupptagning. FLIS Två stycken behållare med flis finns inom området. Gången mellan tvättstugan och 51 D. Vid redskapsboden, mitt emot 31E. Behållarna är låsta under icke vinterperiod. Klyvteglets Södra sida 22 /

23 HUSDJUR 4:5 Tänk på att det finns lagar och förordningar hur husdjur, speciellt hund och katt, skall hållas inom tättbebyggt område Det är förbjudet att låta hundar och katter vistas lösa inom området. Hund och katt skall hållas under kontroll. Vilket innebär att dessa prompt skall komma på inkallning. Annars gäller koppeltvång. Tänk på hund måste hållas kopplad under vissa tider av året. Om dessa gör sina behov inom samfällighetens område, måste detta genast tagas om hand. Djurägaren ansvarar för att djuren ej beträder privat egendom, annans trädgård. Djurägaren kan bli ekonomiskt ansvarig för uppkomna skador. För övrigt så gäller Lag om tillsyn över hund och katt (1943:459). Klyvteglets Södra sida 23 /

24 HEMSIDA 4:6 Samfällighetsföreningen har startat en hemsida. Den är fortfarande under uppbyggnad och informationen där kommer att utökas. Här finns det information om samfälligheten och en kortfattad sammanställning från styrelsemöten och föreningsmöten. Dessutom finns det information om kommande möten och aktiviteter. HUR HITTAR JAG DEN? för att se protokoll och vissa andra handlingar användarnamn: klyv lösenord: tegel55 Klyvteglets Södra sida 24 /

25 PARKERING 5:1 Det finns 81 stycken parkeringsplatser inom samfälligheten. En parkeringsplats ingår i samfällighetsavgiften. ANVÄNDNING Parkeringsplatsen är endast avsedd för parkering av fordon. Det är ur miljöhänseende inte tillåtet att tvätta bilen eller utnyttja platsen som verkstad. Det är tillåtet att byta däck. Motorvärmaruttagen får endast användas till avsett ändamål. Observera att motorvärmaravgift inte ingår i samfällighetsavgiften utan utgår enligt särskild taxa. Användning skall meddelas kassören! EXTRA PARKERINGSPLATS Föreningen har 5st p-platser för uthyrning DUBBELPARKERING Parkering bakom bilarna är ENDAST tillåtet om bilgrannarna givit sin tillåtelse Dubbelparkering är endast för korttidsparkering, längst över natten. Det är med andra ord förbjudet att ha permanent dubbelparkering. Årsmötet 2006 beslutade att en bot på 300 kronor kommer att tagas ut om man permanent dubbelparkerar. RENHÅLLNING Varje innehavare ansvarar själv för ordningen på sin parkeringsplats. Renhållningen inom parkeringsområdet sköts av samfälligheten, det vill säga oss alla tillsammans. Snöröjningen inom parkeringsområdet sköts av entreprenör som vi träffat avtal med och gäller ej själva parkeringsplatsen. Om det vid snöröjningstillfället finns dubbelparkerade bilar har entreprenören meddelat att detta ses som hinder och hela det parkeringsområdet inte blir röjt! Klyvteglets Södra sida 25 /

26 MOTORVÄRMARE 5:2 Det finns uttag för anslutning av motorvärmare till varje parkeringsplats. UTTAG Varje stolpe har: o 2 uttag o 6 ampere per uttag o 1 gemensam jordfelsbrytare. ANVÄNDNING Uttagen får endast användas för avsett ändamål. Jordad kabel för utomhusbruk måste användas Max per uttag är 1400 watt per uttag, annars löser säkringen ut. FUNKTION NYCKEL KOSTNAD AVSTÄNGDA Vid inställning av tiduret, vrid vredet medurs det antal timmar som är kvar tills bilen skall vara varm. Din värmare är inkopplad de tre sista timmarna. Vill Du av någon anledning minska eller öka tiden, möter detta inga hinder. o Medurs vridning medför att tiden förlängs. o Moturs vridning medför att tiden kortas av. Lådans lock skall alltid vara låst. Lämna aldrig inkopplad kabel hängande på lådan. Nyckel utkvitteras hos kontaktpersonen Se 1:4 - Motorvärmare. En uppsättning är 2 stycken nycklar. Årsavgiften storlek beslutas på föreningsstämman. Årsavgiften debiteras i förskott den 1 oktober. Kostnaden är inte för användandet, utan för nyckelinnehavet. Motorvärmarna är avstängda mellan 1 maj 30 september Tänk på att Du sliter mindre på bilen när den är varm. Ur miljösynpunkt är det önskvärt att så många som möjligt använder denna möjlighet och inte tomgångskör för att få en varm bil. Klyvteglets Södra sida 26 /

27 FORDONSREGLER 5:3 Dessa regler gäller alla typer av motorfordon. TRAFIK Körning inom området är generellt förbjudet. Undantaget är transport till och från huset. Fordonet får ej parkeras längre än nödvändigt. Tänk på att Ni kör på de gåendes villkor. TVÄTT Motorfordon får under inga omständigheter tvättas inom samfällighetens område. Våra dagvattenbrunnar klarar ej av tvättmedel. Dessutom är det förbjudet enligt kommunens stadgar. REPARATIONER Mindre reparationer kan utföras på egen parkeringsplats om det EJ är skadligt för miljön. Motorvärmaruttagen får ENDAST ANVÄNDAS för avsett ändamål. Klyvteglets Södra sida 27 /

28 NÄR DU FLYTTAR 6:1 När du flyttar ifrån huset, är det några saker att tänka på. KÖPARE Du bör informera styrelsen att du tänker flytta ifrån huset. Återlämna eventuella nycklar som tillhör föreningen, såsom nycklar till motorvärmare, redskapsbod och dylikt. Glöm inte att ha, nedanstående, tillgängligt för dem som flyttar in... Nycklar till tvättstugan. Huspärmen HYRESGÄSTER Hyresvärden informerar styrelsen att du tänker flytta ifrån huset. Återlämna eventuella nycklar som tillhör föreningen, såsom nycklar till motorvärmare, redskapsbod och dylikt. Glöm inte att ha, nedanstående, tillgängligt för dem som flyttar in. Nycklar till tvättstugan. Huspärmen Föreningen önskar dig lycka till oavsett var någonstans du flyttar. Klyvteglets Södra sida 28 /

29 KLYVTEGLETS SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING UPPDATERING AV HUSPÄRMEN Till er som märker att uppgifterna i huspärmen inte är korrekta. Var vänlig och meddela nedanstående så att eventuella felaktigheter blir rättade. Med vänlig hälsning Elisabeth Karlsson 47 C tel huspärmsansvarig HUSPÄRMEN HAR FÅTT FÖLJANDE ÄNDRINGAR Flik nr. Ny revidering :1 Register 5 / :2 Styrelsen 5 / :4 Telefonnummer 5 / :6 Informationskanal, tv 1/ :2 - Styrelsen :4 - Telefonnummer :3 COM HEM :6 Hemsida Sid.1 Plats för foto istället för Här skall ett färgfoto sättas in. Kortet tas en solig dag. Färgkortet delas ut när det är framkallat och kopierat.? Klyvteglets Södra sida 29 /

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

runslingans samfällighetsförening, torslanda

runslingans samfällighetsförening, torslanda Välkommen till Runslingan! Information till nyinflyttade Hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

BRF Tuvehus 2 2014-03-28. BRF Tuvehus 2. Boendeinformation Utgåva 2014-03-28

BRF Tuvehus 2 2014-03-28. BRF Tuvehus 2. Boendeinformation Utgåva 2014-03-28 BRF Tuvehus 2 2014-03-28 BRF Tuvehus 2 Boendeinformation Utgåva 2014-03-28 Här får du råd och tips kring ditt boende samt information om de regler som gäller inom vår förening. Se även separata ordningsregler.

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Faktabank BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Faktabank DEN 1 MARS 2015 Innehållsförteckning Vem räknas som medlem? Försäljning av fastighet Samfällighetens utgifter och intäkter Styrelse Föreningsstämma Samfälligheten

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Allmän information och ordningsregler för Buteljens samfällighetsförening

Allmän information och ordningsregler för Buteljens samfällighetsförening Allmän information och ordningsregler för Buteljens samfällighetsförening Viktig information till dig som är medlem i vår samfällighetsförening Fastställda av stämma 2012-09-27 Buteljen Buteljen är en

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Samfällighetsförening Detta är en informationsskrift till samtliga medlemmar i ovanstående samfällighet. Denna skrift uppdateras cirka en gång per år och ska lämnas över till ny ägare om fastigheten säljs.

Läs mer

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta.

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. Sammanfattning 2 HSB... 3 Styrelsen... 3 Ekonomi... 3 Skötsel av fastigheten inomhus... 3 Allmänt... 3 Vattenskada

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Bofinks-mappen Information och matrikel

Bofinks-mappen Information och matrikel Bofinken i Salems Samfällighetsförening Domherrestigen 45 144 42 Rönninge Plusgiro 919257-6 Bankgiro 5677-9135 Org nr 717900-2204 - www.bofinken.nu Bofinks-mappen Information och matrikel Spara mappen!

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se Att bo på Tröskvägen Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se 1 Innehållsförteckning 1. Samfälligheten... 3 2. Föreningen... 3 2.1 Allmänt... 3 2.2 Styrelse och reparationsgrupp...

Läs mer

För att hålla kostnaderna så låga som möjligt hjälps vi gemensamt åt att städa och underhålla våra gemensamma utrymmen och ytor.

För att hålla kostnaderna så låga som möjligt hjälps vi gemensamt åt att städa och underhålla våra gemensamma utrymmen och ytor. 1 Information om samfällighetsföreningen Kremlan HISTORIK OMRÅDET - Vi tar det från början Bostadsrättsföreningen bildades i mars 1983. Entreprenadavtal träffades mellan byggföretaget ABV, numera NCC.

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Boendeinfo. Samfällighetsföreningen Erikslund 4. Lekplats 178 176 134 132. Lekplats. Kvartersgård. Lekplats. Lekplats. Infart

Boendeinfo. Samfällighetsföreningen Erikslund 4. Lekplats 178 176 134 132. Lekplats. Kvartersgård. Lekplats. Lekplats. Infart Boendeinfo Samfällighetsföreningen Erikslund 4 226 256 202 224 188 200 172 186 152 170 132 150 202 172 228 226 204 190 188 174 154 152 230 232 Lekplats 192 194 Lekplats 178 176 134 132 206 180 136 236

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Allmänt om fastigheten Brf Fältspaten 2 och föreningen Lägenheterna på Marmorgatan 42-96 består av sex flerbostadshus i 3 våningsplan och byggdes av Mjöbäcks Entreprenad

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Boendeinfo. Samfällighetsföreningen Erikslund 4. Lekplats 178 176 134 132. Lekplats. Kvartersgård. Lekplats. Lekplats. Infart

Boendeinfo. Samfällighetsföreningen Erikslund 4. Lekplats 178 176 134 132. Lekplats. Kvartersgård. Lekplats. Lekplats. Infart Boendeinfo Samfällighetsföreningen Erikslund 4 226 256 202 224 188 200 172 186 152 170 132 150 202 172 228 226 204 190 188 174 154 152 230 232 Lekplats 192 194 Lekplats 178 176 134 132 206 180 136 236

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

BRF Förbindelsevägen 4-77

BRF Förbindelsevägen 4-77 Informationspärm I denna pärm samlar ni all information om bostadsrätten, t.ex. ordningsregler, hur värmen och varmvattenberedaren fungerar, vad man skall åtgärda själv och vad föreningen åtgärdar i och

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Bra att veta. Skäcklinge Äng. Hemsida. Om- och tillbyggnad. Kontakt med styrelsen. Felanmälan. Föreningens planteringar och gemensamma utemiljö

Bra att veta. Skäcklinge Äng. Hemsida. Om- och tillbyggnad. Kontakt med styrelsen. Felanmälan. Föreningens planteringar och gemensamma utemiljö BRF Skäcklinge Äng Bra att veta Hemsida Skäcklinge Äng Föreningens hemsida med ytterligare information hittar du på http://www.skacklinge.se Kontakt med styrelsen Vill du få kontakt med styrelsen så gör

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Information för nyinflyttade till HSB Brf Masten, Östra Eriksbergsgatan 73

Information för nyinflyttade till HSB Brf Masten, Östra Eriksbergsgatan 73 Information för nyinflyttade till HSB Brf Masten, Östra Eriksbergsgatan 73 Först av allt vill vi önska er hjärtligt välkomna till vår förening och hoppas att ni ska trivas här. I din lägenhet ska följande

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Regler och rutiner för boende inom Kålrotens Samfällighetsförening

Regler och rutiner för boende inom Kålrotens Samfällighetsförening Regler och rutiner för boende inom Kålroten Samfällighetsföreningen har bildats i avsiktt att svara för skötsel ochh underhåll av våra gemensamma anläggningar inom kvarteret Kålroten. Verksamheten leds

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lågängen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lågängen Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lågängen Vi hoppas du ska trivas här! Dokumentet innehåller lite allmän information om föreningen Styrelsen 2009-06-06 DUSCH- OCH BADRUM Duschutrymmet måste avgränsas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D Viktoriagatan 15 C D C Innehåll 1 Välkomna! 1 Styrelsen 1 Stämman D 2 Stadgar 2 Fastigheten 3 Fastighetstekniska

Läs mer