Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!"

Transkript

1 Inbjudan till medlemskap, tecknande av andelar, samt investering i Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland Utveckla finansieringsmöjligheter för Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland! augusti 2012

2 Etablerad kooperation erbjuds att teckna andelar och investera Inledning Allt sedan starten 2006 har verksamheten utvecklats och gjort nytta för verksamheter inom Social Ekonomi i Västsverige. Vi har nyligen vidgat vår verksamhet så att vi utöver garantier nu även kan investera brett; placering i förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital, mikrolån, mjuka lån osv. Och nu när två europeiska kooperativa investeringsbolag, Soficatra samt Sefea (se bilaga) vill investera i vår verksamhet är det lämpligt att vi tar höjd, dvs utökar vår kapacitet och det egna kapitalet med hjälp av etablerad kooperation och från tidigare ägare, för att även kunna tillfredsställa efterfrågan från större verksamheter inom kooperation och social ekonomi. Den sociala ekonomin Social ekonomi är från början ett EU begrepp. I Sverige är vi mer vana att tala om civilsamhället eller den ideella sektorn och vi har ganska sent börjat bli medvetna om dessa organisationers betydelse för tillväxt och entreprenörskap. Regeringen arbetade 1991 fram följande definition på social ekonomi: organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Sociala Ekonomins omfattning 6 % av alla företag i Västra Götaland är inom social ekonomi. Det finns ca verksamma föreningar i regionen. Av regionens samtliga anställda befinner sig 4,2 procent inom sektorn. Social Ekonomi omsätter ca 140 miljarder i Sverige. Observera att utöver detta finns en stor andel frivilligarbete inom sektorn som inte syns i statistiken. Kreditgarantiförening i Västra Götalandsregionen Syftet med KGF Social Ekonomi i vår region är att öka nyföretagandet och tillväxten i nya och befintliga kooperativ och organisationer inom den sociala ekonomin. Detta sker med en unik kombination av rådgivning och deltagande i ett nätverk samt förstås då möjligheten att få hjälp med finansiering av utvecklingsidéer. Föreningar med utvecklingspotential kan alltså stärkas kvalitativt samtidigt som deras finansiella förmåga förbättras. Marknaden Vi bedömer marknaden för kreditgarantier och annan finansiering inom Social Ekonomi i Västra Götaland är mer än tillräcklig för att vi skall kunna expandera ytterligare. (se rubrik Social Ekonomins omfattning). Under förutsättning Historik Under samtliga år har Västra Götalandsregionen medfinansierat driften av verksamheten, och Tillväxtverket har varit medfinansiär ett flertal år, vilket möjliggjort satsningar på marknadsföring, information, hantering av ärenden, finansiering och uppföljning av garantitagare och finansierade ärenden. Under åren har KGF involverats finansiellt i 21 verksamheter, främst kooperativ, samtidigt som man stöttat med råd och vägledning i mångdubbelt fler verksamheter. Och därmed gjort stor nytta för tillväxten inom Social Ekonomi i Västra Götaland. Verksamheten har förädlats och utvecklats under åren, administrativa rutiner har satt sig, styrelsens arbete har specialiserats, bedömningen av finansieringsärenden har utvecklats och professionaliserats under årens lopp. De 21 verksamheter som vi finansierat i har främst varit kooperativ, sociala företag. Ett antal har varit relativt nystartade och har med vår hjälp underlättat utvecklingen och tillväxten de första åren. Ett stort segment har varit kooperativ med hållbar inriktning (miljö). Verksamheterna har haft mellan 3 30 anställda, årlig omsättning allt mellan kr och 9.5 miljoner kr. Snittanställda cirka 5, snittomsättning ca 3 mkr. Under åren har endast ett engagemang genererat en mindre förlust. Alla andra har skött sina åtaganden, vilket visar på en hållbar verksamhet både för KGF Social Ekonomi och för kunderna. Det största hindret för ytterligare tillväxt har varit vårt kapital om 1.2 mkr. Med ett större kapital, hade vi kunnat engagera oss i ytterligare investeringar med större behov. Att ta in mer kapital till vår verksamhet blir avgörande för att vi skall kunna lösa fler behov inom social ekonomi. Vi har byggt upp en stabil plattform och är beredda att ta sats för framtiden. 2

3 att vi får tillgång till större kapital än idag, bör vi inom tre år, i samarbete med ett antal andra parter kunna tillfredsställa upp till 10 miljoner av detta behov. Och uppemot mkr inom 5 år. Den trånga sektorn har varit vårt begränsade kapital, inte marknaden. Behov Vi ser att det finns ett stort behov av finansiering, liksom ett stort behov av kunskap både bland föreningar och banker kring finansiering inom social ekonomi. Vi ser att behov finns på landsbygden kring att stödja starten av verksamheter avseende service på landsbygden. Även inom avknoppning från offentlig sektor (personalkooperativ) finns ett stort intresse. Regionens föreningsliv, bl a idrotts-, kultur- och invandrarföreningar har behov av finansieringsstöd, t ex vid köp av lokaler, byggande av anläggningar, likviditetsstöd när de driver EU-projekt mm. KGF har ett antal garantier och finansiella lösningar till sociala arbetskooperativ/sociala företag. Ett stort behov av kreditgarantier och finansiering finns bland föreningar och kooperativ i exkluderade förortsområden. Genom samarbetet med Coompanion nås nystartade mindre kooperativ m fl. Garantier börjar även bli nödvändigt för hyror, vilket är en ny storstadstrend. Även verksamheter som äldreboende och hemtjänst behöver stöd vid start och utveckling av sina verksamheter Vi ser att behovet av finansiering bland annat finns hos sociala företag, då deras medlemmar har svårt att få lån, eller då föreningar är engagerade i projekt. EU-projekt, till exempel, kräver att man betalar fakturor och löner först, och därefter rekvirerar föreningen pengar från EU, och efter någon månad får föreningen tillbaka pengarna. Det ställer stora krav på likviditet. Banklån eller checkkredit är en lösning där KGF kan gå in med garanti. Kooperativ och föreningar som efter 1 2 år hamnar i en bra tillväxt, har också behov av utökade likvida medel för att tillväxten inte skall hämmas. Vi vill säga att KGF Social Ekonomi Västra Götaland fungerar som en katalysator i finansiering inom Social Ekonomi. KGF fungerar även som en kunskapsförmedlare och medvetandegörare i finansiella frågor. Varför skall just etablerad kooperation satsa i detta? Genom att etablerad kooperation satsar kapital i KGF Social Ekonomi, hjälper man till att utveckla nya kooperativ samt stödjer och stärker den kooperativa sektorn som är en del av social ekonomi. Och en stark kooperation i tillväxt gynnar respektive del av etablerad kooperation. Det privata näringslivet utanför kooperationen är oerhört aktiv i att placera riskkapital i nya verksamheter, och detta är något nykooperationen har svårt att få del av, Därför är denna del av kooperationen beroende av etablerad kooperations engagemang. Möjligheter och risker på tio års sikt Om social ekonomi och nykooperationen kan öka sin finansieringsförmåga, så har den all möjlighet att utveckla sig stark. Allt talar för att nya initiativ i bl a välfärdsproduktion är en möjlighet för kooperativa verksamheter. Då denna del av näringslivet har svårt att få till sig riskkapital, så är risken att det kan begränsa den sociala ekonomins tillväxt. Exempel på investering/garantitagare: Karins Döttrar, Vägen Ut! kooperativen. Verksamhet och organisation KGF vänder sig till alla företagsamma människor, företag och organisationer i Västra Götaland som vill stödja utvecklingen av social ekonomi. Vi har delregional förankring i Sjuhärad, Skaraborg, Göteborgsområdet samt Fyrbodal/ Dalsland. Föreningen har alltså bildats i syfte att främja social ekonomins finansiella utveckling. KGF Social Ekonomi Västra Götaland är i sin uppbyggnad och verksamhet gränsöverskridande på flera sätt: - Vi verkar över hela regionen med en stark delregional och lokal förankring. - Vi samlar verksamheter av alla storlekar och från alla branscher inom social ekonomi. Brett ägarskap KGF Social Ekonomi VG har 46 delägare, främst etablerad och ny kooperation, länsbygderåd och bank, se bilaga. KGF: n är en ekonomisk förening (en medlem en röst). Flera delägare har även lagt in förlagsinsatser utöver medlemsinsats. n har ett brett ägande från olika delar av regionen och olika delar av social ekonomins område. n är ett kooperativ. Aktiv styrelse KGF Social ekonomi Västra Götaland består idag av en styrelse om sex ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. 3

4 Styrelsen representerar såväl bredd som djup när det gäller kompetens och förankring i regionen och dess sociala ekonomi. Inom styrelsen finns bankerfarenhet, finansieringserfarenhet, erfarenhet utav att starta och bygga upp kooperativa verksamheter, kunskap inom ekonomi, och affärsutveckling. Se bilaga. sökande organisation. Det som är specifikt med just KGF Social Ekonomi Västra Götaland är styrelsens unika och nära kunskap och förståelse för målgruppen, dvs föreningar, kooperativ, byalag, stiftelser, samfund mm. Det gör att denna sektor lättare kan erhålla lån av banker. Verksamhetsledare Styrelsen utser en verksamhetsledare som har till uppgift att svara för den löpande verksamheten. Verksamhetsledarens främsta uppgift är att vara spindel i nätet och tillse att alla garanti-och finansieringsärenden bereds på ett tillfredsställande sätt samt att verksamheten utvecklas och marknadsförs på ett effektivt sätt. Delregionala nätverk och samarbete Genom samarbete med de fyra lokala kooperativa utvecklingscentra som finns i regionen, Coompanion Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborg, erhålles lokal förankring och förståelse. Kännedomen om de sökande blir därmed stark, vilket minskar risken för förluster. Samverkan Medlemmarna i föreningen och styrelsen är de viktigaste redskapen för en framgångsrik verksamhet. KGF Social ekonomi Västra Götaland har en liten formell organisation som verkar i en miljö av många medaktörer. Ett samarbete gällande rådgivning och affärsutveckling sker med lokala kooperativa utvecklingscentrum, Coompanion, fyra organisationer i Västra Götaland. I samarbete med Almi och Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande har ett antal finansieringsärenden samfinansierats med KGF Social Ekonomi. En effektiv lösning för kunden och en riskreducering för oss. Och ett nära samarbete kring banklån och gruppsparande görs med Ekobanken. Garanti och finansieringsverksamhet Verksamhetsledaren ansvarar för att erforderliga underlag för bedömning av finansierings-ärendet insamlas i samverkan med kund. Det utarbetas ett bedömningsunderlag för föreningens ställningstagande, ett s.k Kredit-PM som blir grunden för styrelsen beslut. En av styrelsen utsedd beredningskommitté bereder och ger förslag på bifall eller avslag till styrelsen för respektive ansökan. Det är styrelsen som tar det slutliga beslutet om bifall eller avslag. Gällande garantier är rutinen att Mikrofonden för Social ekonomi och Lokal utveckling (nationell organisation ägd av bl a Ekobanken, Hela Sverige skall leva och Coompanion, se bilaga) ställer ut en garanti till berörd bank som vill ha en garanti för lånet till garantitagaren, och KGF Social Ekonomi placerar motsvarande kapital hos Mikrofonden som säkerhet. Garantitagaren betalar en årlig avgift till KGF Social Ekonomi. Detta förfaringssätt används då Mikrofonden är registrerad hos Finansinspektionen. På så sätt kan vi ha minimala kostnader för att hantera våra finansieringar (det kostar att vara registrerad hos Finansinspektionen). Avseende andra finansieringssätt, som placeringar i medlemsinsatser och förlagsinsatser, samt eventuellt aktiekapital, görs placeringen direkt från KGF Social Ekonomi VG till Le Mat Bed and Breakfast. Bedömningsgrund Vid bedömningen av sökande gås bl a följande igenom: - Verksamhetens affärsförmåga och hållbarhet - Verksamhetens resultat och finansiella situation - Verksamhetens roll i närsamhället, inom social ekonomi och nätverk - Teamet bakom verksamheten, kunskap, kompetens, mm Begränsningar Vårt engagemang kan uppgå till högst 60 % totala behovet. Resten tas av andra intressenter som t ex samarbete med Almi, medlemmar i sökandes organisation, och/eller företagsinteckning. Vad händer om? Om det går illa och verksamheten inte klarar att betala på avsett sätt så kan resultatet bli att KGF Social Ekonomi blir drabbad av en kreditförlust. Under sex års verksamhet har en ytterst liten andel förlorats, (ca 3 % av kapitalet) i ett fall av 21 åtaganden. Verksamhetens utveckling Vår kapitalbas är 1.2 miljoner kronor, och detta kapital har nyttjats i 21 olika investeringar under årens lopp. Engagemangen har varit allt mellan kr till kr. Andelsteckning i KGF Social ekonomi Västra Götaland Andelar i föreningen kan bestå antingen i medlemsinsatser eller förlagsinsatser (se bilaga). Dessutom kan insatsemissioner komma att beslutas. 4

5 Ekonomiska målsättningar De ekonomiska målsättningarna för olika intressenter kan sammanfattas enligt följande: n För KGF Social Ekonomi VG: Föreningen saknar eget vinstintresse. Ett positivt resultat behövs för erforderlig konsolidering av föreningen och uppbyggnad av reserver. n För medlemmen: På medlemsinsats ska ingen ekonomisk utdelning påräknas. Men den kan förväntas ge stor medlemsnytta på annat sätt. n För förlagsinsatsägare: Förlagsinsatserna kan när verksamheten är fullt utbyggd ge en ekonomisk avkastning som motsvarar statsskuldväxlar. Detta ligger ett antal år framåt i tiden, och är inget som man kan förvänta sig i närtid. n För kund: Kund ska betala avgift till föreningen årligen. n För samtliga: Den stora vinsten ligger i tillgång till kapital och säkerheter och tillgång till föreningens mjuka värden. Vidgad verksamhet och framtida namnbyte Under 2011 tog våra medlemmar på stämman beslut om att vidga vår verksamhet. Förutom att ställa ut garantier ska vi även erbjuda andra former av finansiering som t ex att placera kapital i förlagsinsatser eller medlemsinsatser i ekonomiska föreningar, placera kapital i aktier, i aktiebolag inom social ekonomi, samt andra former av finansieringar. Denna vidgning gör oss mycket mer flexibla i att lösa en förenings behov av kapital. Med anledning av detta kommer vi under att ändra namnet på vår verksamhet så att det tydligare beskriver våra vidgade möjlighet att stödja finansiering inom social ekonomi. Informationsinsatser och vägledning Under årens lopp har verksamheten kontinuerligt informerat föreningar och kooperativ om finansieringsmöjligheter. Det handlar inte bara om att informera om garantier och investeringsmöjligheter, utan att ge inspiration och kunskap kring hur föreningar, kooperativ, byalag m fl skall finansiera sin verksamhet. Vi möter verksamheter genom samarbetet med Coompanion, via möten, informationsträffar och seminarier. Även via Ekobanken sprids information om vår verksamhet ut. Ekobanken har en regional representant som under året tipsat oss om flera möjliga ärenden. Information går även ut via mailutskick, (i samarbete med Coompanion) ca sex st per år, vilket når flera tusen mottagare. Vi vägleder även föreningar kring andra möjligheter till finansiering, som Almi, att dela resurser, vad man skall tänka på när man möter banken osv. Information och vägledning är minst lika viktigt, om inte viktigare än garantigivandet och finansieringen i sig, då detta når så många fler, och löser än fler hinder för verksamheter inom social ekonomi. Inbjudan till medlemskap och investering i KGF Social Ekonomi Vi hoppas att du som vill stödja utvecklingen av social ekonomi är intresserad av medlemskap i kreditgarantiföreningen, samt att du som etablerad medlem är intresserad av ett fördjupat engagemang. Under 2006 fick vi in ca 1.2 miljoner i kapital från ett antal av våra ägare, bl a etablerad kooperation, ett kapital som möjliggjort för oss att etablera oss på marknaden, utveckla vår verksamhet och erbjuda garantier. Nu vill vi ta nästa steg och expandera. Våra tjänster har tidigare främst nyttjats av små och medelstora verksamheter inom social ekonomi. Men vår ambition med att ta in ytterligare kapital är att även etablerade större organisationer skall kunna dra nytta av föreningen genom ökad tillgång till finansiering. Vårt förslag till er Ni som tidigare tecknat förlagsinsatser erbjuds placera ytterligare kapital i vår verksamhet, ni som är medlemmar och kan tänka er förlagsinsatser har denna möjlighet, och ni som vill bli medlemmar erbjuds detta, inklusive möjligheten att placera kapital i form av förlagsinsatser. Detta innebär ingen kostnad för er, utan är en placering, som blir en tillgång (fordran) i er balansräkning. Förslag finansiering Idag finns 1.2 mkr i eget kapital. Vi föreslår en utökning av kapitalet på följande sätt: Europeiska kooperativa investeringsbolag investerar upp till 4 mkr i ett första skede. Etablerad kooperation i västsverige investerar tillsammans 3 mkr Övriga medlemmar, VGR, m fl investerar 1 mkr. Detta ger en ökning av kapitalet med 8 mkr, och med tidigare 1.2 mkr ett nytt totalt kapital på ca 9,2 mkr. Denna finansiering föreslås vara klar innan 24 december Risker Observera att det alltid finns en risk med investeringar. Verksamheten kan drabbas av förluster i sina engagemang, omvärldsfaktorer och ändringar i framtida lagstiftning kan påverka verksamheten negativt. Kontakt Har ni frågor? Kontakta Jan Svensson, verksamhetsledare, KGF Social Ekonomi VG, telefon: , epost: Se även 5

6 MEDLEMSANSÖKAN /TECKNINGSANMÄLAN FÖRLAGSINSATSER Härmed ansöks om medlemskap i KGF Social Ekomi Västra Götaland ekonomisk förening, org nr Medlemsinsats tecknas: st á 1000 kr = kr (noteras ej om ni tidigare är medlem) Härmed tecknas förlagsinsatser i KGF Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening. Förlagsinsats poster: st à kr = kr Medlems- och förlagsinsats betalas omgående vid anfordran. Tecknare: Org.-/personnr: Namn: Adress: Postadress: Telefon: Fax: E-post: Ort, datum: Underskrift: Namnförtydligande: Kreditgarantiförening Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening Organisationsnummer: Packhusplatsen Göteborg Sverige Tfn: +46 (0) Epost: I samarbete med: 6

7 Bilaga Fördjupning, förklaringar Soficatra Är ett riskkapitalbolag med säte i Bryssel, ägt av ett nätverk bestående bl a av Triodos Bank (social banking), CFI (italienskt investmentkooperativ), samt ett antal ytterligare kooperativa organisationer i Europa). Kontaktperson: Sefea The Société Européenne de Finance Ethique et Alternative (S.E.F.E.A.) är ett kooperativ, med medlemmar från kreditföreningar, kooperativ och organisationer som stödjer social och hållbar utveckling. Kontaktperson: Giacomo Pinaffo, Mikrofonden för Social Ekonomi och Lokal utveckling Nationell organisation som är registrerad hos Finansinspektionen, ägd av bl a Ekobanken, Hela Sverige skall leva och Coompanion. Medlemsinsatser Alla fysiska och juridiska personer som bedriver näring och vill främja föreningens mål (om att stödja social ekonomi) och verksamhet har rätt till medlemskap i föreningen. Även den som avser att ägna sig åt näringsverksamhet och då utnyttja föreningens tjänster men som ännu inte gör det kan bli medlem. Även annan som kan förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål kan bli medlem. Medlemskap erhålls av den som uppfyller de allmänna villkoren ovan och tecknar en eller flera medlemsinsatser (andelar). Någon övre gräns för antalet medlemsinsatser som en medlem kan teckna finns inte. Inbjudan vänder sig i första hand till företag, organisationer och invånare i Västra Götaland som vill delta i sociala ekonomins utveckling på det sätt som anges i stadgarna. Rösträtten är begränsad till en röst för varje medlem. Medlemskapet är utan personligt ansvar på samma sätt som i ett aktiebolag. Varje insats lyder på kronor som alltså är en andel i föreningen och återfås vid utträde i enlighet med regler i stadgarna. Insatskapitalet, tillsammans med eventuella insatsemissioner och förlagsinsatser, utgör föreningens egna kapital och motsvarar aktiekapitalet i ett aktiebolag. Förlagsinsatser Utöver medlemsinsatser har såväl medlemmar som icke medlemmar möjlighet att teckna förlagsinsatser i föreningen. Förlagsinsatserna löper på obegränsad tid. Efter fem år kan dock, om föreningens ekonomiska ställning medger det vid den tidpunkten, föreningsstämma besluta att förlagsinsatserna får sägas upp. Andelarna kan alltså inte inlösas före den tidpunkten men väl överlåtas. Förlagsinsatserna ger företräde till utdelning men är inte förenade med rösträtt. För förlagsinsatserna utställs förlagsandelsbevis. Förlagsinsatser kan i viss mån jämföras med röstsvaga B-aktier i ett aktiebolag. Medlemmar kan teckna obegränsat antal förlagsinsatser. För andra än medlemmar får summan av deras förlagsinsatser inte överstiga insatskapitalet jämte eventuella insatsemissioner. Varje förlagsinsats lyder på kronor. De emitteras i poster om 5 stycken. tidigare investeringar och utställda garantier Hålanda förskola ek för (kooperativ förskola) Vägen Ut! Kooperativen lån 1 (konsortie sociala företag) Dansbyrån lån 1 (producentsamverkan) Getaware/Camino (personalkooperativ) Förskolan Myran (kooperativ förskola) Skaraborg Ved och Energi (socialt företag) Vägen Ut! Kooperativen ek för lån 2 (konsortie sociala företag) Smart Travel ek för lån 1 (personalkooperativ) Smart Travel ek för lån 2 (personalkooperativ) Västsvensk Byggkonst (organisationssamverkan) Cum pane ek för (personalkooperativ) Dansbyrån lån 2 (producentsamverkan) utställda investeringar och aktiva garantier per 31 december 2011 Kaprifolkött ek för (företagssamverkan) kr Consumentor ek för (personalkooperativ) kr Gudagott ek för (personalkooperativ) kr Påslakanet AB (dotterbolag till socialt företag) kr Reposition ek för (personalkooperativ) kr Sol & Måne ek för (kooperativ förskola) kr Rabash ek för (personalkooperativ) kr Berghemmet ek för (personalkooperativ) kr Vedugnsbageriet Sandhult (personalkooperativ) kr Totalt kr varav kr lokalt utställt, samt kr via Mikrofonden för Social Ekonomi och Lokal Utveckling. Se även vår hemsida för ytterligare information om ett antal av våra kunder.www.kgfsocialekonomi.se 7

8 cum pane Ekologisk Bakverkstad. Västsvensk Byggkonst. Medlemmar Antal medlemmar, som betalat insatser i föreningen var den 31 december 2011, 46 stycken föreningar, banker och kooperativ: Coompanion Göteborgsregionen Sparbanken Tanum Karins Döttrars Väv- och konstkooperativ Länsbygderådet Sjuhärad Vägen Ut! kooperativen Karins Döttrars halvvägshus Hotell Le Mat B&B Coompanion Sjuhärad TCD Gbg/Säve Ada Trädgård Ekobanken medlemsbank DHR Göteborg Café Solberg Charlottenlunds Parkförening Kooperativet Oliven Coompanion Fyrbodal Coompanion Skaraborg Alternativ Handel Beatebergs Hunddagis Bergsjöns Kultur & Mediaverkstad Anlita i Göteborg Coop Medlem Väst (fd Konsumentföreningen Väst) KFO-Service AB HSB Nordvästra Götaland HSB Göteborg Berghemmet-Vourikoti Greta Folksam Kooperativ Handel Fram Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg Social Ekonomi Sjuhärad Västsvenska Idrottsförbundet Västergötlands Idrottsförbund Göteborgs Smartest Travel Cum Pane Ekologisk Bakverkstad Förskolan i Åmål Getaware Västsvensk Byggkonst Dansbyrån i Gbg Kaprifolkött Gudagott Consumentor Påslakanet Fastighets AB Vedugnsbageriet i Sandhult Rabash RepositionRabash Reposition 8

9 förlagsinsatser 2011 belopp i kronor Följande organisationer har tecknat förlagsinsatser: Coompanion Sjuhärad Vägen Ut! kooperativen Sparbanken Tanum Karins Döttrars Väv- och konstkooperativ Konsumentföreningen Väst HSB Göteborg Greta Karins Döttrars Väv- och konstkooperativ Folksam Västra Götalandsregionen Coompanion Göteborgsregionen Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg Coompanion Fyrbodal Kooperativ Handel Fram Summa styrelse KGF Social Ekonomi, Västra Götaland Vald vid ordinarie föreningsstämma Ordinarie ledamöter: Claes Bergqvist Sjuhärad, Länsbygderådet, ordförande Sven Bartilsson Göteborg, Coompanion, vice ordförande Mats Mellblom Skaraborg, Coompanion Skaraborg Björn Johansson Bohuslän, Konsumentföreningen Bohuslän Camilla Olsson Bohuslän, Studieförbundet Vuxenskolan Elisabet Mattson Göteborg, Kooperativet Greta Suppleanter: Rosie Rothstein Ingrid Westerfors Göteborg, Västra Götalandsregionen, SER Göteborg, Ekobanken Valda revisorer: Auktoriserad revisor Bengt Pettersson, KPMG Lotta Forslind, Coompanion Fyrbodal, revisorssuppleant, tillika lekmannarevisor Valberedning: Ulla Herlitz, Ekobanken Pernilla Svebo Lindgren, Vägen ut! kooperativen Maria VE Johansson, VGR (Rådet för Social Ekonomi) Verksamhetsledning bestod av: Göteborg (Jan Svensson, verksamhetsledare), Fyrbodal (Ann Uggla Flodin), Sjuhärad (Anders Lindauer), Skaraborg (Maria Henriksson) Föredragande inför styrelsen och tillika verksamhetsledare är Jan Svensson. 9

10 våra produkter och tjänster Garantier Ca 3.5 % i årlig avgift. Förlagsinsats/medlemsinsats Ca 3.5 % i årlig avgift/avkastning. Aktiekapital Mål över 3.5 % i årlig avkastning. Mikrolån 3.5 % i ränta. Arbetet med att hantera garantier, ansökningar mm finansieras av VGR, TVV. affärsplan, nyckeltal Affärsplan, nyckeltal Målsättning Antal rådgivna Antal kunder Finansieringsvolym 1 mkr 2,5 mkr 6 mkr Extern samfinansiering 0,5 mkr 1,5 mkr 4 mkr Totalt finansieringsvolym 1,5 mkr 4 mkr 10 mkr Extern samfinansiering Bla med hjälp av Almi, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, mm Nyckeltal Intäkter kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr Finansiella poster kr kr kr Resultat efter kr kr bokslutsdispositioner och skatt Eget kapital kr kr kr Antal kunder Antal finansieringar Antal medlemmar Garantier och finansiella engagemang totalt kr kr kr 10

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst ÅRSREDOVISNING 2014 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Handbok i lokal finansiering

Handbok i lokal finansiering Handbok i lokal finansiering Innehåll Lokala finansiella kretslopp 4 Från Agrocenter till Äldreboende 7 Flyinge bygdebolag ett av landets första 8 Steg för steg mot målet 10 Associationsformer och organisationsmodeller

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje.

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapport Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapporten motsvarar Bolagsstyrningsrapport för aktiebolag och har som syfte att skapa goda förutsättningar för

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Ekobanken. ekologiskt - socialt - kulturellt

Ekobanken. ekologiskt - socialt - kulturellt Ekobanken ekologiskt - socialt - kulturellt ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Ekobanken i korthet 3 Nyckeltal och grafer 4 Styrelseordförande Ulla Herlitz - År 2010 - vulkanaska och prisutdelning

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport

Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport Kort sammanfattning Sociala Ekonomin i Motala har genomfört en kvalitativ kartläggning av Motalas tredje sektor och tagit fram förslag på externt och internt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer