Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!"

Transkript

1 Inbjudan till medlemskap, tecknande av andelar, samt investering i Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland Utveckla finansieringsmöjligheter för Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland! augusti 2012

2 Etablerad kooperation erbjuds att teckna andelar och investera Inledning Allt sedan starten 2006 har verksamheten utvecklats och gjort nytta för verksamheter inom Social Ekonomi i Västsverige. Vi har nyligen vidgat vår verksamhet så att vi utöver garantier nu även kan investera brett; placering i förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital, mikrolån, mjuka lån osv. Och nu när två europeiska kooperativa investeringsbolag, Soficatra samt Sefea (se bilaga) vill investera i vår verksamhet är det lämpligt att vi tar höjd, dvs utökar vår kapacitet och det egna kapitalet med hjälp av etablerad kooperation och från tidigare ägare, för att även kunna tillfredsställa efterfrågan från större verksamheter inom kooperation och social ekonomi. Den sociala ekonomin Social ekonomi är från början ett EU begrepp. I Sverige är vi mer vana att tala om civilsamhället eller den ideella sektorn och vi har ganska sent börjat bli medvetna om dessa organisationers betydelse för tillväxt och entreprenörskap. Regeringen arbetade 1991 fram följande definition på social ekonomi: organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Sociala Ekonomins omfattning 6 % av alla företag i Västra Götaland är inom social ekonomi. Det finns ca verksamma föreningar i regionen. Av regionens samtliga anställda befinner sig 4,2 procent inom sektorn. Social Ekonomi omsätter ca 140 miljarder i Sverige. Observera att utöver detta finns en stor andel frivilligarbete inom sektorn som inte syns i statistiken. Kreditgarantiförening i Västra Götalandsregionen Syftet med KGF Social Ekonomi i vår region är att öka nyföretagandet och tillväxten i nya och befintliga kooperativ och organisationer inom den sociala ekonomin. Detta sker med en unik kombination av rådgivning och deltagande i ett nätverk samt förstås då möjligheten att få hjälp med finansiering av utvecklingsidéer. Föreningar med utvecklingspotential kan alltså stärkas kvalitativt samtidigt som deras finansiella förmåga förbättras. Marknaden Vi bedömer marknaden för kreditgarantier och annan finansiering inom Social Ekonomi i Västra Götaland är mer än tillräcklig för att vi skall kunna expandera ytterligare. (se rubrik Social Ekonomins omfattning). Under förutsättning Historik Under samtliga år har Västra Götalandsregionen medfinansierat driften av verksamheten, och Tillväxtverket har varit medfinansiär ett flertal år, vilket möjliggjort satsningar på marknadsföring, information, hantering av ärenden, finansiering och uppföljning av garantitagare och finansierade ärenden. Under åren har KGF involverats finansiellt i 21 verksamheter, främst kooperativ, samtidigt som man stöttat med råd och vägledning i mångdubbelt fler verksamheter. Och därmed gjort stor nytta för tillväxten inom Social Ekonomi i Västra Götaland. Verksamheten har förädlats och utvecklats under åren, administrativa rutiner har satt sig, styrelsens arbete har specialiserats, bedömningen av finansieringsärenden har utvecklats och professionaliserats under årens lopp. De 21 verksamheter som vi finansierat i har främst varit kooperativ, sociala företag. Ett antal har varit relativt nystartade och har med vår hjälp underlättat utvecklingen och tillväxten de första åren. Ett stort segment har varit kooperativ med hållbar inriktning (miljö). Verksamheterna har haft mellan 3 30 anställda, årlig omsättning allt mellan kr och 9.5 miljoner kr. Snittanställda cirka 5, snittomsättning ca 3 mkr. Under åren har endast ett engagemang genererat en mindre förlust. Alla andra har skött sina åtaganden, vilket visar på en hållbar verksamhet både för KGF Social Ekonomi och för kunderna. Det största hindret för ytterligare tillväxt har varit vårt kapital om 1.2 mkr. Med ett större kapital, hade vi kunnat engagera oss i ytterligare investeringar med större behov. Att ta in mer kapital till vår verksamhet blir avgörande för att vi skall kunna lösa fler behov inom social ekonomi. Vi har byggt upp en stabil plattform och är beredda att ta sats för framtiden. 2

3 att vi får tillgång till större kapital än idag, bör vi inom tre år, i samarbete med ett antal andra parter kunna tillfredsställa upp till 10 miljoner av detta behov. Och uppemot mkr inom 5 år. Den trånga sektorn har varit vårt begränsade kapital, inte marknaden. Behov Vi ser att det finns ett stort behov av finansiering, liksom ett stort behov av kunskap både bland föreningar och banker kring finansiering inom social ekonomi. Vi ser att behov finns på landsbygden kring att stödja starten av verksamheter avseende service på landsbygden. Även inom avknoppning från offentlig sektor (personalkooperativ) finns ett stort intresse. Regionens föreningsliv, bl a idrotts-, kultur- och invandrarföreningar har behov av finansieringsstöd, t ex vid köp av lokaler, byggande av anläggningar, likviditetsstöd när de driver EU-projekt mm. KGF har ett antal garantier och finansiella lösningar till sociala arbetskooperativ/sociala företag. Ett stort behov av kreditgarantier och finansiering finns bland föreningar och kooperativ i exkluderade förortsområden. Genom samarbetet med Coompanion nås nystartade mindre kooperativ m fl. Garantier börjar även bli nödvändigt för hyror, vilket är en ny storstadstrend. Även verksamheter som äldreboende och hemtjänst behöver stöd vid start och utveckling av sina verksamheter Vi ser att behovet av finansiering bland annat finns hos sociala företag, då deras medlemmar har svårt att få lån, eller då föreningar är engagerade i projekt. EU-projekt, till exempel, kräver att man betalar fakturor och löner först, och därefter rekvirerar föreningen pengar från EU, och efter någon månad får föreningen tillbaka pengarna. Det ställer stora krav på likviditet. Banklån eller checkkredit är en lösning där KGF kan gå in med garanti. Kooperativ och föreningar som efter 1 2 år hamnar i en bra tillväxt, har också behov av utökade likvida medel för att tillväxten inte skall hämmas. Vi vill säga att KGF Social Ekonomi Västra Götaland fungerar som en katalysator i finansiering inom Social Ekonomi. KGF fungerar även som en kunskapsförmedlare och medvetandegörare i finansiella frågor. Varför skall just etablerad kooperation satsa i detta? Genom att etablerad kooperation satsar kapital i KGF Social Ekonomi, hjälper man till att utveckla nya kooperativ samt stödjer och stärker den kooperativa sektorn som är en del av social ekonomi. Och en stark kooperation i tillväxt gynnar respektive del av etablerad kooperation. Det privata näringslivet utanför kooperationen är oerhört aktiv i att placera riskkapital i nya verksamheter, och detta är något nykooperationen har svårt att få del av, Därför är denna del av kooperationen beroende av etablerad kooperations engagemang. Möjligheter och risker på tio års sikt Om social ekonomi och nykooperationen kan öka sin finansieringsförmåga, så har den all möjlighet att utveckla sig stark. Allt talar för att nya initiativ i bl a välfärdsproduktion är en möjlighet för kooperativa verksamheter. Då denna del av näringslivet har svårt att få till sig riskkapital, så är risken att det kan begränsa den sociala ekonomins tillväxt. Exempel på investering/garantitagare: Karins Döttrar, Vägen Ut! kooperativen. Verksamhet och organisation KGF vänder sig till alla företagsamma människor, företag och organisationer i Västra Götaland som vill stödja utvecklingen av social ekonomi. Vi har delregional förankring i Sjuhärad, Skaraborg, Göteborgsområdet samt Fyrbodal/ Dalsland. Föreningen har alltså bildats i syfte att främja social ekonomins finansiella utveckling. KGF Social Ekonomi Västra Götaland är i sin uppbyggnad och verksamhet gränsöverskridande på flera sätt: - Vi verkar över hela regionen med en stark delregional och lokal förankring. - Vi samlar verksamheter av alla storlekar och från alla branscher inom social ekonomi. Brett ägarskap KGF Social Ekonomi VG har 46 delägare, främst etablerad och ny kooperation, länsbygderåd och bank, se bilaga. KGF: n är en ekonomisk förening (en medlem en röst). Flera delägare har även lagt in förlagsinsatser utöver medlemsinsats. n har ett brett ägande från olika delar av regionen och olika delar av social ekonomins område. n är ett kooperativ. Aktiv styrelse KGF Social ekonomi Västra Götaland består idag av en styrelse om sex ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. 3

4 Styrelsen representerar såväl bredd som djup när det gäller kompetens och förankring i regionen och dess sociala ekonomi. Inom styrelsen finns bankerfarenhet, finansieringserfarenhet, erfarenhet utav att starta och bygga upp kooperativa verksamheter, kunskap inom ekonomi, och affärsutveckling. Se bilaga. sökande organisation. Det som är specifikt med just KGF Social Ekonomi Västra Götaland är styrelsens unika och nära kunskap och förståelse för målgruppen, dvs föreningar, kooperativ, byalag, stiftelser, samfund mm. Det gör att denna sektor lättare kan erhålla lån av banker. Verksamhetsledare Styrelsen utser en verksamhetsledare som har till uppgift att svara för den löpande verksamheten. Verksamhetsledarens främsta uppgift är att vara spindel i nätet och tillse att alla garanti-och finansieringsärenden bereds på ett tillfredsställande sätt samt att verksamheten utvecklas och marknadsförs på ett effektivt sätt. Delregionala nätverk och samarbete Genom samarbete med de fyra lokala kooperativa utvecklingscentra som finns i regionen, Coompanion Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborg, erhålles lokal förankring och förståelse. Kännedomen om de sökande blir därmed stark, vilket minskar risken för förluster. Samverkan Medlemmarna i föreningen och styrelsen är de viktigaste redskapen för en framgångsrik verksamhet. KGF Social ekonomi Västra Götaland har en liten formell organisation som verkar i en miljö av många medaktörer. Ett samarbete gällande rådgivning och affärsutveckling sker med lokala kooperativa utvecklingscentrum, Coompanion, fyra organisationer i Västra Götaland. I samarbete med Almi och Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande har ett antal finansieringsärenden samfinansierats med KGF Social Ekonomi. En effektiv lösning för kunden och en riskreducering för oss. Och ett nära samarbete kring banklån och gruppsparande görs med Ekobanken. Garanti och finansieringsverksamhet Verksamhetsledaren ansvarar för att erforderliga underlag för bedömning av finansierings-ärendet insamlas i samverkan med kund. Det utarbetas ett bedömningsunderlag för föreningens ställningstagande, ett s.k Kredit-PM som blir grunden för styrelsen beslut. En av styrelsen utsedd beredningskommitté bereder och ger förslag på bifall eller avslag till styrelsen för respektive ansökan. Det är styrelsen som tar det slutliga beslutet om bifall eller avslag. Gällande garantier är rutinen att Mikrofonden för Social ekonomi och Lokal utveckling (nationell organisation ägd av bl a Ekobanken, Hela Sverige skall leva och Coompanion, se bilaga) ställer ut en garanti till berörd bank som vill ha en garanti för lånet till garantitagaren, och KGF Social Ekonomi placerar motsvarande kapital hos Mikrofonden som säkerhet. Garantitagaren betalar en årlig avgift till KGF Social Ekonomi. Detta förfaringssätt används då Mikrofonden är registrerad hos Finansinspektionen. På så sätt kan vi ha minimala kostnader för att hantera våra finansieringar (det kostar att vara registrerad hos Finansinspektionen). Avseende andra finansieringssätt, som placeringar i medlemsinsatser och förlagsinsatser, samt eventuellt aktiekapital, görs placeringen direkt från KGF Social Ekonomi VG till Le Mat Bed and Breakfast. Bedömningsgrund Vid bedömningen av sökande gås bl a följande igenom: - Verksamhetens affärsförmåga och hållbarhet - Verksamhetens resultat och finansiella situation - Verksamhetens roll i närsamhället, inom social ekonomi och nätverk - Teamet bakom verksamheten, kunskap, kompetens, mm Begränsningar Vårt engagemang kan uppgå till högst 60 % totala behovet. Resten tas av andra intressenter som t ex samarbete med Almi, medlemmar i sökandes organisation, och/eller företagsinteckning. Vad händer om? Om det går illa och verksamheten inte klarar att betala på avsett sätt så kan resultatet bli att KGF Social Ekonomi blir drabbad av en kreditförlust. Under sex års verksamhet har en ytterst liten andel förlorats, (ca 3 % av kapitalet) i ett fall av 21 åtaganden. Verksamhetens utveckling Vår kapitalbas är 1.2 miljoner kronor, och detta kapital har nyttjats i 21 olika investeringar under årens lopp. Engagemangen har varit allt mellan kr till kr. Andelsteckning i KGF Social ekonomi Västra Götaland Andelar i föreningen kan bestå antingen i medlemsinsatser eller förlagsinsatser (se bilaga). Dessutom kan insatsemissioner komma att beslutas. 4

5 Ekonomiska målsättningar De ekonomiska målsättningarna för olika intressenter kan sammanfattas enligt följande: n För KGF Social Ekonomi VG: Föreningen saknar eget vinstintresse. Ett positivt resultat behövs för erforderlig konsolidering av föreningen och uppbyggnad av reserver. n För medlemmen: På medlemsinsats ska ingen ekonomisk utdelning påräknas. Men den kan förväntas ge stor medlemsnytta på annat sätt. n För förlagsinsatsägare: Förlagsinsatserna kan när verksamheten är fullt utbyggd ge en ekonomisk avkastning som motsvarar statsskuldväxlar. Detta ligger ett antal år framåt i tiden, och är inget som man kan förvänta sig i närtid. n För kund: Kund ska betala avgift till föreningen årligen. n För samtliga: Den stora vinsten ligger i tillgång till kapital och säkerheter och tillgång till föreningens mjuka värden. Vidgad verksamhet och framtida namnbyte Under 2011 tog våra medlemmar på stämman beslut om att vidga vår verksamhet. Förutom att ställa ut garantier ska vi även erbjuda andra former av finansiering som t ex att placera kapital i förlagsinsatser eller medlemsinsatser i ekonomiska föreningar, placera kapital i aktier, i aktiebolag inom social ekonomi, samt andra former av finansieringar. Denna vidgning gör oss mycket mer flexibla i att lösa en förenings behov av kapital. Med anledning av detta kommer vi under att ändra namnet på vår verksamhet så att det tydligare beskriver våra vidgade möjlighet att stödja finansiering inom social ekonomi. Informationsinsatser och vägledning Under årens lopp har verksamheten kontinuerligt informerat föreningar och kooperativ om finansieringsmöjligheter. Det handlar inte bara om att informera om garantier och investeringsmöjligheter, utan att ge inspiration och kunskap kring hur föreningar, kooperativ, byalag m fl skall finansiera sin verksamhet. Vi möter verksamheter genom samarbetet med Coompanion, via möten, informationsträffar och seminarier. Även via Ekobanken sprids information om vår verksamhet ut. Ekobanken har en regional representant som under året tipsat oss om flera möjliga ärenden. Information går även ut via mailutskick, (i samarbete med Coompanion) ca sex st per år, vilket når flera tusen mottagare. Vi vägleder även föreningar kring andra möjligheter till finansiering, som Almi, att dela resurser, vad man skall tänka på när man möter banken osv. Information och vägledning är minst lika viktigt, om inte viktigare än garantigivandet och finansieringen i sig, då detta når så många fler, och löser än fler hinder för verksamheter inom social ekonomi. Inbjudan till medlemskap och investering i KGF Social Ekonomi Vi hoppas att du som vill stödja utvecklingen av social ekonomi är intresserad av medlemskap i kreditgarantiföreningen, samt att du som etablerad medlem är intresserad av ett fördjupat engagemang. Under 2006 fick vi in ca 1.2 miljoner i kapital från ett antal av våra ägare, bl a etablerad kooperation, ett kapital som möjliggjort för oss att etablera oss på marknaden, utveckla vår verksamhet och erbjuda garantier. Nu vill vi ta nästa steg och expandera. Våra tjänster har tidigare främst nyttjats av små och medelstora verksamheter inom social ekonomi. Men vår ambition med att ta in ytterligare kapital är att även etablerade större organisationer skall kunna dra nytta av föreningen genom ökad tillgång till finansiering. Vårt förslag till er Ni som tidigare tecknat förlagsinsatser erbjuds placera ytterligare kapital i vår verksamhet, ni som är medlemmar och kan tänka er förlagsinsatser har denna möjlighet, och ni som vill bli medlemmar erbjuds detta, inklusive möjligheten att placera kapital i form av förlagsinsatser. Detta innebär ingen kostnad för er, utan är en placering, som blir en tillgång (fordran) i er balansräkning. Förslag finansiering Idag finns 1.2 mkr i eget kapital. Vi föreslår en utökning av kapitalet på följande sätt: Europeiska kooperativa investeringsbolag investerar upp till 4 mkr i ett första skede. Etablerad kooperation i västsverige investerar tillsammans 3 mkr Övriga medlemmar, VGR, m fl investerar 1 mkr. Detta ger en ökning av kapitalet med 8 mkr, och med tidigare 1.2 mkr ett nytt totalt kapital på ca 9,2 mkr. Denna finansiering föreslås vara klar innan 24 december Risker Observera att det alltid finns en risk med investeringar. Verksamheten kan drabbas av förluster i sina engagemang, omvärldsfaktorer och ändringar i framtida lagstiftning kan påverka verksamheten negativt. Kontakt Har ni frågor? Kontakta Jan Svensson, verksamhetsledare, KGF Social Ekonomi VG, telefon: , epost: Se även 5

6 MEDLEMSANSÖKAN /TECKNINGSANMÄLAN FÖRLAGSINSATSER Härmed ansöks om medlemskap i KGF Social Ekomi Västra Götaland ekonomisk förening, org nr Medlemsinsats tecknas: st á 1000 kr = kr (noteras ej om ni tidigare är medlem) Härmed tecknas förlagsinsatser i KGF Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening. Förlagsinsats poster: st à kr = kr Medlems- och förlagsinsats betalas omgående vid anfordran. Tecknare: Org.-/personnr: Namn: Adress: Postadress: Telefon: Fax: E-post: Ort, datum: Underskrift: Namnförtydligande: Kreditgarantiförening Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening Organisationsnummer: Packhusplatsen Göteborg Sverige Tfn: +46 (0) Epost: I samarbete med: 6

7 Bilaga Fördjupning, förklaringar Soficatra Är ett riskkapitalbolag med säte i Bryssel, ägt av ett nätverk bestående bl a av Triodos Bank (social banking), CFI (italienskt investmentkooperativ), samt ett antal ytterligare kooperativa organisationer i Europa). Kontaktperson: Sefea The Société Européenne de Finance Ethique et Alternative (S.E.F.E.A.) är ett kooperativ, med medlemmar från kreditföreningar, kooperativ och organisationer som stödjer social och hållbar utveckling. Kontaktperson: Giacomo Pinaffo, Mikrofonden för Social Ekonomi och Lokal utveckling Nationell organisation som är registrerad hos Finansinspektionen, ägd av bl a Ekobanken, Hela Sverige skall leva och Coompanion. Medlemsinsatser Alla fysiska och juridiska personer som bedriver näring och vill främja föreningens mål (om att stödja social ekonomi) och verksamhet har rätt till medlemskap i föreningen. Även den som avser att ägna sig åt näringsverksamhet och då utnyttja föreningens tjänster men som ännu inte gör det kan bli medlem. Även annan som kan förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål kan bli medlem. Medlemskap erhålls av den som uppfyller de allmänna villkoren ovan och tecknar en eller flera medlemsinsatser (andelar). Någon övre gräns för antalet medlemsinsatser som en medlem kan teckna finns inte. Inbjudan vänder sig i första hand till företag, organisationer och invånare i Västra Götaland som vill delta i sociala ekonomins utveckling på det sätt som anges i stadgarna. Rösträtten är begränsad till en röst för varje medlem. Medlemskapet är utan personligt ansvar på samma sätt som i ett aktiebolag. Varje insats lyder på kronor som alltså är en andel i föreningen och återfås vid utträde i enlighet med regler i stadgarna. Insatskapitalet, tillsammans med eventuella insatsemissioner och förlagsinsatser, utgör föreningens egna kapital och motsvarar aktiekapitalet i ett aktiebolag. Förlagsinsatser Utöver medlemsinsatser har såväl medlemmar som icke medlemmar möjlighet att teckna förlagsinsatser i föreningen. Förlagsinsatserna löper på obegränsad tid. Efter fem år kan dock, om föreningens ekonomiska ställning medger det vid den tidpunkten, föreningsstämma besluta att förlagsinsatserna får sägas upp. Andelarna kan alltså inte inlösas före den tidpunkten men väl överlåtas. Förlagsinsatserna ger företräde till utdelning men är inte förenade med rösträtt. För förlagsinsatserna utställs förlagsandelsbevis. Förlagsinsatser kan i viss mån jämföras med röstsvaga B-aktier i ett aktiebolag. Medlemmar kan teckna obegränsat antal förlagsinsatser. För andra än medlemmar får summan av deras förlagsinsatser inte överstiga insatskapitalet jämte eventuella insatsemissioner. Varje förlagsinsats lyder på kronor. De emitteras i poster om 5 stycken. tidigare investeringar och utställda garantier Hålanda förskola ek för (kooperativ förskola) Vägen Ut! Kooperativen lån 1 (konsortie sociala företag) Dansbyrån lån 1 (producentsamverkan) Getaware/Camino (personalkooperativ) Förskolan Myran (kooperativ förskola) Skaraborg Ved och Energi (socialt företag) Vägen Ut! Kooperativen ek för lån 2 (konsortie sociala företag) Smart Travel ek för lån 1 (personalkooperativ) Smart Travel ek för lån 2 (personalkooperativ) Västsvensk Byggkonst (organisationssamverkan) Cum pane ek för (personalkooperativ) Dansbyrån lån 2 (producentsamverkan) utställda investeringar och aktiva garantier per 31 december 2011 Kaprifolkött ek för (företagssamverkan) kr Consumentor ek för (personalkooperativ) kr Gudagott ek för (personalkooperativ) kr Påslakanet AB (dotterbolag till socialt företag) kr Reposition ek för (personalkooperativ) kr Sol & Måne ek för (kooperativ förskola) kr Rabash ek för (personalkooperativ) kr Berghemmet ek för (personalkooperativ) kr Vedugnsbageriet Sandhult (personalkooperativ) kr Totalt kr varav kr lokalt utställt, samt kr via Mikrofonden för Social Ekonomi och Lokal Utveckling. Se även vår hemsida för ytterligare information om ett antal av våra kunder.www.kgfsocialekonomi.se 7

8 cum pane Ekologisk Bakverkstad. Västsvensk Byggkonst. Medlemmar Antal medlemmar, som betalat insatser i föreningen var den 31 december 2011, 46 stycken föreningar, banker och kooperativ: Coompanion Göteborgsregionen Sparbanken Tanum Karins Döttrars Väv- och konstkooperativ Länsbygderådet Sjuhärad Vägen Ut! kooperativen Karins Döttrars halvvägshus Hotell Le Mat B&B Coompanion Sjuhärad TCD Gbg/Säve Ada Trädgård Ekobanken medlemsbank DHR Göteborg Café Solberg Charlottenlunds Parkförening Kooperativet Oliven Coompanion Fyrbodal Coompanion Skaraborg Alternativ Handel Beatebergs Hunddagis Bergsjöns Kultur & Mediaverkstad Anlita i Göteborg Coop Medlem Väst (fd Konsumentföreningen Väst) KFO-Service AB HSB Nordvästra Götaland HSB Göteborg Berghemmet-Vourikoti Greta Folksam Kooperativ Handel Fram Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg Social Ekonomi Sjuhärad Västsvenska Idrottsförbundet Västergötlands Idrottsförbund Göteborgs Smartest Travel Cum Pane Ekologisk Bakverkstad Förskolan i Åmål Getaware Västsvensk Byggkonst Dansbyrån i Gbg Kaprifolkött Gudagott Consumentor Påslakanet Fastighets AB Vedugnsbageriet i Sandhult Rabash RepositionRabash Reposition 8

9 förlagsinsatser 2011 belopp i kronor Följande organisationer har tecknat förlagsinsatser: Coompanion Sjuhärad Vägen Ut! kooperativen Sparbanken Tanum Karins Döttrars Väv- och konstkooperativ Konsumentföreningen Väst HSB Göteborg Greta Karins Döttrars Väv- och konstkooperativ Folksam Västra Götalandsregionen Coompanion Göteborgsregionen Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg Coompanion Fyrbodal Kooperativ Handel Fram Summa styrelse KGF Social Ekonomi, Västra Götaland Vald vid ordinarie föreningsstämma Ordinarie ledamöter: Claes Bergqvist Sjuhärad, Länsbygderådet, ordförande Sven Bartilsson Göteborg, Coompanion, vice ordförande Mats Mellblom Skaraborg, Coompanion Skaraborg Björn Johansson Bohuslän, Konsumentföreningen Bohuslän Camilla Olsson Bohuslän, Studieförbundet Vuxenskolan Elisabet Mattson Göteborg, Kooperativet Greta Suppleanter: Rosie Rothstein Ingrid Westerfors Göteborg, Västra Götalandsregionen, SER Göteborg, Ekobanken Valda revisorer: Auktoriserad revisor Bengt Pettersson, KPMG Lotta Forslind, Coompanion Fyrbodal, revisorssuppleant, tillika lekmannarevisor Valberedning: Ulla Herlitz, Ekobanken Pernilla Svebo Lindgren, Vägen ut! kooperativen Maria VE Johansson, VGR (Rådet för Social Ekonomi) Verksamhetsledning bestod av: Göteborg (Jan Svensson, verksamhetsledare), Fyrbodal (Ann Uggla Flodin), Sjuhärad (Anders Lindauer), Skaraborg (Maria Henriksson) Föredragande inför styrelsen och tillika verksamhetsledare är Jan Svensson. 9

10 våra produkter och tjänster Garantier Ca 3.5 % i årlig avgift. Förlagsinsats/medlemsinsats Ca 3.5 % i årlig avgift/avkastning. Aktiekapital Mål över 3.5 % i årlig avkastning. Mikrolån 3.5 % i ränta. Arbetet med att hantera garantier, ansökningar mm finansieras av VGR, TVV. affärsplan, nyckeltal Affärsplan, nyckeltal Målsättning Antal rådgivna Antal kunder Finansieringsvolym 1 mkr 2,5 mkr 6 mkr Extern samfinansiering 0,5 mkr 1,5 mkr 4 mkr Totalt finansieringsvolym 1,5 mkr 4 mkr 10 mkr Extern samfinansiering Bla med hjälp av Almi, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, mm Nyckeltal Intäkter kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr Finansiella poster kr kr kr Resultat efter kr kr bokslutsdispositioner och skatt Eget kapital kr kr kr Antal kunder Antal finansieringar Antal medlemmar Garantier och finansiella engagemang totalt kr kr kr 10

Årsredovisning. med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012. Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening

Årsredovisning. med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012. Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening Årsredovisning med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012 Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning Verksamhetsberättelse Ordföranden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst ÅRSREDOVISNING 2014 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Index 1. Del Historia Livscykel Genomförande Startprocessen Affärsmodell

Index 1. Del Historia Livscykel Genomförande Startprocessen Affärsmodell MICROFONDEN VÄST Sammanfattning Mikrofondan Väst är en organisation som erbjuder garantier och annat finansiellt stöd till den sociala ekonomins organisationer i Västra Götalandsregionen. Organisationen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Väst. Org nr:

ÅRSREDOVISNING. Väst. Org nr: ÅRSREDOVISNING 2015 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2016 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Stadgar för Hamnens Företagsgrupp, ideell förening ( Gällande fr o m 2015--) FIRMA 1 Föreningens firma är Hamnens Företagsgrupp, ideell förening. ÄNDAMÅL 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagen

Läs mer

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun) Seminariet Kooperativ -ett smart sätt att driva företag Catharina Andersson, ordförande i Konsumentföreningen Norrort, hälsade alla välkomna till seminariet och informerade om konsumentföreningen och varför

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Snöveltorp byalag inbjuder till

Snöveltorp byalag inbjuder till Snöveltorp byalag inbjuder till Fiber i Snövelstorp Hej kära granne! Vi är nu klara med insamlingen av intresseanmälningar och upphandling! Intresset har varit mycket stort och vi är nu i dagsläget 117

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Finansiering för lokal utveckling

Finansiering för lokal utveckling Finansiering för lokal utveckling Eftermiddagen 14:15 Om att påverka sitt eget investeringskapital, Röstånga Utvecklings AB (svb) och Flyinge Utveckling 15:00 Banken som lokal utvecklingsaktör, Christina

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Övre Norrlands Kreditgarantiförening

Årsredovisning. Övre Norrlands Kreditgarantiförening Årsredovisning för Övre Norrlands Kreditgarantiförening Ek. för. 769610-7791 Räkenskapsåret 2011 Innehåller kallelse till årsstämma. 1 2 Kallelse till föreningsstämma med Övre Norrlands Kreditgarantiförening

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Civilsamhället Social Ekonomi Definition Omfattning - Ekonomi

Civilsamhället Social Ekonomi Definition Omfattning - Ekonomi Civilsamhället Social Ekonomi Definition Omfattning - Ekonomi Linköping 20130212 Gordon Hahn 1 2 - AGENDA Vad är civilsamhället idéburet företagande social ekonomi socialt företagande Hur stor är denna

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1

Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Samverkan med social ekonomi HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Vad är social ekonomi? Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer