Årsredovisning. med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012. Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening"

Transkript

1 Årsredovisning med Verksamhets- och Förvaltningsberättelse år 2012 Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ekonomisk förening

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årsredovisning Verksamhetsberättelse Ordföranden har ordet 3 Utställda aktiva garantier och investeringar per 31 december Vårt kapital 4 Beredning av garantier och investeringar 5 Efterfrågan, behov och vår nytta Vidgad verksamhet Externa samarbeten och projekt 6 Informationsinsatser och vägledning 6 Organisation 7 Förvaltningsberättelse Styrelsens förslag till resultatdisposition 8 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER SAMT NOTER 11 2

3 ÅRSREDOVISNING Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland 1 januari december 2012 Verksamhetsberättelse Ordföranden har ordet Vi ser en stark framväxt för den sociala ekonomin i alla dess former samtidigt som vi ser att de klassiska fi nansieringsvägarna är ganska tveksamma till dessa organisationer när det kommer till frågan om att låna pengar. Antingen man fokuserar på produkter, som känns samhällsnyttiga eller på att ge människor, som står långt från arbetsmarkanden en sysselsättning är de samarbetsformer, som fi nns inom social ekonomi passande. Vi har koncentrerat vår fi nansieringshjälp till denna sektor eftersom vi ser att vi gör nytta fl era gånger, dels hjälper vi dessa företag, dels fi nns det ofta en stark samhällsnytta i den verksamhet våra kunder bedriver. Under 2012 har vi breddat vår verksamhet med nya former för att stödja våra kunder eftersom behoven varierar och vårt ursprungliga koncept att bara skriva garantier för lån kändes lite begränsande. Under året har vi också påbörjat arbetet med att utöka vårt kapital så att vi kan stödja fl er och större projekt. Vi har fått erbjudande om kapitalstöd från några stora europeiska fonder som arbetar inom social ekonomi. Samtidigt vill vi få in ytterligare kapital från svenska fi nansiärer för att få en lämplig balans. Jag vill tacka styrelsen för deras idoga arbete och våra medlemmar för förtroende att förvalta och vidareutveckla verksamheten och vi ses på stämman. Claes Bergqvist 3

4 UTSTÄLLDA AKTIVA GARANTIER OCH INVESTERINGAR PER 31 DEC 2012 Le Mat Fastighet AB Ägs av ett socialt företag (socialt arbetskooperativ), franchise, Bed and Breakfast. Vilka erbjuder arbetsplatser för personer som tidigare varit i långvarig arbetslöshet. Genom vår garanti har vi varit delaktiga i att lösa deras fi nansieringsbehov vid utbyggnad av antal uthyrningsbara rum. REposition ek för En medarbetarägd arkitektbyrå inom miljöområdet (Resilient urban design and architecture). Vi har bidragit till att lösa deras behov av att hantera likviditetsförändringar under året. Berghemmet-Vuorikoti Ett hemtjänstkooperativ. Vi bidragit till att lösa deras likviditetsbehov (tyvärr konkurs 2012) Vedugnsbageriet Sandhult Ett personalägt ekobageri utanför Borås, vilka erbjuder ekologiskt matbröd. Genom vår garanti var vi delaktiga i att lösa deras investeringsbehov, bla en vedugn och ombyggnad av fastighet. Vägen ut! Kooperativen ( Ny 2012) Ett koncortie av sociala företag. Genom vår garanti var vi delaktiga i att lösa investeringsbehov i en av deras verksamheter. De har under året kunnat erbjuda ett stort antal personer i utanförskap sysselsättning i sina verksamheter. ReMade4U (Ny 2012) Ett nystartat socialt företag inom möbelrenovering. Genom vår investering (vi placerade kapital i form av medlemsinsatser) kunde verksamheten etablera sig, och därmed möjliggjort för ett antal personer i utanförskap att erhålla sysselsättning. Consumentor ( Ny 2012) Ett medarbetarägt kooperativ som utvecklar innovationer inom miljöområdet. Genom vår garanti är vi del av att stödja deras utvecklingsarbete. Dansbyrån (Ny 2012) Ett gemensamägt företag bestående av koreografer. Verksamma inom danskonsten. Genom vår garanti har vi bidragit till den garanti som behövs för att erhålla ett hyreskontrakt. Sol och Måne ( Ny 2012) En personalkooperativ förskola. Genom vår garanti har vi möjliggjort ett lån som används för likviditetsfl uktationer under året. Deras verksamhet är en del av att lösa den stora efterfrågan på barnomsorg i Göteborg. Totalt har vi investerat och garanterat kr. Utöver det fi nns beslut 2012 på kr (Lindens Trädgårdar, Rabash, Café Tellus), gör sammanlagt kr. Då vi eftersträvar en balans i riskexponering, och vill ha kapacitet för tilläggssatsningar, så har vi cirka kr som kan användas under nästa år. VÅRT KAPITAL Ett antal medlemmar har placerat kapital i form av förlagsinsatser, vilket ligger som bas för det kapital vi kan garantera. Vi har ett kapital om ca 1,2 Mkr. Se Not 4 Förlagsinsatser. 4

5 BEREDNING AV GARANTIER OCH INVESTERINGAR Styrelsen och verksamhetsledningen har noggrant och omfattande, berett ett antal ärenden under året. Fem stycken som lett till garantier och investeringar 2012, två stycken beslut som togs 2012, men verkställs i början av 2013, plus ett ärende som är under fortsatt beredning, och ett ärende som fi ck avslag. Utöver detta ett fl ertal konkreta förfrågningar, där vi hjälpt sökande till andra lösningar, t ex Almi, bankkontakter, alternativa fi nansieringslösningar. Det som är unikt med just KGF Social Ekonomi Västra Götaland är styrelsens specifi ka och nära kunskap och förståelse för målgruppen, dvs föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund mm. Det gör att denna sektor lättare kan erhålla lån av banker, vid samarbete med oss. En annan viktig faktor är att verksamheten ägs av aktörer inom social ekonomi, är ett kooperativ, och därmed har social ekonomins aktörer möjlighet att påverka verksamheten Under 2012 har vi fördjupat och integrerat samarbetet med den nationella organisationen Mikrofonden för Social Ekonomi och Lokal Utveckling (som är registrerade hos Finansinspektionen), och som ägs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och Ekobanken, vilket gör att våra garantier formellt utställes mot bank via dem. Sedan starten 2007 har vi ställt ut 26 garantier. EFTERFRÅGAN, BEHOV OCH VÅR NYTTA 2012 Styrelsen ser att det fi nns ett stort behov av garantier, fi nansiering och investeringar, liksom ett stort behov av kunskap både bland föreningar och banker/fi nansiella aktörer kring fi nansiering inom social ekonomi. Genom vårt arbete kan aktörer inom social ekonomi växa och bli än mer konkurrenskraftiga, vilket leder till att fl er människor i utanförskap (arbetslöshet, sjukdom, mm) direkt kan få arbete i t ex sociala företag. Vi är därmed ett av verktygen i samhället som skapar ett mer hållbart och sammanhållet samhälle (CSR perspektiv). En dimension som inte syns i slutresultatet i form av utställda garantier, är att när KGF informerar och diskuterar med föreningar om garantier, så resoneras det givetvis brett om den unika föreningens behov. I många fall hittar man lösningar som inte kräver garantier eller investeringar av oss i slutändan, det vill säga KGF hjälper till att lösa ett fi nansiellt behov, men får själva inte utställa en garanti eller göra en investering. Dvs vi gör större nytta än det som syns i vår balansräkning. I samarbete med Almi och Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande har ett antal garantier samfi nansierats med KGF Social Ekonomi. En effektiv lösning för garantitagaren och en riskreducering för oss. Är även ett sätt att dra mer kapital till social ekonomin än det kapital vi själva har i vår balansräkning, dvs kapitalet växlas upp den vägen. Andra lösningar än garantier och investeringar från oss är bland annat att banken tar bort kravet på borgen helt och hållet, att man hittar en lösning som inte kräver banklån, att Almi kan ta det helt och hållet, eller att man kommer fram till att lån i dagsläget inte är en bra lösning. Vi vill säga att KGF Social Ekonomi Västra Götaland fungerar som en katalysator i fi nansiering inom Social Ekonomi. KGF fungerar även som en kunskapsförmedlare och medvetandegörare i fi nansiella frågor. Vi ser att behovet av garantier och investeringar bland annat fi nns hos sociala företag, då deras medlemmar har svårt att få lån (många har kreditanmärkningar), eller då föreningar är engagerade i projekt. EU-projekt kräver att man betalar fakturor och löner först, och sedan rekvirerar föreningen pengar från EU, och efter någon månad får föreningen tillbaka pengarna. Det ställer stora krav på likviditet och banklån eller checkkredit är en lösning där KGF kan gå in med garanti. Även kooperativ och föreningar som efter 1 2 år hamnar i en bra tillväxt, har också behov av utökade likvida medel för att tillväxten inte skall hämmas. 5

6 VIDGAD VERKSAMHET var första året vi, utöver att ställa ut garantier, även kunde erbjuda andra former av fi nansiering. Tex placera kapital i förlagsinsatser, medlemsinsatser i ekonomiska föreningar, placera kapital i aktier, i Aktiebolag inom Social ekonomi, samt andra former av fi nansieringar. Denna vidgning gör oss mycket mer fl exibla i att lösa en förenings behov av kapital. Vi gjorde det i praktiken genom att bla investera kr i medlemsinsatser i ReMade4U, som är ett socialt företag inom möbelbranschen. EXTERNA SAMARBETEN OCH PROJEKT Under 2012 ansvarade vi för ett projekt fi nansierat av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Ett projekt inom Sociala innovationer. Detta möjliggjorde för oss att utveckla och prova nya fi nansiella verktyg, informera aktörer om alternativa fi nansieringsmetoder, t ex inom crowdfunding, bearbetade internationella investerare, bla investerarkooperativen Sefea och Sofi catra, som är villiga att investera i social ekonomi i västra Sverige, vilket vi gör inom ramen för den Europeiska organisationen REVES (samarbete inom social ekonomi området) mm. För de internationella presumtiva investerarna tog vi fram en engelsk presentation om vår verksamhet. Har även tagit fram en svensk presentation för svenska presumtiva fi nansiärer. Vi arrangerade en investerarträff i oktober, där vi bl a bjöd in etablerad kooperation. Det har resulterat i att bl a HSB Göteborg beslutat sig för att investera i vår verksamhet, och fl er är på ingång. Flera kommuner har visat intresse för vår verksamhet under året, särskilt pga att de ser vår verksamhet som ett verktyg att stödja utvecklingen av sociala företag. Vi arrangerade 15 mars ett finansieringsseminarium som belyste fi nansieringsutmaningar för social ekonomiområdet. Ca 80 deltagare. Där bla Ekobanken, Sofi catra (europeiskt investerarkooperativ) informerade om fi nansieringslösningar. Seminariet syftade även till att öka kunskapen bland kooperativ och föreningar avseende fi nansieringslösningar. På vår hemsida fi nns mer detaljer och fi lmer kring detta. KGF har ett nära samarbete med Coompanion i Västra Götaland. Coompanion fungerar här som en viktig informations- och marknadsföringskanal till såväl gamla som nya kooperativ och föreningar i regionen. Detta möjliggör att vi med mycket små medel kan få stort genomslag i våra informations och marknadsföringsaktiviteter. KGF samarbetar även med Almi, Stiftelsen kooperativt nyföretagande, banker, t ex Sparbanken Tanum, Ekobanken och ett urval Swedbankkontor. Ett viktigt samarbete eftersom banktjänstemän når presumtiva kunder. Under året har vi fördjupat samarbetet med Mikrofonden för Social ekonomi och Lokal utveckling. En arena som skall möjliggöra för nationellt kapital från bl a etablerad kooperation att nå oss. I styrelsen fi nns representanter från kooperationen, föreningar, länsbygderåden, studieförbund, bank, med fl era, och därigenom når man ut i dessa organisationer. INFORMATIONSINSATSER OCH VÄGLEDNING Under året har verksamheten kontinuerligt informerat föreningar och kooperativ om fi nansieringsmöjligheter. Det handlar inte bara om att informera om garantier och investeringar, utan att ge inspiration och kunskap kring hur föreningar, kooperativ, byalag m fl skall fi nansiera sin verksamhet. Vi möter verksamheter genom samarbetet med Coompanion, via möten, informationsträffar och seminarier. Även via Ekobanken når information om vår verksamhet ut. Bl a har Ekobanken en regional representant som under året tipsat oss om fl era möjliga case. Information går även ut via mailutskick i samarbete med Coompanion, ca sex st per år, vilket når fl era tusen mottagare. Vi vägleder även föreningar kring andra möjligheter till fi nansiering, såsom 6

7 Almi, dela resurser, vad man skall tänka på när man möter banken. Information och vägledning är minst lika viktigt, om inte viktigare än garantigivandet och investeringar i sig, då detta når så många fl er, och löser än fl er hinder för verksamheter inom social ekonomi. ORGANISATION Medlemmar Antal medlemmar, som betalat insatser i föreningen var den 31 december 2012, 48 stycken föreningar, banker och kooperativ, se medlemmar i fotnot. Styrelse KGF Social Ekonomi, Västra Götaland, Vald vid ordinarie föreningsstämma Ledamöter som valdes för 2 år: Björn Johansson Konsumentföreningen Bohuslän, Mats Mellblom Coompanion Skaraborg Camilla Olsson Studieförbundet Vuxenskolan VG Region Ledamöter som valdes för 1 år Elisabet Mattson Göteborg, Kooperativet Greta Ledamöter som kvarstår i styrelsen ytterligare ett år Claes Bergqvist Hela Sverige skall leva Sjuhärad, Ordförande Sven Bartilsson Göteborg, Coompanion, Vice Ordförande Suppleanter som valdes för 1 år: Rosie Rothstein Västra Götalandsregionen, SER Ingrid Westerfors Ekobanken Valda revisorer Auktoriserad revisor Bengt Pettersson, KPMG Lotta Forslind, Coompanion Fyrbodal, revisor 2 Carina Malmer, Coop Medlem Väst, revisorssuppleant Valberedning Ulla Herlitz, Ekobanken (sammankallande) Pernilla Svebo Lindgren, Vägen ut! kooperativen Maria VE Johansson, VGR (Rådet för Social Ekonomi) Styrelsen har under 2012 haft fem styrelsemöten. 29 feb, 23 april, 31 maj, 5 sept, 11 dec Verksamhetsledning bestod av: Göteborg (Jan Svensson, verksamhetsledare), Fyrbodal (Ann Uggla Flodin), Sjuhärad (Anders Lindauer), Skaraborg (Maria Henriksson) Föredragande inför styrelsen och tillika verksamhetsledare är Jan Svensson 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 I samarbete med 16

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst ÅRSREDOVISNING 2014 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland! Inbjudan till medlemskap, tecknande av andelar, samt investering i Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland Utveckla finansieringsmöjligheter för Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext

Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext Dokumentation från seminarietillfälle 3 i serien Sista fredagen i varje månad kooperativa idéseminarier. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening och europakooperativ - grundläggande motiv för ny lagtext

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer