ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 Väst"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar... 4 Vårt kapital... 5 Efterfrågan, behov och vår nytta Utställda aktiva garantier och investeringar per 31 december Externa samarbeten och projekt... 8 Informationsinsatser och vägledning... 9 Organisation Förvaltningsberättelse Styrelsens förslag till resultatdisposition...11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Noter

3 ÅRSREDOVISNING Mikrofonden Väst 1 januari december 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordföranden har ordet Mikrofonden Väst erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper (d.v.s. den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland. Efter att under några år breddat vår verksamhet, bytt namn och grafisk profil ser vi nu att ytterligare fem Mikrofonder startat runt om i Sverige med vår förening som modell. På andra ställen finns planer, som ännu inte realiserats fullt ut. Som samordnande organisation fungerar Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige Ekonomisk Förening (oftast kallad Mikrofonden Sverige). Under 2014 har betydande kapital tillförts verksamheten vilket ger stora möjligheter inför framtiden. Mikrofonden Väst har under året fått in kr från Bengtsfors kommun och avtalat om kr från Göteborgs Stad. Mikrofonden Sverige har fått löfte om upp till kr från Fackförbundet Kommunal varav en del redan överförts. De senare pengarna kommer att spridas till de lokala Mikrofondernas verksamhet men de exakta villkoren är ännu inte helt klara. Arbetet med att utöka vårt kapital kommer att fortgå men nu kommer vi framförallt att arbeta med att de resurser vi fått till förfogande också kommer ut i aktiv användning. Jag vill tacka styrelsen för deras idoga arbete och våra medlemmar för förtroendet att förvalta och vidareutveckla verksamheten och vi ses på stämman. Claes Bergqvist 3

4 Mikrofonden Västs förtroendevalda revisorer Carina Malmer och Lotta Forslind. MIKROFONDEN VÄSTS VERKSAMHETSIDÉ Till sociala ekonomins aktörer i Västra Götaland erbjuda möjlighet att lyfta av det personliga borgenskapet vid lån samt bistå vid andra finansiella behov. Genom att erbjuda kreditgarantier och andra finansiella instrument såsom placeringar i förlagsinsatser, aktiekapital, eller mikrolån. BEREDNING AV GARANTIER OCH INVESTERINGAR Styrelsen och verksamhetsledningen har noggrant och omfattande berett ett antal ärenden under året (från ett antal sociala företag och föreningar). Två förfrågningar har lett till garantier och investeringar Utöver detta fanns ett flertal konkreta förfrågningar, där vi hjälpt sökande till andra lösningar, t ex Almi, bankkontakter, alternativa finansieringslösningar. Då vi haft begränsat kapital under året har vi genom samarbete med externa aktörer funnit lösningar för de kreditsökande sociala företagen som är mer omfattande än vad vår balansräkning tillåter. Vad som är unikt med just Mikrofonden Väst är styrelsens specifika och nära kunskap och förståelse för målgruppen, dvs föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund mm. Vår insats gör att denna sektor lättare kan erhålla lån av banker, vid samarbete med oss. En annan viktig faktor är att verksamheten ägs av aktörer inom social ekonomi, är ett kooperativ och därmed ett empowermentverktyg för sektorn. Under 2014 har vi utvecklat samarbetet med bl a SEFEA (europeisk samarbetsorganisation för etiska banker) och initierat ett EU projekt kring finansieringssamverkan mellan offentliga och privata aktörer för social ekonomi, samt utvecklat samverkan med den nationella organisationen Mikrofonden för Social Ekonomi och Lokal Utveckling (som är registrerade hos Finansinspektionen). Den nationella Mikrofonden ägs av Hela Sverige ska leva, Coompanion, JAK, Ekobanken samt Mikrofonden Väst, vilket gör att våra garantier formellt utställes mot bank via dem. Sedan starten 2007 har vi ställt ut 35 garantier. 4

5 VÅRT KAPITAL Ett antal medlemmar har placerat kapital i form av förlagsinsatser, vilket ligger som bas för det kapital vi kan garantera. Under 2014 har vi fått ytterligare kapital 200 tkr från Bengtsfors kommun, samt avtal om 5 MSEK i lån från Business Region Göteborg (BRG). EFTERFRÅGAN, BEHOV OCH VÅR NYTTA 2014 Styrelsen ser att det finns ett stort behov av garantier, finansiering och investeringar, liksom ett stort behov av kunskap i dessa frågor både bland föreningar och banker/finansiella aktörer. Genom vårt arbete kan aktörer inom social ekonomi växa och bli än mer konkurrenskraftiga, vilket leder till att fler människor i utanförskap (arbetslöshet, sjukdom, mm) direkt kan få arbete i t ex sociala företag. Vi är därmed ett av verktygen i samhället som skapar ett mer hållbart och sammanhållet samhälle (CSR perspektiv). En dimension som inte syns i slutresultatet i form av utställda garantier, är att när Mikrofonden Väst informerar och diskuterar med föreningar om garantier, så resoneras det givetvis brett även om den unika föreningens andra behov. I många fall hittar man lösningar som inte kräver garantier eller investeringar av oss i slutändan, det vill säga Mikrofonden Väst hjälper till att lösa ett finansiellt behov, men får själva inte utställa en garanti eller göra en investering. Dvs vi gör större nytta än det som syns i vår balansräkning. I samarbete med Almi och Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande har ett antal garantier samfinansierats. En effektiv lösning för garantitagaren och en riskreducering för oss. Detta är även ett sätt att dra mer kapital till sociala ekonomin än det kapital vi själva har i vår balansräkning medger, dvs kapitalet växlas upp den vägen. Andra lösningar än garantier och investeringar från oss är bland annat att banken tar bort kravet på borgen helt och hållet, att man hittar en lösning som inte kräver banklån, att Almi kan ta det helt och hållet, eller att man kommer fram till att lån i dagsläget inte är en bra lösning. Vi menar att Mikrofonden Väst fungerar som en katalysator i finansiering inom social ekonomi. Mikrofonden Väst fungerar även som en kunskapsförmedlare och medvetandegörare i finansiella frågor. Vi ser att behovet av garantier och investeringar bland annat finns hos sociala företag, då deras medlemmar har svårt att få lån (t ex kreditanmärkningar), eller då föreningar är engagerade i projekt. EU-projekt kräver att man betalar fakturor och löner först, sedan rekvirerar föreningen pengar från EU, och efter någon månad får föreningen tillbaka pengarna. Det ställer stora krav på likviditet. Banklån eller checkkredit är här en lösning där Mikrofonden Väst kan gå in med garanti. Även kooperativ och föreningar som efter 1 2 år hamnar i en bra tillväxt har också behov av utökade likvida medel för att tillväxten inte skall hämmas. 5

6 2 Lång ekför, en kvartersscen för nöje och kultur. Bild: Stina Olsson Arbetsträning Lärjeåns Kafé&Trädgårdar UTSTÄLLDA AKTIVA GARANTIER OCH INVESTERINGAR PER 31 DEC 2014 Returum (ny 2014) Socialt arbetsintegrerat företag (kooperativ). Secondhand butik i Mölndal. Frippe och Frida ekför (ny 2014) Medarbetarägt café och vintageförsäljning. Sentient Sweden ekonomisk förening Personalägt mjukvarubolag. Utvecklar styrsystem för bilindustrin. Skygoblin Medarbetarägd verksamhet, utvecklar dataspel Rabash ekför Personalägd kommunikationsbyrå 2 Lång ekför En kvartersscen för nöje och kultur. CDEKL ekför, Le Mat BB Ägs av ett socialt franchiseföretag (socialt arbetskooperativ) och driver Bed and Breakfast. Företaget Le Mat BB erbjuder arbetsplatser för personer som tidigare varit i långvarig arbetslöshet. Genom vår garanti har vi varit delaktiga i att lösa deras finansieringsbehov vid utbyggnad av ett antal uthyrningsbara rum. 6

7 Lindens Trädgårdar ekför En medarbetarägd verksamhet som utför skötsel av trädgårdar och offentliga grönytor. REposition ek för En medarbetarägd arkitektbyrå inom miljöområdet (Resilient urban design and architecture). Vi har bidragit till att lösa deras behov av att hantera likviditetsförändringar under året. Vedugnsbageriet Sandhult Ett personalägt ekobageri utanför Borås som erbjuder ekologiskt matbröd. Genom vår garanti var vi delaktiga i att lösa deras investeringsbehov, bla inköp av en vedugn och ombyggnad av fastighet. Vägen ut! Kooperativen Ett konsortie av sociala företag. Fondens garanti var ett stöd i att lösa ett investeringsbehov i en av deras verksamheter. De har under året kunnat erbjuda ett stort antal personer i utanförskap sysselsättning. ReMade4U Ett nystartat socialt företag inom möbelrenovering. Genom vår investering (vi placerade kapital i form av medlemsinsatser) kunde verksamheten etablera sig, och därmed möjliggjort för ett antal personer i utanförskap att erhålla sysselsättning. Consumentor Ett medarbetarägt kooperativ som utvecklar innovationer inom miljöområdet. Mikrofondens garanti bidrar till att stödja deras utvecklingsarbete. Dansbyrån Ett gemensamägt företag bestående av koreografer som är verksamma inom danskonsten. Genom vår garanti har vi bidragit till den garanti som behövs för att erhålla ett hyreskontrakt. Totalt har vi investerat och garanterat kr. Medarbetare Le Mat Bed and Breakfast. 7

8 EXTERNA SAMARBETEN OCH PROJEKT Under 2014 ansvarade vi för ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket med temat Utveckling av samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Detta projekt möjliggör för oss att utveckla och prova nya finansiella verktyg, informera aktörer om alternativa finansieringsmetoder, t ex inom crowdfunding. Vidare möjliggör projektet att bearbeta internationella investerare, bl a investerarkooperativen Sefea och Soficatra, som är villiga att investera i social ekonomi i västra Sverige, vilket vi gör inom ramen för den Europeiska organisationen REVES (samarbete inom social ekonomiområdet) mm. För de internationella presumtiva investerarna tog vi fram en engelsk presentation av vår verksamhet. Det långsiktiga och uthålliga samarbetet med Västra Götalandsregionen, som bl a baseras på det regionala programmet kring social ekonomi har varit en förutsättning för att utveckla vår verksamhet. Första kommunen som investerat i Mikrofonden Väst är Bengtsfors kommun som har placerat kr i form av förlagsinsatser och medlemsinsats. Vi har även ingått ett samarbetsavtal som tydliggör hur vi tillsammans kan stärka finansieringen av föreningar i denna kommun. Under året har vi kommit i mål med sökt samarbete med Göteborg Stad, vilket manifesteras dels av ett samarbetsavtal, dels av ett villkorat skuldebrev. Vi har den vägen erhållit kr som vi kan använda för garantier till sociala företag, social ekonomi i Göteborg. I detta samarbete ingår även ett projektstöd som BRG erbjuder föreningar, sociala företag. Vi deltog i en VGR-utbildning kring SROI ( sex heldagar), som handlar om social avkastning på investeringar. Vi använde vår kund ReMade4You som case. Resultatet blev att vi i analysen kom fram till ett SROI-värde på 5-9:1, dvs med en satsad krona upplevde deltagarna ett ökat värde mellan 5 till 9 kronor. Vilket bör anses som en bra social investering. Vi (bland många andra föreningar) har skrivit på Regionala Överenskommelsen med Västra Götalandsregionen, vilket synliggör hur regionen skall samverka med social ekonomi. Mikrofonden Väst har ett nära samarbete med Coompanion i Västra Götaland. Coompanion fungerar här som en viktig informations- och marknadsföringskanal till såväl gamla som nya kooperativ och föreningar i regionen. Detta möjliggör att vi med mycket små medel kan få stort genomslag i våra informations- och marknadsföringsaktiviteter. Mikrofonden Väst samarbetar även med Almi, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, banker, t ex Sparbanken Tanum, Ekobanken och ett urval Swedbankkontor samt SEB. Ett viktigt samarbete eftersom banktjänstemän når presumtiva kunder. Under året har vi fördjupat samarbetet med Mikrofonden för Social ekonomi och Lokal utveckling. En arena som skall möjliggöra för nationellt kapital från bl a etablerad kooperation att nå oss. Under året har vi bidragit till att det 8

9 startas Mikrofonder i Skåne, Halland, Örebro, Jämtland, Östergötland med flera län. Vi har även engagerat oss i ett projekt som ägs av Hela Sverige, finansierat av Jordbruksverket, drivs av Ulla Herlitz, som möjliggjort starten av Mikrofonder i andra delar av landet, bl a Mikrofonden Skåne, mfl. I styrelsen finns representanter från kooperationen, föreningar, länsbygderåden, studieförbund och bank, och därigenom når man ut i dessa organisationer. Mikrofonden Väst samarbetar även med Almi, Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, banker, t ex Sparbanken Tanum, Ekobanken, JAK, och ett urval Swedbankkontor samt SEB. INFORMATIONSINSATSER OCH VÄGLEDNING Under året har verksamheten kontinuerligt informerat föreningar och kooperativ om finansieringsmöjligheter. Det handlar inte bara om att informera om garantier och investeringar, utan också att ge inspiration och kunskap kring hur föreningar, kooperativ, byalag m fl skall finansiera sin verksamhet. Vi möter verksamheter genom samarbetet med Coompanion, via möten, informationsträffar och seminarier. Även via Ekobanken når information om vår verksamhet ut. Bl a har Ekobanken en regional representant som under året tipsat oss om flera möjliga case. I samarbete med kommunerna Bengtsfors och Göteborg så sprids information om oss. Information går även ut via mail i samarbete med Coompanion, ca sex st per år, vilket når flera tusen mottagare. Vi vägleder även föreningar kring andra möjligheter till finansiering såsom Almi, dela resurser, vad man skall tänka på när man möter banken. Information och vägledning är minst lika viktigt, om inte viktigare än garantigivandet och investeringen i sig, då detta når så många fler och löser än fler hinder för verksamheter inom social ekonomi. Genom vår hemsida samt mikrofondenvast sprider vi information. Medlemmar Antal medlemmar, som betalat insatser i föreningen var den 31 december 2014, 55 stycken föreningar, banker och kooperativ. 9

10 ORGANISATION Styrelse Mikrofonden Väst, Vald vid ordinarie föreningsstämma Ledamöter som valdes för 2 år: Mats Mellblom Coompanion Skaraborg Camilla Olsson Coompanion Fyrbodal Björn Johansson Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg Ledamöter som kvarstår i styrelsen ytterligare ett år Claes Bergqvist Länsbygderådet Sjuhärad Sven Bartilsson Coompanion Göteborgsregionen Ingrid Westerfors Ekobanken Suppleanter som valdes för 1 år: Rosie Rothstein Västra Götalandsregionen, Social ekonomins råd Christina Aspestedt Almi Väst Ulf Clark Coop Medlem Väst Peter Wendel Growth Managemengt AB, nyval Val av ordförande och vice ordförande Claes Bergqvist ordförande. Sven Bartilsson, vice ordförande Valda revisorer Bengt Pettersson, KPMG, auktoriserad revisor Lotta Forslind, Coompanion Fyrbodal, revisor Carina Malmer, Coop Medlem Väst, revisorssuppleant Valberedning Ulla Herlitz, Ekobanken (sammankallande) Peter Forsberg, Karriär Kraft Maria VE Johansson, VGR (Rådet för Social Ekonomi) Styrelsen har under 2014 haft sju styrelsemöten. 24 feb, 18 mars, 22 april, 4 juni, 28 aug, 14 okt, 4 dec Verksamhetsledning bestod av: Göteborg (Jan Svensson, verksamhetsledare), i samarbete med Fyrbodal (Ann Uggla Flodin), Sjuhärad (Anders Lindauer), Skaraborg (Maria Henriksson) Föredragande inför styrelsen och tillika verksamhetsledare är Jan Svensson. 10 Jan Svensson.

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Mikrofonden Väst ek.för. Org.nr Styrelsen i Mikrofonden Väst ek.för. får härmed avge redovisning för föreningens räkenskapsår 1/ till 31/ Under 2014 har föreningen implementerat verksamhetsidéen att utöver utställande av garantier även finansiera med förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital och annan finansiering. Det ingicks även ett avtal med Business Region Göteborg avseende ett villkorat lån om 5 MSEK för utställande av garantier till verksamheter i Göteborgsområdet. Föreningen har under 2014 beslutat om fem garantier, varav två stycken implementerades, och det finns idag tretton aktiva garantiåtaganden. Under året har föreningen drivit ett projekt finansierat av Västra Götalandsregionen (VGR) och Tillväxtverket, samt påbörjat medverkan i ett EU-projekt. STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att årets vinst kr samt balanserad förlust kr, dvs total förlust kr, balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 11

12 RESULTATRÄKNING Belopp i kr Not RÖRELSENS INTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m RÖRELSEKOSTNADER Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster SKATTER 0 0 Årets resultat

13 BALANSRÄKNING Belopp i kr Not 31/ / TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fodringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not Bundet eget kapital Andelskapital Förlagsinsatser Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Ställda panter Spärrade bankmedel Ansvarsförbindelser Generellt borgensåtagande

15 NOTER NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Förlagsinsatserna redovisas från och med 2009 under eget kapital. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningens intäkter består av bidrag och fakturerade tjänster. Inkomster från tjänster intäktsföres i den period de avser. Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på ett sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar upptas med det belopp varmed de efter individuell prövning beräknas inflyta. NOT 2 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Belopp i kr Återföring avs. befarat borgensåtagande NOT 3 Andra långfristiga fordringar Belopp i kr Andelar i Mikrofonden för social ekonomi Andelar i ReMade4U Nedskrivning av andelar i ReMade4U Summa NOT 4 Kassa och bank Belopp i kr varav för borgensåtaganden spärrade medel

16 NOT5 Andelskapital Belopp i kr Följande organisationer har erlagt medlemsinsats: Coompanion Göteborgsregionen Sparbanken Tanum Karins Döttrars Väv- och konsthantverkskooperativ Hela Sverige ska leva Sjuhärad Vägen ut! kooperativen Villa Vägen Ut! Karin, KSPT i Göteborg ek.för Le Mat B& B, CDEKL i Göteborg ek. för Coompanion Sjuhärad Villa Vägen ut! Solberg, TCD Göteborg Säve Ek.för Ada Trädgård Ekobanken medlemsbank DHR Göteborg Vägen ut! Lärjeåns Cafe och Trädgårdar Ek.för Charlottenlunds Parkförening Kooperativet Oliven Coompanion Fyrbodal Coompanion Skaraborg Beatebergs Hunddagis Bergsjöns Kultur&Mediaverkstad Coop Medlem Väst KFO-Service AB HSB Nordvästra Götaland HSB Göteborg Kooperativet Greta ekför Folksam Kooperativ Handel Fram Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg Social Ekonomi Sjuhärad Västsvenska Idrottsförbundet Västergötlands Idrottsförbund Göteborgs Smartest Travel Cum Pane Ekologisk Bakverkstad Förskolan Myran i Åmål ek. för Getaware ekonomisk förening Västsvensk Byggkonst Dansbyrån i Gbg Kaprifolkött Gudagott Consumentor Le Mat Fastighet AB (svb) (fd Påslakanet Fastighets AB) Vedugnsbageriet i Sandhult Rabash ekför RePosition ekför Hela Sverige ska leva Fyrbodal ReMade4U ek.för Göteborgsregionens Länsbygderåd Lindens Trädgårdar Studieförbundet Vuxenskolan VG Lång ek.för Sentient Sweden ek.för SkyGoblin ek.för Frippe och Frida ek.för Bengtsfors Utvecklings AB

17 Stiftelsen Ekocentrum Karriär-Kraft Kompassen ek.för Summa NOT 6 FÖRLAGSINSATSER Belopp i kr Följande organisationer har tecknat förlagsbevis: Coompanion Sjuhärad Vägen ut! kooperativen Sparbanken Tanum Karins Döttrars Väv- och konsthantverkskooperativ Coop Medlem Väst HSB Göteborg Kooperativet Greta Villa Vägen ut! Karin, KSPT i Göteborg ek.för Folksam Västra Götalandsregionen Coompanion Göteborgsregionen Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg Coompanion Fyrbodal Göteborgsregionens Länsbygderåd Hela Sverige ska leva Fyrbodal Coompanion Skaraborg Bengtsfors Utvecklings AB Hela Sverige ska leva Sjuhärad Summa NOT 7 ANSVARSFÖRBINDELSE Belopp i kr Generellt borgensåtagande för Sentient Sweden ek.för Generellt borgensåtagande för Berghemmet Vourokoti ek.för Summa

18 Göteborg Styrelsen: Claes Bergqvist Ordförande Sven Bartilsson Vice Ordförande Mats Mellblom Ledamot Camilla Olsson Ledamot Björn Johansson Ledamot Ingrid Westerfors Ledamot Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Göteborg Bengt Petersson Aukt. Revisor Lotta Forslind Revisor 18

19 Mikrofonden Väst ekför. Org nr: Packhusplatsen Göteborg Tfn: I samarbete med 19

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer