Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)"

Transkript

1

2 Seminariet Kooperativ -ett smart sätt att driva företag Catharina Andersson, ordförande i Konsumentföreningen Norrort, hälsade alla välkomna till seminariet och informerade om konsumentföreningen och varför den tillsammans med ABF Norra Stor-Stockholm har tagit initiativet till seminariet. Moderator Alice Bah Kuhnke Vad är social ekonomi Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun) Social ekonomi definieras på följande vis: Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Begreppet social ekonomi omfattar verksamheter som funnits länge och har en stark tradition i landet. Gemensamt är att de bygger på demokratiska värderingar, medlemsnytta och allmännytta. Även om verksamhetens syfte är vinstintresset är det för verksamheternas överlevnad viktigt att ett ekonomiskt överskott skapas som kan vidareutveckla verksamheten. Seminariet syftar till att skapa kontakt mellan den etablerade kooperationen som har lyckats i sitt uppdrag och nya kooperativ som står för många nya utmaningar. För alla kooperativ gäller nämligen den internationella kooperations sjätte paragraf: Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå. Susanne Pontvik, Chokolatte Café i Rimbo Driver ett koooperativt café i Rimbo, inom ramen för Service och samverkan i Nortälje kommun. Detta gör hon med stor framgång tillsammans med de övriga i kooperativet. Susanne svar för dagens mat och chokladtårtor. Hon efterfrågar bra samverkan med etablerad kooperation och bra inköpskanaler för sina råvaror.

3 De kooperativa principerna Vad kan den etablerade kooperationen erbjuda? Nina Jarlbäck, KF Det finns två viktiga skillnader mellan kooperativ och aktiebolag. o En medlem en röst o Överskottet fördelas till medlemmarna För oss är det viktigt med värderingsstyrning men det utvecklas nu även inom privata företag. För ett kooperativ är det viktigt att generera ett överskott som kan fördelas till medlemmarna. För nya kooperativ är starthjälp viktigt, men därefter gäller affärsmässighet. All verksamhet inom KF syftar till ekonomisk nytta och en hållbar utveckling. Vi delar upp nyttobegreppet i affärsnytta, medlemsnytta och samhällsnytta. n Den etablerade kooperationen hade svårt med det egna kapitalet under åren finansieringsfrågan blev då den överskuggande. Även om Sverige nu går in i en recession får vi inte hamna i samma situation. Konsumentföreningen Svea, där jag är ordförande, sitter med i samtliga lokala Coompanion inom vårt verksamhetsområde. KF är mer centralstyrt men öppnar allt mer för butikerna att köpa in lokalt. Viktigt att förändra lagstiftningen för ekonomiska föreningar. KF arbetar för det gentemot näringsdepartementet. En viktig uppgift för oss är hjälpa nykooperationen att få mer offentligt stöd. Förvirrande med alla begrepp kooperation, ekonomisk förening, social ekonomi, tredje sektor, coompanion etc. Christa Löwl, riksbyggen Riksbyggen har aktiva ägare och ca 20 tusen förtroendevalda. Våra ägare är våra kunder. Vi är affärsdrivande med en demokratisk organisation och struktur. För oss är samhällsengagemang och hållbarhet viktigt. Riksbyggen har nu en tydlig inställning till de kooperativa värderingarna. Vi har också återinfört återbäringen. Vi stödjer Initiativ och Coompanion i landet men ej i Stockholm. Viktigt för nya kooperativs utveckling att inköpsavtal ses över för att underlätta utvecklingen.

4 Anna Mariner, OK Viktigt med ett eget kapital som byggs upp av medlemmarna. Tyvärr får inte längre nystartade kooperativ starta sparkassor. För OK är sparkassan en ryggrad med 1,4 mdr kr. En viktig lärdom för nya kooperativ är att inte glömma att man just är ett kooperativ. Det gjorde OK i slutet av 1900-talet men nu är vi tillbaka! OK har 1,3 milj medlemmar. Det är svårt att dra lärdomar från vår verksamhet för nykooperationen, men vi har vårt kapital. Vi har själva lite problem med engagemanget hos våra medlemmar. Vi kanske kan lära något av nykooperationen? Håkan Berg, HSB Norra Stor-Stockholm HSB ägs direkt av enskilda medlemmar. Nyproduktion för bosparande medlemmar. Skillnaden mot privata är att de lämnar när färgen torkat. Vi finns kvar hos medlemmarna och deras bostäder. Den vinst vi gör används för att konsolidera och utveckla verksamheten. Det ger oss större frihet att agera långsiktigt till skilnnad mot börsbolagens kortsiktiga tänkande. För nya kooprativ finns en erfarenhetsbank i HSB:s lokala bostadsrättsföreningar. En samverkan i det lilla kan vara viktigt. Vi kan hjälpa till med lokaler, utbildning och kunskapsutbyte men det är viktigt att kraften kommer underifrån. Tidigare gav vi ekonomiskt stöd till kooperativ i Filippinerna. Nu har vi i stället växlat över till kompetensstöd och då ser vi att utvecklingen tar bättre fart. Anki Martens, HSB Omsorg HSB Omsorg är ett aktiebolag som ägs av HSB Stockholm. Det är utmanande att vara ett aktiebolag som ägs av ett kooperativ samtidigt som vi verkar på en offentligt finansierad marknad. Viktigt med att de grundläggande värderingarna är levande. Vi har tagit över personalkooperativ om saknat en värdegrund. För oss är det viktigt med demokrati kundernas inflytande över verksamheten. Tyvärr är erfarenheten att små personalkooperativ inom hemtjänsten har svårt att överleva. Kommunerna bör sänka de ekonomiska kraven vid upphandlingar. Däremot är det viktigt att hålla uppe kvalitetskraven. Kanske HSB Omsorg kan stötta nya kooperativ genom att skapa ett franchisingparaply? Kyrkan störst på social ekonom Anders Roos, Sollentuna församling Inom kyrkan har folk alltid gått samman och hjälpt åt. Den idén har alltid funnits eftersom det är en mänsklig drift. Anders redogjorde för begreppet kredofobi. Kredo=tro på och fobi=vara rädd för. Vi pratar ofta om islamofobi men det finns en för allt som är engagemang. En fobi för

5 människor som är tydliga i sitt engagemang. Från år 2000 är kyrkan fri från staten. Fler människor går till kyrkan än till fotbollsmatcherna. Kyrkan har barnverksamhet, konfirmandverksamhet (30% av ungdomarna) och vuxenverksamhet. Grundekonomin bygger på medlemsavgifterna. Sollentunas årliga budget är milj.kr. varav ca 40 milj.kr. i medlemsavgifter. Vår internationella solidaritet omfattar bl a stöd till en flickskola i Betlehem. Inom diakoniverksamheten ses vi ibland som kommunernas städgumma. Svårt med förhålla sig till enskilda när kommunerna drar ner sin verksamhet. Hur kan vi bättre samordna resurserna mellan oss, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Svårt för den enskilda med alla olika lagrum. I Sollentuna bedriver vi ett Livscentrum med café och socialt stöd. Här kan vi ta hand om människor som rör sig kring ett kommersiellt centrum och som ingen vill ta ansvar för. I Örebro bedriver kyrkan alternativa former för äldreboende. Är det möjligt för kyrkorna i Sollentuna att tillsammans bilda ett äldreboende/seniorboende? Viljan finns nog men formerna? Hur kan vi samordna frivilliginsatser? Alla är välkomna på sina villkor men det finns också de som är negativa. Finns det risker för framtida samverkan? Ja, det kan finnas risker utifrån olika ideologiska grunder. Samarbete med kommunerna Marie Pernebring, Sigtuna kommun Många kommuner håller på och tar fram olika förhållningssätt för den sociala ekonomin. Ambitionen för Sigtuna är att bygga upp nya verksamheter för människor som står utanför arbetsmarknaden, för avknoppade kommunala verksamheter och för landsbygdens utveckling. Marie är projektanställd bl a för att bygga upp en kunskap inom kommunen kring social ekonomi samt utveckla kontakter med organisationer inom den sociala ekonomin. Hon upplever att det saknas kunskap om associationsformen ekonomiskförening/kooperativ. Vi måste bli tydliga på våra idéer och inte bara begreppet social ekonomi. I kontakterna med kommunerna gäller det vara tålmodig och inte ge upp! Formen sociala företag kan få en stor funktion när det gäller långvarig samhällsnyttig sysselsättning. Här är samverkan med arbetsförmedlingen och jobb- och utvecklingsgarantin viktig. Finansiering Annika Laurén, Ekobanken och Bridget Wedberg, Coompanion Roslagen Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Stockholm (KGFSE) är till för att ge säkerhet (borgen) för organisationer inom den sociala ekonomin. Ekobanken finansierar verksamheter bl a inom den sociala ekonomin. Banken har rådgivare som tillsammans med den sökande organisationen bedömer affärsplaner, trovärdighet i idéer, budgetar m.m. viktig med organisationernas bidrag till sociala, kulturella och ekologiska mervärden. För att motverka riskerna för kreditförluster byggs nätverk upp kring låntagaren. Lån ges inte till hela det sökta beloppet utan ett eget kapital måste

6 finnas hos den sökande. En idé är kanske att låta den etablerade kooperationen följa nystartade kooperativ? Ekobanken är 10 år gammal och ägs av sina medlemmar. Insatsen är nu 1 000kr. Omslutningen är på 325 milj.kr. Bankens räntor ligger i nivå med övriga banker, men ibland finns det insättare som i stället för avkastning önskar att ge lån med bättre villkor till vissa verksamheter. Banken har aldrig haft några kreditförluster. Rådgivning - Hur gör man för att komma igång? Susanne Johansson, Coompanion Stockholm och Bridget Wedberg, Coompanion Roslagen Coompanion I Stockholm och Roslagen ger gratis rådgivning till människor som är intresserade av att driva företag. Rådgivningen ges tills man är redo att starta en ekonomisk förening dvs ett kooperativ. För att få gratis rådgivning måste man vara minst tre personer. Coompanion hjälper till med allt som behövs vid en start som att kartlägga möjligheter, informera om regelverk m.m. Svårigheter för befintliga verksamheter som knoppas av från offentlig sektor är oftast att man plötsligt tar över arbetsgivaransvaret. Coompanions organisation är en central organisation Coompanion Sverige med minst ett regionalt Coompanion i varje län. I Stockholm finns dock två Coompanion Stockholm och Coompanion Roslagen. Verksamheten har en grund i ett statligt uppdrag från NUTEK att ge stöd till kooperativt nyföretagande. Det som växer kraftigt nu är socialt företagande. Här gäller dock en omvänd ordning, det gäller att ge stöd till människor genom att försöka hitta idéer som kan leda till arbete. Sektor 3 Tankesmedjan för det civila samhället Alice Bah Kuhnke Alice berättade om sitt uppdrag för Sektor 3, den tankesmedja för det civila samhället som konstituerade sig den 28 oktober Sektor 3 är finansierat av Uppgiften är att finansiera forskning som granskar det civila samhället. Med det civila samhället menas exempelvis kyrkan, idrottsrörelsen, kooperationen etc. Sektor 3 ska försöka hitta nya idéer och spränga de gamla invanda boxarna. Med hjälp av forskare studeras nya möjligheter och inom sektorn ska idédebatt skapas. Tanken är att få ett långsiktigt samtal kring hur skiktet mellan privat och offentlig sektor dvs hur det civila samhället ska utformas.

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Utveckla finansieringsmöjligheter. Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland! Inbjudan till medlemskap, tecknande av andelar, samt investering i Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland Utveckla finansieringsmöjligheter för Kooperation och Social Ekonomi i Västra Götaland!

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Kooperation och alternativa driftsformer

Kooperation och alternativa driftsformer Dokumentation från seminarietillfälle 1 2012 i serien En fredag i månaden kooperativa idéseminarier. Kooperation och alternativa driftsformer Tid: 2012-02-10, kl 12.00 15.00 Plats: Karlstad universitet,

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS

Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS INNEHÅLL 1. INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 Coompanion Skaraborg 3 1.2 PASS Plattform för Arbetsintegrerande Sociala

Läs mer

Lokala krafter mot globalt tryck?

Lokala krafter mot globalt tryck? 1 Lokala krafter mot globalt tryck? Om den sociala ekonomin www.kommunal.se 2 Fakta och debatt Rapporter publicerade under det senaste året: 4. I stressens spår. En rapport om ohälsan under 90-talet av

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport

Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport Kort sammanfattning Sociala Ekonomin i Motala har genomfört en kvalitativ kartläggning av Motalas tredje sektor och tagit fram förslag på externt och internt

Läs mer