Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning."

Transkript

1 Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Palliativ vård Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne: Riktlinjer palliativ vård vid livets slut Handläggare: Ann-Marie Wästholt, Ingrid Johansson Ansvarig: Kerstin Hallonqvist, Marita Wikström Dokument-ID: Sign: Datum: Sida: 1 (15) Revideras: Utgåva: 3 Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning.

2 (2)15 Innehållsförteckning Överenskommelse... 1 för vård av patient/kund i livets slut... 1 för Ljusdals kommuns befolkning... 1 Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning... 3 Bakgrund...3 Syfte... 3 Palliativ vård... 3 De fyra hörnstenarna... 4 Socialtjänstlagen... 4 Så här arbetar vi för vår befolkning inom Ljusdals kommun Familjeläkares uppgift/ansvar... 5 Rådgivningsläkares uppgift/ansvar... 5 Rådgivningssjuksköterskans uppgift/ansvar... 5 Distriktssköterskans uppgift/ansvar... 6 Närvårdsavdelningens nattsjuksköterskas uppgift/ansvar... 6 Vårdkoordinators uppgift/ansvar... 6 Rehabiliteringspersonalens uppgift/ansvar (arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast)... 7 Kuratorns uppgift/ansvar... 7 Präst/Diakons uppgift/ansvar... 7 Biståndshandläggares uppgift/ansvar... 8 Enhetschefs uppgift/ansvar... 8 Hemtjänstpersonals uppgift/ansvar... 8 Medicinsk trygghetsplats (se bilaga 1)... 8 PAH (Palliativ Avancerad Hemsjukvård)-pärm (bilaga 2)... 8 Närståendestöd... 9 Läkemedelshantering (bilaga 3)... 9 Reflekterande samtal... 9 Uppföljning/avslut med vårdpersonal (bilaga 4)... 9 Närståendeuppföljning... 9 Författningar (bilaga 5)... 9 Bilagor Bilaga 1 Riktlinjer Medicinsk trygghetsplats Bilaga 2 PAH-pärm (palliativ avancerad hemsjukvård) Bilaga 3 Läkemedelshantering Bilaga 4 Uppföljning/avslut med vårdpersonal Bilaga 5 Författningar

3 (3)15 Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning. Bakgrund En arbetsgrupp med representanter från kommun, landsting och Svenska kyrkan har på uppdrag av Närvårdsrådet arbetat fram riktlinjer för vårdtagare i palliativ vård inom Ljusdals kommun. Verksamheten bygger på befintliga lokala resurser och samverkan mellan kommun och landsting. Arbetsgruppen deltagare: Läkare: Jan Winblad, Primärvård Enhetschef: Elizabeth Kisch-Juvall, Ljusdals kommun Biståndshandläggare: Kristina Nilsson, Ljusdals kommun Distriktssköterska: Monica Bjurling, Primärvård Vårdkoordinator: Anne-Marie Wästholt, Primärvård Vårdenhetschef: Rigmor Fahlberg, Primärvård Arbetsterapeut: Eva Pettersson, Primärvård Diakon: Ulla Hofverberg, Svenska kyrkan Verksamhetsutvecklare: Ingrid Johansson, Ljusdals kommun Syfte Att ge en säker och trygg individuell vård i livets slutskede för befolkningen inom Ljusdals kommun. Palliativ vård Denna överenskommelse omfattar patient/kund i livets slutskede. Övergången från kurativ vård till palliativ vård ska vara klargjord av behandlande läkare tillsammans med patient och närstående. Brytpunkten inom palliativ vård är när vården ändrar inriktning och mål. Den är ofta inte distinkt utan en process över tid med en förskjutning av vårdinnehållet från målet att rädda liv och förlänga liv till att försöka bibehålla eller öka livskvaliteten hos patienten. Beslutet kan vara svårt att ta, men det är avgörande för vårdresultatet, eftersom målet med vården förändras. Att fastställa brytpunkten och kommunicera detta är den enskilt viktigaste faktorn för att varje patient ska få en optimalt god vård i livets slutskede. Dokumenteras i journalen av familjeläkare. Palliativ vård syftar till en aktiv helhetsvård av hela människan och dennes närstående under vägen fram till döden. Palliativ vård omfattar både en tidig och en sen fas, den tidiga fasen kan vara upp till månader och år, i motsats till den sena fasen som kan omfattas av dagar eller veckor. Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patient/kund och dennes närstående utan att vare sig förlänga patient/kunds liv eller att påskynda dennes död. Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process. Patient/kund och dennes närstående väljer så långt det är möjligt var den sjuke vill vårdas och avsluta sitt liv.

4 (4)15 De fyra hörnstenarna Symtomkontroll Analysera, behandla, följa upp och dokumentera symtom. Kommunikation Kommunikation inom och mellan arbetslag, med patient och närstående. Teamarbete Samarbete mellan olika yrkeskategorier mot patient/kunds mål. Närståendestöd Stöd till närstående under vårdtiden och efter dödsfallet. I WHO:s definition betonas helhetssynen av patienten utifrån de fyra dimensionerna, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt omhändertagande. Att se människan som en helhet är basen för en god palliativ vård och den sjukes möjlighet till välbefinnande ökar. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (SoL) anger innehållet i hemtjänstens insatser. Dessa kan delas in i uppgifter av omvårdnads- och servicekaraktär. Med omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska, existentiella och/eller sociala behov upp till skälig levnadsnivå. Med serviceinsatser avses praktisk hjälp med hemmets skötsel. Så här arbetar vi för vår befolkning inom Ljusdals kommun. Anmälan görs till vederbörande distriktssköterska som vid behov får stöd av vårdkoordinator. Anmälan kan komma från: - slutenvården via vårdplaneringsmöte där kommunens biståndshandläggare, distriktssköterska och/eller primärvårdens vårdkoordinator, närstående och patient/kund deltar. Personal från Rehabiliteringen, Ljusdal deltar när behov föreligger. - remiss från specialistklinik till vårdkoordinator. - remiss från familjeläkare, och i samråd med distriktssköterska, till vårdkoordinator med anmälan om trygghetsplats till Närvårdsavdelningen. - vård och omsorgsplanering inom respektive distrikt inom Ljusdals primärvård kan aktualisera ett ärende. Videokonferens används för vård och omsorgsplanering när det är möjligt. Patient/kund erbjuds en namngiven vårdkontakt från primärvården. Så långt som möjligt tillgodoses patient/kunds önskemål. En patient/kund kan ha flera vårdkontakter. Utsedd vårdkontakt ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Vald vårdkontakt registreras i patientjournalen och i PAH-pärmen. Patient/kund ska ha tydliga uppgifter om vem som är vårdkontakt och hur han/hon kan nås. Så få som möjligt är inblandade i varje enskilt ärende och utifrån patient/kunds behov och vilja. Sjuksköterska och läkare ska vara tillgängliga dygnet runt.

5 (5)15 Utifrån etnisk bakgrund, andliga och religiösa behov skall patient/kunds önskemål uppmärksammas. Dokumenteras i patient/kunds journal. De som inte har utsedd ansvarig familjeläkare erbjuds Närvårdsavdelningens rådgivningsläkare. 1 läkare och 2 distriktssjuksköterskor, har en rådgivande funktion gentemot sina kollegor inom primärvården.. Medicinsk trygghetsplats erbjuds på Närvårdsavdelningen. Önskvärt att berörda yrkesgrupper träffas och delger varandra information i anslutning till/eller innan första hembesöket. PAH-pärm upprättas av distriktssköterska med stöd av vårdkoordinator. Vård och omsorgsplan upprättas och dokumenteras. Patient/kund och dennes närståendes önskemål och vilja ska genomsyra planen. Vid första besöket hemma hos patient/kund är berörda yrkesgrupper från kommun och primärvård närvarande. Distriktssköterska och familjeläkare är givna deltagare vid första hembesöket. Kontinuerliga hemsjukvårdsbesök görs för att skapa trygghet för patient/kund och dennes närstående. Registrering i Palliativa registret av behörig personal i landstinget och kommunen. Familjeläkares uppgift/ansvar Medicinska bedömningar och insatser, samverkan med övriga yrkesgrupper. Medverka i vård och omsorgsplanering Samtal med patient/kund och dennes närstående och vid behov förtydliga brytpunktssamtalet. Vid inskrivning i PAH skrivs intyg om närståendepenning och ordination av vid behovsläkemedel till distriktssköterska/sjuksköterska. Rådgivningsläkares uppgift/ansvar Ge råd och kompetensstöd till familjeläkare. Familjeläkare för de patienter/kunder som inte har en namngiven läkarekontakt. Ansvara för att palliativa behandlingsprinciper hålls aktuella och att informationen sprids till berörd personal. Delta i Landstinget Gävleborgs palliativa nätverksträffar. Rådgivningssjuksköterskans uppgift/ansvar Ge råd och kompetensstöd till distriktssköterskor/sjuksköterskor. Ansvara för utbildning, skötsel av pumpar och andra tekniska hjälpmedel. Sprida information till berörd personal. Delta i Landstinget Gävleborgs palliativa nätverksträffar. Utbyta erfarenheter omvärldsspaning.

6 (6)15 Distriktssköterskans uppgift/ansvar Erbjuda patient/kund fast vårdkontakt och ge tydlig information hur man nås. Samordna alla insatser i samarbete med kommunens enhetschef. Upprätta PAH-pärm med stöd av vårdkoordinator. Upprätta vård och omsorgsplan, som dokumenteras i Journal III Rapporteringsansvar till kollegor inom Järvsö HC. Färila HC, Ljusdals HC, Närvårdsavdelningen, Rehabiliteringen Ljusdal och Psykosociala enheten. Telefonuppföljning, telefonrådgivning, hembesök, medicinska insatser i samarbete med läkare. Kommunicera med hemtjänstpersonalen i medicinska frågor. Regelbundna samtal med patient/kund och dennes närstående, där patient/kunds önskemål och behov står i fokus. Uppdatering av PAH-pärm. Uppföljningsansvar i samarbete med kommunens enhetschef. Dokumentation i Journal III. Ansvara för kompetenshöjning till berörd personal. Uppföljning av delegerade hälso- och sjukvårdande insatser. Registrera i Nationella palliativa registret. Närvårdsavdelningens nattsjuksköterskas uppgift/ansvar Ansvara för planerade insatser i hemsjukvården enligt upprättad vård och omsorgsplan. Telefonrådgivning mellan kl Hembesök mellan Dokumentation i Journal III. I Los samarbetar kommun och landsting när ett palliativt ärende aktualiseras, vilket innebär möjlighet för sjuksköterska/distriktssköterska att vara i beredskap nattetid. Vårdkoordinators uppgift/ansvar Ingå i rådgivningsteamet Mottagare och registrering av remisser i vårdinformationssystemet ELVIS Vara ett stöd till distriktssköterska och biståndshandläggare/enhetschef i de samordnade insatserna. Utarbeta en rutin för att utse en fast vårdkontakt för patient/kund. Vara ett stöd till distriktssköterskorna vid registrering av patienter i palliativ avancerad hemsjukvård. Informera Närvårdsavdelningen när patient/kund erbjuds medicinsk trygghetsplats till avdelningen. Vägleda distriktssköterskorna vid upprättande av PAH-pärm och vård och omsorgsplan. Initiera och delta i vård och omsorgsplanering på uppdrag av läkare och sjuksköterska på Närvårdsavdelningen.

7 (7)15 Delta i akutsjukhusens vård och omsorgsplaneringar på uppdrag av distriktssköterska. Samarbeta med Rehabiliteringen Ljusdal och/eller Psykosociala enheten runt enskilda ärenden vid vård och omsorgsplaneringar på akutsjukhusen. Dokumentation i Journal III och Melior. Rehabiliteringspersonalens uppgift/ansvar (arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast) Rehabiliteringspersonal tar emot patient/kund på mottagningen, men gör även hembesök. Rehabiliteringspersonalen ger information och stöd till närstående, samverkar med primärvårdens övriga personalgrupper samt med kommunens personal. Medverkar i utformningen av vård och omsorgsplanen. Är fast vårdkontakt för patient/kund om denne framför önskemål om detta. Arbetsterapeuten Stödjer patient/kund i de aktiviteter som han/hon önskar utföra samt ge tips om hur dessa kan utföras på ett energibesparande sätt. Vid behov görs bedömning av åtgärder i bostaden samt utprovning av tekniska hjälpmedel för att möjliggöra och underlätta vården i hemmet. Dietisten Bedömer patient/kunds nutritionsstatus och utifrån detta, behov av energi, näring, konsistensanpassning och näringstillskott vid undernäring/risk för undernäring, aptitlöshet, illamående, smakförändringar samt tugg- och sväljsvårigheter. Vid behov görs hembesök. Sjukgymnasten Arbetar bland annat med rörelseträning för att upprätthålla självständig rörelseförmåga samt undvika smärtande felställningar. Vid behov ges andningsbehandling och utprovning av tekniska hjälpmedel. Kuratorns uppgift/ansvar Erbjuder samtal till patient/kund, närstående och personal utifrån aktuella behov. Medverkar vid behov vid vård och omsorgsplaneringar. I samarbete med präst/diakon vara ett stöd till patient/kund, närstående och personal. Är fast vårdkontakt för patient/kund om denne framför önskemål om detta. Präst/Diakons uppgift/ansvar Erbjuda samtal och stöd till patient/kund och närstående som behöver samtala om livet, framtiden, andliga och existentiella frågor. I samarbete med kurator vara ett stöd till patient/kund, närstående och personal. Vid behov förmedla kontakt med andra trossamfund förutom Svenska kyrkan.

8 (8)15 Biståndshandläggares uppgift/ansvar Delta i vård och omsorgsplanering på sjukhus/alternativt via webbkamera och i hemmet. Bevilja bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Insatserna kan bestå av personlig omvårdnad i hemmet t.ex. att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt service t.ex. hjälp med tvätt och inköp. Biståndshandläggaren gör vid behov uppföljning utifrån dialog med enhetschef. Enhetschefs uppgift/ansvar Ansvarar för att berörd personal sammankallas, när behov uppstår under ett pågående ärende. Ansvarar för fortbildning/kompetenshöjning av hemtjänstpersonal. Uppföljningsansvar i samarbete med distriktssköterska där enhetschef är sammankallande. Hemtjänstpersonals uppgift/ansvar Hemtjänstpersonalens ansvar grundas på det av biståndshandläggaren beviljade biståndet. Kommunicera med distriktssköterska/sjuksköterska i medicinska frågor Kommunicera med patient/kund och/eller närstående på patient/kunds villkor. Återföra till enhetschefen när förändringar sker i det aktuella ärendet. Medicinsk trygghetsplats (se bilaga 1) Patienter erbjuds medicinsk trygghetsplats på Närvårdsavdelningen, Ljusdals Närsjukhus. PAH (Palliativ Avancerad Hemsjukvård)-pärm (bilaga 2) Patient/kund som är i behov av palliativ vård har en PAH-pärm. Målsättningen är att öka den medicinska säkerheten och underlätta samordning av information mellan patient/kund och olika vårdgivare. PAH-pärmen är ett gemensamt dokument som tillhör patienten och följer honom/henne under sjukdomstiden och är inte en journalhandling. I PAH-pärmen kan patient/kund, närstående, hemtjänstpersonal eller sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, rehabiliteringspersonal) skriva. De senare personalkategorierna har dokumentationsskyldighet i patientjournal och antecknar samma sak som i PAH-pärmen. Då patient/kund avlidit kan PAH-pärmen sparas av anhöriga eller kasseras. Ansvarig för upprättande av PAH-pärm är distriktssköterska med stöd av vårdkoordinator.

9 (9)15 Närståendestöd Närståendestöd omfattar information om närståendepenning (se PAH-pärm) Anhörigavlösning kan beviljas av biståndshandläggare med vissa timmar per månad. Närståendestöd/samtal kan erhållas av diakon och/eller kurator samt kommunens anhörigkonsulent. Läkemedelshantering (bilaga 3) PM för rekommenderade läkemedel i palliation finns på Järvsö, Färila-Los, Ljusdals hälsocentral, akutmottagningen Ljusdals Närsjukhus, distriktssköterskemottagningen Ramsjö och Närvårdsavdelningen Ljusdals Närsjukhus. På dessa enheter (undantag Ljusdals hälsocentral och akutmottagningen Ljusdal) finns också en särskild läkemedelsbox att använda i akuta skeden. Utsedd personal med läkemedelsansvar ansvarar för att boxen är uppdaterad. Reflekterande samtal Om behov uppstår finns möjlighet för vårdpersonal att både enskilt och i grupp reflektera över vårdsituationen tillsammans med diakon och/eller kurator. Kommunens enhetschef sammankallar berörd personal inom landsting och kommun. Distriktssköterskan ansvarar för att berörd personal inom landstinget sammankallas, om insatserna endast utförs av landstingets personal. Uppföljning/avslut med vårdpersonal (bilaga 4) När en patient/kund avlidit skall berörd personal sammankallas för en summering och genomgång av det gemensamma arbetet. Enhetschef är sammankallande. Närståendeuppföljning När patient/kund avlider på Närvårdsavdelningen kontaktar den sjuksköterska som var i tjänst vid tidpunkten för dödsfallet närstående, 1:a gången några dagar efter dödsfallet, 2:a gången efter begravningen, 3:e gången tre månader efter dödsfallet. Avlider patient/kund i det egna hemmet beslutas i samband med uppföljning/avslut vem som ansvarar för närståendeuppföljningen. Närståendekontakterna sker med samma tidsintervaller som ovan. Enhetschef är sammankallande.

10 (10)15 Medicinsk trygghetsplats Bil 1 Ljusdals kommuns invånare erbjuds medicinsk trygghetsplats på Närvårdsavdelningens HSL-platser när ej akutsjukhusens insatser behövs och vårdbehovet ej faller inom kommunens ansvar. Patienter som är kända för Närvårdsavdelningens personal genom tidigare vårdtillfälle och där den utskrivande läkaren i samråd med patient och närstående erbjudit patienten en medicinsk trygghetsplats på närvårdsavdelningen. Patienter med remiss från öppen och sluten vård där Närvårdsavdelningens läkare i samarbete med vårdkoordinator och avdelningens sjuksköterska bedömer och beviljar en medicinsk trygghetsplats på närvårdsavdelningen. Förutom de 8 vårdplatser som finns på avdelningen kan patienter som har sin medicinska trygghetsplats på avdelningen belägga ytterligare 2 vårdplatser. Skulle dessa 2 överbeläggningsplatser vara belagda hänvisas patienten till Hudiksvalls sjukhus. Patient och närstående ska erhålla god information om innebörden av medicinsk trygghetsplats. Avdelningen och Ljusdals akutmottagnings personal är informerad om medicinsk trygghetsplats till Närvårdsavdelningen via dokumentation i Journal III samt ett dokument i pärm på akuten och Närvårdsavdelningen. Familjeläkare och distriktssköterskor är informerade om vilka patienter som har medicinsk trygghetsplats på avdelningen och vilka kriterier som gäller. När behov av sjukvård på Närvårdsavdelningen föreligger kontaktar familjeläkare eller jourläkare, i samarbete med distriktssköterska, avdelningens tjänstgörande sjuksköterska. Patienten skrivs in av tjänstgörande läkare på Närvårdsavdelningen dagtid när denne är i tjänst. Övrig tid skrivs patienten in av akutmottagningens jourhavande läkare. Patienten tas emot på avdelningen utan att behöva gå via akutmottagningen.

11 (11)15 Läkemedelshantering Bil 3 PM REKOMMENDERADE ORDINATIONER FÖR LÄKEMEDEL I PALLIATION (modifierat efter förlaga från palliationsteamet i Söderhamn) Farmaka i tablettform kan sättas ut och ersättas med injektioner eller möjligen stolpiller. Det handlar i regel om behandling av ångest och smärta i detta skede. Eventuellt utsättes även plåster Durogesic (eller annat morfinplåster). Effekt av Durogesic avhängigt av hudcirkulationen vilken ofta avtar vid livets slut. Om patienten skall ha kvar långtidverkande morfinanalgetika tänk på att extra doser av injektion Morfin skall utgöras av 1/6 av dygnsdosen långtidsverkande. Injektion Morfin 10 mg/ml s.c. För dosberäkning dygnsdos tänk på att halvera dygnsmängden av tidigare givet tablett Dolcontin och eller tablett Morfin. Den framtagna dygnsmängden fördelas på 6 dostillfällen under dygnet. Injektion Hydromorfon 10 mg/ml Aktuellt vid behov av större mängd injektion Morfin (oftast aktuellt vid större mängder morfin givet via morfinpump) Är 5 gånger mer potent än Morfin varför alltså 1/5 av morfindosen räcker. Injektion MorfinScopolamin 10 mg + 0,4mg/ml s.c. Används för att minska terminal rosslighet. Dos 0,5-1 ml vid behov, max 3-4 ml per dygn. Injektion Robinul 0,2mg/ml s.c Alternativ till MorfinScopolamin vid terminal rosslighet. Dos 2ml/0,4mg) 1-4 gånger per dygn. Fördelen med Robinul är att den har längre duration än MorfinScopolamin. Injektion Midazolam 5mg/ml s.c. Ångestdämpande med kortvarig effekt, 2-3 timmar. Om patienten tidigare står på Stesolid eller liknande kan man börja med 1 ml, annars är begynnelsedosen 0,5 ml. Kan upprepas obegränsat antal gånger. Injektion Stesolid 5mg/ml i.v. Ångestdämpande medel med lång halveringstid (upp till timmar) tänk på risken för kumulation och medvetslöshet. Dosering 0,5-1ml v b. Rectiol Stesolid 5mg eller 10 mg Nästan lika snabbt och effektivt som i.v. Se ovan. Injektion Haldol 5mg/ml s.c Vid illamående 0,3ml (1,5mg) vid behov, max 4 ml(20 mg) per dygn

12 (12)15 MORFINPUMP Användes med inj Morfin 10mg/ml eller oftare inj Hydromorfon 10mg/ml (Hydromorfon är 5 gånger starkare än morfin) Morfinpumpen insättes på ml/timme. Uträkning av lämplig dos: Summera dygnsmängd av tidigare givna morfinpreparat. Omvandla till motsvarande mängd oralt givet morfin. Dela med två för att få dygnsmängd parenteralt givet morfin. För att få fram dos per timme dela med 24 Antal ml per timme av 10 mg/ml lösningen blir förstås 10 gånger mindre än antal mg per timme. Ex Pat står på t Dolcontin 30 mg x 2 samt har sista dagarna fått cirka 4 tabletter t Morfin 10mg som extradoser. Dygnsmängd peroralt morfin blir då 100mg. Motsvarande mängd parenteralt morfin blir 100 delat med två = 50 mg/dygn = 5 ml Morfin 10 mg/ml. Per timme blir det 50 delat med 24 = 2,08 mg/timme = 0,21 ml/timme av morfinlösningen. Bolusdos vid smärtgenombrott är timdosen x 2. Pumpen är spärrad så att bolusdoser inte kan ges mer än 3 gånger per timme (var 20:e minut ). Vid otillräcklig smärtlindring höj timdosen. Förslagsvis höjning med 25-50%. Morfinpumpen rymmer 50 ml, lösningen måste bytas 1 gång per vecka. Om dygnsmängden i ml morfin blir så stor att man måste byta (fylla på) för ofta använder man Hydromorfonlösning som ju är 5 gånger starkare.

13 (13)15 INNEHÅLL LÄKEMEDELSBOX PALLIATIV MEDICINERING INJ MORFIN 10 MG/ML (2 ST) INJ MORFIN-SKOPOLAMIN 10+0,4 MG/ML INJ MIDAZOLAM 5MG/ML INJ STESOLID NOVUM 5MG/ML INJ HALDOL 5MG/ML INJ ROBINUL 0,2MG/ML INJ FURIX 10MG/ML (2 ST) (2 ST) (1 ST) (2 ST) (2 ST) (4 ST) REKTALLÖSNING STESOLID 10MG (1 ST)

14 (14)15 Uppföljning/avslut för patient/kund i livets slut Bil 4 Närvarande vid möte skall vara; Enhetschef, sammankallande Personalgrupp Distriktssköterska Vid behov, övriga yrkesgrupper Namn: Avled den: Hur länge har ärendet pågått? Hur har samarbetet med övriga yrkesgrupper fungerat? Vad var bra? Vad var mindre bra? Är det något som vi kunnat göra på annat sätt? Hur har anhöriga upplevt situationen? (Om uppföljning gjorts innan kontakt med anhöriga har skett, kanske detta kan läggas till vid ett senare tillfälle). Hur har du som personal upplevt situationen? Har enheten behövt extra personal i ärendet, i så fall hur mycket tid? Vad skall vi framförallt tänka på till nästa gång? Övrigt

15 (15)15 Författningar mm. Bil 5 Socialastyrelsens Författningar och Allmänna råd Socialstyrelsens Författningssamling. Föreskrifter om dödsbevis och dödsorsaksintyg (SOSFS 2003:12) Allmänna råd från socialstyrelsen 1992:2 Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede. Allmänna råd från socialstyrelsen 1981:3 Inför döden. Om hänsyn till olika religiösa och etniska grupper i sjukvården. SOU 2000:6. Döden angår oss alla -Värdig vård vid livets slut. (Delbetänkande) Socialdepartimentet SOU 2000:6 Utveckla kvaliteten i den palliativa vården. (Delbetänkande bilaga) Socialdepartimentet. SOU 2001:6. Döden angår oss alla -Värdig vård vid livets slut. (Slutbetänkande) Socialdepartimentet. Uppsök-examensarbeten och uppsatser i fulltext. Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. (sök på palliativ vård t.ex.)

Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning.

Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Palliativ vård Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne: Riktlinjer palliativ vård vid

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för vård i livets slutskede Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede Lokalt vård- och omsorgsprogram vid vård i livets slutskede Förord Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

RUTIN FÖR BRYTPUNKTSBEDÖMNING OCH ORDINATION AV LÄKEMEDEL

RUTIN FÖR BRYTPUNKTSBEDÖMNING OCH ORDINATION AV LÄKEMEDEL 1 PRIMÄRVÅRD VLL HÄLSOCENTRAL BJURHOLM 18.2. KOMMUN BJURHOLM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG Bjurholm, mars 2015 Palliativ vård vid livets slut utgår från Nationell vårdprogram för palliativ vård och Socialstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting Lokal rutin för samverkan vid in- och utskrivningsklar mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting Upplaga 1 Datum: 2014-12-11 Reviderad: 1 Innehållsförteckning 1. Säker vårdkedja i Upplands

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Eftermiddagens workshop utmynnande i några prioriterade områden/frågor från varje grupp. Här följer en sammanställning av gruppdiskussionerna utifrån de två frågeställningarna.

Läs mer

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i..

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i.. Personnr: Denna patient är inskriven i Palliativa teamet i.. Palliativa pärmen Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens

Läs mer

och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun

och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun Dokumentation i Äldre och Handikappomsorg. Vilhelmina kommun Dokumentationsgruppen Barbro Johansson, Birgitta Jonsson Gunilla Westergren, Ingrid Ingrid Sehlberg och Leena Grönlund Vilhelmina Kommun 1 Dokumentationsskyldighet

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. få Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mia Gustafsson 2016-01-20 ALN-2015-0311 Äldrenämnden Slutrapport Palliativa Förstärkningsteamet Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell Senior alert Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Lars besöker vårdcentralen Vårdcentral -

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. BAKGRUND 3 1.1 Patientsäkerhetslagen 3 1.2 Kvalitetsledningssystem 3 1.3 Patient lag 4 1.4

Läs mer

Famna har erbjudits lämna sina synpunkter över rubricerade föreskrifter och handbok, vilka lämnas nedan.

Famna har erbjudits lämna sina synpunkter över rubricerade föreskrifter och handbok, vilka lämnas nedan. Ert datum Er beteckning, referens Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling, Om att ge eller inte ge

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare Inger Torpenberg Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Beskrivning av vad som styr inriktningen av vilka hjälpmedel som tillhandahålls och riktlinjerna för förskrivning inom Hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Vårdkontakter regler vid registrering

Vårdkontakter regler vid registrering Upprättare: Gunilla Lindqvist, Informatiksamordnare Margareta Högström, Kvalitetsutvecklare Revisionsnr Diarienr. 1() Granskare: Ingrid Åsberg, Verksamhetsutvecklare Fastställandedatum 2010-09-16 Fastställare:

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se 1 (2) 2009-10-12 Tjänsteskrivelse Dnr 08/189 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldre och omsorgsnämnden Tillsynsrapport

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede)

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45 Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Palliativ vård Kommittén om vård i livets slutskede 2000 har beslutat sig för att använda begreppet palliativ

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Palliativ vård, palliativt förhållningssätt

Palliativ vård, palliativt förhållningssätt Palliativ vård, palliativt förhållningssätt Tillbakablick, dagsläge och framtida utmaningar Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet Hur såg rötterna ut? medeltiden:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Svenska palliativregistret (2009)

Svenska palliativregistret (2009) vid hjärtsvikt ett europeiskt och globalt perspektiv enligt WHO (2002) : Lindrar smärta och andra plågsamma symtom. Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process. Syftar inte till att varken

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A.

ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A. ASIH Sollentuna, Praktikertjänst N.Ä.R.A. Verksamhetsbeskrivning Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-12-14 AN-2015/369.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämden Överenskommelser om vård

Läs mer

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Ett gemensamt arbete mellan landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun Christina Mörk Hemvårdsenheten Läkarvård i hemmet till äldre multisjuka patienter Svårt

Läs mer

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311 Rutin Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 140311 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAS MAR Fastställd av Fastställd datum

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer