Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats"

Transkript

1 Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats

2 INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan RESULTAT - Sammanfattning FRAMTID - En väg in

3 BAKGRUND MÅL UNG I ÄNGELHOLM Ung i Ängelholm är ett samverkansprojekt som drivs av Ängelholms kommun med stöd av Europeiska socialfonden. Vi har ett nära samarbete med Ängelholms Näringsliv, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för arbetssökande ungdomar i Ängelholm. VISION Ung i Ängelholms vision är att alla ungdomar i Ängelholm skall må bra, vara motiverade och ha rätt förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. FOKUSOMRÅDE Ung i Ängelholm arbetar med att stödja unga i åldern år med de redskap som behövs för att nå ett arbete, alternativt börja studera. full sysselsättning. Oavsett kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning skall alla ha samma möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Projektet verkar utifrån tre huvudsakliga beröringspunkter: - Bekämpa ungdomsarbetslösheten - Skapa nätverk och samverkan - Locka till Entreprenörskap PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Modell för samverkan - Entreprenörsinriktningar - Engagerat näringsliv VI VILL att Ängelholms kommun skall ha lägre ungdomsarbetslöshet i snitt jämfört med Skåne och riket. motivera fler unga i Ängelholms kommun till vidare studier. utveckla samarbeten mellan olika aktörer som arbetar med unga i Ängelholms kommun så att inga ungdomar skall utebli från insatser och riskera att falla mellan stolarna. utveckla entreprenörskap i Ängelholms kommun och locka fler unga till företagande. engagera företag och organisationer i att bistå unga ängelholmares inträde på arbetsmarknaden. Ung i Ängelholm värnar om alla ungdomars möjligheter att skaffa en menings-

4

5 PROJEKTSPÅR PROGRAM FÖR UNGA ARBETSSÖKANDE BAKGRUND Ung i Ängelholm har kontinuerligt ungdomar mellan år inskrivna i projektet. Dessa ungdomar remitteras från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Deltagarna har varierande bakgrund och olika behov av stöd för att få in en fot på arbetsmarknaden. Vårt mål är att hjälpa dem, utifrån deras individuella behov, ut i arbetslivet, till studier eller alternativt till annan insats. VÅRT ARBETSSÄTT Steg 1. Inledningsvis arbetar vi med gruppen i våra lokaler under ett par veckor. Det första steget är att föra samman gruppen och arbeta med gruppdynamik för att skapa en god plattform för utveckling. Programmet byggs sedan upp med noga utvalda föreläsare och arbetsgivare som träffar gruppen utifrån olika syften. Exempel på inslag är kompetensinventering, fördomar och attityder, CV-verkstad, intervjuträning, personliga styrkor och ha en hälsosam livsstil. Vi bygger programmet på en stor variation mellan föreläsningar, workshops, företagsbesök och handledarstyrda aktiviteter. Steg 2. Under detta steg arbetar vi med att matcha deltagarna mot olika yrken och branscher, studier eller specifika företag. Vi arbetar mycket med intervjuer av olika slag för att kunna individualisera och ta hänsyn till varje deltagares enskilda behov. Ett nära samarbete med Ängelholms Näringsliv gör att vi har större möjligheter att skapa en bredd för våra deltagare. Steg 2 kan variera beroende på deltagarens behov. De flesta deltagare praktiserar på en matchad arbetsplats. En hel del ungdomar har i detta skede redan nått målet jobb! NYCKELFAKTORER Personligt bemötande. Ungdomar som vi möter är ofta frustrerade för att de har snurrat runt i systemet en längre tid, frustrerad över avsaknad av information och över att inte veta hur situationen skall lösas eller ens i vilken ände man skall börja. Vi möter ungdomen, lyssnar på deras behov och har kunskap om vilka insatser som finns så att vi kan guida dem rätt. Näringslivskontakter. Direktkontakt med näringslivet ser vi som avgörande för att nå ut på arbetsmarknaden. Mötet med näringslivet i föreläsningar, intervjuträning, företagsbesök bygger styrkan som leder ungdomarna till jobb. Att bygga och underhålla relationer med företagen är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete som vi vill värna om. Praktik. I många fall saknar ungdomar arbetslivserfarenhet. I den stora konkurrensen på arbetsmarknaden krävs både det och referenser. Därför vill vi skapa en nära kontakt med många olika typer av företag och bygga en grund för praktik i kommunen.

6 PROJEKTSPÅR NÄRINGSLIVSENGAGEMANG BAKGRUND En nyckelfaktor för att få ut unga i arbete är att skapa kontaktytor mellan ungdomar och det lokala näringslivet. Vi arbetar kontinuerligt för att få det lokala näringslivet att engagera sig för arbetssökande ungdomar och har under projekttiden hittills lyckats engagera drygt 100 lokala företag. Näringslivets engagemang är ofta avgörande för att ungdomar skall ges möjlighet till arbetslivserfarenhet och för att skapa kontaktnät där unga kan nå så kallade dolda jobb. DELA MED DIG AV DIN TID Vi har förpackat uppmaningen till engagemang i en kampanj Dela med dig av din tid. Vi vill genom kampanjen kommunicera att det lilla gör stor nytta. Företagare kan ha uppfattningen att ett engagemang tar mycket tid. Vi har tagit fram ett koncept där företagaen själv kan bestämma hur mycket tid de vill lägga. Vi anpassar sedan engagemanget till det behov som finns. Exempel på engagemang som vi behandlat är föreläsningar, praktikperioder, entreprenörsfika, företagsbesök, mentorskap och workshops. Vi har ett tätt samarbete med Ängelholms Näringsliv som bistår med att nå ut till Ängelholms företagare med budskapet och hjälper till att matcha mot olika typer av praktikplatser. FRAMTIDEN Vi har som målsättning att fortsätta uppmana det lokala näringslivet till att engagera sig för ungdomar. Vi vill också hela tiden se till båda parters bästa för att skapa förtroende och på så sätt utvidga engagemanget i kommunen. Vår vision är att skapa en känsla av gemensamt ansvar där ungdomar ses som resurs i det lokala näringslivet och där rekrytering sker lokalt.

7 PROJEKTSPÅR ENTREPRENÖRSKAP BAKGRUND Vi vill stimulera till entreprenörskap och företagsamhet i Ängelholm av tre anledningar: 1. För att ett ökat antal företagare medför fler arbetstillfällen i regionen. Vi har en stark småföretagarkultur i Ängelholm och vill fortsätta stimulera denna. 2. För att många unga har goda förutsättningar att starta eget. Vi vill stötta dessa unga i att utveckla sin företagsamhet och, vid beslut att starta, stötta dem i processen. Vi vill också informera om och tydliggöra processen med att starta eget så att ingen ungdom startar något utan att veta vad det innebär i praktiken. 3. För fler företag i Ängelholm bidrar till en ökad rotation på arbetsmarknaden och förhoppningsvis fler arbetstillfällen för unga. ENTREPRENÖRSKOLAN Entreprenörskolan i Ängelholm är ett projekt inom Kraftsamling Ängelholm. Initiativtagare var Ung i Ängelholm tillsammans med Ängelholms Näringsliv och företag i regionen som ville stimulera till entreprenörskap och ta tillvara på goda affärsidéer. Entreprenörskolans roll är i första hand att inspirera till entreprenörskap men också att ge konkreta tips och råd till nyföretagare i Ängelholm. Initiativet riktar sig till kommuninvånare i alla åldrar som nyligen har, alternativt funderar på, att starta eget företag. Projektet genomfördes för första gången hösten 2013 och är inne på sin andra omgång. Nu drivs Entreprenörskolan av Ängelholms Näringslivs och är planerat att bli ett årligt inslag i Ängelholm. Projektet utvärderas kontinuerligt av fokusgrupper som också har möjlighet att skapa egna företagsnätverk. YNGRE FÖRETAGARE Yngre företagare är ett program som syftar till att stimulera till entreprenörskap för unga kommuninvånare (upp till 29 år) och ta till vara på ungas affärsidéer i Ängelholm. Programmet drevs under våren 201 av Competensum AB på beställning av Ung i Ängelholm men var också tätt knutet till Ängelholms Näringsliv med deras nätverk, företagskontakter och mentorer. Programmet finansierades med stöd av Europeiska socialfonden. Programmet som pågick i tolv veckor, med cirka 15 deltagare, täckte grunderna i företagande med utbildningsinsatser i de moment som krävs för att klara av en företagsstart. Läs mer detaljerad information: Rapport: Att stimulera ungas väg ut på arbetsmarknaden - en slutrapport av utvärderingsinsatser av dr. Jan Karlsson, Halmstad högskola s. 2-

8

9 PROJEKTSPÅR SAMVERKAN BAKGRUND Ett vanligt problem som ungdomar idag kan uppleva är att de slussas mellan olika instanser i samhället när de är i behov av stöd. Vissa upplever också att informationskanalerna till olika insatser är svårtillgängliga och kan uppfattas byråkratiska. Det finns också en uttalad osäkerhet hos aktörer som arbetar med de ungdomar som inte aktivt söker stöd och som varken studerar eller arbetar. UNGDOMSNÄTVERK För att motverka detta har Ung i Ängelholm tagit initiativ till ett ungdomsnätverk bestående av aktörer som arbetar med insatser för unga Ängelholmare. Nätverket hade sin första träff i december 2012 och träffas regelbundet sedan dess. SAMSYN Ungdomsnätverket har två huvudsakliga arbetsuppgifter; att utveckla samarbete och att skapa samsyn för varandras uppdrag. Detta syftar till att skapa en unison bild av hur arbetet med ungdomar ska bedrivas. Detta arbete leder till en tydligare bild för de som arbetar med stöd till unga samt till de unga som är i systemet. SAMVERKANSMODELL...skapa samsyn för varandras uppdrag... För att nå samsyn och underlätta samarbeten kring unga har medlemmarna arbetat fram en modell för hur arbetet med unga i Ängelholm bedrivs. Modellen består av tre nivåer: Klara-steget syftar till insatser som kartlägger och utreder behov hos unga i Ängelholm. Steget innefattar insatser för att unga inte ska hamna i utanförskap och förbereder för att rätt åtgärder ska kunna ges i kommande steg. Färdiga-steget syftar till utbildningoch träningsinsatser som stärker unga i Ängelholm. Det är insatser som stärker ungdomen och ökar dennes kompetens. Det kan exempelvis vara jobbsökarprogram eller program för behörighet till en utbildning. Gå-steget syftar till insatser för unga arbetssökande. I detta steg är ungdomen redo för att arbeta alternativt studera vidare. I gå-steget finns insatser som stödjer ungdomen på dennes väg in på arbetsmarknaden som exempelvis möjligheten att få visa upp sin kompetens på en arbetsplats. Läs mer detaljerad information: Rapport: Att stimulera ungas väg ut på arbetsmarknaden - en slutrapport av utvärderingsinsatser av dr. Jan Karlsson, Halmstad högskola s

10

11 RESULTAT SAMMANFATTNING Ung i Ängelholm har lyckats uppnå flera av de mål som sattes upp initialt. Ungdomsarbetslösheten som låg över Skåne och riket i snitt innan projektet startade har nu minskat och ligger under dessa nivåer. Våra goda resultat från programmet för unga arbetssökande har såklart bidragit till detta. Ungdomarna som deltar i programmet upplever att vardagen blir meningsfull och att de får det stöd de behöver för att nå ett arbete. Men våra insatser räcker inte, fler faktorer behöver samspela för att arbetslösheten ska fortsätta nedåt. Att locka till Entreprenörskap är en. Fler företag i Ängelholm ger fler arbetstillfällen och bidrar till en rotation på arbetsmarknaden. Intresset för vår...fler vägar ut för våra unga behövs... satsning Entreprenörskolan var över förväntan och visar att det finns intresse för nyföretagande i regionen. Vi kan med glädje berätta att Ängelholms Näringsliv kommer att ta ansvar för framtida starter. En annan faktor är samverkan. I Ungdomsnätverket, som bildades på initiativ av Ung i Ängelholm för cirka två år sedan, upplever medlemmarna att samarbetet blivit bättre och en representant uttryckte att så här bra har samarbetet aldrig varit tidigare i Ängelholm. Allt handlar i grund och botten om ett engagemang för och av våra ungdomar i Ängelholm. Näringslivet, Arbetsförmedlingen och kommunens engagemang har varit avgörande för att vi har kunnat lyckas. Detta engagemang får inte stanna av nu! Fler vägar ut för unga behövs. Samordningen av dessa behöver förtydligas och utgå från en agil mötesplats, en väg in. Låt oss genom en gemensam kraftsamling profilera oss som Ungdomsstaden Ängelholm 2020! Läs mer detaljerad information: Rapport: Att stimulera ungas väg ut på arbetsmarknaden - en slutrapport av utvärderingsinsatser av dr. Jan Karlsson, Halmstad högskola s PROJEKTSTART

12 ENGAGEMANG Ungdomsnätverket Kontinuerliga möten mellan olika aktörer som arbetar med unga i kommunen. Har tillsammans utvecklat en modell för samverkan. Dela med dig av din tid Drygt 100 företag, föreningar och kommunala verksamheter har engagerat sig för våra deltagare sedan projektets start. Ängelholms Näringsliv Nära samarbete för kontaktförmedling och matchning mot olika företag. GENOMFÖRDA PROJEKT Entreprenörskolan 2 omgångar under med totalt cirka 200 deltagare. Yngre företagare 13 unga deltagare i samarbete med Competensum under våren 201. Unga arbetssökande 229 ungdomar har deltagit i våra insatser sedan projektets start UNG I ÄNGELHOLM I SIFFROR 229 har deltagit i programmet 58 % män 2 % kvinnor 56 % har fått jobb 9 % har börjat studera 35 % vidare till annan insats siffror från april % av deltagarna har fått jobb eller har börjat studera IMPLEMENTERINGSPERIOD FÖRSLAG: EN VÄG IN 2020 UNGDOMSSTADEN

13 FÖRSLAG EN VÄG IN BAKGRUND Ung i Ängelholm har från den 1 juli 201 beviljats stöd av Europeiska socialfonden för att under sex månader implementera projektets framgångsrika metoder i ordinarie verksamhet. Projektet har utvärderats kontinuerligt med vetenskaplig förankring (se. Dr. Jan Karlssons rapport) som ger stöd åt vårt förslag till fortsättning som går under arbetsnamnet: En väg in. EN VÄG IN Vi vill skapa en fysisk mötesplats med digital plattform för alla ungdomar i Ängelholm mellan 16 och 29 år som styrs och budgeteras i kommunal regi. Mötesplatsen har fyra huvudsakliga fokusområden: 1. Program för unga arbetssökande 2. Studie- och yrkesvägledning 3. En navigatorfunktion för kortare väg till rätt insats. En mötesplats för unga med ungt medinflytande HUS FULLT AV MÖJLIGHETER Utöver ovanstående fokusområden ser vi stor potential för spännande projekt i framtiden. Mötesplatsen skulle kunna vara platsen för nya projekt finansierade av Europeiska socialfonden. Vi ser möjlighet i att arbeta med globala ungdomsfrågor och internationella kontakter. Vi ser möjligheter att anordna workshops kring studier, CV-skrivning, entreprenörskap och mycket annat. Viktigast av allt, det kan bli en plats där ungdomar får vara med att utforma innehållet och vara delaktiga i sin egen framtid! VARFÖR ÅR? I utvärderingen av Ung i Ängelholm framgår det att en av framgångsfaktorerna är insatser som är anpassade till målgruppen och som utförs utifrån målgruppens behov. Ett exempel är att många unga saknar arbetslivserfarenhet, vilket våra program kan ge möjlighet till. De ungas behov skiljer sig från de äldres som oftast varit ute i arbetslivet tidigare. DIGITAL PLATTFORM Vi vill utreda möjligheter för en digital plattform kopplat till sociala medier och hjälpfunktioner online för att skapa ett målgruppsanpassat digitalt verktyg för information och stödinsatser. Vi vill ge information via de kanaler som ungdomar själva använder och ha hjälpfunktioner som är lätta att använda utan långa väntetider.

14 DIGITAL PLATTFORM - Lättanvänd - Chattfunktion - Sociala medier - Målgruppsanpassat FOKUSOMRÅDEN - Program för unga arbetssökande - Studie- och yrkesvägledning - Navigatorfunktion för unga - En mötesplats för unga MÖJLIGHETER - Nya ungdomsprojekt (med ESF-stöd) - Events för unga av unga - Studieverkstad och CV-workshop - Entreprenörskap - Portal till internationellt utbyte - Agil arena

15 VILL DU VETA MER? Jonas Elfving Projektledare Ung i Ängelholm Storgatan Ängelholm Produktion Ung i Ängelholm 201 Foto Ängelholms kommun, Viktor Larsson Design Viktor Larsson

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Nominerat bidrag till GötaPriset 2007 Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Johan Brinck Nadja Bogestam Nisse Carlsson Lundbäck Södertälje Kommun Sammanfattning Södertälje kommun

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer