Malmö stad. Granskning av redovisningsrutiner. December 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad. Granskning av redovisningsrutiner. December 2007"

Transkript

1 Malmö stad Granskning av redovisningsrutiner. December 2007

2 Innehåll Inledning... 2 Granskningsansats, urval och avgränsningar... 3 Regelverk och riktlinjer... 5 Granskning... 8 Slutsats Deloitte Malmö stad 1

3 Inledning Malmö stads revisorer gör som ett led i den årliga redovisningsrevisionen granskning av redovisningsrutiner hos de olika nämnderna och förvaltningarna. Granskningen sker i första hand genom utvärdering av intern kontroll och verifiering görs genom testning av underlag på stickprovsbas. Det har bedömts att det kan vara lämpligt med en utökad granskning genom testning av större urval vid ett antal enheter inom Malmö stad. Med anledning av ovanstående har Deloitte av Stadsrevisionen i Malmö stad fått i uppdrag att göra en granskning av redovisningsrutiner genom testning av ett större urval verifikationer. Deloitte Malmö stad 2

4 Granskningsansats, urval och avgränsningar Grundläggande granskningsansats Granskningen är uppdelad i två olika inriktningar: För Gatukontoret görs granskningen med inriktning på efterlevnad av MA-policy och LOU. Genom ett urval av leverantörer med stora ackumulerade saldon görs testning av fakturor för att bedöma att saldon är rätt konterade, attesterade, periodiserade och att det är rätt belopp jämfört med avtal. Vidare bedöms enhetens efterlevnad av upphandlingsregler. Granskning av den andra inriktningen omfattar enheterna; Miljöförvaltningen, Malmö museer, SDF Rosengård samt SDF Västra Innerstaden. Kontroll görs av verifikationer och ombokningar för att utvärdera att de är rätt konterade, attesterade, periodiserade och att det (om aktuellt) är rätt belopp jämfört med avtal. Vidare görs bedömning av upphandlingsbelopp och uppskattning av de underlag och förklaringar som använts för ombokningar. Urval av enheter Stadsrevisionen har föreslagit att den fördjupade gransknigen ska omfatta följande enheter: Gatukontoret (lyder under Tekniska Nämnden) Miljöförvaltningen (lyder under Miljönämnden) Malmö Museer (är en del av Kulturförvaltningen och lyder under Kulturnämnden) SDF Rosengård SDF Västra Innerstaden Urval av leverantörer och verifikationer. Urval av leverantörer och verifikationer har för granskningen av Gatukontoret skett av stora ackumulerade saldon. Vi har valt ut de 10 största leverantörerna som Gatukontoret ackumulerat köper tjänster ifrån under Därefter valde vi de fem största leverantörsfakturorna från respektive utvald leverantör. Vi har dessutom slumpvis valt 23 leverantörsfakturor med mindre belopp från de fem största leverantörerna. Beträffande övriga enheter har ett urval gjorts på verifikationer två veckor före och två veckor efter ett månadsskifte. Vi har koncentrerat oss på kostnader i kontoklasserna 4, 6 och 7 (kostnader för inköp av huvudverksamhet samt övriga verksamhetskostnader). Vi har medvetet valt bort kontoklass 3,5 och 8 (intäkter, personalkostnader samt övriga intäkter och kostnader), då vi inte ser lika stora Deloitte Malmö stad 3

5 risker på dessa konton gällande den granskning vi skall göra. Vi har fördelat upp vårt urval på respektive kontoklass (hälften på kontoklass 4 och på hälften på kontoklasserna 6 och 7). Var även fördelat stickproven jämnt mellan före och efter månadsskiftet. Vald tidsperiod Enligt diskussion med Stadsrevisionen omfattar urvalet i granskningen 2007 års samtliga verifikationer och leverantörer vid granskningen av Gatukontoret. Vid granskningen av de fyra övriga enheterna har vi koncentrerat oss på månadsskiftet september/oktober Deloitte Malmö stad 4

6 Regelverk och riktlinjer Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling innehåller bestämmelser om offentlig upphandling med avseende på varor, tjänster och entreprenad. Huvudregeln om affärsmässighet är att upphandlingen skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Enligt lagen om offentlig upphandling skall en upphandlande enhet annonsera upphandlingen om ingenting annat anges. En upphandlande enhet skall anta antingen 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller 2. det anbud som har lägst anbudspris. Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan mm. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. En upphandlande enhet får förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan enheten skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Hänsyn får tas endast till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag. Beloppsgränser i Lagen om offentlig upphandling är följande (omräknat till SEK med valutakurs på 9,20 kr/euro) då verksamheten måste tillämpa lagen: Område Belopp (sek) Varuupphandling Byggentreprenad Vatten, energi, transport och telekommunikation Tjänster Understiger upphandlingen ovanstående belopp är det möjligt att göra en förenklad upphandling. Deloitte Malmö stad 5

7 MA-policy MA policy innehåller regler om upphandling för Malmö stads kommunala bolag, förvaltning och stiftelse. Målet för Malmö stads anskaffningsverksamhet skall vara att tillgodose behovet av varor och tjänster till lägsta möjliga totalkostnad. En helhetssyn och ett koncerntänkande skall anläggas på anskaffnings-, förråds- och transportverksamheten. Strategin skall vara att långsiktigt föra ut MA-policyn och MA-tänkandet i organisationen Malmö stad med hjälp av enheten för kommunövergripande samordnad upphandling vilken ges ansvar, befogenheter och resurser att driva implementeringen. Kommunstyrelsen har att tillse att den av kommunfullmäktige antagna MApolicyn efterlevs. Följande policy gäller vid all MA-verksamhet för Malmö stads alla olika verksamhetsgrenar kommunala bolag, förvaltningar och stiftelser: att kommunstyrelsen har som uppgift att besluta i upphandlingsärenden av stor principiell betydelse, att av kommunstyrelsen kontinuerligt utfärdade anvisningar skall följas, att av kommunfullmäktige antagna policys beträffande miljökrav vid upphandling skall tillämpas, att företrädare för Malmö stad skall uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt, att upphandling av varor och tjänster som förbrukas av flera verksamhetsgrenar skall ske gemensamt och samordnat för att åstadkomma en effektiv och rationell hantering och för att uppnå strategiska och ekonomiska fördelar för staden, att tecknade avrops- och ramavtal som följd av kommunövergripande samordnad upphandling skall följas, att den samordnade upphandlingen sker på uppdrag, antingen genom politiska beslut eller efter önskemål från stadens bolag och förvaltningar, att varje stadsdelsfullmäktige, annan nämnd eller styrelse skall svara för sin egen förvaltningsspecifika upphandling inklusive egna entreprenader. Övriga anvisningar gällande upphandlingar Gatukontoret hanterar upphandlingar enligt följande: För upphandlingar som inte överstiger gränsbeloppen i Lagen om offentlig upphandling upprättar enheten ett förfrågningsunderlag. Enheten annonserar även på Malmö stads hemsida och hos Allego angående upphandlingen. De leverantörer som har svarat på annonsen förses sedan med ett förfrågningsunderlag där förutsättningar, bakgrund, upphandlingsform samt värderingsgrunder påvisas. Vidare får respektive leverantör ett formulär där information om pris, kvalitet, miljö, referenser, anbudsgivare samt genomförande beskrivning skall framgå. Vid utvärdering av potentiell leverantör utgår upphandlingsenheten från olika kriterier. Kriterierna ser olika ut för varje upphandlingsobjekt. Kriterierna innehåller poäng som fördelas mellan de olika faktorerna, pris, kvalitet, miljö Deloitte Malmö stad 6

8 referenser, anbudsgivare samt genomförande beskrivning beroende objektets karaktär. Efter att upphandlingsenheten utvärderat potentiella leverantörer lägger enheten fram sin evaluering till direktören där beslut sedan tas. Skulle en utvärdering ej uppfylla uppställda kriterier görs en ny upphandling. Skulle upphandlingen understiga gränsbeloppet (se tabell nedan) finns möjlighet att göra en direktupphandling. Den går till genom att en kontakt tas med möjliga leverantörer (i vanliga fall telefonledes) och därefter bestämmer sig enheten vilken leverantör de skall använda. Gäller det ett frekvent inköp har Malmö stad ofta skrivit ramavtal med leverantören. Dessa avtal finns i en databas (Komin) tillgänglig på Malmö stads intranät. Område Varor Tjänster Entreprenad Gränsbelopp 1 basbelopp 2 basbelopp 3 basbelopp Övrigt Malmö stads kontoplan. Den reglerar vilka huvudbokskonton som finns och vad enheterna skall bokföra på respektive konto. Attestinstruktion. Reglerar vem som får attestera kostnader på respektive huvudbokskonto och i vissa fall; kostnadsställe. Verksamhetsplan. Förklarar målet med verksamheten. Används av oss som bakgrundsfakta för att förstå verksamheten och organisationen. Deloitte Malmö stad 7

9 Granskning Gatukontoret Verksamhet Gatukontorets verksamhetsidé är att medverka till en trygg och attraktiv offentlig miljö i Malmö. Enheten ansvarar för stadsmiljö, trafik och infrastruktur samt drift och underhåll av gator, vägar och parker. Gatukontoret lyder under Tekniska nämnden. Gatukontoret hade tkr i intäkter, fick tkr i kommunbidrag och hade totala kostnader på tkr för kalenderåret Urval I vårt urval utgick vi från leverantörsstatistiken för Vi valde de tio största leverantörerna som Gatukontoret har gjort inköp ifrån. Därefter valde vi de fem största leverantörsfakturorna från respektive utvald leverantör. Dock var det så att en av leverantörerna endast hade skickat två fakturor vilket gör att vårt urval blev 47 st. leverantörsfakturor för Gatukontoret. För att ytterligare stärka syftet med granskningen har vi även valt ut ytterligare 23 st. leverantörsfakturor med mindre belopp och några belopp som var exakt samma. Det sistnämnda urvalet gjordes för att se om man genom att dela upp fakturan undvikit att göra upphandling. Totalt omfattar granskningen av Gatukontoret därmed 70 leverantörsfakturor. Vi har dessutom intervjuat en person som arbetar på enheten för upphandling på Gatukontoret. Granskningen Vår granskning av Gatukontoret har gjorts med inriktning på efterlevnad av MA-policy och LOU. Vi har dessutom testat kontering, attestering, periodisering samt jämförelse mot avtal. Dessutom har vi gjort en bedömning om upphandlingsregler kringgåtts genom uppdelning av en stor investering i många fakturor. Noteringar Vi har följande noteringar: Attesteringar I flera fall avviker beslutattestanten mot fastställda attestanvisningar. De inblandade har kommit överens om att beslutsattesten skall göras av någon annan och att granskningsattesten i stället görs av beslutsattestanten. Gällande regler för attester bör följas. Är reglerna inte lämpliga bör översyn av dessa göras. Deloitte Malmö stad 8

10 Periodiseringar Vi har funnit periodiseringsfel på nio leverantörsfakturor. Av dessa rör fem fall förbrukning av elektricitet. I tre fall handlar felperiodiseringen om belopp hänförliga till investeringar vilket inte har inneburit något väsentligt resultatfel. Det sista fallet avser en sent ankommen faktura beträffande Malmöfestivalen som inte blivit kostnadsbokförd i rätt period. Vi rekommenderar att rutinen för hur periodiseringarna skall gå till klargörs; vilka beloppsgränser som gäller samt vilka som är ansvariga. Idag är det upp till beslutsattestanten att periodisera kostnaderna. Sammanfattad bedömning Vi har noterat två stycken övergripande avvikelser. De gäller attestering och periodisering av verifikationer. I övrigt har vi inte hittat några avvikelser. Vi har inte sett något som tyder på att Gatukontoret arbetar i strid mot MA-policyn eller LOU. Vi har heller inte noterat något att upphandlingsregler skulle ha kringgåtts genom att dela upp en stor investering i många fakturor. Miljöförvaltningen Verksamhet Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar Miljöförvaltningen för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Djurskyddsfrågor hanteras också av Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen lyder under Miljönämnden. Miljöförvaltningen hade tkr i intäkter, fick tkr i kommunbidrag och hade totala kostnader på tkr för kalenderåret Urval I vårt urval utgick vi från kontoklasserna 4, 6 och 7. Vi valde ut 20 verifikationer från kontoklass 4 och 20 stycken från kontoklass 6 och 7. Totalt alltså 40 stickprov. Detta är en av de mindre enheterna och vi har därmed gjort ett mindre antal stickprov än i de andra enheterna. Granskningen Vår granskning har gjorts med inriktning på kontroll av kontering, attestering, periodisering och att det är rätt belopp enligt avtal. Granskningen innefattar även om det finns förklaring till ombokningen om det gäller vanliga verifikationer och om det brister i upphandlingen om upphandlingsbeloppet överstigs. Deloitte Malmö stad 9

11 Noteringar Vi har följande noteringar: Attesteringar I tolv fall avviker attesterna mot fastställda attestanvisningar. De inblandade har kommit överens om att attesten i stället görs av ekonomichefen. Detta har gjorts för att beslutade attestanter ej fanns tillgängliga inom rimlig tid. Gällande regler för attester bör följas. Är reglerna inte lämpliga bör översyn av dessa göras. Periodiseringar Vi har på åtta verifikationer funnit periodiseringsfel. I fem av fallen handlar det om anlitande av konsulter. De tre sista rör bokproduktion, hyra av konferenslokal och transporter. Vi rekommenderar att rutinen för hur periodiseringarna skall gå till klargörs; vilka beloppsgränser som gäller samt vilka som är ansvariga. Idag är det upp till beslutsattestanten att periodisera kostnaderna. Upphandling Vi har funnit ett fall där sedvanlig upphandling inte har gjorts trots att kostnaden uppgick till kr. Upphandling ska alltid göras för när beloppsgränserna överskrids. Kontering Vi har funnit ett fall där konteringsbeloppet ej överensstämmer med fakturabeloppet. Vi rekommenderar att det alltid sker avstämning mellan leverantörsfaktura och kontering. Sammanfattad bedömning Vi har noterat två stycken övergripande avvikelser. De gäller attestering och periodisering av verifikationer. Övriga avvikelser har endast skett vid enstaka tillfälle. Vi har inte noterat några avvikelser gällande jämförelse mot eventuellt avtal och förklaringar till ombokningar. Malmö Museer Verksamhet Malmö Museer, grundat 1841, visar stadens och regionens historia. Museerna är inrymda vid slottet Malmöhus, Teknikens och Sjöfartens hus samt Kommendanthuset. Till Malmö Museer hör även Wowragården i Södra Sallerup, Ebbas hus på Snapperupsgatan och Slottsmöllan på Bastion Stenbock. Malmö Museer ingår i kulturförvaltningen och lyder under kulturnämnden. Malmö Museer redovisar i sin budget för 2007: tkr i intäkter, tkr i kommunbidrag och totala kostnader på tkr. Deloitte Malmö stad 10

12 Urval I vårt urval utgick vi från kontoklasserna 4, 6 och 7. Då det fanns begränsat med verifikationer i kontoklass 4 så ökade vi urvalet i kontoklasserna 6 och 7. Vi valde ut 8 verifikationer från kontoklass 4 och 21 stycken vardera från kontoklass 6 och 7. Totalt alltså 50 stickprov. Granskningen Vår granskning har gjorts med inriktning på kontroll av kontering, attestering, periodisering och att det är rätt belopp enligt avtal. Granskningen innefattar även om det finns förklaring till ombokningen när det gäller vanliga verifikationer och om det finns brister i upphandlingen om upphandlingsbeloppet överstigs. Noteringar Vi har följande noteringar: Attestlista Vi har observerat att det inte finns någon fastställd utskriven attestlista som är kopplad till Raindance. Den vi erhöll var en manuellt justerad från det tidigare systemet. Malmö Museer kommer dock inom kort med hjälp av Kulturförvaltningen fastställa en ny attestlista. Förvaltningen bör snarast upprätta en ny attestlista med koppling till Raindance. Periodiseringar Vi har funnit periodiseringsfel på fem verifikationer. De rör kostnader avseende; löneberedning, inhyrning av personal, elektricitet, telekommunikation och resor. Förvaltningen bör följa gällande redovisningsregler beträffande periodiseringar. Kontering Vi har funnit ett fall där felaktig kontering har gjorts. Det gäller en kostnad bokförd på huvudbokskontot för serviceavgifter men borde ha bokats på kontot för larm & bevakning. Felet uppmärksammades då samma typ av faktura från samma leverantör bokfördes på olika sätt. Konteringen ska alltid ske på ett korrekt sätt och samma typ av kostnad alltid bokförs på samma huvudbokskonto. Upphandling Vi har funnit ett fall där enheten inte använder de rekommenderade leverantörerna i systemet Komin. Malmö Museer har ett service- och hyresavtal med Canon avseende skrivare. Malmö stad anmodar att Konica- Minolta skall användas. Avtalet är dock gammalt och sedvanlig upphandling har skett. Vi har även funnit två inköp där det saknas underskrivet avtal med leverantören. Det gäller inköp och montage av storbildskommunikation för 34 tkr och inköp av sexton ljuskällor för 41 tkr. Vi rekommenderar att det alltid sker avstämning mot Komin vid beställning av produkter och tjänster och att avtal skrivs med leverantören. Deloitte Malmö stad 11

13 Sammanfattad bedömning Vi har noterat två övergripande avvikelser. Det gäller periodisering av kostnader och uppdatering av attestlistan. Övriga avvikelser har endast skett vid enstaka tillfälle. Vi har inte noterat några avvikelser gällande förklaringar till ombokningar. SDF Rosengård Verksamhet I stadsdelen Rosengård möts människor från olika kulturer. Här bor mer än invånare, majoriteten har utländsk bakgrund. Sammanlagt finns ca 50 olika språkgrupper representerade. SDF Rosengård hade tkr i intäkter, fick tkr i kommunbidrag och hade totala kostnader på tkr för kalenderåret Urval I vårt urval utgick vi från kontoklasserna 4, 6 och 7. Vi valde ut 25 verifikationer från kontoklass 4 och 25 stycken från kontoklass 6 och 7. Totalt alltså 50 stickprov. Granskningen Vår granskning har gjorts med inriktning på kontroll av kontering, attestering, periodisering och att det är rätt belopp enligt avtal. Granskningen innefattar även om det finns förklaring till ombokningen om det gäller vanliga verifikationer och om det brister i upphandlingen om upphandlingsbeloppet överstigs. Noteringar Vi har följande noteringar: Upphandling I ett fall har SDF Rosengård inte följt upphandlat avtal avseende ett reseinköp utan köpt resan från ett annat resebolag. När det finns centrala upphandlingsavtal skall samtliga inköp göras i enlighet med dessa. Periodisering I ett fall har SDF Rosengård inte periodiserat sina kostnader över förbrukningsperioden. Det gäller en hyra av kontorsutrustning. Den har endast periodiserats så att korrekt belopp finns per kvartal, så det har fått till följd att månadsboksluten är felaktiga. Förvaltningen bör se till att det fastställs en rutin hur periodiseringarna skall gå till; vilka beloppsgränser som gäller samt vilka som är ansvariga. Deloitte Malmö stad 12

14 Kontering Vi har funnit ett fall där konteringsbeloppet ej överensstämmer med underlaget. Enheten ska kontera efter underlagen. Sammanfattad bedömning Vi har inte noterat några övergripande avvikelser. Samtliga avvikelser har endast skett vid enstaka tillfälle. Vi har inte noterat några avvikelser gällande attester. SDF Västra Innerstaden Verksamhet I stadsdelen Västra Innerstaden finns närheten till havet och stadskärnan. Här bor ca personer, fördelade på ca hushåll. Inflyttningen är stor och för tillfället pågår ett generationsskifte där antalet yngre och barnfamiljer ökar. SDF Västra Innerstaden hade tkr i intäkter, fick tkr i kommunbidrag och hade totala kostnader på tkr för kalenderåret Urval I vårt urval utgick vi från kontoklasserna 4, 6 och 7. Vi valde ut 25 verifikationer från kontoklass 4 och 25 stycken från kontoklass 6 och 7. Totalt alltså 50 stickprov. Granskningen Vår granskning har gjorts med inriktning på kontroll av kontering, attestering, periodisering och att det är rätt belopp enligt avtal. Granskningen innefattar även om det finns förklaring till ombokningen om det gäller vanliga verifikationer och om det brister i upphandlingen om upphandlingsbeloppet överstigs. Noteringar Vi har följande noteringar: Underlag I två fall fann vi verifikationer utan tillhörande underlag. Dock fick vi i efterhand tillfredställande underlag. Vi rekommenderar att samtliga verifikationer arkiveras tillsammans med aktuellt underlag. Periodisering I tre fall har SDF Västra Innerstaden inte periodiserat sina kostnader över förbrukningsperioden. Det gäller lokalhyra i två fall och IT-driftskostnad i ett fall. Förvaltningen bör följa gällande redovisningsregler beträfande periodiseringar. Deloitte Malmö stad 13

15 Kontering Vi har funnit två fall där felaktigt resultatkonto har använts vid kontering. Handläggare ska se till att kontering av leverantörsfaktura görs så att rätt typ av kostnad hamnar på rätt huvudbokskonto. Attestant bör även reagera för felaktig kontering. Sammanfattad bedömning Vi har inte noterat några övergripande avvikelser. Samtliga avvikelser har endast skett vid enstaka tillfälle. Vi har inte noterat några avvikelser gällande attester, jämförelse mot eventuellt avtal och att upphandlingsregler skulle ha kringgåtts. Deloitte Malmö stad 14

16 Slutsats Nedan följer det samlade antalet noteringar vi har för respektive enhet: Enhet: Gatukontoret Miljöförvaltn. Malmö Museer SDF Rosengård Periodisering: Kontering: Attestering: * - - Upphandling Avtal: Förklaring till ombokning: SDF Västra Innerstaden * = Attestlista saknas med koppling till Raindance. Vår samlade och övergripande bedömning kring de utförda stickproven gällande de granskade enheterna är att utfallet ligger på en acceptabel nivå. Vi har dock för enskilda moment inom redovisningsrutinerna funnit några noteringar. De brister vi bedömer är av mest väsentlig karaktär innefattar: Periodisering Vi har på samtliga enheter funnit brister i periodiseringen av kostnader. Det är av stor vikt att kostnader redovisas i rätt period för att uppnå en hög kvalitet på kvartals- och månadsrapporter. Attest Det är viktigt att det fastställs formella attestlistor för respektive enhet och att dessa följs. En attest är en viktig del av den interna kontrollen. Det är en bekräftelse på riktigheten i ett agerande eller beslut. I flera fall har tidsbrist angetts som skäl att inte korrekt attestant har använts, att attestanten som har attesterat hade bättre kännedom om händelsen samt att vald beslutsattestant i stället har mottagningsattsterat. Deloitte Malmö stad 15

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer

Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer (H 2004:123, P 2004-09-16,, Kommunstyrelsen 2008-10-15, 510, Kommunstyrelsen 2009-06-10, 418, Kommunstyrelsen 2010-06-09, 439) Syftet

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.

Läs mer