Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning"

Transkript

1 Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Granskningens genomförande Resultat från granskningen Följer upphandlingen gällande upphandlingspolicy? Har kommunen en effektiv projektuppföljning? Hur ser rollfördelningen ut mellan beställare, fakturaattest och betalningsgodkännande? Hur säkerställs att konteringen sker enligt gällande kontoplan?

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroende valda revisorerna i Arboga kommun har Ernst & Young granskat effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. Granskningen baseras på nio större investeringsprojekt som slumpmässigt har valts ut för detaljgranskning. Fyra av de nio granskade projekten är investeringar gjorda av fastighetsförvaltningen, fyra är investeringar gjorda av tekniska förvaltningen och ett projekt är investeringar gjorda av barn- och utbildningsförvaltningen. Vi har i granskningen funnit att det på fastighetsförvaltningen (tillhörande tekniska nämnden) finns väsentliga brister i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning. Bl. a följande iakttagelser är gjorda: Generellt gäller att vi har haft problem med att få fram information och tillgång till dokument från fastighetsförvaltningen. Enligt uppgift finns inga dokument i diariet avseende två (av fyra) av projekten. Handlingar som inte behöver registreras har inte förvarats i god ordning. För ett av projekten vet vi att en separat upphandling gjordes, men vi har inte fått del av förfrågningsunderlaget. För övriga tre projekt har vi inte fått något besked om en separat upphandling avsedd för det specifika projektet har skett eller inte. Enbart för ett projekt (av fyra) finns beslut på vilka leverantörer som ska anlitas i projektet. Avrop har skett från leverantörer med vilka vi inte har sett att det finns ett aktuellt ramavtal. Med en leverantör som kommunen har avtal med har avtalet inte föregåtts av en regelrätt upphandling. Enbart för ett projekt (av fyra) har vi sett att det finns en förkalkyl. Några löpande uppföljningar av kostnader har inte presenterats för oss. Vi har inte fått del av några protokoll eller minnesanteckningar från projektmöten där det framgår att projektens framskridande inklusive den ekonomiska situationen följs upp. Sammanställningen över ordinarie attestanter inom fastighetsförvaltningen har inte uppdaterats. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunen har löpande ett antal pågående investeringsprojekt. Intern styrning och kontroll avseende projekthanteringen är mycket viktigt från upphandling till slutförande. Intern styrning och kontroll kan definieras som en process utformad för att ge en rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier effektivitet i verksamheten, efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm samt tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering. Enkelt uttryckt menas med system för intern styrning och kontroll alla de riktlinjer och rutiner (interna kontroller) som ledningen infört för att uppnå målet att, så långt det är praktiskt möjligt, säkra att verksamheten sköts väl och effektivt dvs. att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras och upptäcks, att redovisningen är riktig och fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i rätt tid. I ett system för intern kontroll ingår också rutiner för övervakning och uppföljning för att säkerställa att de riktlinjer som ledningen lagt fast och lagar också följs. Följande frågor är centrala i intern kontrollstrukturen i projekt hanteringen: Att kommunens upphandlingspolicy följs i samband med upphandling. Att kommunens upphandlingsenhet anlitas i samband med upphandling. Att kommunen har rätt kompetens vid framtagande av förfrågningsunderlag i samband med upphandling. Att det finns avtal med leverantörer som anlitas. Att projektkalkyler upprättas och att de löpande följs upp. Att löpande under projektets löptid ha dokumenterade projektmöten. Att projekt avslutas korrekt i samband med färdigställande samt att ekonomisk uppföljning mot förkalkyl sker. Att återrapportering till nämnden sker löpande. Att det finns systemstöd för uppföljning av projekt i redovisningen. Att levererade varor och tjänster, både kvalitativt och kvantitativt, är i överensstämmelse med beställningen. Att kostnader hänförliga till projektet attesteras av behörig person. 3

5 2.2. Syfte Syftet med granskningen är att granska hur effektiv den interna kontrollen är i processen kring projekthantering och projektuppföljning. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Följer upphandlingen gällande upphandlingspolicy? Har kommunen en effektiv projektuppföljning? Hur ser rollfördelningen ut mellan beställare, fakturaattest och betalningsgodkännande? Hur säkerställs att kontering sker enligt gällande kontoplan? 2.3. Granskningens genomförande Nio större investeringsprojekt under 2010 har slumpmässigt valts ut och detaljgranskats med avseende på att uppnå syftet med granskningen enligt ovan. Vi har tagit del av Arboga kommuns Upphandlings- och inköpspolicy samt Riktlinjer för upphandlingsverksamheten, båda fastställda av kommunfullmäktige den 17 juni 2009, 74. Vi har också tagit del av kommunens Attestreglemente samt Riktlinjer för kontroll av ekonomiska händelser, båda fastställda av kommunfullmäktige den 18 december För de nio projekt som detaljgranskats har vi efterfrågat följande dokumentation och information: Protokoll där beslut att genomföra projekten tas. Projektkalkyl för totala projektet och upparbetade belopp per årsskiftet samt prognoser för projektet till dess det färdigställts. Underlag för upphandling och utsänd förfrågan. Underlag för beslut för gjord upphandling. Information om vem som är projektledare. Protokoll från projektmöten. Underlag för beräkning av egen tid som aktiverats på projekten. Sammanställning över ramavtal. För varje projekt har vi också erhållit ett utdrag från ekonomisystemet avseende årets investeringar där varje kostnad som bokförts på projektet under 2010 framgår. Med det underlaget som grund har vi stickprovs granskat fem transaktioner på varje projekt med avseende på att kontrollera att kostnaden är hänförbar till projektet (korrekt bokförd), att kostnaden är granskad och attesterad i enlighet med kommunens attestreglemente och riktlinjer för kontroll av ekonomiska händelser, och att kommunen har avtal med den leverantör som anlitats. Vi har också samtalat med ansvariga personer på kommunen. 4

6 De nio projekt som detaljgranskats är: Inom tekniska förvaltningen (tekniska nämnden): Brygga SO Herrgårdsbron (projekt- och trafikavdelningen) Stödmur åkant (projekt- och trafikavdelningen) Hällarna, endast VA (VA-avdelningen) Reinvestering vattenledningsnät (VA-avdelningen) Inom fastighetsförvaltningen (tekniska nämnden): Engelbrechtskolan ombyggnad Gäddgårdsskolans kök Förrådet ombyggnad arbetsmiljö Ekbacksbadet fuktåtgärder Inom barn- och utbildningsförvaltningen (barn- och utbildningsnämnden): DigiLär 3. Resultat från granskningen 3.1. Följer upphandlingen gällande upphandlingspolicy? Enligt Arboga kommuns upphandlingspolicy och fastställda riktlinjer för upphandlingsverksamheten ska all extern upphandling och inköp av varor och tjänster samt entreprenader ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU, och för kommunen fastställda riktlinjer. I riktlinjer för upphandlingsverksamhet framgår bl.a. att: Respektive styrelse/nämnd ansvarar för upphandlingar av entreprenader inom sitt verksamhetsområde. Vid dessa upphandlingar ska Västra Mälardalens Kommunalförbund konsulteras i upphandlingstekniska frågor. Alla upphandlingar ska dokumenteras så att skälen för beslut är tydliga, lätta och förstå och öppet redovisade. Beslut om ramavtal fattas av respektive styrelse eller nämnd. Direktupphandling i styrelse och nämnd får endast ske i de fall ramavtal saknas och upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Om ramavtal finns ska dessa utnyttjas för köp av varor och tjänster Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till fastighetsförvaltningen Vad gäller de fyra projekt hänförbara till fastighetsavdelningen gäller generellt att vi har fått knapphändigt med information och inte tillgång till dokument som vi efterfrågat enligt punkt 2.3 ovan. Enlig uppgift finns inga dokument i diariet avseende två av projekten som vi planerat att granska. För övriga två projekt har vi fått de protokoll som finns i diariet. Vad gäller ett av projekten, projekt Ekbacksbadet fuktåtgärder 2010, vet vi att upphandling gjordes (inga anbud inkom dock), men vi har inte fått del av förfrågningsunderlaget. För övriga projekt har vi inte fått information om upphandling gjordes, dvs. vi vet inte om det finns några underlag att granska från upphandlingen. 5

7 Förutom projekt Ekbacksbadet, har vi inte sett några beslut på vilka leverantörer som ska anlitas i projekten. Vad gäller anlitade leverantörer och om kommunen har ett gällande avtal så har vi granskat tolv olika leverantörer som fastighetsavdelningen har anlitat under I enbart tre fall har vi fått bekräftat att det finns ett gällande avtal som har tillkommit enligt gängse regler. Det gäller Arboga Elteam AB, Restaurangutrustning i Sverige AB och CW-Rör AB. För övriga nio leverantörer görs följande noteringar: Lundin och Johansson Bygg Team AB Finns avtal med en avtalsperiod med möjlighet till maximalt 12 månaders förlängning. Beslut om att förlänga avtalet saknas i diariet. Leverantören har anlitats efter avtalsperiodens utgång. VP Arboga Teknik AB Finns avtal med en avtalsperiod med möjlighet till maximalt 12 månaders förlängning. Beslut om att förlänga avtalet saknas i diariet. Leverantören har anlitats efter avtalsperiodens utgång. Aigis AB Finns avtal tecknat för perioden 1 januari 28 februari 2010, med två månaders förlängning om avtalet ej sägs upp 21 dagar innan avtalstidens utgång. Aigis AB är dock aldrig upphandlat i enlighet med LOU och har därmed ett avtal med kommunen som inte tillkommit på regelrätta grunder. Arboga Golv och Vägg AB Finns inget avtal registrerat i diariet. Finns beslut i TNAU 85 att Arboga Golv och Vägg AB ska antas som leverantör av golv- och väggarbeten under avtalsperioden med möjlighet till förlängning under ytterligare högst 12 månader. E Holmqvists Måleri AB Finns inget avtal registrerat i diariet. Finns beslut i TNAU 86 att E Holmqvists Måleri AB ska antas som leverantör av målningsarbeten under avtalsperioden med möjlighet till förlängning under ytterligare högst 12 månader. Västra Mälardalens Bygg AB Finns inget beslut eller avtal registrerat i diariet. Kjell Eriksson Akustik och Bygg AB Finns inget beslut eller avtal registrerat i diariet. Motala Hissar Finns inget beslut eller avtal registrerat i diariet. Arboga Byggtjänst AB Finns inget beslut eller avtal registrerat i diariet. Mot bakgrund av ovanstående är det svårt att uttala sig om projekthanteringen följer gällande upphandlingspolicy. Om ovanstående avtal, och förlängningar av avtal, inte finns upprättade bedöms väsentliga brister föreligga på fastighetsförvaltningen och fastställda riktlinjer anses i 6

8 så fall inte följas. Gäller även om iakttagelserna ovan har sin grund i bristande rutiner vad gäller diarieföring, dvs. att handlingarna finns men försummats att lämnas för diarieföring. Beträffande avtalet med Aigis AB så har fastighetsförvaltningen inte följt gällande upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling. Aigis AB har inte handlats upp i konkurrens Rekommendationer till fastighetsförvaltningen Att genom utbildning eller informationsinsatser försäkra sig om att ansvariga inköpare (beställare) har kunskap om gällande upphandlingspolicy och fastställda riktlinjer för upphandlingsverksamheten. Att löpande bevaka att gällande upphandlingspolicy och fastställda riktlinjer för upphandlingsverksamheten följs. Att se över rutinen för kontroll av när avtalsperioden på leverantörsavtalen går ut så att beslut om förlängning sker i tid, om det är aktuellt med en förlängning. Att genom utbildning eller informationsinsatser försäkra sig om att anställda har kunskap om handlingar som ska lämnas för diarieföring. Att rutiner för hur handlingar som inte behöver registreras hålls ordnade ses över Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till projekt- och trafikavdelningen inom tekniska förvaltningen För de två granskade projekten hänförbara till projekt- och trafikavdelningen inom tekniska förvaltningen har vi erhållit och tagit del av de dokument som vi har efterfrågat enligt punkt 2.3 ovan. Beträffande granskning av om leverantörer som anlitats i projekten 2010 har ett gällande avtal med kommunen så har vi noterat att det finns för samtliga granskade leverantörer. Utifrån vår granskning är vår bedömning att projekthanteringen följer gällande upphandlingspolicy Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen Avseende projekten hänförbara till VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen har vi erhållit och tagit del av de dokument som är aktuella för projekten. Enligt uppgift har någon upphandling hittills inte varit aktuellt för något av projekten. Projekten genomförs antingen i egen regi eller med leverantörer för vilka kommunen har ramavtal med. I vår granskning om leverantörer som anlitats i projekten 2010 har ett gällande avtal med kommunen så har vi noterat att det finns för samtliga granskade leverantörer. Utifrån vår granskning är vår bedömning att projekthanteringen i de delar som är aktuella följer gällande upphandlingspolicy. 7

9 Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till barn- och utbildningsförvaltningen För det granskade projektet hänförbart till Barn- och utbildningsförvaltningen har vi erhållit och tagit del av de dokument som vi har efterfrågat enligt punkt 2.3 ovan. Vi har granskat att det för den leverantör som anlitas i projektet har ett gällande avtal med kommunen. Utifrån vår granskning är vår bedömning att projekthanteringen följer gällande upphandlingspolicy Har kommunen en effektiv projektuppföljning? En effektiv projektuppföljning ger goda möjligheter att tidigt identifiera avvikelser och ger förutsättningar för en effektiv justering av planen och därmed en möjlighet att hålla budgeten. För att nämnden ska kunna följa den ekonomiska ställningen i förvaltningen, och ta initiativ i dessa frågor, krävs att investeringsprognoser redovisas löpande till nämnden. För att kunna följa ett projekts ekonomiska utveckling på ett adekvat sätt förutsätts att projektkalkyler upprättas och uppföljning löpande sker mot dessa, att löpande under projektets löptid ha dokumenterade projektmöten, att projekt avslutas korrekt i samband med färdigställande samt att ekonomisk uppföljning mot förkalkyl sker och att det finns systemstöd för uppföljning av projektet i redovisningen Vad gäller systemstöd för uppföljning av projekt i redovisningen gäller generellt att utfallet på respektive projekt följs upp genom att söka på aktuellt projektnummer i systemet. I kontosträngen för kostnader som ska belasta ett visst projekt ska uppgift om projektnummer alltid anges och därmed kan projekten följas upp. Denna uppföljning omfattar bokförda fakturor Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till fastighetsförvaltningen Som redan nämnts ovan har vi fått knapphändigt med information rörande dessa projekt. För ett projekt, projekt Gäddgårdsskolans kök, har vi erhållit en förkalkyl avseende ombyggnad av matsal. För övrigt har vi inte erhållit några projektkalkyler och inte några protokoll eller minnesanteckningar från projektmöten där projektets framskridande inkl den ekonomiska situationen följs upp. Vi kan därmed inte uttala oss om fastighetsavdelningen har en effektiv projektuppföljning. Vi har inte sett några protokoll där det framgår att projektens utveckling avhandlas och avvikelser mot budget och tidigare prognoser analyseras. I händelse av att det inte har upprättats några kostnadskalkyler där avvikelser mot utfall analyseras eller att några dokumenterade projektmöten inte har ägt rum under projektets löptid så bedöms projektuppföljningen inte vara effektiv. 8

10 Rekommendationer till fastighetsförvaltningen Att genom utbildning eller informationsinsatser få projektledare att förstå vikten av, och fördelarna med, en effektiv projektuppföljning, att det ökar möjligheterna att kunna justera t.ex. en ombyggnadsplan och därigenom minimera risken för ett eventuellt anslagsöverskridande. Att etablera rutiner som inbegriper att projektkalkyler upprättas, att uppföljning löpande sker mot projektkalkylerna, att dokumenterade projektmöten hålls löpande under projektets löptid, att ekonomisk uppföljning mot förkalkyl sker i samband med projektets färdigställande Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till projekt- och trafikavdelningen inom tekniska förvaltningen För ett av de granskade projekten, projekt Brygga SO Herrgårdsbron, finns inga protokoll från projektmöten. Projektet drivs i huvudsak i egen regi, enbart pålningsarbeten har utförts av extern leverantör. Enligt uppgift förs löpande diskussioner om projektets framskridande. Några skriftliga minnesanteckningar eller protokoll finns dock inte upprättade. För övrigt har vi tagit del av dokument och information som ger oss stöd för vår bedömning att projekt- och trafikavdelningen har en fungerande projektuppföljning som dock kan förstärkas ytterligare genom att regelbundet göra skriftliga minnesanteckningar från diskussioner och problemlösningar som sker i projekten, även de som drivs i egen regi Rekommendationer till projekt- och trafikavdelningen inom tekniska förvaltningen Att löpande föra minnesanteckningar från diskussioner och problemlösningar (och resultatet av diskussionen) som sker i projekten, även de som drivs i egen regi, för att främja en effektiv projektuppföljning Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen Beträffande ett av de granskade projekten, projekt Reinvestering vattenledningsnät, upprättas inga projektkalkyler och några löpande protokollförda projektmöten hålls inte. Utförda arbeten innebär ofta akuta åtgärder och för detta projekt är det budgetramen som styr och i delegationsordning framgår att VA-avdelningen har verkställighetsbeslut. Kostnader på projektet är vanligtvis interndebiteringar. Uppföljning av projektet sker genom den ordinarie budgetuppföljningen. För övrigt har vi tagit del av dokument och information som ger oss stöd för vår bedömning att VA-avdelningen har en effektiv projektuppföljning. 9

11 Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till barn- och utbildningsförvaltningen Vi har tagit del av dokument och information som ger oss stöd för vår bedömning att Barnoch utbildningsförvaltningen har en effektiv projektuppföljning Hur ser rollfördelningen ut mellan beställare, fakturaattest och betalningsgodkännande? För att undvika att oavsiktliga eller avsiktliga fel begås ska alla ekonomiska händelser granskas och attesteras av minst två personer som har kännedom om händelsen. Den första attesten innefattar att stämma av att levererade varor och tjänster, både kvalitativt och kvantitativt, är i överensstämmelse med beställningen (sakgranskning). Den andra attesten utförs av den som ansvarar för den löpande verksamheten. Här innefattas att kontrollera att en faktisk beställning har skett, att debitering stämmer med eventuellt avtal, att behörig person beställt och sakgranskat och att konteringen är rätt. Vår granskning har inriktats på att se att kostnader som bokförs på projekten är attesterade i behörig ordning. Av granskade dokument framgår inte om vederbörande har gjort de kontrollmoment som attesten innebär. I och med införandet av elektronisk fakturahantering ska utsedda attestanter registreras i systemet så att erforderliga automatiska kontroller kan ske. Varje nämnd ansvarar för att det upprättas och hålls en aktuell förteckning över utsedda attestanter. Det finns en spärr i systemet som gör att samma person inte kan både sakgranska och attestera en faktura i det elektroniska flödet. Attest är vidare en rättighet som tilldelas personer i kombination med vilka identiteter (kostnadsställen) personen har behörighet till. En person kan bara attestera på tilldelade identiteter. I och med att en faktura attesteras godkänner attestanten också att fakturan är ok att betala. Själva betalningen av leverantörsfakturor utförs centralt i organisationen. Det är bara ekonomikontoret som skickar iväg betalningsfiler till bankgirocentralen Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till fastighetsförvaltningen Vad gäller kravet att alla ekonomiska händelser ska granskas och attesteras av minst två personer har vi noterat att sakgranskning i två projekt har utförts av en person som inte är anställd i kommunen. Gäller projekt Engelbrechtskolan och Gäddgårdsskolans kök. Beträffande attestering (kontroll att en faktisk beställning har skett, att debitering stämmer med eventuellt avtal, att behörig person har sakgranskat och att konteringen är rätt) har vi funnit att den som var tf fastighetschef vid denna tidpunkt har attesterat kostnader för tre av de fyra projekt hänförbara till fastighetsavdelningen. Den som var tf chef vid denna tidpunkt har varit registrerad i systemet som behörig att attestera fakturor vilket sannolikt följer av chefsbefattningen, men vederbörande finns inte med på aktuell förteckning över utsedda attestanter som redovisas för tekniska nämnden. Där uppges fortfarande den förra chefen för fastighetsavdelningen vara behörig beslutsattestant. 10

12 Rekommendationer till fastighetsförvaltningen Att vid personalförändringar uppdatera sammanställningen över ordinarie attestanter inom fastighetsförvaltningen. Se även Rekommendationer till samtliga förvaltningar Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till projekt- och trafikavdelningen inom tekniska förvaltningen Utifrån vår granskning är vår bedömning att attestering av kostnader på projekten följer kommunens attestreglemente och riktlinjer för kontroll av ekonomiska händelser Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen Utifrån vår granskning är vår bedömning att attestering av kostnader på projekten följer kommunens attestreglemente och riktlinjer för kontroll av ekonomiska händelser Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till barn- och utbildningsförvaltningen Utifrån vår granskning är vår bedömning att attestering av kostnader på projekten följer kommunens attestreglemente och riktlinjer för kontroll av ekonomiska händelser Rekommendationer till samtliga förvaltningar Att ta ställning till om det i attestreglementet och riktlinjer till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska händelser bör regleras vad som gäller för inhyrda konsulter etc. Att ta ställning till om beloppsgränser eventuellt ska begränsa rätten att teckna attest. Att den löpande uppföljningen av förvaltningarnas internkontrollplaner omfattar att försäkra sig om att personer som sakgranskar och attesterar fakturor är medvetna om vilka kontroller som ska utföras innan godkännande sker Hur säkerställs att konteringen sker enligt gällande kontoplan? Att kostnader hänförbara till projekten bokförs korrekt är utgångspunkten för en meningsfull projektuppföljning Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till fastighetsförvaltningen Mot bakgrund av utförd granskning är vår bedömning att bokförda kostnader på projekten är korrekta dvs. är hänförbara till projekten. 11

13 Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till projekt- och trafikavdelningen inom tekniska förvaltningen Mot bakgrund av utförd granskning är vår bedömning att bokförda kostnader på projekten är korrekta dvs. är hänförbara till projekten Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen Mot bakgrund av utförd granskning är vår bedömning att bokförda kostnader på projekten är korrekta dvs. är hänförbara till projekten Iakttagelser vid granskning av projekt hänförbara till barn- och utbildningsförvaltningen Mot bakgrund av utförd granskning är vår bedömning att bokförda kostnader på projekten är korrekta dvs. är hänförbara till projekten. Västerås den 18 april 2011 Katarina Nygren Auktoriserad revisor Susanna Hägglund Auktoriserad revisor 12

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Rapport gällande granskning av Gäddgården 1 samt beslut om riktlinjer för intern kontroll

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Rapport gällande granskning av Gäddgården 1 samt beslut om riktlinjer för intern kontroll ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-05-31 Blad 2 Ks 79 Au 95 Dnr 119/2011-007 Rapport gällande granskning av Gäddgården 1 samt beslut om riktlinjer för intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2012-12-05 Vår referens Ann Andersson Direkttelefon 040-34 30 18 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 9 Dnr 2012-587 Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av landstingets upphandlingar inom fastighetsområdet

Granskning av landstingets upphandlingar inom fastighetsområdet Granskning av landstingets upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 12/2012 November 2012 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa. Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Januari 2009 DNR 420-19/09 Revisionsrapport STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer