PROGRAM URSVIKSSKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM URSVIKSSKOLAN"

Transkript

1 Illustration över del av fasad, Lilla Ursviks skola PROGRAM URSVIKSSKOLAN Program för permanent Skola/Förskola inom Detaljplaneområde Kv. Äpplet 1, del av Sundbyberg 2:30 i Lilla Ursvik

2 PROGRAM URSVIKSSKOLAN Program för permanent Skola/Förskola inom Detaljplaneområde Kv. Äpplet, del av Sundbyberg 2:30 i Lilla Ursvik, Gällande handlingar, bifogas Program: Datum: Program för permanent skola/förskola inom detaljplaneområde 2D Lokalsammanställning Ritningar, illustrationer: Programhandling A (ritningar) Programhandling A (illustration) Material plansch Volymstudier Referenser

3 Program för permanent skola-förskola inom Detaljplaneområde Kv. Äpplet 1, del av Sundbyberg 2:30 i Lilla Ursvik, 1. Bakgrund I takt med utbyggnaden av Ursvik så kommer inte antalet platser inom Ursviks skola att motsvara den efterfrågan som finns, utan denna verksamhet behöver utökas. Ursviks skola utgörs idag av en byggnad uppförd år 2004 för förskola och lågstadium samt en tillfällig förskolpaviljong. På den ursprungliga näst intill kvadratiska skolgården, kringgärdad av större lövträd, finns också den ursprungliga skolbyggnaden. Skolan har idag både förskola och F-5 skola med ca 250 elever och förskolebarn. Målet är att skolan ska utvecklas till F-6 skola och förskola för 420 elever och 80 förskolebarn. Personalantalet är för närvarande cirka 28 personer och kommer att utökas till cirka 70 personer skola-förskola för åldersgruppen 1-12 år planeras i Lilla Ursvik. Tomt finns angiven inom detaljplaneområde Kv. Äpplet 1, del av Sundbyberg 2: Anläggningens dimensionering Anläggningen dimensioneras (installations- och utrymmesmässigt) för 570 barn/elever/personal enligt: - 80 förskolebarn 1-5 år elever 6-9 år, förskoleklass årskurs elever år (årskurs 4-6), Till detta kommer personal, ca 70 personer. Förskola ansluter till skolbyggnadnaden vilket ger möjlighet till flexibel lokalanvändning och därmed bättre lokalekonomi. Förskolan kan om behov omvandlas till skola. 3. Byggnadens placering och entréförhållanden Den befintliga skolan placerad på tomtens nordöstra hörn byggs om och till för att rymma förskola, lågstadie- och mellanstadieskola. En ny angöringsgata förläggs norr om den befintliga skolan och längs med gatan placeras tillbyggnaderna mot väster. Placeringen av tillbyggnaderna ger skolgården ett gynnsamt läge mot söder. De nya tillbyggnaderna är uppdelade i två huvudvolymer med lägre sammanlänkande delar. Den befintliga skolbyggnaden bildar hemvist för mellanstadie elever och tillbyggnadernas två huvudvolymer för lågstadieelever och förskolebarn. Gestaltningsgreppet med tre huvudvolymer bryter ned skalan på skolbyggnaden i förhållande till villaområdet norr om skoltomten. De lägre sammanlänkande delarna möjliggör att man kan röra sig genom hela skolan interiört vilket innebär en flexibel användning då skolans lokaler kan samutnyttjas.

4 Alla delar förskola, lågstadie och mellanstadie förses med egen entré. Entréerna är genomgående och nås både från angöringsgata och skolgård. Förskolan placeras i den nordvästra delen av tomten och har egen entré i den lägre länken mellan förskolebyggnaden och lågstadiebyggnaden. Här finns det plats för skoförvaring och i förlängningen till kapprum som är uppdelat per plan, ett kapprum för två avdelningar. Lågstadiedelen som är placerad mitt emellan förskola och mellanstadie har egen genomgående entré förlagd till mitten av byggnadsvolymen. I anslutning till entrén ligger skolans trapphus. Då skolan skall vara skofri placeras kapprum i direkt anslutning till entrén, ett per plan. Mellan låg och mellanstadie placeras en lågdel som rymmer kök och matsal. Lågdelen växer mot söder och löper längs med den befintliga skolans söderfasad. Entrén till den befintliga skolan byggs om till en genomgående entré. I anslutning till entrén förläggs ett kapprum för årskurs 4-6. Konst och annan utsmyckning ska finnas både ute på gården med fokus på innergården, samt inne i anläggningen. Konsten ska locka och bidra till fantasi och lek. Den ska även vara identitetsskapande med fokus på miljö och öka platsens attraktivitet. Konstverket skulle kunna integreras i klimatzonen på tillbyggnadens söderfasad. Projektet följer Sundbybergs stads mark- och byggpolicy. (Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2008 och gäller från och med 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2012, 195.) Denna anger följande : Målsättningen bör vara att cirka 1 procent av produktionskostnaden ska användas till konstnärlig utsmyckning. Den målsättningen ska gälla vid all form av bebyggelse, det vill säga även när staden bygger. Det ska också kunna gälla såväl den inre som den yttre konstnärliga utsmyckningen. 4. Tillgänglighet, angöring Anläggningen ska kunna nås trafiksäkert. Trafiksystemet ska vara utformat med stor tanke på de gåendes säkerhet. De äldre eleverna ska trafiksäkert och tryggt kunna cykla till och från skolan. Smidig och säker angöring ska anordnas för föräldrar som ska hämta och lämna barn. Detsamma gäller matleveranser, sophantering m.m. Detta gäller även parkeringsplatser avsedda för personal och besökande. En ny angöringsgata förläggs norr om den nya skolbyggnaden med angöring, vändplan, inlast och personalparkering.

5 5. Lokalprogram för skola-förskola inom detaljplaneområde Kv. Äpplet 1, del av Sundbyberg 2:30 i Lilla Ursvik, 5.1 Allmänna förutsättningar Skolan föreslås organiseras i 9 hemavdelningar/arbetslag enligt följande: Förskola 1-5 år, 2 hemavdelningar med 80 barn F6 åk 3, 4 hemavdelningar med 240 elever Åk 3-6, 3 hemavdelningar 180 elever Två grupper i förskolan bildar ett arbetslag och två klasser i skolan bildar ett arbetslag. Varje arbetslag disponerar en hemavdelning. Antalet barn i en hemavdelning för förskola uppgår till 40, i en hemavdelning för låg- och mellanstadieklasser med klasser på 30 ansluts 60 elever till en hemavdelning. Förskola och skola ska kunna samutnyttja lokaler och de ska inbjuda till samverkan mellan skola, förskoleklass och förskola. 5.2 Åldersgruppen 1-12 år: förskola/förskoleklass/årskurs 1-6 med heldagsomsorg Varje hemavdelning för förskolan, 1-5 år, föreslås omfatta ca 230 m² programarea. Ytorna fördelas enligt följande: Två större Basrum med vatten o kylskåp och köksskåp om ca 50 m². Två Grupprum om ca 15 m². Skötrum om ca 12 m², skötrum med toalettstol. Rum med tvättmaskiner för tvätt av textilier 2 st för 2 hemavdelningar. Varje hemavdelning för F6-åk 3, 6-9 år, föreslås omfatta ca 245 m² programarea. Ytorna fördelas enligt följande: Två Lärosalar om minst 60 m². Två Grupprum om ca 15 m². Ett Allrum med vatten och kylskåp och köksskåp om ca 70 m². Ett Samtalsrum om ca 12 kvm Ett Arbetsrum om ca 12 kvm Varje hemavdelning för åk 4-6,10-12 år, föreslås omfatta 200 m² programarea. Ytorna fördelas enligt följande: Två Lärosalar om minst 60 m². Två Grupprum om ca 15 m². Ett Allrum med vatten och kylskåp och köksskåp om ca 25 m². Ett samtalsrum om ca 12 kvm Ett Arbetsrum om ca 12 kvm

6 Samtliga rum på hemavdelningen ska nyttjas som en gemensam resurs och vara tillgängliga för alla inom arbetslaget. Rummens användning ska inte vara förutbestämd utan ska kunna anpassas till den pedagogik och den verksamhet som använder lokalerna för tillfället. De större rummen kan genom möblering, lekstugor på hjul eller dylikt delas av så att en trivsam småskalig miljö erbjuds de mindre förskolebarnen. Den inskrivna fritidsverksamheten upp till och med årskurs 3 ska ingå i hemavdelningen. 5.3 Gemensamma lokaler Nära eller i anslutning till huvudentrén föreslås att matsal/fritidsklubb/bibliotek är belägna. Matsalen ska vara en samlingsplats och kunna användas flexibelt för olika aktiviteter. Serveringsdelen ska även kunna användas för samvaro, studier mm. Här placeras även hemkunskapsdelen så att ytorna kan samutnyttjas. Köket föreslås bli ett tillagningskök. Verksamheten i köket omfattar beredning och tillagning av frukost, lunch och mellanmål till förskola och skola. Måltiden serveras i matsalen. De minsta förskolebarnen ska dock kunna få måltiden serverad i hemavdelningen. Köket ska klara av att tillaga ca 700 portioner luncher per dag. 570 barn och personal ger ett behov av tre matlag och ca 160 platser. Se separat verksamhetsbeskrivning. Praktiskt estetiskt arbete såsom hemkunskap, musik och slöjd föreslås finnas centralt i anläggningen och nära varandra för att underlätta samarbete. Hemkunskap placeras som en avskiljbar del i matsalen och föreses med separat ventilation. Hemkunskap föreslås ha visuell kontakt och möjlighet att öppnas upp mot matsal. Aktivitetsrummet för Musik/Drama/Rörelse är placerat intill matsalen/hemkunskapen och skall kunna öppnas upp och bilda en scen mot matsalen. Aktivitetsrummet ska ha tillgång till förråd för musikundervisning/musikanläggning samt för övrig utrustning och närhet till dusch med omklädningsrum. I aktivitetsrummet ska det finnas en musikanläggning så man kan ha antingen musikundervisning eller rörelseundervisning typ aerobics eller dans. I nära anslutning till huvudentrén placeras fritidsklubb och bibliotek. Ett bibliotek/läslustrum med analoga och digitala verktyg med hjälpmedel för informationssökning ska finnas i skolan. Det kan integreras med fritidsklubben för att bli tillgängligt för alla i skolan. I nära anslutning till entré och Klubbverksamhet placeras slöjd/bild och NO. Slöjd delas upp i textil och metall/trä. Textil samutnyttjar lokalen med Bildundervisning och Trä/Metall med NO. I anslutning till varje sal finns frd för respektive ämne. I anslutning till Trä/metall och NO skall finnas rum för heta ämnen,maskinpark och NO-utrustning. Personalutrymmen samlas centralt vid trapphuset på plan två i den befintliga skolbyggnaden. Expedition kopiering och arbetsplats för vaktmästare ligger nära rektorns kontor, här är även personalrummet placerat. Lokaler för elevvård och skolhälsovård ligger i anslutning med en undanskymd väntdel då många elever inte vill annonsera sina besök. Förskolechef har eget kontor nära förskolans entré.

7 5.4 Material och karaktär Anläggningens karaktär ska vara trivsam och lekfull. Färg och taktila material är viktiga inslag och ger skolan en unik karaktär och identitet. Samtliga material ska vara robusta, gärna av naturmaterial och minimera framtida underhåll. Vid alla inköp ska miljöaspekten beaktas. Kretsloppstänkandet ska vara inbyggt från början. De nya tillbyggnaderna behandlas som egna volymer i två plan med ett sadeltakstema med diagonala takåsar. Mot norr kläs fasaderna med stående genomfärgade rödbruna fibercement skivor (cembrit ). Fasderna mot söder är indragna och kläs här med liggande oljelackad furu panel. Framför träfasaden under det utskjutande taket löper smala balkonger med räcken och solavskärmning i sträckmetall, lackade i olika nyanser av rött. Dessa balkonger fungerar även som utrymningsvägar med ståltrappor ner mot skolgården. De högre volymerna förbinds med varandra och den befintliga skolbyggnaden genom två lägre volymer (entré förskola samt matsal/kök). Mot norr är dessa byggnader slutna och klädda med fibercementskivor lika övriga tillbyggnader. Fasaderna mot söder är i princip helt uppglasade mot skolgården. Rumshöga smala glaspartier i trä ger byggnaden ett lätt och transparent uttryck. Opakt glas hindrar insyn vid omklädningsrum. Solavskärmningen löses med vertikala sensorstyrda markiser. Samtliga tak i de tillbyggda delarna är gröna sedumtak. Samtliga fönster är i oljelackad furu. Befintlig skolbyggnad målas exteriört i en enhetligt rödbrun kulör. Befintligt plåttak ses över och målas vid behov i kulör, lika fasad. Befintligt solavskärmningstak mot skolgård rivs och fasad förses med ny panel. Byggnadens norra fasad byggs om med nya fönsterpartier som ersätter dörrar in till tidigare köksinlast. Skärmtak samt lastkaj vid befintlig linlast rivs. Fasaden förses med nya rumshöga glaspartier utanför kapprum samt nytt skärmtak för att markera entrén. Huvudentréerna ska vara tydliga och välkomnande med stora ljusinsläpp. Samtliga entréer markeras genom rumshöga glaspartier och partier i kulör. Invändiga material i byggnaden ska vara robusta och helst ljusa och av naturmaterial. I kapprum och entréer är golven i terazzo och golven i hemavdelningarna är i linoleum. Matsal, aktivitetsrum, hemkunskap, fritidsklubb samt NO och slöjd har industriparkett golv. Tillagningskök samt wc och omklädning är helkaklade med golv i klinker. Stor omsorg ska läggas vid ytskikt, färgsättning och textilier. I kapprum, trapphus och entréer kläs väggarna med plywood. De flesta övriga väggar är målade. Undertak i form av akustikplattor. Stor omsorg och vikt ska läggas på akustiken, bra ljusinsläpp och god ventilation. Vädringsmöjligheter ska finnas. För att öka trivseln och minska skadegörelse m.m. föreslås att ytterskor inte tillåts i anläggningen. En öppen skola med exempelvis glaspartier förordas så att elever och personal lätt ser vad som händer.

8 Eleverna ska kunna arbeta individuellt, i par eller i grupp. Det ska finnas stora och små mötesplatser ute och inne för samvaro och rekreation. Modern teknik ska finnas i all verksamhet. Anläggningen kompletteras med trådlös kommunikation för att underlätta ett mer rörligt arbetssätt. 5.5 Miljökrav Miljöprogram och miljöplan för projektet har tagits fram. Där framgår bland annat att projektet ska uppnå guldnivå i klassningssystemet Miljöbyggnad, samt att vid val av byggmaterial ska databasen Sunda Hus användas. 5.6 Lokalprogram Lilla Ursviks skola Total Programarea Lilla Ursviks skola Den totala programarean motsvarar bruksarean BRA (area innanför yttervägg, exklusive schakt). För specifikt lokalprogram se efterföljande ytsammanställning. Förskola Lågstadium Mellanstadium Plan Plan Plan Takplan Summa Totalt 4902 kvm Beräknad bruksarea totalt Beräknad bruksarea per barn (500 barn) 4902 kvm 9,8 kvm/barn

9 MARGE ARKITEKTER Repslagargatan 15A, Stockholm LILLA URSVIKS SKOLA OCH FÖRSKOLA datum LOKALSAMMANSTÄLLNING FÖRSKOLA uppdragsnr SUND Lokal / rumstyp An Progra Inritad- Totalt Kommentar yta, m² yta, m² Förskola 1-5 år, 4 st barnavdelningar grupperade 4 grupper à X(20) barn = 80 barn Allrum Rum för lek och måltid. Utrustat med diskbänk över och underskåp samt 2 Grupprum Utrustat med madrassskåp 15 st madresser - nås från allrum Grupprum Nås från allrum Skötrum Balanshängt höj och sänkbart 1 skötplats/vask/dusch 2 WC+handfat i Materiel/frd Utrustas med hyllplan. Nås från Allrum Kapprum sko/klädhylla per avdelning, gemensamt torkskåp för två avd 600X1200 WC, barn I anslutning till ett kapprum/ett per plan RWC I anslutning till ett kapprum/ett per plan Totalt Gemensamma utrymmen Tvätstuga Rum med tvättmaskin och torktumlare. Ett per plan (ev. kombi med skötrum) Städ Ett per plan? Sophantering Delas av hela förskolan Totalt 43 Administrationslokaler förskola ca 20 personal Arbetsrum, förskolechef placeras i direkt anslutning till huvudentré Arbetsrum/Samtalsrum/planeringsrum Vilrum anslutning till WC/dusch Wc/dusch kapprum frd/arkiv/läromedel Delas av hela förskolan Personalpaus Utrustas med diskbänk/dm/överskåp/micro/kyl/frys/kaffekokning. 13 pers Totalt 69 Övrigt/Installationer Fläktrum aggregat, strl ca 6X9X3,3 placeras med fördel i tak TOTALT FÖRSKOLA* 617 * Rum enl. Program (övriga ingår i svällfaktor), sum BRA ca 9-10kvm/barn LOKALSAMMANSTÄLLNING SKOLA, 420 barn F6-3, 4 hemavdelningar med två klasser per avd 8 klasser à 30 barn = 240 barn Helgruppsrum/lärosal Undervisning för 30 barn. Grupprum/mysrum/vrå Allrum- verkstad/atelje Allrum - kök Utrustat med diskbänk över och underskåp samt 2 högskåp Arbetsrum/Planeringsrum arb pl, kapph+värdefack 6 p Samtalsrum Frd/Materiel/läromedel Groventré/Kapprum Kan vara fördel förläggas vid entré - skolan skall vara skofri WC, elever RWC även personal WC Städ Totalt* * Rum enl. Program (övriga ingår i svällfaktor), sum 4-6, 3 hemavdelningar med två klasser per avd 6 klasser à 30 barn = 180 barn Helgruppsrum/lärosal Undervisning för 30 barn. Grupprum/mysrum/vrå Pentry, plats för 15 barn + personal sittande, aktivitetsrum, grupprum Allrum Arbetsrum/Planeringsrum arb pl, kapph+värdefack 6 p Samtalsrum Frd/Materiel/läromedel ett inbrottskyddat Groventré/Kapprum Kan vara fördel förläggas vid entré - skolan skall vara skofri WC, elever RWC även personal WC Städ Totalt* * Rum enl. Program (övriga ingår i svällfaktor), sum

10 MARGE ARKITEKTER Repslagargatan 15A, Stockholm LILLA URSVIKS SKOLA OCH FÖRSKOLA datum LOKALSAMMANSTÄLLNING FORTS SKOLA uppdragsnr SUND Lokal / rumstyp An Progra Inritad- Totalt Kommentar yta, m² yta, m² Kulturcentrum/Fritidsklubb Entré plats för utställning mingel Fritidsklubb med pentrydel.ev kopplas till bibliotek, (40 kvm beräknat på 380 barn) Bibliotek/Läslustrum Atelje/Bild - Textil Materialförråd textil Materialförråd bild No-arbeten - Trä o metallarbeten No-rum frd Heta arbeten/maskinpark plats för ugn Musik/Drama/Rörelse öppnas mot fritidsklubb Förråd vad avses? Stolfrd Förråd uthyrning skåp i allmänna utrymmen? WC RWC Omkl även för uteidrott pl, med dusch och WC Omklhandikappanpassat med dusch och RWC Total programskriven yta 448 Administrationslokaler Rektor placeras i närheten av Personalrum paus/fika Expedition plats för 2 arb pl.kan slås ihop med vaktmästare Vaktmästare arb pl Konferensrum med dusch och RWC Samtalsrum Kopiering ett kopieringsrum placerat vid lågstadie ett vid högstadie Förråd Med dusch, delas med skolhälsovården Arkiv långtid Lärararbetsplatser arb /flexibla utrymmen Personalrum Med pentrydel. Delvis uppsikt över skolgård. Kapprum Plats för postfack Integrerat i kpr Total programskriven yta 217 Elevvård Skolsköterska/läkare Inkl omklädnad Väntrum Del av kommunikation. Vilrum/samtal/psykolog/Kurator/SYV RWC delad med personalen Förråd Del av sjuksköterska Total programskriven yta 32 Tillagningskök (enl. kökskonsult)* Yta enl. kökskonsult, se separat program Cederwall Inlastning Returgods 4 4 Beredning 8 8 Mejerikyl 4 4 Kyl 4 4 Förråd Frys 6 6 kök Disk Omklädnad med dusch + wc Kontor 6 6 Pausrum Matvagnsförråd Städ 3 3 Total programskriven yta 208 Matsal Matsal sittande (470/3 mattillfällen) Hemskunskap Serveringsutrymme Total programskriven yta 217 Övrigt Städcentral* Omklädning städpersonal* Inkl dusch och wc. Soprum/miljöstation* Avfallskvarn, källsortering. Varumottagning* Fläktrum avser nya aggregat till lågstadie del samt kök, enl V Elcentral enl E UC enl V Varumottagning* TOTALT SKOLA* 2982 * Rum enl. Program (övriga ingår i svällfaktor), sum BRA ca 9-10kvm/barn

11 SITUATIONSPLAN 1:1000 BEFINTLIG VOLYM NY BYGGNADSVOLYM AVGRÄNSNING N URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

12 FÖRSKOLA PLAN 0 SKALA 1:400 LÅGSTADIUM MELLANSTADIUM Sektion B PLAN -1 A Sektion A PLAN 0 GEMENSAMMA YTOR HEMVIST ADMINISTRATION, PERSONAL KÖK KULTURCENTRUM/FRITIDSKLUBB URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

13 FÖRSKOLA PLAN 1 SKALA 1:400 LÅGSTADIUM MELLANSTADIUM Sektion B A Sektion A PLAN 1 GEMENSAMMA YTOR HEMVIST ADMINISTRATION, PERSONAL URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

14 TAKPLAN SKALA 1:400 Sektion B A Sektion A TAKPLAN URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

15 SEKTIONER FG NYBYGGNAD +13,1 Sektion B Sektion A TAKPLAN +25,80 +22,07 +18,67 +15,16 FG +23,70 +20,40 +16,60 +13,10 FG SEKTION A Befintlig volym Kök och undercentraler Lågstadium Förskola +23,70 +20,40 +16,60 +13,10 FG SEKTION B URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

16 ELEVATIONER SKALA 1: ,80 +22,07 +18,67 +15,16 FG +23,70 +20,40 +16,60 +13,10 FG ELEVATION NORDVÄSTFASAD ELEVATION SYDÖSTFASAD URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

17 FASADMATERIAL Lackerad furu Cembrit genomfärgad fibercementskiva Lackerad plåt, Plannja Mörkbrun 16 Lackerad plåt, Plannja Rödbun 52 Häfla Flexmetall, lackerad i nyanser av röd/brun. Avsedd för solavskärmning i fasad mot söder Cortenstål, specifika detaljarbeten ev konstnärlig utsmyckning i klimatzon Fasadillustration sydfasad Befintlig fasad målas in i nyanser av röd URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

18 URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING / VOLYMSTUDIE ÖVERSIKTSVYER

19 REFERENSER Sauerbruch & Hutton Sauerbruch & Hutton Liner Museum, Gigon Guyer Grönt tak Dune House, Jarmund og Vigsnaes Sedumtak Sauerbruch & Hutton Lacaton & Vassal, Grenoble Lacaton & Vassal, Grenoble URSVIKSSKOLAN / PROGRAMHANDLING /

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50 EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12 LOKALPROGRAM FÖR GRUNDSKOLA F-9, 750 elever Rumsbehov Studieplatser Rumsbelastning - luft FUNKTIONER Antal Yta (m 2 ) (m 2 Samband Kommentar ) Sko m2 Antal Antal pers

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22 ILLUSTRATION 2014-09-22 UTSKOGENS FÖRSKOLA Gestaltningsbeskrivning Allmänt Utskogens förskola planeras som en självförsörjande enhet för ca 160 barn, motsvarande 8 avdelningar, med eget tillagningskök.

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 65 FÖRUTSÄTTNINGAR VARFÖR ETT FUNKTIONSPROGRAM 66 Personalens rum Att få stänga

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil www.karnhem.se Bastasjö 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil Nära till Centrum, 9 km Skola, 2 km Förskola, intill Mataffär, 2 km Cykelväg, intill Mitt i naturen! Bastasjö friluftsområde med elljusspår

Läs mer

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård.

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård. S: a:) Entré till skolgården Svartlösavägen Busshållplats Paviljonger rives 0 kv Akvariet SD DD D Entréer från skolgården SMÖRBULTEN Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård

Läs mer

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell SituAtionsplan 1:500 Station/Kontor Handel/Kontor Polhemsplatsen N Nya Åkareplatsen Hotel Post Studentbostäder Konferenshotell Byggnaden som system AUT089 - JOHAN FRANZÉN A3 Plan 1 / ENTRÉPLAN 1:200 N

Läs mer

Rumsbeskrivning för förskola.

Rumsbeskrivning för förskola. Rumsbeskrivning för förskola. 1 Grundkrav förskola Angöring För varu- och avfallstransporter ska det finnas väl fungerande tillfartsväg och angöring. Leveransentrén bör vara separerad från förskolans barnentréer

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service 1 Nya fräscha bostäder centralt i Karlskoga med trädgårdsmiljö! Etapp 1 Charmen med Fruktlunden är dess läge bland små flerbostadshus och

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS FLYTTBARA LOKALER FÖR SKOLA OCH FÖRSKOLA

ROOM FOR GREAT DAYS FLYTTBARA LOKALER FÖR SKOLA OCH FÖRSKOLA ROOM FOR GREAT DAYS FLYTTBARA LOKALER FÖR SKOLA OCH FÖRSKOLA LÖSNINGAR FÖR LEK OCH LÄRANDE, I DAG OCH I MORGON MODERNA MATERIAL LJUS INTERIÖR När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp

Läs mer

Hus N - Universitetsbyggnad i Växjö för Linnéuniversitetet

Hus N - Universitetsbyggnad i Växjö för Linnéuniversitetet Hus N - Universitetsbyggnad i Växjö för Linnéuniversitetet Hus N är en viktig pusselbit i utbyggnaden av Linnéuniversitetet på campusområdet i Växjö. Byggnaden slutför inramningen av Lückligs plats och

Läs mer

Näsbyparksskolan - Om- och tillbyggnad Programpresentation 2012-04-17

Näsbyparksskolan - Om- och tillbyggnad Programpresentation 2012-04-17 Näsbyparksskolan Programhandling Landskap 2012-02-10 ÖVERSIKT NÄSBYPRKSSKOLN Denna översikt får ses som ett komplement till WSPs Ramprogram. Ändringar i förhållande till ramprogrammet är i skrivande stund:

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Gemensam uppföljning ska ske regelbundet. SPSM kommer att kalla till gemensamma uppföljningsmöten.

Gemensam uppföljning ska ske regelbundet. SPSM kommer att kalla till gemensamma uppföljningsmöten. Krav på tjänsten Upphandlingen omfattar städning av Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler på Neptuniplan 7 i Malmö, Västra Esplanaden 9A i Växjö och Södra Långgatan 62 i Kalmar, enligt kravspecifikation

Läs mer

Toltorpsskolan. Trähuset

Toltorpsskolan. Trähuset Toltorpsskolan Trähuset Dagsläget I detta projekt har vi valt att inrikta oss på Trähuset som är det äldsta huset. Huset byggdes 1918 och var då planerat för fyra undervisningsrum samt vaktmästarlägenhet

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun

Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun 2014-07-18 SBN 2014-08-26 10-38x Utställningshandling Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun Gestaltningsprogram Referens Raad Al Khafagy SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Stadsbyggnadsenheten

Läs mer

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Årsta äng, ombyggnad skola Ref.nr: 12019-1 Datum: 2012-02-17 Revidering A: 2012-04-23 Sida: 1 av 4 PM Akustik Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Bakgrund Ett befintligt kontorshus

Läs mer

RUMS- OCH BYGGBESKRIVNING LOKAL FÖR CRAMO G: = Golv S: = Sockel V: = Vägg T: = Tak

RUMS- OCH BYGGBESKRIVNING LOKAL FÖR CRAMO G: = Golv S: = Sockel V: = Vägg T: = Tak Rumsbeskrivning Datum: 2011-06-21 Objekt: Cramo, Räfsan 3 Proj.nr: 301 Bolag: Lejontassen Fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@galaren.se RUMS- OCH BYGGBESKRIVNING

Läs mer

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN UTBYGGNAD AV SKISSERNAS MUSEUM TÄVLINGSFÖRSLAG 1. KOMPOSITION 2. KONCEPT 3. MATERIAL 4. KONSTRUKTION 5. HÅLLBARHET 6. FLEXIBILITET 7. ALTERNATIV PLAN 8. NYCKELTAL Entrén till den

Läs mer

Moderna lägenheter i Gamla Brandstationen

Moderna lägenheter i Gamla Brandstationen Situationsplan ff Bofakta ff Gamla Brandstationen ligger i lummig grönska i korsningen av Kävlingevägen och Kung Oskars väg i Lunds centrum. Byggnaden ritades av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin och stod

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-16 DNR BUN 2014.318 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Masergatan 21 Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Masergatan 21 Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Borlänge Storlek 10 rum (6 sovrum) / 242 m² Område Hagalund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor vacker villa med tio rum i lugnt villaområde nära skolor, sportanläggningar,

Läs mer

Sparrisen 1, Anderstorpsvägen 2-6 Ombyggnad av kontor till bostäder

Sparrisen 1, Anderstorpsvägen 2-6 Ombyggnad av kontor till bostäder SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2011-10-04 SID 1 (5) SBN/2011:847 TJÄNSTESKRIVELSE Sparrisen 1, Anderstorpsvägen 2-6 Ombyggnad av kontor till bostäder Sammanfattning Wåhlin Byggare AB ansöker om

Läs mer

Kv. Rundkyrkan. Södra Sandby. lkf.se/rundkyrkan

Kv. Rundkyrkan. Södra Sandby. lkf.se/rundkyrkan Kv. Rundkyrkan Södra Sandby lkf.se/rundkyrkan Södra Sandby Södra Sandby Lund = Kv. Rundkyrkan Knappt en mil öster om Lund, mitt i det natursköna skånska landskapet ligger Södra Sandby. Byn är anrik, och

Läs mer

VÄNORTEN ÖSTRA TORN. lkf.se/vanorten

VÄNORTEN ÖSTRA TORN. lkf.se/vanorten VÄNORTEN ÖSTRA TORN lkf.se/vanorten INNEHÅLL VÄNORTEN s.3 SITUATIONSPLAN s.4 KARTA s.4 BOFAKTA s.5-7 PLANLÖSNINAR s.8-11 HYRESSPECIFIKATION s.12 UTHYRNIN s.13 INFLYTTNIN s.13 s.2 - INNEHÅLL lkf.se/vanorten

Läs mer

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3 Arbetsmaterial 1/8 Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3... 2 Uppdrag... 2 Nulägesbeskrivning... 2 Karlbergsskolans kök... 2 Personal/köksarbete... 3 Transport av mat... 3 Servering... 4 Arbetstid

Läs mer

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: 2014-05-12 Version: 2.3 Ansvarig: Antaget av förvaltningsledningen 2014-05-13 rev 2014-09-09, 2014-10-13, 2014-12-10 Förvaltning:

Läs mer

AKTIELÄGENHET I VÄSTERNÄS Nybyggd lägenhet i ett plan vid Svärtesgränd 2 E i Västernäs, Mariehamn

AKTIELÄGENHET I VÄSTERNÄS Nybyggd lägenhet i ett plan vid Svärtesgränd 2 E i Västernäs, Mariehamn AKTIELÄGENHET I VÄSTERNÄS Nybyggd lägenhet i ett plan vid Svärtesgränd 2 E i Västernäs, Mariehamn Nybyggt parhus omfattande 2 lägenheter i Västernäs. Vardera lägenhet omfattar 4 rum och kök och har öppna

Läs mer

VÄSTBERGAS BÄSTA KONTORSHUS

VÄSTBERGAS BÄSTA KONTORSHUS VÄSTBERGAS BÄSTA KONTORSHUS Beskrivning Bra kontor modern hög standard till otroligt bra hyra Yteffektivt modernt kontor med öppen planlösning i. All upptänklig service finns i fastigheten, restaurang

Läs mer

Bofakta. Kv Fägnaden Hornsbergs Strand. www.einarmattsson.se

Bofakta. Kv Fägnaden Hornsbergs Strand. www.einarmattsson.se Bofakta Kv Fägnaden Hornsbergs Strand www.einarmattsson.se Välkommen till kvarteret Fägnaden i Hornsbergs Strand Tryggt boende hos Einar Mattsson Som boende i kv Fägnaden får man ett tryggt boende i en

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

RUMSBESKRIVNING - NY SPORTHALL

RUMSBESKRIVNING - NY SPORTHALL Entré 1000 Entréhalll G1 Granitkeramik S1 Granitkeramik V1 Målad microlitväv på gips T3 Undertak metall 1010 Vindfång G1 Granitkeramik S1 Granitkeramik V1 Målad microlitväv på gips T3 Undertak metall 1020

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK Eva Hebbel-Åslin ida 1 (8) Direkttel och mobil: 0490-25 72 25 E-post: eva.hebbel@vastervik.se ästervik 2011-10-21 Kv. juren 2 i ästervik Om-/till-/påbyggnad av Rosavilla rygghetsbostäder. RAMBEKRINING

Läs mer

, Gåshaga. Planlösning. Tomtarea: 828 Kvm

, Gåshaga. Planlösning. Tomtarea: 828 Kvm , Gåshaga Välplanerad och stilren villa om 232 kvm totalyta fördelat på två plan. Ljust och härligt vardagsrum med stora fönster som släpper in mycket ljus, vackra trägolv, braskamin på båda våningsplan

Läs mer

3.4 Permanent utställning 1000 Fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi 3.5 Kommunikationsytor 500 Uppskattad, exkl.

3.4 Permanent utställning 1000 Fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi 3.5 Kommunikationsytor 500 Uppskattad, exkl. L O K A L P R O G R A M N O B E L M U S E E T 1 Entré 1.1 Foajé / Entréhall / information 500 * Entré med reception 1.2 Butik / bokhandel 200 100 * Låsbart mot entréhall/kommunikations stråk. I ytan ingår

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE. god arkitektur. Om vikten av. Utemiljön. Första intrycket. Skolgården SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL?

VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE. god arkitektur. Om vikten av. Utemiljön. Första intrycket. Skolgården SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL? VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL? Anna Törnquist September 2008 Om vikten av god arkitektur Utemiljön Första intrycket Skolgården 1 Passager Entréhallen Ett

Läs mer

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live Jobba femstjärnigt vid Malmö Live Malmö Live torg och entré Ett kvarter fullt av möjligheter Malmö Live är ett arkitektoniskt utmärkande kvarter på Universitetsholmen. Här byggs konserthus, kongressanläggning,

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014 NORR TYRESÖ ENTRUM MRKNVISNINSTÄVLIN OKTOER 24 Inledning Planeringen av den hållbara stadsdelen Norra Tyresö centrum är i full gång. tt skapa en stadsdel som erbjuder naturliga och trygga mötesplatser

Läs mer

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. 1(8) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Louise Heimler Tfn 08-508 273 68 2010-02-01 Dp 2009-14922-54 Laga kraft 2011-12-01 Detaljplan för del av Innanhavet 2 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen i Stockholm

Läs mer

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar MANSTORPS ÄNGAR Manstorps ängar 1 Markanvisning Februari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Förutsättningar i området i Linghem... 4 Kvaitéer och siktstråk... 5 Det offentliga och privata rummet... 5 Gårdsgatan,

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Tillbyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 Vad är en tillbyggnad? En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym. Exempel på tillbyggnader är källarutgrävning,

Läs mer

Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018

Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 Datum: 2013-09-25 Remissversion 2 Innehållsförteckning sid. 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning och

Läs mer

BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN

BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN SEKTION KÄLLARPLAN 1 (28) RUM 101 Bågskytte/ bordtennis/ fäktningslokal. G- Grön gummimatta V- Gul-och grönmålad puts Övrigt 20 sektioner med ribbstolar. Gjuten

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA En vandring i skogsbrynet mellan husen tar dig längre upp på höjden, förbi gläntor, fi kaplatser, täta skogspartier och perfekta kurragömmaställen. Genom en ridå av björkstammar och granar skymtar de röda

Läs mer

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef

Läs mer

SKOGSIDYLL I KORTEDALA ETAPP

SKOGSIDYLL I KORTEDALA ETAPP SKOGSIDYLL I KORTEDALA ETAPP 02 Området PILGRIMSPARKEN Pilgrimsparken är ett populärt nybyggt bostadsområde i Kortedala. Husen i första etappen sålde slut på nolltid och nu är det dags för nästa etapp

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

Limhamns Sjöstad. Malmö. Planlösningar

Limhamns Sjöstad. Malmö. Planlösningar Limhamns Sjöstad. Malmö Planlösningar 2 4 Hur ser området ut Karta, situationsplan och förklaring 6 Hus 1 4 Hus 1 Hus 2 4 Tredje våning i hus 2 Alternativ planlösning våning 2 14 Hus 5 16 Hus 5 7 1 Hus

Läs mer

Egnahem. Ett lite enklare sätt att hitta hem

Egnahem. Ett lite enklare sätt att hitta hem Egnahem Ett lite enklare sätt att hitta hem Ett lite enklare sätt att hitta hem... I den här katalogen hittar du en serie Eksjöhus framtagna för att göra ditt husköp lite enklare och därmed också lite

Läs mer

Bageri. Jesper Levén, Åk3 LL4, Arkitekturskolan KTH, VT2012 Kandidatexamensprojekt, A31KAX

Bageri. Jesper Levén, Åk3 LL4, Arkitekturskolan KTH, VT2012 Kandidatexamensprojekt, A31KAX Bageri Jesper Levén, Åk3 LL4, Arkitekturskolan KTH, VT2012 Kandidatexamensprojekt, A31KAX Ombyggnad av gamla arkitekturskolan, Kv. Domherren, Stockholm. Arkitekturskolan ska inom några år flytta från sin

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 725 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 725 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE MODERNA FASTIGHETER TVÅ FASTIGHETER NÄRA STOCKHOLM Smedmark Konsult AB äger och förvaltar två fastigheter i hjärtat av Arninges expansiva

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser.

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-06-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2013BNS0169 Byggnadsnämnden Bollmora 2:1, Siklöjevägen 27 Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar

Läs mer

Projektet Trulsibrunn

Projektet Trulsibrunn Projektet Trulsibrunn I ett nära och varmt samarbete med våra beställare Ingrid Kristensson och Jan Rosengren har vi ritat ett trähus med många detaljer, på den fina tomten längs Trulsibrunnsvägen i Höllviken.

Läs mer

Bostadsområdet Oden. Bofakta

Bostadsområdet Oden. Bofakta Sida 1 av 5 Bostadsområdet Oden Bofakta Bofaktan är en del av den information som beskriver lägenheten, och bildar tillsammans med bland annat planlösning, yta och hyra det underlag som en bostadssökande

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Huset Läget Diligentia planerar för närvarande en genomgripande om- och tillbyggnad av Sveavägen 44. Detta innebär att huset byggs

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

plan 100 A3: SKALA 1:200

plan 100 A3: SKALA 1:200 INPLACERINGSTEST - 6 parallellig skola 7-9 med idrott Transporter till skola och kök separeras från eleverna transporthiss Med caféköket strategiskt placerat kan caféet/fritidsklubben växa in i matsalen

Läs mer

LJUSBLICK LJUSBLICK. UTMANANDE & HÄNSYNSFULL Uppgiften är i sig en utmaning av strandskyddet. Vårt förhållningssätt är

LJUSBLICK LJUSBLICK. UTMANANDE & HÄNSYNSFULL Uppgiften är i sig en utmaning av strandskyddet. Vårt förhållningssätt är Som prinsessan Tuvstarr vid vattenbrynet. Bland storslagna granar, mossbeklädda stenbumlingar, hiskeliga rotvältor, mäktiga åsryggar, böljande fält och vackra stjärnhimlar. FÖRAKRAD I LADSKAPET Huset är

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Nybyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

HAVSBADSVÄGEN 12 A. Havsbadsvägen 12 A, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

HAVSBADSVÄGEN 12 A. Havsbadsvägen 12 A, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. HAVSBADSVÄGEN 12 A Beskrivning Nytt och smakfullt i attraktiva Malen Högklassig villa i New England-stil med omtyckt läge i Malen nära havsbrus och morgondopp i poolen. Den nyuppförda bostaden är välkoordinerad

Läs mer

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Välkommen till Brf Picknicken i Kalmar. Nu bygger vi eleganta bostadsrätter i Ljusstadens mest citynära del. Kvarteret Picknicken blir en modern oas

Läs mer

B O F A K T A G E R N A N D T S K A L Y C K A N

B O F A K T A G E R N A N D T S K A L Y C K A N B O F A K T A G E R N A N D T S K A L Y C K A N BOFAKTA Nybyggnationen sker inom LKFs fastighet kvarteret Gernandtska lyckan 19 i Lund. Det nya huset får adress Helgeandsgatan 11. Trygghetslägenheterna

Läs mer

BRF SOLGLÄNTAN STRÅLANDE LÄGE FÖR BEKVÄMT BOENDE

BRF SOLGLÄNTAN STRÅLANDE LÄGE FÖR BEKVÄMT BOENDE BRF SOLGLÄNTAN STRÅLANDE LÄGE FÖR BEKVÄMT BOENDE SÖDRA HAGA I SUNDSVALL HSB ÄR INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Välplanerade lägenheter i ljusa och gedigna stenhus Hamnallén Lomma Hamn

Välplanerade lägenheter i ljusa och gedigna stenhus Hamnallén Lomma Hamn Välplanerade lägenheter i ljusa och gedigna stenhus amnallén Lomma amn TT TM / dusch/ Sovrum,0 kvm all Sovrum 7,5 kvm,5 kvm Sovrum,0 kvm Välj din drömlägenhet Det är nu det roliga börjar för på de kommande

Läs mer

Pris- och tillvalslista Design Duo och Design Quattro

Pris- och tillvalslista Design Duo och Design Quattro 2016-04-15 Pris- och tillvalslista och Denna pris och tillvalslista tillhör produkterna &. Särredovisade projekt- och lägenhetsval (avser utformning såväl som kostnad) ingår inte i basutförandet. Beskrivning

Läs mer

ostadshus i Norrboda, Lumparland

ostadshus i Norrboda, Lumparland ostadshus i Norrboda, Lumparland Delvis nyuppfört, väl utrustat bostadshus med anslutande strandnära bastu, nyuppfört rymligt garage och växthus på strandtomt med trevligt läge i Norrboda. Utgångspris:

Läs mer

Stadsradhus brf Radiomasten

Stadsradhus brf Radiomasten Stadsradhus brf Radiomasten Tre våningar med många alternativ på inredning och material Modernt bekvämt boende med hög kvalitet ETAPP 2 Stadsradhus för dig som vill bo med lite mer frihet. Bo modernt och

Läs mer

LIDINGÖ KLIPPUDDSVÄGEN 357 KVM

LIDINGÖ KLIPPUDDSVÄGEN 357 KVM Hyr e före ller hyr tags läge ut nhet LIDINGÖ KLIPPUDDSVÄGEN 357 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Klippuddsvägen, 357 kvm Exklusivt renoverad 60-talsvilla. Privat och insynsskyddad, sjötomt med segelbåtsdjup

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) ANTAGANDEHANDLING 1(5) Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Ullstorpsvägen 311

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Ullstorpsvägen 311 Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 6 rum (3 sovrum) / 150 m² Område Kristianstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi föll för den spännande planlösningen, man vet inte vad som

Läs mer

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang.

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang. Datum 2013-06-13 1 (8) Vår kontaktperson Ludmilla Larsson Direkttelefon 08-617 61 14 Epost Ludmilla Larsson@brunnbergoforshed.se Mottagare BILD 1 Hej! Jag heter Ludmilla Larsson och är arkitekt på Brunnberg

Läs mer