!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1

2 Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på bland annat föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningarna görs för att fördela kostnaderna på flera år. Balansräkning visar föreningens samtliga tillgångar, skulder och eget kapital per bokslutsdagen. Förvaltningsberättelse är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, bokslutskommentarer och noter. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera efter ett till flera år. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar. Dessa kan omvandlas i rena pengar inom ett år, till exempel bankmedel. Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden och hur resultatet uppkommit. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt uppstår således ett underskott. Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret, men där föreningen inte har fått någon faktura per bokslutsdagen. Yttre fond är en fond som styrelsen gör avsättning till enligt underhållsplanen. Denna fond skall täcka framtida underhållsbehov.

3 Brf Tavasten 1 2 (14) Org.nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, , avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2014 till och med den 31 december Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Antalet medlemmar var den 31 december 2014, 46 st. Av föreningens 43 lägenheter har under året 12 st. lägenheter överlåtits och 1 st. upplåtits till bostadsrätter. Revisorer Ordinarie revisor har varit revisionsbyrån PWC. Valberedning Anna Karinsdotter och Isabella Lundgren har av stämman fått i uppdrag att utgöra valberedningen fram till 2014 års ordinarie stämma. Föreningsfrågor Föreningens ordinarie stämma hölls den 4 juni 2014 där stämman behandlade styrelsens förslag till årsredovisning. I övrigt förmedlades information från styrelsen till stämman gällande pågående och planerade investeringar enligt den ekonomiska planen. Styrelsen Under tiden Under tiden Annika Gustafsson Ledamot Annika Gustafsson Ledamot Kerstin Rickemo Ledamot Kerstin Rickemo Ledamot Anett Nysköld Ledamot Anett Nysköld Ledamot Ann Katrine Brage Suppleant Ann Katrine Brage Suppleant Mikael Cernak Suppleant Styrelsens arbete Styrelsens arbete har under det gångna året bestått i att förvalta medlemmarnas egendom och den investeringsplan som upprättats i den ekonomiska planen. Detta arbete har till stor del innefattat att styrelsen medverkat vid många möten med bland annat konsulter och entreprenörer. Styrelsen har under året haft tio protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har också haft löpande projektmöten, byggmöten och medverkat vid besiktningar. Man har även sagt upp det avtal som föreningen haft med Borbor flytt och städ och efter en upphandling anlitat Swedal Fastigheter AB.

4 Brf Tavasten 1 3 (14) Org.nr Föreningens fastighetsinnehav Föreningen består av två huskroppar samt en gård med grönområden bakom husen. Den sammanlagda lägenhetsytan i fastigheterna uppgår till 2809 kvm fördelade enligt nedan: 3 st. 1 rum, kök, badrum 17 st. 2 rum, kök, badrum 12 st. 3 rum, kök, badrum 11 st. 4 rum, kök, badrum Av de 43 lägenheterna är 7 stycken upplåtna som hyresrätter. Fastighetsbeteckning: Fastighetsbeteckningen är Stockholm Tavasten 1 i Stockholms kommun. Tomtarealen är på 4985 kvm. Föreningens lokaler Föreningen har förutom källarförråd cykelrum och barnvagnsrum ett antal lokaler i källar och markplan som är uthyrda till både interna och externa hyresgäster. Det finns även en stor tvättstugelokal innehållandes tre (3) separata tvättstugor varav en (1) är en grovtvättstuga. Föreningen har även 5 st garage. Inteckningar Inteckningar har tagits ut i fastigheterna på totalt kronor Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Nordeuropa. Information Styrelsen arbetar hela tiden med kommunikation och information och har haft som målsättning att fortlöpande informera boende inom föreningen. En bra kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna är en förutsättning för att styrelsen skall kunna fatta rätt beslut. Fyra gånger om året är målet att skicka ut ett informationsblad till alla medlemmar och hyresgäster. Det beskriver kortfattat vad som behandlats på styrelsemöten och andra möten. Syftet är att involvera medlemmar i styrelsens arbete och informera om vad som är aktuellt. Styrelsen har under året arbetat med föreningens hemsida, där man hela tiden försöker informera fortlöpande. Hemsidan innehåller även kontaktinformation till styrelse, förvaltning, Internetleverantör, kabel TV leverantör, stadgar, ordningsregler och övrig information.

5 Brf Tavasten 1 4 (14) Org.nr Underhåll och större investeringar under 2014 Det har under verksamhetstiden 2014 genomförts investeringar enligt plan och en del mindre projekt som inte funnits med i planen. Skyddsrum Man har färdigställt de föreläggande som kommit från MSB. Åtgärder har bestått i att bygga nya förråd, byta olika installationer och köpa in skyddsrumsmaterial. Tidsstyrning portar Då tiduren inte fungerat och det varit kabelbrott har man installerat nya tidsur, elslutbleck, trafo och kablage för att portarna ska vara låsta nattetid. Bergvärmeanläggning Man har under året tagit fram förfrågningsunderlag och handlat upp en delad entreprenad avseende bergvärmeanläggning. Den tekniska delen som avser pumpar, rör etc. har installerats och det som kvarstår är själva borrningen. Tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning erhålls den 11 maj 2015 från Miljö och hälsomyndigheten. Föreningen kommer göra en besparing på uppvärmningskostnaden med cirka 40 %. Bredband Styrelsen har uppgraderat tjänsten för bredband vilket innebär att alla lägenheter nu har hastigheter om 1000/1000 Mbit/s. Hård och mjukvara är bytt och alla lägenheter har fått en ny tjänstefördelare som även möjliggör ett trådlöst nätverk. Nybyggnation lägenheter Eftersom Boverket den 1 juli 2014 ändrade reglerna för lägenheter vid nyproduktion, man fick bygga mindre lägenheter, valde styrelsen att återkalla inskickat bygglov och göra en ny ansökan. Bygglovet har beviljats och projektet har fortskridit. Förfrågningsunderlag har tagit fram och upphandling har genomförts där man tagit beslut att anlita en entreprenör för dessa 12 lägenheter. Byggstart är planerad till april 2015 och under året kommer 7 lägenheter att färdigställas som en första etapp. Verksamhetsplan & underhållsplan 5 år framåt En av styrelsens viktigaste uppgifter är att planera för kommande underhållsbehov och investeringar för att garantera fastigheternas livslängd och bevarande. Kommande och pågående stora projekt som styrelsen utreder och/eller arbetar med är följande: Fasadupprustning Bygglov är sökt och godkänt. Tidplan för fasadupprustningen är ej fastställd. Takvattensystem Upprustning planeras i samband med fasader. Balkongupprustning Planeras i samband med upprustning av fasader. Belysning trapphus, källare Belysningen ska bytas mot LED och kommer att ske i samband med passersystem. Passersystem portar och tvättstuga Upphandlingen är klar. Tidplan för projektet är ej fastställd.

6 Brf Tavasten 1 5 (14) Org.nr Ekonomi Styrelsen konstaterar att det även i år blev ett negativt resultat. Styrelsen här tagit fram en femårsprognos där man tagit hänsyn till kommande investeringar och vad dessa kommer att ge i besparingar respektive nya intäkter. Denna femårsprognos visar att det år 2016 kommer att blir ett positiv rörelseresultat, om än blygsamt. Resultatet kommer de kommande åren att successivt öka och stabiliseras och förhoppningen är att större framtida underhåll ska kunna finansieras av sålda lägenheter. Från och med år 2014 är det inte längre tillåtet att använda progressiva avskrivningsplaner. Progressiv plan innebär att avskrivningskostnaden är låg i början för att sedan successivt öka. Många föreningar som har bildats under de senaste 10 åren har använd progressiva avskrivningsplaner, så även vår förening. Nu när avskrivningarna måste räknas linjärt istället blir kostnaden för avskrivningar avsevärt högre. Från och med 2014 har bostadsrättsföreningar haft två regelverk att välja mellan; K2 och K3. Vi har valt K3 eftersom kommande underhåll lättare kan redovisas som investering istället för kostnad. Vid årsskiftet återstår sju hyresrätter, dessa motsvarar ca 17 miljoner av lånen. Inbetalningarna är tänkta att användas för amortering och underhåll av fastigheten. Månadsavgifterna Den genomsnittliga årsavgiften har under året varit 550 kr per kvadratmeter, vilket vid en jämförelse med grannföreningar i Blackeberg kan anses relativt lågt. Avgifterna kommer dock att behöva ökas i takt med övriga kostnadsökningar i samhället. Förvaltning AdEx Fastighetsutveckling AB har under året skött föreningens redovisning, administration, fastighetsskötsel, markskötsel samt teknisk service av våra fastigheter. Borbor flytt och städ har under 2014 skött städningen av våra fastigheter. Taxeringsvärde Fastigheternas taxeringsvärde för 2014 är kr Resultatdisposition Till föreningens förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets resultat Återstår till stämmans förfogande Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: Avsättning till yttre fond enligt stadgarna Att i ny räkning överföres

7 Brf Tavasten 1 6 (14) Org.nr Styrelsen framför sitt tack till förvaltningen, anlitade entreprenörer och engagerade medlemmar.

8 Brf Tavasten 1 Org.nr (14) Resultaträkning Not Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Löpande underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Styrelse- och omkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Avskrivningar anläggningstillgångar Årets resultat

9 Brf Tavasten 1 Org.nr (14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående byggnation Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Brf Tavasten 1 Org.nr (14) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 Brf Tavasten 1 Org.nr (14) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Första året med K3. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Intäkter redovisas i den period de avser. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Ny- till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Utgifter för förvärvad tomträtt balanseras och redovisas tillsammans med föreningens byggnad som materiell anläggningstillgång. Detta då styrelsen anser att det ger en mer rättvisande bild att redovisa tomträtt och byggnad tillsammans. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Stomme 0,7 Värme, sanitet 5,0 El 5,0 Fasad 25,0 Yttertak 4,0 Tvättstugemaskiner 6,7 UC utrustning 5,0 Fönsterbyte 2,0 Trapphus 2,0 Standardförbättringar och markanläggningar 2-10 Tomträtt 0,33 Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Underhållsfond Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll.

12 Brf Tavasten 1 Org.nr (14) Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Not 2 Övriga intäkter Värmeintäkter Intäkter Tillägg Hyresrätt Fakturerad fastighetsskatt Bredband Abonnemang * Div övriga intäkter, t ex pant och överlåtelser * Ett nytt avtal förhandlades i juli och därför höjdes bredbandsavgiften för bostäder och lokaler. Not 3 Fastighetsavgift och fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift har varit kr per lägenhet och fastighetsskatten på lokaler har uppgått till 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.

13 Brf Tavasten 1 Org.nr (14) Not 4 Driftskostnader El Uppvärmning Vatten och avlopp Renhållning Tomträttsavgäld KabelTV Bredband till lägenh/lokaler Förvaltning Markskötsel Snöröjning Jour, bevakning, utryckning Städning Försäkringar Not 5 Styrelse- och omkostnader Styrelsearvode Sociala avgifter Stämma, årsredovisning, medlemsinfo mm Not 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning* Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I anskaffningsvärdet ingår Rättighet till mark med kr. * Årets anskaffning består av inventering i bergvärme, nya lägenheter

14 Brf Tavasten 1 Org.nr (14) Not 7 Pågående byggnation Låssystem Undercentral / bergvärme Trapphus, källare belysning Ventilation Ombyggnation lokaler Fasad / balkong / entréer Lägenhetsupprustning Markförbättring, Nybyggnation lägenheter Not 8 Förändring av eget kapital Inbetalda Uppl. Underhålls Fritt eget insatser avgifter fond kapital Belopp vid årets ingång: Inbetalning av insatser Inbetalning av uppl.avgifter Avsättn. t. yttre fond Årets resultat: Belopp vid årets utgång: Not 9 Årets inbetalda upplåtelseavgifter Inbetalda upplåtelseavgifter under året Kostnader direkt hänförliga till lägenhetsupplåtelser

15

16

17 2015%05%18' Kallelse&till&årsstämma& Medlemmarna&i&Brf&Tavasten&1&kallas&härmed&till&ordinarie& föreningsstämma.& & Tid:&Onsdagen&den&3&juni&2014&kl.&18.00& & Plats:&Lokalen&på&baksidan&av&Elias&Lönnrots&Väg&9& & Registreringen&påbörjas&kl.&17.45& & Välkomna& & Styrelsen&för&Brf&Tavasten&1& ' ' ' Dagordning:' 1. Öppnande' 2. Val'av'stämmoordförande' 3. Anmälan'av'stämmoordförandens'val'av'protokollförare' 4. Fastställande'av'röstlängd' 5. Godkännande'av'dagordningen' 6. Val'av'två'justeringsmän'tillika'rösträknare' 7. Fråga'om'stämman'blivit'i'stadgeenlig'ordning'utlyst' 8. Föredragning'av'styrelsens'årsredovisning' 9. Föredragning'av'revisorns'berättelse' 10. Beslut'om'fastställande'av'resultat%'och'balansräkning' 11. Beslut'om'resultatdisposition' 12. 'Fråga'om'ansvarsfrihet'för'styrelseledamöterna' 13. Beslut'om'arvoden'åt'styrelseledamöter'och'revisorer'för'nästkommande' verksamhetsår' 14. Beslut'om'antal'styrelseledamöter'och'suppleanter' 15. Beslut'med'anledning'av'inlämnade'motioner' 16. Val'av'styrelseledamöter'och'suppleanter' 17. Val'av'revisorer'och'revisorssuppleant' 18. Val'av'valberedning' 19. Ändring'av'stadgar' 20. Avslutande' '

18

19 Brf Tavasten 1 ordinarie föreningsstämma onsdagen den 3 juni 2015 FULLMAKT Fullmakt för Adress lgh nr. att vid Brf Tavasten 1 ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2015 utöva mig tillkommande rösträtt. Fullmaktsgivare: Namn Adress lgh nr. Bromma den / 2015 Fullmaktsgivarens namnteckning

20 Förslagtilländringav BostadsrättsföreningenTavasten1 stadgar. Handlingartillföreningensordinarie föreningsstämma2015;06;03.

21 ÄndringavBrfTavasten1stadgar Styrelsenhartillstämmanföreslagitändringavföreningensstadgaravseendevissa paragrafer.föreslagnaändringaräravsettattföljanyaredovisningsregleroch bostadsrättslagen.paragrafernanedanärdenyaföreslagna. Insatsochavgiftermedmera 4 Insats,årsavgiftochiförekommandefallupplåtelseavgiftfastställsavstyrelsen.Ändring avinsatsenskaalltidbeslutasavföreningsstämma.reglerförgiltigtbeslutangesi bostadsrättslagen. Årsavgiftenfördelasmellanbostadsrättslägenheternaiförhållandetilllägenheternas insats.årsavgiftensstorlekskamedgeattreserveringförunderhållav bostadsrättsföreningensfastighetkanskeenligtupprättadunderhållsplan. Årsavgiftenbetalasmånadsvissåattdenärföreningentillhandasenastsistavardagen förevarjekalendermånadsbörjanomintestyrelsenbeslutarannat.ominteårsavgiften betalasirätttidutgårdröjsmålsräntaenligträntelagenpådenobetaldaavgiftenfrån förfallodagentilldessfullbetalningskersamtpåminnelseavgiftochinkassoavgiftenligt lagomersättningförinkassokostnadermedmera. Iårsavgifteningåendeersättningförvärmeochvarmvatten,elektricitet,sophämtning ellerkonsumtionsvattenkanberäknasefterförbrukning,ytaellerperlägenhet.för informationsöverföringkanersättningbestämmastilllikabeloppperlägenhet. Överlåtelseavgift,pantsättningsavgiftochavgiftförandrahandsupplåtelsekantasut efterbeslutavstyrelsen. Bostadsrättsföreningenfårtautöverlåtelseavgiftavförvärvarenmedhögst3,5procent avprisbasbeloppetvidtidpunkterföransökanommedlemskap. Bostadsrättsföreningenfårtautpantsättningsavgiftavbostadsrättshavarenmedhögst 1,5procentavprisbasbeloppetvidtidpunktenförunderrättelseompantsättning. Bostadsrättsföreningenfårtautavgiftförandrahandsupplåtelseavbostadsrättshavaren medhögst10procentavprisbasbeloppetperår.omenlägenhetupplåtsunderendelav ettår,beräknasdenhögstatillåtnaavgiftenefterdetantalkalendermånadersom lägenhetenärupplåten.avgiftenförandrahandsuthyrningerläggsmånadsvisoch debiterasbostadrättshavarenpåavinförårsavgiften. BostadsrättsföreningenfåriövrigtintetautsärskildaavgifterföråtgärdersombostadsN rättsföreningenskavidtamedanledningavlagellerförfattning.

22 Uthyrningiandrahand 12 Enbostadsrättshavarefårupplåtasinlägenhetiandrahandtillannanförsjälvständigt brukandeendastomstyrelsengersittskriftligasamtycke.styrelsenssamtyckebör begränsastillvisstidochskalämnasombostadsrättshavarenharskälförupplåtelsen ochbostadsrättsföreningeninteharnågonbefogadanledningattvägrasamtycke. Omintesamtycketillandrahandsupplåtelselämnasavstyrelsenfår bostadsrättshavarenändåupplåtasinlägenhetiandrahandomhyresnämndenlämnar sitttillstånd. Närenjuridiskpersoninneharenbostadslägenhetkansamtycketill andrahandsupplåtelseendastnekasombostadsrättsföreningenharbefogadanledning. Samtycketillandrahandsupplåtelsebehövsinte; omenbostadsrättharförvärvatsvidexekutivförsäljningellertvångsförsäljning enligtbostadsrättslagenavenjuridiskpersonsomhadepanträttibostadsrätten ochsominteantagitstillmedlemibostadsrättsföreningen,eller omlägenhetenäravseddförpermanentboendeochbostadsrättentilllägenheten innehasavenkommunellerettlandsting. Närsamtyckeintebehövsskabostadsrättshavarengenastmeddelastyrelsenom andrahandsupplåtelsen. Förverkandeavbostadsrätt 14 Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt följande; 1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att bostadsrättsföreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sin betalningsskyldighet, 2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen,

23 3. Olovlig upplåtelse i andra hand om bostadsrättshavaren utan nödvändigt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, 4. Annat ändamål om lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon medlem, 5. Inrymma utomstående om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för bostadsrättsföreningen eller annan medlem, 6. Ohyra om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, 7. Vanvård, störningar och liknande om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som bostadsrätten är upplåten till i andra hand utsätter boende i omgivningen för störningar, inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller inte följer bostadsrättsföreningens ordningsregler, 8. Vägrat tillträde om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när bostadsrättsföreningen har rätt till tillträde och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig ursäkt för detta, 9. Skyldighet av synnerlig vikt om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han ska göra enligt bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för bostadsrättsföreningen att skyldigheten fullgörs, samt 10. Brottsligt förfarande om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller om lägenheten används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. En uppsägning ska vara skriftlig. Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

24 Bostadsrättsföreningen/Tavasten/1/ Elias/Lönnrots/Väg/389/ Ibsengatan/45847/

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Ordlista Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer