Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning:"

Transkript

1 Brf Tavasten 1 Årsredovisning 2010

2 LITEN ORDLISTA Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på bl.a. föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningarna görs för att fördela kostnaderna på flera år. Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, skulder och eget kapital per bokslutsdagen. Förvaltningsberättelsen är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, bokslutskommentarer och noter. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera inom ett år. Långfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera efter ett eller flera år. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångarna. Dessa kan omvandlas i rena pengar inom ett år, t.ex. bankmedel. Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden och hur resultatet uppkommit. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt uppstår således ett underskott. Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret, men som föreningen inte har fått någon faktura för per bokslutsdagen. Yttre fond är en fond som föreningen gör avsättning till varje år, enligt stadgarna. Denna fond skall täcka framtida reparationsbehov. 2

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, , avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2010 till och med den 31 december Medlemmar Antalet medlemmar var den 31 december Lägenhetsöverlåtelser Av föreningens 43 lägenheter har under året 2 lägenheter överlåtits och 2 upplåtits till bostadsrätter. Valberedning Ann-Katrine Brage (sammankallande) och Anett Nysköld har fått i uppdrag att utgöra valberedningen fram till 2011 års ordinarie stämma. Föreningsfrågor Föreningen höll sin köpstämma den 7 december respektive den 15 december 2009 och tillträdet till fastigheterna skedde den 22 mars En ordinarie stämma hölls den 3 juni 2010 där stämman bland annat behandlade förslag till nya stadgar, namnändring och personval. I övrigt framkom mycket information från styrelsen till stämman gällande förvärvet och planerade investeringar enligt den ekonomiska planen. En extra stämma hölls den 9 september 2010 varpå stadgarna antogs och namnändringen godkändes. Styrelsen Under tiden Annika Gustafsson Ordförande Kerstin Rickemo Ledamot Mattias Fihn Ledamot Anna Ödlund Suppleant Under tiden Olena Duganoff Eigal Awale Ledamot Suppleant 3

4 Årsredovisning för Brf. Tavasten 1 Verksamhetsåret 2010 Styrelsens arbete Den nuvarande styrelsen har under året arbetat främst med att fullfölja övertagandet av fastigheten Stockholm Tavasten 1 från Svenska Bostäder och att förbereda sig på att ta över förvaltningen av fastigheten. Styrelsen har arbetat med att sätta sig in i det relativt knapphändiga material som överlämnades i samband med övertagandet samt att gå igenom de avtal som följde med köpet. Styrelsen har också påbörjat projektering och byggnation av tvättstuga samt undercentral då dessa inte har funnits inom fastigheterna tidigare. Köpeavtalet innehöll separationsparagrafer där byggandet av sådana var ett krav. Man har också arbetat med upprustningar inför försäljningar av flera tomma lägenheter. Lägenheterna har blivit tomma efterhand på grund av avflytt samt bortgångar. Det fanns vid förvärvet en (1) st tom lägenhet. Nu återstår att planera för hur fastigheten skall behålla sitt värde och även ge ett tryggt och komfortabelt boende till så låg avgift som möjligt. Detta kräver en långsiktig investeringsplan och att göra rätt prioriteringar av kommande investeringar. Även marken behöver ses över samt användandet av föreningens lokaler. Styrelsen arbetar nu med att skapa rutiner för information, ekonomi underhåll och andra nödvändiga kunskaper om fastighetägaransvar och hyreslagstiftningar. Styrelsen har diskuterat hur hanteringen av grovsopor skall ske. Då detta är en kostsam hantering och föreningen saknar lokal för detta har styrelsen beslutat att samtliga boende två gånger om året skall erbjudas möjlighet att slänga grovsopor (ej elektronik och kemikalier) i en på föreningens område uppställd container. I övrigt hänvisas till miljöstationen på Björnsonsgatan. Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har också haft löpande projektmöten, byggmöten och medverkat vid besiktningar. Föreningens fastighetsinnehav Bostadsfastigheter Föreningen består av två huskroppar samt en gård med grönområden bakom husen. Den sammanlagda lägenhetsytan i fastigheterna uppgår till 2809 kvm fördelade enligt nedan: 3 st 1 rum, kök, badrum 17 st 2 rum, kök, badrum 12 st 3 rum, kök, badrum 11 st 4 rum, kök, badrum Av de 43 lägenheterna är 12 st upplåtna som hyresrätter. 4

5 Årsredovisning för Brf. Tavasten 1 Verksamhetsåret 2010 Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckningen är Stockholm Tavasten 1 i Stockholms kommun. Tomtarealen är på 4985 kvm. Föreningens lokaler Föreningen har förutom källarförråd cykelrum och barnvagnsrum ett antal lokaler i källar- och markplan som är uthyrda till både interna och externa hyresgäster. Det finns även en stor tvättstugelokal innehållandes tre (3) separata tvättstugor varav en (1) är en grovtvättstuga. Föreningen har även 5 st garage som alla är uthyrda. Inteckningar Inteckningar har tagits ut i fastigheterna på totalt kronor Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Nordeuropa. Information Styrelsen har under året som gått eftersträvat en öppen, rak och tydlig information till medlemmarna. En bra kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna är en förutsättning för att styrelsen skall kunna fatta rätt beslut. Informationsblad Fyra till sex gånger om året är målet att skicka ut ett informationsblad till alla medlemmar och hyresgäster. Det beskriver kortfattat vad som behandlats på styrelsemöten och andra möten. Syftet är att involvera medlemmar i styrelsens arbete och informera om vad som är aktuellt Hemsida En hemsida håller på att ta form och kommer att bli föreningens externa informationskanal, öppen för alla som vill veta mer om bostadsrättsföreningen. Där kommer att finnas information kring fastigheterna, lägenheterna, närmiljön och övrigt vad ett boende i Brf Tavasten 1 kan erbjuda. Här hittar man även kontaktuppgifter till styrelse, förvaltning, Internetleverantör, kabel-tv-leverantör med mera. Hantering av grovsopor Styrelsen har diskuterat hur hanteringen av grovsopor skall ske. Då detta är en kostsam hantering och föreningen saknar lokal för detta har styrelsen beslutat att samtliga boende två gånger om året skall erbjudas möjlighet att slänga grovsopor (ej elektronik och kemikalier) i en på föreningens område uppställd container. 5

6 Årsredovisning för Brf. Tavasten 1 Verksamhetsåret 2010 I övrigt hänvisas till miljöstationen på Björnsonsgatan. Underhåll och större investeringar under 2010 Det har under verksamhetstiden 2010 redan genomförts investeringar enligt plan. Den största av dem är projektering och byggnation av tvättstugan som består av tre separata tvättstugor, varav en är en grovtvättstuga. Verksamhetsplan & underhållsplan 5 år framåt En av styrelsens viktigaste uppgifter är att planera för kommande underhållsbehov och investeringar för att garantera fastigheternas livslängd och bevarande. Styrelsen måste både ha ett kort och ett långt perspektiv när det gäller större investeringar såsom tak, el, stammar, fasader, husgrunder, mark och parkeringsområden med mera. Under året som gått har styrelsen arbetat mycket med tvättstuga, och undercentral, planerat för kommande besiktningar med mera för att få en korrekt investeringsplan. Förbättringar och nyinvesteringar beroende på komfort, trivsel, lagstiftning och bättre ekonomisk drift skall aktiveras som nyanläggning och skrivas av under relevant antal år. Dessa investeringar innebär en höjning av fastigheternas värde. Kommande och pågående stora projekt som styrelsen utreder och/eller arbetar med är följande: Värmeanläggning Då föreningen inte har någon undercentral som tar emot och reglerar värme, vatten m.m. så måste en sådan byggas. Projekteringen är i full gång och byggnationen skall vara klar under kvartal Det kommer att bli en så kallad fjärrvärmecentral. Fönster Åtskilliga av lägenheternas fönsterpartier är idag undermåliga och på flera ställen i behov av upprustning eller byte. Fasadupprustning I samband med upprustning/byte av fönster, planeras upprustning av fasaden. Takvattensystem Upprustning planeras i samband med uppristning av fönster och fasad. Balkong- och entréupprustning Planeras i samband med upprustning av fönster och fasad. Trapphus, belysning etc Då trapphusen och källargångarna inte blivit underhållna på väldigt länge har medel avsatts för att utföra trapphus- och källarmålning samt byta armaturer. 6

7 Årsredovisning för Brf. Tavasten 1 Verksamhetsåret 2010 Månadsavgifterna Ekonomi Den genomsnittliga årsavgiften har under året varit 520 kr per kvadratmeter, vilket vid en jämförelse med grannföreningarna i Blackeberg kan anses relativt lågt. När det gäller de nödvändiga investeringarna för tvättstuga och undercentral finns det redan medel till detta och ingen nyupplåning kommer att krävas. För övriga behov kommer det att tas fram en investeringsplan som också omfattar finansiering och konsekvensanalys av förslagen. Förvaltning AdEx Fastighetsutveckling AB har under året skött föreningens redovisning, administration, fastighetsskötsel, markskötsel samt teknisk service av våra fastigheter. Eco Clean Sverige AB har under året skött städningen av våra fastigheter. Taxeringsvärde Fastigheternas taxeringsvärde för 2010 är kr Årets resultat Årets resultat är en förlust på kronor. Att det blev en förlust beror på att planerat underhåll har utförts med kronor. Planerat underhåll får lyftas ur föreningens yttre underhållsfond nästföljande år, men måste, enligt gällande regler, redovisas som en kostnad i resultaträkningen det år underhållet är utfört. Föreningens yttre underhållsfond uppgår till kronor och är avsedd att täcka det planerade underhåll som har gjorts. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat Avsättning till yttre underhållsfond enligt stadgarna Återstår till stämmans förfogande Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: Av yttre underhållsfond ianspråktas att i ny räkning överföres

8 Resultaträkning Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Löpande underhåll Planerat underhåll Fastighetsavgift och fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 146 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

9 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Standardförbättringar Markanläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Styrelsen framför sitt tack till förvaltningen, anlitade entreprenörer och engagerade medlemmar 10

11 Noter Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Noter Not 1 Årsavgifter och hyror 2010 Årsavgifter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Not 2 Övriga intäkter 2010 Värmeintäkter Intäkter Tillägg Hyresrätt Fakturerad fastighetsskatt Bredband Abonnemang Div övriga intäkter (inkl försäkringsersättning)

12 Noter Not 3 Planerat underhåll 2010 Tvättstugor, soprum, förråd UC Bergvärme Fönsterbyte Fasad, balkong, entré Övrigt Not 4 Fastighetsavgift och fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift har varit 1277 kr per lägenhet och fastighetsskatten på lokaler har uppgått till 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Not 5 Driftskostnader 2010 El Uppvärmning Vatten och avlopp Renhållning Tomträttsavgäld KabelTV Bredband till lägenheter/lokaler Förvaltning Markskötsel Snöröjning Jour, bevakning, utryckning Städning Försäkringar

13 Noter Not 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärden 0 Årets anskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 7 Standardförbättringar Ingående anskaffningsvärden 0 Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Årets anskaffningar har bestått av: Fastighetsnät Fastighetsdokumentation Låssystem Ventiler Radonåtgärder SBA och åtgärder

14 Noter Not 8 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden 0 Årets anskaffningar (nyplanteringar) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 9 Förändring av eget kapital Inbetalda insatser Uppl. avgifter Yttre fond Årets resultat Insatskapital Årets resultat: Belopp vid årets utgång Not 10 Långfristiga skulder Nordea 4,05% bundet till Nordea 3,65% bundet till Nordea 2,67% rörligt Nordea 2,67% rörligt Avgår: kortfristig del av lån

15 Underskrifter 15

16 Brf Tavasten 1 Elias Lönnrots väg/ibsengatan, Blackeberg Box , BROMMA

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge Föreningen Styrelsen för HSB:s Brf Vädurens i Haninge får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge Föreningen Styrelsen för HSB:s Brf Vädurens i Haninge får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari

Läs mer

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge

Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Årsredovisning 2010 Brf Väduren i Haninge Ordlista Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten Årsredovisning för Brf Fältöversten ÅRSREDOVISNING 2013 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA!"##$#%$& & '()*(++,-.,&/&0123,)2-433256-(./.7(.&84*369(-23(.&:,**,2&;4-+()& 3/**&1-)/.,-/(&56-(./.72234++,&

Läs mer

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gustav avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 107 lägenheter med bostadsrätt och 20 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. ÅRSRedoviSning 2014 Brf Pinnpojken Org. Nr.769606-2228 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föreningens verksamhet Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer