====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================"

Transkript

1 ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och ansvarar för sin boende miljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t.ex. drift och underhåll kan hållas nere. Den som bor i en bostadsrättsförening har stora möjligheter att påverka sitt boende. Genom föreningsstämman väljs också styrelse för bostadsrättsförenigen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens verksamhet och faställer bl.a. årsavgifter så att den täcker föreningens kostnader. Alla medlemmar har rätt att motinera i frågor de vill att stämman ska behandla. Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Som bostadsrättshavare har man vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla lägnheten i gott skick och bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett s.k. bostadstillägg. Bostadrättstillägget omfatter det utökade underhållansvaret bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning avseende räkenskapsåret Styrelsen avger även en budget för år FASTIGHETEN Föreningen förvärvade fastigheten Långreven 13 i Sofia församling inom Stockholms kommun den På denna tomt uppfördes år 1929 en byggnad som renoverades år 1986 med stambyten och numera omfattar 31 bostadslägenheter med en total lägenhetsyta om totalt kvadratmeter. Lägenheterna fördelar sig enligt följande: Storlek Bostadsrätter Hyreslägenheter Totalt 1 rum o kök rum o kök 1 1 Total Kvadratmeter Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar Stockholm. I avtalet ingår försäkring gällande brand, vattenskada, inbrott samt ansvar. 1 (8)

2 Styrelse och förvaltning Styrelsen har sedan 19 mars 2012 haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter har varit Jan-Olof Ask, Henrik Bäckström, Cajsa Leeb-Lundberg och Ralph ter Wisscha. Suppleanter har varit Louise Bergöö och Fredrik Liljequist. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av fastigheten. Föreningens hemsida: Revisor Revisor har varit Marie Sjöberg Föreningsfrågor Föregående föreningsstämma hölls den 19 mars 2012 Överlåtelser Föreningen hade vid årets slut 30 medlemmar och 1 hyresgäst. Under året uppläts 1 st hyreslägenhet till bostadsrätt genom Erik Olsson Fastighetsförmedling. Under år 2012 har 6 st lägenhetsöverlåtelser skett. Årsavgifter Årsavgifterna uppgår i genomsnitt till 378 kr/kvm. Reparationer och underhåll Föreningen har under året haft normala reparations och underhållskostnader. Under året installerades nytt låssystem där enskilda nycklar till källare och entré dörrar kan spärras. Föreningens ekonomi Årets resultat visar ett överskott på kr Disponibla medel uppgår därefter till kr Förslag till disposition / behandling av resultatet Styrelsen föreslår att årets resultat, överskott på kr disponeras enligt följande: Balanserat resultat Årets redovisade resultat, överskott Totalt disponibla medel Disponeras så att avsätta till yttre fond, enligt stadgarna 0,3% av taxeringsvärdet i ny räkning överföres Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga 2 (8)

3 RESULTATRAPPORT VERKSAMHETENS INTÄKTER Årsavgifter & hyror Hyresintäkter, bostäder , ,00 Årsavgifter, bostäder , ,00 Summa årsavgifter & hyror , ,00 Överlåtelseavgifter 5 125, ,00 Pantsättningsavgifter 2 050,00 410,00 Summa särskilt debiterade avgifter 7 175, ,00 Övriga verksamhetsintäkter Övriga ersättningar & intäkter 2 003, ,00 Summa övriga intäkter 2 003, ,00 SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER Driftskostnader Medlemsaktiviteter ,00-763,00 Bankavgifter ,06-938,00 Medlemsavgift Fastighetsägaren , ,00 Övriga driftkostnader , ,00 Summa driftskostnader , ,00 Avtalsbundna kostnader Entré mattor , ,00 Besiktningskostnader , ,00 Jouravtal , ,00 Försäkringspremier , ,00 Kabel-TV , ,00 Kameral förvaltning , ,00 Summa avtalsbundna kostnader , ,00 Taxebundna kostnader El för fastigheten , ,00 Uppvärmning, fjärrvärme , ,00 Vatten & avlopp (VA) , ,00 Sophämtning , ,00 Grovsopor , ,00 Summa taxebundna kostnader , ,00 3 (8)

4 Reparationer & underhåll Not El ,00 0,00 Port och lås ,00 0,00 Trädgård , ,00 Klottersanering ,00 0,00 Undercentral, värme ,00 0,00 Övrigt , ,00 Summa löpande rep. & underhåll , ,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,00 RÖRELSERESULTAT , ,00 Avskrivningar 1 Avskrivning byggnader , ,00 Avskrivning fasadrenovering , ,00 Avskrivning maskiner , ,00 Avskrivning värmekabelanläggning 0, ,00 Avskrivning markanläggning , ,00 Avskrivning låssystem ,00 0,00 Summa avskrivningar , ,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 5 239, ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,16 Räntekostnader, fastighet 0, ,91 Räntekostnader -8,30-767,19 Netto finansiellt resultat , ,06 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,06 Skatt Kommunal fastighetsavgift , ,00 Summa skatt , ,00 REDOVISAT RESULTAT , ,06 4 (8)

5 BALANSRAPPORT TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 2 Byggnader , ,00 Värdeminskning byggnader , ,00 Mark , ,00 Fasadrenovering , ,50 Värdeminskning Fasadrenovering , ,00 Maskiner , ,00 Värdeminskning maskiner , ,00 Markanläggning , ,00 Ackumulerad avskrivning markanläggning , ,00 Låssystem ,00 0,00 Ackumulerad avskrivning låssystem ,00 0,00 Summa anläggningstillgångar , ,50 Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader , ,00 Förutbetalda försäkringar 6 894, ,00 Nordea, PlusGiro 0, ,00 Nordea, affärskonto , ,68 Nordea, sparkonto , ,14 Nordea, fastränteplacering 1 år ,00 0,00 Summa omsättningstillgångar , ,46 SUMMA TILLGÅNGAR , ,96 5 (8)

6 SKULDER OCH EGET KAPITAL Not Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetald insats, grundavgifter , ,00 Upplåtelseavgifter , ,00 Fond för yttre underhåll , ,00 Summa bundet eget kapital , ,00 Fritt eget kapital Balanserat resultat , ,90 Årets resultat , ,06 Summa fritt eget kapital , ,96 SUMMA EGET KAPITAL , ,96 Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,00 Skattekonto -4,00 0,00 Skatteskulder 3 517, ,00 Upplupna kostnader , ,00 Förutbetalda årsavgifter/hyror , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,96 6 (8)

7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Enligt Bokföringsnämdens allmänna råd bokföres yttre fonden f.o.m som bundet eget kapital och avsättningar samt disponering av fonden beslutas av föreningsstämman. Reservering och ianspråktagande av medlen ska ske genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och påverkar inte resultaträkningen. NOTER 1 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,5 % Tvättutrustning 6,67 % Fasadrenovering 3,33 % Markanläggning 10 % Låssystem 10 % 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anskaffnings datum Anskaffnings värde Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning Bokfört värde Byggnad Mark Fasadrenovering Tvättmaskiner Markanläggning Låssystem Summa Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Summa (8)

8 3 FASTRÄNTEPLACERING Tisdbunden placering Nordea Tidsperiod Räntesats 2,95 %, 365/360 dagar Belopp kr FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda insatser Upplåtelse avgift Fond yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Överföring från föregående år Årets resultat Årets förändring Belopp vid årets utgång Stockholm den Jan-Olof Ask Henrik Bäckström Cajsa Leeb-Lundberg Ralph ter Wisscha Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den Marie Sjöberg 8 (8)

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer