Sammanställning av projekt FN s barnkonvention Strömstad kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av projekt FN s barnkonvention Strömstad kommun 20090901-20101231"

Transkript

1 Sammanställning av projekt FN s barnkonvention Strömstad kommun

2 2 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen efter beslut i riksdagen i juni I mars 1999 fastställde riksdagen en strategi för att förverkliga barnkonventionen. Syftet var att barnkonventionen och dess bestämmelser ska genomsyra allt offentligt beslutsfattande som rör barn. I konventionen avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt lag som gäller barnet. Barnkonventionen är ett juridiskt dokument, en folkrättslig och bindande överenskommelse, som alla länder som bundit sig till konventionen är skyldiga att följa. Den är ingen lag, strider inte mot lagen och tar heller inte över lagstiftningen. Rättigheter och skyldigheter enligt svensk lagstiftning gäller så väl barn som vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter måste ständigt beaktas vid alla förvaltningsbeslut och alla politiska beslut på alla nivåer. Konventionen består av 54 artiklar som slår fast vilka rättigheter barn ska ha samt hur länderna ska arbeta med konventionen. De fyra grundprinciperna utgör grunden för hur de olika artiklarna ska tolkas och förverkligas: Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl. (artikel 2) Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. (artikel 3) Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. (artikel 6) Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem. (artikel 12)

3 3 Barnkonventionen i Strömstad kommun Historik Kommunfullmäktige har beslutat att konventionen skall genomsyra all verksamhet och alla beslut i kommunen. Sedan mitten av 1990-talet har kommunen genomfört ett genomgripande förnyelsearbete, arbetet har fokuserat på att skapa en värdegrund för hela den kommunala organisationen. Utifrån förnyelsearbetet valde barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen att särskilt fokusera på barnperspektivet. Att utveckla barnperspektivet innebar för Strömstads del att optimera samverkan, helhetssyn, främja familjers delaktighet och anpassa organisationen av arbetet till de barn som far illa eller riskerar att fara illa. I denna anda bildades resurscentrum som en samverkansorganisation beviljades resurscentrum projektmedel från dåvarande Myndigheten för skolutveckling för att utveckla samverkan kring barnperspektivet. En del i detta omfattande projekt blev ett förslag till framtagande av handlingsplan beträffande tillämpning av FN:s barnkonvention i Strömstad. Våren 2009 sökte folkhälsorådet i Strömstad medel från hälso- och sjukvårdsnämnden för en satsning på att implementera FN s barnkonvention som ett förhållningssätt i hela Strömstad kommun. Projektansökan beviljades och arbetet med implementeringen av konventionen startade En arbetsgrupp bestående av följande personer utsågs att arbeta med frågorna. Anna Almén Enhetschef Missbruksenheten Conny Hansson Biträdande Gatuchef Maria Bylund TF avdelningschef Miljö- och hälsoskydd Emma Larsson Planarkitekt Ann-Catrin Adolfsson Göthlin Verksamhetschef/Rektor Resurscentrum Johnny Carlsson Fastighetsförvaltare Strömstadslokaler Johanna Jonsson - Folkhälsosamordnare I inledningen av projektet var även Erland Lundqvist Utvecklingssamordnare BUN För att samordna arbetet anställdes en projektledare på halvtid, Terése Lomgård, som organisatoriskt placerades på kommunledningskontoret under folkhälsoenheten.

4 4 Handlingsplan Under hösten 2009 gjordes en nulägesanalys på varje förvaltning för att sammanställa vad som redan görs i kommunen ur ett barnperspektiv. Nulägesanalysen resulterade i en handlingsplan för kommunens arbete med barnkonventionen, den togs av KS 2/ och av KF 17/ ( bilaga 1) Mål Barnkonventionen skall genomsyra all verksamhet och alla beslut i kommunen. Barnperspektivet och barnkonventionen ska synas och märkas i budget, välfärdsbokslut, årsbokslut och i det vardagliga arbetet. Värdegrund Vi tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, vi tar hänsyn till barn och ungdomars bästa i främsta rummet 1, barn och ungdomar ska komma till tals och få respekt i frågor som berör dem. Uppföljning Varje nämnd skall redovisa hur man uppmärksammar barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn genom barnchecklista, detta skall sedan sammanfattas i bokslutet. KSAU ansvarar för regelbunden uppföljning genom bokslutssamordning varje år. Handlingsplanen ska revideras vartannat år, med samordning av folkhälsosamordnaren. Det är först när barn och ungdomar märker skillnad som barnperspektivet verkligen fått fäste.

5 5 Aktivitetsredovisning Arbetsgruppen: Gruppen har träffats regelbundet. I början av projektperioden hölls möten ca 1 gång/månad. Därefter har möten skett vid behov samt för uppföljning och uppdatering under projektets gång. Politisk förankring: Det har gjorts besök i kommunens alla nämnder för att förankra att arbetet är igång. Alla partier har fått erbjudande om information om arbetet med projektet samt en förhandspresentation av den handlingsplan som tagits fram. 5 st partier besöktes under våren Projektledaren har vid två tillfällen redovisat det pågående arbetet för folkhälsorådet, En redovisning kommer även att ske inför folkhälsorådet vid avslut av projektet. Barnperspektivet finns med bland kommunfullmäktiges övergripande mål samt i respektive nämnds mål för Till målen ska även styrtal finnas. Kommunfullmäktige har följande mål i styrkortet för : - Förbättrade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom - Barnperspektivet ska ingå vid all planering Kommunstyrelsen har satt som sitt mål att barnperspektivet ska ingå vid all planering, utifrån målet har följande handlingsplan tagits fram: * Metod för uppföljning av KF s handlingsplan påbörjad 2010 * Prioritera aktiviteter för ökad delaktighet för barn och unga påbörjad 2010 * Utbildning till fler medarbetare och till elever löpande I ett samarbete mellan Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden samt folkhälsorådet finansierades under sommaren 2010 en skateboardbana. Förslaget kom från början från några ungdomar som saknade en plats anpassad för skateboardåkning. Barn- och utbildningsnämnden tog i december 2010 beslut om att barnchecklistan ska finnas med i systemet för ledning och kvalitet inom socialtjänsten. Aktiviteter inom förvaltningar: Miljö och bygg förvaltningen har arbetat med barnperspektivet genom att ha en planeringsarkitekt som arbetat specifikt med att ha ett barnperspektiv i översiktsplaneringen. (bilaga 2) I den stadsmiljöplan som tagits fram finns ett kapitel som enbart handlar om barn och unga. Barnperspektivet finns med som en punkt i detaljplansarbetet. Miljö- och hälsa har haft besök av elever från gymnasiet för att diskutera och informera om de miljömål som tagits fram för Strömstad kommun.

6 6 Barn och utbildningsförvaltningen har årligen värdegrunds- och utbildningsdagar för sin personal, där barnkonventionen ligger som grund. Socialtjänsten använder sig av en utredningsstruktur BBIC, som sätter barnets behov i centrum. Under 2010 har arbetet pågått med att ta fram likabehandlingsplaner på alla skolor och förskolor, i det arbetet har eleverna fått vara delaktiga. En ny skolplan är framtagen under 2010, med förankring i barnkonventionen. På Familjecentralen har ett integrationsprojekt, INOM, startats upp för att integrera nyanlända familjer in i familjecentralens verksamhet samt för att skapa en möjlighet att lära känna människor från andra kulturer. På resurscentrum tas barnperspektivet i beaktande vid alla möten och ärenden kring barn som far illa, riskerar att fara illa samt vid beslut som rör barn vid exempelvis resursfördelning, tjänstefördelning, utvecklingsgrupper etc. Som ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ska en s.k. BIM grupp startas, en stödgrupp för barn i missbrukarfamiljer. Omsorgsförvaltningen Inom missbruksenhetens verksamhet finns barnperspektivet med som ett styrtal. Barnchecklistan finns med som en punkt i den utredningsmall som följs inom missbruksenheten. Det pågår även en aktiv diskussion kring en närmare samverkan mellan resurscentrum för barn och unga och IFO vuxna. Om inte barnkonventionsprojektet hade funnits tror man inte att frågan hade lyfts. En ny rutin har kommit till inom missbruksenhetens verksamhet, alla ärenden som rapporteras där barn finns med i bilden rapporteras med en gång vidare till resurscentrum för barn och unga. Under hösten 2010 har kontaktpersoner för psykiskt sjuka gått utbildning i anhörigperspektivet, en del av denna utbildning har varit speciellt inriktat på barn som anhöriga. Tekniska förvaltningen Inom tekniska förvaltningen har man tagit till sig barnperspektivet. I beslut och diskussioner syftas det till barnkonventionen. Exempel på beslut som tagits med barnperspektivet i beaktande är skateboardbanan. Där fick även ungdomarna komma till tals och vara delaktiga i processen. Nästa projekt blir ett område för spontanidrott på Tången området. Tillgänglighet är också en fråga där barn och ungas perspektiv tas i beaktande. Ett framtida mål är att inkludera barn och unga i de trygghetsvandringar som tekniska gör i samarbete med folkhälsosamordnaren. Utvecklingsenheten Elever från Gymnasiet har under hösten 2010 varit delaktiga i arbetet med den kommuntidning som ges ut i december. De har själva fått bestämma innehåll och utformning av ett uppslag i tidningen.

7 7 Information och aktiviteter i skolor: Under projektperioden har projektledaren varit ute i skolorna F-6, för att informera om barnkonventionen och kommunens arbete med denna. På vissa skolor har varje klass fått besök. På andra skolor har endast elevrådet fått informationen, för att sedan sprida den vidare i sina respektive klasser. Alla skolor fick samma erbjudande, men de valde själva att lägga upp besöket utefter vad som passade dem bäst. Alla skolor som har fått besök har även fått boken, Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt samt material från barnombudsmannen och rädda barnen. På Strömstiernaskolan fick alla sjuor besök under våren och under hösten besöktes alla nior. Informationen till niorna gjordes i samarbete med biblioteket. Niorna ska under perioden november 2010 till mars 2011, arbeta med film och foto som redovisningsteknik. De får själva välja teman för sin redovisning, där barnkonventionen är ett alternativ. Redovisning av projektet kommer att ske i mars 2011 på ett föräldramöte samt i maj 2011 i stadsparken. Förutom introduktionen i konventionen, fick de se korta filmklipp från liknande projekt i bl.a. Kungsbacka kommun. En utställning sattes upp i skolans cafeteria under två dagar. Utställningen innehöll kortfattad information om konventionen, möjlighet att själv klottra ner tankar och idéer samt små korta berättelser från barn och ungdomar världen över. Texterna var hämtade ur Maja Frankels bok Vår förbannade rätt. På Gymnasiet anordnades en halvdag med elevrådet för att prata om barnkonventionen samt Strömstad nu och framåt i tiden. Aktiviteten gjordes tillsammans med Emma Larsson, planeringsarkitekt. Även här anordnades en utställning under två förmiddagar, där barnkonventionen och översiktsplaneringen presenterades. Informationen om barnkonventionen har kopplats till BUN s arbete med likabehandlingsplanen. På vissa skolor har projektledaren även deltagit på föräldramöten, skolråd samt personalmöten.

8 8 Valemyrsskolan i Strömstad är utsedd till att vara en Global friends skola. Två år i rad har de kallat till presskonferens i Kommunfullmäktigesalen, där de förutom att presentera de nominerade till World Children price har sammanfattat kommunens arbete utefter barnkonventionen. Informationen om hur kommunen arbetar har de fått fram genom intervjuer med politiker och projektledare för projektet. Boken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt, har delats ut till alla förskolor i Strömstad kommun. Under november 2010 skickades ett brev ut till alla elevråd. Där de uppmanades att tänka till kring delaktighet och inflytande i Strömstad kommun. Frågor som ställdes var följande: Hur vill ni att kommunikationen med barn och unga i Strömstad kommun ska fungera? Hur kan politiker och de som arbetar inom kommunen få reda på vad ni vill och vad ni tycker i frågor som berör er? I vilka frågor känner ni att det är viktigt att ni får vara med och påverka? I skrivande stund har endast svar inkommit från elevrådet på Strömstad Gymnasium och elever från Mellegården skola. Meningen är att brevet ska följas upp efter årsskiftet. Elevrådet Strömstad Gymnasium: 1. Vi vill att kommunikationen med unga och barn i strömstad skall vara enklare och fungera bättre än vad den gör idag. 2. Vi tycker det enklaste för att visa politikerna vad vi tycker är om politikerna kommer till oss face to face. Det tror vi ger mest effekt och blir liksom inte lika byråkratiskt. 3. Återigen bostäder, kvällsaktiviteter samt kollektivtrafiken. De anser vi i alla fall är de viktigaste! Följande områden vill vi elever på Mellegården i årkurs 3-4 vara med och påverka i Strömstads kommun. Vi vill att fler länder ska låta alla barn gå i skolan och få gratis mat. Alla barn ska ha rätt till ett bra liv. Vi vill också få vara med att påverka: vårt badhus och möjligheten att få bada oftare. så alla får möjlighet till en bra fritid utan att det blir för dyrt. Det ska vara billigare att vara med i musikskolan. det som ska handlas till skolan, möbler, leksaker och material och tänka på att det ska vara saker som är bra för miljön. vilka böcker och filmer som köps till biblioteket. se till att alla människor får åka gratis buss. Bussen ska vara miljömärkt. så vi får fler datorer till vår skola. så vi får större skolgård, mer skog. vår skolmatsmeny. så vi får en parabol till vår skolan.

9 9 Övrig information/utbildning: Förutom att informera/utbilda i barnkonvention inom skola har projektledaren även blivit inbjuden till arbetsplatsträffar och informationsträffar i övriga kommunala verksamheter. Exempelvis hade integrationscenter, barnkonventionen som ett temaföredrag under sin integrationsvecka för nyanlända under oktober I november 2009 hölls information för föreningar om det uppstartade projektet samt tankar och inspiration kring hur barnkonventionen kan kopplas till föreningslivet. På FN dagen den 24/ blev projektledaren inbjuden att tala om barnkonventionen i Strömstad kyrka. På Strömstads kommuns hemsida under länken folkhälsa finns en länk till projektet. Där finns fakta om barnkonventionen, länktips och handlingsplan presenterade. Handlingsplanen, skriften om barnkonventionen samt fakta om hur kommunen styrs finns även som lättläst text. (bilaga 3,4) Innan det lättlästa materialet läggs upp på hemsidan ska det testas på elever i mellanstadiet för att se hur väl anpassat materialet är för dem. Materialet om hur kommunen styrs kommer sedan att skickas vidare till BUN för att uppmärksamma materialet som något de kan använda i samhällskunskapen. Boken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt har delats ut till väntrum på vårdcentraler, folktandvård, missbruksenhet, MVC, BVC, familjecentral, resurscentrum, integrationscenter, missbruksenhet och till Strömstad kyrka. Utbildning: Arbetet med barnkonventionen har även resulterat i två utbildningsdagar för politiker, tjänstemän och annan personal inom kommunen. Den första utbildningen hölls på dagen för barnkonventionens 20 års dag, 20/ Det var en grundutbildning i konventionen. Den andra utbildningsdagen hölls den 15/ och hade temat inflytande och delaktighet. Till den dagen var även elevråd från Gymnasiet och Strömstierna inbjudna. Dokumentation från utbildningen 2010 finns som bilaga. (bilaga 5) Under 2010 har representanter från arbetsgrupp eller annan personal i kommunen deltagit på följande utbildningar: * Idébytar dag i Uddevalla för kommunerna i norra Bohuslän * Barn tar plats, planerande och byggande i barns miljöer, Göteborg * Barnrättsdagarna i Örebro * Barns välfärd och hälsa, VG konferens i Göteborg

10 10 Uppföljning av aktivitetslista från Kommunfullmäktiges handlingsplan: Lista över aktiviteter Aktiviteter som pågår/ har pågått Tid Ansvar Uppstartsdag för Barnkonventionen 20 nov 2009 Arbetsgrupp Nämndförankring av projektstart Hösten 2009 Projektledare och folkhälsosamordnare Nulägesanlays Jan - Feb 2010 Arbetsgrupp Framtagning av handlingsplan Våren 2010 Arbetsgrupp Information om barnkonventionen och projektet Fortlöpande Projektledare Barnperspektiv i översiktsplanering Uppstart 2009 Översiktsplanerare Dialog med ungdomar i överssiktsplaneringsprocessen Våren 2010 Översiktsplanerare Värdegrunds- utbildningsdagar för personal Årligen BUN BIM grupp- stödgrupp för barn till missbrukare Våren 2010 OMS och BUN BBIC (barns behov i centrum) utredningsstruktur för socialtjänst Fortlöpande BUN Framtagning av likabehandlingsplan Våren 2010 BUN Barn/ungas delaktighet i likabehandlingsplan Våren 2010 BUN Ny skolplan med förankring i barnkonventionen Våren 2010 BUN Integrationsprojekt på familjecentralen Uppstart Feb 2010 Familjecentral, Resurscentrum Aktiviteter som ska påbörjas hösten 2010 Ansvar Uppföljning dec 2010 Värdegrunds- och utbildningsdagar i barnperspektivet för alla verksamheter Arbetsgrupp Har gjorts inom vissa verksamheter Projektledare och Fortsatt nämnd- och partiförankring av handlingsplan Folkhälsosamordnare Har inte gjorts under hösten 2010 Förankring av handlingsplan i förvaltningarna Arbetsgruppen Har gjorts inom vissa verksamheter Handlingsplan, lättförståelig för barn Projektledare OK! Barnchecklista i alla kommunala beslut som berör barn och ungdomar Nämnderna Finns inom vissa verksamheter Barnperspektiv i välfärds- och årsbokslut Nämnderna Finns inom vissa verksamheter Information/utbildning i barnkonventionen Arbetsgrupp OK! Projektledare och Öka barn- och ungdomars inflytande i olika forum folkhälsosamordnare Får fortsatt prioritet inför 2011 Projektledare och Länk till projektet på Strömstad kommuns hemsida folkhälsosamordnare OK! Samverkan för tillsyn och tillstånd kring alkohol och tobak Chef för miljö- och hälsa och chef för missbruksenheten Har inte påbörjats än Gatuchef och Trygghetsvandringar i miljöer där barn och unga vistas folkhälsosamordnare Har inte gjorts någon under 2010 Barnperspektiv i planeringsprocessen Planenhet Översiktsplanerare OK!

11 11 Mål och prioriteringar inför 2011 Prioritet inför 2011 är att jobba med barn och ungas delaktighet och inflytande. Följande tre punkter ska genomföras under året: * Besök i KF feb/mars för att redovisa sammanställningen av projektet, vad kommer att hända under 2011, hur jobbar vi vidare samt redovisa de synpunkter och önskemål som kommit in från elevråd om hur vill att kommunikationen mellan kommun och dem ska fungera. Detta fungerar även som en information/utbildning i barnkonventionen för de nya politikerna. * Anordna en ny utbildningsdag hösten 2011, tanken är att denna dag ska vara årligen återkommande. * Inför välfärdsbokslutet och kommunens bokslutsarbete följa upp arbetet utefter barnkonventionen i nämnder och förvaltningar.

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-30 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 01001 ola.edstrom@nykvarn.se Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) 2014-08-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/175-609 Kommunstyrelsen Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av utbildningsdag Laholmen 15/10-2010 Bilaga 5. Uppgift nummer ett: SWOT-analys

Sammanställning av utbildningsdag Laholmen 15/10-2010 Bilaga 5. Uppgift nummer ett: SWOT-analys Uppgift nummer ett: SWOT-analys Styrkor Attraktiv ort Lagom stor/liten kommun Småstaden, kuststaden Har ett eget gymnasium Finns en kommunal vilja/ambition att arbeta med barnkonventionen projekt inom

Läs mer

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg.

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. SAMVERKANSPLAN Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. Inledning I socialnämndens vision står att Ystad ska vara en kommun fri från

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Projekt 2015 barnkonvention och barnfattigdom

Projekt 2015 barnkonvention och barnfattigdom Projekt 2015 barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 1 februari 2016 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Anton Olofsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Projektet... 4 2.1 Genomförda aktiviteter under

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun

BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun Presentation I denna presentation hittar Du information om barnkonventionen. - En kort bakgrund - Några frågeställningar som kan vara till hjälp i arbetet med barnkonventionen

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Barn- och ungdomsplan 2013 2023

Tjörn möjligheternas ö. Barn- och ungdomsplan 2013 2023 Tjörn möjligheternas ö Barn- och ungdomsplan 2013 2023 Innehåll Inledning... 3 Planens ramverk... 5 Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete 2013 2023... 6 Uppföljningar och utvärderingar... 9 Bilaga

Läs mer

Alla barns rätt. Lästips från sjukhusbiblioteket

Alla barns rätt. Lästips från sjukhusbiblioteket Alla barns rätt Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Alla barns rätt : en bilderbok om Barnkonventionen (2010) Av Pernilla Stalfelt Författaren vill förklara Barnkonventionen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se Datum 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått i uppdrag

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Granskning av barnkonventionen

Granskning av barnkonventionen www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Granskning av barnkonventionen Motala kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1. UPPDRAG... 3 1.2. AVGRÄNSNING

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet Barn är människor och medborgare i samhället, så "varför ska barnen inte delta" (Kirsten

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Ombyggnation av trafik och centrummiljön i Pajala centralort. Barn och unga deltar i samhällsplaneringen

Ombyggnation av trafik och centrummiljön i Pajala centralort. Barn och unga deltar i samhällsplaneringen Ombyggnation av trafik och centrummiljön i Pajala centralort Barn och unga deltar i samhällsplaneringen Innehållsförteckning Inledning... 2 Tillvägagångssätt... 5 Resultat... 7 Problem och brister på Kirunavägen

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif.

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif. 1 (9) Minnesanteckningar förda vid utbildningsdagarna om ungas delaktighet och inflytande i Älvdalens kommun för ordinarie ledamöter i Älvdalens samverkansråd för ungdomsfrågor/h-u-r-grupp (ledningsgruppen)

Läs mer

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Beaktande av barnkonventionen i kommunen Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Utbildning

Max18skolan årskurs 7-9. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad av något skäl. Genom att reflektera

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Barnplan för Hedemora kommun

Barnplan för Hedemora kommun Barnplan Barnplan för Hedemora kommun FN:s barnkonvention trädde i kraft 1990. Konventionen har ratificerats av Sverige och är därmed folkrättsligt bindande. Barnkonventionen ska vara vägledande vid alla

Läs mer

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Birgitta Larsson Ledningsstaben 2005-11-30 Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Närvarande: Förhindrade: Friederike Gerlach (mp) Inger Clasinder (fp) Lisbeth

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

För barns och ungas bästa

För barns och ungas bästa För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar inom Barnhälsovården Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. a k i l o s n r a B r o k l l i v s v i l Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av hur kommunstyrelsen införlivar barnperspektivet i sin verksamhet. Revisionsrapport

Eksjö kommun. Granskning av hur kommunstyrelsen införlivar barnperspektivet i sin verksamhet. Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen införlivar barnperspektivet i sin verksamhet Revisionsrapport KPMG AB 16 mars 2009 Lars Jönsson och Fredrik Ottosson 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003. Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson (fp) Ina Lindström Skandevall (fp)

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003. Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson (fp) Ina Lindström Skandevall (fp) Birgitta Larson 2003-02-28 Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003 Närvarande: Förhindrade: Michael Cornell (c) Lisbeth Forsberg (kd) Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013 Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 1. Syfte Lysekils barn och ungdomspolitiska handlingsprogram 2011-2013 syftar till att: Definitioner Beskriva

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2013/2014 0 Innehåll Likabehandlinsplan för Skolan Lär läsåret 13/14... 2 Förord... 2 Skolan Lärs likabehandlingsarbete... 2 Framtagning och spridning av likabehandlingsplan

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar 1 Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-28, 201 Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar Styrning och ledning Arbetet med barn- och ungdomsfrågor, med fokus på samordning

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Boo Gårds skola 2011/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Varningssignaler...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR HANDLINGSPLAN FÖR FOLKHÄLSA 2015 1 JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR Inriktningsområden Jämlik hälsa i hela kommunen Delaktighet och Inflytande Datamaterial - statistik Tillgång till sociala nätverk,

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2011. Haninge kommun. Granskning av barnkonventionens efterlevnad

Revisionsrapport 1 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2011. Haninge kommun. Granskning av barnkonventionens efterlevnad Revisionsrapport 1 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2011 Haninge kommun Granskning av barnkonventionens efterlevnad Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer