Kollegial granskning Gunnareds stadsdel. Barnkonventionens genomförande i stadsdelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollegial granskning 2009. Gunnareds stadsdel. Barnkonventionens genomförande i stadsdelen."

Transkript

1 Kollegial granskning 2009 Gunnareds stadsdel med fokus på Barnkonventionens genomförande i stadsdelen. Genomförare: För Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande i kommunen. Granskare: Ellen Gustafsson, Trelleborg Lizian Kyréus, Trelleborg Kenneth Ljung, Barnombudsmannen Margareta Stenström, Örebro

2 Sammanfattning samt granskningsgruppens kommentarer och bedömning. Det är svårt att dra slutsatser om hur stor genomslagskraft arbetet med barnkonventionens implementering i Gunnareds stadsdel har haft. Orsaken till det är att det var väldigt få som hade hörsammat inbjudan till att deltaga i den kollegiala granskningen. Det är viktigt att ha det i åtanke när man läser rapporten. Denna sammanfattande bedömning och svaren på frågorna är inte representativa utan står för var och en som var närvarande. Den kollegiala granskningen är en viktig del av arbetet i Partnerskapet för Barnkonventionens spridning. En uppmaning till de styrande i Gunnared blir därför att fundera över vad man vill med sitt medlemskap i partnerskapet. Det är av stor vikt att barnkonventionsarbetet blir förankrat i den styrande majoriteten såväl som i oppositionen. Barnkonventionsarbetet måste få vara långsiktigt och inte beroende av vilken politisk majoritet som styr. De politiska direktiven till verksamheterna beträffande barn och ungas delaktighet och inflytande bör klargöras och förtydligas. Den verksamhetsnära personalen betonar vikten av att det finns en centralt placerad tjänst som har till uppgift att föra barnrättsfrågor till en högre nivå samt att se till att arbetet med barnrättsfrågor blir säkrat i stadsdelsförvaltningen. Vad gäller Barnbokslutet är vårt intryck att det bara delvis är känt och kommunicerat till verksamheterna. Om barnbokslutet ska kunna bli den viktiga handling som det varit avsett att bli, så är det viktigt att arbetet med spridning förbättras och förstärks. Under samtalen framkom att den sociala sektorn och fritidssektorn arbetar medvetet och strukturerat med barnkonventionen. Det blev också tydligt att samverkan mellan skola och fritidssektorn skulle kunna utvecklas mer. Att ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter är av stor betydelse för att kunna utveckla och förbättra situationen för barn och unga. En hel del av den kunskapen finns redan i Gunnareds stadsdelsförvaltning och man bör fundera över hur en sådan kunskapsöverföring skall kunna ske. Inledning Gunnared stadsdel är en av medlemmarna i Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen. Partnerskapets utvecklingsarbete utvärderas genom kollegial granskning, vilket är en metod för ömsesidigt lärande och utveckling. Kollegial granskning ska främst ses som rådgivande och icke-kontrollerande. Kollegial granskning bygger på att utvärdering och analys utförs av en granskningsgrupp som arbetar inom verksamheter liknande dem som granskas, i detta fallet kollegor inom partnerskapet. Vid en sådan granskning spelar det etiska perspektivet en stor roll och det måste finnas ömsesidighet och förtroende samt en uppriktig och öppen kommunikation mellan parterna. Granskningen som genomförts är en uppföljning av partnerskapets kollegiala granskning Metoden prövades 2007 och har utvecklats ytterligare till årets granskning. Granskningen av Gunnared hölls den 23 oktober 2009 och genomfördes utifrån en framtagen strategi i samverkan med övriga kommuner i partnerskapet. Dagen var uppdelad på tre möten, 2

3 ett med politiker (grupp 1), ett med tjänstemän (chefer och utvecklare/utredare, grupp 2) och ett möte med tjänstemän (verksamhetsnära personal, grupp 3). Deltagarlista se bilaga 1. Alla grupper fick svara på frågor inom områdena; Styrprocesser Inflytande och delaktighet Framtid Rapporten är uppdelad efter de tre delområdena. En fråga (fet kursiv stil) följs av svar från de tre olika grupperna En sammanfattande rapport kommer att tas fram utifrån granskningarna i partnerskapets alla 11 kommuner. Fokus kommer att vara metoden och processen för kollegial granskning samt generella svar och beskrivningar. I förra granskningen av Gunnared framtogs en vision för hur det ser ut i kommunen Det finns upparbetade strukturer för barn och ungas inflytande i de frågor som rör stadsdelen i stort men framför allt de områden som särskilt gäller barn och unga. Färre barn och unga behöver placeras för vård. Alla föräldrar med barn i alla åldrar har tillgång till allmänt stöd. För att få en liten känsla av vad barn och unga i Gunnared anser bifogas en skriftlig enkätundersökning genomförd bland 10 barn och unga. Enkätfrågorna är hämtade från Lup. Bilaga 2. Grupp 1 Två politiker deltog i den kollegiala granskningen. Varför övriga inbjudna politiker inte deltog kommenterades inte mer än att v ordförande i stadsdelsnämnden skulle ta upp det på nästa sammanträde. Kännedom om Partnerskapet var god, dvs 50 % av de närvarande kände till Partnerskapet.! Styrprocess Utifrån din verksamhet, hur syns barnkonventionen i kommunens dokument? Hur är kommunens barnkonventionsarbete organiserat i din verksamhet? Hur syns det i din dagliga verksamhet? Hur följs barnkonventionsarbetet upp? I Gunnareds mål och inriktningsdokument står det om barnkonventionen och att barnbokslut skall göras. Det som står i mål och inriktningsdokumenten kan skifta beroende på vilken politisk majoritet som råder, men just nu gäller detta. I Göteborg stad har man tagit beslut om att nämnder, styrelser och bolag skall göra barnbokslut. Än finns det inga direktiv på hur det skall göras, men barnkonventionen ska finnas med i detta arbete. Det finns inga mallar för barnkonsekvensanalyser men på varje nämndmöte så försöker man se vilka konsekvenser ett beslut kan få för barn. Göteborg stad har en ungdomsstyrelse/ungdomsfullmäktige. De har rekommenderat stadsdelarna att starta ungdomsråd. Inom kort kommer stadsdelsnämnden i Gunnared att fatta ett sådant beslut. 3

4 Inflytande och delaktighet Vilka erfarenheter har er verksamhet kring barns inflytande? Finns det något lokalt exempel på inflytande och delaktighet för barn under 18 år? Det finns inga klart formulerade direktiv om ungas inflytande och delaktighet, i exempelvis kvalitetsredovisningarna. Politikerna förväntar att lärare och rektorer bevakar och genomför att barn och unga kommer till tals inför exempelvis en skolnedläggning. Men det finns ingen mall för hur det skall gå till! I Gunnared har verksamheten Lugna gatan, Guts och tjejgrupper stora möjligheter att vara med och göra sin röst hörd. Politiker är ofta ute på fritidsgårdarna för att samtala och höra och vad de unga tycker. Det är svårt för fritidspolitiker och att hinna möta barn, unga och andra väljare på kvällstid. 20 dataskärmar där medborgare (även unga) kan ge sina synpunkter finns utplacerade i Angered, projektet heter Vision Angered. Vision Angered finns på sex (6) olika språk. Det finns även dataskärmar uppsatta på några skolor. Alla Gunnareds nämndhandlingar och annan viktig information från Stadsdelsnämnden ligger på nätet. Innan vissa nämndmöten har man ett öppet forum för att lyssna till medborgarnas åsikter. Framtid hur går vi vidare? Hur går kommunen vidare i arbetet med Barnkonventionen? Hur ser det ut om fyra (4) år? Vi har fortfarande höga LVU siffror. Men det är inte a-lagarna som är de stora orosmolnen. Oron är att missbruket ökar hos ungdomar i 20 års åldern och att fler omhändertagande behövs. Det är viktigt att skolsituationen blir stabil och att barn och unga får det stöd de behöver så de kan få godkända betyg. Bostadssituationen måste lösas det byggs för lite i Göteborg. Vi måste satsa på fler ungdomsarbetstillfällen i området. Stadsdelen skall stödja de föreningar som gör ett bra arbete. Grupp 2 En chef kom till samtalet. Några av de andra inbjudna cheferna hade blivet sjuka eller av andra anledningar valt att utebli. Enhetschefen hade inte hört talas om Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande. Styrprocess Utifrån din verksamhet, hur syns barnkonventionen i kommunens dokument? Hur är kommunens barnkonventionsarbete organiserat i din verksamhet? Hur syns det i din dagliga verksamhet? Hur följs barnkonventionsarbetet upp? 4

5 Enhetschefen utgår från att barnkonventionen finns med i Göteborgs stads budget eftersom den finns med i Gunnareds styrdokument. I Gunnared använder man sig av balanserade styrkort med fyra (4) inriktningar, Budget, Kund/Medborgare, Verksamheter och Processer. I Kundbegreppet ingår barn och unga. En tjänsteman på stadsdelsförvaltningen arbetar varje år med att ta fram ett barnbokslut. Inflytande och delaktighet Vilka erfarenheter har er verksamhet kring barns inflytande? Finns det något lokalt exempel på inflytande och delaktighet för barn under 18 år? Efter Göteborgsbranden har arbetet varit mycket fokuserat på inflytandefrågor. Enhetschefen känner sig stolt över att få arbeta i Gunnared för här har man kommit långt med barn och ungas inflytande över fritidsgårdsverksamheten. I Kulturatom kan barn och unga komma och gå som det vill. De har till och med egna låskort. I det dagliga arbetet är det viktigt att ungdomarna får ta ansvar och vara delaktiga, men det tar tid för att de skall våga och kunna. Barn och unga behöver lära sig de demokratiska processerna och det gör de inte genom att sitta runt ett bord och prata med politiker, utan det sker i det dagliga vardagsarbetet. Det finns många exempel där man bjudit in ungdomar att vara delaktiga och ha inflytande, men sedan har de vuxna inte tagit sitt vuxenansvar utan övergivit ungdomarna med sitt uppdrag. Barn och unga måste fostras till delaktighet och lära sig koderna och det tar tid. I skolan råder är det fortfarande en hierarkisk ordning som gör att eleverna känner sig nedtryckta. Små tecken pekar på skillnaden som när läraren fortfarande inte böjer sig ner till samma nivå som eleverna när de samtalar utan lutar sig över dem. Vem ska öppna för inflytande? Är det läraren eller rektor? Fritidsledarna har mycket kunskap i dessa frågor som de skulle kunna förmedla till skolan. Men i samarbetet med skola och socialtjänsten har fritidsledarna den lägsta statusen. En viss kritik framkom mot projektet Lugna gatan. Eftersom Lugna gatan är en vinstdrivande och privat verksamhet har man ingen insyn över vilket inflytande barn och unga har i verksamheten. De som har varit aktiva i Lugna gatan har ett kriminellt förflutet och det är svårt för dem att komma vidare eftersom de är engagerade i Lugna gatan främst för att de har haft ett kriminellt förflutet. Framtid hur går vi vidare? Hur går kommunen vidare i arbetet med Barnkonventionen? Hur ser det ut om fyra (4) år? Vid förra granskningen var visionen att bl a arbeta med föräldrarna. Gårdsten är verkligen på gång, även om vi inte är där än. Samarbetet ökar mer och mer mellan socialtjänsten, fritidssektorn och skolan. Tyvärr är det svårt med information och kunskapsöverföring mellan oss. I framtiden behöver man arbeta vidare med att skapa mötesplatser för barn och unga. Ett sådant arbete kan ske även vad gäller mötesplatser på nätet och då med ambitionen att vuxna skall vara närvarande där. 5

6 Grupp 3 Fyra (4) verksamhetsnära personal kom till samtalet. Kunskapen om partnerskapet var inte så stor. Någon hade kännedom om att Siv arbetade med barnkonventionen och att Gunnared var delaktiga i Partnerskapsarbetet, Styrprocess Utifrån din verksamhet, hur syns barnkonventionen i kommunens dokument? Hur är kommunens barnkonventionsarbete organiserat i din verksamhet? Hur syns det i din dagliga verksamhet? Hur följs barnkonventionsarbetet upp? Barnkonventionens syns i barnbokslutet och i BBIC som Socialtjänsten arbetar med. Tyvärr så är inte BBIC kopplat till barnbokslutet. När man arbetar efter BBIC-metoden skall barn och ungas röster lyftas fram och det är ett arbete som ständigt pågår för att man skall bli bättre i det avseendet. Själva BBIC-metoden innebär att beslut skall prövas utifrån barnperspektiv, därför använder man ingen fristående barnchecklista. Övriga verksamheter som var representerade arbetar inte med någon barnchecklista när de fattar beslut. Några visste inte vad det var. När man arbetar utifrån LSS så behöver det betonas att det finns ett fokus på barn även om det är en vuxen som har funktionshindret. Barnkonventionen är ett vägledande dokument för verksamheten. Det är mycket betydelsefullt att det finns en central tjänst som har till uppgift att arbeta med barnkonventionen. De studiedagar om barnkonventionen som arrangeras är av värde för personalen.. Inflytande och delaktighet Vilka erfarenheter har er verksamhet kring barns inflytande? Finns det något lokalt exempel på inflytande och delaktighet för barn under 18 år? Både inom LSS och Socialtjänsten arbetar man med ett barnperspektiv och det är viktigt att höra barn och unga. Inom Socialtjänsten har man ständigt metodhandledning. Det är viktigt att vara uppmärksam på om man dippar i något avseende när man arbetar på detta vis. På Välkomsten informerar man både de vuxna och barnen om barnkonventionen och om barns rättigheter. Man arbetar mycket medvetet med att förklara för barnen på att de kan prata med vuxna om sina tankar och problem. Man hänvisar till skolsköterskor och kurator på skolorna, och betonar att den personalen finns där för barnens skull. I stadsdelen finns ett bra föreningsliv och en stark kulturskola. Verksamheter som Guts och Lugna gatan finns också. Det finns skolstyrelser med elevrepresentation och med föräldramajoritet i Gunnared. Förskolorna arbetar med ICDP, där inflytandeaspekterna är viktiga. 6

7 Framtid hur går vi vidare? Hur går kommunen vidare i arbetet med Barnkonventionen? Hur ser det ut om fyra (4) år? Visionen om föräldrastödet är på väg att uppfyllas. Nu när det ekonomiska läget är som det är så går lärarna på knäna och eleverna kommer i kläm. Tyvärr så görs det inte några konsekvensanalyser utifrån detta, men vi lyfter frågan hela tiden till våra chefer. Vi vet inte om politiken prioriterar arbetet med barn och unga. Vi gör det vi blir tillsagda att göra, det är cheferna som bestämmer. Många LVU placeringar av barn sker fortfarande men ett ständigt arbete pågår att finna alternativa lösningar Visioner för framtiden. Satsa på barn, de riktigt småbarnen och deras föräldrar. Integrera barn med funktionshinder och arbeta bort fördomar. Viktigt att nyanlända barn får studiehandledning på sitt modersmål. Ungdomsenkäten Bilaga 2 Politiker kommentarer Det är bra att ungdomarna vill vara delaktiga, men vi är fritidspolitiker och om vi skulle besöka alla fritidsgårdar skulle 10 kvällar på raken var uppbokade direkt. Chefs kommentarer Efter branden i Göteborg avsattes i budget 19 miljoner för ungdomsverksamhet för åringar. Meningen var att de unga skulle ha inflytande i tillkommande verksamheten. Hur det inflytandet tolkas är olika beroende på om man är ung eller vuxen. När det gäller ungas vilja till inflytande märks det att man kommer av fri vilja till fritidsgårdarna och till skolan av tvång. Min uppfattning är att det finns hierarkisk ordning i skolan. Eleverna är ofta nedtryckta och personalen möter dem inte på deras nivå. Jag tror inte att man hittat formen till ökat inflytande i skolan, vem skall arbeta med det? Verksamhetsnära kommentarer Ungdomsfullmäktige som finns i Göteborg är ingen engångsföreteelse utan det pågår kontinuerligt. Gunnared väljer delegater till det fullmäktige. Barn och unga är väldigt aktiva i fritidsverksamheten. 7

8 Bilaga 1 DELTAGARFÖRTECKNING Politiker Roger Björn, vice ordförande i Stadsdelsnämnden tillika politiskt representant i Partnerskapet Augin Marawgeh, suppleant i Stadsdelsnämnden Chefer Maria Modig, enhetschef för Fritid i Gunnared Verksamhetsnära personal Monica Stenum, 1:e socialsekreterare Monica Anderberg, LSS, psykiska funktionshinder Birgit Strömgren, specialpedagog Snejzana Mitric, Välkomsten, verksamhet för nyanlända flyktingbarn 8

9 Bilaga 2 UNGDOMSENKÄT 10 UNGDOMAR TILLFRÅGADE AV SIV ANDERSSON 1. Hur mycket vill du som elev vara med och bestämma om i skolan? 4 av 10 Väldigt mycket/ganska mycket 2. Hur mycket får du som elev vara med och bestämma om? 8 av 10 Ganska lite/väldigt lite 3. Hur intresserad är du av politik? 9 av 10 är Ganska/Mycket intresserade 4. Har du någon gång det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter eller kan du tänka dig att göra det? 8 av 10 har deltagit i lagliga demonstrationer 6 av 10 kan tänka sig att kontakta politiker, delta i olagliga demonstrationer 5. Vad tycker du att det är det viktigaste att kommunen satsar på: Kriminalitet och rasism, arbete för att minska användandet av droger och alkohol bland unga, sjukvård, skola, skapa arbeten för unga, lika lön för män och kvinnor, djurens rättigheter 6. Hur stor möjlighet har du själv att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? 6 av 10 har ganska små möjligheter 7. Till vem vänder du dig om du vill påverka något i din kommun? 6 av 10 vet inte 9

10 Övriga; personlig kontakt/någon jag känner, media politiskt parti 8. Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskutera? 9 av 10 tycker att det är mycket viktigt 9. Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? 9 av 10 svarar ja 10

Barnkonventionens genomförande i kommunen

Barnkonventionens genomförande i kommunen Kollegial granskning 2009 Trelleborg kommun Barnkonventionens genomförande i kommunen Genomförare: Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande Granskare: Kenneth Ljung, Barnombudsmannen Margareta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Uppsala kommun. Kollegial granskning 2009. Barnkonventionens genomförande i kommunen. med fokus på

Uppsala kommun. Kollegial granskning 2009. Barnkonventionens genomförande i kommunen. med fokus på Kollegial granskning 2009 Uppsala kommun med fokus på Barnkonventionens genomförande i kommunen. Genomförare: För Partnerskapet för barnkonventionens Genomförande i kommunen. Granskare: Göran Qvarnström:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011 för läsåret 2010-2011

Kvalitetsredovisning 2011 för läsåret 2010-2011 Barn- och skolförvaltning Lunds stad Kvalitetsredovisning 2011 för läsåret 2010-2011 Förskola: Specialförskolan Uroxen Ansvarig för KR: AnnCharlotte Olai Förutsättning Antal förskolebarn 48 Antal årsarbetare

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola Bildningsförvaltningen Lingårdens förskola Margareta Öjebo Kvalitetsredovisning 2010 Lingårdens förskola Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr Nora kommun skola@nora.se Bildningsförvaltningen

Läs mer

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad En handledning till introduktionsansvarig i stadsdelen Denna programbeskrivning är en övergripande förteckning över de kunskaper och färdigheter som ska förmedlas till den anställde. Att som nyutexaminerad

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Föreningar som var representerade: Gotlands Föreningsråd Studieförbundet Vuxenskolan Demokrati

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen och Handikappomsorgen, hösten 2004

Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen och Handikappomsorgen, hösten 2004 Socialförvaltningen Jan Borgehed Tel. 0477-443 19 Jan.borgehed@tingsryd.se 2004-11-17 Utvärdering av brukarundersökning inom Äldreomsorgen och Handikappomsorgen, hösten 2004 Bakgrund/genomförande Ett av

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Gånghesters föräldraförening

Gånghesters föräldraförening Till Dalsjöfors kommundelsnämnd Gånghester 2009 11 17 Gånghesters föräldraförenings hemställan till kommundelsnämnden i Dalsjöfors Gånghesters föräldraförening Mål för föräldraföreningen Gånghester Innehåll

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun 2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Beaktande av barnkonventionen i kommunen Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Brukarrevision. Göteborgsmodellen. Mer information finns på www.kvalitet.goteborg.se/brukarrevision

Brukarrevision. Göteborgsmodellen. Mer information finns på www.kvalitet.goteborg.se/brukarrevision Mer information finns på www.kvalitet.goteborg.se/brukarrevision Stadskansliet, Organisation och IT-utveckling 404 82 Göteborg, telefon 031-61 10 00 Brukarrevision Göteborgsmodellen 12 13 Brukarrevision

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan

Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan Minnesanteckningar Demokratiberedningen Sekretariatet Marina Tilderlindt 2014-05-28 LK/140050 Plats Närvarande I tjänsten Ej närvarande Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan Malin Berglund (M),

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA 2015-06-22 KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA Område/förskola/arbetslag: Ansvarig förskolechef: Klippans förskola, Bredaryd Evelina Josefsson 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Borlänge kommun. med fokus på. Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Borlänge kommun. med fokus på. Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Borlänge kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Gunilla Oltner, Uppsala kommun Kjerstin Tejre, Uppsala

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. BARNBOKSLUT för år 2015 Simrishamns kommun har hösten 2014 antagit en Handlingsplan att stärka barnets rättigheter i kommunen 2015-2018, se www.simrishamn.se/barnombudsmannen. Enligt handlingsplanen skall

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Enhetens namn Bellanderska förskolan Beslutad 30 september 2008 Leila Baker Platschef 1 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2007 Bellanderska

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Tegs centralskola www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer