ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010"

Transkript

1 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsplan. 5 Kösituationen i december Skadeersättning för sterillagret och vite för byggförsening. 7 Anhållan om att ÅHS-tomten något förstoras och anhållan om uppdatering av detaljplan. Återremitterat ärende. 8 Plan för hälso- och sjukvården och budget för år Reviderad budget Delgivningar. 11 Fosterscreening. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1 Datum fredagen den 22 januari 2010 Paragraf nr 1-11 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Gun Carlson ersättare Frånvarande Camilla Andersson ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Kai Fagerström vik. chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Gurli Rådland TCÅ Thomas Erickson FOA-Åland Christian Bergman Akava-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina von Hertzen IT-chef, närv. 4 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 1 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 2 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt komplettera föredragningslistan med ärendet Fosterscreening som paragraf 11. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 IT-SÄKERHETSPOLICY OCH IT-SÄKERHETSPLAN 4 I IT-avdelningens verksamhetsplan för år 2009 ingick uppgörande av en ITsäkerhetsplan för ÅHS. På IT avdelningen har en arbetsgrupp bestående av Ulla- Liisa Latvala, Patrik Wikström, Susanne Bergman och Christina von Hertzen uppgjort ett förslag till säkerhetsplan. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Planförslaget har behandlats och godkänts i IT-styrgruppen och i ledningsgruppen. Planutkastet finns som bilaga 1. Arbetsgruppen har använt sig av samma struktur för IT-säkerhetsplanen som återfinns i Social och hälsovårdsministeriets Utarbetande av datasäkerhetsplan (publikation 2008:2) och i Vasa sjukvårdsdistrikts Datasäkerhetsplan, och nyttjat sig av flertalet dokument i ämnet från svenska sjukvårdsorganisationer. Ämnet är onekligen omfattande. Målsättningen har i första hand varit att dokumentera den IT-säkerhet, som i praktiken tillämpas vid ÅHS kompletterad med en önskesituation som skall förverkligas efter att planen godkänts. Det finns en del lagstiftning som kan beröra ämnet men det har varit svårt att hitta ett absolut gällande regelverk för de områden ÅHS berör. Av resursmässiga och organisatoriska skäl har en avgränsning eftersträvats mot ämnet informationssäkerhet, vilket är ett rätt omfattande begrepp och ligger närmast under förvaltningschefens/ledningsgruppens behörighet och ansvar. Dock har det varit ändamålsenligt att ägna ett avsnitt i IT-säkerhetsplanen åt sådana informationssäkerhetsbegrepp, som har nära anknytning till IT-verksamheten. I sammanhanget bör också i enlighet med personuppgiftslagen för Åland tas ställning till och dokumenteras vem/vilka som skall ha registeransvaret för betydelsefulla databasregister, t.ex. patientregistren. Informationssäkerheten har också anknytning till den dokumenthantering och arkivering, som nyligen aktualiserats i ÅHS i ett projekt tillsammans med landskapsförvaltningen. Efter att IT-säkerhetsplanen godkänts av ÅHS styrelse skall den förankras i organisationen tillsammans med de anvisningar som omnämns i planen. En kontinuitetsplan/beredskapsplan utarbetas i samarbete med systemanvändarna liksom säkerhetsanvisningar för de viktigaste IT-systemen. Arbetet med detta kan beräknas pågå åtminstone under år IT-chef Christina von Hertzen är inbjuden att redovisa för frågan vid styrelsemötet. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsplan. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget.

5 KÖSITUATIONEN I DECEMBER Enligt föreskrifterna om vårdgaranti för den offentliga hälso- och sjukvården som landskapsregeringen fastställt den 20 mars 2008 skall: 1. inom primärvården: - En patient under tjänstetid omedelbart få kontakt med hälsocentralen. - En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården göra en bedömning senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt, om inte bedömningen kunde göras vid det första kontakttillfället. - Vård som konstateras vara medicinskt nödvändig med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid, dock senast inom tre månader från det att behovet bedömdes. 2. inom specialsjukvården: - En patient i brådskande behov av sjukvård ges vård omedelbart. - Bedömningen av vårdbehovet inleds inom tre veckor från det att remissen anlänt. - Vård som konstateras vara medicinskt nödvändig ordnas inom skälig tid, dock inom sex månader från det att vårdbehovet bedömdes. - Vård inom mentalvården för barn och unga ordnas inom tre månader om inte medicinska terapeutiska eller andra motsvarande omständigheter kräver något annat. Kösituationen i december 2009 gällande icke brådskande fall finns som bilaga 1. Konstateras att akuta patienter tas emot omedelbart och patienter i behov av brådskande vård tas emot inom en vecka från det att remissen inkommit. Gällande väntetid till icke brådskande vård är väntetiden till läkare inom primärvården som mest 12 veckor (Godby hälsocentral) och på hälsocentralen i Mariehamn 5 veckor beroende på läkarbemanningen. Inom specialsjukvården finns de längsta väntetiderna fortsättningsvis inom protesoperationer knäled veckor och axelled likaså veckor. Också inom ortopediska polikliniken är väntetiden veckor. På dessa tre punkter uppfyller ÅHS inte vårdgarantin idag. Kösituationen finns på ÅHS hemsida och uppdateras varje månad. Vårdgarantin berör i detta skede inte tandvården. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 KÖSITUATIONEN I DECEMBER 2009 forts 5 FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att väntetiden för ingrepp i knäled och axelled är idag de mest tydliga problemen inom serviceproduktionen som bör erhålla särskild övervakning och åtgärder framöver. På denna punkt uppfyller ÅHS inte vårdgarantin i sin nuvarande form. Ledningen för ÅHS eftersträvar att med hjälp av ytterligare personalrekrytering lösa problemet under andra kvartalet Samtidigt har väntetiden för flera övriga åtgärder förkortats jämfört med situationen under tredje kvartalet En ny översikt av väntetiderna presenteras för styrelsen i april 2010 (situationen i mars 2010). Ärendet delges landskapsregeringen. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 SKADEERSÄTTNING FÖR STERILLAGRET OCH VITE FÖR BYGGFÖRSENING 6 I samband med det s.k. primärvårdsbygget vid centralsjukhusfastigheten inträffade en skada i byggnad 06, första våningen. Sterila lagret skadades av sten, grus och damm samt en mindre mängd borrvatten. Detta innebar att sterilt material som, förvarades i lagret, enligt expertis vid centralsjukhuset i Åbo, måste uppfattas som osterilt. Inventeringen av lagret gav vid handen att varornas värde uppgick till dryga euro. Dessutom tillkom givetvis städnings- och flyttningskostnader i sammanhanget. Ärendet ang. skaderegleringen har ett flertal gånger diskuterats vid arbetsplatsmötena tillsammans med Allbygg Ab. Vid ett möte kom parterna överens om att Allbygg tar på sig ansvaret för en kostnad om euro för de skador som uppstod och verifierats. Orsak till att ÅHS tar på sig resterande kostnader är att en behandling i domstol kan förorsaka större kostnader. Vid nämnda möte diskuterades likaså vitesbelopp för byggförsening. Formellt blev förseningsdagarna totalt 40 dygn inom etapp 1 och 52 dygn inom etapp 2. Antalet debiterade dagar har dock minskats till 23 och 25 dygn på grund av den befintliga byggnadens bjälklagsåtgärder och diverse konstruktiva problem i stomskedet. Parterna överenskom om ett vite om euro. Mötesprotokoll från finns som bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna en ersättning för skador på sterillagret om euro samt vite för försening av primärvårdsbygget till euro som Allbygg Ab erlägger ÅHS. Totalt euro. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 27 november 2009 och den 22 januari 2010 ANHÅLLAN OM ATT ÅHS-TOMTEN NÅGOT FÖRSTORAS OCH ANHÅLLAN OM UPPDATERING AV DETALJPLAN 139 Under de senaste åren har styrelsen för ÅHS ett flertal gånger kunnat konstatera att ÅHS tomtområde är rätt fullbyggt och kan svårligen mera erbjuda goda, funktionella och logistiska lösningar för ny verksamhet eller trafiklösningar. Detta dilemma blev synnerligen tydligt då psykiatribygget inleddes och samtidigt försvann en stor del av nödvändiga parkeringsplatser för besökande och anställda vid ÅHS. En tänkbar lösning kunde vara att ÅHS tomtområde något kunde förstoras i det nordvästra hörnet, så att också Gullåsens framtida tomt- och logistikbehov samtidigt blir beaktad. Se bifogad kartbilaga, bilaga 1. Det torde även existera skäl för att framtida behov av t.ex. IVA-Dialys byggruta och byggruta för parkeringsbehov blir inritat i detaljplan/stadsplan. Planeringskommittén vid ÅHS föreslår att markägaren (=landskapsregeringen) inleder diskussioner med Mariehamn stad om detta tomtbehov och föreslår att detaljplaneringen uppdateras för ÅHS-tomten. Samma dag, , som planeringskommittén hade sitt möte, hölls också en diskussion i ärendet med tjänstemännen Bjarne Pettersson och Sirkka Wegelius inom Mariehamns stad. Sålunda har en första information om tomt- och planeringsbehov inom ÅHS, framförts till Mariehamns stad. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anmoda landskapsregeringen att inleda diskussioner med Mariehamns stad om inköp av tomtmark nödvändig för verksamheten vid ÅHS. Styrelsen föreslår att isynnerhet tomtområdet i det nordvästra hörnet har funktionell betydelse för ÅHS framtida verksamhetsbehov. Samtidigt konstaterar styrelsen att uppdatering av gällande detaljplan för att garantera den framtida verksamheten och logistiken på ÅHS tomtområde, knappast mera kan uppskjutas eller senareläggas. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet. 7 Under de senaste åren har styrelsen för ÅHS ett flertal gånger kunnat konstatera att ÅHS tomtområde är rätt fullbyggt och kan svårligen mera erbjuda goda, funktionella och logistiska lösningar för ny verksamhet eller trafiklösningar. Detta dilemma blev synnerligen tydligt då psykiatribygget inleddes och de fria ytorna för besökande och anställda vid ÅHS minimerades. En tänkbar lösning kunde vara att ÅHS tomtområde, vilket även diskuterades vid senaste stadsplaneändring, något kunde förstoras i det nordvästra hörnet, så att också Gullåsens framtida tomt- och logistikbehov samtidigt blir beaktad. Se bifogad kartbilaga 1. Det torde även existera skäl för att framtida behov av t.ex. IVA-Dialys byggruta revideras invid akuten och bestämmelserna för parkeringsdäck eller hus införlivas i stadsplanebestämmelserna. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 27 november 2009 och den 22 januari 2010 ANHÅLLAN OM ATT ÅHS-TOMTEN NÅGOT FÖRSTORAS OCH ANHÅLLAN OM UPPDATERING AV DETALJPLAN.forts 7 Planeringskommittén vid ÅHS föreslår att markägaren (=landskapsregeringen) inleder diskussioner med Mariehamns stad om detta tomtbehov och föreslår att detaljplaneringen uppdateras för ÅHS-tomten. Samma dag, , som planeringskommittén hade sitt möte, hölls också en diskussion i ärendet med tjänstemännen Bjarne Pettersson och Sirkka Wegelius inom Mariehamns stad. Sålunda har en första information om tomt- och planeringsbehov inom ÅHS, framförts till Mariehamns stad. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anmoda landskapsregeringen att inleda diskussioner med Mariehamns stad om inköp av tomtmark nödvändig för verksamheten vid ÅHS. Styrelsen föreslår att isynnerhet tomtområdet i det nordvästra hörnet har funktionell betydelse för ÅHS framtida verksamhetsbehov. Samtidigt konstaterar styrelsen att uppdatering av gällande detaljplan för att garantera den framtida verksamheten och logistiken på ÅHS tomtområde, knappast mera kan uppskjutas eller senareläggas. BESLUT: Styrelsen beslöt anmoda landskapsregeringen att inleda diskussioner med Mariehamns stad om inköp av tomtmark nödvändig för verksamheten vid ÅHS. Styrelsen föreslår att isynnerhet tomtområdet i det nordvästra hörnet har funktionell betydelse för ÅHS framtida verksamhetsbehov. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR Lagtinget har fastställt budgeten för landskapet för år ÅHS har erhållit följande budgetmedel, vilket är euro lägre än äskandena från ÅHS styrelse: Driftsintäkter verksamhetsintäkter kommunernas ersättning för Gullåsen Kostnader verksamhetskostnader investeringar Landskapsregeringens allmänna beskrivning av budgeten och avsnittet under social och miljövårdens förvaltningsområde finns som bilaga 1 och 2. Ålands hälso- och sjukvårds kapitel i landskapets budget finns som bilaga 3. Där framkommer bl a att ÅHS som år 2009 har sammanlagt 894 ordinarie och tillfälliga tjänster vid utgången av år 2010 sammanlagt kan ha endast 860 tjänster. Styrelsen har fått rätten att indra och inrätta tjänster i enlighet med detta. Åtgärderna skall vidtas så att föreslaget budgetanslag för år 2010 inte överskrids samt så att årskostnaden för personalen inte ökar till år 2011 till följd av ändringarna. Planen för hälso- och sjukvården, bilaga 4, har ändrats under följande punkter utgående från det förslag som ÅHS styrelse godkänt: - Kap 9.1 Processperspektiv där texten ändrats gällande ÅHS rörelseutrymme i samband med rekrytering och anställning av personal. Likaså har texten ändrats under Ekonomiperspektivet gällande det ekonomiska läget i landskapet och vikten av budgetansvar. - Kap Långvårdsenheten där texten ändrats så att avdelningen Övergårds kan stänga under året, samt ett verksamhetsmål lagts in Minnesmottagningen utvecklas bl a genom att utöka tillgängligheten för nydiagnostiserade patienter och effektivera arbetsfördelningen. - Kap Psykiatrienheten där ett verksamhetsmål lagts till Att utbilda och förbereda personalen inför flyttningen till nya psykiatriska utrymmen vid ÅCS inom 2 år. - Kap Personalenheten där en mindre textjustering gjorts. - Kap Städenheten där formuleringen av verksamhetsmålen förändrats. Finansutskottets betänkande presenteras i bilaga 5 där bl a patienttransporter och avtal med externa sjukhus lyfts fram. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR 2010 forts 8 Utgående från den allmänna texten i landskapets budget under rubriken Budgeten och avlöningsutgifterna framkommer att personalkostnadsanslagen minskats med motsvarande två veckors lön. För ÅHS del innebär det en minskning med 1,2 milj euro. Detta innebär att ÅHS förutom en budgetram för driftkostnaderna på 72,0 milj euro har ett krav på minskade personalkostnader motsvarande 1,2 milj, samtidigt som det enskilt största besparingsförslaget i ÅHS budgetförslag inte har kunnat verkställas vid årsskiftet. Långvårdsavdelningen Övergårds, som idag har 12 vårdplatser, kan, enligt lagtingets budgetbeslut, stängas under året och lämpligen ca halvårsskiftet. Med anledning av budgeten för år 2010 och kravet på besparingar inom personalkostnaderna har ett besparingsarbete och konsekvensbeskrivning påbörjats inom ÅHS så att budgetförslaget för 2010 kan revideras i enlighet med gällande budgetbeslut i lagtinget. FÖRLAG: Styrelsen antecknar planen för hälso- och sjukvården samt lagtingets budgetbeslut till kännedom. Styrelsen konstaterar samtidigt att ÅHS budgetförlag skall revideras i enlighet med gällande budgetbeslut så att en intern budget per basenhet kan fastställas av styrelsen. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget och konstaterar samtidigt att informationen till personal och kommuner som berörs av förändringarna är synnerligen viktig. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 REVIDERAD BUDGET I budgeten för landskapet Åland 2010 finns följande formulering införd: Vid dimensioneringen av anslag där löneutgifter ingår har anslagen minskats med ett belopp som motsvarar lönen för två veckor för all personal. De besparingar av löneutgifter som till följd av dimensioneringen av anslagen måste åstadkommas inom alla landskapets verksamheter kan genomföras genom flera åtgärder. I första hand prioriteras frivilliga åtgärder genom kollektiva avtal, individuella avtal om uttag av semesterpenning i ledighet med lön eller tjänstledigheter utan lön. I den mån dessa åtgärder visar sig otillräckliga kommer permitteringar i enlighet med kapitel 9 i tjänstemannalagen att tillgripas. Enligt nuvarande stadganden är det landskapsregeringen som skall fatta de slutliga besluten om permittering. Beträffande ÅHS framgår detta av LL om hälso- och sjukvården. De landskapsregeringen underställda myndigheterna och budgetansvariga ska för ett vart moment där löneutgifter ingår redovisa hur besparingarna åstadkommes samt i behövliga fall inkomma med förslag om permitteringar. Det bör noteras i sammanhanget att då styrelsen för ÅHS inlämnade budgetförslag och planen för hälso och sjukvården uppgick den totala driftkostnaden för år 2010 till 72,3 miljoner euro. Då lagtinget fastställde budgeten för ÅHS var driftkostnaderna fastställda till jämt 72,0 miljoner euro samt att stängningen av Övergårds vid Grelsby sjukhus kan verkställas under verksamhetsåret (=Inte vid årsskiftet som beräknats i budgetförslaget, skillnaden i beräkningssätt utgör flera hundra tusen euro). Den generella besparingen som motsvarar två veckors lön har inom ÅHS har beräknats till 1, 2 miljoner euro. Omgående då uppgifterna om inbesparingsskyldigheten blev kända hölls informationsmöten och en begäran riktades till samtliga basenheter att lämna in besparingsförslag och konsekvensbeskrivning av dessa. Ledningsgruppen har haft de första granskningsdiskussionerna gällande konsekvenserna av besparingskravet. För att uppnå besparingarna och klara en totalram på 72,0 milj krävs drastiska nedskärningar i den löpande verksamheten där akut sjuka och svårt sjuka behöver prioriteras. En listning av basenheternas inbesparingar/åtgärder med konsekvensbeskrivning kan redovisas vid nästa styrelsesammanträde. FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att budgetramen för ÅHS om 72,0 miljoner euro gäller och att arbetet med att realisera och konsekvensbeskriva anmodad inbesparing inom personalkostnaderna fortskrider. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 REVIDERAD BUDGET 2010 forts 9 Emedan den av landskapsregeringen efterlysta inbesparingen av personalkostnader motsvarade två veckors lön inte kan erhållas enbart med frivilliga åtgärder bör arbetsgivaren, ÅHS, inlämna förslag om permittering av personalen till Ålands landskapsregering. BESLUT: Styrelsen konstaterar att budgetramen för ÅHS om 72,0 miljoner euro gäller och att arbetet med att realisera och konsekvensbeskriva anmodad inbesparing inom personalkostnaderna fortskrider. Den av landskapsregeringen efterlysta inbesparingen av personalkostnader motsvarande två veckors lön bör erhållas med frivilliga åtgärder. Förvaltningen skall till styrelsemötet redovisa resultaten av inbesparingsarbetet med konsekvensbeskrivning per enhet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 DELGIVNINGAR 10 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, avtal, brev, sammanträdesplanering och information för kännedom: 1. Vårdchefens beslut LG 38/2009, 358 gällande prövning av tjänst, läkarsekreterare med aktuell placering på gynekologiska polikliniken, 2. Vårdchefens beslut LG 38/2009, 359 gällande prövning av tjänst, hörselvårdsassistent med aktuell placering på öron-, näs och halsenheten, 3. Vårdchefens beslut LG 38/2009, 360 gällande prövning av tjänst, avdelningsskötare med aktuell placering vid instrumentvården, 4. Ramavtal högspecialiserad sjukvård (Akademiska sjukhuset i Uppsala- ÅHS), 5. Svar till Tehys fackavdelning på Åland r.f. gällande ÅHS beslut om arbetsgrupp för att utarbeta förslag till en reviderad organisation, 6. Svar till Tehys fackavdelning på Åland r.f. gällande en distriktshälsovårdares tjänstledighet för fullmäktigeuppdrag, 7. Ålands landskapsregering, beslut nr 3 S20, gällande anhållan om tilllåtelse att inleda planering och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa en avveckling av långvårdsavdelningen Övergårds vid Grelsby sjukhus, 8. Ålands landskapsregering, beslut nr 2 S20, gällande antagande av plan för hälso- och sjukvården år Sammanträdesplanering för styrelsen för ÅHS våren Ålands landskapsregering, beslut nr 38 S20, , gällande fastställande av instruktion för handläggning av medicinsk rehabilitering för Ålands hälsooch sjukvård. 11. ROR-gruppen: Ordf. Roger Jansson gav en redogörelse av vad arbetsgruppen för revision av organisationen och reglementet hunnit med under de två första sammanträdena. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 FOSTERSCREENING 11 Styrelseledamot Gun-Mari Lindholm redogjorde för den fosterscreening som idag kan erhållas t.ex. i Åbo. I planen för hälso- och sjukvården 2010, BB- och gynekologienheten konstateras att omorganisera fosterscreening utgående från den fastländska modellen med lokal tillämpning. Styrelseledamot Lindholm önskade att styrelsen erbjuds en redogörelse om: - kostnader - kompetens även vid granskning av mindre populationer - samarbetsmöjligheter med privata aktörer. FÖRSLAG: Styrelsen återkommer till ärendet. BESLUT: Styrelsen beslöt anmoda ledningen att återkomma och redogöra för ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006 Förslag till budget för år 2006 Datum 2005-11-02 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård Rapport Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård 2 Rapport om förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000

Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 Jämställdhetsarbetet inom Jämtlands läns landsting under planeringsperioden 1998-2000 April 2000 Thomas Ericsson, Firma TEAF Katarina Moström-Askdal, JUAB Jämställdhetsutveckling AB TILL JÄMTLANDS LÄNS

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer