ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2010"

Transkript

1 Styrelsen nr 1 /2010 Kallelse till sammanträde den 22 januari kl Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsplan. 5 Kösituationen i december Skadeersättning för sterillagret och vite för byggförsening. 7 Anhållan om att ÅHS-tomten något förstoras och anhållan om uppdatering av detaljplan. Återremitterat ärende. 8 Plan för hälso- och sjukvården och budget för år Reviderad budget Delgivningar. 11 Fosterscreening. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1 Datum fredagen den 22 januari 2010 Paragraf nr 1-11 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Gun Carlson ersättare Frånvarande Camilla Andersson ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Kai Fagerström vik. chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Gurli Rådland TCÅ Thomas Erickson FOA-Åland Christian Bergman Akava-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina von Hertzen IT-chef, närv. 4 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 1 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 2 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt komplettera föredragningslistan med ärendet Fosterscreening som paragraf 11. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 IT-SÄKERHETSPOLICY OCH IT-SÄKERHETSPLAN 4 I IT-avdelningens verksamhetsplan för år 2009 ingick uppgörande av en ITsäkerhetsplan för ÅHS. På IT avdelningen har en arbetsgrupp bestående av Ulla- Liisa Latvala, Patrik Wikström, Susanne Bergman och Christina von Hertzen uppgjort ett förslag till säkerhetsplan. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Planförslaget har behandlats och godkänts i IT-styrgruppen och i ledningsgruppen. Planutkastet finns som bilaga 1. Arbetsgruppen har använt sig av samma struktur för IT-säkerhetsplanen som återfinns i Social och hälsovårdsministeriets Utarbetande av datasäkerhetsplan (publikation 2008:2) och i Vasa sjukvårdsdistrikts Datasäkerhetsplan, och nyttjat sig av flertalet dokument i ämnet från svenska sjukvårdsorganisationer. Ämnet är onekligen omfattande. Målsättningen har i första hand varit att dokumentera den IT-säkerhet, som i praktiken tillämpas vid ÅHS kompletterad med en önskesituation som skall förverkligas efter att planen godkänts. Det finns en del lagstiftning som kan beröra ämnet men det har varit svårt att hitta ett absolut gällande regelverk för de områden ÅHS berör. Av resursmässiga och organisatoriska skäl har en avgränsning eftersträvats mot ämnet informationssäkerhet, vilket är ett rätt omfattande begrepp och ligger närmast under förvaltningschefens/ledningsgruppens behörighet och ansvar. Dock har det varit ändamålsenligt att ägna ett avsnitt i IT-säkerhetsplanen åt sådana informationssäkerhetsbegrepp, som har nära anknytning till IT-verksamheten. I sammanhanget bör också i enlighet med personuppgiftslagen för Åland tas ställning till och dokumenteras vem/vilka som skall ha registeransvaret för betydelsefulla databasregister, t.ex. patientregistren. Informationssäkerheten har också anknytning till den dokumenthantering och arkivering, som nyligen aktualiserats i ÅHS i ett projekt tillsammans med landskapsförvaltningen. Efter att IT-säkerhetsplanen godkänts av ÅHS styrelse skall den förankras i organisationen tillsammans med de anvisningar som omnämns i planen. En kontinuitetsplan/beredskapsplan utarbetas i samarbete med systemanvändarna liksom säkerhetsanvisningar för de viktigaste IT-systemen. Arbetet med detta kan beräknas pågå åtminstone under år IT-chef Christina von Hertzen är inbjuden att redovisa för frågan vid styrelsemötet. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsplan. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget.

5 KÖSITUATIONEN I DECEMBER Enligt föreskrifterna om vårdgaranti för den offentliga hälso- och sjukvården som landskapsregeringen fastställt den 20 mars 2008 skall: 1. inom primärvården: - En patient under tjänstetid omedelbart få kontakt med hälsocentralen. - En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården göra en bedömning senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt, om inte bedömningen kunde göras vid det första kontakttillfället. - Vård som konstateras vara medicinskt nödvändig med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid, dock senast inom tre månader från det att behovet bedömdes. 2. inom specialsjukvården: - En patient i brådskande behov av sjukvård ges vård omedelbart. - Bedömningen av vårdbehovet inleds inom tre veckor från det att remissen anlänt. - Vård som konstateras vara medicinskt nödvändig ordnas inom skälig tid, dock inom sex månader från det att vårdbehovet bedömdes. - Vård inom mentalvården för barn och unga ordnas inom tre månader om inte medicinska terapeutiska eller andra motsvarande omständigheter kräver något annat. Kösituationen i december 2009 gällande icke brådskande fall finns som bilaga 1. Konstateras att akuta patienter tas emot omedelbart och patienter i behov av brådskande vård tas emot inom en vecka från det att remissen inkommit. Gällande väntetid till icke brådskande vård är väntetiden till läkare inom primärvården som mest 12 veckor (Godby hälsocentral) och på hälsocentralen i Mariehamn 5 veckor beroende på läkarbemanningen. Inom specialsjukvården finns de längsta väntetiderna fortsättningsvis inom protesoperationer knäled veckor och axelled likaså veckor. Också inom ortopediska polikliniken är väntetiden veckor. På dessa tre punkter uppfyller ÅHS inte vårdgarantin idag. Kösituationen finns på ÅHS hemsida och uppdateras varje månad. Vårdgarantin berör i detta skede inte tandvården. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 KÖSITUATIONEN I DECEMBER 2009 forts 5 FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att väntetiden för ingrepp i knäled och axelled är idag de mest tydliga problemen inom serviceproduktionen som bör erhålla särskild övervakning och åtgärder framöver. På denna punkt uppfyller ÅHS inte vårdgarantin i sin nuvarande form. Ledningen för ÅHS eftersträvar att med hjälp av ytterligare personalrekrytering lösa problemet under andra kvartalet Samtidigt har väntetiden för flera övriga åtgärder förkortats jämfört med situationen under tredje kvartalet En ny översikt av väntetiderna presenteras för styrelsen i april 2010 (situationen i mars 2010). Ärendet delges landskapsregeringen. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 SKADEERSÄTTNING FÖR STERILLAGRET OCH VITE FÖR BYGGFÖRSENING 6 I samband med det s.k. primärvårdsbygget vid centralsjukhusfastigheten inträffade en skada i byggnad 06, första våningen. Sterila lagret skadades av sten, grus och damm samt en mindre mängd borrvatten. Detta innebar att sterilt material som, förvarades i lagret, enligt expertis vid centralsjukhuset i Åbo, måste uppfattas som osterilt. Inventeringen av lagret gav vid handen att varornas värde uppgick till dryga euro. Dessutom tillkom givetvis städnings- och flyttningskostnader i sammanhanget. Ärendet ang. skaderegleringen har ett flertal gånger diskuterats vid arbetsplatsmötena tillsammans med Allbygg Ab. Vid ett möte kom parterna överens om att Allbygg tar på sig ansvaret för en kostnad om euro för de skador som uppstod och verifierats. Orsak till att ÅHS tar på sig resterande kostnader är att en behandling i domstol kan förorsaka större kostnader. Vid nämnda möte diskuterades likaså vitesbelopp för byggförsening. Formellt blev förseningsdagarna totalt 40 dygn inom etapp 1 och 52 dygn inom etapp 2. Antalet debiterade dagar har dock minskats till 23 och 25 dygn på grund av den befintliga byggnadens bjälklagsåtgärder och diverse konstruktiva problem i stomskedet. Parterna överenskom om ett vite om euro. Mötesprotokoll från finns som bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna en ersättning för skador på sterillagret om euro samt vite för försening av primärvårdsbygget till euro som Allbygg Ab erlägger ÅHS. Totalt euro. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 Styrelsen den 27 november 2009 och den 22 januari 2010 ANHÅLLAN OM ATT ÅHS-TOMTEN NÅGOT FÖRSTORAS OCH ANHÅLLAN OM UPPDATERING AV DETALJPLAN 139 Under de senaste åren har styrelsen för ÅHS ett flertal gånger kunnat konstatera att ÅHS tomtområde är rätt fullbyggt och kan svårligen mera erbjuda goda, funktionella och logistiska lösningar för ny verksamhet eller trafiklösningar. Detta dilemma blev synnerligen tydligt då psykiatribygget inleddes och samtidigt försvann en stor del av nödvändiga parkeringsplatser för besökande och anställda vid ÅHS. En tänkbar lösning kunde vara att ÅHS tomtområde något kunde förstoras i det nordvästra hörnet, så att också Gullåsens framtida tomt- och logistikbehov samtidigt blir beaktad. Se bifogad kartbilaga, bilaga 1. Det torde även existera skäl för att framtida behov av t.ex. IVA-Dialys byggruta och byggruta för parkeringsbehov blir inritat i detaljplan/stadsplan. Planeringskommittén vid ÅHS föreslår att markägaren (=landskapsregeringen) inleder diskussioner med Mariehamn stad om detta tomtbehov och föreslår att detaljplaneringen uppdateras för ÅHS-tomten. Samma dag, , som planeringskommittén hade sitt möte, hölls också en diskussion i ärendet med tjänstemännen Bjarne Pettersson och Sirkka Wegelius inom Mariehamns stad. Sålunda har en första information om tomt- och planeringsbehov inom ÅHS, framförts till Mariehamns stad. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anmoda landskapsregeringen att inleda diskussioner med Mariehamns stad om inköp av tomtmark nödvändig för verksamheten vid ÅHS. Styrelsen föreslår att isynnerhet tomtområdet i det nordvästra hörnet har funktionell betydelse för ÅHS framtida verksamhetsbehov. Samtidigt konstaterar styrelsen att uppdatering av gällande detaljplan för att garantera den framtida verksamheten och logistiken på ÅHS tomtområde, knappast mera kan uppskjutas eller senareläggas. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet. 7 Under de senaste åren har styrelsen för ÅHS ett flertal gånger kunnat konstatera att ÅHS tomtområde är rätt fullbyggt och kan svårligen mera erbjuda goda, funktionella och logistiska lösningar för ny verksamhet eller trafiklösningar. Detta dilemma blev synnerligen tydligt då psykiatribygget inleddes och de fria ytorna för besökande och anställda vid ÅHS minimerades. En tänkbar lösning kunde vara att ÅHS tomtområde, vilket även diskuterades vid senaste stadsplaneändring, något kunde förstoras i det nordvästra hörnet, så att också Gullåsens framtida tomt- och logistikbehov samtidigt blir beaktad. Se bifogad kartbilaga 1. Det torde även existera skäl för att framtida behov av t.ex. IVA-Dialys byggruta revideras invid akuten och bestämmelserna för parkeringsdäck eller hus införlivas i stadsplanebestämmelserna. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 Styrelsen den 27 november 2009 och den 22 januari 2010 ANHÅLLAN OM ATT ÅHS-TOMTEN NÅGOT FÖRSTORAS OCH ANHÅLLAN OM UPPDATERING AV DETALJPLAN.forts 7 Planeringskommittén vid ÅHS föreslår att markägaren (=landskapsregeringen) inleder diskussioner med Mariehamns stad om detta tomtbehov och föreslår att detaljplaneringen uppdateras för ÅHS-tomten. Samma dag, , som planeringskommittén hade sitt möte, hölls också en diskussion i ärendet med tjänstemännen Bjarne Pettersson och Sirkka Wegelius inom Mariehamns stad. Sålunda har en första information om tomt- och planeringsbehov inom ÅHS, framförts till Mariehamns stad. FÖRSLAG: Styrelsen besluter anmoda landskapsregeringen att inleda diskussioner med Mariehamns stad om inköp av tomtmark nödvändig för verksamheten vid ÅHS. Styrelsen föreslår att isynnerhet tomtområdet i det nordvästra hörnet har funktionell betydelse för ÅHS framtida verksamhetsbehov. Samtidigt konstaterar styrelsen att uppdatering av gällande detaljplan för att garantera den framtida verksamheten och logistiken på ÅHS tomtområde, knappast mera kan uppskjutas eller senareläggas. BESLUT: Styrelsen beslöt anmoda landskapsregeringen att inleda diskussioner med Mariehamns stad om inköp av tomtmark nödvändig för verksamheten vid ÅHS. Styrelsen föreslår att isynnerhet tomtområdet i det nordvästra hörnet har funktionell betydelse för ÅHS framtida verksamhetsbehov. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR Lagtinget har fastställt budgeten för landskapet för år ÅHS har erhållit följande budgetmedel, vilket är euro lägre än äskandena från ÅHS styrelse: Driftsintäkter verksamhetsintäkter kommunernas ersättning för Gullåsen Kostnader verksamhetskostnader investeringar Landskapsregeringens allmänna beskrivning av budgeten och avsnittet under social och miljövårdens förvaltningsområde finns som bilaga 1 och 2. Ålands hälso- och sjukvårds kapitel i landskapets budget finns som bilaga 3. Där framkommer bl a att ÅHS som år 2009 har sammanlagt 894 ordinarie och tillfälliga tjänster vid utgången av år 2010 sammanlagt kan ha endast 860 tjänster. Styrelsen har fått rätten att indra och inrätta tjänster i enlighet med detta. Åtgärderna skall vidtas så att föreslaget budgetanslag för år 2010 inte överskrids samt så att årskostnaden för personalen inte ökar till år 2011 till följd av ändringarna. Planen för hälso- och sjukvården, bilaga 4, har ändrats under följande punkter utgående från det förslag som ÅHS styrelse godkänt: - Kap 9.1 Processperspektiv där texten ändrats gällande ÅHS rörelseutrymme i samband med rekrytering och anställning av personal. Likaså har texten ändrats under Ekonomiperspektivet gällande det ekonomiska läget i landskapet och vikten av budgetansvar. - Kap Långvårdsenheten där texten ändrats så att avdelningen Övergårds kan stänga under året, samt ett verksamhetsmål lagts in Minnesmottagningen utvecklas bl a genom att utöka tillgängligheten för nydiagnostiserade patienter och effektivera arbetsfördelningen. - Kap Psykiatrienheten där ett verksamhetsmål lagts till Att utbilda och förbereda personalen inför flyttningen till nya psykiatriska utrymmen vid ÅCS inom 2 år. - Kap Personalenheten där en mindre textjustering gjorts. - Kap Städenheten där formuleringen av verksamhetsmålen förändrats. Finansutskottets betänkande presenteras i bilaga 5 där bl a patienttransporter och avtal med externa sjukhus lyfts fram. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

11 PLAN FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH BUDGET FÖR ÅR 2010 forts 8 Utgående från den allmänna texten i landskapets budget under rubriken Budgeten och avlöningsutgifterna framkommer att personalkostnadsanslagen minskats med motsvarande två veckors lön. För ÅHS del innebär det en minskning med 1,2 milj euro. Detta innebär att ÅHS förutom en budgetram för driftkostnaderna på 72,0 milj euro har ett krav på minskade personalkostnader motsvarande 1,2 milj, samtidigt som det enskilt största besparingsförslaget i ÅHS budgetförslag inte har kunnat verkställas vid årsskiftet. Långvårdsavdelningen Övergårds, som idag har 12 vårdplatser, kan, enligt lagtingets budgetbeslut, stängas under året och lämpligen ca halvårsskiftet. Med anledning av budgeten för år 2010 och kravet på besparingar inom personalkostnaderna har ett besparingsarbete och konsekvensbeskrivning påbörjats inom ÅHS så att budgetförslaget för 2010 kan revideras i enlighet med gällande budgetbeslut i lagtinget. FÖRLAG: Styrelsen antecknar planen för hälso- och sjukvården samt lagtingets budgetbeslut till kännedom. Styrelsen konstaterar samtidigt att ÅHS budgetförlag skall revideras i enlighet med gällande budgetbeslut så att en intern budget per basenhet kan fastställas av styrelsen. BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget och konstaterar samtidigt att informationen till personal och kommuner som berörs av förändringarna är synnerligen viktig. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 REVIDERAD BUDGET I budgeten för landskapet Åland 2010 finns följande formulering införd: Vid dimensioneringen av anslag där löneutgifter ingår har anslagen minskats med ett belopp som motsvarar lönen för två veckor för all personal. De besparingar av löneutgifter som till följd av dimensioneringen av anslagen måste åstadkommas inom alla landskapets verksamheter kan genomföras genom flera åtgärder. I första hand prioriteras frivilliga åtgärder genom kollektiva avtal, individuella avtal om uttag av semesterpenning i ledighet med lön eller tjänstledigheter utan lön. I den mån dessa åtgärder visar sig otillräckliga kommer permitteringar i enlighet med kapitel 9 i tjänstemannalagen att tillgripas. Enligt nuvarande stadganden är det landskapsregeringen som skall fatta de slutliga besluten om permittering. Beträffande ÅHS framgår detta av LL om hälso- och sjukvården. De landskapsregeringen underställda myndigheterna och budgetansvariga ska för ett vart moment där löneutgifter ingår redovisa hur besparingarna åstadkommes samt i behövliga fall inkomma med förslag om permitteringar. Det bör noteras i sammanhanget att då styrelsen för ÅHS inlämnade budgetförslag och planen för hälso och sjukvården uppgick den totala driftkostnaden för år 2010 till 72,3 miljoner euro. Då lagtinget fastställde budgeten för ÅHS var driftkostnaderna fastställda till jämt 72,0 miljoner euro samt att stängningen av Övergårds vid Grelsby sjukhus kan verkställas under verksamhetsåret (=Inte vid årsskiftet som beräknats i budgetförslaget, skillnaden i beräkningssätt utgör flera hundra tusen euro). Den generella besparingen som motsvarar två veckors lön har inom ÅHS har beräknats till 1, 2 miljoner euro. Omgående då uppgifterna om inbesparingsskyldigheten blev kända hölls informationsmöten och en begäran riktades till samtliga basenheter att lämna in besparingsförslag och konsekvensbeskrivning av dessa. Ledningsgruppen har haft de första granskningsdiskussionerna gällande konsekvenserna av besparingskravet. För att uppnå besparingarna och klara en totalram på 72,0 milj krävs drastiska nedskärningar i den löpande verksamheten där akut sjuka och svårt sjuka behöver prioriteras. En listning av basenheternas inbesparingar/åtgärder med konsekvensbeskrivning kan redovisas vid nästa styrelsesammanträde. FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att budgetramen för ÅHS om 72,0 miljoner euro gäller och att arbetet med att realisera och konsekvensbeskriva anmodad inbesparing inom personalkostnaderna fortskrider. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 REVIDERAD BUDGET 2010 forts 9 Emedan den av landskapsregeringen efterlysta inbesparingen av personalkostnader motsvarade två veckors lön inte kan erhållas enbart med frivilliga åtgärder bör arbetsgivaren, ÅHS, inlämna förslag om permittering av personalen till Ålands landskapsregering. BESLUT: Styrelsen konstaterar att budgetramen för ÅHS om 72,0 miljoner euro gäller och att arbetet med att realisera och konsekvensbeskriva anmodad inbesparing inom personalkostnaderna fortskrider. Den av landskapsregeringen efterlysta inbesparingen av personalkostnader motsvarande två veckors lön bör erhållas med frivilliga åtgärder. Förvaltningen skall till styrelsemötet redovisa resultaten av inbesparingsarbetet med konsekvensbeskrivning per enhet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

14 DELGIVNINGAR 10 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande beslut, avtal, brev, sammanträdesplanering och information för kännedom: 1. Vårdchefens beslut LG 38/2009, 358 gällande prövning av tjänst, läkarsekreterare med aktuell placering på gynekologiska polikliniken, 2. Vårdchefens beslut LG 38/2009, 359 gällande prövning av tjänst, hörselvårdsassistent med aktuell placering på öron-, näs och halsenheten, 3. Vårdchefens beslut LG 38/2009, 360 gällande prövning av tjänst, avdelningsskötare med aktuell placering vid instrumentvården, 4. Ramavtal högspecialiserad sjukvård (Akademiska sjukhuset i Uppsala- ÅHS), 5. Svar till Tehys fackavdelning på Åland r.f. gällande ÅHS beslut om arbetsgrupp för att utarbeta förslag till en reviderad organisation, 6. Svar till Tehys fackavdelning på Åland r.f. gällande en distriktshälsovårdares tjänstledighet för fullmäktigeuppdrag, 7. Ålands landskapsregering, beslut nr 3 S20, gällande anhållan om tilllåtelse att inleda planering och vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa en avveckling av långvårdsavdelningen Övergårds vid Grelsby sjukhus, 8. Ålands landskapsregering, beslut nr 2 S20, gällande antagande av plan för hälso- och sjukvården år Sammanträdesplanering för styrelsen för ÅHS våren Ålands landskapsregering, beslut nr 38 S20, , gällande fastställande av instruktion för handläggning av medicinsk rehabilitering för Ålands hälsooch sjukvård. 11. ROR-gruppen: Ordf. Roger Jansson gav en redogörelse av vad arbetsgruppen för revision av organisationen och reglementet hunnit med under de två första sammanträdena. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

15 FOSTERSCREENING 11 Styrelseledamot Gun-Mari Lindholm redogjorde för den fosterscreening som idag kan erhållas t.ex. i Åbo. I planen för hälso- och sjukvården 2010, BB- och gynekologienheten konstateras att omorganisera fosterscreening utgående från den fastländska modellen med lokal tillämpning. Styrelseledamot Lindholm önskade att styrelsen erbjuds en redogörelse om: - kostnader - kompetens även vid granskning av mindre populationer - samarbetsmöjligheter med privata aktörer. FÖRSLAG: Styrelsen återkommer till ärendet. BESLUT: Styrelsen beslöt anmoda ledningen att återkomma och redogöra för ärendet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2010 Styrelsen nr 6 /2010 Kallelse till sammanträde den 21 maj kl. 09.30. Paragraf Ärende 53 Sammankallande och beslutförhet. 54 Justering av protokoll. 55 Fastställande av föredragningslistan. 56 Beslut om

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2009 Styrelsen nr 10/2009 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 12.30. Paragraf Ärende 104 Sammankallande och beslutförhet. 105 Justering av protokoll. 106 Fastställande av föredragningslistan. 107 Uppsägning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2011 Styrelsen nr 11/2011 Kallelse till sammanträde den 26 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet 75 Justering av protokoll 76 Fastställande av föredragningslistan 77 Budget 2012

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2010 Styrelsen nr 4 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 36 Sammankallande och beslutförhet. 37 Justering av protokoll. 38 Fastställande av föredragningslistan. 39 Bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7 /2009 Styrelsen nr 7 /2009 Kallelse till sammanträde den 28 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 76 Sammankallande och beslutförhet. 77 Justering av protokoll. 78 Fastställande av föredragningslistan. 79 Utvecklingen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2011 Styrelsen nr 8/2011 Kallelse till sammanträde den 28 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 48 Sammankallande och beslutförhet. 49 Justering av protokoll. 50 Fastställande av föredragningslistan. 51 Yttrande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10 /2010 Styrelsen nr 10 /2010 Kallelse till sammanträde den 3 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Rekrytering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 12 februari 2015 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 10. Sammankallande och beslutsförhet. 11. Justering av protokoll. 12. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5/2012 Styrelsen nr 5/2012 Kallelse till sammanträde den 5 april kl. 12.00. Paragraf Ärende 36. Sammankallande och beslutsförhet. 37. Justering av protokoll. 38. Föredragningslistans godkännande. 39. Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 19/2012 Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2010 Styrelsen nr 5 /2010 Kallelse till sammanträde den 23 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 44 Sammankallande och beslutförhet. 45 Justering av protokoll. 46 Fastställande av föredragningslistan. 47 Rapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 10/2011 Styrelsen nr 10/2011 Kallelse till sammanträde den 17 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Justering av protokoll 66 Fastställande av föredragningslistan 67 Medarbetarenkäten

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2010 Styrelsen nr 12 /2010 Kallelse till sammanträde den 29 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2/2013 Styrelsen nr 2/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 januari 2013 kl. 9.30-15.00 i ÅHS konferenscenter. Paragraf Ärende 8. Sammankallande och beslutsförhet. 9. Justering av protokoll. 10.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2010 Styrelsen nr 13 /2010 Kallelse till sammanträde den 26 november kl. 09.00. Paragraf Ärende 109 Sammankallande och beslutförhet. 110 Justering av protokoll. 111 Fastställande av föredragningslistan. 112

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 oktober 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 77. Sammankallande och beslutsförhet 78. Justering av protokoll 79. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 84. Sammankallande och beslutsförhet. 85. Justering av protokoll. 86.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2010 Styrelsen nr 11 /2010 Kallelse till sammanträde den 27 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 93 Sammankallande och beslutförhet. 94 Justering av protokoll. 95 Fastställande av föredragningslistan. 96 Förfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2008 Styrelsen nr 3 /2008 Kallelse till sammanträde den 29 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 27 Sammankallande och beslutförhet. 28 Justering av protokoll. 29 Fastställande av föredragningslistan. 30 Val

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2007 Styrelsen nr 5 /2007 Kallelse till sammanträde den 27 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 67 Sammankallande och beslutförhet. 68 Justering av protokoll. 69 Fastställande av föredragningslistan. 70 Den fortsatta

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12/2011 Styrelsen nr 12/2011 Kallelse till sammanträde den 2 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Justering av protokoll 85 Fastställande av föredragningslistan 86 ÅHS plan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2009 Styrelsen nr 8 /2009 Kallelse till sammanträde den 12 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 86 Sammankallande och beslutförhet. 87 Justering av protokoll. 88 Fastställande av föredragningslistan. 89 Samarbetsfrågor

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 13 /2009 Styrelsen nr 13 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 126 Sammankallande och beslutförhet. 127 Justering av protokoll. 128 Fastställande av föredragningslistan. 129

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 5 /2009 Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2010 Styrelsen nr 8 /2010 Kallelse till sammanträde den 18 juni kl. 09.00. Paragraf Ärende 68 Sammankallande och beslutförhet. 69 Justering av protokoll. 70 Fastställande av föredragningslistan. 71 Fosterscreening.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2008 Styrelsen nr 4 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 34 Sammankallande och beslutförhet. 35 Justering av protokoll. 36 Fastställande av föredragningslistan. 37 Förklaring

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 torsdagen 16 januari 2014, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2013 Styrelsen nr 1/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 11 januari 2013 kl. 9.30-13.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2017 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 22 september 2017 kl. 9.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 74. Sammankallande och beslutsförhet. 75. Justering av protokoll. 76.

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 30 december 2009, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 80 Sammankallande och beslutförhet 81 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2012 Styrelsen nr 8/2012 Protokoll fört vid sammanträde måndagen den 4 juni kl. 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 64. Sammankallande och beslutförhet. 65. Justering av protokoll. 66. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 7/2011 Styrelsen nr 7/2011 Kallelse till sammanträde den 15 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Rapport

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 16:15 tisdagen 2 juli 2013, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15 /2009 Styrelsen nr 15 /2009 Kallelse till sammanträde den 18 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 150 Sammankallande och beslutförhet. 151 Justering av protokoll. 152 Fastställande av föredragningslistan. 153

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2007 Styrelsen nr 6 /2007 Kallelse till sammanträde den 4 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 74 Sammankallande och beslutförhet. 75 Justering av protokoll. 76 Fastställande av föredragningslistan. 77 Antalet psykiatriska

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2013 Styrelsen nr 4/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 15 februari 2013 kl. 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 22. Sammankallande och beslutsförhet. 23. Justering av protokoll. 24. Föredragningslistans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/

AGENDA FÖREDRAGNINGSLISTA. ÅMH-St 1/ AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 6 mars 2008, kl. 16.00 på Norragatan 17. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9 /2006 Styrelsen nr 9 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 96 Sammankallande och beslutförhet. 97 Justering av protokoll. 98 Fastställande av föredragningslistan. 99 Projektrapport

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 2 /2010 Styrelsen nr 2 /2010 Kallelse till sammanträde den 19 februari kl. 09.00. Paragraf Ärende 12 Sammankallande och beslutförhet. 13 Justering av protokoll. 14 Fastställande av föredragningslistan. 15 Reviderad

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2016 ÄRENDELISTA Kallelse till sammanträde fredagen den 26 augusti 2016 kl. 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 66. Sammankallande och beslutsförhet. 67. Justering av protokoll. 68.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2006 Styrelsen nr 11 /2006 Kallelse till sammanträde den 8 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutförhet. 121 Justering av protokoll. 122 Fastställande av föredragningslistan. 123

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2007 Styrelsen nr 8 /2007 Kallelse till sammanträde den 15 juni kl. 09.30. Paragraf Ärende 89 Sammankallande och beslutförhet. 90 Justering av protokoll. 91 Fastställande av föredragningslistan. 92 Utbildning

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2006 Styrelsen nr 8 /2006 Kallelse till sammanträde den 6 september kl. 09.00. Paragraf Ärende 85 Sammankallande och beslutförhet. 86 Justering av protokoll. 87 Fastställande av föredragningslistan. 88 Budget

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1 /2009 Styrelsen nr 1 /2009 Kallelse till sammanträde den 30 januari kl. 12.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4 Budget och

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2012 Styrelsen nr 1/2012 Kallelse till sammanträde den 27 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Beslut

Läs mer

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 2/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl , Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 9 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 13 Sammankallande och beslutförhet 14 Justering av protokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2012 Styrelsen nr 6/2012 Protokoll fört vid styrelsens sammanträde fredagen den 27 april kl. 12.00-16.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 44. Sammankallande och beslutsförhet. 45. Justering av protokoll. 46.

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 i konferensen. Paragraf Ärende 55. Sammankallande och beslutsförhet 56. Justering av protokoll 57. Föredragningslistans godkännande

Läs mer

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 28 december 2010, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 62 Sammankallande och beslutförhet 63 Justering av

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2010

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 3 /2010 Styrelsen nr 3 /2010 Kallelse till sammanträde den 11 mars kl. 09.00. Paragraf Ärende 25 Sammankallande och beslutförhet. 26 Justering av protokoll. 27 Fastställande av föredragningslistan. 28 Reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 22 maj 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 40. Sammankallande och beslutsförhet 41. Justering av protokoll 42. Föredragningslistans

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11/2013 Styrelsen nr 11/2013 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 18 oktober 2013. Paragraf Ärende 88. Sammankallande och beslutsförhet. 89. Justering av protokoll. 90. Föredragningslistans godkännande.

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4 /2005 Styrelsen nr 4 /2005 Kallelse till sammanträde den 20 maj kl. 09.00. Paragraf Ärende 42 Sammankallande och beslutförhet. 43 Justering av protokoll. 44 Fastställande av föredragningslistan. 45 Nya utrymmen

Läs mer

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015

FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2015 ANTAGEN AV LAGTINGET 23.1.2015 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 2/2014-2015 Datum 2014-12-09 Till Ålands lagting Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn.

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde kl. 15:00 tisdag 17 maj 2016, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 23 Sammankallande och beslutförhet 24 Justering av protokoll

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll REMISSFÖRSLAG Datum 2017-04-03 Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter Huvudsakligt innehåll I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att nya bestämmelser införs med syfte av förkorta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6 /2005 Styrelsen nr 6 /2005 Kallelse till sammanträde den 25 augusti kl. 09.00. Paragraf Ärende 69 Sammankallande och beslutförhet. 70 Justering av protokoll. 71 Fastställande av föredragningslistan. 72 Byggnadskommittén,

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 15 februari 2011, kl. 16:15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet 2 Justering av protokoll

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2012 Styrelsen nr 16/2012 PROTOKOLL Fört vid sammanträde fredagen den 26.10 kl.12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 127. Sammankallande och beslutsförhet. 128. Justering av protokoll. 129. Föredragningslistans

Läs mer

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12

AGENDA STYRELSEN ÅMH-St 5/12 AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen 5 juni 2012, Norragatan 17, Mariehamn. Paragraf Ärende 28 Sammankallande och beslutförhet 29 Justering av protokoll 30

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer