HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL ) BILAGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012"

Transkript

1 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) Dygnet runt serviceboende för äldre SERVICEBESKRIVNING 1 UPPHANDLINGENS BAKGRUND TJÄNSTER SOM UPPHANDLAS HUR KLIENTERNA HÄNVISAS TILL SERVICEN INNEHÅLL AV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLADE TJÄNSTER ALLMÄNT DYGNET RUNT SERVICEBOENDE FÖR FINSKSPRÅKIGA ÄLDRE (OBJEKT A) OCH SVENSKSPRÅKIGA ÄLDRE (OBJEKT B) MED MINNESSJUKDOM DYGNET RUNT SOMATISKT SERVICEBOENDE FÖR SVENSKSPRÅKIGA ÄLDRE (OBJEKT C) DYGNET RUNT PSYKOGERIATRISKT SERVICEBOENDE (OBJEKT D) DYGNET RUNT SERVICEBOENDE FÖR ÄLDRE MED MISSBRUKSPROBLEM (OBJEKT E) SERVICENS KVALITETSKRAV LOKALER, UTRUSTNING OCH REDSKAP VERKSAMHETSTILLSTÅND MÅLTIDSSERVICE STÄDNING OCH KLÄDVÅRD KLIENTSÄKERHET PERSONAL KVALITETSLEDNING OCH LEDARSKAP VÅRDPLAN (PLAN FÖR VÅRDARBETE) STÖDJANDE AV KLIENTENS VÄLFÄRD OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA REKREATIONSVERKSAMHET UTVÄRDERING AV VÅRDEN LINDRINGSVÅRD (VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE) SÄRSKILDA KRAV PÅ DYGNET RUNT PSYKOGERIATRISKT SERVICEBOENDE SÄRSKILDA KRAV PÅ DYGNET RUNT SERVICEBOENDE FÖR ÄLDRE MED MISSBRUKSPROBLEM PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM INTE INGÅR I SERVICENS VÅRDDYGNSPRIS LAGAR OCH MYNDIGHETSBESTÄMMELSER/-REKOMMENDATIONER FÖR SERVICEN SEKRETESS OCH BEHANDLING AV KLIENTUPPGIFTER... 15

2 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 2 (16) 1 Upphandlingens bakgrund Helsingfors stad producerar dygnet runt serviceboende i 14 egna enheter (servicehus, åldringscentral), köper det med ramavtal och erbjuder klienter även ett alternativ med servicesedlar. År 2011 fastställdes antalet egna serviceboendeplatser till sammanlagt Vad gäller serviceboende för svenskspråkiga äldre, har staden inte egen serviceproduktion. År 2012 upphandlar staden 769 serviceboendeplatser genom ramavtal och av dessa är 144 svenskspråkiga. Antalet servicesedelplatser var vid årsskiftet 280. En servicestrategisk målsättning är att fortsätta med ovan nämnda tre alternativ i ordnandet av tjänster. Servicesedelverksamheten kommer att utvecklas så att en allt större del av serviceboendet produceras med servicesedlar. Servicesedelns andel är nu 10 %. 2 Tjänster som upphandlas Helsingfors stad upphandlar dygnet runt serviceboende för äldre av privata serviceproducenter i enlighet med de villkor som definieras i denna servicebeskrivning och i anbudsbegäran. Upphandlingen omfattar fem serviceformer: a) Dygnet runt serviceboende för finskspråkiga äldre med minnessjukdom b) Dygnet runt serviceboende för svenskspråkiga äldre med minnessjukdom c) Dygnet runt somatiskt serviceboende för svenskspråkiga äldre d) Dygnet runt psykogeriatriskt serviceboende e) Dygnet runt serviceboende för äldre med missbruksproblem Tjänsterna definieras noggrannare i kapitel 4 och 5. I kapitel 4 beskrivs tjänsternas innehåll och målsättningar (servicekonceptet) och det uppskattade behovet av tjänster. I kapitel 5 beskrivs de absoluta minimikraven för de upphandlade tjänsternas kvalitet. Målsättningen och kraven både i kapitel 4 och 5 ska uppfyllas för varje tjänst anbudet gäller. Alla krav som ställs för tjänsternas innehåll och kvalitet ska ingå i priset. 3 Hur klienterna hänvisas till servicen Helsingfors stad hänvisar klienterna till dygnet runt serviceboende, gör en bedömning av servicebehovet och ansvarar för uppbärande av klientavgifter. Kommer det under avtalsperioden lagändringar eller riksomfattande rekommendationer om klientavgifter, handlar man enligt dem. Servicen beviljas klienter som uppfyller kriterierna för beviljande av serviceboende. Det betyder att klienten genomgått en bedömning om servicebehovet (SAP) och ett SAS-beslut gjorts för dygnet runt vård. Serviceproducenten ska förbinda sig till Helsingfors stads vårdhänvisningsprocess och dess kriterier. Detta betyder bl.a. att en ny klient tas emot utan dröjsmål. Serviceboendeenheten ska ha ansvarspersoner och ett tidschema för mottagning av en ny klient. Staden kan förhandla med serviceproducenten om möjligheten att klientens maka/make flyttar som en extra klient i enheten, om denna inte behöver dygnet runt serviceboende och om det för lokalernas del är möjligt.

3 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 3 (16) 4 Innehåll av och målsättningar för upphandlade tjänster 4.1 Allmänt De upphandlade tjänsterna är långvarigt boende med stöd av socialvårdslagen som baserar sig på klientens behov av hjälp. Varje serviceform ska produceras separat i en egen boendeenhet. Målsättningen med dygnet runt serviceboende är att erbjuda de äldre möjlighet till ett aktivt serviceboende i en tillgänglig, trygg och hemlik boendeomgivning. Klienterna har möjlighet att delta i gemenskapens vardag. Med serviceboende stödjas och befrämjas klientens välfärd, trygghet och en god livskvalitet. Klienten kan bo i serviceboendeenheten till slutet av sitt liv. Dygnet runt serviceboende kan jämföras med hemmaboendet och klientens självständighet, individualitet, värdighet och integritet ska betonas i vården. Det hemlika boendet betyder daglig samvaro, delaktighet och ett aktivt liv samt dessutom en varm atmosfär där klienten är en medlem av gemenskapen och kan känna sig trygg. I vården ska förverkligas samarbete mellan klienten, hans anhöriga och personalen, en god yrkeskompetens och vårdens kontinuitet. Av serviceproducenten förutsätts engagemang i utvecklandet av gemenskapen i serviceboende som aktiverar klienten. Serviceproducenten handlar enligt värden för Helsingfors stads äldreomsorg. Dessa värden är valfrihet, ansvarsfullhet och delaktighet. Helsingfors äldreomsorgs vision är Oman näköinen vanhuus - Ålderdom som liknar mig. 4.2 Dygnet runt serviceboende för finskspråkiga äldre (OBJEKT A) och svenskspråkiga äldre (OBJEKT B) med minnessjukdom Servicebehov Uppskattat behov av service: Finskspråkig service platser Svenskspråkig service platser Klienter Klienterna inom serviceboendet klarar sig inte med stöd av de tjänster som ordnas till klientens hem. Klienterna har en minnessjukdom som förorsakar centrala problem och förhindrar dem att klara sig på egen hand. Klienten kan även ha hallucinationer som förorsakar otrygghet och beteendestörningar. Klienterna behöver fortgående hjälp med vardagssysslor och med vård av hälsan. Hjälpbehovet är regelbundet och ofta återkommande så att klienterna behöver kontinuerlig övervakning dygnet runt. Klienten har i början av vårdperioden måttligt med begränsningar i den fysiska och intellektuella funktionsförmågan. Serviceproducenten kan ordna för klienten service även för svåra psykiska, sociala eller trygghetsrelaterade problem. Klienterna klarar sig i de dagliga sysslorna vanligen med hjälp av en eller två personer.

4 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 4 (16) Vårdens målsättning och varaktighet Målsättningen med vården är att främja och upprätthålla klientens återstående funktionsförmåga och hålla sjukdomarna under kontroll. Målsättningen är att klienten känner sig trygg och godkänd och kan leva ett så aktivt liv som möjligt. Klienten bor i serviceboendeenheten till slutet av sitt liv. Servicen omfattar även ordnande av lindringsvård. 4.3 Dygnet runt somatiskt serviceboende för svenskspråkiga äldre (OBJEKT C) Servicebehov Uppskattat behov av service: platser Klienter Klienter inom serviceboendet klarar sig inte med stöd av de tjänster som ordnas till klientens hem. Klienterna har på grund av sjukdomar sådana begränsningar i och problem med funktionsförmågan som förhindrar dem att klara sig på egen hand. Klienterna behöver ständig hjälp och stöd med att röra sig, med dagliga funktioner och med vård av hälsan. Hjälpbehovet är regelbundet och det upprepar sig så att klienterna behöver kontinuerlig övervakning dygnet runt. Klienten har i början av vårdperioden måttligt med begränsningar i den fysiska funktionsförmågan och ofta även minnesproblem. Det är möjligt att ordna för klienten service även för svåra psykiska, sociala eller trygghetsrelaterade problem. Klienterna klarar sig i de dagliga sysslorna vanligen med hjälp av en eller två personer. Vårdens målsättning och varaktighet Målsättningen med vården är att främja och upprätthålla klientens återstående funktionsförmåga och hålla sjukdomarna under kontroll. Målsättningen är att klienten känner sig trygg och godkänd och kan leva ett så aktivt liv som möjligt. Klienten bor i serviceboendeenheten till slutet av sitt liv. Servicen omfattar även ordnande av lindringsvård. 4.4 Dygnet runt psykogeriatriskt serviceboende (OBJEKT D) Servicebehov Uppskattat behov av service: platser Klienter Klienterna inom psykogeriatriskt serviceboende klarar sig pga. psykiatrisk sjukdom inte med stöd av tjänster som ordnas hem. Klienterna lider av varierande psykiatriska symtom och nedsatt kognition. Psykiatriska symtom, nedsatt kognition och eventuella beteendestörningar försvårar väsentligt förutom instrumentella aktiviteter (IADL) också de dagliga funktionerna, vilket betyder att en del av klienter behöver mycket hjälp med att klara av dem. Klientens beteendestörningar påverkar både klienten själv också på omgivningen. Klienterna behöver ständig övervakning. Klientens vårdbehov baserar sig i början av vården på svåra psykiska, sociala eller trygghetsrelaterade problem. Klienterna klarar sig i de dagliga sysslorna vanligen med hjälp av en eller två personer. För personer

5 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 5 (16) som erhåller denna service tillämpas dessutom övriga kriterier för vårdtyngd inom dygnet runt serviceboende. Vårdens målsättning och varaktighet Målsättningen med vården är att befrämja och upprätthålla klientens återstående funktionsförmåga och hålla sjukdomarna under kontroll. Målsättningen är att klienten känner sig trygg och godkänd och kan leva ett så aktivt liv som möjligt. Målsättningen är dessutom att beteendestörningar är under kontroll och att de minskas. Klienten bor i serviceboendeenheten till slutet av sitt liv. Servicen omfattar även ordnande av lindringsvård. 4.5 Dygnet runt serviceboende för äldre med missbruksproblem (OBJEKT E) Servicebehov Uppskattat behov av service: platser Klienter Klienterna inom dygnet runt serviceboende klarar sig pga. omfattande begränsningar i funktionsförmågan inte med stöd av tjänster som ordnas hem. Majoriteten av klienterna har missbrukarbakgrund och brister i den fysiska, sociala och intellektuella funktionsförmågan. Klienterna kan fortfarande ha missbruksproblem och vården bör stöda klienten med att få missbruket under kontroll. Klienterna kan ha nedsatt intellektuell, fysisk och social funktionsförmåga. Klienterna kan dessutom ha beteendestörningar och olika med minnessjukdomar samhörande centrala problem som förhindrar klienten att klara sig självständigt. Klienten kan även ha hallucinationer som förorsakar otrygghet och beteendestörningar. Klienterna behöver ständig hjälp och stöd med att röra sig, med dagliga funktioner och med vård av hälsan. Hjälpbehovet är regelbundet och ofta återkommande så att klienterna behöver kontinuerlig övervakning dygnet runt. Serviceproducenten kan ordna för klienten service även för svåra psykiska, sociala eller trygghetsrelaterade problem. Klienterna klarar sig i de dagliga sysslorna vanligen med hjälp av en eller två personer. Vårdens målsättning och varaktighet Målsättningen med vården är att klienten blir rehabiliterad eller att klientens återstående funktionsförmåga främjas och upprätthålls och att sjukdomarna hålls under kontroll. Målsättningen är att klienten känner sig trygg och godkänd och kan leva ett så aktivt liv som möjligt. Vid behov bor klienten i serviceboendeenheten till slutet av sitt liv. Servicen omfattar även ordnande av lindringsvård. 5 Servicens kvalitetskrav Följande förutsättningar definieras i upphandlingen som minimikrav som ska uppfyllas för varje service som anbudet gäller från inledningen av avtalsperioden och behållas på samma nivå under hela avtalsperioden. Kvalitetskraven gäller varje service som upphandlas. Punkt 5.13 gäller endast dygnet runt psykogeriatriskt serviceboende (OBJEKT D).

6 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 6 (16) Punkt 5.14 gäller endast dygnet runt serviceboende för äldre med missbruksproblem (OBJEKT E). 5.1 Lokaler, utrustning och redskap Serviceboendeenheten har de sakliga, tillgängliga och hemtrevliga lokaler som verksamheten förutsätter och där klienterna kan vistas, röra sig hinderfritt och tryggt. Lokalerna tryggar klienternas privatliv och stöder socialt umgänge. Enhetens omgivning möjliggör trygg utevistelse. Serviceproducenten ska se till att lokalerna och utrustningen lämpar sig för vård av krävande klienter. Serviceproducenten ska ha beredskap att ta i bruk nödvändig utrustning, som t.ex. gemensamma ergonomiska hjälpmedel för äldre med funktionsnedsättning för att möjliggöra självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter och rörelse samt olika personliftar. Serviceproducenten ansvarar för anskaffning av samanvända redskap och förnödenheter som t.ex. stetoskop, blodtrycksmätare, blodsockermätare, våg, duschstol, lift, toalettförhöjningar. Klienten kan få personliga hjälpmedel hos hälsovårdscentralens hjälpmedelstjänst utgående från individuell behovsprövning på samma grunder som en hemmaboende. Personalen arbetar för att upprätthålla och förbättra trivseln i boendeenheten. Dessutom ställs följande krav för lokalerna: 1. Serviceboendeenheten är belägen i Helsingfors. 2. Klienterna bor i enkelrum eller dubbelrum med tillräckliga personliga utrymmen och egna sanitetsutrymmen. Högst 20 % av de boendena kan placeras i dubbelrum. Ett enkelrum ska vara minst m 2 och ett dubbelrum minst m 2 (innehåller inte toalettutrymmen). Lokalerna är hemtrevliga och lugna. Lokalerna är handikappvänliga. 3. Serviceproducenten svarar för att det finns eldriven säng, hygienmadrass och allmän belysning i rummen. För övriga delar inreder klienten själv sitt eget rum. Vad gäller klientens möbler, ska bestämmelser om användningen av brandskyddade material beaktas. Serviceproducenten hjälper vid behov med inredningen av rummet. Då ingår följande saker i grundinredningen: förutom sängen täcke, kudde, linne, nattduksbord, stol, låsbar förvaring, klädskåp och gardiner. 4. Lokalerna lämpar sig och är trygga för funktionshindrade personer och det finns tillräckligt med hjälpmedel som behövs ständigt (bl.a. stödräck, duschstolar, toalettförhöjningar). Om lokalerna är i flera våningar, har huset en hiss. 5. Serviceproducenten har möjlighet att omedelbart ta i bruk ett internsystem för trygghetslarm, då klienten behöver det. Serviceproducenten ansvarar för anskaffningen och upprätthållandet av systemet. 6. Klienten kan ha i sitt rum en tv, radio och gsm-telefon som han själv eller hans företrädare har serviceansvar för. 7. Anhöriga har möjlighet att övernatta i enheten eller dess omedelbara omgivning (t.ex. vid en lindringsvårdsituation). 8. Klientens intimitet tryggas vid intervjuer, undersökningar och daglig vård.

7 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 7 (16) 9. Enheten har hemtrevliga gemensamma lokaler där klienterna kan vistas och inta måltider. I inredningen har man beaktat deltagandet av klienter med dålig hälsa. 10. Enheten har tillräckliga kansliutrymmen och socialutrymmen för personalen. Enheten har fax för överföring av uppgifter från SAS-enheten. 11. Enheten har en trivsam, ingärdad gård med planteringar, en rymlig balkong eller klienter har på ett annat sätt ordnats möjlighet för daglig utevistelse. Det finns inte väsentliga faktorer i omgivningen som kan begränsa klienternas trivsel. 5.2 Verksamhetstillstånd Serviceproducenten ska ha ett verksamhetstillstånd för privat dygnet runt socialservice som beviljats av Valvira eller regionförvaltningsverket. 5.3 Måltidsservice Serviceproducenten ansvarar och besluter om ordnande av och kostnaderna för måltidsservicen. Vid planeringen av måltiderna ska mångsidighet och hälsosamhet beaktas samt säkerställas att klienterna får en tillräcklig mängd näring. Måltidsservicen ska följa Statens näringsdelegations anvisning om näringsrekommendationer för äldre som finns på finska Ravitsemussuositukset ikääntyneille (Edita 2010). Dessutom ställs följande krav på måltidsservicen: 1. Måltidsservicen omfattar frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag och lätt kvällsmål, dvs. fem måltider per dag med jämna mellanrum så att det är minst fem timmar mellan lunch och middag. Nattfastan får inte överstiga 11 timmar. Vid behov serveras klienten mellanmål. 2. Måltiderna ska vara angenäma. Vid måltiderna ska speciell uppmärksamhet fästas vid att stöda klientens valmöjlighet och egen aktivitet samt det sociala umgänget. 3. Klientens näring planeras i samband med planen för vårdarbetet. I planeringen och uppföljningen av klientens näringsvård tillämpas MNA- eller motsvarande mätare. Klientens vikt kontrolleras månatligen. 4. Matsedlarna utarbetas i förväg och de finns till påseende för klienterna och de anhöriga. Mattiderna är bestämda och de finns till påseende för klienterna och de anhöriga. 5. Specialdieterna ska ordnas så att de är mångsidiga och näringsmässigt tillräckliga. 6. Enheten har kommit överens om tillvägagångssätten för att trygga tillräcklig intagning av vätskor och näring hos klienter med svag kondition. 7. Konsistensanpassad kost (mjuk, puréaktig, finfördelad eller flytande kost) ska ha tillräckligt med energi och skyddsämnen och den ska vara mångsidig och estetisk. 8. Serviceproducenten ska ha en plan för egenkontroll som förverkligas i måltidsservicen.

8 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 8 (16) 9. Personalen som hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel ska ha ett kompetensintyg (hygienpass) i enlighet med livsmedelslagen (23/2006 och 1137/2008). 5.4 Städning och klädvård Serviceproducenten ansvarar för ordnande av och kostnaderna för städning och klädvård. Dessutom ställs följande krav för städning och klädvård: 1. Klienten skaffar själv sina kläder och sitt linne. Serviceproducenten ordnar vården av klientens normala brukskläder. Klienten ansvarar och betalar för vården av ömtåliga textilier och övriga kläder som behöver specialvård. 2. Klienternas rum städas i regel en gång i veckan. Arbetet utförs i mån av möjlighet tillsammans med klienten. Städningen omfattar damsugning, golvtorkning och torkning av damm, dörrhandtag och speglar. Dagligen rengörs toalett- och badrumsmöblerna, bäddas sängarna och vid behov byts ut lakanen samt vädras i rummen. Fönstren tvättas en gång om året. Serviceproducenten skaffar toalettpapper till rummen samt städredskapen och -materialen. 3. Serviceproducenten ska ha en skriftlig städplan med definitioner om renlighetsnivån, ansvarspersoner, uppgifter och städningsschema. Personalen som sköter städningen ska ha en tillräcklig kompetens. De gemensamma utrymmen och klientrummen ska ge ett snyggt intryck. 4. Serviceproducenten ska ha en skriftlig plan för avfallshantering med beskrivning om ansvarspersoner och uppgifter. Som en del av avfallshanteringen ska serviceproducenten definiera verksamhetsprinciperna för förebyggande av avfallsuppkomst och -sortering i enlighet med hållbar utveckling. 5.5 Klientsäkerhet Serviceproducenten svarar för klientens säkerhet. Dessutom ställs följande krav på klientsäkerheten: 1. Serviceproducenten har förfaringssätt som säkerställer minnessjuka klienters säkerhet (låsbara dörrar och fönster, passerkontroll). 2. Serviceproducenten har skriftligt definierat principerna för en god vård samt förfaringssätten genom vilka man ingriper om en klient behandlas illa. 3. Enheten ska ha en skriftlig plan över läkemedelsbehandling (Säker läkemedelsbehandling, social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15). Läkemedel förvaras i ett låst medicinskåp. 4. Serviceproducenten ska ha en skriftlig anvisning för de fall där klientens rörelsefrihet begränsas. 5. Serviceproducenten ska ha en skriftlig anvisning om hur man identifierar en klient som löper risken för fall. I klientens plan för vårdarbete ska beaktas klientens risk för fall och hur risken kan förebyggas. 6. Serviceproducenten ska ha tillräckliga anvisningar om hygien, bl.a. om handhygien. Serviceproducenten skaffar de handskar och övriga skyddsredskap personalen behöver i sitt arbete.

9 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 9 (16) 7. Serviceproducenten har en uppdaterad räddningsplan och säkerhetsutredning i enlighet med statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003, 9 punkt 2). Personalen har övat planen i praktiken och brandskyddsutbildning ordnas regelbundet. 8. Serviceproducenten ska se till att första hjälpen ordnas för arbetstagare och andra personer som vistas på arbetsplatsen (Arbetarskyddslagen (738/2002, 46 ). Serviceproducenten ska ge arbetstagarna anvisningar om första hjälpen och reservera på arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet en tillräcklig och ändamålsenlig utrustning för första hjälpen. 9. Personalens arbetarskydd och ergonomi har beaktats bl.a. i arbetspraxis och i utrustningen av lokalerna. 5.6 Personal Serviceproducenten ska ha en personal som till sin styrka och struktur är tillräcklig med tanke på den service som produceras. Enhetens personal har den yrkesskicklighet, kompetens och motivation som uppgifterna förutsätter. Ledarskap som främjar delaktighet och uppmuntrar, ändamålsenlig organisering av arbetet och en trygg atmosfär ökar personalens ork och arbetstillfredställelse. Dessutom ställs följande krav på personalen: 1. Styrkan av vårdpersonal har dimensionerats efter klienternas behov och funktionsförmåga. Nödvändig vård säkerställs alla tider på dygnet och vårdpersonalen ska vara närvarande i samma verksamhetsenhet. Volymen av vårdpersonal ska basera sig på Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre (SHM:s publikationer 2008:4) och tillsynsmyndighetens tillstånd för privat socialservice. Ansvarspersonen (närchefen) för tjänsterna vid boendeserviceenheten räknas med i personaldimensioneringen för den del han står till enhetens disposition. Rehabiliterings- och terapipersonalen och assisterande personal räknas med i personaldimensioneringen för den del deras arbetsinsats direkt riktar sig till klienternas vård i enheten. Förutom vårdpersonalen ska enheten ha tillräckliga resurser för måltids-, städnings- och klädvårdsuppgifter. 2. Dimensionering av vårdpersonalen minst Klientprofil Antalet vårdare i proportion till platserna Realiserad vårdardimensionering per dygn Enheten för minnessjuka (objekten A och B) 0,60 0,50 Somatiska enheten (objekt C) 0,60 0,50 Psykogeriatriska enheten (objekt D) 0,70 0,60 Missbruksenheten (objekt E) 0,45 0,40 3. Ansvarspersonen för tjänsterna vid boendeserviceenheten har högskoleexamen inom social- och/eller hälsovården, en tillräcklig ledarförmåga och minst tre års arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter. Närchefen för serviceboendeenheten ska ha minst ett års erfarenhet av chefsarbete och tre års erfarenhet av äldreomsorg. 4. Vårdpersonalen ska uppfylla yrkesmässiga och lagstadgade krav som fordras av enheter för dygnet runt boende för äldre. Sjukskötares och den övriga hälsovårdspersonalens kompetenskrav regleras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). I lagen (272/2005) och förordningen (608/2005) stadgas behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.

10 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 10 (16) Vårdpersonalen ska vara registrerad i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer inom hälsovården. 5. Personalen som svarar för måltids- och städservicen ska ha en utbildning som uppfyller kompetenskraven i branschen. 6. Sjukskötarens tjänster och sakkunnighet ska kunna användas varje dag. 7. I varje arbetsskift ska det finnas anställda som avlagt minst en grundexamen inom social- och hälsovården. 8. Enhetens personal är i serviceproducentens tjänst och har gällande arbetsavtal. 9. Serviceproducenten ska ha en skriftlig inskolningsplan för personalen och den evalueras tillsammans med den person som inskolas. 10. Serviceproducenten sköter om personalens tilläggs- och vidareutbildning i enlighet med fortbildningsskyldigheten. Utbildningen baserar sig på enhetens eller arbetstagarens individuella utbildningsplan i vilken det beaktats den specialkompetens som behövs inom äldreomsorgen, t.ex. vård av minnessjuka personer, medicinsk kompetens, första hjälp-färdigheter och upprätthållande av it-kunskaper. Serviceproducenten ska upprätthålla ett utbildningsregister. 11. Serviceproducenten har årligen resultats- och utvecklingssamtal. Samtalet innehåller en bedömning av arbetstagarens kunnande. 12. Serviceproducenten anordnar verksamhet som främjar personalens arbetsförmåga och arbetstrivsel. 13. Serviceproducenten utreder arbetsatmosfären eller arbetstrivseln minst vartannat år. Resultaten av utredningen utnyttjas vid utvecklandet av enhetens verksamhet och de presenteras för beställaren. 5.7 Kvalitetsledning och ledarskap Serviceproducenten utvecklar sin kvalitetsledning helhetsbetonat och ser till att enheten leds i enlighet med ett gott ledarskap som gör personalen delaktig. Serviceproducenten har uppgjort en lagstadgad plan för egenkontroll som sänds till staden innan avtalet undertecknas. För att förverkliga en god vård har serviceproducenten definierat verksamhetens värden och verksamhetsidé till vilka hela personalen förbundit sig. Enheten har ett system med ansvariga skötare. Dessutom ställs följande krav på kvalitetsledning och ledarskap: 1. Serviceproducenten har definierat verksamhetsidén och de värden som styr verksamheten och som anställda i enheten har tillägnat sig och som finns till påseende för klienterna och alla som vistas i enheten. 2. Serviceproducenten har definierat och dokumenterat sina centrala kvalitetsmål. 3. Serviceproducenten har en uppdaterad skriftlig verksamhetsplan för enheten.

11 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 11 (16) 4. Serviceproducenten har skriftliga anvisningar (på papper/i elektronisk form) om förfaringssätt och arbetsinstruktioner. Vårdarna har i sitt bruk uppdaterade anvisningar om sjukdomar hos äldre och vården av dem (t.ex. Terveysportti). 5. De anställda har fastställda ansvarsområden. 6. Serviceproducenten utvärderar regelbundet resultaten av enhetens verksamhet. 7. Serviceproducenten har i sitt bruk RAI-datasystem som utnyttjas vid utvecklingen och ledningen av enhetens verksamhet. Serviceproducenten har gett personalen utbildning i användningen av RAI och enheten har en RAI-ansvarig. RAI-systemet ska tas i bruk under det första avtalsåret så att de första RAI-bedömningarna av alla klienter är gjorda våren En RAI-bedömning görs av klienten inom 2 veckor efter att vården inletts och därefter med minst ett halvårs mellanrum. Serviceproducenten förbinder sig att överlämna enhetens RAI-bedömningar till Helsingfors stad. 9. Enheten har kommit överens om praxisen med arbetsplatsmöten. Det finns överenskommelse om hur informationen om klientens vård och arbetsplatsens verksamhet distribueras. 10. Serviceproducenten insamlar ständigt klientrespons och mäter klienternas och de anhörigas kundtillfredsställelse genom enkäter minst vartannat år. Serviceproducenten förbinder sig att delta i motsvarande enkäter som Helsingfors stad gör och i övriga undersökningar om verksamhetens innehåll. Enkätresultaten behandlas med klienterna och de anhöriga och de utnyttjas för utvecklingen av enhetens verksamhet. 5.8 Vårdplan (plan för vårdarbete) För varje klient upprättas en vårdplan. Den utvärderas med 3 månaders mellanrum och alltid vid behov. Dessutom ställs följande krav för vårdplanen: 1. För varje klient utses en ansvarig skötare från och med inflyttningsdagen. 2. Ett gemensamt möte för klienten och hans anhöriga ordnas för att göra upp en vårdplan inom en månad efter att vården inletts och alltid vid behov. Klienten och hans anhöriga/närstående deltar i uppgörandet och evalueringen av vårdplanen. 3. Vårdplanen baserar sig på mångsidig bedömning av klientens servicebehov. Vårdplanen görs utgående från de behov, resurser och riskfaktorer som uppkommit i RAI-bedömningen. I planen beaktas klientens individuella fysiska, psykiska, sociala och andliga resurser och behov. 4. För klientens vårdplan insamlas också information om klientens liv (livscykelförfrågan eller -intervju), människorelationer, värden, övertygelser, tillgivenheter, antipatier, livets märkeshändelser, arbete, hobbyn osv. Uppgifterna nedtecknas och sparas i klienthandlingarna. 5. I klientens vårdplan nedtecknas målsättningarna för vården och de åtgärder genom vilka målsättningarna nås. Planen utgår från klientens behov och den är individuell och konkret. I vårdplanen uppmärksammas en god vård av klientens sjukdomar och upprätthållande och rehabilitering av klientens resurser och funktionsförmåga. Planen innehåller åtminstone målsättningarna och åtgärderna för upprätt-

12 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 12 (16) hållande av klientens rörelseförmåga och aktivitet samt utevistelse och en god näring. Planen tar också hänsyn till förverkligandet av en god basvård och munhälsovård. 5.9 Stödjande av klientens välfärd och funktionsförmåga Vården utförs på ett arbetssätt som främjar klientens funktionsförmåga och rehabilitering och betonar stödjande och främjande av klientens återstående funktionsförmåga och samarbetet med de närstående. Dessutom ställs följande krav på stödjande av klientens välfärd och funktionsförmåga: 1. Klienterna får den uppmuntran och aktivering som de behöver för att klara av dagliga funktioner. I enlighet med principerna för ett arbetssätt som stöder klientens funktionsförmåga och främjar hans rehabilitering uppmuntras klienten att så mycket som möjligt fungera självständigt (t.ex. med tanke på rörlighet, påklädning och ätande), så att han bibehåller sin livskompetens och funktionsförmåga i dagliga funktioner. 2. Hos klienter med dålig hälsa kan arbetssättet som stöder klientens funktionsförmåga och främjar hans rehabilitering framgå av bl.a. det att de har möjlighet att använda sina vardagskläder och att ätandet sker i sittande ställning, om det med tanke på klientens hälsa bara är möjligt. 3. Serviceproducenten ska ha ett överenskommet förfaringssätt för att tillfredställa klientens fysiska behov i enlighet med principerna för god vård. 4. Serviceproducenten svarar för anskaffning av egenvårdsartiklar enligt klientens servicebehov. Serviceboende äldre likställs med hemmaboende och de får avgiftsfria egenvårdsartiklar från hälsovårdscentralen på samma grunder. 5. Serviceproducenten svarar för anskaffning av klientens individuella hjälpmedel. Serviceboende äldre likställs med hemmaboende och de får på samma grunder hjälpmedel från hälsovårdscentralens hjälpmedelstjänst enligt individuell behovsprövning. 6. Serviceproducenten ansvarar för klientens läkemedelsbehandling. Varje klients egna mediciner förvaras skilt. Sjukskötaren delar ut läkemedlen eller alternativt anlitas apotekets dosdispensering. Serviceproducenten ansvarar för att alla arbetstagare som deltar i läkemedelsbehandlingen har tillbörliga läkemedelstillstånd. (Regionförvaltningsverkets rapport STU 746B Kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden ikäihmisten asumis- ja laitosyksiköt ) 7. Sjukskötaren ansvarar för laboratorieprovtagning. Serviceproducenten ansvarar för transporten av laboratorieprov till analysering. 8. Sjukskötaren förbereder ärendena för läkarbesök och är närvarande vid planerade läkarbesök i enheten samt säkerställer att givna vårdanvisningar förverkligas. 9. De anhöriga uppmuntras hålla kontakt med klienten. Enheten har en plan och praxis om hur och när de anhöriga informeras om klientens ärenden. 10. Serviceproducenten ordnar regelbundet klientevenemang /anhörigkvällar minst två gånger om året. 11. Beroende på klientprofilen arbetar enheten utgående från en finsk eller finlandssvenskt språk- och kulturbakgrund.

13 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 13 (16) 12. Enheten tar hand om klientens kontanter och bokför förvaringen av dem. Serviceproducenten ska ha en skriftlig anvisning om hur klienternas penningärenden ordnas. 13. Serviceproducenten ser till att FPA:s förmåner som klienten är berättigad till har ansökts Rekreationsverksamhet Serviceproducenten ska göra upp dags-, vecko- och årsplaner om rekreationsverksamheten som tar hänsyn till klienternas önskemål och behov och ger rytm till deras liv. Dessutom ställs följande krav på rekreationsverksamheten: 1. Serviceproducenten ska ordna för klienterna funktionella aktivitets- och/eller samtalsgrupper samt stimulerande verksamhet med syfte att upprätthålla och förbättra klienternas intellektuella, psykiska och sociala funktionsförmåga. 2. För klienterna ordnas lämpliga motionsgrupper Utvärdering av vården Klientens hälsotillstånd och dess ändringar bedöms dagligen i vårdsituationer. Klientens ansvariga skötare ansvarar för upprättande av vårdplanen och dess regelbundna utvärdering tillsammans med klienten, den anhöriga och övriga arbetsgruppen. Serviceproducenten ska se till att läkaren bedömer klientens hälsotillstånd regelbundet och kontrollerar medicineringen med minst ett halvårs mellanrum. Dessutom ställs följande krav för utvärdering av vården: 1. Klienten blir hörd och hans tillstånd iakttas dagligen. På ändringar i klientens hälsotillstånd reageras så snart som möjligt. 2. Vårdens gång och gjorda bedömningar antecknas i kliententhandlingarna. Anteckningarna beskriver och bedömer klientens tillstånd i proportion till de krav som ställts för vårdarbetet och till de hjälpmetoder som valts. Klientens tillfredställelse uppföljs och antecknas i handlingarna. 3. Förutom iakttagelser och intervjuer används RAI-bedömningen och övriga för äldre lämpliga mätningar vid bedömning av klientens funktionsförmåga. 4. Klientens vårdplan bedöms med minst 3 månaders mellanrum och i vårdplanen görs nödvändiga ändringar utgående från bedömningen Lindringsvård (vård i livets slutskede) Med lindringsvård avses vård av en svårt sjuk människa, då man avstått från botande vård och sjukdomens framskridande inte kan behärskas och döden väntas inom de närmaste veckorna. Dessutom ställs följande krav på lindringsvården:

14 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 14 (16) 1. Serviceproducenten ska ha en överenskommen och skriftlig instruktion om förverkligandet av lindringsvård. 2. Klienten ges möjlighet att uttrycka sitt vårdtestamente som innehåller klientens önskemål om sin vård inför döden. Vårdtestamentet antecknas i klienthandlingarna och det styr personalens verksamhet under vården i livets slutskede. 3. Vid behov ska ett enkelrum ordnas för en klient som får lindringsvård Särskilda krav på dygnet runt psykogeriatriskt serviceboende Serviceproducenten ska se till att det psykogeriatriska serviceboendet motsvarar målgruppens servicebehov. Dessutom ska serviceproducenten för ovan nämnda serviceboende ta hänsyn till följande krav: 1. I enhetens verksamhetsidé, förfaringssätt och arbetsinstruktioner har uppmärksammats psykogeriatriska klienters särskilda behov. 2. I enhetens stimulerande verksamhet har uppmärksammats psykogeriatriska klienters särskilda behov. 3. Enhetschefen har minst tre års erfarenhet av psykogeriatriskt vårdarbete. 4. Majoriteten av personalen har erfarenhet av psykogeriatriskt vårdarbete. 5. Personalen har en tillräcklig utbildning för psykogeriatriskt vårdarbete och personalens kompletterande utbildning motsvarar klientgruppens särskilda behov Särskilda krav på dygnet runt serviceboende för äldre med missbruksproblem Serviceproducenten för ovan nämnda serviceboende ska ta hänsyn till följande krav: 1. I enhetens verksamhetsidé, förfaringssätt och arbetsinstruktioner har uppmärksammats målgruppens särskilda behov. 2. I enhetens stimulerande verksamhet har uppmärksammats målgruppens särskilda behov. 3. Majoriteten av personalen har erfarenhet av rehabiliterande vårdarbete bland klienter med multiproblematik. 4. Personalen har tillräcklig utbildning för arbete och rehabilitering med klienter med missbruksproblem och den kompletterande utbildningen motsvarar klientgruppens särskilda behov. 6 Produkter och tjänster som inte ingår i servicens vårddygnspris Följande produkter och tjänster ingår inte i den upphandlade servicens vårddygnspris: 1. Förbrukningsartiklar som behövs i dagliga funktioner, personliga hygien- och vårdartiklar och sällanköpsvaror, såsom kläder.

15 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 15 (16) 2. Vårdförnödenheter, såsom inkontinensprodukter, sårvårdsprodukter och -artiklar 3. Personliga hjälpmedel, såsom rollator, tandprotes, glasögon 4. Läkemedel, läkar- och tandläkarmottagning och terapitjänster inom rehabilitering 5. Tjänster som inte ingår i boendet, såsom frisör, fotvård, resekostnader för uträttande av ärenden, bankärenden, teater- och biobesök mm. 7 Lagar och myndighetsbestämmelser/-rekommendationer för servicen Servicen ska uppfylla de krav som ställs i lagar och myndighetsbestämmelser och vilka serviceproducenten är förpliktad att göra sig förtrogen med. Förteckningen innehåller centrala lagar och förordningar som styr verksamheten: Socialvårdslag (710/1982) och -förordning (607/1983) Folkhälsolag (6/1972) och förordning (802/1992) Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010) Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992) Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) Personuppgiftslag (523/1999) Förordning om journalhandlingar (298/2009) Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) Lag (734/1992) och förordning (912/1992) om klientavgifter inom social- och hälsovården Lag om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) Lag om privat socialservice (922/2011) Räddningslag (468/2003) och statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003) Livsmedelslag ( /23) Arbetsavtalslag (55/2001) Arbetstidslag (605/1996) Semesterlag (162/2005) Arbetarskyddslag (738/2002) Lag om företagshälsovård (1383/2001) Språklag (423/2003) Arkivlag (831/1994) Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, SHM:s publikationer 2008:4 Förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering (1363/2011) (Regionförvaltningsverkets rapport STU 746B Kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden ikäihmisten asumis- ja laitosyksiköt ) Näringsrekommendationer för äldre, Statens näringsdelegation Sekretess och behandling av klientuppgifter Serviceproducenten förbinder sig att hemlighålla och omsorgsfullt behandla sekretessbelagda klient- och patientuppgifter.

16 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 16 (16) Serviceproducenten är skyldig att se till att alla anställda, oberoende av anställningsförhållandets art, som behandlar klient- och patientuppgifter samt studeranden förbinder sig till den tystnadsplikt som förutsätts i lagen så att de inte överlåter uppgifter om privata personer till utomstående och att förbindelsen gäller även efter avslutat anställnings- eller praktikförhållande. Serviceproducenten ansvarar även för att endast de personer som behöver uppgifter för sitt arbete och som undertecknat sekretessförbindelsen har åtkomst till klientuppgifter. Handlingarna ska uppgöras, sparas och dokumenteras i enlighet med stadgandena i personuppgifts-, arkiv- och patientlagarna eller enligt utgående från dessa lagar givna bestämmelser. På handlingar som uppstår, deras förvaring och överlåtande tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen och övriga bestämmelser om behandling av personuppgifter samt Helsingfors stads anvisningar. Serviceproducenten ska utse en dataskyddsansvarig för uppföljning och övervakning av sekretessen samt uppgöra en register- eller dataskyddsbeskrivning. Serviceproducenten och Helsingfors stad förbinder sig att ge varandra nödvändiga uppgifter om klienterna och sin verksamhet samt om ändringar och utvecklingsplaner i anslutning till uppgiftsområdet. Helsingfors stad är registerförare för klientregistret i den mening personuppgiftslagen avser. Med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 5.2 är handlingar som uppstår i en uppdragsrelation myndighetshandlingar. Utgående från detta lämnar serviceproducenten vid upphörande av uppdragsavtalet handlingarna (adb- och manuellt material) till Helsingfors stad i enlighet med en skild arkiveringsanvisning

Föreskrift 2/2012 1 (14)

Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrifter om innehållet och upprättandet av planer för egenkontroll för serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården Bemyndigande Målgrupp Giltighetstid Lag om

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6)

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6) 1 (6) Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster Staden Jakobstad/Social- och hälsovårdsverket begär in anbud på fotvårdstjänster för diabetiker, som vårdas inom hälso- och sjukvårdens primärvård och specialsjukvård.

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga Brismarksgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Brismarksgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga.

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED HUDSJUKDOMAR - Anpassningskurser

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN

ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN Social- och hälsovårdsn. 46 22.04.2015 ÄNDRING AV ARRANGEMANGEN FÖR VETERINÄRJOUR FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I VETERINÄRVÅRDSLAGEN SOHÄN 22.04.2015 46 Beredning: I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen,

Läs mer

Föreskrift 1/ (9)

Föreskrift 1/ (9) Föreskrift 1/2014 1 (9) Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om privat

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN SERVICEPRODUCENT I tillståndsansökan ska anges serviceproducentens (enskild person, en sammanslutning eller

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre PROPOSITIONENS

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen Datum 2007-05-01 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Socialförvaltningen Bernt Lundqvist Riktlinjer för

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in Äldreboende Information till dig som snart ska flytta in Skellefteå kommuns äldreboende är till för dig som behöver socialt stöd, omsorg och vård och av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Att flytta

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Varbergs kommun har, som en av sina målsättningar, att vara en bra kommun att åldras i. Som en del i detta inför socialnämnden

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 19.12.2013 1 (5) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Anvisningar för dem som gör hembesök som främjar välbefinnandet Tupu Holma & Hannele Häkkinen Bakgrund I Finland har

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt Stadsstyrelsen 56 01.03.2010 Stadsstyrelsen 172 31.05.2010 Anbudsförfrågan angående Lovisa stads kost- och städservice 216/02.08.00/2010 STST 56 Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen

Läs mer

Välkommen till. Skedvigården. Telefonnummer till avdelningen: Ditt lägenhetsnummer: Din kontaktperson : Vice kontaktperson :

Välkommen till. Skedvigården. Telefonnummer till avdelningen: Ditt lägenhetsnummer: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Telefonnummer till avdelningen: Ditt lägenhetsnummer: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska, telnr: Välkommen till Skedvigården Välkommen till oss, vi ser fram

Läs mer

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:.. nås via avdelningen Välkommen till Fågelsången Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:s STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ANPASSNINGSKURSER FÖR VUXNA MED CANCER Anpassningskurser för personer

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem

Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS: Utreda, bedöma, placera Kriterier för beviljande av plats på serviceboende och vårdhem SAS-verksamhetens principer i äldreomsorgen Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 1. Syfte och målsättning Syftet

Läs mer

Uppdrag till Estrids gård, särskilt boende för äldre SN-2015/214

Uppdrag till Estrids gård, särskilt boende för äldre SN-2015/214 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/214 Socialchef 2015-06-25 Socialnämnden Uppdrag till Estrids gård, särskilt boende för äldre SN-2015/214 Förslag till beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG VÄLKOMMEN TILL SÄRSKILT BOENDE Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING...

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

Salomonsgatan 17 B, 00100 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv

Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv LÄROPLAN Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv ÅLANDS VÅRDINSTITUT Godkänd av direktionen 12.12. 2006-1 - - 2 - INNEHÅLL 1. KRAV FÖR ATT FÅ PÅBÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORG...4 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer