Elevers förståelse om kroppens organsystem och hälsa samt förmåga att använda kunskaper i andra sammanhang än i skolsituationen - en pilotstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevers förståelse om kroppens organsystem och hälsa samt förmåga att använda kunskaper i andra sammanhang än i skolsituationen - en pilotstudie"

Transkript

1 Elevers förståelse om kroppens organsystem och hälsa samt förmåga att använda kunskaper i andra sammanhang än i skolsituationen - en pilotstudie Pernilla Granklint Enochson Högskolan Kristianstad, FontD Abstrakt I den allmänna debatten och i skolan talas det om vikten av att sköta vår hälsa. Det poängteras att vi skall tänka på vad vi tillför våra kroppar, i form av föda. Eleverna i svensk grundskolan läser oftast en relativt stor kurs i humanfysiologi, födoämneskemi (kolets kemi) och födoämneskunskap i hemkunskapen. Den beforskade kunskap som finns angående elevers uppfattningar är främst gjord på elever upp till 12 år och då främst i England. Min studie kommer därför att fokusera på 15 åriga elever i svensk skola och deras kunskaper. Jag kommer också att studera vad elevernas kunskaper ger för konsekvenser för deras handlande när det gäller hälsofrågor. Studien skall göras som en case study med hjälp av enkäter och intervjuer. Introduktion Elevers förståelse om kroppens funktioner är relativt välundersökt. Det verkar som om eleverna upplever kroppen som en mystisk artefakt vars funktion de har många olika föreställningar om dess funktion. Det som är intressant är att trots att eleverna har svag kunskap om kroppens funktion, så har de desto mer kunskaper om hur man på ett bra sätt skall sköta och underhålla sin kropp för att den skall må så bra som möjligt. Det organsystem som eleverna främst känner till är matspjälkningsorganen. Men hur elever reagerar i sin kunskap och sin handling när det gäller att koppla samman hälsa med kunskaper om kroppens funktion är inte speciellt välundersökt. Elevernas kunskaper om smärtstillande läkemedel och hur det tas upp i kroppen är också mindre undersökta. Kursplanerna i biologi samt hem- och konsumentkunskap framgår det tydligt att hälsofrågor skall ingå i undervisningen. I biologins kursplan finns också krav på att eleverna skall ha

2 kännedom om organ och organsystem i människokroppen samt även kännedom om cellens funktion. Detta skall eleverna skall ha tillgodogjort sig då de går ut år nio. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka kunskaper eleverna har om människokroppens funktion, samt hur eleverna tolkar denna kunskapen om den sätts in i ett nytt sammanhang med avseende på deras egen hälsa. Studier om elevers kunskap om organsystem och hälsa Organsystem Vad de gäller elevers kunskaper när det gäller olika organsystem finns det en del gjort i forsknings hänseende. Reiss et al (2002) har gjort en studie i flera länder där man studerat hur elever tror de ser ut inuti. Eleverna har varit sju och femton år gamla. De ombads att rita en kropp och därefter rita hur de såg ut inuti. De generella slutsatser man kan dra utifrån de olika ländernas resultat är att matspjälkningsorganen, gasutbytet och skelettet var de strukturer som eleverna bäst kände till. Ganska få elever nämnde muskler, endokrina körtlarna, och cirkulationssystemet. Elevers förståelse av skelettets byggnad kartlades av Tunncliffe och Reiss (1999) då elever mellan 4 och 20 års ålder ombads att rita skeletten i en fisk, fågel, råtta och människa (eleverna hade olika modeller eller levande djur framför sig). De hade större kunskap om det mänskliga skelettet än djurens skelettuppbyggnad. Det var ganska svårt för eleverna att beskriva djurskelett förutom när det gäller råttor. Då var kunskapen betydligt större. En förklaring till att kunskapen om speciellt råttskelettet kan vara att dess skelett visas mer i tecknade serier än andra djur (Tunnicliffe and Reiss, 1999). Ett annat organsystem som eleverna också kände till är matspjälknings system. 25 elever från England av en ålder av tio år fick förklara vad som händer när maten transporteras genom kroppen och vad som händer med själva maten. Sju av dessa elever hade någon förståelse/kunskap angående att det är två separata system för fast föda och vätska. Det var inget barn som gav några indikationer på att de hade kunskap om att det är kemisk nedbrytning involverad i matspjälkningen för att näringen skall bli till nytta i cellerna. Så många elever som 18 trodde att kroppen kunde separera maten i två delar, nyttig och onyttig

3 mat. Med lite hjälp av läraren förstod eleverna att maten måste brytas ner i mindre delar. De flesta eleverna (14) hade uppfattningen att blodsystemet måste vara involverat i processen för upptag och transport av näringen. Det var bara en elev i undersökningen som inte hade klart för sig att analöppningen hände ihop med övriga matspjälkningssystemet (Rowland, 2004). Hälsa Det har gjorts en jämförande studie mellan Sverige och England där man undersökte vad eleverna ansåg vad god hälsa var och hur man kunde uppnå god hälsa. De allra flesta eleverna i båda länderna ansåg att hälsosam mat och motion var förutsättningar för att nå en god hälsostatus (Turner et al 1999). Det verkar som eleverna relaterar god hälsa till fysisk hälsa. De relaterar sällan till psykisk eller social hälsa (Turner et al 1997). En studie med elever mellan fem och tolv år i London (England) visade även att elever kunde klassificera mat i olika grupper. Den vanligaste gruppindelningen var frukt och/eller grönsaker kontra annan mat (Turner, 1997). Det är relativt vanlig uppfattning hos elever att vitaminer i form av tabletter och dylikt är bra för deras hälsa. Vitaminer nämns exempelvis oftare än fibrer och proteiner. En tredjedel av eleverna beskrev att vitaminer var bra för hälsan men bara en minoritet av dessa visste att vitaminer fanns naturligt i maten (Turner, 1997). När det gäller fett i maten anser de flesta eleverna i en studie bland elever i tio och elvaårsåldern i England och Grekland, att fett var skadligt för hälsan. Det som dock inte framkom i denna undersökning är om eleverna också känner till att ett visst fettintag är nyttigt. Eleverna pratade ofta om fettet i rött kött som exempelvis bacon där fettet syns och det är lätt att skära bort. Olivolja och andra sorter av olja såg eleverna inte som fett. Många elever trodde inte ens att det fanns fett i oljor och det är möjligt att eleverna inte associera flytande vätska till fett (Turner et al 1997). En vanlig åsikt var att mat som innehåller fett inte innehåller vitaminer. Konsekvensen av detta resonemang är att eleverna anser att frukt innehåller mer vitaminer än de egentligen gör medan de anser att kött och fisk innehåller mindre vitaminer än de i realiteten gör. Problemet för eleverna är att förklara hur det förhåller sig med mjölk, eftersom eleverna vet att mjölk är nyttigt men att det samtidigt innehåller fett. Det finns också en uppfattning bland barn att mat som är tillrett i fett innehåller mindre mängd av vitaminer än vid annan tillagning (Turner et al 1997). Barn med olika allvarligare sjukdomar exempelvis diabetes hade bättre kunskaper om näringsämnena i maten än deras jämnåriga. Eleverna med sjukdomshistoria kunde lättare dela in maten i födoämnen som har mer av fett, salt eller socker i sig (Turner, 1997).

4 Hunger visade sig inte vara ett argument för att äta hos de flesta barnen. Men de anser ändå att det är nödvändig att äta för att leva, växa mm. Flera av de unga eleverna åt för att deras föräldrar sa att det var bra för dem att äta. När det gäller sötsaker visade det sig att redan vid sex års ålder vet barn att man bara skall äta godis i liten mängd (Turner, 1997). Information och kunskap om mat och hälsa visade sig främst komma från föräldrarna och då speciellt mödrarna (Turner et al 1997). Elevers lärande Min erfarenhet som lärare (15 år) på grundskolans år 6-9 är att det är av största vikt att diskutera med eleverna. Syftet med diskussionerna har alltid varit att eleverna skall få tillfälle att med egna ord formulera begreppen och att sätta in kunskapen i ett för eleverna begripligt sammanhang. Enligt Bakhtin uppstår kunskap i interaktion med andra då främst i dialog med andra (Dyste, 2001). Detta medför att elever kan via att föra dialog med lärare föräldrar och andra att få sin kunskap befäst. Dialogen har också en central betydelse för Vygotskys (1999) resonemang att en elev kan nå längre i sin kunskap om man får hjälp av en utomstående individ exempelvis lärare. Då kan eleven tillskansa sig ny kunskap och lägga denna till sin gamla föreställning och därmed nå en större grad av förståelse. Zuckerman (2003) har beskrivit Vygotskys tankebanor angående elevers oberoende lärande i två steg: a) Interpsykologiskt oberoende, är ett sätt att manifestera förmågan för att eleven inser att den skall söka kunskap hos en expert. b) Intrapsykologiskt oberoende, manifestera förmågan för eleven att utföra uppgiften utan yttre hjälp. Enligt min egenerfarenhet så det ligger ett stort ansvar på lärarna att levandegör kunskapen. Metod och genomförande Först gjordes en enkät som eleverna svarade på. Enkäten användes för att kartlägga deras kunnande om organsystem. Syftet var att få en översikt över elevernas kunnande och i viss mån kunna relatera elevernas svar till Reiss och Rowlands studier. Enkäten utgjorde grunden vid intervjuerna men fokuseringen låg då på deras hälsouppfattning kontra deras svar på enkäten. Genomförande Studien är genomförd i två skolor med en deltagande klass per skola. Elevstudien genomfördes på vårterminen under deras nionde skolår (16-åringar). Ur klasserna togs sedan

5 tio elever ut för att delta i enkätstudien. Samtliga elever hade fått ett misivbrev att ta hem till målsmännen. I brevet informerades om syftet med studien och att jag kommer att använde mig av enkät och intervjuer samt att deltagandet var frivilligt. Vid genomförandet av studien fick eleverna tre enkäter med en skissad kropp. De ombads att på de tre olika papper visa vad som händer i kroppen när man äter en smörgås, dricker ett glas vatten, äter en tablett Alvedon/Ipren. Vid en av skolan intervjuades sedan eleverna enskilt senare samma dag. Beskrivning av orterna Två skolor deltog i undersökningen. De är båda traditionella högstadier och är belägna i Sydsverige. Båda orterna har ca 6000 invånare. Drygt 1/10 av familjerna har invandrarbakgrund (enligt migrationsverkets definition) i de båda samhällena (Kommunfakta 2004). I ena samhället har 65 % av föräldragenerationen eftergymnasiala studier medan i det andra samhället har siffra 20 % eftergymnasiala studier (Kommunfakta 2005). Detta är en pilotstudie som utgör grund för en kommande större studie. Preliminära resultat från denna studie kommer att redovisas på Rikskonferensen i ämnesdidaktik 4-5/5 i Kristianstad Referenser Dysthe, O. (2001). Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. Dialog, samspel och lärande. Dysthe O. (red.) Studentlitteratur, Lund. Kommunfakta (2004) hppt://www.scb.se, SCB, befolkningsstatistik Kommunfakta (2005) hppt://www.scb.se, SCB, utbildningsregistret Tunnicliffe S. and Reiss M. (1999). Students' Understandings about Animal Skeletons. International Journal of Science Education; vol. 21(11), ss Rowlands, M. (2004) What do children think happens to the food they eat?

6 Journal of Biological Education; Autumn2004, Vol. 38 (4), ss Reiss, Michael J; Tunnicliffe, Sue Dale; Andersen, Annemarie Moller; Bartoszeck, Amauri; Carvalho, Graca S.; Chen, Shao-Yer; Jarman, Ruth; Jonsson, Stefan; Manokore, Viola; Marchenko, Natalya; Mulemwa, Jane; Novikova, Tatyana; Otuka, Jim; Teppa, Sonia; Van Rooy, Wilhelmina (2002)An international study of young people's drawings of what is inside themselves. Journal of Biological Education; Vol. 36 (2), ss Reiss, Michael and Tunnicliffe, Sue Dale (2000) Students understanding about organs and organ systems in different animals. Proceeding of III Conference of European Resarchera in Didactic of Biology. September 27th October 1 st Santiago de Compostela (Spain), ss Turner S., Öberg K., Unnerstad G. (1999) Biology and health Education. European Journal of Education, Vol. 22 (1), ss Turner S., McLellan-Arnold B., Levison R., Dowler E., Donkin A., Stevenson S. (1998) Mapping access to food in deprived areas: An educational perspective. Proceedings of the second conference of European researchers in didaktik of biology, University of Göteborg, November 18-22, 1998 Turner S. (1997) Children s understanding of food and health in primary classrooms. International Journal of Science Education; Vol.19 (5), ss Turner S., Zimvrakaki H., Athanasiou K. (1997) Investigating childrens s ideas about fat consumption and health: a comparative study. Health education journal; Vol. 56 (4), ss Vygotskij L. (1999) Tänkande och språk. Diablos AB Göteborg. Zuckerman G. (2003) The learning activity in the first years of schooling. red. Kozulin, Gindis, Ageyev, Miller.Vygotsky s educational theory in cultural context. Cambridge University press.

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen HÖGSKOLAN I KALMAR NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen ANN-CHARLOTTE LINDNER 2007

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära Estetisk-filosofiska fakulteten Avdelningen för språk Maria Schwartz Från att lära sig läsa till att läsa för att lära From learning to read to reading to learn Svenska som andraspråk C-uppsats 15 högskolepoäng

Läs mer

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Gunilla Lindqvist Denna artikel handlar om hur pedagogisk personal 1 och rektorer i en kommun ser på sitt

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Jag kan redan läsa och skriva!

Jag kan redan läsa och skriva! Estetisk- filosofiska fakulteten Svenska Anna-Lena Eriksson Jag kan redan läsa och skriva! Hur anpassas undervisningen för de elever som redan kan läsa och skriva när de börjar skolår ett? I already know

Läs mer

Medvetande och kultur

Medvetande och kultur HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Institutionen för Beteendevetenskap Magisteruppsats i Pedagogik (61-80) 20 poäng Medvetande och kultur en studie av hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet

Läs mer

Tandborstning i förskolan

Tandborstning i förskolan Tandborstning i förskolan En kvalitativ undersökning av ett tandhälsoprojekt på Hässleholmen Författare: Tobias Edoff Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp Examensarbete i folkhälsovetenskap

Läs mer

Det nödvändiga samtalet

Det nödvändiga samtalet UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 2, S 77 91 Det nödvändiga samtalet Gunilla Molloy For more than twenty-five years Swedish and international studies have been showing how girls are learning to lose

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Idrottsledare i skolan behöver utbildning

Idrottsledare i skolan behöver utbildning Idrottsledare i skolan behöver utbildning Sammanfattning av forskningsrapporten Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Ingegerd Ericsson Idrottsvetenskap Lärarutbildningen Malmö högskola

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer