Kultur och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och fritidsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Stadsbiblioteket, Sammanträdesrum Romanen kl. 10:00-15:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Johan Wiktorsson (M) Ordförande Gunvor Lindberg (FP) 1:e Vice ordförande Annelie Berggren (S) 2:e Vice ordförande Gösta Dahlberg (M) Anna-Malin Björk Joelsson (C) Robin Sarli (KD) Jan Gunnarsson (S) Åsa Dahl (S) Christer Johansson (V) Stig Marklund (MP) Petra Ekerum (S) för Simone Olofsson (S) Monica Bang Lindberg (FP) Taisir Kassem (S) Ann-Catrin Wikblad (S) Vivianne Uddén (MP) Kultur och fritidschef Conny Äng, sekreterare Charlotte Gerd, föreningsutvecklingschef Magnus Dejevik , ekonom Monica UTSES ATT JUSTERA Jan Gunnarsson JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset, Kultur och fritid, Paragrafer kl UNDERSKRIFT SEKRETERARE Charlotte Gerd UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Johan Wiktorsson Jan Gunnarsson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden FÖRVARAS HOS Kultur och fritid, Stadshuset ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT

2 Laigar Strandberg , kommunantikvarie Carl Casimir , fritidsintendent Anders Krylberg , chef för avdelningen för Unga Katarina Hansson , bibliotekschef Karin Ivarsson , kultursekreterare Stellan Hedendahl , föreningsutvecklare Anna Reinhardt , Administrativ assistent Jeanette Liveland Colombo , fritidsgårdsföreståndare Jonas Källman 147, Lars- Gunnar Oscarsson 147 och simhallsföreståndare Åsa Andersson 147

3 130 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan ändras av hänsyn till inbjudna och föredragande. att föredragningslistan fastställs enligt följande 1. Justering 2. Information och rapporter års stipendium Emil Sahlgrens minne 4. Investeringsbudget Planärende, samråd förslag till detaljplan för Forshälla-Sund 1:48 6. Planärende samråd, detaljplan för del av Svälte 1:4 och 1:5 7. Planärende samråd, förslag till detaljplan för fastigheten Stadskärnan 1:172 (Lancaster) 8. Planärende detaljplan för Herrestad-Torp 1:44 m fl, samrådsremiss 9. Planärende samråd detaljplan för del av Norra Drottninggatan, Stadskärnan 1: Remiss gällande energieffektiviseringsstrategi för Uddevalla kommun 11. Överlåtande av kontrakt gällande Strömstadsvägen 41, kv Bastionen 12. Kultur och Fritidschefen informerar 13. Medborgarförslag från Louis Persson om att skapa ett idrottsråd (remiss till KFN) 14. Medborgarförslag från Karl Eriksson om ridskola på Bulid 15. Information: Återrapportering av avtalshantering i internkontrollplan års kulturstipendium och kulturpris 17. Studiebesök Ungdomar och Anläggningar i Centrum

4 131 Information och rapporter Bibliotekschef Karin Ivarsson informerade om bibliotekets nya webbportal som innebär en högre grad av interaktivitet för och med brukare, möjliggör samverkan med andra bibliotek i Sverige och stärker bibliotekets varumärke lånekortet, i och med att webbens färgsättning och layout är densamma som lånekortets. Karin Ivarsson berättade också att det på bibliotekets webb finns information om bibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade, samt låneregler på 18 av Uddevallas invandrarspråk samt en särskild satsning på webbinformation till barn respektive ungdom. Fritidsintendent Anders Krylberg informerade om projekten Tillgängligt friluftsliv och Rekreativa rutter. Projektet Tillgängligt friluftsliv syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt friluftsliv för personer med funktionsnedsättning genom att öka tillgängligheten till friluftsområden, vandringsleder och naturreservat. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens program Interreg IVA Sverige-Norge. Projektet Rekreativa rutter syftar till att utveckla vår gröna infrastruktur av friluftsresurser (leder, naturreservat och friluftsområden) för att locka fler besökande/turister till vår region. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens program Interreg IVA Öresund-Kattegatt- Skagerack. Anders Krylberg berättade att tillgänglighet till spår och leder många gånger handlar om parkeringsplatser, bänkar och underlag. För långsiktigt hållbar kvalitet på lederna finns förhoppning om ett samarbete med Svenska Kyrkans nutida pilgrimsleder kring märkning/skyltning och underhåll. Anders Krylberg lyfte också frågan om var en badplats för funktionshindrade ska placeras för att inte förstöras av is vintertid.

5 års stipendium Emil Sahlgrens minne (KFN/2011:209) Kultur och fritidsnämnden kan, med medel ur stiftelsen Emil Sahlgrens minne, fördela stipendium för utbildning eller studier utge stipendier till personer som genom verksamhet i Uddevalla på ett särskilt förtjänstfullt och för samhället gagneligt sätt ägnar sig åt barn- och ungdomsverksamhet (citat ur stadgar). Yrkanden Gunvor Lindberg (FP) och Anneli Berggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag på stipendiat som presenteras på sammanträdet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela 2011 år stipendium till Gunilla Delaude, verksam inom Ljungskile Ridklubb, med följande motivering: För sin mångåriga hjärtefråga, att ständigt, engagerat och rakryggat bidra till att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar, vilket präglats av kontinuitet och att på det personliga planet att alltid bry sig om. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 133 Investeringsbudget 2012 (KFN/2011:205) I samband med planeringsdialogen i april 2011 redovisade Kultur och fritidsnämnden sina investeringsbehov för planperioden (KFN/2011:49). För 2012 begärde nämnden investeringsutrymme på 16 mkr exkl. Rimnersvallen. I detta ingick en begäran om investeringsmedel för Framtidens bad samt en nybyggnation av Nöthults ridhus. För 2012 avvaktar man kommunfullmäktiges beslut för dessa objekt. Kommunfullmäktige fastställde budget för 2012 och flerårsplan för åren den 8 juni Enligt beslutet är kommunbidragen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna angivna för 2012, men preliminära för Investeringsbudgeten för 2012 är preliminär och kommer slutligen att fastställas av kommunfullmäktige i december. sunderlag Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse Förslag till Investeringsbudget 2012 och flerårsplan Driftkalkyl, Rimnersvallen, ombyggnad Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i budget 2012 avsätta 6,0 mkr till nämndens löpande investeringsutrymme inkl. uppförande av Näridrottsplats Tureborg.

7 134 Planärende, samråd förslag till detaljplan för Forshälla-Sund 1:48 (Sunds Hall) (KFN/2011:186) Planområdet är beläget vid Sunds Hall, på södra sidan av Byfjorden och ca 15 km från Uddevalla centrum. Syftet med planen är sannolikt en påbjuden försäljning av kommunala fastigheter. I tillägg skapas några nya tomter intill befintliga bebyggda. Byggrätten ska vara lågt och anpassad efter befintlig bebyggelse. Ändring och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingar utskickade via e-post. att godta föreslagen detaljplan

8 135 Planärende samråd, detaljplan för del av Svälte 1:4 och 1:5 (KFN/2011:159) Planområdet är beläget ca 15 km väst om Uddevalla stad och några hundra meter från Rotviksbro centrum. Syftet är att nybygga ca 140 bostäder, varav ca 115 som friliggande villor och ca 25 som flerfamiljshus. I programsamrådet framförde vi att detaljplaneförslaget innehåller föredömligt goda intentioner att ta vara på befintlig mark och i möjligaste mån undvika schaktningar och sprängningar, samt att förslaget bygger på varsam terränganpassning. I sammanhanget framfördes också att man bör lyfta fram områdets specifika historia och fornhistoria genom tex skyltning. Denna synpunkt skulle tas med i det fortsatta planarbetet (enligt samrådsredogörelsen), men i de handlingar vi nu har för handen syns inte detta. I detaljplanens planbeskrivning ser man att den tänkta bebyggelsen kommer att till viss del skapa ny horisontsiluett i landskapet. Detta försöker vi alltid att undvika på landsbygden. Så borde vi naturligtvis även göra i detta fall. Det borde vara möjligt att flytta ner bebyggelsen något, redan ett par meter kan ha avsevärd effekt. sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingar utskickade via e-post. att godta föreslagen detaljplan för Svälte 1:4 och 1:5 om tidigare framförda synpunkter beaktas och större ansträngningar görs för att motverka siluettverkan.

9 136 Planärende samråd, förslag till detaljplan för fastigheten Stadskärnan 1:172 (Lancaster) (KFN/2011:175) Planområdet är beläget i centrala Uddevalla, mellan Göteborgsvägen, Asplundsgatan, Södra Drottninggatan och Södertullsgatan. Planen syftar till att medge att biografsalonger byggs på det översta parkeringsdäcket och att en foajé med ny trappa byggs omedelbart väster om befintlig byggnad. Antalet parkeringsplatser i P-huset minskar från 480 till 400 st. Planförslaget kan mycket väl innebära en positiv förändring med mera liv i kvarteren. Dock bör inte tänkt tillbyggnad skjuta ut alltför mycket så att siktlinjer och enhetligheten placeringen av befintlig bebyggelse fortsatt kan upplevas. En något mindre utbyggnad kan också förenkla grundläggningsproblematiken. Även byggnadshöjden bör minskas något, kanske med ett halvplan, så att inte omkringliggande bebyggelses höjder överskrids. Avståndet mellan entré och biosalonger känns också onödigt högt då förslaget inte redogör för vad denna utbyggnad i flera plan ska innehålla. En nedflyttning av salongerna kostar några parkeringsplatser men sådana finns det visst gott som inte används. Även detta detaljplaneförslag pekar på problemen med eventuella översvämningar i centrala staden och vilken höjd gator och bottenvåningsgolv bör/måste ha. Enda angivna gatuhöjden är korsningen Drottninggatan/Asplundsgatan. Entrén till biosalongerna är tänkt från Göteborgsvägen, alltså från en lägre nivå. Kommunen bör därför snarast söka en generell lösning på översvämningsriskerna för centrala fastigheter. sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingar skickade via e-post att godta föreslagen detaljplan för Stadskärnan 1:172, om byggnadshöjden kan minskas något och tillbygget görs något mindre i plan.

10 137 Planärende detaljplan för Herrestad-Torp 1:44 m fl, samrådsremiss (KFN/2011:190) Området gäller en något mindre fastighet vid Torp köpcenter, syd om väg 161 och just öst om Biltema. I programsamråd har vi tidigare framfört framför allt två saker: 1. Mer grönska och mindre asfalt, samt 2. rekommendation till konstnärlig utsmyckning tex enligt den kommunala modellen med den s k enprocentsregeln. Förslaget till detaljplan har mer grönska inritat än omgivande ytor. Exakt hur det kan komma att se ut är dock svårt att ta ställning till av utsända handlingar. Vad gäller konstnärlig utsmyckning innehåller inte detaljplaneförslaget någon respons på vår framförda önskan, trots att samrådsredogörelsen meddelar att synpunkten noterats och framförts till exploatören för ställningstagande. sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingar utskickade via e-post Yrkanden Alliansen och miljöpartiet yrkar att beslutets ordalydelse blir att godta föreslagen detaljplan under förutsättning att framförda synpunkter beaktas. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet mot förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. att godta föreslagen detaljplan under förutsättning att framförda synpunkter beaktas

11 138 Planärende samråd detaljplan för del av Norra Drottninggatan, Stadskärnan 1:173 (KFN/2011:182) Planområdet är beläget på Norra Drottninggatan, nära korsningen med Lagerbergsgatan och är 11 kvm stort (eller litet). Syftet med planen är att tillåta befintlig utbyggnad för restaurang. sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingar utskickade via e-post. att godta föreslagen detaljplan för del av Norra Drottninggatan, Stadskärnan 1:173

12 139 Remiss gällande energieffektiviseringsstrategi för Uddevalla kommun (KFN/2011:187) En energieffektiviseringsstrategi har tagits fram för Uddevalla kommun som omfattar kommunen som verksamhetsutövare inklusive de majoritetsägda kommunala bolagens verksamheter. En remissversion av denna har den 31 mars 2011 sänts till Energimyndigheten för att Uddevalla kommun ska kunna få fortsatt stöd till energistrategiskt arbete. Energieffektiviseringsstrategin ska ingå i den reviderade energiplanen för men för att arbetet med enskilda åtgärder i energieffektivitetsstrategin ska kunna påbörjas för att hålla tidplanen så behöver strategin fastställas före antagandet av energiplanen för Uddevalla kommun. Energieffektiviseringsstrategin bör remitteras till berörda bolag och nämnder för vidare beslut i kommunfullmäktige. Kultur och fritid ser inget skäl att söka egen väg för att möta energibesparingsbehoven. Då de fastigheter vi verkar i till dominerande del ägs av Tekniska kontoret väljer vi att följa de generella riktlinjerna och samverkar gärna med såväl övriga förvaltningar som kommunen i stort. sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse att stödja energieffektiviseringsstrategin för Uddevalla kommun.

13 140 Överlåtande av Kontrakt gällande Strömstadsvägen 41, kv Bastionen (KFN/2011:206) Överlåtande av kontrakt på Strömstadsvägen 41 till Regionteater väst. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Alliansen och miljöpartiet yrkar att ändra lydelsen i den första beslutssatsen till att uppdra åt tekniska förvaltningen att säga upp kontraktet för omförhandling på Strömstadsvägen 4 samt överlåta kontraktet till Regionteater Väst. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet mot förslaget i handlingarna och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Kultur och Fritidsnämnden beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att säga upp kontraktet på Strömstadsvägen 41 för omförhandling samt överlåta kontraktet till Regionteater väst. att den summa som finns till teaterns förfogande i en kommunal fond förs över till Regionteater väst i och med 2011.

14 141 Kultur och Fritidschefen informerar Kultur och fritidschefen informerar om att prognosen från tertialbokslutet om -150 tkr inte ändrats. Vidare informerar han om att nämndens presidium, förvaltningschefen och avdelningscheferna haft överläggningar på konferenshotellet Vann om bl a den gyllene zonen mellan politikernas och tjänstemännens ansvar. Vidare informerar han om arbetet med avtal kring serveringstillstånd på vissa anläggningar och utredningen om de småbåtshamnar som är kvar i kommunens regi.

15 142 Medborgarförslag från Louise Persson om att skapa ett idrottsråd (remiss till KFN) (KFN/2011:97) Förslagsställaren, Louise Persson, har inkommit med förlag om start av ett idrottsråd för att utveckla dialogen mellan föreningar och kommunen. Uddevalla kommun har idag flera olika råd för intresseorganisationer och därför anser förslagsställaren att det är ett naturligt steg att även idrotten får samma möjlighet till dialog och samarbete med kommunens tjänstemän och politiker. sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag KF Medborgarförslag från Louise Persson att anta förvaltningens skrivelse som sin egen och härmed anse remissen besvarad

16 143 Medborgarförslag från Karl Eriksson om ridskola på Bulid (KFN/2011:79) Förslagsställaren redovisar i sitt medborgarförslag en idé om att starta ridskoleverksamhet på Bulid när den militära övningsverksamheten läggs ned. Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till Kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet efter yttrande från miljö och stadsbyggnadsnämnden. Miljö och stadsbyggnadsnämndens yttrande har skickas till Kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag kartlägga befintliga ridanläggningar som bedriver verksamhet riktad mot allmänheten och det stöd som kommunen ger till ridverksamhet idag i form av bidrag eller andra subventioner. sunderlag Medborgarförslag från Karl Eriksson Kommunfullmäktiges protokoll Miljö och Stadsbyggnads tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse att beakta inskickat medborgarförslag i den kommande kartläggning av ridanläggningar och kommunalt stöd till ridverksamheten som nämnden beslutade om

17 144 Information: Återrapportering av avtalshantering i internkontrollplan 2010 (KFN/2010:2) Vid sitt sammanträde beslutade kultur- och fritidsnämnden att en återrapport angående förvaltningens arbete med avtal och arrenden skulle ske på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober att arbetet med avtal och arrenden är återrapporterat enligt uppdrag.

18 års kulturstipendium och kulturpris (KFN/2011:184) Uddevalla kommuns kulturpris och kulturstipendium utdelas till personer, som antingen är bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen. Kulturpriset delas ut som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Kulturstipendiet har karaktären av arbets- rese- och studiestipendium för konstnärer och kulturarbetare i vidareutbildningssyfte. sunderlag Förvaltningens sammanställning av inkomna ansökningar och nomineringar av pristagare och stipendiater att som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet tilldela Uddevalla kommuns kulturpris för 2011 till Udevallakassetten med motiveringen: Att med entusiasm och energi från ett genuint musikintresse har breddat Uddevallas musikliv med både lokala och internationella besök. Med nya initiativ har föreningen utökat Uddevallas musikscen till något mer, bättre och större. att som Uddevalla kommuns kulturstipendiat 2011 utse Lasse Mattila med motiveringen: För fortsatta studier och utveckling. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

19 146 Anmälningsärenden (KFN/2011:1) Sammanställning att bordlägga ärendet.

20 147 Studiebesök Ungdomar och Anläggningar i Centrum Under studiebesöket på Fritidsgård Centrum/Bryggeriet berättade fritidsgårdsföreståndare Jonas Källman och Lars-Gunnar Oscarsson om verksamheten och förevisade lokalerna. Fritidsgården ska vara ett komplement till föreningslivet och Kulturskolan t ex. På Fritidsgården ska man kunna 1) vara, 2) göra och 3) påverka. Verksamheten här skiljer sig från verksamheten på andra gårdar i och med att de besökande kommer från hela kommunen och också från andra kommuner. I februari och mars 2012 ska man pröva att ha lördagsöppet på Bryggeriet och söndagsöppet i Herrestad. Det kan vara positivt med en central alkohol- och drogfri mötesplats för ungdomar men man hyser dock farhågor om att locka ungdomar till centrala staden och nattlivet där. Under studiebesöket på Walkesborgsbadet berättade simhallsföreståndare Åsa Andersson om utmaningen att få utövare av föreningsaktiviteter och spontanaktiviteter att samsas i simhallen. Hon berättade också att om än ytan i simhallen är städad och ser fräsch ut så finns problem med betongen som luckras upp av klor och avloppen som inte fungerar tillfredsställande. Vidare gav hon lite förhandsinformation om den brukarundersökning som har genomförts och som kommer att presenteras för nämnden. Simhallens brukare har önskemål om att kunna bada i samband med simskola, att simhallen ska öppna 06:30 tre istället för två dagar i veckan, en ny simhall på samma plats som den befintliga, ett äventyrsbad à la Vänersborg samt längre öppettider på helgerna.

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer