Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÖVRIGA Johan Wiktorsson (M) ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande Annelie Högberg (S) 2:e vice ordförande Anna-Malin Björk Joelsson (C) Matthijs Klomp (KD) Christer Johansson (V) Petra Ekerum (S) Vivianne Uddén (MP) Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Katarina Hansson, kultur och fritidschef, Carina Wiberg Borgh, sekreterare, Carl Casimir, kommunantikvarie, Anna Reinhardt, sektionschef, Torben Larsson, handläggare, Magnus Dejevik, avdelningschef fritid 54-66, Stellan Hedendahl, kultursekreterare 58-66, Maria Lehto, avdelningschef unga 58-66, Gunilla Svensson, UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Stadshuset, Kultur och fritid kl. 8:00 Carina Wiberg Borgh Monica Bang Lindberg Matthijs Klomp Paragrafer BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden FÖRVARAS HOS ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT

2 bibliotekschef 60-66, Christine Hellqvist, projektledare 60-66

3 50 Ändring av föredragningslistan Ett extra ärende tillkommer, Kulturskolan - grunden för Uddevallas kultur. Informationspunkten Presentation av plan till kulturplan utgår och ersätts av Plan för upprättande av kulturplan. att föredragningslistan fastställs enligt följande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Förslag till nya vägnamn för nytt KFN/2013:107 bostadsområde vid Överby. Yttrande 3. Planärende, förslag till nytt vägnamn för KFN/2013:101 lokalgata Kongressgatan vid Folkets park. Yttrande 4. Detaljplan; Tånga Sund, Högås-Sund 1:31 KFN/2013:98 5. Ansökan om bidrag från Mollöns vänner KFN/2013:95 6. Ansökan om projektmedel från föreningen KFN/2013:57 Norden 7. Förutsättningar för anläggande av hopptorn i KFN/2013:112, Bjursjön KFN/2012: Ansökan om bidrag från Uddevalla Sim för KFN/2013:91 arrangemang av elittävling 9. Lokalresursplan för Uddevalla KFN/2013:77 kommun 10. Delegation av fakturerings-och KFN/2013:106 kravverksamhet inom kultur och fritid 11. Ordföranden informerar 12. Förvaltningschefen informerar 13. Redovisning av delegationsbeslut KFN/2013:1 14. Anmälningsärenden KFN/2013:3 15. Plan för upprättande av kulturplan 16. Kulturskolan - grunden för Uddevallas kultur. 17. Information: Livet är en fest

4 51 Förslag till nya vägnamn för nytt bostadsområde vid Överby. Yttrande (KFN/2013:107) Ny detaljplan för bostadsområdet vid Överby, Överby 1:31 kommer att antas under I området kommer nya gatunamn att behövas. Namnberedningsgruppen har framtagit förslag på tre nya gatunamn till området. sunderlag -Förslag till nya vägnamn för nytt bostadsområde vid Överby, skrivelse Förslag till nytt vägnamn för nytt bostadsområde vid Överby, kartor 1-3, Tjänsteskrivelse från Kultur och fritid att fastställa vägnamnen Långholmsvägen, Korstensholmsvägen och Bockholmsvägen, enligt bilagd karta 1-2, och att gränsen ändras för adressområden, dvs ett område för vägnamn bildas, enligt bilagd karta 3.

5 52 Planärende, förslag till nytt vägnamn för lokalgata Kongressgatan vid Folkets park. Yttrande (KFN/2013:101) Planerad bostadsbebyggelse på den mark som använts som Folkets park kommer att behöva en ny gata genom området. Uddevalla kommuns namnberedningsgrupp har tagit fram ett förslag till namngivning av denna gata och föreslår Kultur och fritidsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att namnet Kongressgatan fastställes. sunderlag -Skrivelse från Lantmäteriet, Miljö och stadsbyggnad Utdrag plankarta som redovisar ny vägsträckning -Tjänsteskrivelse från Kultur och fritid att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Kongressgatan, enligt bilagd karta 1.

6 53 Detaljplan; Tånga Sund, Högås-Sund 1:31 (KFN/2013:98) Som remiss till Kultur och fritidsnämnden har inkommit ett program till detaljplan för del av Högås-Sund 1:31. Området förfrågan gäller är beläget ca 600 m väst om Hafstens Resort, söder om Sund-Tångavägen och består av träd och slybevuxen ängs- och betesmark med en och annan stengärdesgård. Området tangerar en mycket liten del av strandskyddet. Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten för en ny bebyggelsegrupp mellan befintliga hus. Programområdet innehåller 6 nya tomter och 6 st befintliga hus, samt ny gemensam väg. Fria passagevägar för gående ned mot vattnet ska finnas. Nya bostadshus ska inte vara större än 200 kvm inkl garage och vara i ett plan alternativt suterräng. Bebyggelsen ska anpassas till omkringliggande stugområde, vara småskalig, lågmäld och kunna ses som en del av landskapet. Det varnas för att vissa tomter kan komma att behöva höjas pga att tillfartsvägen ska höjas. Dock bör markförändringarna begränsas då det är bättre att anpassa bebyggelsen efter terrängen än tvärtom. Fler fornlämningar än de idag kända kan förekomma i området. Stengärdesgårdar bör bevaras och ritas in på plankarta. sunderlag -Planprogram för detaljplan för Tånga Sund, del av Högås-Sund 1:31 m fl Tjänsteskrivelse från Kultur och fritidsförvaltningen att godta program till detaljplan för del av Högås-Sund 1:31 m fl Tånga Sund, under förutsättning att förändringar i marknivå begränsas till 0,5 meter per tomt, samt att stengärdesgårdar bevaras.

7 54 Ansökan om bidrag från Mollöns vänner (KFN/2013:95) Föreningen Mollöns Vänner har inkommit med ansökan om utökat verksamhetsbidrag för innevarande verksamhetsår, Ansökan avser ett utökat verksamhetsbidrag på kr med hänvisning till ökade utgifter. sunderlag Ansökan från föreningen Mollöns Vänner, Ansökan från föreningen Mollöns Vänner om verksamhetsbidrag inför 2013, Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse att bevilja föreningen Mollöns Vänner ett utökat verksamhetsbidrag för innevarande verksamhetsår, 2013, med kr.

8 55 Ansökan om projektmedel från föreningen Norden (KFN/2013:57) Föreningen Norden har inkommit med ansökan om bidrag till genomförandet av ett aktivitetsprogram kring ämnet den nordiska välfärdsmodellen och dess framtid under hösten Projektet riktar sig mot både vuxna och barn och ungdomar genom skolseminarium samt kvällsseminarium för allmänheten. Föreningen ansöker om kr. sunderlag Ansökan från föreningen Norden Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse att bevilja föreningen Norden kr till föreläsare i samband med seminarier som ingår i projektet om den nordiska välfärdsmodellen.

9 56 Förutsättningar för anläggande av hopptorn i Bjursjön (KFN/2013:112, KFN/2012:151) Under föregående verksamhetsår inkom ett medborgarförslag, KFN/2012:151, till förvaltningen angående hopptorn i Bjursjön. Kultur och fritidsnämnden fattade då beslut att att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för anläggandet av ett hopptorn i Bjursjön. sunderlag Medborgarförslag KFN/2012:151 Protokoll Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande (S)- och (V)-gruppen yrkar bifall på förslaget i handlingarna. att ge förvaltningen i uppdrag att anlägga hopptorn i anslutning till badplatsen i Bjursjön. Ajournering Under handläggning av detta ärende ajournerar sig nämnden klockan 9:34-9:36.

10 57 Ansökan om bidrag från Uddevalla Sim för arrangemang av elittävling (KFN/2013:91) Föreningen Uddevalla Sim har inkommit med en ansökan om att få nyttja Walkesborgsbadet och gamla Idrottshallen kostnadsfritt under sitt arrangemang Uddevalla Sim Open 6-8 september Föreningen önskar även hjälp med de i ansökan angivna ospecificerade kostnaderna för läktare och byggnation av dem, ljud och ljusanläggning samt utläggning av matta i gamla idrottshallen. sunderlag Ansökan från föreningen Uddevalla Sim, Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande (S)- och (V)-gruppen yrkar bifall på förslaget i handlingarna. att avslå föreningens ansökan om att kostnadsfritt nyttja Walkesborgsbadet och gamla idrottshallen 6-8 september 2013.

11 58 Lokalresursplan för Uddevalla kommun (KFN/2013:77) Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor men genom beslutade Riktlinjer för lokalförsörjning (Ua FS23/2006, Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 175) så fastslogs intentionerna för lokalförsörjning. Denna lokalresursplan är ett resultat av det fortsatta arbetet i dessa frågor. Syftet med lokalresursplanering är att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler och sin lokalförsörjning samt en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. En lokalförsörjningsgrupp har bildats vars syfte skall vara att: - samordna lokalfrågor över förvaltningsgränserna - vara stöd till lokalbehövande förvaltning - initiera interna lokalbyten - öka nyttjandet av kommunala byggnader - föreslå ändringar i lokalprogrammet Gruppens arbete under det gångna året har resulterat i lokalresursplan sunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Uddevalla kommuns antagna Riktlinjer för lokalförsörjning genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 175, (Ua FS23/2006). Samt: Riktlinjer för internhyra genom beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174, (Ua FS22/2006). Lokalresursplan Yrkande (S)- och (V)-gruppen yrkar bifall på förslaget i handlingarna och föreslår ett tilläggsyrkande: att tillföra i dokumentet att Folkets hus lokaler är behovsanpassade för olika funktionshinder. att godkänna lokalresursplan i de delar som berör nämnden att tillföra i dokumentet att Folkets hus lokaler är behovsanpassade för olika funktionshinder.

12 Ajournering Under handläggningen av detta ärende ajournerar sig nämnden klockan 10:01-10:09.

13 59 Delegation av fakturerings- och kravverksamhet inom kultur och fritid Kommunfullmäktige beslutade att kommunens kreditpolicy skulle gälla till den tidpunkt då kommunstyrelsen fattade beslut om nya bestämmelser. Kommunstyrelsen fastställde nya bestämmelser I de beslutade bestämmelserna för fakturerings- och kravverksamhet i Uddevalla kommun anges det regelverk som ska gälla framöver. Kultur och fritidsnämnden beslutade 2008 om förvaltningsinstruktioner utifrån då gällande kreditpolicy som nu behöver revideras utifrån de nya bestämmelserna samt för att göra rutinerna mer enhetliga i kommunen. Syftet med att fastställa kompletterande instruktioner till bestämmelserna för fakturerings- och kravverksamhet inom respektive förvaltning är att anpassa dessa till respektive förvaltningens specifika verksamhet. Dessa fastställer ansvarfördelningen inom respektive förvaltning. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bestämmelser för fakturerings- och kravverksamheten i Uddevalla kommun fastställda av kommunstyrelsen att anta förslag till delegationsbeslut för faktura- och kravprocessen inom kultur och fritid att besluta om avsteg avseende kravhanteringen gentemot föreningar samt att föreningar skall kunna kvitta skuld mot bidrag

14 60 Ordföranden informerar Ordföranden informerar om att nämndens beslut om att bygga ridhus på Nöthult är överklagat till Förvaltningsrätten.

15 61 Förvaltningschefen informerar Kultur och fritids chefen informerar om att - Prognosen för Kultur och fritids ekonomiska resultat för 2013 är noll. - Kommunstyrelsen beslutar 19 juni om resultatförbättrande åtgärder för För Uddevalla Hockeyclub har en avbetalningsplan på 12 månader har upprättats. Den är på kr uppdelat på fyra delbetalningar. Skulden ska vara reglerad För Uddevalla Extremsportförening har en skuld på kr för första kvartalets hyresdebitering skrivits av. Ingen fakturering för andra och tredje kvartalet, totalt kr, har gjorts. - Kroppskultur har en skuld till förvaltningen på kr för hyra av lokaler. Anstånd har lämnats flera gånger. Det senaste anståndet med betalning av skulden är den 17 juni. Föreningen ska 17 juni träffa Essam El-Naggar och Ingemar Samuelsson. Annelie Högberg kommer att representera Kultur och fritidsnämnden vid detta möte. - Stellan Hedendahl är fr.o.m. 10 juni avdelningschef vid Kulturskolan. Jim Carlsson är chef för musiksektionen. - Katarina Hansson har semester 20 juni-14 juli och 29 juli-11 augusti.

16 62 Redovisning av delegationsbeslut (KFN/2013:1) att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut: enligt delegation nr 12, beslut om nytt lönebidrag: enligt delegation 12, beslut om förlängning av lönebidrag:

17 63 Anmälningsärenden (KFN/2013:3) att godkänna redovisningen av följande anmälningsärenden: Köpekontrakt: Promarina AB, material och toalettbyggnad vid Rödöns småbåtshamn Synpunkter på bowlingverksamheten från PRO.

18 64 Plan för upprättande av kulturplan Stellan Hedendahl och Christine Hellqvist informerar om planerna på att upprätta en kulturplan. De senaste kulturpolitiska målen för Uddevalla kommun sattes upp och beslutades Någon regelrätt kulturplan finns inte. De styrdokument som finns att arbeta med, utöver de kulturpolitiska målen, är en servicedeklaration för barnkulturen. Uddevalla kommun är sedan en tid involverad i ett regionalt samarbete kring barn-och ungdomskultur på lång sikt som Kultur i Väst är samordnare för. Det handlar bland annat om att, med stöd och inspiration av Kultur i Väst, se över och aktualisera eller skriva nya kulturplaner för barn och unga i kommunerna. Att kommunerna har formulerade planer är ett krav för att få tillgång till det arrangörsstöd som Kultur i Väst. Förvaltningen föreslår att en kulturplan skrivs fram som ersätter de Kulturpolitiska målen. Kulturplanen skall givetvis inkludera kommunens samtliga invånare och ha barn och unga som ett horisontellt perspektiv som genomsyrar hela planen. Förvaltningen ser det som ett sätt att satsa långsiktigt för en kreativ kommun. sunderlag Kulturplan för Uddevalla att godkänna informationen samt att skicka förslaget till kommunfullmäktige för godkännande, samt att starta arbetet med framtagande av ny kulturplan. Ajournering Under handläggning av detta ärende ajournerar sig nämnden klockan 11:20-11:45.

19 65 Kulturskolan - grunden för Uddevallas kultur Förslag Majoriteten föreslår nämnden anta följande skrivelse: Kulturskolan grunden för Uddevallas kultur Enligt kommunens kulturpolitiska mål fastslås det att kultur är viktig för livskvalitet för den enskilda människan och en motor i kommunens fortsatta utveckling. Kulturskolan är oumbärlig för att uppnå dessa mål och därför anser vi inom majoriteten att det är mycket angeläget att kulturskolan fungerar väl och kan utvecklas. Enligt vår mening har kulturskolan ett brett uppdrag i att bevara kulturhistoriska värden, utbilda och utveckla nya och befintliga kulturutövare, stärka integration och mångfald samt ge individen identitet, trygghet och förankring. Den största tillgången i kulturkolan är förstås dess personal, som vi under åren anser ha gjort, och gör, ovärderliga insatser för kulturlivet och den personliga och kulturella utvecklingen hos skolans elever. Därför anser vi det är av största vikt att verksamheten inte utvecklas på ett sådant sätt att man riskerar skolans verksamhet på längre sikt. Vi anser därför att kulturskolans uppdrag måste tydliggöras för att inte äventyra kommunens kulturpolitiska mål. I detta utvecklingsarbete anser vi också, där så är lämpligt, att kulturskolans verksamhet breddas så att ännu fler och nödvändigtvis inte bara barn och unga skall delta i kulturskolans verksamhet. Med detta som bakgrund föreslår vi Kultur- och fritidsnämnden att besluta att ge förvaltningen i uppdrag: Att, utifrån de kulturpolitiska målen och i samarbete med personalen, till nämnden föreslå visioner, strategier och mål för kulturskolan samt dess nuvarande och framtida verksamhet. Att, se över hur verksamheten i kulturskolan skall kunna breddas så att fler skall kunna ta del av kulturskolans verksamhet. Att, för att inte påverka personalens arbetsmiljö negativt, under tiden som arbetet med att ta fram kulturskolans uppdrag pågår, behålla kulturskolans nuvarande omfattning. Yrkande (S)- och (V)-gruppen yrkar avslag på att anta att-satserna i majoritetens skrivelse med följande motivering: Vi yrkar avslag på majoritetens förslag p.g.a. att ärendet inte är berett varken i presidiet eller av våra tjänstemän och att majoriteten lägger fram förslag på sittande nämnd, vilket vi tycker är förkastligt. Vi kommer att ta internbudgeten till hösten och har då möjlighet att välja vilka verksamheter

20 vi vill prioritera och värna om. Kulturskolan är en viktig verksamhet som vi skall värna om och behålla vårt breda utbud och höga kvalité. Propositionsordning Ordföranden föreslår nämnden besluta att anta majoritetens skrivelse Kulturskolan grunden för Uddevallas kultur och finner att nämnden beslutar anta denna. att utifrån de kulturpolitiska målen och i samarbete med personalen, till nämnden föreslå visioner, strategier och mål för kulturskolan samt dess nuvarande och framtida verksamhet. att se över hur verksamheten i kulturskolan skall kunna breddas så att fler skall kunna ta del av kulturskolans verksamhet. att för att inte påverka personalens arbetsmiljö negativt, under tiden som arbetet med att ta fram kulturskolans uppdrag pågår, behålla kulturskolans nuvarande omfattning. Reservation (S)- och (V)-gruppen reserverar sig mot Kultur och fritidsnämndens beslut. Protokollsanteckning (S)- och (V)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: Vi yrkar avslag på majoritetens förslag p.g.a. att ärendet inte är berett varken i presidiet eller av våra tjänstemän och att majoriteten lägger fram förslag på sittande nämnd, vilket vi tycker är förkastligt. Vi kommer att ta internbudgeten till hösten och har då möjlighet att välja vilka verksamheter vi vill prioritera och värna om. Kulturskolan är en viktig verksamhet som vi skall värna om och behålla vårt breda utbud och höga kvalité.

21 66 Information: Livet är en fest Patrik Carlsson och Kerstin Karlsson informerade om fritidsgårdsfestivalen Livet är en fest som genomfördes maj med ca 400 ungdomar från olika orter i hela landet. Nämnden tackar för ett väl genomfört arrangemang.

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Stadsbiblioteket, Sammanträdesrum Romanen kl. 10:00-15:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Johan Wiktorsson (M) Ordförande Gunvor Lindberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg

Utses att justera Ewa Jäderberg Justeringsdatum 22 september Paragrafer 43-57. Håkan Sundblad Ordförande Hans Peters Justerande Ewa Jäderberg 1 (22) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.15 BESLUTANDE Hans Peters (C) ordförande Susann Markow (M) 1:e v ordförande Mattias Qvarsell (S) 2:e v ordförande Dominique Faymonville (M) Monika Segerman

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer