Ajournering samt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15"

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl Ajournering samt Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD) Åsa Dahl (S) Christer Johansson (V) Lars Eide Andersson (MP) Caroline Henriksson (UP) Johanna Ramneskär (M) för Monica Bang Lindberg (FP) Karin Johansson (KD) för Thommy Karlin (SD) David Skälegård (MP) för Daniel Eklund (S) Josef Sannholm (S) för Petra Ekerum (S) Övriga Katarina Hansson, förvaltningschef kultur och fritid Carina Wiberg Borgh, administrativ chef kultur och fritid Anna-Helena Wiechel, nämndsekreterare kultur och fritid Stellan Hedendahl, avdelningschef Kultur kultur och fritid Magnus Dejevik, avdelningschef Fritid kultur och fritid Maria Lehto, avdelningschef Unga kultur och fritid Carl Casimir, kommunantikvarie kultur och fritid Eva Persson, enhetschef kultur och fritid Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande Caroline Henriksson (UP) Kultur och fritid, Stadshuset Torsdag den 11 juni 2015 kl Anna-Helena Wiechel Annelie Högberg Caroline Henriksson Paragrafer BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Sammanträde Förvaras hos Kultur och fritid Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift

2 Ulrica Wallin, enhetschef kultur och fritid

3 62 Dnr KFN 2670/51 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Beslut Nämnden beslutar att utse Caroline Henriksson (UP) som justeringsperson. Justeringen äger rum på kultur och fritid torsdag den 11 juni kl

4 63 Dnr KFN 2014/00042 Bowlingverksamhet på entreprenad eller tjänstekoncession Sammanfattning beslöt att behålla bowlinghallen i kommunal regi och att samtidigt återinföra ett kommunbidrag, för att få bukt med hallens ekonomiska situation. Eftersom kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle beslutat att ge nämnden i uppdrag att privatisera bowlingverksamheten, begärde kultur och fritidsnämnden av kommunfullmäktige att få avbryta privatiseringsprocessen, Kommunfullmäktige beslöt i stället att återremittera ärendet för bättre statistikunderlag och bättre ekonomiunderlag ( ). Kultur och fritidsförvaltningen har i ärendebeskrivningen redogjort för det statistiska underlaget i bowlinghallen, liksom hallens ekonomiska underlag. Av den anledningen föreslår förvaltningen att kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN Redogörelse bowlinghallens ekonomi Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag KFN Förslag till beslut på mötet Johanna Ramneskär (M) och Caroline Henriksson (UP) föreslår att nämnden ska avslå förslaget i handlingarna. Annelie Högberg (S) föreslår att nämnden ska bifalla förslaget i handlingarna, med tillägget att hänvisat protokollutdrag från kommunfullmäktige ( ) ska få korrekt datum, dvs Beslutsgång Ordförande frågar nämnden om den godkänner tilläggsförslaget och finner att nämnden gör så. Därefter ställer ordförande förslaget i handlingarna mot Ramneskärs och Henrikssons förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst är bifall till förslaget i handlingarna Nej-röst är avslag till förslaget i handlingarna

5 Beslutande: Parti Ja Nej Avstår Annelie Högberg, ordförande S X Niklas Moe M X Johanna Ramneskär M X Caroline Henriksson UP X Anibal Rojas Jourquera KD X Karin Johansson KD X David Skälegård MP X Åsa Dahl S X Christer Johansson V X Lars Eide Andersson MP X Summa 5 5 Omröstningsresultat Med 5 ja röster mot 5 nejröster får ordförande utslagsröst och ordförande finner följaktligen att nämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. Beslut godkänner förvaltningens redogörelse av statistik- och ekonomiunderlag som svar till kommunfullmäktige med tillägget att hänvisat protokollutdrag från kommunfullmäktige ( ) ska få korrekt datum, dvs Reservation Johanna Ramneskär (M) och Caroline Henriksson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. Protokollsanteckning KF återremitterade ärendet med att underlagen var bristfälliga. I handlingarna till detta nämndsmöte finns inte återremissen med, inga fullständiga svar på de frågor som denna återremiss bygger på. För statistiken hänvisar man till öppen verksamhet och medlemsspel, men man jämför sig också med Walkesborgsbadet och där finns statistik på besökare. Ekonomifrågorna är inte heller besvarade, hyra, avtal, avskrivningar, övriga kostnader saknas. Alliansen i kulf: Karin Johansson, Johanna Ramneskär, Anibal Rojas Jourquera och Niklas Moe

6 64 Dnr KFN 2015/00083 s styrkort Sammanfattning Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell är fastställd av kommunfullmäktige. Som en följd av denna har kommunfullmäktige i mars 2015 antagit en vision, övergripande mål, prioriterade områden och mått. De övergripande målen, prioriterade områdena samt måtten bildar tillsammans kommunfullmäktiges styrkort Nämnderna har därefter fått till uppgift att arbeta fram strategier för hur nämnden på ett långsiktigt och övergripande tillvägagångssätt ska tänka och agera för att uppnå de prioriterade områdena. Nämnden har också möjlighet att ta fram uppdrag riktat till sin förvaltning samt mått för att kunna följa upp de övergripande målen. har tillsammans arbetat fram ett förslag till strategier. Se bilaga. Materialet har därefter bearbetats vidare av förvaltning och nämndens ordförande. Det förslag som finns i handlingarna ska betraktas som ett tjänstemannaförslag. Se bilaga. I nämndens arbete med att ta fram strategier fanns det ett antal punkter som mer lämpade sig som uppdrag se bilaga. Dessa förslag till uppdrag kommer att lyftas upp för beredning under höstens process med internbudget och verksamhetsplan När det gäller nämndspecifika mått så kommer förvaltningen att återkomma med förslag på mått under höstens process med internbudget och verksamhetsplan Nämndens styrkort kommer att kunna revideras varje år under mandatperioden i samband med processen med internbudget och verksamhetsplan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bearbetat förslag till strategier s förslag till strategier Kommunfullmäktiges styrkort Beslut beslutar att följande strategier ska ingå i nämndens styrkort: En jämlik skola för alla Skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att få ta del av kultur och fritidsaktiviteter för ett att uppmuntra livslångt lärande Ett levande centrum Samarbeta med andra aktörer för att skapa bredare och utökat kultur och fritidsutbud Ett rikt kultur och fritidsliv Utveckla kultur- och fritidsutbudet för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle Använda aktuell forskning för utveckling av verksamheten för våra medborgare

7 För att visa vilket värde kultur och fritids verksamhetsområde ger ska kommunikationen med medborgarna öka Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Skapa/utveckla förutsättningar för att kunna genomföra olika slag av arrangemang Förebyggande arbete I kommunen ska det finnas mötesplatser för människor i alla åldrar och för alla grupper i samhället Ekologisk hållbar utveckling Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Attraktiv arbetsgivare Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap Resurseffektivitet Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter

8 65 Dnr KFN 2015/00082 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om namnändring av gata/väg, till Gustaf B Thordéns gata/väg Sammanfattning Namnberedningsgruppen i Uddevalla kommun har sedan flera år diskuterat hur vi bäst kan hylla Gustaf B Thordéns minne. Thordén uträttade stora gärningar för stadens utveckling. Uddevallavarvet t.ex. blev ett av världens riktigt stora varv. Idag har vi en mindre plats som heter Gustaf B Thordéns plats och är en tämligen okänd del av det vi dagligdags kallar Museiparken. Ett förslag som tidigare framlagts var att ändra namnet på Skansplan, som ju är en park med även den ett mera okänt namn, till att den skulle kunna heta Gustav B Thordéns park. Förslaget avslogs med motiveringen att vi först skulle invänta beslut om placering av resecentrum. Att byta namn på någon gata eller plats som är känd under sitt nuvarande namn är inte bra då dessa namn har en egen historia som inte bör tas bort. Namnberedningsgruppen föreslår därför avslag på Uddevallapartiets förslag att ta bort t.ex. något av namnen St. Hellevigsgatan, Södertullsgatan eller Varvsvägen till förmån för namnet Gustaf B Thordéns gata/väg. Däremot delar namnberedningsgruppen Uddevallapartiets uppfattning att Gustaf B Thordén bör hedras med en namnsättning på någonting mer framträdande, än nuvarande del av en park. Gruppen kommer att fortsätta söka efter möjliga och lämpliga platser för detta. Beslutsunderlag Motion från Uddevallapartiet Protokollsutdrag KF Förslag till beslut på mötet Caroline Henriksson (UP) föreslår ett tillägg till beslutet i handlingarna: Kultur och fritidsnämnden ska verka för att söka efter möjliga och lämpliga platser för att hylla Gustaf B Thordens minne. Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden bifaller förslaget i handlingarna och finner att nämnden gör så. Därefter frågar ordförande nämnden om den bifaller tilläggsförslaget och finner att nämnden gör så. Beslut beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motion från Uddevallapartiet gällande namnbyte på St. Hellevigsgatan, Södertullsgatan eller Varvsvägen till Gustaf B Thordéns gata/väg. ska verka för att söka efter möjliga och lämpliga platser för att hylla Gustaf B Thordens minne.

9 Ajournering Vid handläggningen av detta ärende ajournerar sig nämnden kl

10 66 Dnr KFN 2691/24 Information om kulturskolans målarbete Sammanfattning Förvaltningschef, avdelningschef kultur samt enhetscheferna på avdelningen kultur informerade nämnden om kulturskolans målarbete. Ordförande tackar för informationen.

11 67 Dnr KFN 2634/94 Ordföranden informerar Ordförande tackar för vårens arbete i nämnden och önskar en glad sommar.

12 68 Dnr KFN 2670/55 Förvaltningschefen informerar Sammanfattning Förvaltningschef informerar nämnden om den konferens om mötesplats social hållbarhet som hon tillsammans med ett par avdelningschefer deltog i. En närmare redovisning om ämnet ges nämnden efter sommaruppehållet. Vidare informerade förvaltningschef om en konferens på SKL i Stockholm med temat framtidsdagar som hon närvarade vid. Även denna kommer närmare beskrivas framöver. Därefter uppmanade förvaltningschef ledamöter att anmäla sig till jämställdhetsutbildningen som sker under september. Kallelse är skickad. Slutligen tackar förvaltningschef för det första halvåret tillsammans med den nya nämnden, ser fram emot fortsättningen och önskar en glad sommar!

13 69 Dnr KFN 2015/00013 Redovisning av anmälningsärenden Förslag till beslut på mötet Eftersom ett anmälningsärende, avbetalningsplan för Uddevalla Hockeyclub, , skickades ut separat, föreslår ordförande att den ingår i de redovisade anmälningsärendena. Beslut godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: Förslag om skateboardramp på Fasseröd (samt svar från utredare Maria Berntsson) KF Äldreplan KF Nya vägnamn vid Laneberg KF Nytt vägnamn, Sten Kristianssons stig KF Nytt kvartersnamn, Folkets Park KF Vägnamn vid Furuhall-Svälte samt ändring av adressområde KF Nämndernas interkontrollplaner 2014 KF Energiplan Uddevalla kommun KF Ungdomsplan för Uddevalla kommun Avbetalningsplan för Uddevalla Hockeyclub,

14 70 Dnr KFN 2015/00011 Redovisning av delegationsbeslut Beslut godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: Beslut enligt delegation nr 12 om förlängning av lönebidrag

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer