Effekter av intervention för autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning; en sammanställning av evidens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter av intervention för autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning; en sammanställning av evidens"

Transkript

1 HABILITERINGENS SIDHUVUD Effekter av intervention för autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning; en sammanställning av evidens Tatja Hirvikoski Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Johan Pahnke Leg psykolog Evidensrapport Nummer 1. FAKTA: Evidensrapporterna är framtagna med i en arbetsprocess som ska ge en relativt snabb process med att ge svar på viktiga frågor i samband med Habilitering och Hälsas programarbete. Båda författarna är involverade i forskning kring interventioner för personer med utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 1

2 Autismspektrumtillstånd (AST) är utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska tillstånd som präglas av funktionsnedsättande svårigheter i socialt samspel och kommunikation samt begräsningar i beteenderepertoaren. I DSM IV består huvudkriterierna för AST av (1) svårigheter med socialt samspel, (2) kommunikation, samt (3) begränsningar i beteenderepertoaren. I DSM 5 som publicerades i slutet av maj 2013 kombinerades huvudkriterierna kommunikation och socialt samspel till området social kommunikation. Begreppet autismspektrumtillstånd (AST) omfattar personer med samtidig utvecklingsstörning (lågfungerande AST, LFA) och personer utan samtidig utvecklingsstörning (högfungerande AST, HFA, t.ex Aspergers syndrom). Denna rapport undersöker primärt evidensen för interventioner för HFA även om interventioner sammanfattas utifrån något bredare perspektiv. Funktionsnedsättningen varierar betydligt mellan olika diagnoser inom autismspektrumet och även inom samma AST diagnos. Ålder är en ytterligare faktor som är relaterad till individualisering av stöd och behandling. Behoven hos personer med AST ser väldigt olika ut i olika faser i livet och funktionsnedsättningen är avhängig omgivningens förmåga att stödja individen. Variationen inom autismspektrumet medför att behovet av en individualiserad beskrivning av funktion/svårigheter samt individualiserat stöd och behandling är betydelsefullt för personer med AST. Detta uppmärksammas även i DSM 5 som i stället för de olika diagnoserna som finns idag kommer att inkludera en diagnos, autismspektrumstörning, samt en individuell beskrivning av ett antal tilläggsdimensioner ( specifiers ) som preciserar bl a graden av stödbehov, verbal (kommunikativ) och intellektuell förmåga, samt andra samexisterande tillstånd såsom MR. Frågeställning Vad finns det för interventioner för barn med HFA? Finns något effektivt individuellt behandlingsprogram? Modell för sammanställningen av den bästa evidensen Sammanställningen utgår från den bästa vetenskapliga evidensen. Det är en av de 3 källor som är viktiga för EBP/EBH: (vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet, brukarens (inkl. närstående) behov, värden och mål. I denna rapport sammanställs primärt den vetenskapliga evidensen. Frågan kommer undersökas utifrån följande ordning. Systematiska kartläggningar (t.ex. SBU, Socialstyrelsen och internationella motsvarigheter) från olika länder, publicerade under Kliniska riktlinjer (Habiliteringsprogram och internationella motsvarigheter) har beaktats för genomförbarhet i klinisk praktik. Meta analyser och översiktsartiklar Original studies Om det saknas kunskap på första nivån går vi vidare till andra och tredje nivån. 2

3 Arbetsprocessen Sammanställningar har påbörjats på nivå 1 för att få en helhetsbild av området. Ett flertal kliniska riktlinjer och översikter identifierades. Eftersom slutsatsen i de flesta riktlinjer var att det inte finns någon behandlingsmetod med tillräckligt evidens, fortsätta vi till nivå 2 (metaanalyser och översiktsartiklar). Inom området fanns några systematiska översiktsartiklar, varför vi inte gått vidare till nivå 3 (enstaka studier). Tidigare bedömningar av översiktsartiklarna visar på låg metodologisk kvalité. Sammanfattning av undersökt litteratur 1. Riktlinjer och systematiska kartläggningar: Två något mer systematiska sammanställningar (SBU och riktlinjer från USA) har identifierats genom områdeskunskaper och sökningar på nätet (tabell 1). Dessa beskriver evidensen för interventioner för individer med AST med eller utan utvecklingsstörning. De övriga beskriver mer beprövad erfarenhet (det som görs på klinikerna). 2. Metaanalyser och översiktsartiklarna: Vi har identifierat en Cochrane rapport om social färdighetsträning i grupp. Den sammanfattar 5 RCT studier (tabell 2). 3. Orginalstudier: I dagsläget har vi valt att stanna på nivå 2. Fortsatt arbete kan göras för vissa interventioner efter samråd med programgruppen. Sammanfattning av resultat Generellt finns otillräckligt vetenskapligt underlag för samtliga interventioner. Det innebär inte att interventioner för personer med AST är ineffektiva, utan att det saknas studier med bra studiedesign för att kunna bedöma det vetenskapliga underlaget. Endast få utvärderingar finns och de är av bristande vetenskaplig kvalitet (få randomiserade studier). Från kliniska riktlinjer och SBU rapporten går det att identifiera vissa interventioner för AST utan utvecklingsstörning som det finns visst vetenskapligt stöd för. Det är: Träning av sociala färdigheter i grupp: Viss effekt har observerats vad gäller social kommunikation och språkanvändning. Dock endast kortsiktiga effekter (de långsiktiga har inte utvärderats) och svårigheter att generalisera till vardagen. (gruppintervention). Datorbaserad träning av sociala färdigheter inkl. emotionsigenkänning: Viss effekt har observerats vad gäller att uppmärksamma och tyda ansiktsuttryck, ansiktsigenkänning och social förmåga. Ett problem här är att man inte vet om det generaliseras till vardagen. (individuell intervention). Psykologiska/psykoterapeutiska insatser baserade på KBT: Visst stöd för effekt på kärnsymtom och ilska. (individuell intervention). 3

4 TEACCH: Visst stöd för TEACCH influerad träning jämfört med andra insatser vad gäller adaptiv funktion, motorik, öga hand koordination och kognitiv förmåga. (individuell intervention). PECS: enligt riktlinjerna finns bristande stöd för bestående effekter av PECS, dock effekter på kort sikt vad gäller antal ord som barnet klarar. (Gäller primärt personer med långfungerande AST). Från en Cochrane rapport inkluderande 5 RCT studier förstärks stödet för social färdighetsträning i grupp (tabell 2). att det finns viss evidens för att sociala färdighetsträningsgrupper förbättrar den generella sociala förmågan och kvaliteten i vänskapsrelationer. Således verkar det som att social färdighetsträning i grupp är den mest evidensbaserade metoden för målgruppen barn med AST utan utvecklingsstörning mellan 7 12 år. EBH gruppen vet utifrån kontakter med intresseorganisationer att det finns önskemål om individuella insatser i samtliga åldersgrupper. Rekommendationer Det finns evidens för att social färdighetsträning i grupp (enligt systematiska manualbaserade metoder) bör implementeras i Habilitering och Hälsa. Andra metoder bör utvärderas på individnivå i klinisk verksamhet. Vad betyder detta för Habilitering och Hälsa Evidensgruppen har arbetat framförallt med att sammanställa evidensen från vetenskapliga studier. För att relatera till Habiliteringens verksamhet måste följande frågor ytterligare diskuteras. 1. Hur arbetar man i H & H med manualbaserade metoder för social färdighetsträning? 2. Vilka andra insatser görs inom H & H som inte nämnts i denna rapport? 3. Vad är viktigt ur brukarens (inkl. närstående) perspektiv, behov, värden och mål? 4. Bör det startas forskningsprojekt inom detta område? Bilagor: Tabell 1-2 Tillgänglig information från varje nivå är beskriven i en bilaga. Informationen i de olika bilagorna varierar. För kliniska riktlinjer anges om riktlinjerna bygger på vetenskaplig evidens finns eller ej. För översiktsartiklar och metaanalyser anges metodologisk kvalitet. Viktiga referenser är angivna. 4

5 Tabell 1. Sammanställningstabell för kliniska riktlinjer, vårdprogram och habiliteringsprogram. Kliniska riktlinjer/ vårdpro gram/habiliterings Land Behandlingsmetod /Interventioner Kommentarer -program (webbadress) SBU-rapport: Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumstörni ng Obs. Slutversionen har inte publicerats. Effective Health Care USA Program: Therapies for Children with Autism Spectrum Disorders ctivehealthcare.ahrq.g ov National Rehabilitation Japan Center o.jp/ddis Habiliteringsprogram för barn och ungdomar med autism a.se/hab Dalarna 2012 SBU-rapport: Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumstörning Obs. Slutversionen har inte publicerats. Effective Health Care Program: Therapies for Children with Autism Spectrum Disorders Kommunala insatser (daglig verksamhet) Stöd i arbetet Föräldrautbildning Individuella habiliteringsinsatser riktade till alla åldrar -Information, råd samt stöd till föräldrar och nätverket i syfte att stimulera barnets/ungdomens utveckling -Råd angående bemötande, förhållningssätt och struktur i vardagen -Insatser riktade till att stimulera utvecklingen av kommunikation och socialt samspel, motorik samt självständighet i vardagssituationer -Stödsamtal USA Inga vetenskapliga utvärderingar görs i riktlinjerna. Slutsats: få utvärderingar och studierna är av bristande vetenskaplig kvalitet. Dock inga egna utvärderingar inom ramen för riktlinjerna. Beskrivning av klinisk erfarenhet. 5

6 Regionalt vårdprogram utredning autismspektrumtillstå nd- Psykiatri Skåne Skåne ane.se/sv/webbplatse r/hh/professionen/h 2012 abiliteringsprogramfor-barn-ochungdomar/autism/ha biliteringsinsatser/ Riktlinjer till Stöd för bedömning och behandling - BUP Stockholm ww.bup.se/sv/utveckl ingsarbete/publicerat/ Riktlinjer-till-stodfor-bedomning-ochbehandling/ Stockholm 2012 Insatser riktade till åldrarna 7-18 år -Stödinsatser vad gäller barnets/ungdomens självständighets- och identitetsutveckling -Information om funktionshindret -Insatser riktade mot beteendeproblem -Rådgivning kring fritidsaktiviteter - Insatser riktade mot skolan och förberedelser inför vuxenlivet -Insatser riktade mot överföringen till vuxenhabiliteringen Fokus för insatser -Kognition -Socialt samspel och lek -Kommunikation -Vardagsfärdigheter -Problembetenden Insatser -Insatser riktade till familj och nätverk -Kunskapsöverföring till skola -Samarbete med skola - Hjälpmedel i vardagen -Motorisk träning - Bostadsanpassning -Vårdbidrag -LSSkorttidsavlastning -Habiliteringsplanering med mål Vetenskapligt stöd för god effekt -Tillämpad beteendeanalys (TBA/Lovaas) -Tidiga intensiva beteendeinriktade insatser (EIBI) (obs. för yngre) Vetenskapligt stöd för lovande effekt Saknas fullständiga vetenskapliga -TEACCH utvärderingar enligt BUP, dock har inga -KBT i samarbete med förälder (t ex vid ångest eller egna utvärderingar gjorts. problembeteenden) -PECS Metoder med stöd i beprövad erfarenhet -Neurofeedback -Talterapi (VOCA) -Social- Kommunikation, Emotionell Reglering och Transaktionellt Stöd (SCERTS) -Utvecklingsbaserad relations- och 6

7 Habiliteringsprogram för barn och ungdomar med autism och Aspergers syndrom - Uppsala län Uppsala bal/hoh/bov/doku 2012 ment/habprogram/pr ogram%20barn/aut _%20BARN_HT12.p df National Institution för health and Clinical Excellence (NICE) rg.uk England 2011 samspelsmodell (DIR/ Floortime) - Beröringsterapi/massage Förebyggande insatser -Information om funktionsnedsättningen -Öppet utbud av utbildningar och grupper -Lotsning till rätt insatser Generella insatser -Bedömningssamtal och kartläggning Introduktion till habiliteringen -Katalogutbud med kurser -Individuell habiliteringsplan -Samordning och samverkan Riktade insatser -Kompletterande utredning för diagnos -Nätverksbaserade arbetssätt -Handledning och konsultation -Grupper och kurser utifrån funktionsnedsättning och behovsområden Insatser utifrån specifika behov -Individuell behandling och träning Individuell information om stödinsatser till föräldrar, vårdgivare, samt barn och unga med autism. Inga vetenskapliga utvärderingar gjorts inom ramen för riktlinjerna. Ger mestadels riktlinjer kring utredningsprocessen och endast lite och översiktligt kring interventioner och övriga insatser Regionalt vårdprogram, Stockholm ww.vardsamordning.s Stockholm ll.se/global/vardsam 2010 ordning/dokument/p ublikationer/vardpro gram/rv_adhd_we Särskola vid samtidig utvecklingsstörning Pedagogiskt anpassad skolgång vid normal begåvning Råd och stöd till föräldrar (t ex föräldraundervisning) Information till personal i barnets närmiljö Avgränsade behandlingsinsatser (t ex kommunikationsträning) Kognitivt stöd och hjälpmedel (t ex tydliggörande strategier såsom bildschema och sociala berättelser) Specialisttandvård Inga vetenskapliga utvärderingar gjorts inom ramen för vårdprogrammet, (osystematisk sammanställning). 7

8 bbversion.pdf Habiliteringsprogram för barn och ungdomar med autism och Aspergers syndrom Västra Götlandsregionen ht tp:// /upload/hoh/hab/ha biliteringesprogram/h abiliteringsprogram% 20f%C3%B6r%20bar n%20och%20ungdom ar%20med%20diagno serna%20autism,%20 autismliknande%20til lst%c3%a5nd%20oc h%20asperger%20sy ndrom.pdf Västra Götaland 2010 (kostnadsfri) Barnpsykiatri (psykologisk behandling vid samsjuklighet såsom ångest och depression) Habiliteringsåtgärder individuellt 7-16/18 år -Stöd och uppföljning i samarbete med föräldrar och viktiga personer i barnets nätverk -Dialog kring fritidsaktiviteter -Samtal med barnet/ungdomen om funktionsnedsättningen -Strategier för hur svårigheter kan hanteras och kompenseras. -Stöd till barnet/ungdomen i identitetsutveckligen -Handledning till familj och nätverk -Stöd och krissamtal med barnet/ungdomen/familjen - Förberedelse inför vuxenlivet; information om Vuxenhabiliteringen Habiliteringsåtgärder i grupp -Grupper för barn och ungdom - Utbildningar för föräldrar och andra i barnets nätverk -Samtalsgrupper för föräldrar (tillfälle till erfarenhets- och kunskapsutbyte) -Syskongrupper Inga vetenskapliga utvärderingar gjorts inom ramen för riktlinjerna. Vårdprogram för barn och ungdomar med autismspektrumtillstå nd Östergötland o.se/pages/100983/v %C3%A5rdprogram %20f%C3%B6r%20b arn%20och%20ungdo mar%20med%20autis mspektrumtillst%c3 %A5nd.pdf Öster-götland 2010 Mål för behandlingsinsatser -Ge barnet kunskap om sig själv och sitt funktionshinder -Ta tillvara på barnet/ungdomens styrkor, förmågor och intressen -Förstå och ta hänsyn till barnets svårigheter -Bevara och utveckla barnets självförtroende -Anpassa vardagsmiljön på ett ändamålsenligt sätt Reducera funktionshindret genom träning av funktioner, beteendeterapi och medicinering -Förstärk/belöna rätt beteende, undvik felinlärning -Ge föräldrar och personer i närmiljön den kunskap och kompetens som behövs för att stödja barnet/ungdomen på bästa sätt Inga vetenskapliga utvärderingar gjorts inom ramen för riktlinjerna. 8

9 -Samverka med andra myndigheter, ex. kommun och försäkringskassa Huvudområden vid behandling är 1) kognition, 2) socialt samspel, 3) kommunikation och 4) beteende Kognitiva, sociala och kommunikativa insatser -SAM-TAL vad betyder det? -ERICA- metoden -Gruppverksamhet -Kognitiv Affektiv Träning (KAT-kittet) -Musikterapi Sociala och kommunikativa insatser -Life skills and Education for students with Autism and other Pervasive behavioral challenges (LEAP) -Relation play Kognitiva och kommunikativa insatser Hjälpmedel (t ex dator, bildschema, almanacka, timstock) Kognitiva insatser Arbetsminnesträning (t ex Robomemo) Kommunikativa insatser -Språkträning -Teckenkommunikation (AKK) Beteendeinriktade insatser -Aggression Replacement Training (ART) -Belöningssystem (Token-economy) -Collaborative problem solving -Föräldrautbildning (t ex De otroliga åren) -Sociala berättelser Motorisk träning 9

10 Grov- och finmotorik Kroppsuppfattning Perception och koordination Behandling och träning i samarbete med familjen Aggression Replacement Training (ART) Collaborative problem solving Föräldrautbildning (t ex De otroliga åren) COmmunity Parent Education (COPE) More Than Word (MTW) Sociala berättelser Tillämpad beteendeanalys (TBA) Teckenkommunikatio Treatment and Education of Autistic och Communication handicapped Children (TEACCH) 10

11 Tabell 2. Sammanställningstabell för Cochrane review. Interventio n Metaanalys/över Antal Studiedesig siktsartikel Utfallsmått studier Antal n (författare,år) deltagare Sammanfattnin g av resultat Metodologisk kvalité av översiktsartikel (antal ja av 11 AMSTAR poäng Kommentarer Reichow,Steiner,& Volkmar,2012 Cochrane review 1)Laugeson2009 2)Frankel )Koening )Lopata ) Solomon 2004 Social färdighetsträning RCT-studier -Social kompetens- Social kommunikation -Emotionsigenkänning- Vänskapsrelationer -Ensamhet - Depression hos barnet -Depression hos modern Studierna indikerar att det 4 1)2)3)4) finns viss evident studier 17 1 studie 4) för att social 34 2 studier 4)5) färdighetstränings 54 2 studier 1)2) grupper förbättrar LÅG studie 2) den generella 68 1 studie 5) sociala förmågan 18 1 studie 5) och kvaliteten i 18 vänskapsrelationer. Studierna är generellt av låg vetenskaplig kvalitet. Det finns dock sammantaget visst vetenskapligt stöd för att social färdighetsträningsgrupper förbättrar generell social förmåga och kvaliteten i vänskapsrelationer. 11

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Downs syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994. 1 Rekommendationer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994. 1 Rekommendationer Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 1 Rekommendationer Gunilla Bromark Tina Granat Nils Haglund Eva Sjöholm-Lif Eric

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

Christina Edward Planeringschef

Christina Edward Planeringschef Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-10-27 Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/23 Att inleda en process för att lära från landstinget i Sörmlands erfarenheter

Läs mer

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd

Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Definition och beskrivning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism och utvecklingsstörda med autismliknande tillstånd Insatser vid problemskapande beteenden omfattar habiliterande

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Neuropsykiatriska utredningar med barn i förskoleåldern. Emma Högberg Leg psykolog Psykologkliniken Karolinska universitetssjukhuset

Neuropsykiatriska utredningar med barn i förskoleåldern. Emma Högberg Leg psykolog Psykologkliniken Karolinska universitetssjukhuset Neuropsykiatriska utredningar med barn i förskoleåldern Emma Högberg Leg psykolog Psykologkliniken Karolinska universitetssjukhuset Innehåll När och varför ska vi utreda? Vad kan vi utreda? Vad behöver

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006

Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Policy för specialistområdet habilitering i Sverige Maj 2006 Reviderat: 2009-09-22 2014-03-13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund till dokumentet... 3 Definitioner... 3 ICF och funktionshinderbegreppet...

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Baskurs 2015-10-23 Innehåll Ansvarsområde, Samarbete EBP Evidensbaserad praktik Ny benämning i DSM-5 Psykologisk och psykosocial behandling

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

Sammanställning av evidens för interventioner som involverar närstående till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd

Sammanställning av evidens för interventioner som involverar närstående till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd 1 Sammanställning av evidens för interventioner som involverar närstående till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd Tatja Hirvikoski Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Evidensrapport

Läs mer

Svar till Föreningen Sveriges habiliteringschefer angående SBUrapporten Autismspektrumtillstånd

Svar till Föreningen Sveriges habiliteringschefer angående SBUrapporten Autismspektrumtillstånd 1 (5) Datum 2013-09-18 Svar till Föreningen Sveriges habiliteringschefer angående SBUrapporten Autismspektrumtillstånd Tack för era kommentarer. Vi skulle först och främst vilja klargöra att SBU inte ger

Läs mer

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef habrehab Ärendenr HSN 2014/533 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliteringen Gotland Sammanfattning Utredning

Läs mer

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2011-03-18 Nf 451/2010 Regionförbundet Örebro Utvärderingsverkstad 2010 2011 Kursort: Örebro Utvärdering av VISA som arbetssätt Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Handledare: Kerstin Färm,

Läs mer

Dagens innehåll. Om grundläggande kommunikation. Symptomtriaden (Wings triad) Autism (ASD) enligt DSM-5. Vad är kommunikation?

Dagens innehåll. Om grundläggande kommunikation. Symptomtriaden (Wings triad) Autism (ASD) enligt DSM-5. Vad är kommunikation? Om grundläggande kommunikation En introduktion till begäraträning Forum Funktionshinder, 21 september 2016 Dagens innehåll Autism och kommunikation Motivation och kommunikation Begäraträning med tal Begäraträning

Läs mer

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida

* OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida * OBS! Faktablad som inte ingår i denna lista skrivs ut från infotekets webbsida FAKTABLA Beställa Antal ex Adhd / add Vad är adhd/add? - lättläst Vad är adhd/add? Flickor och kvinnor med adhd/add Adhd/add

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

2015-10-23 Handlingsprogram för barn och ungdomar 0 18 år, med Asperger syndrom och/eller högfungerande autism inom Västerbottens läns landsting

2015-10-23 Handlingsprogram för barn och ungdomar 0 18 år, med Asperger syndrom och/eller högfungerande autism inom Västerbottens läns landsting VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING Habiliteringscentrum, Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomspsykiatriska länskliniken 1 2015-10-23 Handlingsprogram för barn och ungdomar 0 18 år, med Asperger syndrom

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Urval God Vård Vuxna med autism

Urval God Vård Vuxna med autism Urval God Vård Vuxna med autism 16 april 2015 Carina Folkesson Indikatorer på God Vård Kunskapsbaserad Ändamålsenlig ger önskad effekt Kvalitetsindikator grupp Syftet: Att ta fram indikatorer utifrån EBH

Läs mer

TAKK. Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Jenny Lönnberg Helena Säre

TAKK. Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Jenny Lönnberg Helena Säre Kort rapport Nr 1/2010 Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK Jenny Lönnberg Helena Säre Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning.

Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Mina Goda Vanor kurs om livsstilsförändring för personer med funktionsnedsättning. Susanne Karlsson Stina Frank Karin Karkiainen Psykolog Fysioterapeut Arbetsterapeut Habiliteringen för barn och vuxna

Läs mer

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Linköping 22 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson, Johanna Björk och Team Botkyrka www.attention-utbildning.se 1 Dagens program 9.30 11.00 NPF aktuell

Läs mer

Uppföljning av längd och viktmätningar av personer med cerebral pares GMFCS III-V vid barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län.

Uppföljning av längd och viktmätningar av personer med cerebral pares GMFCS III-V vid barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län. Uppföljning av längd och viktmätningar av personer med cerebral pares GMFCS III-V vid barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län. Johan Aronsson, överläkare Habiliteringscentrum Länssjukhuset Ryhov,

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser till vuxna personer med autismspektrumtillstånd?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser till vuxna personer med autismspektrumtillstånd? Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser till vuxna personer med autismspektrumtillstånd? Gunilla Bromark Enhetschef/psykolog och specialist i pedagogisk psykologi Samordnare för habiliteringens

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro

Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro Luleå 12 februari 2014 Föreläsare: Miriam Lindström och Marie Adolfsson www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Hur kan vi förändra förhållningssätt och undervisningsformer för att nå alla elever i deras väg mot en högre måluppfyllelse? Vi lyfter fram

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:55 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet

Läs mer

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet. Hej! Vi har glädjen att berätta att du blivit antagen till kursen Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7.5h, kurskod: PS062G, anmälningskod: P4081. Varmt

Läs mer

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog 10.45-11.25 Autism/Aspergers syndrom Vilka diagnoser ingår i autismspektrumet? Vilka kriterier

Läs mer

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem VUB Skåne nätverksarbete för förbättrad hälsa hos vuxna med utvecklingsstörning Lena Nylander 1,4 Helene Ahnlund 1,2, Maria Larsson 1,2, Gunnar Sandström 1,3 och Anders Elmkvist 1 1 VUB-teamet, Region

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895 Dnr: 2011 -OB-17 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 -OB-17 * 028 Motion

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Projektledare, Vägar till jobb ingela.halvarsson@attention-riks.se 1 Mina erfarenheter Möten med människor Möten med kommuner/myndigheter Möten

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Aspergers syndrom - en introduktion. Historik. Diagnos 2016-01-28. Presentation. Historik. Historik. Jill Carlberg Söderlund

Aspergers syndrom - en introduktion. Historik. Diagnos 2016-01-28. Presentation. Historik. Historik. Jill Carlberg Söderlund Aspergers syndrom - en introduktion JILL CARLBERG SÖDERLUND SVENOLOF DAHLGREN Presentation Jill Carlberg Söderlund Föreläsare, egen företagare, utbildare inom autismspektrum, egen autismdiagnos SvenOlof

Läs mer

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare.

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare. Förvaltningschefer (eller motsvarande) i sjulän inbjuder till Dialogseminarium kring EBH rapporterna om ledrörlighet och om smärta Tid: 13 juni 2014 kl. 9:30 15.00 Plats: Hälsa och habilitering, Kungsgärdets

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam Nuläge Skolan erbjuder stöd inför ungdomarnas transition men stödet upphör i samband med skolavslutning Jobbtorget erbjuder arbetsmarknadsinriktat

Läs mer

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Jönköping 2016-02-04 /Elisabeth Fernell Gillbergscentrum, GU och Barnneuropsykiatriska kliniken elisabeth.fernell@gnc.gu.se

Läs mer

2012-06-20. Vad är fritid? Göra vad jag vill. Vad är en funktionsnedsättning?

2012-06-20. Vad är fritid? Göra vad jag vill. Vad är en funktionsnedsättning? Vad är fritid? Göra vad jag vill Fritid är den tid då jag är fri jag kan göra det jag tycker om och jag kan välja bland allt som jag vill göra då är jag lugn Fritid kan vara när som helst när jag är ledig

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är

Läs mer

Vad säger detta oss? Det allvarligaste. Ett självständigt Liv (ESL) Vid schizofreni:

Vad säger detta oss? Det allvarligaste. Ett självständigt Liv (ESL) Vid schizofreni: Vid schizofreni: Det allvarligaste Ingen forskning tyder på återhämtning av kognition vare sig på lång eller kort sikt! Ett självständigt Liv (ESL) SBU (2012) Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet

Läs mer

Insatser vid Autismspektrum tillstånd Hur vet man vad som är rätt. Göteborg 2012-03-29 Eva Nordin-Olson eva.nordin-olsson@ltdalarna.

Insatser vid Autismspektrum tillstånd Hur vet man vad som är rätt. Göteborg 2012-03-29 Eva Nordin-Olson eva.nordin-olsson@ltdalarna. Insatser vid Autismspektrum tillstånd Hur vet man vad som är rätt Göteborg 2012-03-29 Eva Nordin-Olson eva.nordin-olsson@ltdalarna.se Historik 1950-60 talet mytbildning 1970-talet ideologiska spänningsfält

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

ESSENCE Psykologutredning av förskolebarn

ESSENCE Psykologutredning av förskolebarn ESSENCE Psykologutredning av förskolebarn 26/8 2014 Bibbi Hagberg Leg psykolog, specialist i neuropsykologi, PhD Gillbergcentrum, BNK Göteborg Neuropsykologisk utredning av förskolebarn Tidig utredning

Läs mer

ADHD hos vuxna. Screening, utredning, och behandling. Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare

ADHD hos vuxna. Screening, utredning, och behandling. Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare ADHD hos vuxna Screening, utredning, och behandling Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare Agenda Upptäckt, vad ska vi leta efter? När skall man utreda? Specialistpsykiatrin uppdrag.

Läs mer

Vuxenhabiliteringen och psykiatrin hur och varför samarbeta?

Vuxenhabiliteringen och psykiatrin hur och varför samarbeta? Vuxenhabiliteringen och psykiatrin hur och varför samarbeta? SPK Stockholm 18 mars 2016 Lena Nylander, läkare, vuxenpsykiatri Helene Ahnlund, logoped, vuxenhabilitering Region Skåne Vuxenhabiliteringens

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Yttrande över motion från Carina Lindberg (v) m fl HS 2006/0015, motion

Yttrande över motion från Carina Lindberg (v) m fl HS 2006/0015, motion YTTRANDE 1(4) Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över motion från Carina Lindberg (v) m fl HS 2006/0015, motion Carina Lindberg (v) m fl har i motion till kommunfullmäktige i Gotlands kommun föreslagit

Läs mer

Elever med autismspektrum störning.

Elever med autismspektrum störning. Elever med autismspektrum störning. Nu kommer elever med endast autismspektrum störning diagnos till den vanliga grundskolan, vad bör vi tänka på? Ann Johansson Umeå universitet / Barn och ungdomspsykiatri

Läs mer

Delkurs 1: Den teoretiska förståelsen av autism, pedagogiskt arbetssätt och kommunikation. 15 högskolepoäng

Delkurs 1: Den teoretiska förståelsen av autism, pedagogiskt arbetssätt och kommunikation. 15 högskolepoäng 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Autismspektrum I, 30 högskolepoäng Autistic Spectrum, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Johan Aronson, neuropediatriker Ulrika Krig, barnsjuksköterska Lena Pettersson, barnsjuksköterska Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Läs mer

Utbildningar i NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. våren 2016

Utbildningar i NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. våren 2016 Utbildningar i NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar våren 2016 1 Attention utbildningar Våren 2016 Grundkurs om NPF...3 11/2 Stockholm 1/3 Umeå 12/4 Lindesberg Fördjupningskurs NPF...4 15/3 Göteborg

Läs mer

Vår grundsyn. Rektorsområde skolor för elever med autism Kirseberg SDF Malmö Stad. grundbultar

Vår grundsyn. Rektorsområde skolor för elever med autism Kirseberg SDF Malmö Stad. grundbultar Rektorsområde skolor för elever med autism Kirseberg SDF Malmö Stad 2009 10 09 Vår grundsyn Utgångspunkter Vi utgår från att autismspektrum är en funktionsnedsättning som har biologiska orsaker. En persons

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 10 april 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Håkan Nyman Dr Med, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi Karolinska institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Bilaga till skrivelse 2015-09-30 Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 BUP Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Daglig rökning i 6 månader eller regelbundet i 2 år

Daglig rökning i 6 månader eller regelbundet i 2 år Christer Åkerlund Vilka kort- och långsiktiga behandlingsinsatser skall erbjudas och av vem? Hur ser evidensen ut för olika behandlingsmodeller. Hur fungerar haschavvänjningsprogrammet, HAP? Hur kan samarbetet

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Early Intervention Institute. Här formas det framtida stödet för barn med funktionsnedsättningar. i Ryssland

Early Intervention Institute. Här formas det framtida stödet för barn med funktionsnedsättningar. i Ryssland Early Intervention Institute Här formas det framtida stödet för barn med funktionsnedsättningar i Ryssland Uppbyggnad av hjälpmedelsverksamhet och habilitering för barn på Early Intervention Institute

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Definition samsjuklighet Patienter (klienter) med psykisk störning och beroende eller missbruk Nationella

Läs mer

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS Björn Kadesjö, ö.. l. Målgrupper Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer, dvs med Autismspektrumtillstånd ADHD, DAMP

Läs mer

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books Monica Eriksson Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder brain books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se Monica Eriksson och Brain

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsats

SBU:s sammanfattning och slutsats SBU:s sammanfattning och slutsats SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsats Rapporten sammanställer

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola.

Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Visby 2009-02-06 ARBETSGÅNG vid Neuropsykiatrisk frågeställning inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Elevhälsan Gotlands Kommun 1 Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska

Läs mer

PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, FÖRSKOLA

PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, FÖRSKOLA 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, FÖRSKOLA En pedagogisk och social bedömning för barn i förskolan skrivs när man vill hitta orsaker och förklaringar till svårigheter som barnet har i samspel och

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

E-stöd inom ATS- (Alkohol, Tobak, Spel) området

E-stöd inom ATS- (Alkohol, Tobak, Spel) området 1 E-stöd inom ATS- (Alkohol, Tobak, Spel) området Anna-Karin Danielsson, PhD Centrum för epidemiologi & samhällsmedicin, CES Stockholms läns landsting anna-karin.danielsson@sll.se 2 E-stöd = Internet &

Läs mer

2015-02-23 Ks 73/2015

2015-02-23 Ks 73/2015 2015-02-23 Ks 73/2015 NP-samverkan Social investering i samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade, Gymnasieförvaltningen, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer