Rektorsutbildningen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektorsutbildningen 2015"

Transkript

1 Rektorsutbildningen 2015

2 Litteratur för rektorsutbildningen Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning. Rektorsutbildningen är ett av våra nyaste utgivningsområden. I denna folder hittar du ett urval av aktuell kurslitteratur för både blivande och verksamma rektorer och skolledare. På gleerups.se finns fler titlar inom området. Där kan du även titta på smakprov eller beställa utvärderingsexemplar. Rektorn, skolchefen och resultaten Lars Svedberg (red.) 244 s, 2014 I dagens skola läggs allt starkare betoning på mätande och resultat. Att rektors ledarskap har stor betydelse för skolans framgång är välbekant. Rektor är alltså viktig för skolan och dess resultat, men vem är viktig för rektor? Den här antologin bygger på ett forskningsprojekt om hur rektorer och skol chefer manövrerar mellan professionella och politiska intressen. Förändringar i styrsystemet och i den rådande resultatdiskursen har skapat en osäkerhet kring vad som avses med en framgångsrik skola, hur den ska utformas och vad olika aktörer bör företa sig. Här visas inte bara hur resultat diskursen vunnit terräng på bekostnad av demokratidiskursen, utan också hur demokratidiskursen tonats ner och förskjutits mot en mer begränsande omsorgsdiskurs. Rektorn, skolchefen och resultaten :- Ledarskap i centrum Monika Törnsén (red.), Helene Ärlestig (red.) 236 s, 2014 Den här boken sätter ledarskapet i centrum genom att utifrån praktik, policy, teori och forskning belysa förskolechefers och rektorers roll och ledarskap i olika situationer. Boken ger uppslag och underlag till samtal om olika sorters ledarskap och hur det ledarskapet kan möjliggöra eller begränsa vad som sker i förskolan och skolan. Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy Elisabet Nihlfors (red.), Olof Johansson (red.) 252 s, 2014 Skolledaren befinner sig i skärningspunkten mellan nationell policy och lokala genomförandestrukturer. I denna antologi problema tiseras och analyseras data från totalundersökningar genomförda bland förskole chefer och rektorer om hur de ser på sina förutsättningar att utöva yrket i denna skärningspunkt. Skolledarnas handlingsutrymme, över- och underpresterande skolor, vetenskaplig grund och professionella normer diskuteras. Ledarskap i centrum :- Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy :-

3 Att leda mot skolans mål Lars Svedberg (red.), Olof Johansson (red.) 300 s, 2013 Forskning visar att förskolechefer och rektorer är viktiga för verksamhetens välbefinnande och framgång. Att leda mot skolans mål belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar, målstyrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans kontext och övergripande skeenden. Del två belyser ledarskapsfrågor. I bokens avslutande del ger författarna olika ledarperspektiv på skolans praktik. Att leda mot skolans mål :- Förskolechefen en viktig länk i utbildningskedjan Elisabeth Nihlfors, Olof Johansson, Linda Jervik Steen 80 s, 2015 Boken bygger på omfattande empiri från två nationella undersökningar gjorda Resultaten av undersökningarna visar att förskolecheferna har höga krav på sig själva. Redovisningarna i denna bok ger en intressant bild av hur förskolechefer upplever sitt uppdrag och förutsättningarna för att genomföra det. Jämförelser görs i flera fall med rektorernas uppfattningar, vilket gör det möjligt att diskutera likheter och skillnader i skolledarnas arbete. Förskolechefen en viktig länk i utbildningskedjan :- Praktiknära skolutveckling Björn Sandström 208 s, 2014 Skolans styrdokument uttrycker tydligt kravet på skolan att arbeta på ett sätt som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Relationen mellan forskningens teorier och skolvardagens svårfångade och mångtydiga praktik är den här bokens huvudfokus där praktiken är utgångspunkten. Boken följer en skola som får en ny rektor och hur hon skaffar sig en bild av hur skolan fungerar. Vi får också en inblick i hur skolans organisationsprocesser kan förstås och bli verktyg för utveckling. Praktiknära skolutveckling :- Skolan och det kommunala huvudmannaskapet Maria Jarl 172 s, 2012 Kommuner får ofta kritik för hur de styr skolan, till exempel för att skolpolitiker detaljstyr verksamheten eller för att förvaltningen endast tar ekonomisk hänsyn. I debatten ställs inte sällan krav på ett återförstatligande. Men finns det någon grund för den här typen av kritik? Författaren undersöker hur två kommuner hanterar uppdraget som huvud man. I syfte att nå en ökad kunskap om, och förståelse för, hur kommunerna styr skolan intervjuas en rad skolpolitiker, rektorer och tjänstemän. Juridik i professionellt lärarskap Marco Nilsson 164 s, 2:a uppl, 2013 Boken sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Områden som behandlas är bl a myndighetsutövning, offentlighet och sekretess, ordningsregler, kameraövervakning, fotografering, diskriminering, anmälan till socialen, tvångsåtgärder och upphovsrätten. Även det multikulturella samhällets betydelse för skolan diskuteras samt hur skolpersonal kan handskas med mobbning och rasism. Skolan och det kommunala huvudmannaskapet :- Juridik i professionellt lärarskap :-

4 Skolan som politisk organisation Maria Jarl (red.), Jon Pierre (red.) 216 s, 2:a uppl, 2012 Ny upplaga Skola i normer Lena Martinsson (red.), Eva Reimers (red.) 224 s, 2:a uppl, 2014 Styrningen av skolan sker i ett spänningsfält mellan stat och kommun, och mellan politiker och de som arbetar i skolan. De statliga politiska målen är ofta svåra att tolka och genomföra i den kommunala skolmiljön, där lärare och rektorer har professionella uppfattningar om vad som kännetecknar en god skola. Resultatet blir därmed att lokala och varierande praktiker och rutiner utvecklas för att lärarna ska ha riktlinjer för sitt vardagliga arbete och för att de ska veta hur olika situationer bör hanteras. Boken granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. I denna nya upplaga har perspektiven vidgats och normbegreppet används för att belysa fler aspekter av hur normer verkar. Förutom normer om genus, ålder och sexualitet, diskuterar författarna på ett tydligare sätt också etnicitet och klass. Boken belyser detta genom historiska tillbakablickar och framåtblickande diskussioner. Skolan som politisk organisation :- Skola i normer :- Utbildning, demokrati, medborgarskap Magnus Dahlstedt, Maria Olson 152 s, 2013 Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan handlar också om att forma morgondagens medborgare. Med utgångspunkt i efterkrigstidens Sverige visar författarna genom nedslag vid fyra olika tidpunkter hur medborgarfostran har tagit form och förändrats över tid. Boken bidrar inte bara med kunskaper om det förflutna utan även, och framför allt, till en ökad förståelse av samtiden och av de värden och vägval som pedagoger står inför när det gäller att fostra medborgare i det nya millenniet. Lärare i den uppkopplade skolan Annika Lantz-Andersson (red.), Roger Säljö (red.) 256 s, 2014 I boken presenterar en rad forskare studier kring digitala medier och lärande. Utgångspunkten är att digitala medier har en given plats i skola och undervisning. Användningen av digitala medier innebär ett avgörande språng in i nya sätt att läsa, skriva, räkna, lära sig språk och umgås med information. I de olika kapitlen diskuteras hur kunskapssynen och därmed lärarrollen behöver förändras för att få ut det man vill av aktiviteter som bygger på användning av digitala medier. Utbildning, demokrati, medborgarskap :- Lärare i den uppkopplade skolan :- Konflikthantering i arbetslivet förstå, hantera, förebygg Thomas Jordan 192 s, 2014 Ledarskapets psykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller, Lene Tanggaard 200 s, 2014 Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Men konflikter är inte bara problem. En konstruktiv hantering av konflikter kan leda till att organisationen utvecklas. Den här boken ger redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. Författaren behandlar teman som konfliktkunskap, självinsikt, ansatser för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur. I en alltmer komplex och globaliserad värld ställs nya krav på organisationer och ledarskapet i dem. Ambitionen med den här boken är att visa hur ledarskap kan ses som ett socialt fenomen. Författarna ser ledarskap som uppgifter och processer, som rör en rad olika personer i organisationen med eller utan ett formellt ansvar som ledare. I boken berörs centrala teman som ledarskap och kreativitet, att leda förändring, att motivera medarbetare, att skapa trivsel och hantera konflikter samt ledarskapsutveckling. Konflikthantering i arbetslivet :- Ledarskapets psykologi :-

5 Reflektionshandboken för pedagoger Kristin Bie 124 s, 2014 Reflektionshandboken för pedagoger är framtagen med särskilt fokus på läraren och lärarorienterad reflektion. Boken fungerar som ett stöd i att medvetandegöra hur man arbetar som pedagog. Den klargör hur reflektionsprocessen konkret kan användas i skolans verksamhet samt för den enskilda lärarens professionsutveckling. Boken behöver inte läsas från pärm till pärm, utan fungerar som en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd din yrkesverksamhet. Praktiskt fickformat på boken, 10,5x16 cm Ny upplaga Introduktion till samhällsvetenskaplig analys Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson 208 s, 2:a uppl, 2014 Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna och stilla sin nyfikenhet måste man veta hur man ska gå tillväga. I den här boken beskrivs och förklaras det vetenskapliga hantverk som krävs för att man ska nå underbyggd kunskap om vårt samhälle. Denna metodbok utmärker sig dels genom att betona tolkningsarbetet som tar vid efter insamling av data och dels genom att avdramatisera skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ analys. Denna andra upplaga har datainsamlingsmetoder tillkommit, texten har uppdaterats och delvis strukturerats om. Reflektionshandboken för pedagoger :- Introduktion till samhällsvetenskaplig analys :- Ny upplaga Skrivboken Siv Strömquist 272 s, 7:e uppl, 2014 Framgångsrik retorik Barbro Fällman 112 s, 2008 Den sjunde upplagan av Skrivboken har i sin helhet anpassats till de senaste årens utveckling på språkets och skrivandets område. Regler och rekommendationer tar nu fasta även på digital publicering. Kapitlet om interpunktion har utökats och bland pronomenalternativen under rubriken Välj könsneutralt finns nu också nybildningen hen. Skrivboken vänder sig till alla som vill skriva bra och bättre. I denna bok får du som skolledare, arbetslagsledare eller medarbetare i ledningsteam möjlighet att lyckas i konsten att övertyga och påverka. Du får grundläggande kunskaper i allt från att tala övertygande och med känsla, till att analysera konflikter och kroppsspråk. Boken innehåller exempel och övningar som utgår från möjliga scenarion för dig i skolans ledning. Skrivboken :- Framgångsrik retorik :- Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se och få exklusiva erbjudanden om kostnadsfria utvärderingsexemplar inom ditt område. På gleerups.se hittar du fler titlar inom området samt smakprov av alla våra böcker.

6 Kontakta oss gärna! Vill du veta mer om någon bok eller beställa utvärderingsexemplar? Vill du diskutera någonting inom området, eller har du själv en bokidé? Gleerups Kundservice Telefon: E-post: Titta på smakprov av böckerna, beställ utvärderingsexemplar och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se Carin Laurin Förläggare rektorsutbildningen Telefon: E-post: Alla priser är exkl. moms och gäller t o m 31 oktober P = preliminärt pris. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.

Vård och omvårdnad 2015

Vård och omvårdnad 2015 Vård och omvårdnad 2015 Litteratur inom vård och omvårdnad Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG

SNS UTBILDNINGSKOMMISSION. Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Rektor en stark länk i styrningen av skolan ELISABET NIHLFORS & OLOF JOHANSSON SNS FÖRLAG Rektor en stark länk i styrningen av skolan elisabet nihlfors och olof johansson sns

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Examensarbete 15 hp Inom Pedagogik 91-120 hp Handledare Christian

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer