Vård och omvårdnad 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård och omvårdnad 2015"

Transkript

1 Vård och omvårdnad 2015

2 Litteratur inom vård och omvårdnad Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom utgivning för högskola och universitet. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning. Hos oss hittar du ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för vårdutbildningar. I denna folder hittar du ett mindre urval och på gleerups.se finns fler titlar inom området. Där kan du även titta på smakprov eller beställa utvärderingsexemplar. Konflikthantering i arbetslivet förstå, hantera, förebygg Thomas Jordan 192 s, 2015 Ledarskapets psykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller Lene Tanggaard 200 s, 2015 Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Men konflikter är inte bara problem. En konstruktiv hantering av konflikter kan leda till att organisationen utvecklas. Den här boken ger redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. Författaren behandlar teman som konfliktkunskap, självinsikt, ansatser för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur. I en alltmer komplex och globaliserad värld ställs nya krav på organisationer och ledarskapet i dem. Ambitionen med den här boken är att visa hur ledarskap kan ses som ett socialt fenomen. Författarna ser ledarskap som uppgifter och processer, som rör en rad olika personer i organisationen med eller utan ett formellt ansvar som ledare. I boken berörs centrala teman som ledarskap och kreativitet, att leda förändring, att motivera medarbetare, att skapa trivsel och hantera konflikter samt ledarskapsutveckling. Konflikthantering i arbetslivet :- Ledarskapets psykologi :- Klassiker Bära eller brista Per-Halvard Hanssen, Odd Harald Røkenes 316 s, 2007 Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor. Att ge förutsättningar för ett gott möte och en god, bärande relation är ofta den viktigaste delen av jobbet. Hur skapar man då goda möten? Boken ger en introduktion till kommunikations- och relationsteori och tar upp centrala begrepp och problem kopplade till samarbete i olika situationer i arbetslivet. Genom uppgifter och övningar konkretiseras teori och problemställningar. MI - att samtala om förändring Tom Barth, Tore Børveit, Peter Prescott På gång Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad metod för att stärka och lyfta motivationen hos människor. Basen i MI är kunskap om hur man i samtal kan påverka människors motivation för att ändra ett beteende eller bryta en destruktiv vana. Författarna har bred erfarenhet av metoden och är alla medlemmar av Motivational Network of Trainers (MINT). Preliminär utgivning april Bära eller brista :-

3 Akademiskt skrivande Simen Andersen Øyen, Birger Solheim 100 s, 2015 Att studera handlar om att skriva, inte bara om att läsa. Denna bok hjälper dig att knäcka den akademiska skrivkoden. Den ger dig verktygen och färdigheterna som behövs för att du ska kunna uttrycka din kunskap i skrift. Boken behandlar hur en uppsats bör se ut och vad den bör innehålla, illustrerat med exempel. Författarna tar även upp hur skrivandet kan vara ett stöd när materialet samlas in, ett redskap i forskningsarbetet. Och inte minst tar den upp hur man kommer igång! Ny upplaga Skrivboken Siv Strömquist 272 s, 7:e uppl, 2014 Den sjunde upplagan av Skrivboken har i sin helhet anpassats till de senaste årens ut veck ling på språkets och skrivandets om råde. Regler och rekommendationer tar nu fasta även på digital publicering. Kapitlet om interpunktion har utökats och bland pro no men alternativen under rubriken Välj köns neutralt finns nu också nybildningen hen. Skrivboken vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket. Till alla som vill skriva bra och bättre. Akademiskt skrivande :- Skrivboken :- Klassiker Professionsetik Svein Aage Christoffersen (red.) 176 s, 2007 Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor. Ett sådant arbete styrs inte bara av yrkesmässig ideologi, metoder, regler och riktlinjer, utan också av medmänskligheten hos den professionella. Vilka konsekvenser får det för etiken i yrkesarbetet? Författarna diskuterar vad professionsetik är och undersöker förhållandet mellan profession och samhälle. Narrativ etik i vård och omsorg Beate Indrebø Hovland 176 s, 2013 I vård- och omsorgsarbete är det ibland en utmaning att verkligen se de människor man har till uppgift att hjälpa. Centralt inom narrativ etik är att alla människors livsberättelser skapas och ges mening på samma sätt som litterära berättelser. I den här boken synliggör författaren sambanden mellan berättelse, perception, identitet och handling och belyser dem utifrån olika situationer i vårdoch omsorgsarbetet. Professionsetik :- Narrativ etik i vård och omsorg :- Klassiker Reflektionshandboken Kristin Bie 96 s, 2009 Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken. Reflektionshandboken är en hjälp för lärandeorienterad reflektion. Den behöver inte läsas från pärm till pärm, utan fungerar som en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd i din yrkesverksamhet. Från argumentation till uppsats Marianne Lindahl, Carsten Juhl 128 s, 2014 Hur skriver man en välstrukturerad och välformulerad uppsats inom vårdvetenskap? Ämnet omfattar flera vetenskapliga fält, något som ställer särskilda krav på uppsatsförfattaren. Denna bok erbjuder handfast vägledning inför och under uppsatsarbetet oavsett vilket fält du skriver inom. Boken skiljer sig från många andra uppsatshandböcker genom att den lägger stor vikt vid hur man bygger upp argumentationen, som sedan ska utgöra stommen i uppsatsen. Praktiskt fickformat på boken, 10,5x16 cm Reflektionshandboken :- Från argumentation till uppsats :-

4 Aktionsforskning i vård och omsorg tillämpning och teori Liselotte Jakobsson (red.) 188 s, 2013 Implementering av evidensbaserad praktik Per Nilsen (red.) 260 s, 2014 Liselotte Jakobsson (red.) Aktionsforskning TILLÄMPNING OCH TEORI Aktionsforskning förenar praktik med teori och är ett användbart redskap i arbetet med att förändra och förbättra en verksamhet. I den här boken ges flera exempel på hur aktionsforskning har använts inom områden som vård och omsorg, t ex på en familjecentral eller vid matdistribution till äldre. Författarna ger en teoretisk introduktion till aktionsforskning och visar hur forskningsresultat kan implementeras i den dagliga verksamheten. Kraven på en vetenskaplig grund ökar i olika verksamheter som vård, omsorg eller socialt arbete. Många, forskare som praktiker, har dock pekat på ett gap mellan forskning och praktisk användning av resultaten. Syftet med boken är att ge en bakgrund till dagens forskning om implementering, att diskutera relevanta teorier och utifrån fall visa hur dessa teorier, till sammans med modeller och ramverk, kan underlätta planering, genomförande och analys av evidensbaserad praktik. Aktionsforskning i vård och omsorg :- Implementering av evidensbaserad praktik :- Tvärkulturella studier Pernilla Ny (red.) 132 s, 2014 I denna bok presenteras olika tvärkulturella perspektiv som hjälper studenter och andra intresserade att nå kunskap om hur kulturell bakgrund, både den egna och andras, kan spela roll vid inhämtande av data. Författarna visar hur man kan planera och genomföra undersökningar med informanter från minoritetsgrupper som annars har svårt att göra sig hörda genom att ta hjälp av nyckelpersoner och tolkar. De ger även redskap för den (själv)kritiska reflektion som krävs för tillförlitlig tvärkulturell forskning. Praktiskt fickformat på boken, 10,5x16 cm Barnradiografi en praktisk vägledning Ruth Mona Tjønneland, Bente Lagesen 220 s, 2014 Vid undersökningar av barn uppstår helt andra frågeställningar och utmaningar än vid undersökningar av vuxna patienter. Den här boken riktar uppmärksamheten mot de skillnader som finns mellan barnradiografi och vuxenradiografi. Boken tar upp aspekter som rör strålskydd, barnets utveckling och kommunikationen mellan barn och föräldrar. Den beskriver också de vanligaste röntgenundersökningarna av barn samt indikationerna för dessa. Tvärkulturella studier :- Barnradiografi en praktisk vägledning :- Ställföreträdarskap i vård och omsorg Linus Broström (red.), Mats Johansson (red.) 180 s, 2012 Denna bok tar ett samlat grepp om ställföreträdarproblematiken ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och gör ett antal nedslag inom olika områden, som barnsjukvården, äldre omsorgen och psykiatrin. Ställföreträdarskap i vård och omsorg :- Hermeneutik i vårdpraxis Erna Lassenius (red.), Elisabeth Severinsson (red.) 212 s, 2014 Hermeneutiken ger tankeredskap som lyfter fram något nytt och har potential att skapa en etiskt medveten och medmänsklig vårdverklighet för både patienter och vårdare. I den här boken medverkar forskare från hela Norden och de utgår bl a från Gadamers och Ricoeurs tankar kring hermeneutik. Hermeneutik i vårdpraxis :- På gång Assessment of fever Physiology, immunology, measurement in clinical practice Märtha Sund-Levander (red.), Ewa Grodzinsky (red.) Idéerna i boken har växt fram ur tvärvetenskapliga samarbeten, där evidensbaserad praktik använts för att integrera fysiologisk och immunologisk kunskap. Boken innehåller texter om bl a termoreglering vid fysisk aktivitet, fysiologiska och inflammatoriska aktiviteter vid olika sjukdomstillstånd, mätning av kroppstemperatur och teknisk träffsäkerhet, kliniska implikationer samt underlag för diskussion och reflektion. Boken är skriven på engelska och vänder sig till studenter både på grundnivå och avancerad nivå inom medicin och vård och omsorg. Utkommer i april 2015.

5 Empowerment Ole Petter Askheim (red.), Bengt Starrin (red.) 236 s, 2007 Empowerment tar upp begreppet empowerment utifrån olika perspektiv. I bokens första del granskas begreppets ursprung och användning. Den andra delen beskriver olika empowerment orienterade projekt om social utsatthet som t ex psykiska och fysiska funktionshinder, långtidsarbetslöshet och missbruk. Vår offentliga förvaltning Hans Bengtsson, Anna Melke 244 s, 2014 Tjänstemannens unika utmaning är att lojalt genomföra demokratiskt fattade beslut, men samtidigt vara självständig nog att hävda saklighet, opartiskhet och ett etiskt förhållningssätt. Att hitta rätt bland internationella, statliga, regionala och lokala nivåer är nämligen inte självklart. Detta är en karta som dessutom blivit alltmer splittrad i takt med decentralisering, specialisering och privatisering. Boken vänder sig till alla som behöver känna till det samhällssystem som de verkar och samverkar inom. Hans Bengtsson har tidigare publicerat Offentlig förvaltning, på samma tema. Empowerment :- Vår offentliga förvaltning :- Ny upplaga Psykiska funktionshinder i samhället Rafael Lindqvist, Urban Markström, David Rosenberg 208 s, 2:a uppl, 2014 Skyldigheter och ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal Ewa Axelsson 192 s, 2013 Våra föreställningar om människor med psykisk ohälsa har förändrats myck et under de senaste decennierna. Det är inte bara våra attityder som ändrat karaktär utan också det sociala stödsystemet och dess olika insatser för den här gruppen. I den här boken undersöks hur psykiatrireformens (1995) målsättningar har förverkligats på lokal nivå, särskilt inom socialt stöd och rehabilitering. Författarna visar ock så hur olika behov hos personer med psykiskt funktionshinder bedöms i kommunerna. Vilka rättsliga krav ställs det på hälso- och sjukvårdspersonalen? Den stora mängden bindande föreskrifter, allmänna råd och vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att överblicka. Här förklaras de grundläggande skyldighet erna i lag och andra föreskrifter som illustreras med autentiska fall. Boken beskriver också de viktigaste aktörerna som bedriver någon form av extern kontroll inklusive Inspektionen för vård och omsorg som sedan den 1 juni 2013 övertagit en del ansvarsområden från Socialstyrelsen. Psykiska funktionshinder i samhället :- Skyldigheter och ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal :- Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom Kerstin Ring 136 s, 2013 Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar symtom på illa befinnande under sjukdomsförloppet. Med stöd i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demens sjuka presenterar författaren här, steg för steg, en strukturerad arbetsmetod som innebär att vårdpersonalen kan erbjuda specifik omvårdnad, baserad på en medvetenhet om olika människors behov. Äldre och åldrande grundbok i gerontologi Marie Ernsth Bravell (red.) 324 s, 2:a uppl, 2013 Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer biologiska, psykologiska, sociala och funktionella påverkar åldrandet och hur olika individer hanterar åldrandet på olika sätt. Den tar också upp flera aspekter på vård och omsorg om äldre samt forskningsämnet gerontologi. Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom :- Äldre och åldrande :-

6 Kontakta oss gärna! Vill du veta mer om någon bok eller beställa utvärderingsexemplar? Vill du diskutera någonting inom området, eller har du själv en bokidé? Gleerups Kundservice Telefon: E-post: Titta på smakprov av böckerna, beställ utvärderingsexemplar och anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se Annika Möller Affärsområdeschef universitet och högskola, kontaktperson vård och omvårdnad Telefon: E-post: Alla priser är exkl. moms och gäller t o m 31 oktober P = preliminärt pris. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC

Barns behov i centrum. Grundbok BBIC Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer