K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik"

Transkript

1 K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln. y P = 25 kn 30 x K 3 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 16 kn 12 kn 50 x

2 K 4 En balk belastas med en jämnt utbredd last. Ersätt den utbredda lasten med en statiskt ekvivalent punktlast. Storlek, riktning och angreppspunkt skall anges. q 0 = 5 kn/m 2.5 m K 5 En balk belastas med en utbredd last som varierar linjärt mellan 0 och 5 kn/m längs balken. Ersätt den utbredda lasten med en statiskt ekvivalent punktlast. Storlek, riktning och angreppspunkt skall anges. 5 kn/m 2.5 m K 6 En balk belastas med en jämnt utbredd last längs en del av längden. Ersätt den utbredda lasten med en statiskt ekvivalent punktlast. Storlek, riktning och angreppspunkt skall anges. q L L

3 K 7 Bestäm momentetav lastenp = 50 N kring punkten A för de två fallen nedan. a) 50 N b) 50 N A A mm 200 mm K 8 Två klot med massorna m 1 = 3 kg och m 2 = 5 kg hänger i två linor varav den översta är fäst i taket. (a) Frilägg det undre klotet. (b) Bestäm kraften i den undre linan. (c) Frilägg de båda kloten inklusive linan mellan dem. (d) Bestäm kraften i den övre linan. m 1 m 2 K 9 En låda hänger i två linor som är fästa i taket (a) Frilägg lådan och bestäm kraften i linan CD. (b) Frilägg punkten C. (c) Bestäm kraften i linorna AC och BC. 1.6 m 0.8 m A C B 0.8 m D m = 20 kg

4 K 10 Två personer sitter på en gungbräda. De har placerat sig så att gungbrädan står stilla i horisontellt läge enligt figuren. Personen till höger väger 45 kg. Hur mycket väger personen till vänster? m = 45 kg A 1.5 m 1.2 m K 11 En balk belastas med en jämnt utbredd last längs en del av sin längd samt med en punktlast med riktning enligt figur. (a) Frilägg balken. Upplaget i A är en led som kan överföra kraft i horisontalled och vertikalled (fixlager). I B kan balken glida fritt i horisontalled så här kan endast kraft överföras i vertikalled (rullager). (b) Beräkna den horisontella upplagskraften i A genom att ställa upp en horisontell jämviktsekvation. (c) Beräkna den vertikala upplagskraften i A genom att ställa upp en momentjämvikt kring punkten B. (d) Beräkna den vertikala upplagskraften i B genom att ställa upp en momentjämvikt kring punkten A. (e) Kontrollera tidigare resultat genom att ställa upp en vertikal jämviktsekvation och verifiera att vertikal jämvikt råder. 10 kn/m kn A B 4 m 2 m 2 m

5 K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft på 28 kn som angriper i tvärsnittets tyngdpunkt. Bestäm normalspänningen i regeln och illustrera spänningen i en figur. N = 28 kn K 13 En stålprofil HEA 200 är utsatt för en konstant normalspänning på 180 MPa över hela tvärsnittsytan. Hur stor är normalkraften i tvärsnittet? Se Appendix C för tvärsnittsdata. K 14 Figuren visar ett fundament till en pelare i en byggnad. Fundamentet är kvadratiskt med sidlängden 2 m och belastas med 280 kn från pelaren. Fundamentets egentyngd är 35 kn. Bestäm tryckspänningen mellan fundament och markyta. Antag att spänningen är jämnt fördelad. 280 kn fundament 35 kn markyta 2 m

6 K 15 Figuren visar en beräkningsmodell för en konsol till en trähylla. Stängerna i konsolen skall ha kvadratiskt tvärsnitt och alla skall ha samma dimension. Bestäm minsta möjliga dimension om tryckspänningen i träet högst får uppgå till 21 MPa och dragspänningen högst får uppgå till 14 MPa m A B 10 kn 0.35 m C K 16 Ett stag av aluminium belastas av en dragkraft enligt figuren. Staget är 3.8 m långt och har en diameter på 2 mm. Elasticitetsmodulen är 75 GPa. Om spänningen inte får överskrida 60 MPa och största tillåtna förlängning av staget är 3 mm, hur stor kan då lasten P vara? P P K 17 En 14 m lång balk i en bro har tvärsnittsarean A = mm 2, längdutvidgningskoefficienten α = C 1 och elasticitetsmodulen E = 210 GPa. Bron är utförd med rörelsefogar för att kunna ta upp längdändringar p.g.a. temperaturändringar. Detta betyder att bron kan längdändras helt fritt. Antag att balken har monterats vid en temperatur på +5 C. (a) Bestäm töjningen i balken om temperaturen minskar till 25 C. (b) Bestäm töjningen i balken om temperaturen ökar till 40 C. (c) Bestäm balkens längdändring vid en temperaturändring från 5 till 40 C (d) Om balken hade monterats med perfekt passning och rörelsefogar inte hade funnits (d.v.s. antag att balken är fullständigt förhindrad att röra sig), vilken spänning hade då uppstått i balken vid 40 C? (e) Vilken normalkraft motsvarar detta?

7 K 18 En räl har tvärsnittsarean A = 63.7 cm 2, längdutvidgningskoefficienten α = C 1 och elasticitetsmodulen E = 210 GPa. Antag att rälen är förhindrad att röra sig p.g.a. att den sitter fast i slipers samt att den är spänningsfri vid en temperatur på +5 C. (a) Bestäm spänningen i rälen om temperaturen minskar till 25 C. (b) Bestäm spänningen i rälen om temperaturen ökar till 40 C. (c) Bestäm normalkraften i rälen vid 40 C. (d) Vilken längdändring skulle en temperaturändring från 5 till 40 C ge för 1 km räl som var fri att röra sig? K 19 Figuren visar en sliper som belastas av ett tågs hjulaxel. Antag att trycket q från ballasten mot slipern är jämnt fördelat. (a) Bestäm genom jämvikt hur stort trycket från ballasten på slipern är uttryckt i N/m. (b) Bestäm tvärkrafts- och momentdiagram för slipern. 110 kn 110 kn q [mm] 2500

8 K 20 I figuren visas två fall där en balk utsätts för en last som ger upphov till böjning. (a) Skissa hur balkarna kommer att deformeras. (b) Ange neutrala lagrets läge. Vad gäller för spänningen i neutrala lagret? (c) Blir det drag- eller tryckspänning vid balkens övre yta? (hitre yta i b) Illustrera spänningens riktning i en figur. (d) Blir det drag- eller tryckspänning vid balkens undre yta? (bortre yta i b) Illustrera spänningens riktning i en figur. (e) Skissa balkens momentdiagram och bestäm maxmomentet för fall a) med hjälp av appendix B. (f) I de undre figurerna har balkarna snittats omedelbart före lasten och frilagts. Upplagskraft och tvärkraft har ritats in i den riktning de verkar. Rita in det obekanta momentet i snittet i positiv riktning, använd högerhandsregeln. Kring vilken axel böjer momentet? Vilket index skall momentet ha? (g) Bestäm momentet genom momentjämvikt kring z-axeln respektive y- axeln. a) P b) y P y P/2 L/2 z L y P/2 x z x L/2 P/2 z L y x P/2 z x

9 K 21 En fritt upplagd balk belastas med jämnt utbredd last enligt figuren. Vilken HEA-profil krävs om normalspänningen högst får vara 235 MPa? Balken bär i styva riktningen. 15 kn/m 3.6 m K 22 En fast inspänd tvåvåningspelare i betong är belastad med en centrisk last på 400kNipelartoppsamtmedenexcentrisklastpå300kNvidförstabjälklaget. Pelarens tvärsnitt är rektangulärt med måtten 0.3 m 0.5 m. (a) Bestäm normalkraft och böjmoment i pelarens inspänningssnitt. (b) Bestäm normalspänningens fördelning vid inspänningssnittet och visa resultatet i figur. 400 kn 3 m 300 kn 0.5 m 3 m 0.5 m

10 K 23 En betongmur utsätts för vattentryck på ena sidan. Betongen har densitet 2400 kg/m 3 och vattnet har densitet 1000 kg/m 3. (a) Bestäm största drag- och tryckspänning vid murens inspänningssnitt då vattnet når till ovankanten av muren, d.v.s. d = 1.8 m. (b) Vilket vattendjup d kan tillåtas utan att det uppstår dragspänning i inspänningssnittet? 0.3 m 1.8 m d K 24 Enpelaremedkvadratiskttvärsnitt mm 2 belastasmedenexcentrisk last P = 15 kn. (a) Beräkna spänningen längs kant 1 och 2 om e = 25 mm. (b) Beräkna maximal excentricitet e så att ingen del av tvärsnittet blir dragen. Hur stor blir maximal tryckspänning för detta värde på e? (c) Inom vilket område i tvärsnittet kan man placera en axiell last på en pelare eller vägg om man vill undvika dragspänning, t.ex. för att materialet har låg draghållfasthet? e 1 P =15 kn 2

11 K 25 Ett balktvärsnitt har måtten 45 mm 145 mm. (a) Tvärsnittet utsätts för en tvärkraft V y = 5 kn. Bestäm skjuvspänningen vid snitt 1, 2 och 3. (b) TvärsnittetutsättsförentvärkraftV z = 1.5kN.Bestämskjuvspänningen vid snitt 1. z y a) b) z y mm 45 K 26 En fritt upplagd balk belastas med en jämnt utbredd last på 10 kn/m. Balken är utförd i limträ med tvärsnittsmåtten 95 mm 315 mm. Hur stor kan spännvidden L maximalt vara om normalspänningen högst får uppgå till 15 MPa och skjuvspänningen högst får uppgå till 1.7 MPa. 10 kn/m L

12 K 27 Ett rektangulärt balktvärsnitt har bredden b och höjden h. Största tillåtna skjuvspänningärτ till.visaattdenstörstatvärkrafttvärsnittetklararär Aτ till 1.5, där A är tvärsnittsarean. h b K 28 Ett balktvärsnitt enligt figuren utsätts för en tvärkraft på 300 kn. (a) För att bestämma skjuvspänningen vid neutrala lagret behövs det statiska momentet. Beräkna det statiska momentet på två sätt: 1) Betrakta övre halvan av tvärsnittet som avskjuvad area och bestämm tyngdpunktens läge för denna yta. 2) Bestäm istället statiska momentet genom att lägga ihop det statiska momentet för två enkla delytor; övre flänsen samt övre halvan av livet. (b) För att bestämma skjuvspänningen behövs tvärsnittets yttröghetsmoment.bestämävendettapå tvåsätt.1)delaupptvärsnittetienkladelytor och använd Steiners sats. 2) Beräkna tröghetsmomentet genom att ta tröghetsmomentet för ett rektangulärt tvärsnitt med måtten mm 2 och dra ifrån tröghetsmomentet för de två rektanglar som består av luft. (c) Bestäm den maximala skjuvspänningen i tvärsnittet. (d) Bestäm ett approximativt värde på maximala skjuvspänningen genom att använda τ = V/A liv mm

13 K 29 En HEA 220-balk är upplagd och belastad enligt figuren. Materialet är elastisktidealplastiskt med flytspänning σ s = 355 MPa. (a) Bestäm hur stor lasten P kan vara om ingen plasticering tillåts i balken. Utnyttja appendix B. (b) Bestäm hur stor lasten P kan vara om flytleder accepteras. Antag här ett moment-krökningssamband enligt figur P 5 m 2.75 m K 30 En konsolbalk är belastad med en punktlast i konsolspetsen enligt figuren. Balken är en HEA300-profil med elasticitetsmodul 210 GPa. Bestäm med hjälp av appendix B utböjningen i konsolspetsen samt 1.0 m från infästningen. 50 kn 2.5 m K 31 En fritt upplagd balk belastas med en jämnt utbredd last samt ett punktmoment i vardera balkänden enligt figuren. Balken har I = m 4 och E = 13 GPa. (a) Bestäm balkens momentdiagram. (b) Bestäm balkens mittnedböjning. 13 kn/m 5 knm 10 knm 4.8 m

14 K 32 En stålpelare HEA 160 är ledat infäst upptill och nedtill och belastas med en centrisk axiell last enligt figuren nedan. Materialet har elasticitetsmodulen E = 210 GPa. Bestäm den kritiska lasten för följande två fall. (a) Pelaren är stagad i veka riktningen. Detta innebär att utböjning och därmed knäckning är förhindrad i veka riktningen. Stagning i veka riktningen illustreras symboliskt i den högra delfiguren och kan i praktiken uppnås t.ex. genom att pelaren är inbyggd i en vägg som förhindrar knäckning i väggens plan. (b) Pelaren är inte stagad i någon riktning.

15 K 33 Pelare som avses vara raka och vertikala blir ibland inte det. Dessa imperfektioner orsakar extra belastningar. (a) Studera pelarna i delfigur a och b. Uppstår moment i pelarna? Bestäm isåfall det största momentet och var det uppstår. (b) Studera pelarna i delfigur c och d. Uppstår moment i pelarna? Bestäm isåfall det största momentet och var det uppstår. (c) Studera pelarna i delfigur c och e. Uppstår det horisontella upplagskrafter i A och B? Bestäm isåfall deras storlek, t.ex. genom att frilägga pelaren och ställa upp en momentjämvikt kring A. Andra ordningens teori beaktas ej och vinkeln α antas vara liten.

16 Svar till K-uppgifter K N 29.7 K 2 P x = kn P y = kn K kn 98.0 K kn, riktad nedåt, 1.25 m från vänster ände. K kn, riktad nedåt, 1.67 m från vänster ände. K 6 0.4q 0 L, riktad nedåt, 0.2L från vänster ände. K 7 (a) M = 10.0 Nm K 8 (b) M = 8.67 Nm F 2 m 1 F 1 m 1 m 1 g m 2 m 2 m 2 g m 2 g F 1 = N F 2 = N K 9 b) a) F CD F AC F BC 20 g F CD F CD = N F AC = N F BC = N

17 K kg K 11 (a) (b) R Ax = 25 kn (c) R Ay = kn (d) R By = kn K 12 s = 8.9 MPa K 13 N = 969 kn (A = 5383 mm 2 ) K 14 σ = 78.7 kpa K mm (N AB = N AC = 10 kn, N BC = 14.1 kn drag: 26.7 mm, tryck: 25.9 mm) K 16 P 186 N (σ: P 188 N, δ: P 186 N)

18 K 17 (a) ǫ = ( <0 krympning) (b) ǫ = ( >0 utvidgning) (c) δ = 5.9 mm (d) σ = 88.2 MPa (e) N = 1570 kn (tryck) K 18 (a) σ = 75.6 MPa (b) σ = 88.2 MPa (c) N = 562 kn (tryck) (d) δ = 0.42 m K 19 (a) q = 88.0 kn/m (b) kn kn kn kn V [kn]

19 K 20 (a) Neutrala lagret tryck drag drag tryck (b) σ = 0 i neutrala lagret (c) Tryckspänning i balkens längsriktning (d) Dragspänning i balkens längsriktning (e) x M PL 4 (f) (g) M z = PL 4 M y = PL 4

20 K 21 HEA 120 (W el m 3 ) K 22 (a) N = 700 kn, M = 150 knm, drag till vänster (b) 0.5 m 7.33 MPa MPa K 23 (a) σ drag = 593 kpa (på vattensidan) σ tryck = 678 kpa (b) d = 0.73 m K 24 (a) σ 1 = 0.75 MPa (N = 15 kn, M = knm) σ 2 = 3.75 MPa (b) e = 16.7 mm σ 2 = 3.00 MPa (c) Lasten kan placeras inom den mellersta tredjedelen av tvärsnittet, den s.k. kärnytan. K 25 (a) snitt 1: τ = 1.15 MPa snitt 2: τ = 0.86 MPa snitt 3: τ = 0 MPa (b) τ = 0.34 MPa K 26 L 4.34 m Skjuvspänning: L 6.78 m K 28 (a) Aȳ = mm 3 (b) I = mm 4 (c) τ = 169 MPa (d) τ 176 MPa K 29 (a) P kn M A = 0.96P, M B = 0.71P, M e = 182.8kNm (b) P kn K 30 v B = 6.8 mm (v B < 0 utböjning nedåt) v 1 = 1.4 mm M p = knm, första flytled vid P = kn

21 K 31 (a) M(x) [knm] M mitt = 29.9 knm x [m] (b) v mitt = m K 32 (a) 3228 kn (b) 1152 kn K 33 (a) b) M = PαL vid A (b) d) M = Pe på mitten (c) e) R Ax = R Bx = Pα

K-uppgifter. K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft. i regeln och illustrera spänningen i en figur.

K-uppgifter. K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft. i regeln och illustrera spänningen i en figur. K-uppgifter K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft på 28 kn som angriper i tvärsnittets tngdpunkt. Bestäm normalspänningen i regeln och illustrera spänningen i

Läs mer

Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik

Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik Håkan Hallberg vd. för Hållfasthetslära Lunds Universitet December 2013 Exempel 1 Två krafter,f 1 och F 2, verkar enligt figuren.

Läs mer

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH 1) En 9 m lång lina belastas av vikten 15 ton. Linan har diametern 22 mm och är av stål med spänning-töjningsegenskaper

Läs mer

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA 051. 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 2002-04-04:anek TENTAMEN I HÅFASTHETSÄRA FÖR I2 MHA 051 6 april 2002 08.45 13.45 (5 timmar) ärare: Anders Ekberg, tel 772 3480 Maximal poäng är 15. För godkänt krävs 6 poäng. AMÄNT Hjälpmedel 1. äroböcker

Läs mer

Biomekanik Belastningsanalys

Biomekanik Belastningsanalys Biomekanik Belastningsanalys Skillnad? Biomekanik Belastningsanalys Yttre krafter och moment Hastigheter och accelerationer Inre spänningar, töjningar och deformationer (Dynamiska påkänningar) I de delar

Läs mer

Biomekanik, 5 poäng Moment

Biomekanik, 5 poäng Moment (kraftmoment) En resulterande (obalanserad kraft) strävar efter att ändra en kropps rörelsetillstånd. Den kan också sträva efter att vrida en kropp. Måttet på kraftens förmåga att vrida kroppen runt en

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A).

2 kn/m 2. Enligt Tabell 2.5 är karakteristisk nyttig last 2,0 kn/m 2 (kategori A). Bärande konstruktioners säkerhet och funktion G k 0, 16 5+ 0, 4, kn/m Värdet på tungheten 5 (kn/m 3 ) är ett riktvärde som normalt används för armerad betong. Översatt i massa och med g 10 m/s innebär

Läs mer

Exempel. Inspecta Academy 2014-03-04

Exempel. Inspecta Academy 2014-03-04 Inspecta Academy 1 på stålkonstruktioner I princip alla stålkonstruktioner som består av balkar eller liknande ska dimensioneras enligt Eurocode 3 Vanligaste exempel Byggnader Broar Andra vanliga exempel

Läs mer

3. Bestäm tvärsnittsklass för en balk av VKR 120 x 120 x 4,5-profil i stålkvalitet S355 som endast är påverkad av moment.

3. Bestäm tvärsnittsklass för en balk av VKR 120 x 120 x 4,5-profil i stålkvalitet S355 som endast är påverkad av moment. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Stålkonstruktion 1. Bestäm tvärsnittsklass för en svetsad balk med I-profil i stålkvalitet S275. Tvärsnittets totala höjd

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

Uppgifter till KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter... 3 2 Krafter... 5 A-uppgifter... 5 B-uppgifter... 5 3 Moment... 7 A-uppgifter... 7 B-uppgifter...

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik Karlstads universitet 1(7) Träkonstruktion BYGB21 5 hp Tentamen Tid Lördag 28 november 2015 kl 9.00-14.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Kenny Pettersson, tel 0738 16 16 91 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK Avdelningen för Hållfasthetslära unds Tekniska Högskola, TH Tentamen i Hållfasthetslära AK1 2017-03-13 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts till tentamen skall den visas

Läs mer

CAEBSK10 Balkpelare stål

CAEBSK10 Balkpelare stål CAEBSK10 Balkpelare stål Användarmanual 1 Eurocode Software AB Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...3 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBSK10...4 2.2 INDATA...4 2.2.1 GRUNDDATA...5

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec209 Pelartopp Program för dimensionering av pelartopp. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec209 Pelartopp Sidan 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beteckningar...

Läs mer

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar Spänningar orsakade av deformationer i balkar En från början helt rak balk antar en bågform under böjande belastning. Vi studerar bilderna nedan: För deformationerna gäller att horisontella linjer blir

Läs mer

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28 Sida 1(8) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna modellfamilj. Broarna har fri bredd 4,5 m och längd från 6 till 24 m i steg om 1,8 m. Se produktritning MSV-TP-100

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning

Läs mer

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg Pelare ÖVNING 27 Pelaren i figuren nedan i brottgränstillståndet belastas med en centriskt placerad normalkraft 850. Kontrollera om pelarens bärförmåga är tillräcklig. Betong C30/37, b 350, 350, c 50,

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl Bygg och Miljöteknolo gi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 26 maj 2009 kl. 8.00 13.00 Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter kan

Läs mer

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad Sida 1(7) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna produktfamilj. Broarna har fri bredd 3 m och längd från 20 till 31,5 m i steg om 2,3 m. Se även produktritning

Läs mer

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Tentamen MF1039 DoP Komponenter Tentamen MF1039 DoP Komponenter 2012 torsdag 15 mars 14-18 Tillåtna hjälpmedel är: Skrivmaterial, Miniräknare, Maskinelement Handbok, SKF-katalog NAMN: Personnummer: Tentamen består av: 25 p A-del 1-6

Läs mer

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Karlstads universitet 1(12) Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Tentamen Tid Torsdag 17/1 2013 kl 14.00 19.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Asaad Almssad tel 0736 19 2019 Carina Rehnström tel 070

Läs mer

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 Brandsäker rökkanal Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 1 Introduktion Det är bra att anpassa skorstenen efter eldstadens behov. Risken för överhettning till följd av för stora

Läs mer

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar! Magnus Persson, Linus Zhang Teknisk Vattenresurslära LTH TENTAMEN Vatten VVR145 9 OKTOBER 2007, 14:00-16:30 Tillåtna hjälpmedel: Kom ihåg: För samtliga uppgifter: Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare

Läs mer

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag 2015-06-04, kl. 8.00-13.00 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts

Läs mer

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 1 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 1 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg Böjning ÖVNING 1 Bestäm M Rd Betong C30/37 XC3 vct ekv = 0,50 L100 Stenmax = 12 mm 4ϕ16 A s = 4 201 = 804 mm 2 Täckskikt: ϕ16 C nom = c min +Δc dev, Δc dev = 10 mm C min = max (c min,b, c min,dur, 10 mm)

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL Hängande ställning HAKI AB 2012 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade

Läs mer

Bestämning av hängarkrafter i några av hängarna på Höga Kusten-bron

Bestämning av hängarkrafter i några av hängarna på Höga Kusten-bron Bestämning av hängarkrafter i några av hängarna på Höga Kusten-bron HÅKAN SUNDQUIST RAID KAROUMI CLAES KULLBERG STEFAN TRILLKOTT TRITA-BKN Teknisk Rapport 2005:12 Brobyggnad 2005 ISSN 1103-4289 ISRN Brobyggnad

Läs mer

(kommer inte till tentasalen men kan nås på tel )

(kommer inte till tentasalen men kan nås på tel ) Karlstads universitet 1(7) Träkonstruktion BYGB21 5 hp Tentamen Tid Tisdag 13 januari 2015 kl 14.00-19.00 Plats Ansvarig Hjälpmedel Universitetets skrivsal Carina Rehnström (kommer inte till tentasalen

Läs mer

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik. Carina Rehnström

Karlstads universitet 1(7) Byggteknik. Carina Rehnström Karlstads universitet 1(7) Träkonstruktion BYGB21 5 hp Tentamen Tid Tisdag 14 juni 2016 kl 8.15-13.15 Plats Ansvarig Hjälpmedel Universitetets skrivsal Kenny Pettersson Carina Rehnström Miniräknare Johannesson

Läs mer

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall

CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930. Tommy Lindvall CRAMO INSTANT STATISKA BERÄKNINGAR MODULTYP C40 KARLSTAD 110930 Tommy Lindvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 GOLV / VÄGG 4 TAK / STÅL 5 STABILITET 6 SAMMANFATTNING 8 Egna kommentarer

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. 1/ Figuren visar ett energischema för Ulla som går uppför en trappa. I detta fall sker en omvandling av energi i Ullas muskler.

Inlämningsuppgift 1. 1/ Figuren visar ett energischema för Ulla som går uppför en trappa. I detta fall sker en omvandling av energi i Ullas muskler. Inlämningsuppgift 1 1/ Figuren visar ett energischema för Ulla som går uppför en trappa. I detta fall sker en omvandling av energi i Ullas muskler. Oftast använder vi apparater och motorer till att omvandla

Läs mer

Frågorna 1 till 6 ska svaras med sant eller falskt och ger vardera 1

Frågorna 1 till 6 ska svaras med sant eller falskt och ger vardera 1 ATM-Matematik Mikael Forsberg 6-64 89 6 Matematik med datalogi, mfl. Skrivtid:. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja varje ny uppgift på ny sida. Använd ej baksidor.

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Finaltävlingen) Riv loss detta blad och lägg det överst tillsammans med de lösta tävlingsuppgifterna i plastmappen. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla.

Läs mer

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) Tekniska Högskolan i Linköping, IK DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) U G I F T E R med L Ö S N I N G A R 1. Ange Hookes lag i en dimension (inklusive temperaturterm), förklara de ingående storheterna,

Läs mer

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Karlstads universitet 1(11) Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Tentamen Tid Fredag 17/01 2014 kl. 14.00 19.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Asaad Almssad tel 0736 19 2019 Carina Rehnström tel 070

Läs mer

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar 2016-04-01 SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2016-05-10 1 (20) SCANDIA STEEL DIMENSIONERINGSTABELLER SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR, SS-PÅLEN RAPPORT

Läs mer

Separata blad för varje problem.

Separata blad för varje problem. Institutionen för Fysik och Materialvetenskap Tentamen i FYSIK A 2008-12-12 för Tekniskt/Naturvetenskapligt Basår lärare : Johan Larsson, Lennart Selander, Sveinn Bjarman, Kjell Pernestål (nätbasår) Skrivtid

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Monteringsinstruktion byggnadsställning Lastklass: 2-3 - 4-5 Komponenter och belastningsförutsättningar Allmänt är en lätt, säker och snabbmonterad spirställning tillverkad av fyrkantrör med mycket hög

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Repetition Krafter Representation, komposanter Friläggning och jämvikt Friktion Element och upplag stång, lina, balk Spänning och töjning Böjning Knäckning Newtons lagar Lag

Läs mer

Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris

Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris 0 mars 05 Läsa tegelstensböcker i all ära, men inlärning sker som mest effektivt genom att själv öva på att lösa problem. Du kanske har upplevt under gymnasiet

Läs mer

Eurocode Software AB. CAEBBK04 Sprickbredd. Användarmanual

Eurocode Software AB. CAEBBK04 Sprickbredd. Användarmanual Sprickbredd Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 3 2 INSTRUKTIONER 4 2.1 KOMMA IGÅNG MED 4 2.2 INDATA 5 2.2.1 BETONG & ARMERING 6 2.2.2 TVÄRSNITT 6 2.2.3

Läs mer

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081) TENTAMEN I HÅFASTHETSÄRA FÖR F (MHA81) Tid: Fredagen den 19:e januari 27, klockan 14 18, i V-huset ärare: Peter Hansbo, ankn 1494 Salsbesök av lärare: c:a kl 15 och 17 ösningar: anslås på kurshemsidan

Läs mer

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) Tekniska Högskolan i inköping, IK DE 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) NAMN... 1. Vilken typ av ekvation är detta: ε = d u(x) d x Ange vad de ingående storheterna betyder, inklusive deras dimension i SI-enheter.

Läs mer

Broprojektering - En handbok VV Publ 1996:63 Bilaga 3 123 Bilaga 3 Kostnader för bankpålning och påldäck Syftet med diagrammen är att på ett snabbt och enkelt sätt få fram en ungefärlig kostnad för bankpålning

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec702 Rymdpålgrupp Lastkombinering Analys av Rymdpålgrupp. Resultatet omfattar pålgruppens förskjutningar och pålarnas krafter. Användarmanual Rev A Eurocode Software AB caec702

Läs mer

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll.

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4-sida med valfritt innehåll. Tentamen i Mekanik förf, del B Måndagen 12 januari 2004, 8.45-12.45, V-huset Examinator och jour: Martin Cederwall, tel. 7723181, 0733-500886 Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat,

Läs mer

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018 Introhäfte Fysik II för Teknisk bastermin ht 2018 Innehåll Krafter sid. 2 Resultant och komposanter sid. 5 Kraft och acceleration sid. 12 Interna krafter, friläggning sid. 15 1 Kraftövningar De föremål

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

Kapacitansmätning av MOS-struktur

Kapacitansmätning av MOS-struktur Kapacitansmätning av MOS-struktur MOS står för Metal Oxide Semiconductor. Figur 1 beskriver den MOS vi hade på labben. Notera att figuren inte är skalenlig. I vår MOS var alltså: M: Nickel, O: hafniumoxid

Läs mer

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Tentamen i Optik för F2 (FFY091) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-03-10 Teknisk Fysik 08.30-12.30 Sal: H Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tid och plats: Lördagen den 1 september 2012 klockan 08.30-12.30 i M. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, Typgodkänd miniräknare samt en egenhändigt skriven A4 med valfritt

Läs mer

B3) x y. q 1. q 2 x=3.0 m. x=1.0 m

B3) x y. q 1. q 2 x=3.0 m. x=1.0 m B1) En konsolbalk med tvärsnitt enligt figurerna nedan är i sin spets belastad med en punktlast P på de olika sätten a), b) och c). Hur böjer och/eller vrider balken i de olika fallen? B2) Ett balktvärsnitt,

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK 2

TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK 2 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK Datum: 014-08-6 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström och Fredrik Häggström

Läs mer

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Moment och tvärkrafter. Balkböjning Teknisk balkteori Stresses in Beams

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Moment och tvärkrafter. Balkböjning Teknisk balkteori Stresses in Beams Balkböjning Teknisk balkteori Stresses in Beams Som den sista belastningstypen på en kropps tvärsnitt kommer vi att undersöka det böjande momentet M:s inverkan. Medan man mest är intresserad av skjuvspänningarna

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec211 Balk betong Dimensionering av balkar i betong enligt SS EN 1992-1-1. Användarmanual Rev B Eurocode Software AB caeec211 Balk betong Sidan 2(27) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Eurokod Trä. Eurocode Software AB

Eurokod Trä. Eurocode Software AB Eurokod Trä Eurocode Software AB Eurokod 5 Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3: Materialegenskaper Kapitel 4: Beständighet Kapitel 5: Grundläggande bärverksanalys

Läs mer

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT

Samverkande hjälpram. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning En samverkande hjälpram är en konstruktion där infästningen får de ingående ramarna att verka som en chassiram istället för 2 separata ramar. En samverkande hjälpram har ett mycket

Läs mer

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden

1 Allmänt. Modulställning Futuro. Produktbeskrivning. 1.2 Påpekanden Futuro 14 4 0 1 Allmänt Modulställning Futuro ställningen har hos SP sveriges Tekniska Forskningsinstitutet typkontrollerats för lastklass enligt AFs 1990:12 Typkontrollintyg nr. 14 4 0. Produktbeskrivning

Läs mer

3-1: Konstruktion: broar

3-1: Konstruktion: broar 3-1: Konstruktion: broar Inledning Målet med det här kapitlet är att du skall konstruera en bro. Du får gärna arbeta i en grupp tillsammans med dina kompisar. Bron skall uppfylla vissa krav, och du skall

Läs mer

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12 Godkända hjälpmedel till tentamen 2015 03 12 Allt utdelat kursmaterial samt lösta hemuppgifter Balktabell Miniräknare Aktuell EKS Standarden SS EN 1090 2 Eurokoder Lösningar på utdelade tentamensfrågor

Läs mer

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER Datum: 011-1-08 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSINSTRUKTION HAKI MODULSTÄLLNING SMALSTÄLLNING 650 KOMPONENTER OCH BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MODULMÅTT Allmänt HAKI Smalställning (650 alt. 720). Ställningen byggs med en

Läs mer

Material, form och kraft, F5

Material, form och kraft, F5 Material, form och kraft, F5 Repetition Material, isotropi, ortotropi Strukturelement Stång, fackverk Balk, ramverk Upplag och kopplingar Linjärt elastiskt isotropt material Normalspänning Skjuvspänning

Läs mer

LATHUND FÖR LASTSÄKRING

LATHUND FÖR LASTSÄKRING (Översatt och kompletterad för svenska förhållanden av TYA) FÖR LASTSÄKRING Lastsäkring i lastbärare för transport i sjöfartsområde A Accelerationer uttryckta som andel av jordaccelerationen (1g = 9,81

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (6) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av styvhetsmodulen hos asfaltbetong genom pulserande pressdragprovning Bituminous pavement and mixture. Determination of resilient modulus of asphalt concrete

Läs mer

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning

Monteringsinstruktion Alhak Modulställning Monteringsinstruktion Alhak Modulställning 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 ALLMÄNT 4 BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5-9 MONTERING 10-12 KOMPONENTFÖRTECKNING 13-16 3 Allmänt Allmänt Modulställning

Läs mer

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK1 2017-04-18 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts till tentamen skall den

Läs mer

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA 081 20 AUGUSTI 2010

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA 081 20 AUGUSTI 2010 Institutionen för tillämpad mekanik, halmers tekniska högskola TENTEN I HÅFSTHETSÄ F H 8 UGUSTI ösningar Tid och plats: 8.3.3 i V huset. ärare besöker salen ca 9.3 samt. Hjälpmedel:. ärobok i hållfasthetslära:

Läs mer

Material, form och kraft, F11

Material, form och kraft, F11 Material, form och kraft, F11 Repetition Dimensionering Hållfasthet, Deformation/Styvhet Effektivspänning (tex von Mises) Spröda/Sega (kan omfördela spänning) Stabilitet instabilitet Pelarknäckning Vippning

Läs mer

Teknisk handbok Bärankarsystem

Teknisk handbok Bärankarsystem 1 Grundläggande principer för sandwichelement 3 Dimensioneringsförutsättningar 4 Grundläggande placering av ankare och nålar 9 Stora element (flerradiga) 10 Små element (tvåradiga) 10 Vändelement 10 Smala

Läs mer

Moment och normalkraft

Moment och normalkraft Moment och normalkraft Betong Konstruktionsteknik LTH 1 Pelare Främsta uppgift är att bära normalkraft. Konstruktionsteknik LTH 2 Pelare Typer Korta stubbiga pelare: Bärförmågan beror av hållfasthet och

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Typkontrollintyg nr 447201 Standardutförande (utgåva ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt.. 1 2. Montering av ställningen...2 2.1 Allmänna krav...2 2.2 Montering av det första ställningsfacket...2 2.2.1

Läs mer

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN 2 Ladokkod: TH081A Tentamen ges för: KENEP 15h TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Bifogat formelsamling,

Läs mer

Biomekanik, 5 poäng Jämviktslära

Biomekanik, 5 poäng Jämviktslära Jämvikt Vid jämvikt (ekvilibrium) är en kropp i vila eller i rätlinjig rörelse med konstant hastighet. Jämvikt kräver att: Alla verkande krafter tar ut varandra, Σ F = 0 (translationsjämvikt) Alla verkande

Läs mer

P R O B L E M

P R O B L E M Tekniska Högskolan i Linköping, IEI /Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära - Dimensioneringmetoder, TMHL09, 2008-08-14 kl 8-12 P R O B L E M med L Ö S N I N G A R Del 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Läs mer

Tentamen i Konstruktionsteknik

Tentamen i Konstruktionsteknik Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 3 Juni 2013 kl. 8.00 13.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Tack för att du valt en av Handymanns prisvärda portar. Det är vår rekommendation att monteringen utförs tillsammans

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 2 Grundläggande fysik 3 SI enheter 3 Area och godstjocklek 4 Tryck 5 Temperatur 7 Densitet 8 Flöde 10 Värmevärde 11 Värmeutvidgning 14 Sträckgränser 15 Allmänna gaslagen

Läs mer

Krafter och moment. mm F G (1.1)

Krafter och moment. mm F G (1.1) 1 Krafter och moment 1.1 Inledning örståelsen för hur olika typer av krafter påverkar strukturer i vår omgivning är grundläggande för ingenjörsvetenskapen inom byggnadskonsten. Gravitationskraften är en

Läs mer

Montage av Heras stängsel och grindar

Montage av Heras stängsel och grindar Montage av Heras stängsel och grindar Monteringsanvisningar för flätverksstängsel och grindar i villa- och industriutförande. Märk ut sträckan Märk ut hörn-, änd- och grindstolparnas plats med hjälp av

Läs mer

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 2013-12-19

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 2013-12-19 Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 013-1-19 Tid och lokal: Torsdag 19 december kl. 14:00-18:00 i byggnad V. Examinator: Elsebeth Schröder (tel 031 77 844). Hjälpmedel: Chalmers-godkänd räknare,

Läs mer

Angående skjuvbuckling

Angående skjuvbuckling Sidan 1 av 6 Angående skjuvbuckling Man kan misstänka att liven i en sandwich med invändiga balkar kan haverera genom skjuvbuckling. Att skjuvbuckling kan uppstå kan man förklara med att en skjuvlast kan

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk 3 Fackverk 3.1 Inledning En struktur som består av ett antal stänger eller balkar och som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter kallas för fackverk. Exempel på fackverkskonstruktioner är

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB 2017-06-08 Dimensionerande lastfall ofta endera av: 1. Vindlast mot fasad + min vertikallast 2. Max vertikallast +

Läs mer

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK Avdelningen för Hållfasthetslära Lunds Tekniska Högskola, LTH Tentamen i Hållfasthetslära AK1 2017-08-17 Tentand är skyldig att visa upp fotolegitimation. Om sådan inte medförts till tentamen skall den

Läs mer