Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser - Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser - Slutrapport"

Transkript

1 Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser - Slutrapport

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Mål...4 Metod...4 Nulägesanalys och omvärldsbevakning...4 Utformning av verktyg...4 Slutseminarium...5 Avslutning...6 Bilagor...7 Bilaga 1: Årscykel... 8 Bilaga 2: Fallgropar... 9 Bilaga 3: Omvärldsbevakning, referenslista...11 Verktyg Följande verktyg är en del av rapporten och kan hämtas separat på KB:s webbsida: KPI e-tidskrifter - KPI - Instruktion - Fältbeskrivning KPI databaser - KPI - Instruktion - Fältbeskrivning KPI e-böcker - KPI - Instruktion - Fältbeskrivning Citeringsanalys - Instruktion - Excel, Web of Science-titlar med mall för ISSN-matchning - Kommentar till Excel 2

3 Inledning Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket och Stockholms universitetsbibliotek har under 2011 genomfört projektet Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser. Projektgruppen har bestått av: Karin Perols (projektledare, KIB) Cecilia Heyman (SUB, t.o.m. juni) Karin Jacobson (KIB, t.o.m. augusti) Agne Larsson (KIB) Birgit Parding (SUB) Per Swedberg (SUB, fr.o.m. juni) Henrik Åkerfelt (projektsekreterare, KIB, fr.o.m. september) Bakgrund Sveriges universitets- och högskolebibliotek köper e-resurser för i snitt 70 % av sin budget, många för en större andel än så. Via standardiserade format som COUNTER får de statistik för antalet sökningar och nedladdningar av fulltext från e-tidskrifter, e-böcker och databaser. Även om statistikens utformning är standardiserad och även automatiserad insamling numera är möjlig från de leverantörer som stöder SUSHI, finns för lite tid och kunskap till utvärdering av densamma. Syfte Det är strategiskt viktigt för universitets- och högskolebiblioteken att analysera sin användning av elektroniska resurser och utvärdera deras betydelse för lärosätets forskning. Hitintills har eventuella budgetneddragningar påverkat personalresurser i större utsträckning än mediainköp. Att få hjälp med stödfunktioner för att kunna utvärdera sina lokala avtal och deltagandet i de nationella blir därför allt viktigare, och behovet av riktlinjer och hjälpmedel ökar i betydelse. I framtiden är det sannolikt att de stora och ämnesövergripande tidskriftspaket som idag erbjuds av leverantörerna kommer att ersättas med mindre ämnesinriktade paket, vilket kan komma att förändra arbetsflöden, förvärvsbeslut och analys av användningsstatistiken. Biblioteken behöver verktyg för att kunna bedöma om, och visa att, de spenderar sitt förvärv på rätt resurser. Målgruppen för detta projekt har därför varit samtliga s.k. samverkansbibliotek. En enkät som genomfördes av licensgruppen inom Nationell samverkan inför påbörjande av förhandlingarna med Elsevier visar att analys av statistiken var nästan obefintlig. 3

4 Mål Vi har med projektet velat möjliggöra för universitets- och högskolebiblioteken att på ett effektivare och enklare sätt analysera sin användningsstatistik och därmed få ett bättre underlag för motivation i budgetäskanden samt för beslut gällande förvärv av e-resurser. För att åstadkomma detta har vi haft två delmål: - Finna en mall för hur arbetsflödet under ett år ser ut - hur och när arbetar man med vad - för att få ett bra underlag och grund för analys. - Åstadkomma riktlinjer samt verktyg inkluderande förslag på användbara indikatorer, som universitetsoch högskolebiblioteken kan använda som hjälp i sitt analysarbete. Metod Vi genomförde en nulägesanalys för att fånga upp vad som påverkar biblioteken internt och externt, för att ha det som grund för analys av arbetsflödet. Avsikten var att arbeta fram en mall som fungerar att använda för alla bibliotek. Denna nulägesanalys innehöll också en omvärldsbevakning utanför Sverige för att se hur man arbetar kring dessa frågor. Projektgruppen har sedan arbetat fram riktlinjer samt metoder för att arbeta med analyser ute på biblioteken. Nulägesanalys och omvärldsbevakning Vi gjorde en litteratursökning och samlade in referenser på artiklar som vi sedan delade upp mellan oss i projektgruppen, läste och sammanställde. Vid genomgången av artiklarna visade det sig att de flesta som utvärderat e-resurser och skrivit artiklar om det använt sig av någon form av kalkylblad där kostnad/användning ansetts som ett viktigt mått men att det inte går att förlita sig på enbart det. Andra faktorer som föreslås att ta hänsyn till är olika publiceringsmönster för olika ämnen och vilka tidskrifter som citeras och publiceras i på ens lärosäte. Utformning av verktyg Utifrån omvärldsbevakningen drog vi slutsatsen att vi ville göra ett verktyg i Excel, som är ett program de flesta har tillgång till, för utvärdering av nedladdning, pris, valutaförändringar etc. samt en instruktion till hur man kan göra en bibliometrisk analys av citeringar inom sitt lärosäte. Vid utformningen av Excelverktyget har vi hämtat inspiration från f.f.a. Newcastle University Library som arbetat med KPI (Key Performance Indicators) i många år. Även Selena Kilicks presentation Evaluating the Big Deal: what metrics matter på statistikseminariet KB anordnade i maj 2011 var klargörande liksom Angela Conyers kapitel Usage statistics and online behaviour i UKSG:s The e-resources management handbook. Vi skapade tre olika Excelformulär beroende på typ av e-resurs, en vardera för databaser, e-böcker och e-tidskrifter. Vi har automatiserat inhämtning av data till formulären så långt det var möjligt beroende på vad Excel kan hantera och hur konsekvent standardrapporter förekommer för de olika e- 4

5 resurstyperna. Utrymme för flerårsrapportering finns i formulären vilket ger möjlighet att studera förändringar över tid och att identifiera trender. Vi dokumenterade arbetsflödet med användningsstatistik över året och satte samman det i en årscykel. För att tillgodose behovet att analysera lärosätets publiceringsmönster och citeringar skapades instruktionen för hur man kan göra en bibliometrisk analys. Citeringsanalyser som redskap för att utvärdera bibliotekens tidskriftsbestånd är långtifrån något nytt, åtskilliga stora universitet har låtit bibliometriker utvärdera tidskriftstillgången på universitetet. Men hittills har den här typen av analys krävt tillgång till resurser som inte alla bibliotek har. Projektgruppen har tagit fram en Instruktion som gör att vilken bibliotekarie som helst kan utföra analysen på egen hand bara hen får lite tid. En citeringsanalys enligt denna modell visar vilka tidskrifter som använts av forskare. Den kan användas som ett komplement till användningsstatistik över antalet nedladdade artiklar, som ger vägledning över hur användningen av tidskrifterna ser ut men vi vet inte om det är forskare eller studenter som laddat ner artiklarna. Vi kan inte avgöra syftet med nedladdningen, dvs. om det är för forskning eller om det är för något annat, så som granskning, studier, intresse eller undervisning. En forskare som i en artikel citerar en tidigare artikel ur en tidskrift, har bevisligen inte bara klickat på artikeln utan verkligen haft användning av den i sitt eget arbete. Grundantagandet är: citerade tidskrifter = använda tidskrifter. Dessa tidskrifter vill vi att forskarna tillgång till och vi är beredda att betala för det. Mindre använda tidskrifter kan behöva utsättas för granskning i syfte att spara pengar. Slutseminarium Som en del i projektet anordnades ett heldagsseminarium. Seminariet hölls den 8 februari på Stockholms Universitet. Förmiddagen ägnades åt en presentation av projektet och en genomgång av de praktiska verktyg för analys av e-resurser som projektgruppen tagit fram; KPI;er och en bibliometrisk analys. Förmiddagens programpunkt riktade sig främst till de på biblioteken som samlar in och analyserar e-resursstatistik. Eftermiddagens program bestod i ett föredrag av Dr Angela Conyers från Evidence Base, Research and Evaluation, Birmingham City University som berörde nyttan av användningsstatistik och en genomgång av JISCs webbaserade analysverktyg Journal Usage Statistics Portal (JUSP). En paneldiskussion där 3 bibliotekschefer: Wilhelm Widmark, Christer Björklund samt Karin Grönvall diskuterade frågor om statistik och utvärdering ur ett ledningsperspektiv avslutade dagen. Eftermiddagens program riktade sig även till bibliotekschefer. Seminariet var välbesökt, ca 70 deltagare, även om få bibliotekschefer anmält sig, och kursutvärderingen visade att en stor del av besökarna funnit innehållet meningsfullt och intressant. 5

6 Avslutning Projektet avslutades i och med att slutrapporten lämnades in. Samtliga verktyg, riktlinjer, manualer etc. kommer att göras tillgängliga via KB:s webbsidor. Då vår förhoppning är att de praktiska verktygen och riktlinjerna används är det fritt att ladda ner, använda, modifiera och bygga ut dessa. För att säkerställa återanvändning och att eventuella modifikationer kommer biblioteken till godo har vi valt att licensiera verktygen under en Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 licens. Intressant har också varit att ta del av JISCs arbete med Journals Usage Statistics Portal JUSP. Ansatsen är imponerande och resultaten har nu börjat redovisas. Det hade varit intressant att se om något liknande kan göras för det svenska BIBSAM-konsortiet. Dock har detta fallit utanför ramen för projektet. Resultaten som vi nu ser av JISC:s projekt är så pass uppmuntrande att vi skulle vilja ge en rekommendation till KB att utröna vilka möjligheter som föreligger i Sverige för ett liknande projekt, antingen drivet av KB eller som projekt med medel från KB. 6

7 Bilagor -Bilaga 1: Årscykel - Bilaga 2: Fallgropar - Bilaga 3: Omvärldsbevakning, referenslista 7

8 Bilaga 1: Årscykel 8

9 Bilaga 2: Fallgropar Allt arbete med statistik innehåller problem som man måste ta ställning till. Underlaget behöver granskas så att inte rena felaktigheter kommer att ligga till grund för analysen. Nedan är ett antal fallgropar beskrivna utifrån årscykeln. 1. Insamlingsskedet Är filen korrekt enligt Counter? Felformateringar kan förekomma som måste rättas till innan man kan använda dem. Uppenbart felaktiga siffror p g a ändringar av bibliotekets webbplats / söksätt. Som exempel kan nämnas SUB som från slutet av 2011 samsöker i flera Ebsco-databaser direkt från webbsidan. Detta har påverkat såväl antalet sökning i Ebscos databaser som antalet nedladdade artiklar enligt JR Bearbetning analysskedet Flera avtal eller egna prenumerationer i en och samma JR 1-fil. Ex.: Elsevier ScienceDirect där avtalen för Freedom Collection, Titles excluded from FC 2011, Cell Press och ev. lokala prenumerationer ingår i samma JR 1-fil, förutom arkivanvändningen. All användning som härrör från dessa olika avtal måste separeras och tas bort innan beräkningar görs för respektive avtal. Vilka titlar ingår i avtalet? Titellistor innehåller ofta endast senaste titeln. Om man använder dessa titellistor som underlag för att fastställa vilka titlar som ska ingå i analysen kan man missa en hel del användning som egentligen ingår i avtalet. Open access, ska användningen ur open access-tidskrifter tas bort? Det kan vara mycket svårt att veta vilka titlar, som ska tas bort ur filen, om man bestämmer sig för det då en tidskrift kan vara helt open access eller endast ett urval artiklar eller årgångar. Användning som hör till arkiv. I en del fall saknas fortfarande JR 1a-rapport och då finns inget sätt att fastslå hur stor användningen är löpande avtalet resp. det inköpta arkivet. Plattformens utformning: i vissa fall visas alltid en artikel i HTML-format även om man sedan laddar ner den som PDF. Användningen drivs då artificiellt upp. Som exempel kan ScienceDirect och Nature nämnas. Det går alltså inte att direkt jämföra användningsstatistiken mellan plattformar. Vad beror avvikande mönster på? Det kan beror på otillåten nedladdning men även klassvis användning i undervisning, som driver upp användningen under en kortare period. Vilka och hur många årgångar ingår i avtalet? Är alla typer av artiklar likvärdiga? Exempel korta nyhetsartiklar o Nature och Science jämfört med forskningsartiklar (research articles). Hur beräknar man FTEer? Ska universitetets FTEer alltid vara den kompletta för hela universitetet eller ska man använda FTEer enligt avtalets prismodell alternativ avtalets ämnesinriktning? 9

10 3. Kostnader Skillnader i valutakursen kan påverka kostnaden/nedladdning, se KPIerna Indirekta kostnader som personal och systemkostnader. De ingår inte i KPIerna men är viktiga för helhetsanalysen. Sammanfattning: Analyser även med välgjorda KPIer måste kompletteras med information om ev. avvikande mönster, begränsat antal år som ingår i avtalet, hög proportion html-nedladdningar, eventuella open access-tidskrifter, andra kostnader förknippade med förvärvande och tillhandahållande av elektroniska resurser. 10

11 Bilaga 3: Omvärldsbevakning, referenslista 1. Usage statistics for Big Deals: supporting library decision-making p As I See It! -- Impact Factors and Usage Factors: Testing Alternative Metrics. Against the Grain. 2009;21(6): Bannerman IAN. The use and abuse of usage measures. Serials. 2008;21(2): Beals N, Lesher M. Managing Electronic Resource Statistics. Serials Librarian. 2010;58(1-4): Boukacem-Zeghmouri C, SchÖPfel J. On the usage of e-journals in French universities. Serials. 2008;21(2): Bucknell T, Taylor-Roe J, al. e. Usage Statistics for Decision Making. Serials. 2011;24(1): Dean CE, de Jager K. Statistics for electronic resources. South African Journal of Library & Information Science. 2009;75(1): Fei X. Implementation of an electronic resource assessment system in an academic library. Program: Electronic Library & Information Systems. 2010;44(4): Fleming-May RA, Grogg JE. Chapter 4: Practitioner Responses on the Collection and Use of Usage Statistics. Library Technology Reports. 2010;46(6): Fleming-May RA, Grogg JE. Chapter 5: Appendix: Survey: Electronic Resources Usage Statistics. Library Technology Reports. 2010;46(6): Flemming-May RA, Grogg JE. TECHNOLOGY: Dispatches from the Field. Measuring E-Resource Use. American Libraries. 2010;41(9): Franklin B, Plum T. Assessing the Value and Impact of Digital Content. Journal of Library Administration. 2008;48(1): Gedye R, Rowland F. Usage factors. Serials. 2009;22(3): Kidd T. Electronic journal usage statistics in practice p King D. What is the Next Trend in Usage Statistics in Libraries? Journal of Electronic Resources Librarianship. 2009;21(1): Kinman V. E-Metrics and Library Assessment in Action. Journal of Electronic Resources Librarianship. 2009;21(1):

12 17. Kyrillidou M, Plum T, Thompson B. Evaluating Usage and Impact of Networked Electronic Resources through Point-of-Use Surveys: A MINES for Libraries Study. Serials Librarian. 2010;59(2): Matlak J. What Drives Usage. Journal of Electronic Resources Librarianship. 2010;22(3/4): Noh Y. A Study on Developing Evaluation Criteria for Electronic Resources in Evaluation Indicators of Libraries. The Journal of Academic Librarianship. 2010;36(1): Pringle J. What impact? Whose value? Citation metrics in a work-flow perspective. Serials. 2007;20(3): Sanville T. Do Economic Factors Really Matter in the Assessment and Retention of Electronic Resources Licensed at the Library Consortium Level? Collection Management. 2008;33(1/2): Schufreider B, Romaine S, editors. Making Sense of your Usage Statistics. 2008/06//. 23. Scigliano M. Measuring the Use of Networked Electronic Journals in an Academic Library Consortium: Moving beyond MINES for Libraries in Ontario Scholars Portal. Serials Review. 2010;36(2): Shepard PT. Journal Usage Factor a promising new metric. Serials. 2011;24(1): Taylor-Roe J, Spencer C. A librarian's view of usage metrics: through a glass darkly? Serials. 2005;18(2): Tenopir C. Measuring the Value of the Academic Library: Return on Investment and Other Value Measures. Serials Librarian. 2010;58(1-4): Tucker C. Benchmarking Usage Statistics in Collection Management Decisions for Serials. Journal of Electronic Resources Librarianship. 2009;21(1): Wilde M. Local Journal Utilization Report: Supporting Data for Collection Decisions. Collection Management. 2010;35(2): Wood EH. Measuring Journal Usage: Add a Survey to the Statistics? Journal of Electronic Resources in Medical Libraries. 2006;3(1):

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor

Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor Åsa Aretun (fil. dr.), Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Projektet e-resurser

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Biblioteksstämman 20 november 2009 Annika Sverrung Huvudfråga: Distribuerad licensverksamhet? Inriktningsbeslut fattades vid maj-mötet som innebär: 1.

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker Program 10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker 11.40-12.30 Lunch 12.30-13.00 360 Counter användarstatistik, få färdiga rapporter

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden?

BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden? BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden? Lisa Lovén, licenshandläggare BIBSAM-konsortiet KB CRIStin vårmöte 23 april 2013 Sidnummer 1 Vad är BIBSAM-konsortiet? Startades i mitten på 1990-talet Förhandlar

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Innehåll Enkät 2001 - resultat s 2

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket

Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket Bakgrund och syfte Parallellpublicering av artiklar i Epsilons öppna arkiv. Ett utvärderingsprojekt kring parallellpubliceringen

Läs mer

EndNote X5 en kortfattad introduktion

EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek... 3... 3 Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Tidskriftsklubben en metod som utvecklar bibliotekariens. till kritisk analytisk granskning. av Lotta Haglund & David Herron.

Tidskriftsklubben en metod som utvecklar bibliotekariens. till kritisk analytisk granskning. av Lotta Haglund & David Herron. Tidskriftsklubben en metod som utvecklar bibliotekariens förmåga till kritisk analytisk granskning av Lotta Haglund & David Herron. Lotta Haglund är informationschef vid Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket.

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

Forskningsverksamhet och behov av elektronisk vetenskaplig information Litteraturstudie Åsa Aretun

Forskningsverksamhet och behov av elektronisk vetenskaplig information Litteraturstudie Åsa Aretun Forskningsverksamhet och behov av elektronisk vetenskaplig information Litteraturstudie Åsa Aretun Delrapport 1 Projektet E-resurser och beståndsutveckling: en utmaning för mindre forskningsbibliotek:

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Bakgrund och syfte... 4 Bakgrund... 4 Mål... 4 Metod och genomförande... 4 Skala... 5 Undersökningsområden... 5 Bakgrundsfaktorer...

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket

zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket zotero -kort handledning Universitetsbiblioteket Zotero: En kort handledning INNEHÅLL 1 Inledning... 1 Installation... 1 Mitt Zoterobibliotek... 2 Ändra information i en bibliografisk post... 2 2 Samla...

Läs mer

Innehåll. Bilagor. Bilaga 1: Behovsanalys för ERM-system Bilaga 2: Verktyg för licensadministration

Innehåll. Bilagor. Bilaga 1: Behovsanalys för ERM-system Bilaga 2: Verktyg för licensadministration - - Innehåll Syfte... 2 Bakgrund... 2 Tidigare utredningar... 2 Licensgruppens arbetsflöden... 3 Administration och aktivering av centrala avtal i SFX... 5 Behovsanalys... 6 Tidigare studier och artiklar...

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling

Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling Datum/Date Dnr/Ref.no. Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling 2012 Fysiska möten 7 mars, 2 maj, 6 september, 8 november Utlysning av projektmedel Expertgruppen

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA Agenda 1. Nyttan med öppna data 2. Introduktion till länkade öppna data Några viktiga begrepp 1. Data? 2. PSI? 3. Öppna data? 4. Öppna offentliga data? 1.

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

BLOGGING I SOCIALA MEDIER

BLOGGING I SOCIALA MEDIER RICHARD GATARSKI BLOGGING I SOCIALA MEDIER pappa ek. dr. konversationsstrateg IFN, 2008-02-15 Richard Gatarski www.weconverse.com ambition en fråga utveckla support (det your vetenskapliga) future life,

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Reserapport från studiebesök på The Copyright Advisory office, Columbia University, New York, September 2013. Inga-Lill Nilsson

Reserapport från studiebesök på The Copyright Advisory office, Columbia University, New York, September 2013. Inga-Lill Nilsson Reserapport från studiebesök på The Copyright Advisory office, Columbia University, New York, September 2013. Inga-Lill Nilsson Inledning Columbia University in the City of New York, ett av Ivy League-universiteten,

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011 1 Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliotek Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Elektroniska dokument

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

En fallstudie i fallgropar

En fallstudie i fallgropar En fallstudie i fallgropar Om konsten att skapa bättre projekt Jessica Lindholm Kungl. biblioteket 16 juni 2010 Innehåll Bakgrund Externt projekt Internt projekt Erfarenheter om mig OER i öppna arkiv Forskarnavet

Läs mer

Mallhantering med Office och SharePoint

Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Mallhantering med Office och SharePoint Paulina Tamme Learningpoint Agenda Officemallar och SharePoint Vad är en mall - Officeperspektivet Vad är en mall Sharepointperspektivet Visa contenttypeproperties

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Örebros nya webbplats

Örebros nya webbplats Örebros nya webbplats Nätverk 7 Föreläsare Kia Lagerqvist, Informationsstrateg Björn Hagström, Systemintegratör Örebros nya webbplats Nätverksdagen Offentliga rummet 2009 Kia Lagerqvist Informationsstrateg

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets tolkning 2011 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer