Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser - Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser - Slutrapport"

Transkript

1 Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser - Slutrapport

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Mål...4 Metod...4 Nulägesanalys och omvärldsbevakning...4 Utformning av verktyg...4 Slutseminarium...5 Avslutning...6 Bilagor...7 Bilaga 1: Årscykel... 8 Bilaga 2: Fallgropar... 9 Bilaga 3: Omvärldsbevakning, referenslista...11 Verktyg Följande verktyg är en del av rapporten och kan hämtas separat på KB:s webbsida: KPI e-tidskrifter - KPI - Instruktion - Fältbeskrivning KPI databaser - KPI - Instruktion - Fältbeskrivning KPI e-böcker - KPI - Instruktion - Fältbeskrivning Citeringsanalys - Instruktion - Excel, Web of Science-titlar med mall för ISSN-matchning - Kommentar till Excel 2

3 Inledning Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket och Stockholms universitetsbibliotek har under 2011 genomfört projektet Analysstöd för statistik över användandet av elektroniska resurser. Projektgruppen har bestått av: Karin Perols (projektledare, KIB) Cecilia Heyman (SUB, t.o.m. juni) Karin Jacobson (KIB, t.o.m. augusti) Agne Larsson (KIB) Birgit Parding (SUB) Per Swedberg (SUB, fr.o.m. juni) Henrik Åkerfelt (projektsekreterare, KIB, fr.o.m. september) Bakgrund Sveriges universitets- och högskolebibliotek köper e-resurser för i snitt 70 % av sin budget, många för en större andel än så. Via standardiserade format som COUNTER får de statistik för antalet sökningar och nedladdningar av fulltext från e-tidskrifter, e-böcker och databaser. Även om statistikens utformning är standardiserad och även automatiserad insamling numera är möjlig från de leverantörer som stöder SUSHI, finns för lite tid och kunskap till utvärdering av densamma. Syfte Det är strategiskt viktigt för universitets- och högskolebiblioteken att analysera sin användning av elektroniska resurser och utvärdera deras betydelse för lärosätets forskning. Hitintills har eventuella budgetneddragningar påverkat personalresurser i större utsträckning än mediainköp. Att få hjälp med stödfunktioner för att kunna utvärdera sina lokala avtal och deltagandet i de nationella blir därför allt viktigare, och behovet av riktlinjer och hjälpmedel ökar i betydelse. I framtiden är det sannolikt att de stora och ämnesövergripande tidskriftspaket som idag erbjuds av leverantörerna kommer att ersättas med mindre ämnesinriktade paket, vilket kan komma att förändra arbetsflöden, förvärvsbeslut och analys av användningsstatistiken. Biblioteken behöver verktyg för att kunna bedöma om, och visa att, de spenderar sitt förvärv på rätt resurser. Målgruppen för detta projekt har därför varit samtliga s.k. samverkansbibliotek. En enkät som genomfördes av licensgruppen inom Nationell samverkan inför påbörjande av förhandlingarna med Elsevier visar att analys av statistiken var nästan obefintlig. 3

4 Mål Vi har med projektet velat möjliggöra för universitets- och högskolebiblioteken att på ett effektivare och enklare sätt analysera sin användningsstatistik och därmed få ett bättre underlag för motivation i budgetäskanden samt för beslut gällande förvärv av e-resurser. För att åstadkomma detta har vi haft två delmål: - Finna en mall för hur arbetsflödet under ett år ser ut - hur och när arbetar man med vad - för att få ett bra underlag och grund för analys. - Åstadkomma riktlinjer samt verktyg inkluderande förslag på användbara indikatorer, som universitetsoch högskolebiblioteken kan använda som hjälp i sitt analysarbete. Metod Vi genomförde en nulägesanalys för att fånga upp vad som påverkar biblioteken internt och externt, för att ha det som grund för analys av arbetsflödet. Avsikten var att arbeta fram en mall som fungerar att använda för alla bibliotek. Denna nulägesanalys innehöll också en omvärldsbevakning utanför Sverige för att se hur man arbetar kring dessa frågor. Projektgruppen har sedan arbetat fram riktlinjer samt metoder för att arbeta med analyser ute på biblioteken. Nulägesanalys och omvärldsbevakning Vi gjorde en litteratursökning och samlade in referenser på artiklar som vi sedan delade upp mellan oss i projektgruppen, läste och sammanställde. Vid genomgången av artiklarna visade det sig att de flesta som utvärderat e-resurser och skrivit artiklar om det använt sig av någon form av kalkylblad där kostnad/användning ansetts som ett viktigt mått men att det inte går att förlita sig på enbart det. Andra faktorer som föreslås att ta hänsyn till är olika publiceringsmönster för olika ämnen och vilka tidskrifter som citeras och publiceras i på ens lärosäte. Utformning av verktyg Utifrån omvärldsbevakningen drog vi slutsatsen att vi ville göra ett verktyg i Excel, som är ett program de flesta har tillgång till, för utvärdering av nedladdning, pris, valutaförändringar etc. samt en instruktion till hur man kan göra en bibliometrisk analys av citeringar inom sitt lärosäte. Vid utformningen av Excelverktyget har vi hämtat inspiration från f.f.a. Newcastle University Library som arbetat med KPI (Key Performance Indicators) i många år. Även Selena Kilicks presentation Evaluating the Big Deal: what metrics matter på statistikseminariet KB anordnade i maj 2011 var klargörande liksom Angela Conyers kapitel Usage statistics and online behaviour i UKSG:s The e-resources management handbook. Vi skapade tre olika Excelformulär beroende på typ av e-resurs, en vardera för databaser, e-böcker och e-tidskrifter. Vi har automatiserat inhämtning av data till formulären så långt det var möjligt beroende på vad Excel kan hantera och hur konsekvent standardrapporter förekommer för de olika e- 4

5 resurstyperna. Utrymme för flerårsrapportering finns i formulären vilket ger möjlighet att studera förändringar över tid och att identifiera trender. Vi dokumenterade arbetsflödet med användningsstatistik över året och satte samman det i en årscykel. För att tillgodose behovet att analysera lärosätets publiceringsmönster och citeringar skapades instruktionen för hur man kan göra en bibliometrisk analys. Citeringsanalyser som redskap för att utvärdera bibliotekens tidskriftsbestånd är långtifrån något nytt, åtskilliga stora universitet har låtit bibliometriker utvärdera tidskriftstillgången på universitetet. Men hittills har den här typen av analys krävt tillgång till resurser som inte alla bibliotek har. Projektgruppen har tagit fram en Instruktion som gör att vilken bibliotekarie som helst kan utföra analysen på egen hand bara hen får lite tid. En citeringsanalys enligt denna modell visar vilka tidskrifter som använts av forskare. Den kan användas som ett komplement till användningsstatistik över antalet nedladdade artiklar, som ger vägledning över hur användningen av tidskrifterna ser ut men vi vet inte om det är forskare eller studenter som laddat ner artiklarna. Vi kan inte avgöra syftet med nedladdningen, dvs. om det är för forskning eller om det är för något annat, så som granskning, studier, intresse eller undervisning. En forskare som i en artikel citerar en tidigare artikel ur en tidskrift, har bevisligen inte bara klickat på artikeln utan verkligen haft användning av den i sitt eget arbete. Grundantagandet är: citerade tidskrifter = använda tidskrifter. Dessa tidskrifter vill vi att forskarna tillgång till och vi är beredda att betala för det. Mindre använda tidskrifter kan behöva utsättas för granskning i syfte att spara pengar. Slutseminarium Som en del i projektet anordnades ett heldagsseminarium. Seminariet hölls den 8 februari på Stockholms Universitet. Förmiddagen ägnades åt en presentation av projektet och en genomgång av de praktiska verktyg för analys av e-resurser som projektgruppen tagit fram; KPI;er och en bibliometrisk analys. Förmiddagens programpunkt riktade sig främst till de på biblioteken som samlar in och analyserar e-resursstatistik. Eftermiddagens program bestod i ett föredrag av Dr Angela Conyers från Evidence Base, Research and Evaluation, Birmingham City University som berörde nyttan av användningsstatistik och en genomgång av JISCs webbaserade analysverktyg Journal Usage Statistics Portal (JUSP). En paneldiskussion där 3 bibliotekschefer: Wilhelm Widmark, Christer Björklund samt Karin Grönvall diskuterade frågor om statistik och utvärdering ur ett ledningsperspektiv avslutade dagen. Eftermiddagens program riktade sig även till bibliotekschefer. Seminariet var välbesökt, ca 70 deltagare, även om få bibliotekschefer anmält sig, och kursutvärderingen visade att en stor del av besökarna funnit innehållet meningsfullt och intressant. 5

6 Avslutning Projektet avslutades i och med att slutrapporten lämnades in. Samtliga verktyg, riktlinjer, manualer etc. kommer att göras tillgängliga via KB:s webbsidor. Då vår förhoppning är att de praktiska verktygen och riktlinjerna används är det fritt att ladda ner, använda, modifiera och bygga ut dessa. För att säkerställa återanvändning och att eventuella modifikationer kommer biblioteken till godo har vi valt att licensiera verktygen under en Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 licens. Intressant har också varit att ta del av JISCs arbete med Journals Usage Statistics Portal JUSP. Ansatsen är imponerande och resultaten har nu börjat redovisas. Det hade varit intressant att se om något liknande kan göras för det svenska BIBSAM-konsortiet. Dock har detta fallit utanför ramen för projektet. Resultaten som vi nu ser av JISC:s projekt är så pass uppmuntrande att vi skulle vilja ge en rekommendation till KB att utröna vilka möjligheter som föreligger i Sverige för ett liknande projekt, antingen drivet av KB eller som projekt med medel från KB. 6

7 Bilagor -Bilaga 1: Årscykel - Bilaga 2: Fallgropar - Bilaga 3: Omvärldsbevakning, referenslista 7

8 Bilaga 1: Årscykel 8

9 Bilaga 2: Fallgropar Allt arbete med statistik innehåller problem som man måste ta ställning till. Underlaget behöver granskas så att inte rena felaktigheter kommer att ligga till grund för analysen. Nedan är ett antal fallgropar beskrivna utifrån årscykeln. 1. Insamlingsskedet Är filen korrekt enligt Counter? Felformateringar kan förekomma som måste rättas till innan man kan använda dem. Uppenbart felaktiga siffror p g a ändringar av bibliotekets webbplats / söksätt. Som exempel kan nämnas SUB som från slutet av 2011 samsöker i flera Ebsco-databaser direkt från webbsidan. Detta har påverkat såväl antalet sökning i Ebscos databaser som antalet nedladdade artiklar enligt JR Bearbetning analysskedet Flera avtal eller egna prenumerationer i en och samma JR 1-fil. Ex.: Elsevier ScienceDirect där avtalen för Freedom Collection, Titles excluded from FC 2011, Cell Press och ev. lokala prenumerationer ingår i samma JR 1-fil, förutom arkivanvändningen. All användning som härrör från dessa olika avtal måste separeras och tas bort innan beräkningar görs för respektive avtal. Vilka titlar ingår i avtalet? Titellistor innehåller ofta endast senaste titeln. Om man använder dessa titellistor som underlag för att fastställa vilka titlar som ska ingå i analysen kan man missa en hel del användning som egentligen ingår i avtalet. Open access, ska användningen ur open access-tidskrifter tas bort? Det kan vara mycket svårt att veta vilka titlar, som ska tas bort ur filen, om man bestämmer sig för det då en tidskrift kan vara helt open access eller endast ett urval artiklar eller årgångar. Användning som hör till arkiv. I en del fall saknas fortfarande JR 1a-rapport och då finns inget sätt att fastslå hur stor användningen är löpande avtalet resp. det inköpta arkivet. Plattformens utformning: i vissa fall visas alltid en artikel i HTML-format även om man sedan laddar ner den som PDF. Användningen drivs då artificiellt upp. Som exempel kan ScienceDirect och Nature nämnas. Det går alltså inte att direkt jämföra användningsstatistiken mellan plattformar. Vad beror avvikande mönster på? Det kan beror på otillåten nedladdning men även klassvis användning i undervisning, som driver upp användningen under en kortare period. Vilka och hur många årgångar ingår i avtalet? Är alla typer av artiklar likvärdiga? Exempel korta nyhetsartiklar o Nature och Science jämfört med forskningsartiklar (research articles). Hur beräknar man FTEer? Ska universitetets FTEer alltid vara den kompletta för hela universitetet eller ska man använda FTEer enligt avtalets prismodell alternativ avtalets ämnesinriktning? 9

10 3. Kostnader Skillnader i valutakursen kan påverka kostnaden/nedladdning, se KPIerna Indirekta kostnader som personal och systemkostnader. De ingår inte i KPIerna men är viktiga för helhetsanalysen. Sammanfattning: Analyser även med välgjorda KPIer måste kompletteras med information om ev. avvikande mönster, begränsat antal år som ingår i avtalet, hög proportion html-nedladdningar, eventuella open access-tidskrifter, andra kostnader förknippade med förvärvande och tillhandahållande av elektroniska resurser. 10

11 Bilaga 3: Omvärldsbevakning, referenslista 1. Usage statistics for Big Deals: supporting library decision-making p As I See It! -- Impact Factors and Usage Factors: Testing Alternative Metrics. Against the Grain. 2009;21(6): Bannerman IAN. The use and abuse of usage measures. Serials. 2008;21(2): Beals N, Lesher M. Managing Electronic Resource Statistics. Serials Librarian. 2010;58(1-4): Boukacem-Zeghmouri C, SchÖPfel J. On the usage of e-journals in French universities. Serials. 2008;21(2): Bucknell T, Taylor-Roe J, al. e. Usage Statistics for Decision Making. Serials. 2011;24(1): Dean CE, de Jager K. Statistics for electronic resources. South African Journal of Library & Information Science. 2009;75(1): Fei X. Implementation of an electronic resource assessment system in an academic library. Program: Electronic Library & Information Systems. 2010;44(4): Fleming-May RA, Grogg JE. Chapter 4: Practitioner Responses on the Collection and Use of Usage Statistics. Library Technology Reports. 2010;46(6): Fleming-May RA, Grogg JE. Chapter 5: Appendix: Survey: Electronic Resources Usage Statistics. Library Technology Reports. 2010;46(6): Flemming-May RA, Grogg JE. TECHNOLOGY: Dispatches from the Field. Measuring E-Resource Use. American Libraries. 2010;41(9): Franklin B, Plum T. Assessing the Value and Impact of Digital Content. Journal of Library Administration. 2008;48(1): Gedye R, Rowland F. Usage factors. Serials. 2009;22(3): Kidd T. Electronic journal usage statistics in practice p King D. What is the Next Trend in Usage Statistics in Libraries? Journal of Electronic Resources Librarianship. 2009;21(1): Kinman V. E-Metrics and Library Assessment in Action. Journal of Electronic Resources Librarianship. 2009;21(1):

12 17. Kyrillidou M, Plum T, Thompson B. Evaluating Usage and Impact of Networked Electronic Resources through Point-of-Use Surveys: A MINES for Libraries Study. Serials Librarian. 2010;59(2): Matlak J. What Drives Usage. Journal of Electronic Resources Librarianship. 2010;22(3/4): Noh Y. A Study on Developing Evaluation Criteria for Electronic Resources in Evaluation Indicators of Libraries. The Journal of Academic Librarianship. 2010;36(1): Pringle J. What impact? Whose value? Citation metrics in a work-flow perspective. Serials. 2007;20(3): Sanville T. Do Economic Factors Really Matter in the Assessment and Retention of Electronic Resources Licensed at the Library Consortium Level? Collection Management. 2008;33(1/2): Schufreider B, Romaine S, editors. Making Sense of your Usage Statistics. 2008/06//. 23. Scigliano M. Measuring the Use of Networked Electronic Journals in an Academic Library Consortium: Moving beyond MINES for Libraries in Ontario Scholars Portal. Serials Review. 2010;36(2): Shepard PT. Journal Usage Factor a promising new metric. Serials. 2011;24(1): Taylor-Roe J, Spencer C. A librarian's view of usage metrics: through a glass darkly? Serials. 2005;18(2): Tenopir C. Measuring the Value of the Academic Library: Return on Investment and Other Value Measures. Serials Librarian. 2010;58(1-4): Tucker C. Benchmarking Usage Statistics in Collection Management Decisions for Serials. Journal of Electronic Resources Librarianship. 2009;21(1): Wilde M. Local Journal Utilization Report: Supporting Data for Collection Decisions. Collection Management. 2010;35(2): Wood EH. Measuring Journal Usage: Add a Survey to the Statistics? Journal of Electronic Resources in Medical Libraries. 2006;3(1):

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 E-resursernas andel av de svenska forskningsbiblioteks mediabudget

Läs mer

E-boksstatistik och utvärdering. Karin Byström Chef, Enheten för e-resurser Uppsala

E-boksstatistik och utvärdering. Karin Byström Chef, Enheten för e-resurser Uppsala E-boksstatistik och utvärdering Karin Byström Chef, Enheten för e-resurser Uppsala universitetsbibliotek @karinbystrom Statistik = lego Statistik lego Upplägg Analys av e-bokspaket vid UUB Analys av e-bokspaket

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar Open APC Sweden Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar En pilotstudie i samarbete mellan Kungliga biblioteket och svenska lärosäten Open APC Sweden Nationell

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor

Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor Åsa Aretun (fil. dr.), Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Projektet e-resurser

Läs mer

Hur kan bibliotek och förlag gemensamt möta utmaningar kring svenska e-böcker?

Hur kan bibliotek och förlag gemensamt möta utmaningar kring svenska e-böcker? Hur kan bibliotek och förlag gemensamt möta utmaningar kring svenska e-böcker? Karin Byström Idag är det i princip omöjligt för akademiska bibliotek att kunna ge sina användare tillgång till svenska e-böcker.

Läs mer

dnr: 109-KB 1057-2014 BIBSAM-konsortiet

dnr: 109-KB 1057-2014 BIBSAM-konsortiet dnr: 109-KB 1057-2014 BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Styrgruppen för BIBSAM-konsortiet 4 Förhandlingar 5 Omförhandlingar under 2014 5 Tillägg till pågående

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Biblioteksstämman 20 november 2009 Annika Sverrung Huvudfråga: Distribuerad licensverksamhet? Inriktningsbeslut fattades vid maj-mötet som innebär: 1.

Läs mer

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekens bibliometriarbete FREDRIK ÅSTRÖM LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliometri the application of mathematical and statistical methods to books and other media of communication. - (Pritchard, 1969)

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Registrera forskningspublikation i DiVA

Registrera forskningspublikation i DiVA Registrera forskningspublikation i DiVA Om möjligt, importera uppgifter från en databas istället för att registrera manuellt. Det går att importera från många olika databaser. Se manual om att importera

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Import från databaser till Mendeley

Import från databaser till Mendeley 2015-05-11 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till Mendeley Instruktioner för att importera referenser till Mendeley från flera av databaserna som tillhandahålls av Linköpings universitet.

Läs mer

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker Program 10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker 11.40-12.30 Lunch 12.30-13.00 360 Counter användarstatistik, få färdiga rapporter

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

På tal om källor. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson

På tal om källor. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson På tal om källor Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson Frågeställningar Vilka typer av informationskällor refererar lärarstudenter till i sina

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Checklista: Beständiga identifierare

Checklista: Beständiga identifierare Checklista: Beständiga identifierare Beständiga identifierare (persistent identifiers/pid:ar) är unika kodsträngar 1 kopplade till olika poster. De är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket.

PubMed lathund Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket. PubMed lathund 2016-02-04 Örebro universitetsbibliotek Medicinska biblioteket medbibl@oru.se 1 Skriv in dina söktermer och klicka på För att få se vad som har hänt bakom kulissen, titta på Search details.

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Informationssökning: att söka och finna vetenskapliga artiklar! VT 2015. Mikael.Rosell@liu.se Linköpings Universitetsbibliotek

Informationssökning: att söka och finna vetenskapliga artiklar! VT 2015. Mikael.Rosell@liu.se Linköpings Universitetsbibliotek Informationssökning: att söka och finna vetenskapliga artiklar! VT 2015 Mikael.Rosell@liu.se Linköpings Universitetsbibliotek Syftet med dagens föreläsning! Efter detta moment skall ni kunna: Välja databas

Läs mer

Registrera/publicera i DiVA

Registrera/publicera i DiVA Registrera/publicera i DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser (t ex Web of Science, PubMed, Libris, EndNote) till DiVA istället för att registrera uppgifterna manuellt. För instruktioner

Läs mer

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola 1108- Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Bakgrund Forskningsfältens traditionella publiceringsmönster Berlindeklarationen

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, ht 2015 Innehåll Källkritik Vetenskapliga

Läs mer

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser

Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Informationssökning för kursen Introduktion till projektmetodik Ingenjörsstudenter ht 13 Gunilla Thunarf Sundkvist Malin Almstedt Jansson sep 2013 Bibliotekets tryckta och elektroniska resurser Böcker

Läs mer

Svenska lärosätens påverkan på kunskapsunderlaget i riktlinjer från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Svenska lärosätens påverkan på kunskapsunderlaget i riktlinjer från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Svenska lärosätens påverkan på kunskapsunderlaget i riktlinjer från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering En rapport baserad på data från clinical impact: Magnus Eriksson, Minso Solutions

Läs mer

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek EndNote X8 Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering

Läs mer

BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden?

BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden? BIBSAM-konsortiet - nu och i framtiden? Lisa Lovén, licenshandläggare BIBSAM-konsortiet KB CRIStin vårmöte 23 april 2013 Sidnummer 1 Vad är BIBSAM-konsortiet? Startades i mitten på 1990-talet Förhandlar

Läs mer

Ämnesguider Higgins bibliotekets katalog

Ämnesguider Higgins bibliotekets katalog Innehåll Informationssökning för Byggnadsingenjörsprogrammet, ht15 Karin Meyer Lundén 28 oktober 2015 Bibliotekets hemsida Higgins, Libris Uppsatser, rapporter, statistik Tidskriftslistan Databaslistan

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Dokumentbeställning via Samsök/SFX

Dokumentbeställning via Samsök/SFX Datum 2006-01-17 Universitetsbiblioteket Ylva Gavel Ylva.Gavel@kib.ki.se KB Bibsam Box 5039 102 41 Stockholm Dokumentbeställning via Samsök/SFX Rapport för projekt med utvecklingsbidrag från BIBSAM Karolinska

Läs mer

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar

Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar 2013-02-05 Karlstads universitetsbibliotek Hur man importerar referenser från olika databaser/databasvärdar Import av referenser från American Chemical Society Gör en sökning i ACS. Markera relevanta poster.

Läs mer

FÖRFATTARAVGIFTER ISTÄLLET FÖR PRENUMERATIONER TANKAR KRING FRAMTIDA FÖRVÄRV

FÖRFATTARAVGIFTER ISTÄLLET FÖR PRENUMERATIONER TANKAR KRING FRAMTIDA FÖRVÄRV Medicinska bibliotekskonferensen 2016 FÖRFATTARAVGIFTER ISTÄLLET FÖR PRENUMERATIONER TANKAR KRING FRAMTIDA FÖRVÄRV Utgångspunkter Vi kommer att utgå från forskningsprocessen genom ett exempel av Sara Kjellberg,

Läs mer

DIGITALE REFERANSETJENESTER I FAGBIBLIOTEK: SVENSKE ERFARINGER OG UTVIKLINGSSTRATEGIER

DIGITALE REFERANSETJENESTER I FAGBIBLIOTEK: SVENSKE ERFARINGER OG UTVIKLINGSSTRATEGIER DIGITALE REFERANSETJENESTER I FAGBIBLIOTEK: SVENSKE ERFARINGER OG UTVIKLINGSSTRATEGIER Daniel Gunnarsson, distansbibliotekarie Ulf-Göran Nilsson, bitr bibliotekschef 2003-01-31 Målformulering Högskolebibliotekets

Läs mer

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt?

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Ulf Kronman, samordnare för programmet OpenAccess.se Anna Lundén, samordnare BIBSAM-konsortiet Kungliga biblioteket Mötesplats Open Access, Göteborg 2013-04-17

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Socialtjänstbiblioteket

Socialtjänstbiblioteket Socialtjänstbiblioteket www.inera.se/socialtjanstbiblioteket 2012-12-05 Eira och Inera EiRA ett landstingssamarbete sedan 2001 med syftet att förhandla fram prisvärda avtal på e-resurser för vårdens personal.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Import av referenser från bibliotekets databaser

Import av referenser från bibliotekets databaser Import av referenser från bibliotekets databaser 140630 Granska referensen! Det är viktigt att det blir rätt när du ska använda referenserna i dina texter så tänk på att det ibland finns fel i referenserna

Läs mer

Svensk nationell policy för tillgängliggörande och lagring av forskningsdata. Wilhelm Widmark

Svensk nationell policy för tillgängliggörande och lagring av forskningsdata. Wilhelm Widmark Svensk nationell policy för tillgängliggörande och lagring av forskningsdata Wilhelm Widmark Min roll Överbibliotekarie Stockholms universitet Vice ordförande i Bibsams styrgrupp Ordförande Open Access

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

LIBRIS - framtidsfrågor

LIBRIS - framtidsfrågor LIBRIS - framtidsfrågor SUHF 2012-10-26 Maria Hedenström 05/30/2012 Sidnummer 1 LIBRIS kort presentation Uppdrag Avdelning i KB Finansiering Personer och roller Inflytandestruktur: Styrgruppen för Libris

Läs mer

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens Karin Pettersson Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek karin.pettersson@ub.gu.se Tobias Pernler Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek tobias.pernler@ub.gu.se 2014

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Innehåll Enkät 2001 - resultat s 2

Läs mer

Bygg ditt eget referensbibliotek

Bygg ditt eget referensbibliotek Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering och hantering

Läs mer

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 OPEN ACCESS den ideala formen för vetenskaplig publicering Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet

Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet av Aina Svensson Aina Svensson är projektledare för open accessprojektet vid Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer

Referenshantering med EndNote X6

Referenshantering med EndNote X6 Referenshantering med EndNote X6 Innehåll Vad är EndNote?... 2 Hur får jag tillgång till programmet?... 2 Tekniska krav... 2 Skapa ett EndNote bibliotek... 2 Importera referenser... 3 PubMed... 3 Web of

Läs mer

Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket

Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket Vem ska parallellpublicera? Jenny Ericsson & Urban Ericsson, SLU-biblioteket Bakgrund och syfte Parallellpublicering av artiklar i Epsilons öppna arkiv. Ett utvärderingsprojekt kring parallellpubliceringen

Läs mer

informationssökning - att söka och finna publikationer på universitetet!

informationssökning - att söka och finna publikationer på universitetet! informationssökning - att söka och finna publikationer på universitetet! Mikael.Rosell@liu.se 013-282248 Linköpings Universitetsbibliotek www.bibl.liu.se biblioteket@liu.se Informationssökning/Mikael Rosell

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling

Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling Datum/Date Dnr/Ref.no. Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling 2012 Fysiska möten 7 mars, 2 maj, 6 september, 8 november Utlysning av projektmedel Expertgruppen

Läs mer

E-boksstudie vid Högskolebiblioteket i Jönköping: resultat och konsekvenser för förvärvet

E-boksstudie vid Högskolebiblioteket i Jönköping: resultat och konsekvenser för förvärvet E-boksstudie vid Högskolebiblioteket i Jönköping: resultat och konsekvenser för förvärvet Presentation Kungliga biblioteket 170601 Erik Åkesson och Olle Thegeby Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande av

Läs mer

Att administrera publiceringsavgifter: erfarenheter från Lund JÖRGEN ERIKSSON, LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Att administrera publiceringsavgifter: erfarenheter från Lund JÖRGEN ERIKSSON, LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Att administrera publiceringsavgifter: erfarenheter från Lund JÖRGEN ERIKSSON, LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Innehåll APC vad är det? Modell I -2012 Modell II 2013- Användning Spaning Article Processing

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2011

BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2011 BIBSAM-konsortiet Verksamhetsberättelse 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrgruppen för Nationella licenser för e-resurser... 3 Centraliseringsprocessen... 4 Specifika arbetsområden 2011... 5

Läs mer

Open APC Initiative Ett tyskt initiativ till internationell öppen APC-databas

Open APC Initiative Ett tyskt initiativ till internationell öppen APC-databas Open APC Initiative Ett tyskt initiativ till internationell öppen APC-databas Initierades 2014 av Bielefeld University med syfte att: Öppna data för publiceringskostnader för vetenskapliga artiklar Möjliggöra

Läs mer

Importera referenser till DiVA

Importera referenser till DiVA Importera referenser till DiVA Uppdaterad 2013-06-11 Du kan importera referenser från många olika databaser och referenshanteringsprogram till DiVA. Endast publicerat material skall registreras. Följande

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten

Open access vid svenska lärosäten Open access vid svenska lärosäten Open access-krav dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten, 12 oktober 2011 Aina Svensson Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Arbetsgruppen

Läs mer

Lilla PubMed-lathunden

Lilla PubMed-lathunden Lilla PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

What is Library 2.0?

What is Library 2.0? Informationskompetens en färdighet för livet, 11.2.2010, Åbo Vad är Bibliotek 2.0? En kvalitativ analys Kim Holmberg Department of Information Studies Åbo Akademi University (e) kim.holmberg@abo.fi (w3)

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer