Omvärlden och Biblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärlden och Biblioteket"

Transkript

1 Omvärlden och Biblioteket Strategisk omvärldsbevakning/analys för bibliotek Tid: , Program FIKA Introduktion Nyttan med strategisk omvärldsbevakning/analys PAUS Biblioteket en stark aktör i omvärldsbevakning/analys Workshop 1: Omvärldskartan LUNCH Workshop 1 fortsätter Kreativitet och disciplin en oslagbar kombination. Strategisk omvärldsbevakning/analys från ax till limpa FIKA Marknadsföring, kommunikation, utvärdering Workshop 2: Hur går vi vidare handlingsplan! Uppsummering och utvärdering

2 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Nyttan med strategisk omvärldsbevakning/analys Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

3 INSTITUT FÖR OMVÄRLDSANALYS IDEON MEDICON VILLAGE I LUND Life Science Foresight Institute är ett forskningsinstitut som skall hjälpa företag och organisationer inom Life Science med omvärlds- och framtidsanalyser. EU strukturfondprogram. Region, Universitet/Högskola, Stad och Näringsliv. Kunskapen skall underlätta för uppdragsgivaren att ta strategiska beslut för att hamna rätt från början vad gäller allt från stora infrastruktursatsningar inom vården till produktutveckling hos det lilla bolaget. Novolentia. Your Information. Today 2

4 DEFINITION: OMVÄRLDSANALYS Omvärldsbevakning Omvärldsanalys Framtidsanalys Business Intelligence Competitive Intelligence Market Intelligence Technology Intelligence Environmental scanning/analysis Foresight activities Strategic foresight Omvärldsbevakning/analys är en process för att systematiskt bevaka och analysera faktorer i omvärlden som påverkar en organisations nuvarande och framtida utveckling och framgång. Den bildar grund for strategiska beslut. 3 Novolentia. Your Information. Today

5 VARFÖR ÖKAR BEHOVET AV OMVÄRLDSANALYS? Strukturella förändringar och ökade möjligheter Globalisering Individualisering Konkurrens Gränslöshet Komplexitet Behov av kunskap IT utveckling Hotbilder Kriser Samsyn inom sin organisation Ytterligare något att tillägga? Lundqvist, T. (2010) Omvärldsanalys till vilken nytta? Forskningsrapport 2010/2. Institutet för Framtidsstudier 4 Novolentia. Your Information. Today

6 STRUKTURERAD OMVÄRLDSANALYS - EN ÖVERLEVNADSFRÅGA Framförhållning & framtidsperspektiv & trendspaning Underlag för strategiska beslut & biblioteksplaner Kunskap om användare, konkurrenter och samarbetspartners Utifrånperspektiv Samsyn inom organisationen Svar på konkreta omvärldsfrågor Löpande koll på utvecklingen Beredskap att möta kriser, hot och förändringar Hantering av ökat informationsflöde/tidsmaximering Samlad återsökning & historisk plattform Budgetbesparingar 5 Novolentia. Your Information. Today

7 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS FÖR BIBLIOTEKETS EGEN VERKSAMHET. Hur förbättrar vi vår framförhållning? Hur säkerställer vi våra strategiska beslut är väl underbyggda? Vilka är våra konkurrenter och potentiella samarbetspartners? Hur får vi möjlighet att hålla oss i framkant inom biblioteksutveckling? Hur ska vi hävda oss i konkurrensen om resurser? Hur vet vi att vi satsar rätt i förhållande till vårt uppdrag? Novolentia. Your Information. Today 6

8 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS SOM STÖD FÖR KOMMUNENS FÖRVALTNING. Hur håller vi koll på konkurrenternas aktiviteter? Andra kommuner & förvaltningar Politiska utvecklingen och trender? Utveckling inom kommunförvaltning? Budgetstrategier? Var finns kunskapen och expertisen? Vad händer ute i kommunen? Kommuninvånarnas nöjdhet? Novolentia. Your Information. Today 7

9 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS SOM EN TJÄNST GENTEMOT BIBLIOTEKETS ANVÄNDARE/LOKALA NÄRINGSLIVET. Hur får man förbättrad framförhållning? Vad kommer att hända inom det specifika näringsområdet? Vad kommer att hända i angränsande näringsområden? Var hittar man potentiella samarbetspartners? Vad händer hos konkurrenterna? Relevant samhälls- och kommuninformation? Koll på nya utvecklingsområden? Utveckling inom innovation och entreprenörskap? 8 Novolentia. Your Information. Today

10 HUR UPPFYLLER VI VÅRA UPPDRAG? Som ett resultat av målen i övergripande regionala strategidokument, genom dialogen med representanter för folkbiblioteken samt analys av företeelser och skeenden i omvärlden har regionbiblioteket identifierat fem strategier: Med länsbibliotek, regionbibliotek och regionala bibliotek avses sådana bibliotek som på sina regionala huvudmäns uppdrag arbetar med biblioteksutveckling, kompletterande medieförsörjning och fjärrlån, omvärldsbevakning och -analys, fortbildningar av biblioteksanställda och andra regionala biblioteksuppgifter. Vastmanland/Regional-biblioteksplan/ 9 Novolentia. Your Information. Today

11 FEMKRAFTSMODELLEN Förändringar i region och landsting och i dess miljöer Samhällsbeslut med betydelse för kommuninvånarna och dess aktörer Samarbetspartners och alternativa samarbetspartners Nya utbildningsplaner, kommunplaner, regionplaner Alternativa lösningar och substitut kommunala och regionala utbildningsbehov Michael Porters femkraftsmodell Konkurrenternas förhandlingsstyrka Leverantörernas förhandlingsstyrka Lätt/svårt att ersätta - substitut Lätt för nya aktörer Konkurrens mellan befintliga aktörer 10 Novolentia. Your Information. Today

12 OMVÄRLDSFAKTORER Faktorer man känner till och kan påverka Faktorer man inte känner till men kan påverka Målinriktade undersökningar Målinriktad löpande bevakning Ospecificerad löpande bevakning Faktorer man känner till men inte kan påverka Faktorer man inte känner till och inte kan påverka 11 Novolentia. Your Information. Today

13 CASE NYCOMED Leverans till marknadsplaner varje år mer kvalitativ och tidsbesparande leveranser till affärsenheterna Konkurrensanalyser - ökad medvetenhet, bättre marknads - och affärsplaner. Större del och bättre kvalité. Viktigast i marknadsplanering: Kunskap om prissättning och om konkurrenterna Fångade in nya konkurrenter i nätet - Business Intelligence systemet Internationella marknadsavdelningen koordinerade 12 arbetsmetoder Novolentia. Your Information. Today

14 NYTTAN AV SYSTEMATISK ARBETSGÅNG Framförhållning Underlag Nya infallsvinklar Effektivare bevakning Kvalitativ analys Samsyn Återsökning Hitta blinda fläckar Bättre hantering av ökat informationsflöde 13 Novolentia. Your Information. Today

15 Omvärlden och Biblioteket BIBLIOTEKET EN STARK AKTÖR I OMVÄRLDSBEVAKNING Margareta Nelke I.C. at Once I.C. at Once 1

16 BIBLIOTEKET I OMVÄRLDEN Världen Europa Nobelpris Sverige Turism Politik Livsstilar Kommunen Lagstiftning Tekniska framsteg och innovationer Ortens näringsliv Infrastruktur Biblioteket Fritidsintressen Befolkningsstruktur Valutakurser 2

17 TILLÄMPNINGAR Stöd för bibliotekets egna verksamhet Stöd för kommunens förvaltning Tjänst till bibliotekets användare / lokala näringslivet 3

18 VARFÖR BIBLIOTEKET? Omvärldsbevakning växer i betydelse Det finns behov av systematik och organisering Det finns kompetens och verktyg på biblioteket som bör användas i processen Omvärldsbevakning är redan en del av bibliotekets aktiviteter 4

19 NÅGRA ROLLER IDAG Nyhetsförmedlare Stöd med informationsresearch Metodutvecklare och utbildare Tillhandahålla informationskällor Egen bevakning och analys 5

20 KOMPETENS OCH KUNSKAP Informationen Hur den produceras och förmedlas Hur den upphandlas, av vem och till vilket pris Hur den bearbetas, organiseras och återsöks Behoven Hur man intervjuar Hur man genomför behovsanalyser Verktygen Hur de utvärderas och väljs ut Hur de upphandlas, av vem och till vilket pris Hur de används 6

21 VERKTYG Elektroniska informationsresurser Fysiska informationsresurser Databaslösningar Omvärlds/mediabevakningstjänster 7

22 ROLLER Roll Innebär Kan/bör biblioteket ta denna roll? Styrgruppsmedlem Definiera ramarna, följa upp Ja Beställare Ge uppdrag att bevaka/analysera prioriterade bevakningsområden Aktivator/projektledare Driva och leda arbete Ja Spanare/ omvärldsbevakare Bevaka de prioriterade bevakningsområdena, spana, samla och filtrera information Omvärldsanalytiker Göra analyser/utredningar Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas Redaktör Kommentera och publicera information Ja Ja Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas Producent Göra nyhetsbrev, rapporter mm Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas 8

23 NÅGRA SCENARIER Kommunförvaltningen beslutar att förbättra sin omvärldsbevakning/analys och ger biblioteket i uppgift att göra en förstudie Kommunikationsavdelningen står i begrepp att köpa in en mediabevakningstjänst biblioteket medverkar Biblioteket erbjuder omvärldsbevakning/analys som en tjänst till externa kunder 9

24 SCENARIO 1 Kommunförvaltningen beslutar att förbättra sin omvärldsbevakning/analys och ger biblioteket i uppgift att göra en förstudie. Uppgift Biblioteket Representanter från berörda avd. Klargöra syfte och förväntningar Ansvarar Kartlägga status quo Ansvarar Deltar Rita omvärldskartan Analysera och rekommendera Ansvarar. Faciliterar workshopar Tar beslut / Deltar Deltar Ansvarar Tar beslut / Kommenterar och diskuterar Rapportera, presentera Ansvarar Tar beslut / Tar del 10

25 SCENARIO 2 Kommunikationsavdelningen står i begrepp att köpa in en mediabevakningstjänst Uppgift Biblioteket Kommunikationsavd. Klargöra syfte och förväntningar Deltar Rita omvärldskartan Faciliterar workshop / deltar Ta fram kriterier för system Upphandla Hantera profilerna Välja källor Deltar Ansvar. Lägger upp profiler i samarbete med leverantören. Modifierar profilerna Ansvar.Utvärderar och prioriterar Ansvarar Ansvarar o organiserar, deltar Initierar och deltar Beställer och äger Utvärdera Deltar Initierar och utför 11

26 SCENARIO 3 Biblioteket erbjuder omvärldsbevakning/analys som en tjänst till externa kunder Uppgift Biblioteket Kunden Klargöra syfte och arbetssätt Deltar Rita omvärldskartan Faciliterar workshop / deltar Ansvarar Lägga upp bevakningen Ansvarar Deltar Ansvarar o organiserar, deltar Välja källor Ansvarar för publicerat Ansvarar för specialistnätverk Utföra bevakningen Ansvarar för publicerat Ansvarar för specialistnätverk Sammanställa Publicerad information Nätverksinformation Utvärdera Deltar Ansvarar, ger feedback 12

27 TÄNKBARA ERBJUDANDEN Initiera och leda arbetet med att införa systematisk omvärldsbevakning i organisationen, vara processägaren Ge arbetssätt, metoder och verktyg Ta rollen som aktivator/projektledare driva och leda Leda arbetet med att rita omvärldskartan Utbilda i informationsresearch och metodik 13

28 TÄNKBARA ERBJUDANDEN Erbjuda kunskap om informationskällor och plattformar Upphandla och ansvara för bevakningstjänst Upphandla information Aktivt bevaka prioriterade områden Filtrera, strukturera och sammanställa rapporter, nyhetsbrev, mm Göra resultatet tillgängligt och återsökningsbart 14

29 FRAMGÅNGSFAKTORER EXTERNA KUNDER Ha beställarens explicita stöd Känna sin beställare och dess språk Skapa en relation till beställaren: lagarbete Kunna ställa krav på beställaren Ha tydliga målgruppsanpassade erbjudanden Kartlägga och samverka med viktiga aktörer och nätverk som biblioteket bör ingå i Se till helheten från ax till limpa 15

30 FRAMGÅNGSFAKTORER EGEN VERKSAMHET Lagarbete Att arbetstid avsätts Planering och prioritering Genomtänkta former för leveranserna Beredskap för att ta hand om resultaten Se till helheten från ax till limpa Employees Eyes, Ears & Brains 16

31 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Workshop 1 PEST Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

32 WORKSHOP 1:OMVÄRLDSKARTAN Analys av Sociala, Tekniska, Ekonomiska, Ekologiska, Politiska, Lagstiftande, Etiska, Demografiska Faktorer EPISTELM PEST STEP STEEP PESTE PESTEL PESTLE LEPEST STEEPLE Novolentia. Your Information. Today STEEPLED 2

33 PEST P Politik E Ekonomi & marknad & tillväxt S Sociala förändringar & livsstil T Teknik & Vetenskap Novolentia. Your Information. Today 3

34 OMVÄRLDSKARTA PEST Faktorer Verksamhetsmål med framgångsfaktorer Faktorer Faktorer P E T Faktorer S Faktorer Faktorer Novolentia. Your Information. Today 4

35 RESULTAT & ANVÄNDNING Gemensam omvärldskarta Kartläggning av prioriterade fokusområden Identifiering av relevanta informationskällor Kontinuerlig bevakning Analysunderlag Underlag för kontinuerlig uppdatering och systematisk omvärldsanalys Engagemang av relevanta målgrupper i organisationen samsyn Synliggör de externa faktorer som främst kommer att påverka verksamheten Använd kartan för att prioritera Bevaka de prioriterade områden 5 Novolentia. Your Information. Today

36 FRÅGESTÄLLNING Vilka faktorer i vår omvärld påverkar att vi framgångsrikt uppnår våra uppdrag? Novolentia. Your Information. Today 6

37 WORKSHOP 1 1. Plocka fram ett antal faktorer utifrån PEST 2. Skriv en faktor på varje Post-it-lapp 3. Fäst på lämplig PEST bokstav på whiteboardtavlan. 4. Välj ut fem faktorer att prioritera i förhållande till frågeställningen och verksamhetsmålen och sätt ett streck på Post-it-lappen 5. Kommentarer! Novolentia. Your Information. Today 7

38 Foto: Charlotte Håkansson Workshop 1: Omvärldskartan enligt PEST modellen. Foto: Charlotte Håkansson

39 Workshop 1: Prioritering. Foto Elisabet Brynge

40 Omvärlden och Biblioteket KREATIVITET OCH DISCIPLIN EN OSLAGBAR KOMBINATION! Strategisk omvärldsbevakning/analys från ax till limpa Margareta Nelke I.C. at Once 1

41 OMVÄRLDSBEVAKNING/ ANALYS Är en process för att systematiskt bevaka och analysera faktorer i omvärlden som påverkar en organisations nuvarande och framtida utveckling och framgång. Den bildar grund för strategiska beslut. 2

42 SYSTEMATISK OMVÄRLDSBEVAKNING Är mer än ren nyhetsbevakning Innefattar också slutsatser och analys Är en kontinuerlig process Levererar information och rapporter för organisationens operativa och strategiska verksamhet 3

43 KREATIVITET & DISCIPLIN Kreativitet Spontan omvärldsbevakning Kreativ användning av källor Se oväntade samband Disciplin Systematik Kontinuitet Uthållighet 4

44 FRÅN AX TILL LIMPA Bevakningsområden identifieras & prioriteras Fokusering Information samlas in från utvalda källor Arbetet planeras Insamling Informationskällorna kartläggs Bearbetning Informationen filtreras & struktureras Materialet analyseras Analys Resultatet kommuniceras Kommunikation I.C. at Once Resultatet utvärderas ny loop? 5

45 FOKUSERING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Varför? Syftet med bevakningen Vilka arbetsprocesser ska den stödja Hur? Planera arbetet Bestäm resurser och ambitionsnivå Vad? Vilka områden ska bevakas? / Rita en omvärldskarta Prioritera för att fokusera bevakningen 6

46 FOKUSERING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation När? Avstämningspunkter Tidpunkt för analyser Tidpunkt då resultatet ska vara framme Vem? Fördela arbetet Kompetenssäkra Avsätta arbetstid till bevakning och analys 7

47 INSAMLING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Metod manuellt, bevakningssystem eller en kombination Identifiera, prioritera och välja ut källorna för de framtagna faktorerna Samla in information från de utvalda källorna Utvärdera källorna 8

48 KÄLLORNA Skriftliga Tidningar och tidskrifter Böcker och rapporter Webbplatser Mänskliga Individer Nätverk Hybrider Sociala media: Bloggar, twitter mm Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation 9

49 BEARBETNING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Välja ut och utvärdera med hänsyn till syftet och de framtagna faktorerna Strukturera Göra överskådligt Sammanställa 10

50 BEARBETNING ANALYS Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Ta bort irrelevant info 1 Förpacka med snygg titelsida, redigera info 2 Strukturera info, klickbara rubriker 3 Sammanfatta innehållet 4 Dra slutsatser, ge rekommendationer 5 11

51 ANALYSMETODER Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Metod SWOT PEST Sannolikhet och påverkansanalys Scenarioplanering Benchmark Användningsområde Analysera möjligheter och hot i omvärlden och matcha den mot egna verksamhetens styrkor och svagheter. Rita omvärldskartan och säkerställa att den blir fullständig. Bedömning av kommande omvärldsfaktorer - hur sannolikt är det att de inträffar och hur stor påverkan har de om de inträffar - för att kunna ta ställning till hur man ska förhålla sig till dem. Hjälp för att prioritera. Skapa olika scenarier baserat på kritiska drivkrafter, trender och mottrender i omvärlden. Hjälp att bedöma mer långsiktiga förändringar i omvärlden. Jämföra med andra organisationer för att få input till sin egen verksamhet. 12

52 INDIVIDEN Minnena Styr uppmärksamheten Gör oss mer benägna att uppfatta det som vi redan har erfarenhet av Gör det svårare för oss att tolka händelser som inte stämmer med våra förväntningar Närheten till handlingsmiljön Bestämmer vilka signaler vi uppfattar Bestämmer hur vi uppfattar och tolkar signaler Hamrefors: Den uppmärksamma organisationen 13

53 ORGANISATIONEN Privatspaning Organisationen är likgiltig Låg motivation Man spanar på privata saker Spaning i princip Organisationen tror att den har koll på läget Stark samsyn Man spanar på det man redan vet, har svårt att uppfatta det som avviker Anarkistisk spaning Decentraliserad organisation Ingen kontakt mellan olika avdelningar Man spanar bara på det som rör egna arbetssituationen Målinriktad spaning Organisationen vet varför och vad Organisationen ger förutsättningar, transparens samt riktlinjer Organisationen uppmuntrar och belönar Målinriktad spaning är effektivast! Hamrefors: Den uppmärksamma organisationen 14

54 F & F Fallgrop Omvärldsbevakning/analys har inget bestämt syfte Ledningen är oengagerad Bevakningsområdena är diffusa Bevakningen resulterar i enbart information, inte analyser Resultatet stämmer inte med förväntningarna eller är negativt för organisationen budbäraren skjuts Bilden av omvärlden baseras på önsketänkande Organisationen/spanarna tröttnar Bevakning/analys tar för mycket resurser Framgångsfaktor Syftet måste klargöras Ledningens explicita stöd behövs Kartlägg och prioritera områdena t.ex. i en workshop Viktigt att även analyser tas fram Tydlighet kring syftet och användningen av resultatet Involvera kritiska personer i arbetet med bevakning och analys Uthållighet och kontinuitet krävs Tydlig ambitionsnivå och leveranser 15

55 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Marknadsföring, kommunikation, utvärdering Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

56 EYE CATCHER rs.com/ I spetsen för strategisk utveckling av omvärldsanalys!!! Novolentia. Your Information. Today 2

57 MARKNADSFÖRING Varumärke Inte bara logo och webb Berättelser Sagan om verksamheten Succéhistorier Kommunicera vidare när man lyckas Kommentarer Samla och samla in användarnas Gillande Värdet och nyttan Göra detta transparent för uppdragsgivaren Novolentia. Your Information. Today 3

58 SOCIALA MEDIER MÄNSKLIGA KÄLLOR Social media a 'primary source' of intel, says FBI LinkedIn Konkurrentinformation Spindelnät/Diskussionsgrupper Indikationer/rörelser Facebook Företagsinformation Marknadsföring/VIP Trender & signaler Twitter Snabbast uppdatering/flöde 4 Novolentia. Your Information. Today

59 SYNLIGGÖR BIBLIOTEKETS ROLL Målbeskrivningar Biblioteksplaner Webb Planeringsarbeten Projektplaner Intern kommunikation Handlingsplaner Protokoll Novolentia. Your Information. Today 5

60 MÅLGRUPPERNA Målgruppsanalys (vilka är primära och sekundära målgrupper) Kartlägga även de informella beslutsfattarna (den gömda hierarkin) Regioner över gränser kulturbarriärer, organisatoriska barriärer Dela upp målgrupperna kommunikation/marknadsföring eller primära mottagare av leveranserna Kontinuerlig uppdatering av målgrupperna Novolentia. Your Information. Today 6

61 KOMMUNIKATION All kommunikation har en eller flera målgrupper Målgrupperna har olika behov Samma målgrupp kan ha olika behov vid olika tillfällen Kommunikationen ska oftast vara kort och koncis Kostnadsberäkning/analys Det viktiga är vad målgruppen uppfattar inte vad du kommunicerar! 7 Novolentia. Your Information. Today

62 HUR MAN TAR TILL SIG INFORMATION Konkret information framför abstrakt. Visa med tydliga exempel Pålitlig information. Förtroende för den som levererar. Bygga upp detta. Leverera nytta. Hänvisa till bra referenser. Mottagarens fokus Den information som uppfyller de mål man mäts på. Novolentia. Your Information. Today Tillgodose detta utan att tumma på den fullödiga analysen. 8

63 KOMMUNIKATIONSPLAN Utarbeta målbeskrivningar Syfte: Vad, hur och varför? Leverans/tid/ansvarig/resultat Mäta mot vad man ska uppnå Målgruppsanalyser Vilka är kommunikationsarenorna? Gör en tidsplan på årsbasis Kreativa workshopar i omvärldsbevakning Återkommande punkt om omvärldsanalys på ledningsmöten och personalmöten Omvärldsportal/intranät/interna nyhetskanaler Dagens eller veckans omvärldsnyheter Underlag på omvärldsperspektiv till nyckelpersoner 9 Novolentia. Your Information. Today

64 KOMMUNIKATION AV RESULTATEN Presentationsform, spridning, lagring, återsökning Hur och vilken nivå och för vilka? Bearbetning Rapportmall Sökbar databas för analysresultatet Sökbar databas för ursprungsbevakning Sökbarhet & indexering Licensfråga Novolentia. Your Information. Today 10

65 KPIS OCH ANDRA MÄTMETODER Kalla fakta Statistik Key Performance Indicator Användarundersökningar Analysera nyttan av att göra detta Vilka målgrupper? Prioritering? Samla antal framgångsfaktorer Göra dem mätbara Mät mot verksamhetens övergripande mål Novolentia. Your Information. Today 11

66 KEY PERFORMANCE INDICATOR Mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på effektivitet eller prestation av hela verksamheten. Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidssatt Novolentia. Your Information. Today 12

67 PROBLEMATISERA MÄTNINGAR Vad är värdet av information? Vad är värdet av icke funnen information? Hur återknyter man till de övergripande målen? Vad är värdet av det? Övergripande organisatoriska versus individuella Jämförelse med andra avdelningar/funktioner Hur gör man det omätbara mätbart? Tid och resurser versus nyttan Novolentia. Your Information. Today 13

68 MARKNADSFÖRING IRL Tydligt i hela organisationen Biblioteksplaner, ledningsmöten, måldokument, verksamhetsberättelser, projektplaner Involvera andra funktioner samarbeta, få expertråd Konsekvent märkning i allt material som presenteras dock i enlighet med moderorganisationens branding Strålkastarljus på området t.ex.omvärldsportal och/eller Omvärldsblogg Enkelt & tydligt framhålla nyttan i målbeskrivningen Visa sambandet mellan input och outcome Enkel rapportmall sammanställ och visa värdet Novolentia. Your Information. Today Ange källor/ verifiera fakta/ citera experter 14

69 Omvärlden och Biblioteket Workshop 2: Hur går vi vidare handlingsplan! Målbeskrivning/Syfte. Vad är nyttan och syftet med er systematiska omvärldsbevakning? Roll Vilken roll ska er funktion ha? Kommunikation Hur synliggör man denna roll och hur kommunicerar man den? Resurser Vilka resurser krävs i er funktion i form av kompetens, tid och pengar? Nästa steg Lista 5 konkreta åtgärder att göra när ni kommer hem!

70 NOVOLENTIA YOUR INFORMATION. TODAY Business Intelligence Manager Corporate Intranet Project Manager Konsult Informationsspecialist Projektledare Nätverkare Extern lektor Sjuksköterska Charlotte Håkansson Novolentia Hökvägen Lund

71 Konsult Informationsspecialist Föredragshållare Margareta Nelke I.C. at Once Mårtensgatan Råå Författare 1

72 LÄSTIPS Omvärlden och Biblioteket Bohman, S. (2009) Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Arbetsrapport 2009:12. Institutet för Framtidsstudier (tillgänglig på Internet) Choo, Chun Wei (2002). Information management for the intelligent organization : the art of scanning the environment. 3 ed. Information Today Genf, L. & Laurent, J. (2008) Omvärldsanalys i praktiken. Liber Hamrefors, S. (2002). Den uppmärksamma organisationen : från Business Intelligence till Intelligent Business. Studentlitteratur Hedin, H & Sandström, B. (2006) Företagets omvärldsradar. Studentlitteratur Lundqvist, T. (2010) Omvärldsanalys till vilken nytta? Forskningsrapport 2010/2. Institutet för Framtidsstudier (tillgänglig på Internet) Nelke, M. (2006) Bevaka din omvärld. Liber Nelke, M. (2010) Tid för framtid. Strategisk verksamhetsutveckling och planering. I.C. at Once (e-bok) Nelke, M. (2011) Strategic Business Development for Information centres and Libraries. Chandos Publishing Thoresson, A. (2011) Flöden, kvitter och statusuppdateringar en guide om omvärldsbevakning på nätet..se:s Internetguide 23 (tillgänglig på Internet) 1

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta?

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta? INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Torbjörn Lundqvist Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Torbjörn Lundqvist Institutet

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson

mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson Per Bång är seniorkonsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling. Han har tidigare arbetat i ledande befattningar som bl.a.

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer