Omvärlden och Biblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärlden och Biblioteket"

Transkript

1 Omvärlden och Biblioteket Strategisk omvärldsbevakning/analys för bibliotek Tid: , Program FIKA Introduktion Nyttan med strategisk omvärldsbevakning/analys PAUS Biblioteket en stark aktör i omvärldsbevakning/analys Workshop 1: Omvärldskartan LUNCH Workshop 1 fortsätter Kreativitet och disciplin en oslagbar kombination. Strategisk omvärldsbevakning/analys från ax till limpa FIKA Marknadsföring, kommunikation, utvärdering Workshop 2: Hur går vi vidare handlingsplan! Uppsummering och utvärdering

2 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Nyttan med strategisk omvärldsbevakning/analys Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

3 INSTITUT FÖR OMVÄRLDSANALYS IDEON MEDICON VILLAGE I LUND Life Science Foresight Institute är ett forskningsinstitut som skall hjälpa företag och organisationer inom Life Science med omvärlds- och framtidsanalyser. EU strukturfondprogram. Region, Universitet/Högskola, Stad och Näringsliv. Kunskapen skall underlätta för uppdragsgivaren att ta strategiska beslut för att hamna rätt från början vad gäller allt från stora infrastruktursatsningar inom vården till produktutveckling hos det lilla bolaget. Novolentia. Your Information. Today 2

4 DEFINITION: OMVÄRLDSANALYS Omvärldsbevakning Omvärldsanalys Framtidsanalys Business Intelligence Competitive Intelligence Market Intelligence Technology Intelligence Environmental scanning/analysis Foresight activities Strategic foresight Omvärldsbevakning/analys är en process för att systematiskt bevaka och analysera faktorer i omvärlden som påverkar en organisations nuvarande och framtida utveckling och framgång. Den bildar grund for strategiska beslut. 3 Novolentia. Your Information. Today

5 VARFÖR ÖKAR BEHOVET AV OMVÄRLDSANALYS? Strukturella förändringar och ökade möjligheter Globalisering Individualisering Konkurrens Gränslöshet Komplexitet Behov av kunskap IT utveckling Hotbilder Kriser Samsyn inom sin organisation Ytterligare något att tillägga? Lundqvist, T. (2010) Omvärldsanalys till vilken nytta? Forskningsrapport 2010/2. Institutet för Framtidsstudier 4 Novolentia. Your Information. Today

6 STRUKTURERAD OMVÄRLDSANALYS - EN ÖVERLEVNADSFRÅGA Framförhållning & framtidsperspektiv & trendspaning Underlag för strategiska beslut & biblioteksplaner Kunskap om användare, konkurrenter och samarbetspartners Utifrånperspektiv Samsyn inom organisationen Svar på konkreta omvärldsfrågor Löpande koll på utvecklingen Beredskap att möta kriser, hot och förändringar Hantering av ökat informationsflöde/tidsmaximering Samlad återsökning & historisk plattform Budgetbesparingar 5 Novolentia. Your Information. Today

7 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS FÖR BIBLIOTEKETS EGEN VERKSAMHET. Hur förbättrar vi vår framförhållning? Hur säkerställer vi våra strategiska beslut är väl underbyggda? Vilka är våra konkurrenter och potentiella samarbetspartners? Hur får vi möjlighet att hålla oss i framkant inom biblioteksutveckling? Hur ska vi hävda oss i konkurrensen om resurser? Hur vet vi att vi satsar rätt i förhållande till vårt uppdrag? Novolentia. Your Information. Today 6

8 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS SOM STÖD FÖR KOMMUNENS FÖRVALTNING. Hur håller vi koll på konkurrenternas aktiviteter? Andra kommuner & förvaltningar Politiska utvecklingen och trender? Utveckling inom kommunförvaltning? Budgetstrategier? Var finns kunskapen och expertisen? Vad händer ute i kommunen? Kommuninvånarnas nöjdhet? Novolentia. Your Information. Today 7

9 OMVÄRLDSBEVAKNING/ANALYS SOM EN TJÄNST GENTEMOT BIBLIOTEKETS ANVÄNDARE/LOKALA NÄRINGSLIVET. Hur får man förbättrad framförhållning? Vad kommer att hända inom det specifika näringsområdet? Vad kommer att hända i angränsande näringsområden? Var hittar man potentiella samarbetspartners? Vad händer hos konkurrenterna? Relevant samhälls- och kommuninformation? Koll på nya utvecklingsområden? Utveckling inom innovation och entreprenörskap? 8 Novolentia. Your Information. Today

10 HUR UPPFYLLER VI VÅRA UPPDRAG? Som ett resultat av målen i övergripande regionala strategidokument, genom dialogen med representanter för folkbiblioteken samt analys av företeelser och skeenden i omvärlden har regionbiblioteket identifierat fem strategier: Med länsbibliotek, regionbibliotek och regionala bibliotek avses sådana bibliotek som på sina regionala huvudmäns uppdrag arbetar med biblioteksutveckling, kompletterande medieförsörjning och fjärrlån, omvärldsbevakning och -analys, fortbildningar av biblioteksanställda och andra regionala biblioteksuppgifter. Vastmanland/Regional-biblioteksplan/ 9 Novolentia. Your Information. Today

11 FEMKRAFTSMODELLEN Förändringar i region och landsting och i dess miljöer Samhällsbeslut med betydelse för kommuninvånarna och dess aktörer Samarbetspartners och alternativa samarbetspartners Nya utbildningsplaner, kommunplaner, regionplaner Alternativa lösningar och substitut kommunala och regionala utbildningsbehov Michael Porters femkraftsmodell Konkurrenternas förhandlingsstyrka Leverantörernas förhandlingsstyrka Lätt/svårt att ersätta - substitut Lätt för nya aktörer Konkurrens mellan befintliga aktörer 10 Novolentia. Your Information. Today

12 OMVÄRLDSFAKTORER Faktorer man känner till och kan påverka Faktorer man inte känner till men kan påverka Målinriktade undersökningar Målinriktad löpande bevakning Ospecificerad löpande bevakning Faktorer man känner till men inte kan påverka Faktorer man inte känner till och inte kan påverka 11 Novolentia. Your Information. Today

13 CASE NYCOMED Leverans till marknadsplaner varje år mer kvalitativ och tidsbesparande leveranser till affärsenheterna Konkurrensanalyser - ökad medvetenhet, bättre marknads - och affärsplaner. Större del och bättre kvalité. Viktigast i marknadsplanering: Kunskap om prissättning och om konkurrenterna Fångade in nya konkurrenter i nätet - Business Intelligence systemet Internationella marknadsavdelningen koordinerade 12 arbetsmetoder Novolentia. Your Information. Today

14 NYTTAN AV SYSTEMATISK ARBETSGÅNG Framförhållning Underlag Nya infallsvinklar Effektivare bevakning Kvalitativ analys Samsyn Återsökning Hitta blinda fläckar Bättre hantering av ökat informationsflöde 13 Novolentia. Your Information. Today

15 Omvärlden och Biblioteket BIBLIOTEKET EN STARK AKTÖR I OMVÄRLDSBEVAKNING Margareta Nelke I.C. at Once I.C. at Once 1

16 BIBLIOTEKET I OMVÄRLDEN Världen Europa Nobelpris Sverige Turism Politik Livsstilar Kommunen Lagstiftning Tekniska framsteg och innovationer Ortens näringsliv Infrastruktur Biblioteket Fritidsintressen Befolkningsstruktur Valutakurser 2

17 TILLÄMPNINGAR Stöd för bibliotekets egna verksamhet Stöd för kommunens förvaltning Tjänst till bibliotekets användare / lokala näringslivet 3

18 VARFÖR BIBLIOTEKET? Omvärldsbevakning växer i betydelse Det finns behov av systematik och organisering Det finns kompetens och verktyg på biblioteket som bör användas i processen Omvärldsbevakning är redan en del av bibliotekets aktiviteter 4

19 NÅGRA ROLLER IDAG Nyhetsförmedlare Stöd med informationsresearch Metodutvecklare och utbildare Tillhandahålla informationskällor Egen bevakning och analys 5

20 KOMPETENS OCH KUNSKAP Informationen Hur den produceras och förmedlas Hur den upphandlas, av vem och till vilket pris Hur den bearbetas, organiseras och återsöks Behoven Hur man intervjuar Hur man genomför behovsanalyser Verktygen Hur de utvärderas och väljs ut Hur de upphandlas, av vem och till vilket pris Hur de används 6

21 VERKTYG Elektroniska informationsresurser Fysiska informationsresurser Databaslösningar Omvärlds/mediabevakningstjänster 7

22 ROLLER Roll Innebär Kan/bör biblioteket ta denna roll? Styrgruppsmedlem Definiera ramarna, följa upp Ja Beställare Ge uppdrag att bevaka/analysera prioriterade bevakningsområden Aktivator/projektledare Driva och leda arbete Ja Spanare/ omvärldsbevakare Bevaka de prioriterade bevakningsområdena, spana, samla och filtrera information Omvärldsanalytiker Göra analyser/utredningar Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas Redaktör Kommentera och publicera information Ja Ja Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas Producent Göra nyhetsbrev, rapporter mm Ja men relevant ämnes kompetens kan behövas 8

23 NÅGRA SCENARIER Kommunförvaltningen beslutar att förbättra sin omvärldsbevakning/analys och ger biblioteket i uppgift att göra en förstudie Kommunikationsavdelningen står i begrepp att köpa in en mediabevakningstjänst biblioteket medverkar Biblioteket erbjuder omvärldsbevakning/analys som en tjänst till externa kunder 9

24 SCENARIO 1 Kommunförvaltningen beslutar att förbättra sin omvärldsbevakning/analys och ger biblioteket i uppgift att göra en förstudie. Uppgift Biblioteket Representanter från berörda avd. Klargöra syfte och förväntningar Ansvarar Kartlägga status quo Ansvarar Deltar Rita omvärldskartan Analysera och rekommendera Ansvarar. Faciliterar workshopar Tar beslut / Deltar Deltar Ansvarar Tar beslut / Kommenterar och diskuterar Rapportera, presentera Ansvarar Tar beslut / Tar del 10

25 SCENARIO 2 Kommunikationsavdelningen står i begrepp att köpa in en mediabevakningstjänst Uppgift Biblioteket Kommunikationsavd. Klargöra syfte och förväntningar Deltar Rita omvärldskartan Faciliterar workshop / deltar Ta fram kriterier för system Upphandla Hantera profilerna Välja källor Deltar Ansvar. Lägger upp profiler i samarbete med leverantören. Modifierar profilerna Ansvar.Utvärderar och prioriterar Ansvarar Ansvarar o organiserar, deltar Initierar och deltar Beställer och äger Utvärdera Deltar Initierar och utför 11

26 SCENARIO 3 Biblioteket erbjuder omvärldsbevakning/analys som en tjänst till externa kunder Uppgift Biblioteket Kunden Klargöra syfte och arbetssätt Deltar Rita omvärldskartan Faciliterar workshop / deltar Ansvarar Lägga upp bevakningen Ansvarar Deltar Ansvarar o organiserar, deltar Välja källor Ansvarar för publicerat Ansvarar för specialistnätverk Utföra bevakningen Ansvarar för publicerat Ansvarar för specialistnätverk Sammanställa Publicerad information Nätverksinformation Utvärdera Deltar Ansvarar, ger feedback 12

27 TÄNKBARA ERBJUDANDEN Initiera och leda arbetet med att införa systematisk omvärldsbevakning i organisationen, vara processägaren Ge arbetssätt, metoder och verktyg Ta rollen som aktivator/projektledare driva och leda Leda arbetet med att rita omvärldskartan Utbilda i informationsresearch och metodik 13

28 TÄNKBARA ERBJUDANDEN Erbjuda kunskap om informationskällor och plattformar Upphandla och ansvara för bevakningstjänst Upphandla information Aktivt bevaka prioriterade områden Filtrera, strukturera och sammanställa rapporter, nyhetsbrev, mm Göra resultatet tillgängligt och återsökningsbart 14

29 FRAMGÅNGSFAKTORER EXTERNA KUNDER Ha beställarens explicita stöd Känna sin beställare och dess språk Skapa en relation till beställaren: lagarbete Kunna ställa krav på beställaren Ha tydliga målgruppsanpassade erbjudanden Kartlägga och samverka med viktiga aktörer och nätverk som biblioteket bör ingå i Se till helheten från ax till limpa 15

30 FRAMGÅNGSFAKTORER EGEN VERKSAMHET Lagarbete Att arbetstid avsätts Planering och prioritering Genomtänkta former för leveranserna Beredskap för att ta hand om resultaten Se till helheten från ax till limpa Employees Eyes, Ears & Brains 16

31 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Workshop 1 PEST Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

32 WORKSHOP 1:OMVÄRLDSKARTAN Analys av Sociala, Tekniska, Ekonomiska, Ekologiska, Politiska, Lagstiftande, Etiska, Demografiska Faktorer EPISTELM PEST STEP STEEP PESTE PESTEL PESTLE LEPEST STEEPLE Novolentia. Your Information. Today STEEPLED 2

33 PEST P Politik E Ekonomi & marknad & tillväxt S Sociala förändringar & livsstil T Teknik & Vetenskap Novolentia. Your Information. Today 3

34 OMVÄRLDSKARTA PEST Faktorer Verksamhetsmål med framgångsfaktorer Faktorer Faktorer P E T Faktorer S Faktorer Faktorer Novolentia. Your Information. Today 4

35 RESULTAT & ANVÄNDNING Gemensam omvärldskarta Kartläggning av prioriterade fokusområden Identifiering av relevanta informationskällor Kontinuerlig bevakning Analysunderlag Underlag för kontinuerlig uppdatering och systematisk omvärldsanalys Engagemang av relevanta målgrupper i organisationen samsyn Synliggör de externa faktorer som främst kommer att påverka verksamheten Använd kartan för att prioritera Bevaka de prioriterade områden 5 Novolentia. Your Information. Today

36 FRÅGESTÄLLNING Vilka faktorer i vår omvärld påverkar att vi framgångsrikt uppnår våra uppdrag? Novolentia. Your Information. Today 6

37 WORKSHOP 1 1. Plocka fram ett antal faktorer utifrån PEST 2. Skriv en faktor på varje Post-it-lapp 3. Fäst på lämplig PEST bokstav på whiteboardtavlan. 4. Välj ut fem faktorer att prioritera i förhållande till frågeställningen och verksamhetsmålen och sätt ett streck på Post-it-lappen 5. Kommentarer! Novolentia. Your Information. Today 7

38 Foto: Charlotte Håkansson Workshop 1: Omvärldskartan enligt PEST modellen. Foto: Charlotte Håkansson

39 Workshop 1: Prioritering. Foto Elisabet Brynge

40 Omvärlden och Biblioteket KREATIVITET OCH DISCIPLIN EN OSLAGBAR KOMBINATION! Strategisk omvärldsbevakning/analys från ax till limpa Margareta Nelke I.C. at Once 1

41 OMVÄRLDSBEVAKNING/ ANALYS Är en process för att systematiskt bevaka och analysera faktorer i omvärlden som påverkar en organisations nuvarande och framtida utveckling och framgång. Den bildar grund för strategiska beslut. 2

42 SYSTEMATISK OMVÄRLDSBEVAKNING Är mer än ren nyhetsbevakning Innefattar också slutsatser och analys Är en kontinuerlig process Levererar information och rapporter för organisationens operativa och strategiska verksamhet 3

43 KREATIVITET & DISCIPLIN Kreativitet Spontan omvärldsbevakning Kreativ användning av källor Se oväntade samband Disciplin Systematik Kontinuitet Uthållighet 4

44 FRÅN AX TILL LIMPA Bevakningsområden identifieras & prioriteras Fokusering Information samlas in från utvalda källor Arbetet planeras Insamling Informationskällorna kartläggs Bearbetning Informationen filtreras & struktureras Materialet analyseras Analys Resultatet kommuniceras Kommunikation I.C. at Once Resultatet utvärderas ny loop? 5

45 FOKUSERING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Varför? Syftet med bevakningen Vilka arbetsprocesser ska den stödja Hur? Planera arbetet Bestäm resurser och ambitionsnivå Vad? Vilka områden ska bevakas? / Rita en omvärldskarta Prioritera för att fokusera bevakningen 6

46 FOKUSERING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation När? Avstämningspunkter Tidpunkt för analyser Tidpunkt då resultatet ska vara framme Vem? Fördela arbetet Kompetenssäkra Avsätta arbetstid till bevakning och analys 7

47 INSAMLING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Metod manuellt, bevakningssystem eller en kombination Identifiera, prioritera och välja ut källorna för de framtagna faktorerna Samla in information från de utvalda källorna Utvärdera källorna 8

48 KÄLLORNA Skriftliga Tidningar och tidskrifter Böcker och rapporter Webbplatser Mänskliga Individer Nätverk Hybrider Sociala media: Bloggar, twitter mm Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation 9

49 BEARBETNING Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Välja ut och utvärdera med hänsyn till syftet och de framtagna faktorerna Strukturera Göra överskådligt Sammanställa 10

50 BEARBETNING ANALYS Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Ta bort irrelevant info 1 Förpacka med snygg titelsida, redigera info 2 Strukturera info, klickbara rubriker 3 Sammanfatta innehållet 4 Dra slutsatser, ge rekommendationer 5 11

51 ANALYSMETODER Fokusering Insamling Bearbetning Analys Kommunikation Metod SWOT PEST Sannolikhet och påverkansanalys Scenarioplanering Benchmark Användningsområde Analysera möjligheter och hot i omvärlden och matcha den mot egna verksamhetens styrkor och svagheter. Rita omvärldskartan och säkerställa att den blir fullständig. Bedömning av kommande omvärldsfaktorer - hur sannolikt är det att de inträffar och hur stor påverkan har de om de inträffar - för att kunna ta ställning till hur man ska förhålla sig till dem. Hjälp för att prioritera. Skapa olika scenarier baserat på kritiska drivkrafter, trender och mottrender i omvärlden. Hjälp att bedöma mer långsiktiga förändringar i omvärlden. Jämföra med andra organisationer för att få input till sin egen verksamhet. 12

52 INDIVIDEN Minnena Styr uppmärksamheten Gör oss mer benägna att uppfatta det som vi redan har erfarenhet av Gör det svårare för oss att tolka händelser som inte stämmer med våra förväntningar Närheten till handlingsmiljön Bestämmer vilka signaler vi uppfattar Bestämmer hur vi uppfattar och tolkar signaler Hamrefors: Den uppmärksamma organisationen 13

53 ORGANISATIONEN Privatspaning Organisationen är likgiltig Låg motivation Man spanar på privata saker Spaning i princip Organisationen tror att den har koll på läget Stark samsyn Man spanar på det man redan vet, har svårt att uppfatta det som avviker Anarkistisk spaning Decentraliserad organisation Ingen kontakt mellan olika avdelningar Man spanar bara på det som rör egna arbetssituationen Målinriktad spaning Organisationen vet varför och vad Organisationen ger förutsättningar, transparens samt riktlinjer Organisationen uppmuntrar och belönar Målinriktad spaning är effektivast! Hamrefors: Den uppmärksamma organisationen 14

54 F & F Fallgrop Omvärldsbevakning/analys har inget bestämt syfte Ledningen är oengagerad Bevakningsområdena är diffusa Bevakningen resulterar i enbart information, inte analyser Resultatet stämmer inte med förväntningarna eller är negativt för organisationen budbäraren skjuts Bilden av omvärlden baseras på önsketänkande Organisationen/spanarna tröttnar Bevakning/analys tar för mycket resurser Framgångsfaktor Syftet måste klargöras Ledningens explicita stöd behövs Kartlägg och prioritera områdena t.ex. i en workshop Viktigt att även analyser tas fram Tydlighet kring syftet och användningen av resultatet Involvera kritiska personer i arbetet med bevakning och analys Uthållighet och kontinuitet krävs Tydlig ambitionsnivå och leveranser 15

55 Novolentia Your information. Today Omvärlden och Biblioteket Marknadsföring, kommunikation, utvärdering Charlotte Håkansson Novolentia. Your Information. Today

56 EYE CATCHER rs.com/ I spetsen för strategisk utveckling av omvärldsanalys!!! Novolentia. Your Information. Today 2

57 MARKNADSFÖRING Varumärke Inte bara logo och webb Berättelser Sagan om verksamheten Succéhistorier Kommunicera vidare när man lyckas Kommentarer Samla och samla in användarnas Gillande Värdet och nyttan Göra detta transparent för uppdragsgivaren Novolentia. Your Information. Today 3

58 SOCIALA MEDIER MÄNSKLIGA KÄLLOR Social media a 'primary source' of intel, says FBI LinkedIn Konkurrentinformation Spindelnät/Diskussionsgrupper Indikationer/rörelser Facebook Företagsinformation Marknadsföring/VIP Trender & signaler Twitter Snabbast uppdatering/flöde 4 Novolentia. Your Information. Today

59 SYNLIGGÖR BIBLIOTEKETS ROLL Målbeskrivningar Biblioteksplaner Webb Planeringsarbeten Projektplaner Intern kommunikation Handlingsplaner Protokoll Novolentia. Your Information. Today 5

60 MÅLGRUPPERNA Målgruppsanalys (vilka är primära och sekundära målgrupper) Kartlägga även de informella beslutsfattarna (den gömda hierarkin) Regioner över gränser kulturbarriärer, organisatoriska barriärer Dela upp målgrupperna kommunikation/marknadsföring eller primära mottagare av leveranserna Kontinuerlig uppdatering av målgrupperna Novolentia. Your Information. Today 6

61 KOMMUNIKATION All kommunikation har en eller flera målgrupper Målgrupperna har olika behov Samma målgrupp kan ha olika behov vid olika tillfällen Kommunikationen ska oftast vara kort och koncis Kostnadsberäkning/analys Det viktiga är vad målgruppen uppfattar inte vad du kommunicerar! 7 Novolentia. Your Information. Today

62 HUR MAN TAR TILL SIG INFORMATION Konkret information framför abstrakt. Visa med tydliga exempel Pålitlig information. Förtroende för den som levererar. Bygga upp detta. Leverera nytta. Hänvisa till bra referenser. Mottagarens fokus Den information som uppfyller de mål man mäts på. Novolentia. Your Information. Today Tillgodose detta utan att tumma på den fullödiga analysen. 8

63 KOMMUNIKATIONSPLAN Utarbeta målbeskrivningar Syfte: Vad, hur och varför? Leverans/tid/ansvarig/resultat Mäta mot vad man ska uppnå Målgruppsanalyser Vilka är kommunikationsarenorna? Gör en tidsplan på årsbasis Kreativa workshopar i omvärldsbevakning Återkommande punkt om omvärldsanalys på ledningsmöten och personalmöten Omvärldsportal/intranät/interna nyhetskanaler Dagens eller veckans omvärldsnyheter Underlag på omvärldsperspektiv till nyckelpersoner 9 Novolentia. Your Information. Today

64 KOMMUNIKATION AV RESULTATEN Presentationsform, spridning, lagring, återsökning Hur och vilken nivå och för vilka? Bearbetning Rapportmall Sökbar databas för analysresultatet Sökbar databas för ursprungsbevakning Sökbarhet & indexering Licensfråga Novolentia. Your Information. Today 10

65 KPIS OCH ANDRA MÄTMETODER Kalla fakta Statistik Key Performance Indicator Användarundersökningar Analysera nyttan av att göra detta Vilka målgrupper? Prioritering? Samla antal framgångsfaktorer Göra dem mätbara Mät mot verksamhetens övergripande mål Novolentia. Your Information. Today 11

66 KEY PERFORMANCE INDICATOR Mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på effektivitet eller prestation av hela verksamheten. Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidssatt Novolentia. Your Information. Today 12

67 PROBLEMATISERA MÄTNINGAR Vad är värdet av information? Vad är värdet av icke funnen information? Hur återknyter man till de övergripande målen? Vad är värdet av det? Övergripande organisatoriska versus individuella Jämförelse med andra avdelningar/funktioner Hur gör man det omätbara mätbart? Tid och resurser versus nyttan Novolentia. Your Information. Today 13

68 MARKNADSFÖRING IRL Tydligt i hela organisationen Biblioteksplaner, ledningsmöten, måldokument, verksamhetsberättelser, projektplaner Involvera andra funktioner samarbeta, få expertråd Konsekvent märkning i allt material som presenteras dock i enlighet med moderorganisationens branding Strålkastarljus på området t.ex.omvärldsportal och/eller Omvärldsblogg Enkelt & tydligt framhålla nyttan i målbeskrivningen Visa sambandet mellan input och outcome Enkel rapportmall sammanställ och visa värdet Novolentia. Your Information. Today Ange källor/ verifiera fakta/ citera experter 14

69 Omvärlden och Biblioteket Workshop 2: Hur går vi vidare handlingsplan! Målbeskrivning/Syfte. Vad är nyttan och syftet med er systematiska omvärldsbevakning? Roll Vilken roll ska er funktion ha? Kommunikation Hur synliggör man denna roll och hur kommunicerar man den? Resurser Vilka resurser krävs i er funktion i form av kompetens, tid och pengar? Nästa steg Lista 5 konkreta åtgärder att göra när ni kommer hem!

70 NOVOLENTIA YOUR INFORMATION. TODAY Business Intelligence Manager Corporate Intranet Project Manager Konsult Informationsspecialist Projektledare Nätverkare Extern lektor Sjuksköterska Charlotte Håkansson Novolentia Hökvägen Lund

71 Konsult Informationsspecialist Föredragshållare Margareta Nelke I.C. at Once Mårtensgatan Råå Författare 1

72 LÄSTIPS Omvärlden och Biblioteket Bohman, S. (2009) Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Arbetsrapport 2009:12. Institutet för Framtidsstudier (tillgänglig på Internet) Choo, Chun Wei (2002). Information management for the intelligent organization : the art of scanning the environment. 3 ed. Information Today Genf, L. & Laurent, J. (2008) Omvärldsanalys i praktiken. Liber Hamrefors, S. (2002). Den uppmärksamma organisationen : från Business Intelligence till Intelligent Business. Studentlitteratur Hedin, H & Sandström, B. (2006) Företagets omvärldsradar. Studentlitteratur Lundqvist, T. (2010) Omvärldsanalys till vilken nytta? Forskningsrapport 2010/2. Institutet för Framtidsstudier (tillgänglig på Internet) Nelke, M. (2006) Bevaka din omvärld. Liber Nelke, M. (2010) Tid för framtid. Strategisk verksamhetsutveckling och planering. I.C. at Once (e-bok) Nelke, M. (2011) Strategic Business Development for Information centres and Libraries. Chandos Publishing Thoresson, A. (2011) Flöden, kvitter och statusuppdateringar en guide om omvärldsbevakning på nätet..se:s Internetguide 23 (tillgänglig på Internet) 1

Omvärldsbevakning mer än informationsleverans

Omvärldsbevakning mer än informationsleverans Omvärldsbevakning mer än informationsleverans Scanning the business environment more than information delivery Av Margareta Nelke Margareta Nelke är konsult, utredare, utbildare och coach inom informationsförsörjning,

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

Litet bibliotek i stor omvärld

Litet bibliotek i stor omvärld Litet bibliotek i stor omvärld Omvärldsbevakning arbetsredskap och resurs Bakgrund Omvärldsbevakning : ett treårigt projekt på Länsbiblioteket i Värmland 2002-2005 (Statens Kulturråd och Region Värmland)

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Sociala medier ur ett museiperspektiv

Sociala medier ur ett museiperspektiv Sociala medier ur ett museiperspektiv Erfarenheter från Nordiska museet Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14 Även presenterat vid föreningen IdeK-labbets träff 2012-11-07 Kajsa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010 Erik Herngren Jessica Carragher Wallner F F U T U R E E S S T T R FUTURE R A T A E T G E Y -- G STRATEGY Y A C T A I C O T N - I -! O N! Foresight that matters innovation

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Det enda vi kan vara helt säkra på är att allt förändras. Philip Kotler. (den moderna marknadsföringens fader)

Det enda vi kan vara helt säkra på är att allt förändras. Philip Kotler. (den moderna marknadsföringens fader) Det enda vi kan vara helt säkra på är att allt förändras Philip Kotler (den moderna marknadsföringens fader) Lärcentra mäklare och motor i regional utveckling Lärcentra kartlägger behov av utbildning och

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Rollen som kommunikationsrådgivare

Rollen som kommunikationsrådgivare Rollen som kommunikationsrådgivare Styrkor, svagheter och utmaningar i praktisk kommunikationsrådgivning Helle Petersen, PhD, MPO Forskningsgruppchef och lektor, Roskilde Universitet Kort om mig PhD och

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Staffan Roos Örkelljunga och Jonny Wedin Landskrona Lena Östblom Ängelholm, Frida Mattelin och Anna Rydberg

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer