SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C) Mona Almborg (C) Ann Nilsson (C) Ulla Christiansson (M) Lill Hege Pettersson (KD) Elisabet Lindroth (L) Tommy Östring (WeP) Christina Lindqvist (S) Thomas Wallentin (S) Charlotta Saras Skarphagen (S) ersättare för Suzana Bahtanovic (S) Julia Jensen (S) ersättare för Josefine Dinäss (S) Naile Azizi (S) Elisabeth Nilsson (SD) ersättare för Stefan Nylén (SD) Pierre Svanström (SD) Övriga deltagande Ing-Marie H. Paulsson, stf. barn- och utbildningschef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Jan Pettersson, teamchef, 34, 36, 41, Pia Adolfsson, utvcklingsstrateg, 34, 36, 41, Elenor Levin, rektor Lundåkerskolan, Ingeborg Wendefors, rektor Gullviveskolan, Ulla Bergqvist, samordnande skolsköterska, 36 Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, 34, 38, 46 Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Lindqvist (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 28 mars 2019, kl Underskrifter Sekreterare. Margaretha Carlsson Ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) Justerande... Christina Lindqvist (S) Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret. Margaretha Carlsson Datum för anslags nedtagande

2 (24) Bu 34 Dnr: BU Timplan för grundskolan fr.o.m. läsåret 2019/2020 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa timplan för grundskolan enligt förslag daterat En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik per läsår. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid, vilket innebär ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen och utfasas därefter under de två kommande åren. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med rektorsgruppen tagit fram en ny stadieindelad timplan utifrån regeringens beslut om ändring i skollagen av timplanen. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa timplan för grundskolan enligt förslag daterat Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 10, föreslå att fastställa timplan för grundskolan enligt förslag daterat sunderlag Förslag till timplan för grundskolan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Protokoll MBL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 10. et skickas till: Samtliga områden

3 (24) Bu 35 Dnr: BU Uppföljning 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa skolskjutsorganisationen och dess budget/ekonomi på barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde att godkänna Uppföljning 1 med de ändringar som framförts på dagens sammanträde att uppdra till ordföranden att slutligt godkänna Uppföljning 1 efter genomförda ändringar att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 11, att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa Uppföljning 1 med helårsprognos 2019 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat Uppföljning 1. I uppföljningen redovisas i helårsprognos 2019 ett överskott på 200 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Uppföljning 1, daterad , samt att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige. sunderlag Protokoll samverkansmöte BUN Protokoll MBL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut , 11. Uppföljning 1, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yrkanden Ulla Christiansson (M) att godkänna Uppföljning 1 med de ändringar som framförts på dagens sammanträde att uppdra till ordföranden att slutligt godkänna Uppföljning 1 efter genomförda ändringar att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige. Maria Gullberg Lorentsson (M) att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa skolskjutsorganisationen och dess budget/ekonomi på barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons och Maria Gullberg Lorentssons yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga områden Kommunfullmäktige

4 (24) Bu 36 Dnr: BU Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds kommun 2018, daterad , samt att anta Övergripande mål och strategier för kommande år. I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 framgår att vårdgivaren senast den 1 mars ska ta fram en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vilka mål som finns för kommande år. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds kommun 2018, daterad , samt att anta Övergripande mål och strategier för kommande år. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 12, föreslå att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds kommun 2018, daterad , samt att anta Övergripande mål och strategier för kommande år. sunderlag Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Protokoll MBL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 12. et skickas till: Verksamhetschef Skolsköterska med ledningsansvar

5 (24) Bu 37 Dnr: BU Kontaktpolitikerverksamhet under mandatperioden , arbetsordning samt val av kontaktpolitiker Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera arbetsordningen enligt följande: - ta bort "ska" gällande rapport från besöken så att lydelsen blir "Rapport från besöken kan avlämnas skriftligt och muntligt på något av barn- och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden." - stryka sista stycket "Som kontaktpolitiker ska du också följa upp..." att i övrigt fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat att Thomas Wallentin (S) ska tillhöra Team grundskola 7-9 och att Gunilla Holmgren (S) ska tillhöra Team förskola. att i övrigt välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska det finnas kontaktpolitikerverksamhet inom nämndens verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt kontaktpolitikerområden och arbetsordning för kontaktpolitikerverksamheten. Kontaktpolitiker ska fördelas inom följande kontaktpolitikerområden: - Team förskola - Team grundskola F-6 och fritidshem - Team grundskola Team gymnasium och Musikskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 6, att uppdra till barnoch utbildningsnämndens presidium att lämna förslag på kontaktpolitiker i respektive kontaktpolitikerområde för tiden Barn- och utbildningsnämndens presidium har utarbetat förslag till kontaktpolitiker i respektive kontaktpolitikerområde för tiden Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn av arbetsordningen för kontaktpolitiker. Förslag på frågor vid kontaktpolitikerbesök har uppdaterats med utgångspunkt från fastställd strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, även en mall för skriftlig rapport från kontaktpolitikerbesök har utarbetats. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat , samt att välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 13, föreslå att fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat , samt att välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat

6 (24) Bu 37 (forts.) sunderlag Arbetsordning för kontaktpolitiker, daterad Sammanställning av kontaktpolitiker, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 13. Yrkanden Maria Gullberg Lorentsson (M) att justera arbetsordningen enligt följande: - ta bort "ska" gällande rapport från besöken så att lydelsen blir "Rapport från besöken kan avlämnas skriftligt och muntligt på något av barn- och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden." - stryka sista stycket "Som kontaktpolitiker ska du också följa upp..." att i övrigt fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat Thomas Wallentin (S) att Thomas Wallentin (S) ska tillhöra Team grundskola 7-9 och att Gunilla Holmgren (S) ska tillhöra Team förskola. att i övrigt välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons och Thomas Wallentins yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena. et skickas till: Valda Samtliga team/områden

7 (24) Bu 38 Dnr: BU Yttrande över detaljplan för del av Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Förslag till ny detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan har överlämnats för granskning. Synpunkter ska lämnas senast 28 mars Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området. Förslaget möjliggör också en framtida utbyggnad av skolan i två plan med en byggnadshöjd på 9 meter. Plankartan anger med ett S det område som är avsatt för skoländamål. Runt skolområdet finns naturområde och park. I detta område finns en grusad fotbollsplan. I planområdet finns också anläggningar för transformatorstation och vattentorn samt gata. I samband med samrådstiden beslutade barn- och utbildningsnämnden , 101, att lämna följande yttrande att detaljplanen ska möjliggöra en teknisk miljö för fortsatt digital utveckling och lärande att i övrigt bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Yttrande Det är positivt att trafiksäkerheten förbättras genom att förslaget separerar och tydliggör olika funktioner för parkering, gång- och cykelstråk, angöring och varumottagning. Det är viktigt att cykelparkeringar nås på ett säkert sätt och ligger i anslutning till skolan. Genom att skolan nås från två håll, kommer motortrafiken fördelas på ett bra sätt för hämtning och lämning. Skolskjutsarna kommer vara på Krusbärsvägen och lossning av varor från Flädervägen. Bilparkering kommer finnas både på östra och västra sidan av skolan. Skrivningen gällande mikrovågsstrålning har tagits bort. Under rubriken Master framgår att det krävs bygglov för att placera basstationer med master. Inför beslut tar bygg- och miljönämnden endast hänsyn till de synpunkter som rör landskapsbilden, alltså inga synpunkter gällande strålningsrisken. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 12, föreslå att bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar.

8 (24) Bu 38 (forts.) sunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 101. Förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar, granskningshandlingar, daterat februari Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 14. Yrkanden Ulla Christiansson (M) att bifalla arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. et skickas till: Bygg- och miljönämnden

9 (24) Bu 39 Dnr: BU Uppdrag att utreda möjligheterna att införa slumpvisa drogtester på Gislaveds Gymnasium Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med säkerhetssamordnaren på Gislaveds Gymnasium att utreda möjligheterna att införa slumpvisa drogtester på Gislaveds Gymnasium att utredningen ska presenteras i barn- och utbildningsnämnden i september Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med säkerhetssamordnaren på Gislaveds Gymnasium får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa slumpvisa drogtester på Gislaveds Gymnasium, samt att utredningen ska presenteras i barn- och utbildningsnämnden i september et skickas till: Gislaveds Gymnasium Barn- och utbildningsförvaltningen

10 (24) Bu 40 Dnr: BU Uppdrag att utreda förväntansdokument mellan skola, elev och vårdnadshavare Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda hur ett förväntansdokument mellan skola, elev och vårdnadshavare skulle kunna utformas och fungera i årskurs 4. I dokumentet ska respektive parts möjligheter, rättigheter och skyldigheter tydliggöras. att utredningen ska återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i oktober Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur ett förväntansdokument mellan skola, elev och vårdnadshavare skulle kunna utformas och fungera i årskurs 4. I dokumentet ska respektive parts möjligheter, rättigheter och skyldigheter tydliggöras. Utredningen återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i oktober et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

11 (24) Bu 41 Dnr: BU Information till huvudmannen om avstängning av elev på Nordinskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elev på Nordinskolan. Med hänvisning till Skollagen 5 kap. 14 har rektor på Nordinskolan beslutat att stänga av en elev under tiden (kl ) Enligt Skollagen 5 kap. 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av elev på Nordinskolan. sunderlag om avstängning, daterat Tjänsteskrivelse, daterad et skickas till: Rektor Nordinskolan

12 (24) Bu 42 Dnr: BU Information till huvudmannen om avstängning av elev på Sörgårdsskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elev på Sörgårdsskolan. Med hänvisning till Skollagen 5 kap. 14 har rektor på Sörgårdsskolan beslutat att stänga av en elev under tiden Enligt Skollagen 5 kap. 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av elev på Sörgårdsskolan. sunderlag om avstängning, daterat Tjänsteskrivelse, daterad et skickas till: Rektor Sörgårdsskolan

13 (24) Bu 43 Dnr: BU Information till huvudmannen om avstängning av elev på Gullviveskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elev på Gullviveskolan. Med hänvisning till Skollagen 5 kap. 14 har rektor på Gullviveskolan beslutat att stänga av en elev under tiden Enligt Skollagen 5 kap. 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av elev på Gullviveskolan. sunderlag om avstängning, daterat Tjänsteskrivelse, daterad et skickas till: Rektor Gullviveskolan

14 (24) Bu 44 Dnr: BU Information med anledning av Skolinspektionens beslut om föreläggande Lundåkerskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolinspektionen beslutade efter regelbunden tillsyn på Lundåkerskolan om föreläggande vid vite gällande Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, samt föreläggande gällande Undervisning och lärande. På områdena Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Grundläggande förutsättningar för skolenheten samt Styrning och utveckling av verksamheten har Skolinspektionen inte funnit några brister. Åtgärder för att avhjälpa påtalade brister ska vidtas senast 17 maj De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen. Rektor för Lundåkerskolan informerar om åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att avhjälpa påtalade brister. sunderlag Skolinspektionens beslut daterat Presentation Skolinspektionen vs Lundåkerskolan. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

15 (24) Bu 45 Dnr: BU Information med anledning av Skolinspektionens beslut om föreläggande Gullviveskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolinspektionen beslutade efter regelbunden tillsyn på Gullviveskolan om föreläggande gällande Extra anpassningar och särskild stöd, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, Grundläggande förutsättningar för skolenheten, Styrning och utveckling av verksamheten samt Ytterligare brist (språkval). Inom områdena Undervisning och lärande samt Bedömning och betygssättning har Skolinspektionen inte funnit några brister. Åtgärder för att avhjälpa påtalade brister ska vidtas senast 15 maj Åtgärderna ska senast samma dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen. Rektor för Gullviveskolan informerar om åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att avhjälpa påtalade brister. sunderlag Skolinspektionens beslut et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

16 (24) Bu 46 Dnr: BU Information om skolbibliotek Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 33, lyftes frågan om vilka regler och rutiner som finns för skolbiblioteken, samt utbud och tider för skolor och förskolors tillgång till bibliotekstjänster. Redovisning önskades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars eller april. Utvecklingsstrateg Pia Adolfsson redogör för skolbiblioteken och förskolans och skolans bibliotekstillgång. sunderlag Presentation Förskolans och skolans bibliotekstillgång. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

17 (24) Bu 47 Dnr: BU Anmälan enligt Skollagen 6 kap. 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till huvudmannen om anmälan enligt Skollagen 6 kap. 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Enligt Skollagen 6 kap. 10 är förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Samma skyldighet att anmäla till huvudmannen gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen. Följande anmälningar har kommit in: - Isabergskolan , Ekenskolan , (3 st) - Ölmestadskolan , , (2 st), , Lundåkerskolan (anmält till rektor), , , , Bureskolan , (2 st) - Töråsskolan (2 st), (2 st), , (2 st), (3 st), , (3 st) - Nordinskolan , Gullviveskolan (2 st), Villstadskolan , Parkgårdens förskola (2 st) - Ängslyckans skola et skickas till: Berörda förskolechefer/rektorer

18 (24) Bu 48 Dnr: BU Rapporter från ledamöter Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. Kontaktpolitikerdag 13 mars, GETT-mässa Ulla Christiansson (M) m.fl. rapporterar från kontaktpolitikerdagen 13 mars, GETT-mässan, som arrangeras av barn- och utbildningsförvaltningen. Webbplats för yrkeshögskoleutbildningar Tommy Östring (WeP) informerar om att det har framkommit behov av att ha en egen webbplats för kommunens yrkeshögskoleutbildningar. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

19 (24) Bu 49 Dnr: BU Delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden att lägga redovisningen till handlingarna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Delegat tf. barn- och utbildningschef Agneta Åhsberg - om barnomsorgsavstängningar 12 st januari, 7 st februari, 6 st mars - att inte lämna ut handling och att lämna ut handling med förbehåll Tillsvidareanställning av ej legitimerad lärare för undervisning i modersmål Lämnande av yttrande på nämndens vägnar till Skolinspektionen , (2 st) - om avgiftsbefrielse , Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (2 st) - om avskrivning/nedskrivning av barnomsorgsavgift Delegat rektor Ulf Jiretorn - att omfördela utbildningstiden på annan tid än tre läsår Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder januari 2019 (2 st) Delegat rektor Jenny Burängen - Byte av studieväg om mottagande i särskola (2 st) Delegat rektor Gunilla Davidsson - Byte av studieväg oktober 2018 (3 st) Delegat förskolechef Emma Melert - om placering i förskola om barnet har ett eget behov pga. familjens situation (2 st) - om placering i förskola om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling (2 st), (2 st) Delegat förskolechef Frida Rylander - om placering i förskola om barnet har ett eget behov pga. familjens situation (2 st) - om placering i förskola om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling Delegat förskolechef Ann-Charlotte Spånberg - om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas , Delegat förskolechef Jessica Thylander - om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas (2 st),

20 (24) Bu 49 (forts.) Delegat rektor Roland Andersson - Lämnande av yttrande inför mottagande av elev till komvux på gymnasial nivå Delegat förskolechef Emma Gunnarsson - om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas Delegat rektor Yvonn Asp - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder (5 st), , Vakansprövning om placering i fritidshem om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling Delegat rektor Ginger Johansson - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder februari Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare , , Delegat förskolechef Gunilla Orre Imgård - om placering i förskola om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling (2 st), (2 st), Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder , (2 st) - Intern revision livsmedelsanläggning jan-mars 2019 Delegat rektor Tomas Rundberg - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare Delegat rektor Mirza Basic - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare Delegat rektor Elenor Levin - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare (2 st), (2 st), , , (2 st), , (3 st), , , Delegat rektor Anna Lindsten - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare Partiell tjänstledighet i mindre omfattning i mer än sex månader , (2 st) Delegat teamchef Ing-Marie H. Paulsson - Partiell tjänstledighet i mindre omfattning i mer än sex månader

21 (24) Bu 49 (forts.) Delegat förskolechef Linda Wilhelmsson - Partiell tjänstledighet i mindre omfattning i mer än sex månader Protokoll samverkansmöte - Gislaveds Gymnasium , et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

22 (24) Bu 50 Dnr: BU Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Protokoll - samverkansmöte BUN protokoll MBL Klagomål/beröm/förslag via kommunens synpunktshantering - Svar på synpunkt gällande öppettider och bemötande Strandsnäs förskola - Synpunkt och svar på beröm till Villstadskolans rektor - Svar på anonym synpunkt vikarie Gyllengårdens förskola - Synpunkt på Skolinspektionens granskning av Gullviveskolan (Götapriset 2019) - Svar samt ytterligare synpunkt gällande synpunkt Gullviveskolan - Anonym synpunkt samt svar gällande socker i förskolan - Klagomål på rökning utanför Gislaveds Gymnasium - Synpunkt på förskoleavgift Skolinspektionen - Ärende gällande förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd avseende fd. lärare Gislaveds Gymnasium samt yttrande (dnr BU ) - Ärende gällande förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd avseende lärare Gislaveds Gymnasium samt yttrande (dnr BU ) - Ärende gällande förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd avseende lärare Gullviveskolan (dnr BU ) - Synpunkter efter regelbunden kvalitetsgranskning Ekonomisk sektor samt beslut (dnr BU ) - Synpunkter efter regelbunden kvalitetsgranskning Teknisk sektor (dnr BU ) - Informationsinhämtning inför regelbunden tillsyn huvudmannen (dnr BU ) - Information i ärende avseende elev på Montessorifriskolan Galaxen (dnr BU ) Förvaltningsrätten i Stockholm - Information om att överklagande Lundåkerskolan mottagits samt möjlighet att lämna yttrande (dnr BU ) Bygg- och miljöförvaltningen - om riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontroll; Furugårdens förskola 1 och 2, Mariagårdens förskola 2, Nyckelpigans förskola, Parkgårdens förskola - Kontrollrapport livsmedel; Gyllenforsskolan, Växthusets förskola, Ölmestadskolan, Gisle förskola, Parkgårdens förskola, Solrosens förskola, Åsenskolan, Ekbackens förskola 2, Åtteråsskolan, Gyllengårdens förskola, Solkullens förskola, Nordinskolan, Prästgårdens förskola, Ängslyckans skola, Ängslyckans förskola - Kravställande efter livsmedelskontroll; Åsenskolan

23 (24) Bu 50 (forts.) Skolverket, statsbidrag - Ansökan personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser 2019 (dnr BU ) - Ansökan Högskolestudier specialpedagogik vt 2019 samt beslut (dnr BU ) - Ansökan Lärarlyftet II vt 2019 samt beslut (dnr BU ) - Ansökan Karriärtjänster 2019/2020 (dnr BU ) - Enkät och svar gällande uppföljning av kostnader för statsbidrag för en likvärdig skola 2019 (dnr BU ) - Ansökan Lovskola 2019 (dnr BU ) - Ansökan Entreprenörskap i skolan 2019 (dnr BU ) - Redovisning ökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan 2018 (dnr BU ) - Läxhjälp 2019 (dnr BU ) - Omsorg kvällar, nätter och helger 2019 (dnr BU ) - Ansökan gymnasial lärlingsutbildning Gislaveds Gymnasium (dnr BU ) - rekvisition av kvalitetssäkrande åtgärder 2019 (dnr BU ) - Redovisning samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever 2018 (dnr BU ) et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

24 (24) Bu 51 Dnr: BU Övriga frågor Heltidsprojektet Christina Lindqvist (S) undrar hur heltidsprojektet har slagit ekonomiskt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Stf. barn- och utbildningschef informerar om att en utvärdering av heltidsprojektet har gjorts av HR-avdelningen men barn- och utbildningsförvaltningen har ännu inte fått ta del av resultatet. Totalt sett har heltidsprojektet ökat kostnaderna inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är svårigheter när behovet av tjänster är mindre än heltid och det är svårt att samordna med andra uppdrag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-02-19 ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C) Mona Almborg (C) Ann

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 08.00-11.45, 12.45-14.30 ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C) Mona Almborg (C) Ann Nilsson (C) Ulla Christiansson (M) Lill Hege

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-02-12 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-11.50, 12.50-15.40 ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C), kl. 09.00-11.50,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-11 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1(13) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-14.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-03-12 Beslutande Margareta Lindgren (S), ordförande Jörg Neumann (M) ersättare för Suzana

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.00 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-29 ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C) Mona Almborg (C) Ann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 11.00-13.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-22 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.55 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-06-18 ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 14.00 16.00 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Martina Curenstam (FP) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 13 januari 2015, kl Justerande... Martina Curenstam (FP)

Martina Curenstam (FP) Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 13 januari 2015, kl Justerande... Martina Curenstam (FP) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-12 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.45 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-12-15 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Nellie Johansson (M) ersättare för Suzana Bahtanovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-23 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 10.00-12.00, 13.00-15.30. Ajournering 11.00-11.15. ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.20 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-11-19 Beslutande Margareta Lindgren (S), ordförande Thomas Wallentin (S) ersättare för Suzana Bahtanovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.15 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-03-23 Beslutande Övriga deltagande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.20 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-29 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare för Suzana

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.25 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-18 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Josefine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.00 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-21 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Evelina Gullberg Lorentsson (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-02 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Fredrik Johansson (S) Josefine Dinäss (S), kl. 13.00-14.40,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-27 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C) Mona Almborg (C) Johan Björn (M)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-23 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.55 Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09 Beslutande Övriga deltagande Margareta Lindgren (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1(16) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-10-24 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 08.00-12.00, 13.00-15.50 Beslutande Ulla Christiansson (M), ordförande Anne Muhonen (M) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen måndagen den 15 november Justerande... Jessica Westman (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen måndagen den 15 november Justerande... Jessica Westman (S) och Johan Björn (M) 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lisbeth Åkestrand (M) ersättare för Linnéa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-05-22 Beslutande Margareta Lindgren (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Veronica Olmos Oscarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1(19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.10 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-09-26 Beslutande Margareta Lindgren (S), ordförande Jörg Neumann (M) ersättare för Suzana

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 08.00-11.30, 12.30-15.30 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Veronica Olmos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-11 Beslutande Margareta Lindgren (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Thomas Wallentin

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Bildningsnämnden (13)

Bildningsnämnden (13) Bildningsnämnden 2016-09-19 1(13) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Ann Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 34 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 35 Delgivningar 2018/4005 5 36 Statusrapport 2018/4006 6 37 Patientsäkerhetsberättelse 2018/4037 7

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.30 11.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 13.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Sven Olsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl Ajournering kl

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl Ajournering kl Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-31 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.45. Ajournering kl. 13.14-13.18 Inga-Maj Eleholt (C),

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(12) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) 28-33 Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63 1 (17) Paragrafer 51-63 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 14:00-15:35 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Rune Persson (S) (ordförande)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Förskolan Prästkragen kl. 14:30 17.15 ande Ragnar Lindberg (S) ordf. Andreas Eidevåg (S) Ahmed Yonis Warsame (S) Monika Stasny (S) Kristina Eriksson (C) vice ordf. Marcus Dackling (M) Markku

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-25 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Nena Stamenkovic (S) ersättare för Suzana Bahtanovic

Läs mer

Bildningsnämnden (12) Ajournering samt

Bildningsnämnden (12) Ajournering samt Bildningsnämnden 2014-08-25 1(12) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 15.00-16.20 Ajournering 15.20-15.25 samt 15.30-15.35 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Lillemor Petersson, ekonom, 11 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 14

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Lillemor Petersson, ekonom, 11 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.15 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlere (M) ersättare för Tina Johansson (M) Kjell Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-09-23 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.35 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Lisbeth Åkestrand (M) ersättare för Ulla Christiansson (M) Johan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 14.00, ajournerat 13.10 13.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Andreas Eriksson (m) Siv Friedmann Björk (c)

Stenbockskolans konferensrum, kl Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Andreas Eriksson (m) Siv Friedmann Björk (c) 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.15 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Andreas Eriksson (m) Siv Friedmann Björk (c) Övriga deltagande Gösta Högberg,

Läs mer

Beslut för förskola. rn en, Skolinspektionen. efter tillsyn i Götene kommun. Beslut Dnr : Götene kommun

Beslut för förskola. rn en, Skolinspektionen. efter tillsyn i Götene kommun. Beslut Dnr : Götene kommun rn en, Skolinspektionen j Dnr 43-2016:10690 Götene kommun barn.utbildningsnamnden@gotene.se för förskola efter tillsyn i Götene kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s)

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s) Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-14 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2018-05-14 kl. 13:00-15:30 Beslutande Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum Kongsvinger, kl 08.30-16.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.55 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-09 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S), 13.00-16.00,

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i Övertorneå, tisdag 27 februari 2018, kl 09:00 Åke Fagervall (NS) Åsa Alanentalo (KD) Ylva Ylinenpää Sannemalm (C) Riitta Björk (C)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10821 Säters kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Skedvi skola i Säters kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Kultur- och utbildningsnämnden (10) Nr 07 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-08-29 1(10) Tid och plats onsdagen den 29 augusti 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Marianne Sand Wallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.45 2013-05-20 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 25 augusti 2010, kl Justerande... Bo Kärreskog (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 25 augusti 2010, kl Justerande... Bo Kärreskog (S) och Johan Björn (M) 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 23 augusti 2010, kl 09.00 12.00, 13.00 15.15 Beslutande, ordförande ersättare för Linnéa Hansson (M) ersättare för Larsgöran Lundström

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.05 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-08 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Thomas Wallentin (S) ersättare för Suzana Bahtanovic

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Deltagare Informations- och utbildningsdag 12, se sidan 2

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Deltagare Informations- och utbildningsdag 12, se sidan 2 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-11.30, 12.30-15.50 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.25 ande Håkan Josefsson (C), ordförande. Jäv 7 Johan Larsson (C), jäv 7 Per Lorentsson (M), ordförande 7 Sandy Lind (WeP) Jörgen Karlsson (S) Charlotta

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Roger Pettersson (S), tjänstgörande ers.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 26 januari 2017 Tid: 16.00 17.50 Plats: Matsalen, Fuxernsakolan i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 januari Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.30 16. Ledamöter Robert Beronius (L) (ordförande) Christina Frisk (L) Linda Hiort

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 14:00-16:30. Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 14:00-16:30. Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 14:00-16:30 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga deltagande Anna Halvarsson, sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (11)

Barn- och utbildningsnämnden (11) Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-18 1(11) Plats och tid: Stålvallaskolan, kl 9.00 12.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström (S) Ann-Marie Rosö (S) Sune Frisk

Läs mer

Lotta Saras (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 28 juni 2012, kl Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Lotta Saras (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 28 juni 2012, kl Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.10, 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Lilla A-salen, Kommunhuset, Tierps köping, kl. 08:30-12:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 55-61 Utses att justera Justeringens plats och tid Sara Sjödal (C) 20

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.30 Beslutande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell,

Läs mer

ID Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden

ID Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden ID Malung-Sälens kommun Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S)

Läs mer

Stefan Balog (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 16 februari 2010, kl Justerande...

Stefan Balog (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 16 februari 2010, kl Justerande... 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 15 februari 2010, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lena Stålklint

Läs mer

Bildningsnämnden (11) Joakim Björklund (S) Maria Kjällström, förvaltningschef Ameli Björling, sekreterare. ... Birgitta Kahn ...

Bildningsnämnden (11) Joakim Björklund (S) Maria Kjällström, förvaltningschef Ameli Björling, sekreterare. ... Birgitta Kahn ... Bildningsnämnden 2014-10-27 1(11) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00-14.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Agneta Gottlow-Pettersson (KD) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, lokal Boken kl Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, lokal Boken kl Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Boken kl. 08.15-11.05 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (8) Datum: Torsdag Tid: 09:00-12:00 Plats: Beslutande: Sollefteå kommunhus, Junselerummet Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Örjan Abrahamsson Huvudenhetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-31 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S) ersättare för Suzana

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson (C),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.30 16.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Börje Rytiniemi. Tony Eriksson (S) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Börje Rytiniemi. Tony Eriksson (S) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 5 mars 2019, kl 09:00 16:00 ande Övriga deltagande Börje Rytiniemi (C) Magnus Pettersson (SJVP) Yvonne Kangas (SJVP) Johan Taavo (KD) Camilla Mattila

Läs mer

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-08 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2018:84 Jan-Olof Ruuska, 016-710 24 46 Barn- och utbildningsnämnden Rapporter och meddelanden till

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid 13:00-17:00 Plats Ledamöter Rodret Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) 17-21 Roger Andersson

Läs mer

Bildningsnämnden (12)

Bildningsnämnden (12) Bildningsnämnden 2014-09-15 1(12) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 15.00-16.00 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Marianne Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (10) Paragrafer 8-15 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Neyssa Lundmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bm Utskott Gislaved

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bm Utskott Gislaved Bm Utskott Gislaved Sammanträdesdatum 2019-04-23 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 15.00-16.00 Beslutande Magnus Sjöberg (C) ordf Torbjörn Gustafsson (C) Patric Bergman (M) Björn Olsson (L) Nicklas

Läs mer

Se särskild närvarolista

Se särskild närvarolista Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 13:00 16:00 Se särskild närvarolista Övriga deltagande Martin Snickars, barn- och utbildningschef Anna-Karin

Läs mer