SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum ande Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande Anders Martinsson (C) Mona Almborg (C) Ann Nilsson (C) Ulla Christiansson (M) Lill Hege Pettersson (KD) Elisabet Lindroth (L) Tommy Östring (WeP) Christina Lindqvist (S) Thomas Wallentin (S) Charlotta Saras Skarphagen (S) ersättare för Suzana Bahtanovic (S) Julia Jensen (S) ersättare för Josefine Dinäss (S) Naile Azizi (S) Elisabeth Nilsson (SD) ersättare för Stefan Nylén (SD) Pierre Svanström (SD) Övriga deltagande Ing-Marie H. Paulsson, stf. barn- och utbildningschef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Jan Pettersson, teamchef, 34, 36, 41, Pia Adolfsson, utvcklingsstrateg, 34, 36, 41, Elenor Levin, rektor Lundåkerskolan, Ingeborg Wendefors, rektor Gullviveskolan, Ulla Bergqvist, samordnande skolsköterska, 36 Jonny Sveningsson, utvecklingsledare, 34, 38, 46 Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Lindqvist (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 28 mars 2019, kl Underskrifter Sekreterare. Margaretha Carlsson Ordförande Maria Gullberg Lorentsson (M) Justerande... Christina Lindqvist (S) Paragrafer Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret. Margaretha Carlsson Datum för anslags nedtagande

2 (24) Bu 34 Dnr: BU Timplan för grundskolan fr.o.m. läsåret 2019/2020 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa timplan för grundskolan enligt förslag daterat En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik per läsår. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid, vilket innebär ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen och utfasas därefter under de två kommande åren. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med rektorsgruppen tagit fram en ny stadieindelad timplan utifrån regeringens beslut om ändring i skollagen av timplanen. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa timplan för grundskolan enligt förslag daterat Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 10, föreslå att fastställa timplan för grundskolan enligt förslag daterat sunderlag Förslag till timplan för grundskolan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Protokoll MBL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 10. et skickas till: Samtliga områden

3 (24) Bu 35 Dnr: BU Uppföljning 1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa skolskjutsorganisationen och dess budget/ekonomi på barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde att godkänna Uppföljning 1 med de ändringar som framförts på dagens sammanträde att uppdra till ordföranden att slutligt godkänna Uppföljning 1 efter genomförda ändringar att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 11, att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att färdigställa Uppföljning 1 med helårsprognos 2019 till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat Uppföljning 1. I uppföljningen redovisas i helårsprognos 2019 ett överskott på 200 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Uppföljning 1, daterad , samt att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige. sunderlag Protokoll samverkansmöte BUN Protokoll MBL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut , 11. Uppföljning 1, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yrkanden Ulla Christiansson (M) att godkänna Uppföljning 1 med de ändringar som framförts på dagens sammanträde att uppdra till ordföranden att slutligt godkänna Uppföljning 1 efter genomförda ändringar att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige. Maria Gullberg Lorentsson (M) att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att redovisa skolskjutsorganisationen och dess budget/ekonomi på barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons och Maria Gullberg Lorentssons yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga områden Kommunfullmäktige

4 (24) Bu 36 Dnr: BU Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds kommun 2018, daterad , samt att anta Övergripande mål och strategier för kommande år. I Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 framgår att vårdgivaren senast den 1 mars ska ta fram en patientsäkerhetsberättelse som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och vilka mål som finns för kommande år. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds kommun 2018, daterad , samt att anta Övergripande mål och strategier för kommande år. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 12, föreslå att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Gislaveds kommun 2018, daterad , samt att anta Övergripande mål och strategier för kommande år. sunderlag Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Protokoll MBL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 12. et skickas till: Verksamhetschef Skolsköterska med ledningsansvar

5 (24) Bu 37 Dnr: BU Kontaktpolitikerverksamhet under mandatperioden , arbetsordning samt val av kontaktpolitiker Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera arbetsordningen enligt följande: - ta bort "ska" gällande rapport från besöken så att lydelsen blir "Rapport från besöken kan avlämnas skriftligt och muntligt på något av barn- och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden." - stryka sista stycket "Som kontaktpolitiker ska du också följa upp..." att i övrigt fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat att Thomas Wallentin (S) ska tillhöra Team grundskola 7-9 och att Gunilla Holmgren (S) ska tillhöra Team förskola. att i övrigt välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska det finnas kontaktpolitikerverksamhet inom nämndens verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt kontaktpolitikerområden och arbetsordning för kontaktpolitikerverksamheten. Kontaktpolitiker ska fördelas inom följande kontaktpolitikerområden: - Team förskola - Team grundskola F-6 och fritidshem - Team grundskola Team gymnasium och Musikskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 6, att uppdra till barnoch utbildningsnämndens presidium att lämna förslag på kontaktpolitiker i respektive kontaktpolitikerområde för tiden Barn- och utbildningsnämndens presidium har utarbetat förslag till kontaktpolitiker i respektive kontaktpolitikerområde för tiden Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn av arbetsordningen för kontaktpolitiker. Förslag på frågor vid kontaktpolitikerbesök har uppdaterats med utgångspunkt från fastställd strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, även en mall för skriftlig rapport från kontaktpolitikerbesök har utarbetats. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat , samt att välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 13, föreslå att fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat , samt att välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat

6 (24) Bu 37 (forts.) sunderlag Arbetsordning för kontaktpolitiker, daterad Sammanställning av kontaktpolitiker, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 13. Yrkanden Maria Gullberg Lorentsson (M) att justera arbetsordningen enligt följande: - ta bort "ska" gällande rapport från besöken så att lydelsen blir "Rapport från besöken kan avlämnas skriftligt och muntligt på något av barn- och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden." - stryka sista stycket "Som kontaktpolitiker ska du också följa upp..." att i övrigt fastställa arbetsordning för kontaktpolitiker enligt förslag daterat Thomas Wallentin (S) att Thomas Wallentin (S) ska tillhöra Team grundskola 7-9 och att Gunilla Holmgren (S) ska tillhöra Team förskola. att i övrigt välja kontaktpolitiker enligt förslag daterat Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons och Thomas Wallentins yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandena. et skickas till: Valda Samtliga team/områden

7 (24) Bu 38 Dnr: BU Yttrande över detaljplan för del av Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Förslag till ny detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan har överlämnats för granskning. Synpunkter ska lämnas senast 28 mars Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området. Förslaget möjliggör också en framtida utbyggnad av skolan i två plan med en byggnadshöjd på 9 meter. Plankartan anger med ett S det område som är avsatt för skoländamål. Runt skolområdet finns naturområde och park. I detta område finns en grusad fotbollsplan. I planområdet finns också anläggningar för transformatorstation och vattentorn samt gata. I samband med samrådstiden beslutade barn- och utbildningsnämnden , 101, att lämna följande yttrande att detaljplanen ska möjliggöra en teknisk miljö för fortsatt digital utveckling och lärande att i övrigt bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Yttrande Det är positivt att trafiksäkerheten förbättras genom att förslaget separerar och tydliggör olika funktioner för parkering, gång- och cykelstråk, angöring och varumottagning. Det är viktigt att cykelparkeringar nås på ett säkert sätt och ligger i anslutning till skolan. Genom att skolan nås från två håll, kommer motortrafiken fördelas på ett bra sätt för hämtning och lämning. Skolskjutsarna kommer vara på Krusbärsvägen och lossning av varor från Flädervägen. Bilparkering kommer finnas både på östra och västra sidan av skolan. Skrivningen gällande mikrovågsstrålning har tagits bort. Under rubriken Master framgår att det krävs bygglov för att placera basstationer med master. Inför beslut tar bygg- och miljönämnden endast hänsyn till de synpunkter som rör landskapsbilden, alltså inga synpunkter gällande strålningsrisken. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 12, föreslå att bifalla upprättat förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar.

8 (24) Bu 38 (forts.) sunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , 101. Förslag till detaljplan för Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar, granskningshandlingar, daterat februari Tjänsteskrivelse, daterad Protokoll samverkansmöte BUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll , 14. Yrkanden Ulla Christiansson (M) att bifalla arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulla Christianssons yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. et skickas till: Bygg- och miljönämnden

9 (24) Bu 39 Dnr: BU Uppdrag att utreda möjligheterna att införa slumpvisa drogtester på Gislaveds Gymnasium Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med säkerhetssamordnaren på Gislaveds Gymnasium att utreda möjligheterna att införa slumpvisa drogtester på Gislaveds Gymnasium att utredningen ska presenteras i barn- och utbildningsnämnden i september Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med säkerhetssamordnaren på Gislaveds Gymnasium får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa slumpvisa drogtester på Gislaveds Gymnasium, samt att utredningen ska presenteras i barn- och utbildningsnämnden i september et skickas till: Gislaveds Gymnasium Barn- och utbildningsförvaltningen

10 (24) Bu 40 Dnr: BU Uppdrag att utreda förväntansdokument mellan skola, elev och vårdnadshavare Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda hur ett förväntansdokument mellan skola, elev och vårdnadshavare skulle kunna utformas och fungera i årskurs 4. I dokumentet ska respektive parts möjligheter, rättigheter och skyldigheter tydliggöras. att utredningen ska återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i oktober Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur ett förväntansdokument mellan skola, elev och vårdnadshavare skulle kunna utformas och fungera i årskurs 4. I dokumentet ska respektive parts möjligheter, rättigheter och skyldigheter tydliggöras. Utredningen återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i oktober et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

11 (24) Bu 41 Dnr: BU Information till huvudmannen om avstängning av elev på Nordinskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elev på Nordinskolan. Med hänvisning till Skollagen 5 kap. 14 har rektor på Nordinskolan beslutat att stänga av en elev under tiden (kl ) Enligt Skollagen 5 kap. 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av elev på Nordinskolan. sunderlag om avstängning, daterat Tjänsteskrivelse, daterad et skickas till: Rektor Nordinskolan

12 (24) Bu 42 Dnr: BU Information till huvudmannen om avstängning av elev på Sörgårdsskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elev på Sörgårdsskolan. Med hänvisning till Skollagen 5 kap. 14 har rektor på Sörgårdsskolan beslutat att stänga av en elev under tiden Enligt Skollagen 5 kap. 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av elev på Sörgårdsskolan. sunderlag om avstängning, daterat Tjänsteskrivelse, daterad et skickas till: Rektor Sörgårdsskolan

13 (24) Bu 43 Dnr: BU Information till huvudmannen om avstängning av elev på Gullviveskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om avstängning av elev på Gullviveskolan. Med hänvisning till Skollagen 5 kap. 14 har rektor på Gullviveskolan beslutat att stänga av en elev under tiden Enligt Skollagen 5 kap. 16, ska rektor informera huvudmannen om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att godkänna informationen om avstängning av elev på Gullviveskolan. sunderlag om avstängning, daterat Tjänsteskrivelse, daterad et skickas till: Rektor Gullviveskolan

14 (24) Bu 44 Dnr: BU Information med anledning av Skolinspektionens beslut om föreläggande Lundåkerskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolinspektionen beslutade efter regelbunden tillsyn på Lundåkerskolan om föreläggande vid vite gällande Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, samt föreläggande gällande Undervisning och lärande. På områdena Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Grundläggande förutsättningar för skolenheten samt Styrning och utveckling av verksamheten har Skolinspektionen inte funnit några brister. Åtgärder för att avhjälpa påtalade brister ska vidtas senast 17 maj De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen. Rektor för Lundåkerskolan informerar om åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att avhjälpa påtalade brister. sunderlag Skolinspektionens beslut daterat Presentation Skolinspektionen vs Lundåkerskolan. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

15 (24) Bu 45 Dnr: BU Information med anledning av Skolinspektionens beslut om föreläggande Gullviveskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolinspektionen beslutade efter regelbunden tillsyn på Gullviveskolan om föreläggande gällande Extra anpassningar och särskild stöd, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, Grundläggande förutsättningar för skolenheten, Styrning och utveckling av verksamheten samt Ytterligare brist (språkval). Inom områdena Undervisning och lärande samt Bedömning och betygssättning har Skolinspektionen inte funnit några brister. Åtgärder för att avhjälpa påtalade brister ska vidtas senast 15 maj Åtgärderna ska senast samma dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen. Rektor för Gullviveskolan informerar om åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att avhjälpa påtalade brister. sunderlag Skolinspektionens beslut et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

16 (24) Bu 46 Dnr: BU Information om skolbibliotek Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 33, lyftes frågan om vilka regler och rutiner som finns för skolbiblioteken, samt utbud och tider för skolor och förskolors tillgång till bibliotekstjänster. Redovisning önskades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars eller april. Utvecklingsstrateg Pia Adolfsson redogör för skolbiblioteken och förskolans och skolans bibliotekstillgång. sunderlag Presentation Förskolans och skolans bibliotekstillgång. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

17 (24) Bu 47 Dnr: BU Anmälan enligt Skollagen 6 kap. 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen till huvudmannen om anmälan enligt Skollagen 6 kap. 10 av kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Enligt Skollagen 6 kap. 10 är förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Samma skyldighet att anmäla till huvudmannen gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen. Följande anmälningar har kommit in: - Isabergskolan , Ekenskolan , (3 st) - Ölmestadskolan , , (2 st), , Lundåkerskolan (anmält till rektor), , , , Bureskolan , (2 st) - Töråsskolan (2 st), (2 st), , (2 st), (3 st), , (3 st) - Nordinskolan , Gullviveskolan (2 st), Villstadskolan , Parkgårdens förskola (2 st) - Ängslyckans skola et skickas till: Berörda förskolechefer/rektorer

18 (24) Bu 48 Dnr: BU Rapporter från ledamöter Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. Kontaktpolitikerdag 13 mars, GETT-mässa Ulla Christiansson (M) m.fl. rapporterar från kontaktpolitikerdagen 13 mars, GETT-mässan, som arrangeras av barn- och utbildningsförvaltningen. Webbplats för yrkeshögskoleutbildningar Tommy Östring (WeP) informerar om att det har framkommit behov av att ha en egen webbplats för kommunens yrkeshögskoleutbildningar. et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

19 (24) Bu 49 Dnr: BU Delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden att lägga redovisningen till handlingarna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Delegat tf. barn- och utbildningschef Agneta Åhsberg - om barnomsorgsavstängningar 12 st januari, 7 st februari, 6 st mars - att inte lämna ut handling och att lämna ut handling med förbehåll Tillsvidareanställning av ej legitimerad lärare för undervisning i modersmål Lämnande av yttrande på nämndens vägnar till Skolinspektionen , (2 st) - om avgiftsbefrielse , Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (2 st) - om avskrivning/nedskrivning av barnomsorgsavgift Delegat rektor Ulf Jiretorn - att omfördela utbildningstiden på annan tid än tre läsår Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder januari 2019 (2 st) Delegat rektor Jenny Burängen - Byte av studieväg om mottagande i särskola (2 st) Delegat rektor Gunilla Davidsson - Byte av studieväg oktober 2018 (3 st) Delegat förskolechef Emma Melert - om placering i förskola om barnet har ett eget behov pga. familjens situation (2 st) - om placering i förskola om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling (2 st), (2 st) Delegat förskolechef Frida Rylander - om placering i förskola om barnet har ett eget behov pga. familjens situation (2 st) - om placering i förskola om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling Delegat förskolechef Ann-Charlotte Spånberg - om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas , Delegat förskolechef Jessica Thylander - om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas (2 st),

20 (24) Bu 49 (forts.) Delegat rektor Roland Andersson - Lämnande av yttrande inför mottagande av elev till komvux på gymnasial nivå Delegat förskolechef Emma Gunnarsson - om placering i förskola om inte vårdnadshavares önskemål kan beaktas Delegat rektor Yvonn Asp - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder (5 st), , Vakansprövning om placering i fritidshem om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling Delegat rektor Ginger Johansson - Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder februari Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare , , Delegat förskolechef Gunilla Orre Imgård - om placering i förskola om barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling (2 st), (2 st), Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar samt vidta åtgärder , (2 st) - Intern revision livsmedelsanläggning jan-mars 2019 Delegat rektor Tomas Rundberg - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare Delegat rektor Mirza Basic - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare Delegat rektor Elenor Levin - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare (2 st), (2 st), , , (2 st), , (3 st), , , Delegat rektor Anna Lindsten - Anställning över sex månader men högst ett år av ej legitimerad lärare Partiell tjänstledighet i mindre omfattning i mer än sex månader , (2 st) Delegat teamchef Ing-Marie H. Paulsson - Partiell tjänstledighet i mindre omfattning i mer än sex månader

21 (24) Bu 49 (forts.) Delegat förskolechef Linda Wilhelmsson - Partiell tjänstledighet i mindre omfattning i mer än sex månader Protokoll samverkansmöte - Gislaveds Gymnasium , et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

22 (24) Bu 50 Dnr: BU Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Protokoll - samverkansmöte BUN protokoll MBL Klagomål/beröm/förslag via kommunens synpunktshantering - Svar på synpunkt gällande öppettider och bemötande Strandsnäs förskola - Synpunkt och svar på beröm till Villstadskolans rektor - Svar på anonym synpunkt vikarie Gyllengårdens förskola - Synpunkt på Skolinspektionens granskning av Gullviveskolan (Götapriset 2019) - Svar samt ytterligare synpunkt gällande synpunkt Gullviveskolan - Anonym synpunkt samt svar gällande socker i förskolan - Klagomål på rökning utanför Gislaveds Gymnasium - Synpunkt på förskoleavgift Skolinspektionen - Ärende gällande förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd avseende fd. lärare Gislaveds Gymnasium samt yttrande (dnr BU ) - Ärende gällande förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd avseende lärare Gislaveds Gymnasium samt yttrande (dnr BU ) - Ärende gällande förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd avseende lärare Gullviveskolan (dnr BU ) - Synpunkter efter regelbunden kvalitetsgranskning Ekonomisk sektor samt beslut (dnr BU ) - Synpunkter efter regelbunden kvalitetsgranskning Teknisk sektor (dnr BU ) - Informationsinhämtning inför regelbunden tillsyn huvudmannen (dnr BU ) - Information i ärende avseende elev på Montessorifriskolan Galaxen (dnr BU ) Förvaltningsrätten i Stockholm - Information om att överklagande Lundåkerskolan mottagits samt möjlighet att lämna yttrande (dnr BU ) Bygg- och miljöförvaltningen - om riskklassning och årlig avgift för livsmedelskontroll; Furugårdens förskola 1 och 2, Mariagårdens förskola 2, Nyckelpigans förskola, Parkgårdens förskola - Kontrollrapport livsmedel; Gyllenforsskolan, Växthusets förskola, Ölmestadskolan, Gisle förskola, Parkgårdens förskola, Solrosens förskola, Åsenskolan, Ekbackens förskola 2, Åtteråsskolan, Gyllengårdens förskola, Solkullens förskola, Nordinskolan, Prästgårdens förskola, Ängslyckans skola, Ängslyckans förskola - Kravställande efter livsmedelskontroll; Åsenskolan

23 (24) Bu 50 (forts.) Skolverket, statsbidrag - Ansökan personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser 2019 (dnr BU ) - Ansökan Högskolestudier specialpedagogik vt 2019 samt beslut (dnr BU ) - Ansökan Lärarlyftet II vt 2019 samt beslut (dnr BU ) - Ansökan Karriärtjänster 2019/2020 (dnr BU ) - Enkät och svar gällande uppföljning av kostnader för statsbidrag för en likvärdig skola 2019 (dnr BU ) - Ansökan Lovskola 2019 (dnr BU ) - Ansökan Entreprenörskap i skolan 2019 (dnr BU ) - Redovisning ökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan 2018 (dnr BU ) - Läxhjälp 2019 (dnr BU ) - Omsorg kvällar, nätter och helger 2019 (dnr BU ) - Ansökan gymnasial lärlingsutbildning Gislaveds Gymnasium (dnr BU ) - rekvisition av kvalitetssäkrande åtgärder 2019 (dnr BU ) - Redovisning samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever 2018 (dnr BU ) et skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen

24 (24) Bu 51 Dnr: BU Övriga frågor Heltidsprojektet Christina Lindqvist (S) undrar hur heltidsprojektet har slagit ekonomiskt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Stf. barn- och utbildningschef informerar om att en utvärdering av heltidsprojektet har gjorts av HR-avdelningen men barn- och utbildningsförvaltningen har ännu inte fått ta del av resultatet. Totalt sett har heltidsprojektet ökat kostnaderna inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är svårigheter när behovet av tjänster är mindre än heltid och det är svårt att samordna med andra uppdrag.