Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)"

Transkript

1 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Lisbeth Åkestrand (M) ersättare för Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Bo Kärreskog (S) Ann Johansson (S) ersättare för Fredrik Bäck (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Suzana Bahtanovic (S) Irene Fröne (V) Övriga deltagande Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Richard Nordström, utvecklingsledare, 60 Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 57 Lillemor Petersson, ekonom, 58 Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl Sekreterare. Margaretha Carlsson Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) Paragrafer Justerande... Tina Johansson (M) Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret. Margaretha Carlsson Datum för anslags nedtagande

2 2 Bu 57 Dnr: BU Ansökan om starta pedagogisk omsorg Bu 57 XX, Smålandsstenar, har ansökt om godkännande för bedriva pedagogisk omsorg. Enligt ansökan ska verksamheten starta Ansökan om bygglov har lämnats in till bygg- och miljönämnden. Av skollagen 2 kap 5 framgår godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Av förarbetena framgår påtagligt negativa effekter ska användas restriktivt. I Skollagen (2010:800) kap regleras vad som ska beaktas vid bedömning av pedagogisk omsorg. Vid bedömningen av om den pedagogiska omsorgen har förutsättningar bedriva omsorg och god pedagogisk verksamhet bedöms bl.a. om det finns personal med utbildning och erfarenhet så barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, om lokalerna är ändamålsenliga och om barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Verksamheten ska vara öppen för alla som önskar delta. Påverkan på kommunal verksamhet Enligt ansökan har huvudmannen möjlighet erbjuda barnomsorg på obekväm tid. Det är något som inte erbjuds i kommunen idag och det skulle därmed öka tillgången till barnomsorg. Verksamheten påverkar i övrigt inte de kommunala förskolorna i Smålandsstenar eller behovet av platser i den kommunala verksamheten i någon större omfning. Verksamhetsbeskrivning Enligt ansökan har huvudmannen intresseanmälningar från sex barn. Två förskolebarn och fyra barn i skolbarnsomsorg, två av dessa är egna barn. Ytterligare två förskolebarn har visat intresse. De planerade öppettiderna är kl men om efterfrågan finns kan barnomsorg på obekväm tid erbjudas. Verksamheten är öppen för alla barn och köhantering har redovisats. XX planerar själv arbeta med barnen. Hon är utbildad förskollärare med 17 års erfarenhet från kommunal verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i ett bostadshus på Hörsjögatan. Inriktning och mål för verksamheten ska vara en miljö och hälsoinriktning med lekpedagogik och utomhuspedagogik som metoder. Barnen ska genom dessa metoder få god hälsa, grundläggande miljötänk och lugn, trygg miljö. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är den redovisade bemanningen och barngruppens sammansättning är god och huvudmannens utbildning och erfarenhet är god. Öppethållandetiderna ska vara kl Den kommunala verksamheten ska vid behov kunna ha öppet mellan kl och men alla avdelningar behöver inte ha dessa öppettider. Det finns flera kommunala förskolor som stänger kl Lokalen som verksamheten ska bedrivas i är ett bostadshus. Det är inte i XX hem. Det finns en förfrågan om ersättning för vissa lokalkostnader.

3 Bu 57 (forts.) 3 Bidragsbelopp De bidragsbelopp som nämnden beslutat om baseras på kommunen får in föräldraavgiften. Om huvudmannen avser själv ta in föräldraavgiften reduceras bidragsbeloppet med intäkten. Om huvudmannen får rätt starta verksamhet på obekväm tid måste ett bidragsbelopp som står i proportion till verksamhetens omfning beräknas då motsvarande verksamhet inte finns i kommunal regi. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ansökan godkänns. s arbetsutskott beslutade , 24, föreslå godkänna ansökan från XX, Smålandsstenar, om starta pedagogisk omsorg, verksamheten är berättigad till fastställt bidragsbelopp för pedagogisk omsorg samt inget tillägg för lokalkostnader ska utbetalas. beslutade , 41, avvakta beslut om bygglov innan nämnden tar ställning till ansökan om starta pedagogisk omsorg samt ta upp ärendet på barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde informerar barnoch utbildningsförvaltningen XX har meddelat ansökan om bygglov har dragits tillbaka och hon i nuläget inte kommer gå vidare med sin ansökan om starta pedagogisk omsorg. Beslutsunderlag Ansökan om starta pedagogisk omsorg, inkom Tjänsteskrivelse, daterad s arbetsutskotts protokoll , 24. Protokoll samverkansmöte s beslut , 41. beslutar ärendet utgår med anledning av sökanden meddelat det i nuläget inte är aktuellt gå vidare med ansökan om starta pedagogisk omsorg. XX Barn- och utbildningsförvaltningen

4 4 Bu 58 Dnr: BU Helårsprognos 2011 per Bu 58 redovisar enligt helårsprognos 2011 per ett underskott på knappt kronor. Underskottet beror i huvudsak på de integrerade områdena (grundskola, förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, särskola samt fritidsgårdar) gör ett underskott på totalt kronor. Främst beror det på några områden har en obalans mellan sin organisation och ett sjunkande elevantal. Gymnasieskolan visar ett underskott på kronor. Till största delen beror det på minskade interkommunala intäkter. Musikskolan visar ett postivit resultat på kronor vilket beror på ökade hyreskostnader inte kommer belasta musikskolan fullt ut i år. Förvaltningskontoret väntas göra ett överskott på kronor med anledning av vakanta tjänster. Skolskjutsar visar ett överskott på knappt kronor och fastighetsåtgärder medför ett överskott på kronor. I fastighetsåtgärder ingår en pluspost på kronor vilket är reserverade medel för fastighetsåtgärder som inte kommer användas under året, samt en minuspost på kronor som beror på en förändring av hyrorna från fastighetsförvaltningen. En omfördelning mellan programmen föreslås jämfört med fastställd KF-budget I huvudsak består omfördelningen av en mer långtgående kostnadsfördelning som ett led i förtydliga resursanvändningen inom de integrerade programmen (fritidsgårdar, förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola). Verksamhetsövergripande åtgärder har även fördelats ut på respektive program. Omfördelningen är neutral då både budget och kostnader följs åt. s arbetsutskott beslutade , 37, föreslå efter justering under Musikskolan godkänna Helårsprognos 2011 per , daterad , godkänna omfördelning av budget mellan program, daterad , samt informera kommunfullmäktige om omfördelningen samt överlämna Helårsprognos 2011 per till kommunfullmäktige. Helårsprognos 2011 per har justerats avseende Musikskolan och daterats Beslutsunderlag Helårsprognos 2011 per , daterad Omfördelning av budget mellan program, daterad s arbetsutskotts protokoll , 37. Protokoll samverkansmöte beslutar godkänna Helårsprognos 2011 per , daterad godkänna omfördelning av budget mellan program, daterad , samt informera kommunfullmäktige om omfördelningen. överlämna Helårsprognos 2011 per till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

5 5 Bu 59 Dnr: BU Konkretiserade mål 2012 Information Bu 59 Inom ramen för budgetprocessen har förslag till övergripande mål och konkretiserade mål för 2012 tagits fram inom områdena: - Infrastruktur och kommunikationer - Trygghet, säkerhet och folkhälsa - Uppleva och göra - Bygga och bo - Lärande och utveckling - Demokrati och dialog - Miljö och energi - Näringsliv och arbetsmarknad - Stöd och omsorg De konkretiserade målen är förväntningar eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningar, visionen, kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella målen samt personalpolitiska målen. Målen kommer fastställas av kommunfullmäktige. är angiven som ansvarig nämnd för totalt 13 konkretiserade mål inom områdena: Trygghet, säkerhet och folkhälsa, Uppleva och göra, Lärande och utveckling samt Stöd och omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen har analyserat och kommenterat varje mål utifrån kvalitativ effekt, ekonomisk effekt och övrigt. s arbetsutskott beslutade , 38, redovisa de konkretisera målen 2012 i barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Övergripande mål och konkretiserade mål, daterat Sammanställning av barn- och utbildningsnämndens konkretiserade mål samt kommentarer, daterad s arbetsutskotts beslut , 38. Protokoll samverkansmöte beslutar lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

6 6 Bu 60 Dnr: BU Analys av nationella prov Redovisning Bu 60 I samband med redovisningen av nationella prov för skolår 3 (svenska och matematik), skolår 5 och 9 (svenska, engelska och matematik) beslutade barnoch utbildningsnämnden , 105, uppmana områdena generellt analysera resultaten av de nationella proven, främst resultaten i matematik. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt områdenas analyser och presenterar materialet för nämnden. Beslutsunderlag Analys av nationella prov, daterad beslutar lägga redovisningen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

7 7 Bu 61 Dnr: BU Rapporter från ledamöter Bu 61 Skriftlig rapport lämnas från kontaktpolitikerbesök på Gislaveds Gymnasium. Med vid besöket var Kjell Claesson (M), Ann Johansson (S) och Bo Kärreskog (S). beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna. Gislaveds Gymnasium

8 8 Bu 62 Dnr: BU Delegeringsbeslut Bu 62 Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Anställningsavtal/uppsägningar Beslut om placering i en särskild undervisningsgrupp, 5 st, april Delegat: rektor Elisabeth Holmgren Beslut om anpassad studiegång, 5 st, april Delegat: rektor Elisabeth Holmgren Beslut om anpassad studiegång, 1 st, maj Delegat: förskolechef/rektor Inger Svensson Vakansprövning inom Sydvästens förskole- och skolområde, 6 st, maj Delegat: förskolechef/rektor Inger Svensson Beslut om placering i förskoleverksamhet, mars/april Delegat: förskolechef Nina Losbrandt Protokoll från lokal styrelse i Reftele/Ås Intern revision av Nordinskolans tillagningskök, jan-april Delegat: rektor Christina Tonnvik Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, 2 st, jan-april Delegat: rektor Christina Tonnvik Beslut om anpassad studiegång, 3 st, jan-april Delegat: rektor Christina Tonnvik beslutar lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

9 9 Bu 63 Dnr: BU Meddelanden Bu 63 Protokoll från samverkansmöte Föräldrar till barn vid Ängslyckans förskola och skola om lättprodukter inom förskola och skola i Gislaveds kommun samt svar (dnr BU ). BRIS region Väst, ansökan om bidrag för stödverksamhet 2012 (dnr BU ). Fråga om sommaraktiviteter i Båraryd samt svar (dnr BU ). Skolverket, beslut om statsbidrag till sommarskola 2011 (dnr BU ). Enkät Kommunspegeln samt svar (dnr BU ). Skrivelse från föräldrar om inackorderingsbidrag för elev vid Sanda Idrottsgymnasium (dnr BU ). STIM, licens för kommunala skolor (dnr BU ). Skolverket, information om statsbidrag för ökade kostnader (inom vuxenutbildningen) till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna år (dnr BU ). Skolverket, ansökan om förskolelyftet hösten 2011 (dnr BU ). Skolverket, inbjudan till kompetensutveckling av lärare 1-3 i naturvetenskap och teknik. Skolverket, komplettering av rekvisition av statsbidrag 2011 för gymnasial lärlingsutbildning (dnr BU ). Korpen, förfrågan om bidrag till förskoleloppet samt svar (dnr BU ). Länsstyrelsen i Jönköpings län, inbjudan söka ersättning för skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för utveckla samverkan enligt förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Bygg- och miljöförvaltningen - inspektionsrapporter: Furugårdens förskola 1 och 2, Gullviveskolan. beslutar lägga informationen med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

10 10 Bu 64 Dnr: BU Övriga frågor Bu 64 Utökning av Laboraskolan i Hylte kommun Skolinspektionen meddelar i beslut Laboraskolan AB har rätt utöka verksamheten och rätt till bidrag för årskurs 1-5 fr.o.m Laboraskolan är belägen i Långaryd, Hylte kommun. Med all sannolikhet kommer beslutet påverka ett tiotal elever inom grundskolorna i Smålandsstenar. Utställningar Fotoutställningen Du är så sööt!! kommer invigas på Gislaveds Gymnasium , kl Utställningen med foton tagna av skolans elever är en del av Gislaveds Gymnasiums arbete mot kränkningar och för lika behandling. Utställningen pågår t.o.m En utställning kring metoden Skriva sig till läsning kommer genomföras i ljushallen i kommunhuset under tiden maj Backup när incidenter händer Tina Johansson (M) undrar om det finns någon backup för verksamheterna vid situationer när verksamheterna gjort bedömningen polis ska tillkallas och polisens prioritering är inte komma. Enligt uppgift var det nyligen en sådan situation på en förskola. Konstateras vid hotfulla situationer är det polisen som ska kontaktas. Det finns inget generellt avtal med något vaktbolag eller dylikt. Läxhjälp på Åsenskolan Ann Johansson (S) informerar om Åsenskolan i Anderstorp erbjuder läxhjälp till högstadieeleverna. Läxhjälpen för eleverna i åk 8-9 är förlagd under skoltid men i åk 7 är läxhjälpen efter skoltid vilket innebär skolskjutselever inte kan åka ordinarie skolskjuts och har därmed väldigt svårt komma hem. Skolchefen undersöker saken.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 11.00-13.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-22 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa

Läs mer

Stefan Balog (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 16 februari 2010, kl Justerande...

Stefan Balog (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 16 februari 2010, kl Justerande... 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 15 februari 2010, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lena Stålklint

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Lillemor Petersson, ekonom, 11 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 14

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Lillemor Petersson, ekonom, 11 Pia Adolfsson, utvecklingsstrateg, 14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.15 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Larisa Adlere (M) ersättare för Tina Johansson (M) Kjell Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.25 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-18 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Josefine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.20 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-29 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Veronica Olmos Oscarsson (S) ersättare för Suzana

Läs mer

Fredrik Bäck (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 18 maj 2010, kl 16.00. Justerande...

Fredrik Bäck (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 18 maj 2010, kl 16.00. Justerande... 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 17 maj 2010, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Stephan Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-20 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.45 2013-05-20 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson

Läs mer

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-17 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen måndagen den 15 november Justerande... Jessica Westman (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen måndagen den 15 november Justerande... Jessica Westman (S) och Johan Björn (M) 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lisbeth Åkestrand (M) ersättare för Linnéa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.45 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-12-15 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Nellie Johansson (M) ersättare för Suzana Bahtanovic

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 26 september 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 26 september 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Deltagare Informations- och utbildningsdag 12, se sidan 2

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Deltagare Informations- och utbildningsdag 12, se sidan 2 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-11.30, 12.30-15.50 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.40 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-23 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-02 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Fredrik Johansson (S) Josefine Dinäss (S), kl. 13.00-14.40,

Läs mer

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare John Wieslander, personalrepresentant Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 1

Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare John Wieslander, personalrepresentant Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 1 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 25 januari 2010, kl 13.30 16.00 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lena Stålklint

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 21 september 2010, kl Justerande... Fredrik Bäck (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 21 september 2010, kl Justerande... Fredrik Bäck (S) och Johan Björn (M) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Bength-Göran Johansson (C) ersättare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare

Lars Ottosson (PF), ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.40 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen torsdagen den 29 april 2010, kl Justerande... Gunnel Augustsson (S) och Ann-Katrin Strand (FP)

Barn- och utbildningsförvaltningen torsdagen den 29 april 2010, kl Justerande... Gunnel Augustsson (S) och Ann-Katrin Strand (FP) 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 26 april 2010, kl 13.00 16.15 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Stephan Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Skolchef Anders Johansson Brigitte Kühne, ersättare

Skolchef Anders Johansson Brigitte Kühne, ersättare Högsby kommun Protokoll 1 Plats och tid Kommunhuset tisdagen den 15 januari 2008, kl 09.00-13.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, ordförande Magnus Gabrielsson Mona Svensson Övriga deltagande Skolchef Anders

Läs mer

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Bo Kärreskog (S) Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 8 november 2012, kl. 11.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (23) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.55, ajournering kl. 13.15-13.25 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-16.55 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-09 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson (S), 13.00-16.00,

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

Gunnel Augustsson (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen torsdagen den 18 november Justerande...

Gunnel Augustsson (S) och Ulla Christiansson (M) Barn- och utbildningsförvaltningen torsdagen den 18 november Justerande... 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.00-11.45, 12.45-15.45 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lisbeth Åkestrand (M) ersättare för Linnéa

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.30 Beslutande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2015-05-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 13 maj kl.8.30 12.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13 Besök från Bränninge rektorsområde... 17 14 Ekonomisk månadsrapport... 18 15 Bokslut 2010... 19 16 Budgetförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden verksamhetsåren 2012-2014...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-06-11 1 (15)

Utbildningsnämnden 2014-06-11 1 (15) Utbildningsnämnden 2014-06-11 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 11 juni kl.9.00 12.15 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl (C),

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.30 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-31 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S) ersättare för Suzana

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23.

Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-24 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-17.15. Ajournering klockan 16.15-16.23. Inga-Maj Eleholt

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 25 augusti 2010, kl Justerande... Bo Kärreskog (S) och Johan Björn (M)

Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 25 augusti 2010, kl Justerande... Bo Kärreskog (S) och Johan Björn (M) 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 23 augusti 2010, kl 09.00 12.00, 13.00 15.15 Beslutande, ordförande ersättare för Linnéa Hansson (M) ersättare för Larsgöran Lundström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-17.15 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-03-23 Beslutande Övriga deltagande Bo Kärreskog (S), ordförande Suzana Bahtanovic (S) Fredrik Johansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Johan Björn (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 27 april 2011, kl 09.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Johan Björn (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 27 april 2011, kl 09.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (31) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 17.45 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdag den 23 mars 2010, kl Justerande... Gunnel Augustsson (S) och Larsgöran Lundström (KD)

Barn- och utbildningsförvaltningen tisdag den 23 mars 2010, kl Justerande... Gunnel Augustsson (S) och Larsgöran Lundström (KD) 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Gislaved, måndagen den 22 mars 2010, kl 13.00 16.45 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Anders Martinsson (C) Ulla Christiansson (M) Lena Stålklint

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.15 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer