Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)"

Transkript

1 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C) Lisbeth Åkestrand (M) ersättare för Larsgöran Lundström (KD) Elisabet Lindroth (FP) Bo Kärreskog (S) Ann Johansson (S) ersättare för Fredrik Bäck (S) Jessica Westman (S) Tomas Töreland (S) Suzana Bahtanovic (S) Irene Fröne (V) Övriga deltagande Birgitta Höper Agardsson, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Richard Nordström, utvecklingsledare, 60 Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 57 Lillemor Petersson, ekonom, 58 Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl Sekreterare. Margaretha Carlsson Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) Paragrafer Justerande... Tina Johansson (M) Tomas Töreland (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret. Margaretha Carlsson Datum för anslags nedtagande

2 2 Bu 57 Dnr: BU Ansökan om starta pedagogisk omsorg Bu 57 XX, Smålandsstenar, har ansökt om godkännande för bedriva pedagogisk omsorg. Enligt ansökan ska verksamheten starta Ansökan om bygglov har lämnats in till bygg- och miljönämnden. Av skollagen 2 kap 5 framgår godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Av förarbetena framgår påtagligt negativa effekter ska användas restriktivt. I Skollagen (2010:800) kap regleras vad som ska beaktas vid bedömning av pedagogisk omsorg. Vid bedömningen av om den pedagogiska omsorgen har förutsättningar bedriva omsorg och god pedagogisk verksamhet bedöms bl.a. om det finns personal med utbildning och erfarenhet så barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, om lokalerna är ändamålsenliga och om barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. Verksamheten ska vara öppen för alla som önskar delta. Påverkan på kommunal verksamhet Enligt ansökan har huvudmannen möjlighet erbjuda barnomsorg på obekväm tid. Det är något som inte erbjuds i kommunen idag och det skulle därmed öka tillgången till barnomsorg. Verksamheten påverkar i övrigt inte de kommunala förskolorna i Smålandsstenar eller behovet av platser i den kommunala verksamheten i någon större omfning. Verksamhetsbeskrivning Enligt ansökan har huvudmannen intresseanmälningar från sex barn. Två förskolebarn och fyra barn i skolbarnsomsorg, två av dessa är egna barn. Ytterligare två förskolebarn har visat intresse. De planerade öppettiderna är kl men om efterfrågan finns kan barnomsorg på obekväm tid erbjudas. Verksamheten är öppen för alla barn och köhantering har redovisats. XX planerar själv arbeta med barnen. Hon är utbildad förskollärare med 17 års erfarenhet från kommunal verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i ett bostadshus på Hörsjögatan. Inriktning och mål för verksamheten ska vara en miljö och hälsoinriktning med lekpedagogik och utomhuspedagogik som metoder. Barnen ska genom dessa metoder få god hälsa, grundläggande miljötänk och lugn, trygg miljö. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är den redovisade bemanningen och barngruppens sammansättning är god och huvudmannens utbildning och erfarenhet är god. Öppethållandetiderna ska vara kl Den kommunala verksamheten ska vid behov kunna ha öppet mellan kl och men alla avdelningar behöver inte ha dessa öppettider. Det finns flera kommunala förskolor som stänger kl Lokalen som verksamheten ska bedrivas i är ett bostadshus. Det är inte i XX hem. Det finns en förfrågan om ersättning för vissa lokalkostnader.

3 Bu 57 (forts.) 3 Bidragsbelopp De bidragsbelopp som nämnden beslutat om baseras på kommunen får in föräldraavgiften. Om huvudmannen avser själv ta in föräldraavgiften reduceras bidragsbeloppet med intäkten. Om huvudmannen får rätt starta verksamhet på obekväm tid måste ett bidragsbelopp som står i proportion till verksamhetens omfning beräknas då motsvarande verksamhet inte finns i kommunal regi. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ansökan godkänns. s arbetsutskott beslutade , 24, föreslå godkänna ansökan från XX, Smålandsstenar, om starta pedagogisk omsorg, verksamheten är berättigad till fastställt bidragsbelopp för pedagogisk omsorg samt inget tillägg för lokalkostnader ska utbetalas. beslutade , 41, avvakta beslut om bygglov innan nämnden tar ställning till ansökan om starta pedagogisk omsorg samt ta upp ärendet på barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde informerar barnoch utbildningsförvaltningen XX har meddelat ansökan om bygglov har dragits tillbaka och hon i nuläget inte kommer gå vidare med sin ansökan om starta pedagogisk omsorg. Beslutsunderlag Ansökan om starta pedagogisk omsorg, inkom Tjänsteskrivelse, daterad s arbetsutskotts protokoll , 24. Protokoll samverkansmöte s beslut , 41. beslutar ärendet utgår med anledning av sökanden meddelat det i nuläget inte är aktuellt gå vidare med ansökan om starta pedagogisk omsorg. XX Barn- och utbildningsförvaltningen

4 4 Bu 58 Dnr: BU Helårsprognos 2011 per Bu 58 redovisar enligt helårsprognos 2011 per ett underskott på knappt kronor. Underskottet beror i huvudsak på de integrerade områdena (grundskola, förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, särskola samt fritidsgårdar) gör ett underskott på totalt kronor. Främst beror det på några områden har en obalans mellan sin organisation och ett sjunkande elevantal. Gymnasieskolan visar ett underskott på kronor. Till största delen beror det på minskade interkommunala intäkter. Musikskolan visar ett postivit resultat på kronor vilket beror på ökade hyreskostnader inte kommer belasta musikskolan fullt ut i år. Förvaltningskontoret väntas göra ett överskott på kronor med anledning av vakanta tjänster. Skolskjutsar visar ett överskott på knappt kronor och fastighetsåtgärder medför ett överskott på kronor. I fastighetsåtgärder ingår en pluspost på kronor vilket är reserverade medel för fastighetsåtgärder som inte kommer användas under året, samt en minuspost på kronor som beror på en förändring av hyrorna från fastighetsförvaltningen. En omfördelning mellan programmen föreslås jämfört med fastställd KF-budget I huvudsak består omfördelningen av en mer långtgående kostnadsfördelning som ett led i förtydliga resursanvändningen inom de integrerade programmen (fritidsgårdar, förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola). Verksamhetsövergripande åtgärder har även fördelats ut på respektive program. Omfördelningen är neutral då både budget och kostnader följs åt. s arbetsutskott beslutade , 37, föreslå efter justering under Musikskolan godkänna Helårsprognos 2011 per , daterad , godkänna omfördelning av budget mellan program, daterad , samt informera kommunfullmäktige om omfördelningen samt överlämna Helårsprognos 2011 per till kommunfullmäktige. Helårsprognos 2011 per har justerats avseende Musikskolan och daterats Beslutsunderlag Helårsprognos 2011 per , daterad Omfördelning av budget mellan program, daterad s arbetsutskotts protokoll , 37. Protokoll samverkansmöte beslutar godkänna Helårsprognos 2011 per , daterad godkänna omfördelning av budget mellan program, daterad , samt informera kommunfullmäktige om omfördelningen. överlämna Helårsprognos 2011 per till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

5 5 Bu 59 Dnr: BU Konkretiserade mål 2012 Information Bu 59 Inom ramen för budgetprocessen har förslag till övergripande mål och konkretiserade mål för 2012 tagits fram inom områdena: - Infrastruktur och kommunikationer - Trygghet, säkerhet och folkhälsa - Uppleva och göra - Bygga och bo - Lärande och utveckling - Demokrati och dialog - Miljö och energi - Näringsliv och arbetsmarknad - Stöd och omsorg De konkretiserade målen är förväntningar eller krav på hur nämndernas tilldelade resurser ska riktas. De är framtagna utifrån planeringsförutsättningar, visionen, kommunstyrelsens ledningsidé och de finansiella målen samt personalpolitiska målen. Målen kommer fastställas av kommunfullmäktige. är angiven som ansvarig nämnd för totalt 13 konkretiserade mål inom områdena: Trygghet, säkerhet och folkhälsa, Uppleva och göra, Lärande och utveckling samt Stöd och omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen har analyserat och kommenterat varje mål utifrån kvalitativ effekt, ekonomisk effekt och övrigt. s arbetsutskott beslutade , 38, redovisa de konkretisera målen 2012 i barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Övergripande mål och konkretiserade mål, daterat Sammanställning av barn- och utbildningsnämndens konkretiserade mål samt kommentarer, daterad s arbetsutskotts beslut , 38. Protokoll samverkansmöte beslutar lägga informationen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

6 6 Bu 60 Dnr: BU Analys av nationella prov Redovisning Bu 60 I samband med redovisningen av nationella prov för skolår 3 (svenska och matematik), skolår 5 och 9 (svenska, engelska och matematik) beslutade barnoch utbildningsnämnden , 105, uppmana områdena generellt analysera resultaten av de nationella proven, främst resultaten i matematik. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt områdenas analyser och presenterar materialet för nämnden. Beslutsunderlag Analys av nationella prov, daterad beslutar lägga redovisningen till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

7 7 Bu 61 Dnr: BU Rapporter från ledamöter Bu 61 Skriftlig rapport lämnas från kontaktpolitikerbesök på Gislaveds Gymnasium. Med vid besöket var Kjell Claesson (M), Ann Johansson (S) och Bo Kärreskog (S). beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna. Gislaveds Gymnasium

8 8 Bu 62 Dnr: BU Delegeringsbeslut Bu 62 Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Anställningsavtal/uppsägningar Beslut om placering i en särskild undervisningsgrupp, 5 st, april Delegat: rektor Elisabeth Holmgren Beslut om anpassad studiegång, 5 st, april Delegat: rektor Elisabeth Holmgren Beslut om anpassad studiegång, 1 st, maj Delegat: förskolechef/rektor Inger Svensson Vakansprövning inom Sydvästens förskole- och skolområde, 6 st, maj Delegat: förskolechef/rektor Inger Svensson Beslut om placering i förskoleverksamhet, mars/april Delegat: förskolechef Nina Losbrandt Protokoll från lokal styrelse i Reftele/Ås Intern revision av Nordinskolans tillagningskök, jan-april Delegat: rektor Christina Tonnvik Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, 2 st, jan-april Delegat: rektor Christina Tonnvik Beslut om anpassad studiegång, 3 st, jan-april Delegat: rektor Christina Tonnvik beslutar lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

9 9 Bu 63 Dnr: BU Meddelanden Bu 63 Protokoll från samverkansmöte Föräldrar till barn vid Ängslyckans förskola och skola om lättprodukter inom förskola och skola i Gislaveds kommun samt svar (dnr BU ). BRIS region Väst, ansökan om bidrag för stödverksamhet 2012 (dnr BU ). Fråga om sommaraktiviteter i Båraryd samt svar (dnr BU ). Skolverket, beslut om statsbidrag till sommarskola 2011 (dnr BU ). Enkät Kommunspegeln samt svar (dnr BU ). Skrivelse från föräldrar om inackorderingsbidrag för elev vid Sanda Idrottsgymnasium (dnr BU ). STIM, licens för kommunala skolor (dnr BU ). Skolverket, information om statsbidrag för ökade kostnader (inom vuxenutbildningen) till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna år (dnr BU ). Skolverket, ansökan om förskolelyftet hösten 2011 (dnr BU ). Skolverket, inbjudan till kompetensutveckling av lärare 1-3 i naturvetenskap och teknik. Skolverket, komplettering av rekvisition av statsbidrag 2011 för gymnasial lärlingsutbildning (dnr BU ). Korpen, förfrågan om bidrag till förskoleloppet samt svar (dnr BU ). Länsstyrelsen i Jönköpings län, inbjudan söka ersättning för skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för utveckla samverkan enligt förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Bygg- och miljöförvaltningen - inspektionsrapporter: Furugårdens förskola 1 och 2, Gullviveskolan. beslutar lägga informationen med godkännande till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen

10 10 Bu 64 Dnr: BU Övriga frågor Bu 64 Utökning av Laboraskolan i Hylte kommun Skolinspektionen meddelar i beslut Laboraskolan AB har rätt utöka verksamheten och rätt till bidrag för årskurs 1-5 fr.o.m Laboraskolan är belägen i Långaryd, Hylte kommun. Med all sannolikhet kommer beslutet påverka ett tiotal elever inom grundskolorna i Smålandsstenar. Utställningar Fotoutställningen Du är så sööt!! kommer invigas på Gislaveds Gymnasium , kl Utställningen med foton tagna av skolans elever är en del av Gislaveds Gymnasiums arbete mot kränkningar och för lika behandling. Utställningen pågår t.o.m En utställning kring metoden Skriva sig till läsning kommer genomföras i ljushallen i kommunhuset under tiden maj Backup när incidenter händer Tina Johansson (M) undrar om det finns någon backup för verksamheterna vid situationer när verksamheterna gjort bedömningen polis ska tillkallas och polisens prioritering är inte komma. Enligt uppgift var det nyligen en sådan situation på en förskola. Konstateras vid hotfulla situationer är det polisen som ska kontaktas. Det finns inget generellt avtal med något vaktbolag eller dylikt. Läxhjälp på Åsenskolan Ann Johansson (S) informerar om Åsenskolan i Anderstorp erbjuder läxhjälp till högstadieeleverna. Läxhjälpen för eleverna i åk 8-9 är förlagd under skoltid men i åk 7 är läxhjälpen efter skoltid vilket innebär skolskjutselever inte kan åka ordinarie skolskjuts och har därmed väldigt svårt komma hem. Skolchefen undersöker saken.

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. 2014-10-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ulla Mortimer

Läs mer