BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse"

Transkript

1 Tid: Tisdag klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: (minoriteten) Tid för justering: klockan 13:00 Gruppmöte: Socialdemokraterna och Centerpartiet tisdag 9:e april kl 12:00-13:00 i Klarälven Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare (minoriteten) 2 Genomgång av anpassningsprocessen BUN 2019/36 Personalchef Susanne Gustafsson 3 Hygienrutiner på förskola BUN 2019/37 Förskolechef Catharina Jonsson och förskollärare Linda Olofsson 4 Budgetuppföljning 2019 per februari och analys BUN 2019/9 Grete Knapköyen 5 Organisationsförändring 1 BUN 2019/27 Peter Öhlander 6 Organisationsförändring 2 BUN 2019/28 Peter Öhlander 7 Rapport tillsyn Kulskolan BUN 2019/35 Peter Öhlander, Helena Vennerström 8 Grundsärskolans timplan 19/20 BUN 2019/31 Ann Brüngel 9 Anmälan om delegeringsbeslut 2019 mars BUN 2019/15 Peter Öhlander 10 Information från förvaltningen BUN 2019/7 Peter Öhlander Josefin Grönkvist

2 11 Kurser och konferenser 2019 BUN 2018/115 Akash Budathoki 12 Meddelande och rapporter BUN 2019/22 Peter Öhlander Aakash Budathoki Ordförande Josefin Grönkvist Sekreterare

3 1 Val av justerare (minoriteten) Barn - och utbildningsnämnden föreslås besluta - välja xx till justerare - protokollet justeras klockan 13:00

4 2 Genomgång av anpassningsprocessen BUN 2019/36 - notera informationen Personalchef Susanne Gustafsson ger en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer. Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

5 3 Hygienrutiner på förskola BUN 2019/37 - notera informationen Förskolechef Catharina Jonsson och förskollärare Linda Olofsson, beskriver på mötet hur hygienrutinerna på förskolorna fungerar Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

6 4 Budgetuppföljning 2019 per februari och analys BUN 2019/9 - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med Budgetuppföljningen per februari påvisar att vi har förbrukat 18,24 % under de två första månaderna, vilket är 1,64 % över riktvärdet 16,6% %. Controller Grete Knapköyen redogör på sammanträdet för budgetuppföljningen per februari. Grete redogör även för analys av budget 2018 och anpassningar för att nå budget i balans Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport Sammanställning analys budget 2018 Underlag budgetuppföljning till BUN

7 5 Organisationsförändring 1 BUN 2019/27 - fullfölja förslaget att avveckla enavdelningarna Blåklinten i Deje och Hemgården Skived. För att effektivisera, förbättra och utveckla förskoleverksamheten i Forshaga kommun påbörjades för flera år sedan ett arbete med att avveckla enavdelningar. Enavdelningar är inte kostnadseffektiva och försvårar samordning av personalsamverkan samt har en negativ påverkan på arbetsmiljön. Enligt tidigare beslut skulle två enavdelningar flyttas över till de nybyggda förskolorna Kompassen och Regnbågen, när de stod inflyttningsklara under Ytterligare beslut var att behålla de två avdelningarna tillfälligt, på grund av stor barnkö. Detta var ett beslut som togs av nämnden utan att få budgettäckning. Nu ser vi att det är sju barn på Hemgården och ett barn på Blåklinten som behöver omplaceras under hösten -19 för att kunna avveckla enavdelningarna. Barnen och personalen omplaceras på befintliga avdelningar. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts tillsammans arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis finns en oro för vad som sker vid omorganisering för både barnen och personalen vid en flytt till andra avdelningar. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information i tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos för effektivisering är under år ,8 tjänster som ersätter vakanser och vikariat. Detta innebär ca 1,2 Mkr och för året 2020 är det ca 2,6Mkr. Vi fortsätter vårt effektiviseringsarbete och planerar för att öppna en ny 6- avdelningsförskola år Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil

8 6 Organisationsförändring 2 BUN 2019/28 - dagbarnvårdarverksamheten upphör och integreras i förskolan. Ny läroplan börjar gälla nu under 2019 som ställer högre krav på undervisning för förskolebarn. Enligt nya läroplanen ska alla barn ha tillgång till en likvärdig pedagogisk verksamhet där digitaliseringen är ett viktigt verktyg. För att följa nya styrdokument med ökade krav på digitalisering och undervisning behöver vi integrera verksamheten i förskolan. Med detta uppnår vi en ökad likvärdighet för att alla barn ska få samma förutsättningar och möjligheter. Detta innebär att sju barn behöver omplaceras på befintliga förskoleavdelningar tillsammans med de två dagbarnvårdarna. Risk och konsekvensanalys har gjort tillsammans med arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis påvisas en oro för de barn och personal som hamnar i större barngrupp. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos angående effektivisering är ca 400 tkr under 2019 och för året 2020, ca 1.2 Mkr. Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil

9 7 Rapport tillsyn Kulskolan BUN 2019/35 -notera informationen Utifrån inkomna klagomål till Forshaga kommun på Kulskolans verksamhet samt en anmälan till Skolinspektionen valde vi att genomföra en riktad tillsyn gällande: - Rutiner för hantering av kränkande behandling - Personal och förskolechefs behörighet - Rutiner för klagomålshantering - Inkommen anmälan till Skolinspektionen Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse bilaga: rapport tillsyn Kulskolan

10 8 Grundsärskolans timplan 19/20 BUN 2019/31 -anta föreslagen timplan för läsåret 19/20 Förändringar i timplanen från höstterminen 2019 Från och med höstterminen 2019 får elever som läser ämnen i grundsärskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa, på samma sätt som i grundskolan, bör utökas med 100 timmar i grundsärskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. Beslut har inte ännu tagits. Så fördelas timmarna på mellan- och högstadiet I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 415 timmars undervisning i matematik från höstterminen Samordnare/ Enhetschef Ann Brüngels tjänsteskrivelse Förslag till timplan skickas ut strax innan nämnden samt presenteras på nämnden.

11 9 Anmälan om delegeringsbeslut 2019 mars BUN 2019/15 - notera informationen I mars har följande delegeringsbeslut fattats: - Två beviljade ansökningar om skolskjuts - Ett nytt beslut om ändrad skolbusshållplats på Lyckan (tidigare beslut är upphävt) - Fjorton anmälningar om kränkande behandling - Två rektorsbeslut om anpassad studiegång Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

12 10 Information från förvaltningen BUN 2019/7 - notera informationen Samordnare/enhetschef Ann Brüngel redovisar på mötet om utvecklandet av hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt Barn -och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

13 11 Kurser och konferenser 2019 BUN 2018/115 - notera informationen Inget att rapportera i april månad. Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

14 12 Meddelande och rapporter BUN 2019/22 -notera informationen Inga meddelanden och rapporter att informera om i april månad Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-04-09, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 31-42 ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Jenny Op De Weegh (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-03-12, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 19-30 ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Jenny Op De Weegh (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2019-06-11 klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: (minoriteten) Tid för justering: 2019-06-18 kl 13.00 Gruppmöte: Socialdemokraterna och Centerpartiet tisdag 11:e juni kl 12:00-13:00 i Klarälven

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2019-08-27 klockan 08:30 Plats: Visten på förmiddagen och Klarälven på eftermiddagen Justerare: Majoriteten Tid för justering: 2019-09-03 Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande

Läs mer

Underlag budgetuppföljning till BUN

Underlag budgetuppföljning till BUN Underlag budgetuppföljning till BUN 190409 Analys budget 2018 Barn och utbildningsnämnden redovisade ett större underskott 2018 än prognostiserat. En analys har gjorts där orsaker identifierats. I detta

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2018-12-11 klockan 08:30 Plats: Visten Justerare: Minoriteten Tid för justering: Tisdag 2018-12-11 Gruppmöte: Socialdemokraterana tisdag 11 december klockan 08:00 i Visten Föredragningslista:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2017-05-16, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 53-62 ande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-06-11, Klarälven, klockan 13:00-16:15 Avser paragrafer 53-65 ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Kim Jensen (S) Ledamot Ira Ljungberg (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2016-03-15 klockan 13:00 Plats: Justerare: Klarälven Minoriteten Tid för justering: Tisdag 25 mars, kl 10:00 Gruppmöten: Socialdemokraterna tisdag 15 mars kl 12:00-13:00 i Klarvälven Alternativa

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2018-12-11, Visten, klockan 08:30-11:00 Avser paragrafer 93-113 ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande Anita

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2016-12-13 klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: Tid för justering: 20 december, kl 10:00 Gruppmöte: Socialdemokraterna tisdag 13 december, kl 12:00-13:00 i Klarälven Föredragningslista:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid 2016-06-14, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 56-63 Beslutande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Sammanfattning av skolornas risk- och konsekvensanalys vid 4 3 införande av en dator per elev Årsbokslut 2017 5 4 Uppföljning

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i Övertorneå, tisdag 27 februari 2018, kl 09:00 Åke Fagervall (NS) Åsa Alanentalo (KD) Ylva Ylinenpää Sannemalm (C) Riitta Björk (C)

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag 29 september 2016 kl.16.30 18.00 i konferensrum Yngern, Nykvarns kommunhus. Thomas Wiberg (NP), ordförande Lembit

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse/underrättelse 2018-12-10 1(13) Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-16:00 Vargavidderna Beslutande ledamöter Arne Augustsson (C), ordförande Thorbjörn Bäckrud (KD), vice ordförande Nea

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (17) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2019-01-31 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid tisdagen den 5 februari 2019 kl. 08:30 Plats Sessionssalen Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s)

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s) Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-14 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2018-05-14 kl. 13:00-15:30 Beslutande Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund

Läs mer

Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse Tid: Tisdag 2019-05-21 klockan 18:30 Plats: Lärcenter Justerare: Tid för justering: Fredag 2019-05-24 klockan 15:00 Gruppmöten: Enligt separat kallelse Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse Tid: Måndag 2017-04-24 klockan 14.00 Plats: Mölnbacka Herrgård Justerare: Majoriteten Tid för justering: Tisdag 2017-04-25 Gruppmöten: Lunch: Rundvandring: Nämnd: Från klockan 11.45 i Mölnbacka. Mellan

Läs mer

Sammanträdesdatum Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Sarah Johansson (C) Martin Samuelsson (S) tjänstgörande ersättare

Sammanträdesdatum Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Sarah Johansson (C) Martin Samuelsson (S) tjänstgörande ersättare MÖNSTERÅS KOMMUN Sammanträdesdatum Plats Tid ande Övriga Närvarande Utsedd att justera Sammanträdesrum Centralen, Kl.13:00 Jacqueline Doohan (C) Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Sarah Johansson

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde Jan Lilja, tf barn- och bildningschef

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde Jan Lilja, tf barn- och bildningschef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:35 11:05 Beslutande Övriga Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Jan Klarström (SD) Jan Sandström (S)

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström Barn- och utbildningsutskottet 2015-12-07 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-12-07 kl. 13:00-16:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Robert

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-16:00 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Nea Mustonen (KD) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Kenth Gustafsson

Läs mer

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L) 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Svanesunds förskolor 2018-03-12

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-09-26 1(11) Tid och plats onsdagen den 26 september 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Blåsippans förskola, klockan 15.00 18.30 ande Övriga närvarande Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) 20-32 Rickard Gillman (S) Karin Hurtig (V) Nancy

Läs mer

Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola Oktober 2018

Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola Oktober 2018 Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola Oktober 2018 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen A-huset Benny Wennborg (C), ordf. Jeanette Sandström (S)

Utbildningsförvaltningen A-huset Benny Wennborg (C), ordf. Jeanette Sandström (S) 1 Sid 1 (11) 2019-06-12 Plats och tid Utbildningsförvaltningen A-huset 13.00 15.15 ande ledamöter Benny Wennborg (C), ordf. Jeanette Sandström (S) Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2016:10513 Ljungby kommun för fritidshem efter tillsyn i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10513 2(4) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid Notariet,tisdagen den 5 november 2018 kl 10.00-15.00 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Jonas Erlandsson (S), v ordförande Leif Gustavsson

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Motala kommun. Beslut Dnr :5784. Motala kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Motala kommun. Beslut Dnr :5784. Motala kommun. Dnr 43-2017:5784 Motala kommun Motala.kommun@motala.se för förskola efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Nord malings kommun. Beslut. Nordmalings kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Nord malings kommun. Beslut. Nordmalings kommun Dnr 43-2014:8216 Nordmalings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Nord malings kommun Box 3177 903 04 Umeå 2(10) Tillsyn i Nordmalings kommun har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).

Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD). Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 19 april 2017, klockan 16.00 17.50. ande Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson

Läs mer

Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer:

Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer: Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer: 253-269 Plats: Konferensrummet, Gullstensskolan, Gullspång Underskrifter Anja Nyström Ordförande Susanne Karlsson Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

T/XCfXuufe* Ulla Matsson/ r

T/XCfXuufe* Ulla Matsson/ r o Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Stora sammanträdesrummet, kl. 09:00-14:30 Beslutande Sofia Söderström, ordförande (S) Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas (S) Bengt Nilsson (S) Tomas

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63

september 2014, Revisorernas årliga övergripande granskning år 2014 BUN 14/76 2 Delårsbokslut och prognos per BUN 14/63 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-09-24 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 24 FÖREDRAGNINGSLISTA september 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

1 Resultatsammanställning läsåret 2017/ Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018

1 Resultatsammanställning läsåret 2017/ Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018 KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (16) Datum 2018-08-29 Tid 18:00 Plats Bollmora Ordförande Sekreterare Anki Svensson Carl Lidén Högselius Dagordning 1 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 2 Ekonomisk uppföljning

Läs mer

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun

5 Remiss dnr 32-2013:817; Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlstads kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, tisdag 26 mars 2013, kl. 15.30 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Samling kl. 15.30 vid grindarna

Läs mer

Datum: kl 08:30 11:40 Paragrafer: Lina Edkvist Sekreterare. Ann-Christin Erlandsson (S), Ledamot 1:e vice ordf. Monica Högberg (S)

Datum: kl 08:30 11:40 Paragrafer: Lina Edkvist Sekreterare. Ann-Christin Erlandsson (S), Ledamot 1:e vice ordf. Monica Högberg (S) Datum: kl 08:30 11:40 Paragrafer: 39-62 Plats: Konferensrummet, Gullstensskolan, Gullspång Underskrifter Anja Nyström Ordförande Lina Edkvist Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Ann-Christin

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 88 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslistan 3 89 Månadsbokslut oktober 2016, inklusive prognos 4 90 Motion om ökat samarbete mellan skola och näringsliv 5 91

Läs mer

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 1(12) Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kl.14.30-15.00. Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (S) ordf. Jon Björkman (V) Siw Sachs (S) Inga-Britt Andersson (C) Anna Strandh Proos (M) Ej beslutande ersättare

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse Tid: Måndag 2019-05-13 klockan 14:00 Plats: Visten Justerare: Minoriteten Tid för justering: Måndag 2019-05-13 Föredragningslista: Den socialdemokratiska gruppen samt Centerpariet träffas måndag den 13

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:00 ande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpaap (S) (1:e vice ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 21 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 22 Delgivningar 2018/4005 5 23 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018 6-7 24 Budget 2019 2017/4098

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Magnus Forsberg (L) ersätter Per Olofsson (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Magnus Forsberg (L) ersätter Per Olofsson (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s) Barn- och utbildningsutskottet 2017-10-16 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2017-10-16 kl. 13:00-15:30 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Magnus Forsberg (L) ersätter

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2016-11-15 klockan 13:00 Plats: Forshaga Akademien Justerare: Majoriteten Tid för justering: Tisdag 25 november, kl 10:00 Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-14:45 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth Gustafsson

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-14:55 Kommunkontoret, Lillängen ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.15-09.40 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS anslås på kommunens digitala anslagstavla Protokollet anslås Datum då anslaget sätts upp. 1 Sammanträdesprotokoll

ANSLAGSBEVIS anslås på kommunens digitala anslagstavla   Protokollet anslås Datum då anslaget sätts upp. 1 Sammanträdesprotokoll 1 Sid 1 (13) 2019-06-26 er 61-71 Plats och tid Utbildningsförvaltningen A-huset 13:00 16.00 Ajournering kl. 15.05-15.25 ande ledamöter Jeanette Sandström (S) Irené Persson (S) Benny Wennberg (C), ordf.

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola December 2018

Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola December 2018 Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola December 2018 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning

Läs mer

1 (24) Barn- och ungdomsnämnden

1 (24) Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-14 Sida 1 (24) Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Plats och tid Kf-salen, kl. 10.00-12.00, 13.00-17.00 ande Ledamöter Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande Annelie Sjöberg (M), vice ordförande

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret, Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola

Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola Tjänsteskrivelse 2016-10 - 20 Handläggare Jane Jonsson - Syrén Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2016UTN/0271 Utbildningsnämnden Timplan för Värmdös grundskolor och grundsärskola Förslag till

Läs mer

Grundsärskolan. Särskolans rikskonferens Kristina Dahlberg, Anna Löfström Undervisningsråd För- och grundskoleenheten

Grundsärskolan. Särskolans rikskonferens Kristina Dahlberg, Anna Löfström Undervisningsråd För- och grundskoleenheten Grundsärskolan Särskolans rikskonferens 2018 Kristina Dahlberg, Anna Löfström Undervisningsråd För- och grundskoleenheten Nyheter och några vanliga frågor Obligatorisk förskoleklassen påverkar det grundsärskolans

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun

Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö kommun Tjänsteskrivelse 2016-12 - 20 Handläggare Jane Jonsson - Syrén Avdelningen styrning och kvalitet Diarienummer 2016UTN/0271 Utbildningsnämnden Timplan för kommunala grundskolor och grundsärskolan i Värmdö

Läs mer

Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM)

Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM) Sida 1 (12) Plats och tid Bonaren, måndagen den 18 mars 2019 kl 13:00-15:00 ande Urban Persson Anders Larsson Marina Karlsson Ann-Sofie Törnqvist Jenny Svanqvist Birgitta Yngvesson Elizabeth Strid Ingela

Läs mer

Kl 17:00-18:00 Öppet för allmänheten

Kl 17:00-18:00 Öppet för allmänheten KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (10) Datum 2013-11-13 Tid 17:00 Plats Kumla skola, Aulan Ordförande Sekreterare Anki Svensson Michael Martinsson Kl 17:00-18:00 Öppet för allmänheten Snacka förskola och skola!

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016, Sammanträdesdatum 216-3-16 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 216, 15. 17.4 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2016-12-13, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 104-115 ande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

4 Information om lärarlönelyftet KS 2016/720 Föredragande: Arvo Niiholm, Fackliga representanter

4 Information om lärarlönelyftet KS 2016/720 Föredragande: Arvo Niiholm, Fackliga representanter Datum: kl 08:30 Plats: Ordförande Anja Nyström Konferensrummet, Gullstensskolan, Gullspång Sekreterare Susanne Karlsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet (15)

Barn- och utbildningsutskottet (15) Barn- och utbildningsutskottet 2018-10-15 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2018-10-15 kl. 13:00-15:45 Beslutande Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Ingrid Sundbom (c)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tisdagen den 31 maj 2011, Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, kl

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tisdagen den 31 maj 2011, Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, kl 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 31 maj 2011, Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, kl. 08.30 10.30 Raimo Vuojärvi

Läs mer

Bildningsnämnden (13)

Bildningsnämnden (13) Bildningsnämnden 2016-09-19 1(13) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Ann Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Aulan, Kung Karls skola, onsdagen den 18 mars 2015, klockan 16.00 18.30 Beslutande Monica Lindgren (S), Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder

Läs mer

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00 1(15) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Britta-Lena Ljungman (MP) Rose-Marie

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Köpings kommun. Beslut Dnr :3970. Köpings kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Köpings kommun. Beslut Dnr :3970. Köpings kommun Köpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Köpings kommun 2 (4) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under höstterminen 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse/underrättelse 2018-08-27 1(13) Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-15:00 Vargavidderna Beslutande ledamöter Arne Augustsson (C), ordförande Thorbjörn Bäckrud (KD), vice ordförande Nea

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2019-02-19 klockan 14:00 Plats: Justerare: Visten (Majoriteten) Tid för justering: Tisdag 2019-02-19 klockan 17:00 Gruppmöten: Majoritetsgruppen (S och C) 19 februari klockan 13.00 i Visten,

Läs mer

Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM)

Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM) Sida 1 (10) Plats och tid Bonaren, måndagen den 13 maj 2019 kl 13:00-14:00 ande Urban Persson Elizabeth Strid Ann-Sofie Törnqvist Ingela Berglund Jenny Svanqvist Elizabeth Strid Lärarförbundet Ann-Sofie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 6 5 Budget 2017... 7 6 Skolmatslyftet...

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2016-10-18, kl 0900-1510 ande Evgeny Krakov, S, ordförande Kjell Kangas, S Linda Jonsson, V, 09.00-12.30, 47-48 Pirkko

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2017-06-28 Ärendelista 51 Dnr 2017-000061 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2017 52 Dnr 2017-000126 Skolskjutsplan 2017/2018 53 Dnr 2013-000246 Avbeställning

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Jan Sandström (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Jan Sandström (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Barn- och bildningschefens arbetsrum, ÄBC kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Jan Sandström (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Karlskrona kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Karlskrona kommun j Skolinspektionen Karlskrona kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Karlskrona kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 09.16 11.40 ande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård

Läs mer

Kultur- och utbildningsutskott

Kultur- och utbildningsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-10-03, kl 0900-1600 Beslutande Evgeny Krakov, S Linda Jonsson, V Björn Sohlberg, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, kultur-

Läs mer