BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse"

Transkript

1 Tid: Tisdag klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: (minoriteten) Tid för justering: klockan 13:00 Gruppmöte: Socialdemokraterna och Centerpartiet tisdag 9:e april kl 12:00-13:00 i Klarälven Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare (minoriteten) 2 Genomgång av anpassningsprocessen BUN 2019/36 Personalchef Susanne Gustafsson 3 Hygienrutiner på förskola BUN 2019/37 Förskolechef Catharina Jonsson och förskollärare Linda Olofsson 4 Budgetuppföljning 2019 per februari och analys BUN 2019/9 Grete Knapköyen 5 Organisationsförändring 1 BUN 2019/27 Peter Öhlander 6 Organisationsförändring 2 BUN 2019/28 Peter Öhlander 7 Rapport tillsyn Kulskolan BUN 2019/35 Peter Öhlander, Helena Vennerström 8 Grundsärskolans timplan 19/20 BUN 2019/31 Ann Brüngel 9 Anmälan om delegeringsbeslut 2019 mars BUN 2019/15 Peter Öhlander 10 Information från förvaltningen BUN 2019/7 Peter Öhlander Josefin Grönkvist

2 11 Kurser och konferenser 2019 BUN 2018/115 Akash Budathoki 12 Meddelande och rapporter BUN 2019/22 Peter Öhlander Aakash Budathoki Ordförande Josefin Grönkvist Sekreterare

3 1 Val av justerare (minoriteten) Barn - och utbildningsnämnden föreslås besluta - välja xx till justerare - protokollet justeras klockan 13:00

4 2 Genomgång av anpassningsprocessen BUN 2019/36 - notera informationen Personalchef Susanne Gustafsson ger en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer. Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

5 3 Hygienrutiner på förskola BUN 2019/37 - notera informationen Förskolechef Catharina Jonsson och förskollärare Linda Olofsson, beskriver på mötet hur hygienrutinerna på förskolorna fungerar Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

6 4 Budgetuppföljning 2019 per februari och analys BUN 2019/9 - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med Budgetuppföljningen per februari påvisar att vi har förbrukat 18,24 % under de två första månaderna, vilket är 1,64 % över riktvärdet 16,6% %. Controller Grete Knapköyen redogör på sammanträdet för budgetuppföljningen per februari. Grete redogör även för analys av budget 2018 och anpassningar för att nå budget i balans Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport Sammanställning analys budget 2018 Underlag budgetuppföljning till BUN

7 5 Organisationsförändring 1 BUN 2019/27 - fullfölja förslaget att avveckla enavdelningarna Blåklinten i Deje och Hemgården Skived. För att effektivisera, förbättra och utveckla förskoleverksamheten i Forshaga kommun påbörjades för flera år sedan ett arbete med att avveckla enavdelningar. Enavdelningar är inte kostnadseffektiva och försvårar samordning av personalsamverkan samt har en negativ påverkan på arbetsmiljön. Enligt tidigare beslut skulle två enavdelningar flyttas över till de nybyggda förskolorna Kompassen och Regnbågen, när de stod inflyttningsklara under Ytterligare beslut var att behålla de två avdelningarna tillfälligt, på grund av stor barnkö. Detta var ett beslut som togs av nämnden utan att få budgettäckning. Nu ser vi att det är sju barn på Hemgården och ett barn på Blåklinten som behöver omplaceras under hösten -19 för att kunna avveckla enavdelningarna. Barnen och personalen omplaceras på befintliga avdelningar. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts tillsammans arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis finns en oro för vad som sker vid omorganisering för både barnen och personalen vid en flytt till andra avdelningar. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information i tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos för effektivisering är under år ,8 tjänster som ersätter vakanser och vikariat. Detta innebär ca 1,2 Mkr och för året 2020 är det ca 2,6Mkr. Vi fortsätter vårt effektiviseringsarbete och planerar för att öppna en ny 6- avdelningsförskola år Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil

8 6 Organisationsförändring 2 BUN 2019/28 - dagbarnvårdarverksamheten upphör och integreras i förskolan. Ny läroplan börjar gälla nu under 2019 som ställer högre krav på undervisning för förskolebarn. Enligt nya läroplanen ska alla barn ha tillgång till en likvärdig pedagogisk verksamhet där digitaliseringen är ett viktigt verktyg. För att följa nya styrdokument med ökade krav på digitalisering och undervisning behöver vi integrera verksamheten i förskolan. Med detta uppnår vi en ökad likvärdighet för att alla barn ska få samma förutsättningar och möjligheter. Detta innebär att sju barn behöver omplaceras på befintliga förskoleavdelningar tillsammans med de två dagbarnvårdarna. Risk och konsekvensanalys har gjort tillsammans med arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis påvisas en oro för de barn och personal som hamnar i större barngrupp. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos angående effektivisering är ca 400 tkr under 2019 och för året 2020, ca 1.2 Mkr. Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil

9 7 Rapport tillsyn Kulskolan BUN 2019/35 -notera informationen Utifrån inkomna klagomål till Forshaga kommun på Kulskolans verksamhet samt en anmälan till Skolinspektionen valde vi att genomföra en riktad tillsyn gällande: - Rutiner för hantering av kränkande behandling - Personal och förskolechefs behörighet - Rutiner för klagomålshantering - Inkommen anmälan till Skolinspektionen Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse bilaga: rapport tillsyn Kulskolan

10 8 Grundsärskolans timplan 19/20 BUN 2019/31 -anta föreslagen timplan för läsåret 19/20 Förändringar i timplanen från höstterminen 2019 Från och med höstterminen 2019 får elever som läser ämnen i grundsärskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa, på samma sätt som i grundskolan, bör utökas med 100 timmar i grundsärskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. Beslut har inte ännu tagits. Så fördelas timmarna på mellan- och högstadiet I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 415 timmars undervisning i matematik från höstterminen Samordnare/ Enhetschef Ann Brüngels tjänsteskrivelse Förslag till timplan skickas ut strax innan nämnden samt presenteras på nämnden.

11 9 Anmälan om delegeringsbeslut 2019 mars BUN 2019/15 - notera informationen I mars har följande delegeringsbeslut fattats: - Två beviljade ansökningar om skolskjuts - Ett nytt beslut om ändrad skolbusshållplats på Lyckan (tidigare beslut är upphävt) - Fjorton anmälningar om kränkande behandling - Två rektorsbeslut om anpassad studiegång Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

12 10 Information från förvaltningen BUN 2019/7 - notera informationen Samordnare/enhetschef Ann Brüngel redovisar på mötet om utvecklandet av hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt Barn -och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

13 11 Kurser och konferenser 2019 BUN 2018/115 - notera informationen Inget att rapportera i april månad. Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse

14 12 Meddelande och rapporter BUN 2019/22 -notera informationen Inga meddelanden och rapporter att informera om i april månad Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse