BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL"

Transkript

1 PROTOKOLL Plats och tid , Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Jenny Op De Weegh (M) 2:e vice ordförande Ira Ljungberg (M) Ledamot Sten Myreback (C) Ledamot Karl-Göran Näsström (SD) Ledamot Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Anita Hagelin (S), tjg.ers.för Kim Jensen (S) Anneli Bodin (S) Yvonne Thoren (C) Sven-Erik Persson (S) Agnetha Gustafsson (V) Tina Holmgren (SD) Ann Brüngel (Utvecklingsledare) Grete Knapköyen (Controller) Helena Vennerström (Verksamhetsstrateg) Josefin Grönkvist (Nämndsekreterare och handläggare) Maj-Britt Westlund (Kommunsekreterare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Catharina Jonsson (Förskolechef Grossbol) 33 Linda Olofsson (Förskollärare) 33 Susanne Gustafssson (Personalchef) Lill Andersson (Kommunal) Jenny Johnsson (Lärarförbundet) Utses att justera Jenny Op De Weegh (M) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare... Josefin Grönkvist Ordförande... Aakash Budathoki (S) Justerande... Jenny Op De Weegh (M)

2 PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Josefin Grönkvist

3 3(16) 31 Val av justerare (minoriteten) Barn - och utbildningsnämnden beslutar - välja Jenny Op De Weegh (M) till justerare - protokollet justeras klockan 13:00 et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

4 4(16) 32 Genomgång av anpassningsprocessen BUN 2019/36 - notera informationen Personalchef Susanne Gustafsson ger en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer. sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bildspel om den arbetsrättsliga processen et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

5 5(16) 33 Hygienrutiner på förskola BUN 2019/37 - notera informationen Förskolechef Catharina Jonsson och förskollärare Linda Olofsson, beskriver på mötet hur hygienrutinerna på förskolorna fungerar sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bildspel om hygienrutiner et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

6 6(16) 34 Budgetuppföljning 2019 per februari och analys BUN 2019/9 - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med Budgetuppföljningen per februari påvisar att vi har förbrukat 18,24 % under de två första månaderna, vilket är 1,64 % över riktvärdet 16,6% %. Controller Grete Knapköyen redogör på sammanträdet för budgetuppföljningen per februari. Grete redogör även för analys av budget 2018 och anpassningar för att nå budget i balans sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport Sammanställning analys budget 2018 Underlag budgetuppföljning till BUN Bildspel ekonomisk uppföljning et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

7 7(16) 35 Organisationsförändring 1 BUN 2019/27 - fullfölja förslaget att avveckla enavdelningarna Blåklinten i Deje och Hemgården Skived. Jenny Op De Weegh (M) och Ira Ljungberg (M) reserverar sig till beslutet. De vill ha förslag på åtgärder för en budget i ram eftersom de anser att frågan behöver upp i kommunfullmäktige. För att effektivisera, förbättra och utveckla förskoleverksamheten i Forshaga kommun påbörjades för flera år sedan ett arbete med att avveckla enavdelningar. Enavdelningar är inte kostnadseffektiva och försvårar samordning av personalsamverkan samt har en negativ påverkan på arbetsmiljön. Enligt tidigare beslut skulle två enavdelningar flyttas över till de nybyggda förskolorna Kompassen och Regnbågen, när de stod inflyttningsklara under Ytterligare beslut var att behålla de två avdelningarna tillfälligt, på grund av stor barnkö. Detta var ett beslut som togs av nämnden utan att få budgettäckning. Nu ser vi att det är sju barn på Hemgården och ett barn på Blåklinten som behöver omplaceras under hösten -19 för att kunna avveckla enavdelningarna. Barnen och personalen omplaceras på befintliga avdelningar. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts tillsammans arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis finns en oro för vad som sker vid omorganisering för både barnen och personalen vid en flytt till andra avdelningar. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information i tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos för effektivisering är under år ,8 tjänster som ersätter vakanser och vikariat. Detta innebär ca 1,2 Mkr och för året 2020 är det ca 2,6Mkr. Vi fortsätter vårt effektiviseringsarbete och planerar för att öppna en ny 6- avdelningsförskola år Personalchef Susanne Gustafsson ger tidigare under sammanträdet en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer.

8 8(16) sunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil Jenny Op De Weeghs (M) och Ira Ljungbergs (M) reservation et skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF et skickas för kännedom till: Fackliga ordföranden

9 9(16) 36 Organisationsförändring 2 BUN 2019/28 - dagbarnvårdarverksamheten upphör och integreras i förskolan. Jenny Op De Weegh (M) och Ira Ljungberg (M) reserverar sig till beslutet. De vill ha förslag på åtgärder för en budget i ram eftersom de anser att frågan behöver upp i kommunfullmäktige. Ny läroplan börjar gälla nu under 2019 som ställer högre krav på undervisning för förskolebarn. Enligt nya läroplanen ska alla barn ha tillgång till en likvärdig pedagogisk verksamhet där digitaliseringen är ett viktigt verktyg. För att följa nya styrdokument med ökade krav på digitalisering och undervisning behöver vi integrera verksamheten i förskolan. Med detta uppnår vi en ökad likvärdighet för att alla barn ska få samma förutsättningar och möjligheter. Detta innebär att sju barn behöver omplaceras på befintliga förskoleavdelningar tillsammans med de två dagbarnvårdarna. Risk och konsekvensanalys har gjort tillsammans med arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis påvisas en oro för de barn och personal som hamnar i större barngrupp. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos angående effektivisering är ca 400 tkr under 2019 och för året 2020, ca 1.2 Mkr. Personalchef Susanne Gustafsson ger tidigare under sammanträdet en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer. Vi får också en genomgång av förskolornas hygienrutiner för att undvika sjukdom och smitta av förskolechef Catharina Jonsson.

10 10(16) sunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil Jenny Op De Weeghs (M) och Ira Ljungbergs (M) reservation. et skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF et skickas för kännedom till: Fackliga ordföranden

11 11(16) 37 Rapport tillsyn Kulskolan BUN 2019/35 -notera informationen Utifrån inkomna klagomål till Forshaga kommun på Kulskolans verksamhet samt en anmälan till Skolinspektionen valde vi att genomföra en riktad tillsyn gällande: - Rutiner för hantering av kränkande behandling - Personal och förskolechefs behörighet - Rutiner för klagomålshantering - Inkommen anmälan till Skolinspektionen sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bilaga: rapport tillsyn Kulskolan et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

12 12(16) 38 Grundsärskolans timplan 19/20 BUN 2019/31 -anta föreslagen timplan för läsåret 19/20 Förändringar i timplanen från höstterminen 2019: Från och med höstterminen 2019 får elever som läser ämnen i grundsärskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa, på samma sätt som i grundskolan, bör utökas med 100 timmar i grundsärskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. har inte ännu tagits. Så fördelas timmarna på mellan- och högstadiet: I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 415 timmars undervisning i matematik från höstterminen sunderlag Samordnare/ Enhetschef Ann Brüngels tjänsteskrivelse Förslag till timplan et skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF et skickas för kännedom till:

13 13(16) 39 Anmälan om delegeringsbeslut 2019 mars BUN 2019/15 - notera informationen I mars har följande delegeringsbeslut fattats: - Två beviljade ansökningar om skolskjuts - Ett nytt beslut om ändrad skolbusshållplats på Lyckan (tidigare beslut är upphävt) - Fjorton anmälningar om kränkande behandling - Två rektorsbeslut om anpassad studiegång sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

14 14(16) 40 Information från förvaltningen BUN 2019/7 - notera informationen - Samordnare/enhetschef Ann Brüngel redovisar på mötet om utvecklandet av hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Hon återkommer på nästa nämnd och informerar mer. -Controller Grete Knapköyen har fyllt 50 år och uppvaktas med blommor. sunderlag Barn -och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

15 15(16) 41 Kurser och konferenser 2019 BUN 2018/115 - notera informationen Inget att rapportera i april månad. sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

16 16(16) 42 Meddelande och rapporter BUN 2019/22 -notera informationen Inga meddelanden och rapporter att informera om i april månad sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2019-04-09 klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: (minoriteten) Tid för justering: 2019-04-16 klockan 13:00 Gruppmöte: Socialdemokraterna och Centerpartiet tisdag 9:e april kl 12:00-13:00

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-03-12, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 19-30 ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Jenny Op De Weegh (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-06-11, Klarälven, klockan 13:00-16:15 Avser paragrafer 53-65 ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Kim Jensen (S) Ledamot Ira Ljungberg (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2018-12-11, Visten, klockan 08:30-11:00 Avser paragrafer 93-113 ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande Anita

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2017-05-16, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 53-62 ande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2019-06-11 klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: (minoriteten) Tid för justering: 2019-06-18 kl 13.00 Gruppmöte: Socialdemokraterna och Centerpartiet tisdag 11:e juni kl 12:00-13:00 i Klarälven

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2019-08-27 klockan 08:30 Plats: Visten på förmiddagen och Klarälven på eftermiddagen Justerare: Majoriteten Tid för justering: 2019-09-03 Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande

Läs mer

Underlag budgetuppföljning till BUN

Underlag budgetuppföljning till BUN Underlag budgetuppföljning till BUN 190409 Analys budget 2018 Barn och utbildningsnämnden redovisade ett större underskott 2018 än prognostiserat. En analys har gjorts där orsaker identifierats. I detta

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid 2016-06-14, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 56-63 Beslutande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2018-12-11 klockan 08:30 Plats: Visten Justerare: Minoriteten Tid för justering: Tisdag 2018-12-11 Gruppmöte: Socialdemokraterana tisdag 11 december klockan 08:00 i Visten Föredragningslista:

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag 29 september 2016 kl.16.30 18.00 i konferensrum Yngern, Nykvarns kommunhus. Thomas Wiberg (NP), ordförande Lembit

Läs mer

Sammanträdesdatum Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Sarah Johansson (C) Martin Samuelsson (S) tjänstgörande ersättare

Sammanträdesdatum Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Sarah Johansson (C) Martin Samuelsson (S) tjänstgörande ersättare MÖNSTERÅS KOMMUN Sammanträdesdatum Plats Tid ande Övriga Närvarande Utsedd att justera Sammanträdesrum Centralen, Kl.13:00 Jacqueline Doohan (C) Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Sarah Johansson

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2017-12-12, Visten, klockan 14:00-16:30 Avser paragrafer 97-105 ande Bertil Hagelin (S) Ordförande Ulrika Rodin (S) 1:e vice ordförande Per Hallström (M) 2:e vice ordförande Lillemor

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2018-09-24, Klarälvsrummet, klockan 14:00-16:00 Avser paragrafer 71-82 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gert Björnvall (S) Ordförande Marian Gustavsson (S)

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-03-25, Visten, klockan 14:00-16:00 Avser paragrafer 21-29 ande Gert Björnvall (S) Ordförande Mattias Op De Weegh (M) 2:e vice ordförande Anders Norbäck (S) Ledamot Henrik Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63 1 (17) Paragrafer 51-63 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 14:00-15:35 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Rune Persson (S) (ordförande)

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016, Sammanträdesdatum 216-3-16 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 216, 15. 17.4 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-09-26 1(11) Tid och plats onsdagen den 26 september 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).

Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD). Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 19 april 2017, klockan 16.00 17.50. ande Monica Lindgren (S) 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-16:00 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Nea Mustonen (KD) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Kenth Gustafsson

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2017-04-04, kl 0900-1430 ande Evgeny Krakov, S, ordförande Åke Johdet, S, 17-19 Sixten Eriksson, S Linda Jonsson, V Pirkko

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.15-09.40 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Nordkalottens kultur- och forskningscentrum i Övertorneå, tisdag 27 februari 2018, kl 09:00 Åke Fagervall (NS) Åsa Alanentalo (KD) Ylva Ylinenpää Sannemalm (C) Riitta Björk (C)

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde Jan Lilja, tf barn- och bildningschef

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde Jan Lilja, tf barn- och bildningschef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:35 11:05 Beslutande Övriga Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Jan Klarström (SD) Jan Sandström (S)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:00 ande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpaap (S) (1:e vice ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Birger

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s)

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s) Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-14 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2018-05-14 kl. 13:00-15:30 Beslutande Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse Tid: Tisdag 2019-05-21 klockan 18:30 Plats: Lärcenter Justerare: Tid för justering: Fredag 2019-05-24 klockan 15:00 Gruppmöten: Enligt separat kallelse Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 6 5 Budget 2017... 7 6 Skolmatslyftet...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2016-03-15 klockan 13:00 Plats: Justerare: Klarälven Minoriteten Tid för justering: Tisdag 25 mars, kl 10:00 Gruppmöten: Socialdemokraterna tisdag 15 mars kl 12:00-13:00 i Klarvälven Alternativa

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid Notariet,tisdagen den 5 november 2018 kl 10.00-15.00 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Jonas Erlandsson (S), v ordförande Leif Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (FP) Jörgen Berglund

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-02-19, Visten, klockan 14:00-17:00 Avser paragrafer 15-29 ande Ulrika Rodin (S) Ordförande Lars-Göran Carlsson (C) 1:e vice ordförande Anna Maria Nilsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Folkets Hus Hovmantorp 14:30-16:15 ande Ragnar Lindberg (S) ordf. Andreas Eidevåg (S) Ahmed Yonis Warsame (S) Monika Stasny (S) Marcus Dackling (M) Markku Mäntylä (SD) Christel Johansson

Läs mer

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström Barn- och utbildningsutskottet 2015-12-07 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-12-07 kl. 13:00-16:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Robert

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2016-10-18, kl 0900-1510 ande Evgeny Krakov, S, ordförande Kjell Kangas, S Linda Jonsson, V, 09.00-12.30, 47-48 Pirkko

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 26 januari 2017 Tid: 16.00 17.50 Plats: Matsalen, Fuxernsakolan i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 26 januari Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.10 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Ljubica Marusic, (S) tjänstgörande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-05-13, Visten, klockan 14:00 15:45 Avser paragrafer 40-46 ande Gert Björnvall (S) Ordförande Marian Gustavsson (S) 1:e vice ordförande Anders Norbäck (S) Ledamot Henrik Larsson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Ärendeförteckning sid. 95 Val av justerare... 3 96 Fastställande av ärendelista... 4 97 Nytt arbetssätt för budget- och verksamhetsplanering... 5 98 Analys och slutsatser av det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-14:45 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Lennart Eriksson (L) Kenth Gustafsson

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Aulan, Kung Karls skola, onsdagen den 18 mars 2015, klockan 16.00 18.30 Beslutande Monica Lindgren (S), Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 10-18 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningens mötesrum, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet 2012-01-16 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsutskottet 2012-01-16 1 (5) Barn- och ungdomsutskottet 2012-01-16 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.05 Beslutande Övriga deltagande Sven Stenson (M), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C) Ulf Magnusson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2019-09-02, Klarälven, klockan 08:30-15:15 Avser paragrafer 79-91 ande Per Lawén (S) Ordförande Göran Adrian (C) Ledamot Thomas Nilsson (M) Ledamot Tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2016-12-13, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 104-115 ande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Sten Myreback (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30. Christina Myhrer Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30. Christina Myhrer Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent Hammarström

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 2014-06-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.00 Beslutande Kent Holmer, ordförande Leif Andersson, 1:e vice ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Martin

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2016-12-13 klockan 13:00 Plats: Klarälven Justerare: Tid för justering: 20 december, kl 10:00 Gruppmöte: Socialdemokraterna tisdag 13 december, kl 12:00-13:00 i Klarälven Föredragningslista:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2013-10-02 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 2 oktober kl. 9.00 11.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2018-10-22, Klarälvsrummet, klockan 14:00-16:00 Avser paragrafer 83-92 ande Gert Björnvall (S) Ordförande Marian Gustavsson (S) 1:e vice ordförande Mats Lundberg (S) Ledamot Anders

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet (15)

Barn- och utbildningsutskottet (15) Barn- och utbildningsutskottet 2018-10-15 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2018-10-15 kl. 13:00-15:45 Beslutande Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Ingrid Sundbom (c)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Margot Karlsson (S) Karl Persson (SD) Eva Pettersson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef

Margot Karlsson (S) Karl Persson (SD) Eva Pettersson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:00-11:50 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Jan Sandström (S) Lars T. Stenson (L) Jan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 25 april 2018 kl. 08:30-11:30, ajournering för studiebesök 09:50-10:30.

Kommunkontoret onsdagen den 25 april 2018 kl. 08:30-11:30, ajournering för studiebesök 09:50-10:30. 1(17) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 25 april 2018 kl. 08:30-11:30, ajournering för studiebesök 09:50-10:30. Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Kommunkontoret fredagen den 11 januari 2019 kl. 08: , ajournering för lunch 12:00-12:45 Beslutande Se särskild förteckning sid 2

Kommunkontoret fredagen den 11 januari 2019 kl. 08: , ajournering för lunch 12:00-12:45 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 1(14) Plats och tid Kommunkontoret fredagen den 11 januari 2019 kl. 08:30-14.10, ajournering för lunch 12:00-12:45 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Kultur- och utbildningsnämnden (11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Nr 04 Kultur- och utbildningsnämnden 2017-04-19 1(11) Tid och plats onsdagen den 19 april 2017, klockan 08.30 12.00, i Erikstadsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP) Marianne

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2018-06-26, Visten, klockan 14:00-17:00 Avser paragrafer 57-66 ande Bertil Hagelin (S) Ordförande Ulrika Rodin (S) 1:e vice ordförande Per Hallström (M) 2:e vice ordförande Annika

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Plats och tid VKM, Göteborgsvägen 97 kl. 17:00-18:50 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Annika Bjerrhede (MP), ordförande Johanna Rantsi (M), vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 1 / 28 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Blåsippans förskola, klockan 15.00 18.30 ande Övriga närvarande Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) 20-32 Rickard Gillman (S) Karin Hurtig (V) Nancy

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:55, ajournering kl. 14.40-14.55 Beslutande Ledamöter Jan Wiklund (M), ordförande Kristina Bolinder (C) Johanna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-18 1 Innehållsförteckning Ärende 31 Besök av Kråkeryds förskole- och skolområde... 3 32 Ekonomisk månadsrapport... 4 33 Strategi för att minska barngruppernas storlek... 5 34 Uppföljning av kostpolitiskt

Läs mer

Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Agneta Andersson (C) och Annicka Eriksson (SD). ... Angelica Stigenberg

Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Agneta Andersson (C) och Annicka Eriksson (SD). ... Angelica Stigenberg Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Enheten VIVA, Ulvesund, onsdagen den 19 juni 2019, klockan 16.00-18.30. ande Angelica Stigenberg (S), Marin Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V),

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Solange Lagerkvist (KD) 22 Nils Baptist (L) Desirée Björk (Ö) Sebastian Persson (SD) Anna-Maria Svensson Gun Lindh Klara Löwenberg

Solange Lagerkvist (KD) 22 Nils Baptist (L) Desirée Björk (Ö) Sebastian Persson (SD) Anna-Maria Svensson Gun Lindh Klara Löwenberg Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Camilla Wallhed (M) Mats Ahlbom (M) Fleming Pedersen Dambo (M) Gustaf Axelsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tisdagen den 14 maj 2019 klockan 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr ande Ledamöter Patrik Harrysson (S), ordförande Torsten Lindh (S) Ann Wallnedal (LPo) Louise Björkman (M) Urban

Läs mer

Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 11.00-12.00, 13.00-15.20 Beslutande Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Hanna Andersson

Läs mer