BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL"

Transkript

1 PROTOKOLL Plats och tid , Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer ande Aakash Budathoki (S) Ordförande Eva Ahlm (S) 1:e vice ordförande Jenny Op De Weegh (M) 2:e vice ordförande Ira Ljungberg (M) Ledamot Sten Myreback (C) Ledamot Karl-Göran Näsström (SD) Ledamot Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Anita Hagelin (S), tjg.ers.för Kim Jensen (S) Anneli Bodin (S) Yvonne Thoren (C) Sven-Erik Persson (S) Agnetha Gustafsson (V) Tina Holmgren (SD) Ann Brüngel (Utvecklingsledare) Grete Knapköyen (Controller) Helena Vennerström (Verksamhetsstrateg) Josefin Grönkvist (Nämndsekreterare och handläggare) Maj-Britt Westlund (Kommunsekreterare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Catharina Jonsson (Förskolechef Grossbol) 33 Linda Olofsson (Förskollärare) 33 Susanne Gustafssson (Personalchef) Lill Andersson (Kommunal) Jenny Johnsson (Lärarförbundet) Utses att justera Jenny Op De Weegh (M) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare... Josefin Grönkvist Ordförande... Aakash Budathoki (S) Justerande... Jenny Op De Weegh (M)

2 PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Josefin Grönkvist

3 3(16) 31 Val av justerare (minoriteten) Barn - och utbildningsnämnden beslutar - välja Jenny Op De Weegh (M) till justerare - protokollet justeras klockan 13:00 et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

4 4(16) 32 Genomgång av anpassningsprocessen BUN 2019/36 - notera informationen Personalchef Susanne Gustafsson ger en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer. sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bildspel om den arbetsrättsliga processen et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

5 5(16) 33 Hygienrutiner på förskola BUN 2019/37 - notera informationen Förskolechef Catharina Jonsson och förskollärare Linda Olofsson, beskriver på mötet hur hygienrutinerna på förskolorna fungerar sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bildspel om hygienrutiner et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

6 6(16) 34 Budgetuppföljning 2019 per februari och analys BUN 2019/9 - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med Budgetuppföljningen per februari påvisar att vi har förbrukat 18,24 % under de två första månaderna, vilket är 1,64 % över riktvärdet 16,6% %. Controller Grete Knapköyen redogör på sammanträdet för budgetuppföljningen per februari. Grete redogör även för analys av budget 2018 och anpassningar för att nå budget i balans sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport Sammanställning analys budget 2018 Underlag budgetuppföljning till BUN Bildspel ekonomisk uppföljning et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

7 7(16) 35 Organisationsförändring 1 BUN 2019/27 - fullfölja förslaget att avveckla enavdelningarna Blåklinten i Deje och Hemgården Skived. Jenny Op De Weegh (M) och Ira Ljungberg (M) reserverar sig till beslutet. De vill ha förslag på åtgärder för en budget i ram eftersom de anser att frågan behöver upp i kommunfullmäktige. För att effektivisera, förbättra och utveckla förskoleverksamheten i Forshaga kommun påbörjades för flera år sedan ett arbete med att avveckla enavdelningar. Enavdelningar är inte kostnadseffektiva och försvårar samordning av personalsamverkan samt har en negativ påverkan på arbetsmiljön. Enligt tidigare beslut skulle två enavdelningar flyttas över till de nybyggda förskolorna Kompassen och Regnbågen, när de stod inflyttningsklara under Ytterligare beslut var att behålla de två avdelningarna tillfälligt, på grund av stor barnkö. Detta var ett beslut som togs av nämnden utan att få budgettäckning. Nu ser vi att det är sju barn på Hemgården och ett barn på Blåklinten som behöver omplaceras under hösten -19 för att kunna avveckla enavdelningarna. Barnen och personalen omplaceras på befintliga avdelningar. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts tillsammans arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis finns en oro för vad som sker vid omorganisering för både barnen och personalen vid en flytt till andra avdelningar. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information i tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos för effektivisering är under år ,8 tjänster som ersätter vakanser och vikariat. Detta innebär ca 1,2 Mkr och för året 2020 är det ca 2,6Mkr. Vi fortsätter vårt effektiviseringsarbete och planerar för att öppna en ny 6- avdelningsförskola år Personalchef Susanne Gustafsson ger tidigare under sammanträdet en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer.

8 8(16) sunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil Jenny Op De Weeghs (M) och Ira Ljungbergs (M) reservation et skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF et skickas för kännedom till: Fackliga ordföranden

9 9(16) 36 Organisationsförändring 2 BUN 2019/28 - dagbarnvårdarverksamheten upphör och integreras i förskolan. Jenny Op De Weegh (M) och Ira Ljungberg (M) reserverar sig till beslutet. De vill ha förslag på åtgärder för en budget i ram eftersom de anser att frågan behöver upp i kommunfullmäktige. Ny läroplan börjar gälla nu under 2019 som ställer högre krav på undervisning för förskolebarn. Enligt nya läroplanen ska alla barn ha tillgång till en likvärdig pedagogisk verksamhet där digitaliseringen är ett viktigt verktyg. För att följa nya styrdokument med ökade krav på digitalisering och undervisning behöver vi integrera verksamheten i förskolan. Med detta uppnår vi en ökad likvärdighet för att alla barn ska få samma förutsättningar och möjligheter. Detta innebär att sju barn behöver omplaceras på befintliga förskoleavdelningar tillsammans med de två dagbarnvårdarna. Risk och konsekvensanalys har gjort tillsammans med arbetsgivare, personal och fackliga ombud. Sammanfattningsvis påvisas en oro för de barn och personal som hamnar i större barngrupp. Prognos för hösten 2019 är att det kan bli i snitt 1,2 barn fler per avdelning. Se detaljerad information tabell i tjänstemannayttrandet som bifogas. Antal barn per årsarbetare är per 2017 års kommunblad 5.0 barn per årsarbetare och 2018 års siffror kommer att bli lägre (kommunbladet för 2018 har ej kommit ännu). Jämfört med Kil ligger vi mycket lägre, de hade per 2017 års kommunblad 5,4 barn per årsarbetare. Se bilaga kommunblad 2017 Forshaga och Kil. Prognos angående effektivisering är ca 400 tkr under 2019 och för året 2020, ca 1.2 Mkr. Personalchef Susanne Gustafsson ger tidigare under sammanträdet en muntlig redovisning av arbetsrättsliga processer. Vi får också en genomgång av förskolornas hygienrutiner för att undvika sjukdom och smitta av förskolechef Catharina Jonsson.

10 10(16) sunderlag Barn-och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Snittplaceringar 2018 Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänstemannayttrande Kommunblad 2017 Forshaga och Kil Jenny Op De Weeghs (M) och Ira Ljungbergs (M) reservation. et skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF et skickas för kännedom till: Fackliga ordföranden

11 11(16) 37 Rapport tillsyn Kulskolan BUN 2019/35 -notera informationen Utifrån inkomna klagomål till Forshaga kommun på Kulskolans verksamhet samt en anmälan till Skolinspektionen valde vi att genomföra en riktad tillsyn gällande: - Rutiner för hantering av kränkande behandling - Personal och förskolechefs behörighet - Rutiner för klagomålshantering - Inkommen anmälan till Skolinspektionen sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bilaga: rapport tillsyn Kulskolan et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

12 12(16) 38 Grundsärskolans timplan 19/20 BUN 2019/31 -anta föreslagen timplan för läsåret 19/20 Förändringar i timplanen från höstterminen 2019: Från och med höstterminen 2019 får elever som läser ämnen i grundsärskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val med 45 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om undervisningstiden i idrott och hälsa, på samma sätt som i grundskolan, bör utökas med 100 timmar i grundsärskolan och om det är lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. har inte ännu tagits. Så fördelas timmarna på mellan- och högstadiet: I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 415 timmars undervisning i matematik från höstterminen sunderlag Samordnare/ Enhetschef Ann Brüngels tjänsteskrivelse Förslag till timplan et skickas för verkställighet till: Ledningsgruppen BUF et skickas för kännedom till:

13 13(16) 39 Anmälan om delegeringsbeslut 2019 mars BUN 2019/15 - notera informationen I mars har följande delegeringsbeslut fattats: - Två beviljade ansökningar om skolskjuts - Ett nytt beslut om ändrad skolbusshållplats på Lyckan (tidigare beslut är upphävt) - Fjorton anmälningar om kränkande behandling - Två rektorsbeslut om anpassad studiegång sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

14 14(16) 40 Information från förvaltningen BUN 2019/7 - notera informationen - Samordnare/enhetschef Ann Brüngel redovisar på mötet om utvecklandet av hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Hon återkommer på nästa nämnd och informerar mer. -Controller Grete Knapköyen har fyllt 50 år och uppvaktas med blommor. sunderlag Barn -och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

15 15(16) 41 Kurser och konferenser 2019 BUN 2018/115 - notera informationen Inget att rapportera i april månad. sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till:

16 16(16) 42 Meddelande och rapporter BUN 2019/22 -notera informationen Inga meddelanden och rapporter att informera om i april månad sunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse et skickas för verkställighet till: et skickas för kännedom till: