HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors"

Transkript

1 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) FULLMÄKTIGE TID kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik Sida 1 FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE ÖPPNAS 2 2 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 3 3 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 5 5 VAL AV RÖSTRÄKNARE 6 6 INFORMATIONSÄRENDEN 7 7 PRESENTATION AV SAMMANTRÄDESÄRENDEN 8 8 ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN OCH INSTRUKTIONERNA FÖR AFFÄRSVERKEN NÄR DET GÄLLER NAMNEN PÅ DIREKTIONERNA 9 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT 10 ÖKNING AV AKTIEKAPITALET OCH BEVILJANDE AV BORGENSFÖRBINDELSE FÖR ETT BOLAGSLÅN SOM TAS FÖR ATT BYGGA EN NYBYGGNAD TILL BOLAGET VID NÄMN KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 11 BEVILJANDE AV PROPRIEBORGEN FÖR HYVINKÄÄN RAVITSEMUSPALVELUT OY:S LÅN 12 GODKÄNNANDE AV LÅNEAVTAL MED EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 13 FÖRSLAG TILL INDRAGNING AV BALANSENHETERNA IT-FÖRVALTNINGEN OCH HJÄLPMEDELSCENTRALEN 14 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ANMÄLNINGSÄRENDEN 65 VÄLKOMMEN Ulla-Mari Karhu Ordförande

2 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 1 FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE ÖPPNAS FMGE Ordföranden öppnar sammanträdet.

3 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 2 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD FMGE De ledamöter och ersättare i fullmäktige som valts av medlemskommunerna i Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt av Helsingfors universitet framgår liksom deras röstetal av röstläng den, bilaga 1. Beslutsförslag Fullmäktige godkänner röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter. Beslut Bilaga BILAGA 1: RÖSTLÄNGD

4 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 3 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FMGE Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har sänts till ledamöterna i fullmäktige samt för kännedom till kommunstyrelserna i med lems kom munerna och Helsingfors universitet per brev den 4 december Dessutom har kallelsen till sammanträdet under tiden varit upp satt på ans lagstavlan för offentliga kungörelser inom Sam kommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Stenbäcksga tan 9, Helsingfors. Enligt grundavtalet är fullmäktiges sammanträde beslutfört då minst två tredjedelar (2/3) av le da möterna är närvarande och dessa föret räder minst hälften (1/2) av samtliga ledamöters sammanlagda röstetal. Beslutsförslag Fullmäktiges sammanträde konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Beslut

5 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FMGE Beslutsförslag Fullmäktige väljer två ledamöter att justera protokollet över sammanträdet. Beslut

6 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 5 VAL AV RÖSTRÄKNARE FMGE Beslutsförslag Fullmäktige väljer två ledamöter till rösträknare för sammanträdet. Beslut

7 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 6 INFORMATIONSÄRENDEN FMGE SHM gav en förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden, kompletterande material A. Presentation av förordningens innehåll Medicinalrådet Timo Keistinen Verkställighet av förordningen vid HNS Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi HNS och den kommande social- och hälsovårdsreformen Verkställande direktör Aki Lindén Beslutsförslag Antecknas för kännedom. Beslut

8 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 7 PRESENTATION AV SAMMANTRÄDESÄRENDEN FMGE Ändring av budgeten för 2014 Ekonomidirektör Mari Frostell Budgetförslaget för 2015 och ekonomiplanen för Ekonomidirektör Mari Frostell Beslutsförslag Antecknas för kännedom. Beslut

9 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 8 ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN OCH INSTRUKTIONERNA FÖR AFFÄRSVERKEN NÄR DET GÄLLER NAMNEN PÅ DIREKTIONERNA 618/00/01/02/2009 FMGE Ändringar till följd av HUCS organisationsreform Vid HNS eftersträvas smidiga och effektiva processer i patientvården. Det innebär att de undersökningar och behandlingar patienten behöver organiseras på ett nytt sätt runt en kund- eller patientgrupp. HNS lät våren 2012 göra en utredning av hur verksamheten är organiserad på vissa kända europeiska och amerikanska sjukhus. Flera av de sjukhus som räknas bland de bästa världen har organiserat sin verksamhet enligt en kompetenscentrummodell (t.ex. Cleveland Clinic). Av universitetssjukhusen i Norden är t.ex. Rigshospitalet i Köpenhamn och Nya Karolinska Solna i Stockholm också organiserade enligt kompetenscentrum. I Finland har ÅUCS, TaUS och KUS under de senaste åren omorganiserat sin verksamhet enligt en processmodell. HNS kompetenscentrumreform bereddes under cirka ett år av en bred tjänstemannagrupp. Organisationens struktur bidrar till att förverkliga det ovan nämnda patientorienterade verksamhetskonceptet. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde om en strategienlig, ny så kallad kompetenscentrumorganisation för HUCS som ska träda i kraft år HUCS Hjärt- och lungcentrum hade redan inlett sin verksamhet som en ny typ av enhet och HUCS Cancercentrum fr.o.m på resultatenhetsnivå och konceptmässigt i något större omfattning än den tidigare klinikgruppen. Styrelsen inrättade tjänsterna för direktörerna för de nya kompetenscentrumen. De nya direktörerna för kompetenscentrumen har tillträtt sina tjänster där det centrala under år 2014 har varit beredning och planering, stegvis under tiden HUCS sjukvårdsområde indelas för sin verksamhet enligt följande kompetenscentrum: HUCS Akut HUCS Sjukvård för barn och unga HUCS Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar HUCS Psykiatri HUCS Huvud- och halscentrum HUCS Internmedicin och rehabilitering HUCS Hjärt- och lungcentrum HUCS Cancercentrum HUCS Muskuloskeletal och plastikkirurgi HUCS Inflammationscentrum HUCS Gastrocentrum

10 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Ändringar som gäller koncernsektionen Under år 2014 har genomförts en omfattande lednings-, verksamhets- och ekonomirelaterad sparring för direktörerna för kompetenscentrumen samordnad av chefsöverläkare Markku Mäkijärvi. I februari 2014 färdigställdes en rapport om kompetenscentrumens förvaltning och verksamhetsprinciper som utarbetades av en arbetsgrupp under ledning förvaltningsdirektör Ilkka Kauppinen. Utifrån rapporten drog verkställande direktör Aki Lindén riktlinjerna för de principer som ska iakttas i HUCS ledning och beslutsfattande och enligt vilka beredningen fortsatte tillsammans med ledningen för kompetenscentrumen. Syftet har varit att harmonisera strukturer och regler. Beredningen resulterade i en lösning där uppgifterna för direktörerna för kompetenscentrumen, dvs. verksamhetscheferna på grund av deras koordineringsuppgift för hela HNS enligt tidigare praxis fastställs i förvaltningsstadgan. Deras beslutanderätt fastställs däremot i verksamhetsanvisningen för HUCS som är HUCS sjukvårdsområdes direktörs beslut. På det här sättet kan man säkerställa att beslutssystemet är så enhetligt som möjligt inom hela HUCS. Styrelsen beslutade vid sitt möte att 1. tjänsten som direktör för HUCS sjukvårdsområde inte i detta skede ledigförklaras; 2. HNS verkställande direktör Aki Lindén enligt sitt samtycke fortfarande vid sidan av sin egen tjänst sköter HUCS sjukvårdsområdes direktörs uppgifter. Arrangemanget gäller och efter det bedöms situationen på nytt. Det föreslås att uppgifterna och beslutanderätten för koncernsektionen som lyder under styrelsen ändras. Eftersom affärsverken har två direktioner som båda har också styrelsens företrädare föreslås att koncernsektionens uppgifter (6 a ) ändras så att koncernsektionen koncentrerar sig på att följa och styra HNS dotterbolags och intressebolags verksamhet. Under hösten 2013 och under år 2014 har koncernsektionen på grund av detta satt sig in i HNS dotterbolag och andra bolag och samfund där HNS har delägarskap eller till vilka HNS har rätt att välja sina företrädare. Koncernsektionen beslutade vid sitt möte att för sin del förorda den här föreslagna ändringen av förvaltningsstadgan. Uppgiftsområdet för HNS styrelse är omfattande. Styrelsen bör kunna koncentrera sig på behandlingen av ärenden med strategisk vikt för hela HNS. Därför föreslås det att koncernsektionen ska ta en roll i ekonomiärendena. Det föreslås att till sektionens uppgifter läggs uppföljningen av samkommunen HNS verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska i även i fortsättningen tre gånger i året behandla delårsrapporterna om verksamheten och ekonomin.

11 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Upphandlingsbeslut HNS använder cirka 600 milj. euro för olika investeringar och upphandlingar. Investeringsprogrammet är ett viktigt instrument utöver för upphandlingarna också för styrningen av HNS verksamhet. Fullmäktige beslutar om investeringsprogram för projekt som överskrider euro. Investeringsprogram för övriga stora investeringar ( euro) fastställs av styrelsen. För små investeringar som är mindre än euro upprättas egna projektprogram och beslutsprocessen gällande dessa hör till den tjänsteinnehavares befogenhet som bestämts i 18 i förvaltningsstadgan. Om styrelsens upphandlingsfullmakt bestäms i 6 i förvaltningsstadgan. Styrelsen beslutar om upphandling av konsumtionsvaror och läkemedel samt ramavtalsupphandling och hyres- och arrendeavtal för lokaler och mark på det sätt som styrelsen bestämt samt annan upphandling än den som lyder under direktionerna för affärsverken och nämnderna för sjukvårdsområdena, vilkas kostnadsförslag utan mervärdesskatt är euro och all upphandling inom HNS vars totala kostnadsförslag utan mervärdesskatt är över euro. Styrelsen har i avsevärd omfattning delegerat sin beslutanderätt till tjänsteinnehavare i fråga om upphandling av konsumtionsvaror och läkemedel samt ramavtalsupphandlingar och hyresoch arrendeavtal för lokaler och mark. Beträffande byggnadsinvesteringar är beställaren HNS-Lokalcentralen och producenten HNS-Fastigheter Ab. HNS-Fastigheter Ab konkurrensutsätter entreprenaderna och är en i upphandlingslagen avsedd upphandlande enhet. Styrelsen beslutar om bygginvesteringar vars kostnadsförslag är minst euro. Investeringsprogram för projekt på mer än euro godkänns och fastställs av styrelsen. När upphandlingsbeslut fattas enligt projektprogram är det fråga om operativ verkställighet av ett godkänt program. Detta blir särskilt tydligt i bygginvesteringsprojekt där HNS-Fastigheter Ab är en i upphandlingslagen avsedd upphandlande enhet. Då kan behandlingen av ett enskilt upphandlingsbeslut i HNS styrelse delvis ses om en ny behandling av samma ärende. Ett aktiebolag kan som en oberoende juridisk person fatta upphandlingsbeslut enligt upphandlingslagen om de upphandlingar som det konkurrensutsatt. Inom HNS finns det skäl att också på förtroendevald nivå på nytt gå igenom frågor som gäller upphandlingsprocesserna och -fullmakterna. Dessutom bör det bedömas om en ny upphandlingsstrategi ska utarbetas. Förslaget är att koncernsektionen i framtiden ska besluta om upphandling av konsumtionsvaror och läkemedel samt ramavtalsupphandling och hyres- och arrendeavtal för lokaler och mark på det sätt som styrelsen bestämt samt annan upphandling än den som lyder under direktionerna för affärsverken och nämnderna för sjukvårdsområdena, vilkas kostnadsförslag utan mervärdesskatt är euro och all upphandling inom HNS, frånsett de bygginvesteringar, vars totala kostnadsförslag utan mervärdesskatt överskrider 4-10 miljoner euro.

12 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Övriga ändringar Ändring av namnet på affärsverkens direktioner Frånsett bygginvesteringarna ska styrelsen fortfarande fatta beslut om upphandlingar som överskrider 10 miljoner euro. HNS-Fastigheter Ab fattar upphandlingsbeslut om de bygginvesteringar som ingår i investeringsprogrammet och som bolaget har konkurrensutsatt. Direktören för HNS-Lokalcentralen fattar beslut om beställningarna från HNS-Fastigheter Ab. I delårsrapporterna ingår i en översikt av investeringarna och investeringarnas aktuella läge. Styrelsen har enligt 51 i kommunallagen upptagningsrätt när det gäller ekonomi- och koncernsektionens beslut. På grund av de nya uppgifterna och den nya ställningen föreslås det att koncernsektionens namn ändras till ekonomi- och koncernsektion. HNS IT-förvaltning och Hjälpmedelsenheten har fungerat som balansenheter. Hjälpmedelscentralen blir en del av kompetenscentrumet HUCS Internmedicin och rehabilitering. Även för IT-förvaltningens del har situationen bedömts på nytt. Som en teknisk ändring föreslås att HNS IT-förvaltning i framtiden är ett resultatområde. Det ovan nämnda har beaktats i förslaget till budget för år Vid HNS har det egentligen inte tillsatts en i förvaltningsstadgan nämnd utvidgad ledningsgrupp. I stället har verkställande direktören kallat ledningen för HNS resultatområden och resultatenheter i genomsnitt varannan månad till möten som varat en halv dag. Under de här mötena har behandlats aktuella och också annars viktiga ämneshelheter. Mötena har upplevts som viktiga och de har fått en bra mottagning och de ska fortsätta också i framtiden. Därför föreslås det att hänvisningarna till den utvidgade ledningsgruppen stryks i förvaltningsstadgan. Förslagen till ändring av förvaltningsstadgan framgår av förvaltningsstadgan som ingår som bilaga 2 till föredragningslistan. Personalkommittén behandlade ärendet vid sitt möte Som en teknisk ändring föreslås att namnet för direktionen för affärsverken inom de icke medicinska stödtjänsterna ändras till direktion för affärsverket för stödtjänsterna och namnet på direktionen för affärsverken för de medicinska stödtjänsterna ändras till direktion för affärsverket för de diagnostiska tjänsterna.

13 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Styrelsen Fullmäktige beslutar att ändra 1. förvaltningsstadgan enligt bilaga 2; och 2. att instruktionerna för affärsverken ändras så att namnet för direktionen för affärsverken inom de icke medicinska stödtjänsterna ändras till direktion för affärsverket för stödtjänsterna och namnet på direktionen för affärsverken för de medicinska stödtjänsterna ändras till direktion för affärsverket för de diagnostiska tjänsterna. Beslut Bilaga BILAGA 2: FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

14 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 9 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT 264/02/02/00/01/2013 FMGE Budgeten för 2014 godkändes i HNS fullmäktige I samband med detta fastställde fullmäktige de bindande målen i budgeten. Samkommunen HNS utmaning är att de gamla byggnaderna som delvis är i dåligt skick orsakar ett investeringstryck, som gör att de årliga avskrivningarna och skulderna ökar samtidigt som medlemskommunernas ekonomiska läge blir svårare och kostnaderna för förnyandet av patientdatasystemet ökar kraftigt. Den bindande karaktären av budgeten för år 2014 på samkommunnivå Som det bindande ekonomiska målet på samkommunsnivå fastställdes i resultaträkningen samkommunens bindande nettokostnader, vilket gör det möjligt att beakta verksamhetsintäkter, förändringar i finansiella poster och annan försäljning än försäljning till medlemskommunerna i det bindande målet. Med bindande nettokostnader avses kostnader för serviceproduktionen inom den specialiserade sjukvården som hänförs till medlemskommunerna. De bindande nettokostnaderna är lika med medlemskommunernas betalningsandel med avdrag för räkenskapsperiodens resultat (ett underskott ökar de bindande nettokostnaderna och ett överskott minskar de bindande nettokostnaderna). Det bindande målet för samkommunens finansieringsbudget uppställs maxbeloppen för ökningarna och minskningarna av långfristiga lån samt nettoförändringarna i utlåningen. Som mål för ekonomiplaneperioden fastställdes en balanserad ekonomi. Som resultatmål för 2014 bekräftades ett nollresultat, varvid årsbidraget är lika med avskrivningarna. De totala kostnaderna för patientförsäkringssystemet är i en kraftig förändring och kräver en omvärdering av hela systemet utan att de skadelidandes rättigheter berörs. Enligt Patientförsäkringscentralens meddelande av bör HNS öka de kumulativa avsättningarna för patientförsäkringen med sammanlagt 43,6 milj. euro. Sjukvårdsdistriktens ledning har ingripit kraftigt i ärendet och i samarbete vidtagit åtgärder för att minska höjningen av försäkringsavsättningarna. Samtidigt utreds hela patientförsäkringssystemets funktion i grunden. Ärendet har ingen koppling till sjukvårdsdistriktens verksamhet, utan det är fråga om en skyldighet som ålagts av en utomstående instans. Eftersom ärendet fortfarande är under behandling och man ännu inte har fått de begärda riktlinjerna på nationell nivå om behandlingen av ansvarsskulden i bokföringen, har ärendet ännu inte beaktats i årsprognosen som bygger på uppgifter om utfallet för perioden januari-september.

15 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Om den föreslagna ökningen av ansvarsskulden för patientförsäkringen antingen helt eller delvis måste bokföras i resultaträkningen för år 2014, utarbetas ett uppdaterat förslag om ändring av samkommunens budget för 2014 samt om behandlingen av över- eller underskott till styrelsens morgonmöte och till fullmäktiges möte samma dag. Årsprognosen bygger på uppgifter om utfallet för perioden och på en uppfattning om utvecklingen under återstoden av året som bildas utifrån dessa uppgifter, bl.a. om behovet av serviceproduktion. Prognosen är ambitiös och kräver sträng kostnadskontroll fram till årets slut. I enlighet med tidigare beslut ska köerna dock åtgärdas så att situationen uppfyller de krav som lagen förutsätter. I prognosen beaktas det exceptionellt låga antalet vardagar under julhelgen och årsskiftet och dess inverkan på produktionen och kostnaderna. Uppdatering av de bindande målen i resultaträkningen jämte grunder Verksamhetsmässigt har perioden januari-september 2014 varit livligare än budgeten och året innan. Som helhet har den med tjänsteproduktionens faktureringsandel vägda volymen ökat med 3,1 % jämfört med året innan, och den överskred även den plan som ingår i budgeten med 3,1 %. Jämfört med året innan har det totala antalet NordDRG-produkter ökat med +4,5 % och det totala antalet besöksprodukter med +3,0 %. Antalet psykiatriska vårddagar (-7,1 %) har däremot minskat betydligt till följd av servicestrukturreformen och den ökade öppenvården. Betoningen inom produktfördelningen på lättare DRG-produkter inom öppenvården syns fortfarande i faktureringen av serviceproduktionen inom sjukvården. Förändringen beror delvis på behandlingsformernas utveckling. Det jämförbara antalet elektiva remisser har ökat med 0,8 % jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen inom jourbesök utgjorde 2,0 %, då reformen av verksamheten vid samjouren i Jorv beaktas i den årliga jämförelsen. Enligt den årsprognos som utarbetats vid samkommunens olika enheter utifrån uppgifterna om utfallet för perioden januari-september kommer räkenskapsperiodens resultat på samkommunsnivå att visa på ett överskott på 26,3 milj. euro. Enligt prognosen överskrids samkommunens bindande nettokostnader med 21,8 milj. euro (1,5 %) jämfört med den ursprungliga budgeten. Effektiviseringsåtgärdernas effekter har beaktats i den uppdaterade årsprognosen för de bindande nettokostnaderna. Kostnaderna för verksamheten (verksamhetskostnader + finansiella kostnader + avskrivningar) väntas bli 0,5 % (10,0 milj. euro) högre än den ursprungliga budgeten. Serviceproduktionens volym för helåret väntas dock överskrida budgeten med ca 3 %.

16 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Nedan presenteras ett nytt förslag om samkommunens bindande nettokostnader i budgeten för Förslaget har utarbetats utifrån den uppdaterade årsprognosen. Intäkts-/kostnadsgrupp (1 000 euro) BU 2014 *) Nytt förslag BU 2014 Differens nytt förslag - BU 2014 Förändr. procent Verksamhetskostnader ,8 % + räntekostnader ,0 % + övriga finansiella kostnader ,1 % + avskrivningar ,4 % = Verksamhetskostnader ,5 % - övriga försäljningsintäkter ,3 % - avgiftsintäkter ,5 % - understöd och bidrag ,7 % - övriga verksamhetsintäkter ,5 % - ränteintäkter ,7 % - övriga finansiella intäkter ,7 % = Verksamhetens nettokostnader ,4 % - försäljningsintäkter från externa ,3 % kommuner och andra = Bindande nettokostnader ,5 % Förändr. % jämfört med föreg. år 2,3 % 3,9 % Förändr. -% jfr. med ursprunglig 1,5 % budget *) Godkändes av fullmäktige 12/2013 I bilagan 3 presenteras samkommunens resultatprognos för räkenskapsperioden per resultatområde. I enlighet med koncernförvaltningens anvisningar gör resultatområdena och affärsverken upp egna årsprognoser före stödtjänstenheternas interna kundgottgörelser som görs i anslutning till bokslutet. Kundgottgörelser mellan olika enheter som görs inom samkommunen har ingen inverkan på de ekonomiska siffrorna på samkommunnivå. I bilagan presenteras även prognosen för de bindande nettokostnaderna per sjukvårdsområde. Bindande nettokostnader har inte fastställts som ekonomiska mål för de övriga enheterna i samkommunen. Utifrån årsprognosen överskrider sjukvårdsområdenas sammanlagda bindande nettokostnader den ursprungliga budgeten, 2,2 % (30,7 milj. euro). Enligt årsprognosen har de övriga enheterna inom samkommunen en positiv effekt på de bindande nettokostnaderna på 8,9 milj. euro, vilket innebär att de bindande nettokostnaderna överskrids på samkommunsnivå för hela året med 21,8 milj. euro, i enlighet med det som anförs ovan.

17 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Ändring av investeringsbudgeten för 2014 Enligt fullmäktiges beslut av är maximibeloppet för resultatområdenas investeringar år 2014 totalt euro, medan maximibeloppet för investeringarna inom balansenheten Hjälpmedelscentralen är euro och inom balansenheten IT-förvaltning euro. I budgeten utgör investeringarna för innevarande år inklusive affärsverken totalt 165,2 milj. euro. Gällande den bindande nivån för fullmäktige i budgeten för 2014 föreslås ändringar i investeringsbeloppen på resultatområdena och i balansenheten IT-förvaltning. Affärsverkens styrelser har godkänt vissa förändringar i investeringarna under verksamhetsåret. Dessutom föreslås en förändring av maximibeloppen för två stora byggnadsinvesteringar som förutsatt projektspecifikt beslut av fullmäktige. Förslaget motiveras av att kostnadsberäkningarna överskridits i dessa projekt. Kostnaderna för totalrenoveringen av tornsjukhuset i Mejlans Totalrenoveringen av tornsjukhuset inleddes år 2011 och projektet slutförs i december De totalrenoverade vårdavdelnings- och intensivvårdslokalerna och övriga lokalerna tas i bruk efter inredning, tester och andra arbeten i två faser under Projektets ursprungliga kostnadsberäkning som samkommunens fullmäktige godkände ( 38) var 103 milj. euro, vilket innefattar kostnaderna för arrangemangen för ersättande lokaler i den för ändamålet planerade tillfälliga vårdavdelningsbyggnaden som användes under byggnadstiden. När projektet framskred, när projektledningsentreprenören för de byggnadstekniska arbetena i projektet och bl.a. entreprenörerna för installationsteknik hade utsetts och de tillfälliga avdelningslokalerna byggts, uppgick de kostnader som byggherren HNS-fastigheter Ab meddelade, utan den redan byggda tillfälliga byggnaden, till cirka 89 milj. euro. De övriga kostnadernas andel i projektets olika skeden utgör cirka 1 milj. euro, vilket innebär att den nya budgeten för totalrenoveringen av tornsjukhuset uppgick till 90 milj. euro. Fullmäktige ändrade på sitt beslut om projektet gällande tornsjukhuset ( 26) och godkände 90 milj. euro som maximikostnader. Totalrenoveringen av det på 1960-talet byggda vårdavdelningstornet har varit ett mycket krävande projekt. Detta beskrivs av att byggnadens våningshöjd är 1,5 meter mindre än det skulle ha varit om ett nytt sjukhus byggts. Placeringen av den teknik som verksamheten kräver i de låga våningarna har medfört överraskningar och ändringar under byggarbetets gång. Under nedmonteringsarbetena framkom dessutom omständigheter som krävde ändringar i de tidigare entreprenadprestationerna, vilket höjde kostnaderna. Flest ändringar har skett i byggentreprenaden.

18 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Enligt HNS-fastigheters utredning har följande ändringar varit de största: Under arbetet upptäcktes att de gamla inre rappningar som använts för att räta ut betongkonstruktionerna inte hölls fast i underlaget, och man var tvungen att avlägsna dem och ta bort dem igen. När fasaderna monterades ned upptäcktes konstruktioner som inte var utmärkta i de gamla ritningarna, och det blev nödvändigt att riva dem och att räta ut den gamla fasadytan. I anslutning till rivningsarbetet inomhus upptäcktes att det var nödvändigt att avlägsna ytbetongen under golvbeläggningen, som man planerat spara, i sin helhet och gjuta om den. Vid nedmonteringsarbetena i tunnelvåningen upptäcktes under golvet djupa håligheter som innehöll fuktiga formbräder från husets byggnadstid. Det var nödvändigt att riva håligheterna under golvet samt att rengöra och desinficera dem samt ordna ventilation för dem, och därför måste alla golv i tunnelvåningen rivas och byggas om. Under planeringstiden gjordes en kartläggning av skadliga ämnen, men trots detta upptäcktes dolda skadliga ämnen under nedmonteringsarbetena. Dessa har avlägsnats med hjälp av metoden för avlägsnande av asbest. Under byggnadstiden har uppkommit behov till funktionella ändringar, såsom tillfälliga kontorsbaracker för den tillfälliga vårdavdelningens bruk, ombyggnad av brandlarmanläggningarna i lokalerna utanför entreprenadområdet samt grundlig renovering av lokalerna i området mellan laboratorieflygel och patienttornet. På den stängda gården mellan patienttornet och ingreppsflygeln upptäcktes ett behov av ändringsarbeten längs sockeln. I anslutning till grävarbeten på servicegården upptäcktes underjordiska avloppsrör som var i dåligt skick och måste förnyas. Man har också varit tvungen att schakta kanaler för de tekniska systemens kabel- och rörlinjer utanför byggnaden. I projektet ingår dessutom kostnader som är föremål för tvister, av vilka en del avgörs med entreprenörerna senare. Den justerade kostnadskalkylen för totalrenoveringen av tornsjukhuset utgör 99 milj. euro. Datumet för slutförandet av projektet enligt entreprenadavtalet var ; entreprenörerna gavs extra tid fram till Arbetena drog ut på tiden ytterligare, men projektet togs emot Kostnaderna för projektet för de underjordiska lokalerna i Mejlans Fullmäktige godkände ( 12) för genomförande ett projekt för en underjordisk servicegård. Projektet, som genomfördes som samkommunens investering, omfattar en utbyggnad av tunnelnätverket, servicegården, en avfallsstation och bl.a. en lagerlokal för apoteket. De underjordiska lokalerna betjänar Mejlans sjukhusområde. Samtidigt har en ny underjordisk parkeringsanläggning P3 byggts i HNS-Fastigheter Ab:s ägo, och i anslutning till anläggningen byggdes även befolkningsskyddslokaler.

19 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) En bakgrundsfaktor till projektet är den förra ändringen av detaljplanen för Mejlansområdet, som även omfattar föreskrifter om trafikarrangemangen i området. Fullmäktige godkände 28,5 milj. euro som maximikostnader för projektet med den underjordiska servicegården år Enligt beslutet kan dessutom förändringen av anbudsprisindex för byggverksamhet efter 4/2008 beaktas. Efter projektets planerings-, sprängnings- och byggarbeten inomhus meddelade byggherren HNS-Fastigheter Ab att projektets justerade kostnadsberäkning är 30,4 milj. euro. Utvecklingen av anbudsprisindex täckte inte förändringen av kostnadsberäkningen i sin helhet, och därför hänvisades ändringen till fullmäktige för godkännande. Fullmäktige godkände ( 15) 30,4 milj. euro som maximikostnad för investeringen i den underjordiska servicegården. Även under det fleråriga byggnadsprojektet för de underjordiska lokalerna har oförutsedda behov av förändringsarbeten uppkommit, och kostnaderna för projektet har stigit med ytterligare cirka 10 %. Reserveringen för förändringsarbeten i projektet har varit otillräckligt bl.a. till följd av följande tilläggskostnader: På grund av felaktiga höjduppgifter om markytan blev konstruktionerna i den nya avfallsgården som byggs bredvid ingreppsflygeln högre än de omgivande gårdsområdenas ytor, vilket orsakade extra byggnadsarbeten. I entreprenadberäkningshandlingarna gavs felaktiga uppgifter om arealen av de bergytor som skapats vid det tidigare utförda brytningsarbetet, vilket ledde till ökade betongbeläggningsarbeten. I planerna för rökventilationssystemet har funnits kanaler, kablar och anordningar med bristfälliga brandmotståndsegenskaper. På myndigheternas begäran har man varit tvungen att ersätta kablar med nya, brandsäkra kablar. Bottenbjälklagskonstruktionen måste ändras under byggnadstiden. Det konkurrensutsatta anskaffningspriset för avfallsstationens anordningar överskred den kostnadsberäkning som gjordes i planeringsskedet. Den justerade kostnadskalkylen för projektet för de underjordiska lokalerna är 34 milj. euro. Projektet väntas bli färdigt vid årsskiftet

20 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Resultatområdenas och balansenheternas investeringar år 2014 Investeringarna enligt den ursprungliga budgeten och de föreslagna förändringarna i dem presenteras i vidstående tabell. Bindande med hänsyn till fullmäktige är resultatområdenas sammanlagda belopp och de båda balansenheternas investeringsbelopp separat euro Urspr. Ändrad BU 2014 BU 2014 Koncernförvaltningen Mark- och vattenegendom Aktier och andelar HNS-Lokalcentralen Byggprojekt Sjukvårdsområdenas anskaffning av utrustning HUCS sjukvårdsområde Västra Nylands sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde Hyvinge sjukvårdsområde Borgå sjukvårdsområde Resultatområdena totalt Hjälpmedelscentralen IT-förvaltning Resultatområden och balansenheter totalt HNS-Apotek HUSLAB HNS-Bilddiagnostik HNS-Desiko HNS-Logistik Ravioli HNS-Servis Affärsverken totalt Samkommunen HNS totalt Resultatområdenas investeringar har höjts med euro för förvärv av aktier och andelar. Under vårsäsongen 2014 tecknade HNS aktier i personalbolaget Seure Oy för euro i enlighet med styrelsens beslut. I december kommer samkommunen att teckna aktier ytterligare i fastighetsaktiebolaget Hyvinkään Sairaalanmäki (ca euro). Beloppet om euro som budgeterats för resultatområdenas investeringar föreslås bli ändrat till milj. euro. Behoven av ändringar i byggnadsinvesteringarna beror på att projekttidtabellerna och årsfördelningen av finansieringen preciserats. De största ändringarna gäller byggandet av de underjordiska lokalerna i Mejlans, Kvinnoklinikens tilläggsbyggnadsprojekt och vårdavdelningsprojektet vid Borgå sjukhus. Av det belopp på 22,8 milj. euro för sjukvårdsområdenas undersöknings- och behandlingsutrustning som reserverats för HUCS-sjukvårdsområdet blir över 7 milj. euro oanvänt år 2014 eftersom ibruktagandet av tornsjukhuset senareläggs till år 2015.

21 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Ändring av finansieringsbudgeten för 2014 Det för balansenheten IT-förvaltning budgeterade beloppet för 2014 på euro föreslås bli ändrat till Även beträffande IT-förvaltning baseras ändringsbehovet på justeringar av investeringsprojektens tidtabeller. En del av projekten har kunnat genomföras snabbare än planerat, medan exempelvis en betydande del av tornsjukhusets datasystemkostnader överförs till Som bindande mål för samkommunens finansieringsbudget uppställs maximibeloppen för ökningarna och minskningarna av långfristiga lån samt nettoförändringarna i utlåningen. Som maximibelopp för ökningen av långfristiga lån i budgeten fastställdes 90,0 milj. euro och som maximibelopp för minskningarna 10,2 milj. euro. Avsikten är att inte ta ut långfristiga mål under 2014, men amorteringarna på lånen görs däremot i enlighet med den ursprungliga budgeten. Kassalikviditeten uppskattas underskrida den målsatta nivån på 15 dagar. Kassalikviditeten i dagar är inte ett bindande mål. Nettoförändringarna i utlåningen uppgick till -0,5 milj. euro i den ursprungliga budgeten. Enligt den nuvarande uppskattningen kommer förändringarna i utlåningen att utgöra 2,2 milj. euro, då utlåningen amorteras med 2,2 milj. euro. Uudenmaan Sairaalapesula Oy har inte behövt ta ut det lån på 2,5 milj. euro som beviljats bolaget euro BU 2014 (Fullmäktige 12/2013) Nytt förslag BU 2014 Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar i utlåningen Ökning i långfristiga lån Minskning i långfristiga lån Behandlingen av eventuellt överskott för 2014 Resultaträkningsprognosen som uppgjorts utifrån uppgifterna om utfallet för samkommunen i september uppvisar ett överskott på 26,3 milj. euro. I enlighet med grundavtalet utgörs samkommunens inkomster av medlemskommunernas serviceavgifter och samkommunens övriga inkomster. Kommunernas serviceavgifter avgörs på grundval av den service de använder. För att medlemskommunerna ska kunna uppta riktiga sifferuppgifter om användningen av HNS tjänster i sina bokslut, föreslås att fullmäktige på förhand beslutar om de principer som ska iakttas vid behandlingen av överskottet. Förslaget är att överskottet för 2014 med avdrag för det ackumulerade underskottet från tidigare räkenskapsperioder (2,7 milj. euro) återbärs till medlemskommunerna i ett förhållande som motsvarar den faktiska användningen av tjänsterna per sjukvårdsområde.

22 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Återbäringen av överskottet till medlemskommunerna har ingen inverkan på utfallet av de bindande nettokostnaderna. Styrelsen beslutade att enheter som producerar stödtjänster (affärsverk, balansenheter och resultatområden) och som under räkenskapsperioden når upp till ett positivt resultat erlägger en intern kundåterbäring i samband med beredningen av samkommunens bokslut. Återbäringen motsvarar enhetens positiva resultat. Samkommunens interna kundåterbäring hänförs till stödtjänstenhetens interna kunder i proportion till den faktiska användningen av tjänsterna. Vad gäller koncernförvaltningen och den externa revisionen återbärs överskottet i förhållande till debiterade avgifter. Styrelsen Fullmäktige beslutar att 1. ändra sitt beslut och att fastställa de bindande nettokostnaderna för samkommunen HNS till ett belopp som överskrider budget med 21,8 miljoner euro, varvid målet för de bindande nettokostnaderna i resultaträkningen i budgeten för 2014 är 1 465,6 miljoner euro; att godkänna euro som maximibelopp för resultatområdenas investeringar år 2014 och euro som maximibelopp för balansenheten IT-förvaltnings investeringar år 2014; och att godkänna 0 milj. euro som maximibelopp för ökningen av samkommunens långfristiga lån, 10,2 milj. euro som maximibelopp för minskningen av de långfristiga lånen och högst 2,2 miljoner euro som ändring av utlåningen 2. berättiga styrelsen att i januari 2015 gottgöra det sjukvårdsområdesspecifika överskottet för år 2014 med avdrag för de tidigare årens ackumulerade överskott på samkommunsnivå i ett förhållande som motsvarar medlemskommunernas faktiska användning av den specialiserade sjukvården per kommun (=medlemskommunernas betalningsandel) till den del som resultatet för respektive sjukvårdsområde visar på ett överskott. 3. ändra sitt beslut och godkänna 99,0 milj. euro som maximikostnader för totalrenoveringen av Mejlans tornsjukhus, sitt beslut och godkänna 34,0 milj. euro som maximikostnader för investeringen i den underjordiska servicegården i Mejlans. Beslut Bilaga BILAGA 3: RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATPROGNOS PER ENHET OCH ÅRSPROGNOSEN FÖR NETTOKOSTNADERNA PER SJUKVÅRDSOMRÅDE

23 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 10 ÖKNING AV AKTIEKAPITALET OCH BEVILJANDE AV BORGENSFÖRBINDELSE FÖR ETT BOLAGSLÅN SOM TAS FÖR ATT BYGGA EN NYBYGGNAD TILL BOLAGET VID NÄMN KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 141/10/03/02/01/2013 FMGE Bakgrund Styrelsen godkände den 21 november generalplanen för Hyvinge sjukhus där man framlade bedömningar av sjukhusets verksamhetsmässiga utveckling samt av ombyggnads- och utbyggnadsbehoven fram till år Hyvinge sjukhus sköter merparten av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården för de cirka invånarna i regionens kommuner. Enligt prognoser kommer sjukvårdsdistriktets befolkning att öka med nästan invånare (10 %) från slutet av år 2013 fram till år Befolkningsökningen sker i alla åldersgrupper, men andelen över 75-åringar kommer nästan att fördubblas. HNS och Hyvinge sjukhus äger tillsammans fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki. Hyvinge stad är majoritetsägare och HNS andel av aktierna är 27,84 procent. Bolaget äger en sjukhusbyggnad i anslutning till Hyvinge sjukhus, i vilken HNS förfogar över 1,5 plan, en bäddavdelning samt lokaler för den allmänmedicinska regionala jourverksamheten som HNS producerar. 2,5 plan används som bäddavdelningar av Hyvinge stad och ett plan används gemensamt. Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, vars aktieägare förvaltar lokaler i enlighet med sitt aktieinnehav. Hyvinge stad har fastslagit de strategiska riktlinjerna, som har den följdverkan att man vill koncentrera stadens egna hälsotjänster, bland annat all bäddavdelningsverksamhet, till närheten av Hyvinge sjukhus. Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki lät utreda ett gemensamt byggprojekt och i utredningen, som färdigställdes år 2013, föreslås att fastighetsaktiebolaget låter bygga en nybyggnad i anslutning till Hyvinge sjukhus. I nybyggnaden ska det finnas lokaler för HNS akuta bäddavdelning för vuxna och för HNS enhet för somatisk vård av barn, för allmänsjukhuspsykiatrin, Hyvinge ungdomspsykiatriska poliklinik, Nurmijärvi poliklinik för affektiva störningar samt för Hyvinge dagavdelning. Hyvinge stad kommer att förfoga över åtta avdelningar som hör till hälsocentralssjukhuset, rehabiliteringstjänster och lokaler för specialiserade medarbetare, en psykosocial enhet (A-kliniken, enhet för psykiatrin), kontor för den effektiviserade hemvården och en enhet för utskrivning. Målet med HNS och Hyvinge samprojekt är att sammanslå primärhälsovårdens och den specialiserade sjukvårdens tjänster i en enhetlig servicehelhet, där diagnostisering av patienten, patientens sjukdomar och

24 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) rehabilitering av patienten sköts på bästa möjliga sätt genom att dra nytta avsamarbete och nya typer av serviceformer. Målet är att åstadkomma så omfattande samarbete som möjligt samt stora synergifördelar i samanvändningen av lokalerna, inom stödtjänsterna och de tekniska tjänsterna. Byggnadsinvesteringen är viktig dels på grund av att efterfrågan på hälsotjänster har ökat, men också eftersom HNS sjukhusbyggnad i Hyvinge måste byggas om. Hyvinge sjukhus bäddavdelningar 3 och 4, som är från år 1975, har ett brådskande renoveringsbehov. Vid ombyggnad försvinner 50 patientplatser från dessa stora avdelningar, då de flesta rummen för 2-4 personer byggs om till enkelrum. Också sjukhusets lokaler för öppenvården är otillräckliga och utspridda; kirurgiska poliklinikens verksamhet sköts i huvudsak i tillfälliga lokaler i en barack. Enligt uppskattningar kommer platsbehovet vid dagsjukhuset på Hyvinge sjukhus att öka markant. Lokalerna för avdelningarna och poliklinikerna för somatisk vård av barn, som stod klara i början av 1980-talet, är olämpliga med tanke på nuvarande behov och det är klokt att bygga en helt ny enhet för barn och en jourmottagning för barn i anslutning till den. Barnenhetens lokaler som blir lediga kan med små förändringar byggas om så att de lämpar sig för poliklinik- och dagsjukhusverksamheten för vuxna. Styrelsen godkände den 11 mars ett intentionsavtal mellan HNS och Hyvinge stad angående lokalarrangemangen och samarbetet på sjukhusområdet i Hyvinge. Kostnadskalkylen för nybyggnaden var enligt intentionsavtalet 61 miljoner euro. När intentionsavtalet hade godkänts upprättades för projektet en projektplan, daterad den 16 oktober 2014, där man fastställer vilka lokaler som ska byggas samt projektets exakta omfattning, tekniska egenskaper och kostnader. Byggnadens bruttoarea är enligt projektplanen ,5 brm2. Kostnadskalkylen är euro, varav nybyggnadens andel uppgår till euro och den sammanlagda kostnaden för renovering av förbindelsetunneln, datasystem och förändring av den ovanjordiska parkeringen uppgår till euro. Jämfört med intentionsavtalet ingår datasystem och -teknik samt parkeringsanläggningen och kostnaderna för dessa i projektplanen. Beräknat utifrån hela kostnadskalkylen är kvadratmeterpriset euro/brm2. Av de sammanlagt nyttokvadratmetrarna enligt nybyggnadens lokalprogram utgör HNS lokaler nyttokvadratmetrar. För HNS byggs en bäddavdelning för vuxna med 30 patientplatser (infektionsavdelning), en bäddavdelning för barn, en barnpoliklinik och en jourmottagning för barn samt lokaler för allmänsjukhuspsykiatrin, ungdomspsykiatriska polikliniken, polikliniken för affektiva störningar och dagavdelningen. Hyvinge stad koncentrerar alla sina hälsocentralsbäddavdelningar, rehabiliteringstjänster, en psykosocial enhet samt lokaler för den effektiviserade hemvården till byggnaden.

25 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Projektet ökar Hyvinge sjukvårdsområdes lokalkostnader med cirka 1,8 miljoner euro per år. När nybyggnaden står klar ska HNS hyra de lediga bäddavdelningarna av Hyvinge stad. Enligt intentionsavtalet ska hyran för dessa vara cirka 0,9 miljoner euro per år. Sammanlagt betyder detta en engångsökning på cirka 2,7 miljoner euro på lokalkostnaderna under åren I projektplanen uppskattas att andra kostnader än lokalkostnaderna som Hyvinge sjukhus svarar för kommer att öka med cirka 4,5 miljoner euro per år efter att nybyggnaden har tagits i bruk. Av detta belopp utgör personalkostnaderna 2,1 miljoner euro och andra omkostnader 2,4 miljoner euro. Målet är att förbättra och effektivisera verksamheten, bland annat genom att markant öka andelen tjänster som utförs dagtid, minska förlängningen av vårdtider på grund av infektioner, höja produktiviteten av arbetsinsatser genom att inrikta dem på nya sätt och höja lokaleffektiviteten genom samanvändning av lokaler samt genom att ordna alla centrala stödtjänster i samverkan med staden. Enligt planerna ska personalstyrkan ökas endast vid infektionsavdelningen för vuxna, trots att antalet patienter inom den specialiserade sjukvården förutspås öka kraftigt. Nybyggnaden är en viktig del av den övergripande utvecklingen av Hyvinkään Sairaalanmäki. När nybyggnaden är klar kan Hyvinge sjukhus stora akutbäddavdelningar renoveras och uppdateras till moderna krav. När nybyggnaden står färdig får den specialiserade sjukvården två bäddavdelningar vid hälsocentralssjukhuset som färdigställdes år Dessa ska ersätta bortfall av patientplatser och fungera som tillfälliga lokaler under renoveringen. Med ändamålsenliga lokaler minskar också det nuvarande lokalbehovet. Till exempel minskar det sammanlagda lokalbehovet vid polikliniken för affektiva störningar, dagavdelningen och allmänsjukhuspsykiatrin med cirka 500 m2 jämfört med det nuvarande. I HNS strategi har man som prioriterade områden för de närmaste åren valt effektivitet, kundorientering, konkurrenskraft och samarbete med primärhälsovården. Ett centralt mål för social- och hälsovårdsreformen är att jämna ut klyftor mellan den specialiserade sjukvården och primärhälsovården. I utvecklingen av verksamhetsmodellerna för nybyggnaden har man bundit sig till att avveckla alla överlappningar både inom medicinska tjänster och stödtjänsterna. I vårdarbetet är det experterna som rör på sig, inte patienten. I fortsättningen kommer patienter inom Hyvinge sjukvårdsområde inte att förflyttas mellan organisationer mitt under pågående akutvård, utan patienten flyttas från akutvården och den elektiva vården direkt till rehabilitering i hemmet, till "rehabilitering av konvalescenter" vid hälsovårdscentralen på hemorten eller till krävande anstaltsrehabilitering vid områdets rehabiliteringssjukhus Kiljava. Målet är att serviceprocessen hemifrån hem, som man planerat noga tillsammans med primärhälsovården, ska ge både ekonomiska fördelar och konkurrenskraft med hänsyn till klienterna. Utöver lokalprojektet påverkar också införandet av ett gemensamt patientdatasystem (Apotti) utförandet av och tidsplanen för de verksamhetsrelaterade målen.

26 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Hyvinge sjukhus har sedan år 1997 ordnat nattjouren vid hälsovårdscentralen för områdets kommuner som sjukhusverksamhet enligt en modell som enligt kraven i den nya jourförordningen bör tillämpas. Hyvinge stads hälsocentralsjour har i sin helhet ordnats av Hyvinge sjukhus sedan år Öppettiderna för hälsocentralsjouren i de övriga kommunerna har förkortats stegvis och efter att jourförordningen trädde i kraft har kommunerna börjat komma med önskemål om att snabbt koncentrera jourverksamheten ytterligare. Även om jourområdet redan utvidgats en gång, är de nuvarande lokalerna inte tillräckliga för en ytterligare koncentration av hälsocentralsjouren. I anslutning till det gemensamma byggprojektet kommer man att på plan ett renovera separata lokaler för hälsocentralssjukhusets jourmottagning för barn, vilket också är ett krav enligt jourförordningen. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården och primärhälsovården placeras i nybyggnaden patientorienterat och genom att rationalisera funktioner. Till exempel har båda parternas missbrukar- och mentalvårdstjänster koncentrerats till plan två och tjänsterna för infektionspatienter till plan fem. I planeringen har man eftersträvat ekonomiskt hållbara gemensamma lösningar, lokaler som enkelt kan modifieras och hög lokaleffektivitet. Fastighetsbolagets extraordinarie bolagsstämma den 26 november 2014 beslutade att kapitalisera fastighetsbolaget genom en aktieemission mot vederlag om euro. Av emissionen betalas 61,71 procent av staden och 38,29 procent av HNS. I aktieemissionen tecknade vardera aktieägaren de aktier som berättigar till innehav av de lokaler som i projektplanen allokerats till den ifrågavarande aktieägaren. Aktionärsavtal, övriga avtal och ändring av bolagsordningen Aktieägarna har under september-november i samarbete utarbetat ett mångsidigt och omfattande avtalspaket. Som kompletterande material 1 finns ett utkast till aktionärsavtal utan bilagor. Med aktionärsavtalet garanteras ett jämlikt bemötande av båda parterna och ramvillkoren som behövs för en genomskinlig verksamhet, oavsett hur ägarandelarna fördelas. Bolagets styrelse består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. Hyvinge utser tre medlemmar och HNS två. Styrelseordförande är en styrelsemedlem som utsetts av Hyvinge stad. Åtminstone i detta skede kommer bolagets verkställande direktör att vara en utomstående disponent. Genom att anta aktionärsavtalet förbinder sig avtalsparterna till nybyggnadsprojektet och till att slutföra det. Om man utifrån entreprenadanbud eller av någon annan orsak kan bedöma att det finns risk för att överskrida totalkostnaden, förbinder sig avtalsparterna till att på ett

27 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) sätt som de gemensamt kommer överens om skära ned kostnaderna eller lösa situationen på något annat sätt så att projektets slutförande inte äventyras. Vid behov lämnas ärendet i god tid för behandling till beslutande organ hos avtalsparterna. Nybyggnadsprojektet genomförs av fastighetsbolaget och redovisas i dess balansräkning. Projektet finansieras med andelar som är i proportion med ägarandelarna, med andra ord så att staden finansierar 61,71 procent och HNS 38,29 procent. Finansiering sker genom att betala sammanlagt euro som teckningspris för aktier som berättigar till innehav av nybyggnaden. Detta belopp fördelas på så sätt att HNS andel är euro och stadens andel euro och på så sätt att aktieägarna förbinder sig till att gå i borgen för fastighetsbolagets lån, vars belopp får vara högst euro. På samma sätt finansieras eventuella kostnader för åtgärdande av fel som inträffat i samband med byggandet enligt projektplanen och som inte kan debiteras av den aktör som orsakat felet. Aktieägarna har inga andra finansieringsskyldigheter inom ramen för nybyggnadsprojektet. Efter aktieemissionen är bolagets nya aktiekapital ,92 euro. I anslutning till nybyggnadsprojektet byggs en parkeringsanläggning på två plan med cirka 300 bilplatser. Fastighetsbolaget ansvarar för byggandet av anläggningen. Fastighetsbolaget hyr markområdet som behövs för parkeringsanläggningen av HNS. Om projektplanen efter gemensam överenskommelse ändras på ett sådant sätt att förändringen leder till ökade kostnader för lokaler som förvaltas av den ena aktieägaren, ska man samtidigt komma överens om hur kostnaderna på grund av förändringen ska fördelas jämnt. Likadant förfaringssätt gäller om nybyggnaden planeras avvikande från den godkända projektplanen på ett sådant sätt att användningssyftet för lokaler som någondera aktieägaren förvaltar ändras och om förändringen leder till att byggkostnaderna ökar. Eventuell minskning av byggkostnaderna för lokalerna ska inte leda till ändring av antalet aktier. Aktieägarna konkurrensutsätter tillsammans lånet som bolaget behöver under våren Man skulle dock redan nu behöva en förbindelse från båda organisationernas fullmäktige om att borgen beviljas, även om det egentliga borgensbeslutet fattas först senare när lånevillkoren är kända. Borgensbeslutet fattas av HNS fullmäktige i juni Utöver aktionärssavtalet omfattar projektet tre markarrendeavtal, ett avtal om lokaluthyrning och ett verksamhetsrelaterat avtal. Dessutom ska Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäkis bolagsordning ändras så att man inför en ny serie aktier för nybyggnaden, av vilka Hyvinge stad och HNS tecknar de aktier som motsvarar de lokaler som respektive aktör ska förvalta. Hyvinge stads koncernsektion och sektion för stödtjänster behandlade ärendet den 1 december Stadsstyrelsen ska behandla ärendet den 15 december 2014 och stadsfullmäktige i januari-februari HNS teckning av aktier till ett värde av euro kan under år 2014 genomföras inom ramen för investeringsprogrammet för Således borde HNS kunna teckna aktierna under år 2014.

28 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Enligt 7 i kap. 9 i aktiebolagslagen ska beslut om emission mot vederlag anmälas för registrering i handelsregistret senast en månad efter emissionsbeslutet. Försummelse av denna tidsfrist leder dock inte till att emissionen förfaller och det påverkar inte heller på något sätt emissionens tecknings- och betalningstid. Nya aktier som emitteras kan däremot anmälas för registrering först efter att de tecknats och betalats, vilket enligt 14 i kap. 9 i aktiebolagslagen ska ske inom fem år från emissionsbeslutet. Försummelse av denna tidsfrist leder till att emissionen förfaller. I den tilltänkta emissionen för Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki kan aktieägarna teckna och betala aktierna vid olika tider. HNS tecknar aktierna år 2014 och betalar dem först när också Hyvinge tecknat sina aktier. Beslutsfattande Koncernsektionen behandlade ärendet på sitt möte den 13 mars Koncernsektionen konstaterar att 1. generalplanen för Hyvinge sjukhus är från år 2011; 2. HNS styrelse har den 11 mars 2013 godkänt ett intentionsavtal för projektet. HNS och Hyvingen stad undertecknade intentionsavtalet den 30 maj Den andra avtalsparten ska alltid kunna lita på HNS som en pålitlig avtalspart; 3. i HNS strategi avser man att som tre prioriterade områden för 2015 välja 1. effektivitet och kundorientering, 2. konkurrenskraft och 3. samarbete med primärhälsovården. Ett av de mest centrala målen för social- och hälsovårdsreformen är att jämna ut klyftor mellan den specialiserade sjukvården och primärhälsovården. Hyvinge stads och HNS gemensamma byggprojekt har som mål att främja alla tre prioriterade områden. Det är fråga om ett nytt verksamhetssätt för den specialiserade sjukvården och primärhälsovården; 4. Med undantag av teckning av aktiekapitalet ingår projektet inte i HNS investeringsplan. Projektets kostnader täcks med interna hyror som i sin tur är inkluderade i priserna för Hyvinge sjukhus tjänster; och 5. Hyvinge sjukhus är byggt år Projektet är viktigt även med tanke på ombyggnaden av Hyvinge sjukhusbyggnad, som i vilket fall som helst måste göras. Om HNS fullmäktige godkänner beslutsförslaget åligger det HNS styrelse att godkänna den nya bolagsordningen och det nya aktionärsavtalet, hyreskontrakten och det verksamhetsrelaterade avtalet. Styrelsen beslutade vid sitt möte den 17 november att godkänna projektplanen om projektets genomförande som en bindande plan för de lokaler som HNS kommer att förfoga över och att föreslå till fullmäktige att aktierna tecknas och betalas samt att borgensförbindelse i enlighet med beslutsförslaget beviljas.

29 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Styrelsen Fullmäktige beslutar att HNS tecknar och betalar euro av aktieemissionen som har ett värde på tre miljoner euro och som Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki riktar till sina aktieägare; och förbinder sig till att gå i borgen för det lån som fastighetsbolaget behöver för nybyggnadsprojektet och vars belopp får vara högst euro med en borgenssumma som motsvarar HNS ägarandel (38,29 %) Beslut Bilaga KOMPLETTERANDE MATERIAL 1: AKTIONÄRSAVTAL

30 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 11 BEVILJANDE AV PROPRIEBORGEN FÖR HYVINKÄÄN RAVITSEMUSPALVELUT OY:S LÅN 288/00/04/00/2014 FMGE Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy är ett bolag som grundats av Hyvinge stad (60 %) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (40 %) år 2013 som producerar kosthållsservice och är en anknuten enhet i förhållande till sina ägare. Bolaget producerar kosthållstjänster och branschrelaterade experttjänster främst för sina ägares behov. Bolagets kunder är Hyvinge stads skolor och daghem, stadens och samkommunen HNS patienter som får vård i Hyvinge samt stadens och samkommunens personal. Bolaget kommer att påbörja sin storskaliga produktion i lokaler som hyrs ut och har renoverats av samkommunen HNS på Hyvinge sjukhusområde. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy har av samkommunen HNS bett om proprieborgen som säkerhet för en 40 % andel av ett lån på 1,2 milj. euro som gäller investeringar i utrustning. Det gemensamma kökets utrustning har ingått i affärsverket Raviolis utrustningsinvesteringar under åren Enligt aktieägaravtalet löser bolaget in utrustningen till ett bokfört värde som beräknas uppgå till 1,75 milj. euro. Lånet är avsett att lyftas Bolaget kan inte ställa en motsäkerhet för borgen. Hyvinge stad har i samarbete med Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy begärt anbud av penninginstitut på ett lån på 1,2 milj. euro för att finansiera investeringarna i utrustning. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:s styrelse beslutade vid sitt möte att lyfta ett lån på 1,2 milj. euro hos Kommunfinans Abp enligt följande villkor: lånetid 10 år, jämna amorteringar som börjar ett år efter att lånet lyfts och ränta Euribor 6 mån. med en fast marginal på 0,80 % p.a. Som säkerhet för Kommunfinans lån är ägarnas proprieborgen i förhållande till sina ägarandelar. Fullmäktiges beslut om borgen ska vara lagakraftvunnet innan krediten lyfts. Samkommunens fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde ( 28) om principerna för finansieringsverksamheten. Enligt principerna kan samkommunen HNS genom prövning från fall till fall bevilja borgen för dotterbolagens, de samägda samfundens och intressebolagens bank- eller finansinstitutslån. Bolagets verksamhet hör till samkommunens verksamhetsområde och bolagets verksamhet snedvrider inte konkurrensen inom dess verksamhetsområde. En aktör av motsvarande storlek finns inte inom verksamhetsområdet. Styrelsen Fullmäktige beslutar att samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ger proprieborgen för ett belopp som motsvarar samkommunens ägarandel (40,0 %) för det lån på högst 1,2 milj. euro som Kommunfinans Abp beviljat för en lånetid på högst 10 år som säkerhet för lånet som gäller Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:s investering i utrustning, förutsatt att den andra huvudägaren Hyvinge stad fattar ett likalydande beslut om proprieborgen som motsvarar stadens ägarandel (60,0 %). att justera protokollet för detta ärendes del vid sammanträdet. Beslut

31 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 12 GODKÄNNANDE AV LÅNEAVTAL MED EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 629/02/02/2013 FMGE Samkommunen HNS har bett Europeiska Investeringsbanken finansiera samkommunens investeringsprogram för med en andel på 200 miljoner euro. Europeiska Investeringsbanken har godkänt investeringen. Det investeringsprogram som Europeiska Investeringsbanken finansierar består av samkommunens bygginvesteringar på sammanlagt cirka 281 miljoner euro och investeringar i undersöknings- och vårdutrustning på cirka 151 miljoner euro. De investeringar som finansieras av Europeiska Investeringsbanken är inkluderade i de investeringsplaner som fullmäktige godkänt. Europeiska Investeringsbankens experter besökte i maj 2014 Mejlans sjukhusområde och bekantade sig utförligt med samkommunens verksamhet, investeringsprogram och investeringsobjekt. Europeiska Investeringsbanken har tidigare finansierat samkommunens investeringsprogram för med 170 miljoner euro och investeringsprogrammet för med 70 milj. euro. Enligt det framförhandlade avtalet kan den första finansieringsandelen på 100 miljoner euro lyftas högst i fem rater där beloppet för en rat är minst 20 miljoner euro. Finansieringen kan utnyttjas inom 48 månader från dagen för undertecknandet av avtalet. Lånetiden är högst 20 år. Lånet är utan säkerhet. Lånet kan lyftas antingen till en rörlig ränta eller fast ränta. Banken tillställs årligen en rapport om framskridandet och utfallet av investeringsprogrammet fram till år 2017, varefter den slutliga rapporten ges till banken senast Om en betydande volym av den egendom som finansierats av banken föryttras ska bankens samtycke inhämtas i förväg. I det framförhandlade nya avtalet har lagts till en övervaknings- och rapporteringsskyldighet relaterad till penningtvätt, den gråa ekonomin och annan brottslig verksamhet, vilka också kommer att inkluderas i samkommunens och HNS-Fastigheter Ab:s upphandlingsavtal efter att finansieringsavtalet undertecknats. Avtalsvillkoren följer i övrigt i allt väsentligt de avtal som tidigare ingåtts med Europeiska Investeringsbanken. Avsikten är att avtalet med Europeiska Investeringsbanken undertecknas i december I samband med att avtalet undertecknas lyfts lånet inte ännu. När finansieringsbehovet blir aktuellt bedömer samkommunen andra tillgängliga finansieringskällor och deras villkor i förhållande till den finansiering Europeiska Investeringsbanken erbjuder. Samkommunen kan också ta finansiering av någon annan finansiär såvida finansiärens villkor är totalekonomiskt förmånligare än Europeiska Investeringsbankens finansiering.

32 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Styrelsen Fullmäktige beslutar 1. att befullmäktiga samkommunens verkställande direktör och ekonomidirektör att tillsammans godkänna och underteckna finansieringsavtalen på 200 miljoner euro i en eller flera rater mellan Europeiska Investeringsbanken och samkommunen HNS för att finansiera investeringsprogrammet för åren Lånen lyfts inom ramen för de årliga befogenheterna för lånelyft som fastställs i samband med godkännandet och verkställigheten av budgeten. 2. att justera protokollet för detta ärendes del vid sammanträdet. Beslut

33 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 13 FÖRSLAG TILL INDRAGNING AV BALANSENHETERNA IT-FÖRVALTNINGEN OCH HJÄLPMEDELSCENTRALEN 618/00/01/02/2009 FMGE Balansenheterna IT-förvaltningen och Hjälpmedelscentralen föreslås att upphöra från och med Föreslås att av balansenheten IT-förvaltning bildas ett resultatområde och enligt ett tidigare styrelsebeslut att verksamheten vid balansenheten Hjälpmedelscentralen överförs att bli en del av HUCS sjukvårdsområde resultatområdet HUCS Internmedicin och rehabilitering från Eftersom balansenheten IT-förvaltning producerar tjänster närmast för samkommunen HNS interna enheter har det visat sig att en balansenhet som organisatorisk form är oändamålsenlig. De avskrivningar som föranleds av investeringarna i datasystem påförs också i fortsättningen resultatområdet IT-förvaltning och de inkluderas i IT-förvaltningens servicepriser. Förvaltningsförändringen från balansenhet till resultatområde förändrar inte IT-förvaltningens organisatoriska ställning och påverkar inte heller enhetens ledning eller den interna organiseringen. Datasystemen stödjer den sjukvårdsrelaterade tjänsteproduktionen och det är viktigt att integrera systemen så att de blir en fast del av den övergripande verksamhetsplaneringen på grund av den kommande socialoch hälsovårdsreformen och patientdatasystemens systemutveckling (Apotti-projektet). Efter den förändring som nu föreslås har samkommunen inte kvar en enda balansenhet. De indragna enheternas balansräkning föreslås att tas in i moderbolagets balansräkning rad för rad med eliminering av de interna posterna. Balansenheten Hjälpmedelscentralens lån på ,00 återgår och den för år 2014 upplupna räntan debiteras. Föreslås att balansenheten IT-förvaltnings grundkapital på ,83 upphävs. Styrelsen Fullmäktige beslutar att dra in balansenheterna IT-förvaltningen och Hjälpmedelscentralen räknat från för de indragna enheternas del tas balansräkningen per in i moderbolagets balansräkning (dvs. HNS) post för post. Hjälpmedelscentralens lån på ,00 återgår och upplupen ränta för år 2014 debiteras. Balansenheten IT-förvaltnings grundkapital på ,83 upphävs. Beslut

34 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) 14 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR FMGE Allmänt Budgeten för 2015 och ekonomiplanen för bygger på den gällande strategin. Vid uppgörandet av budgeten varje år utarbetas också riktlinjer som siktar på att uppnå operativa och strukturella lösningar som förbättrar produktiviteten och bromsar upp ökningen av kostnaderna på det sätt som avses i strategin. I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden och anges de tillgängliga resurserna för uppnåendet av målen samt de investeringar som stödjer uppnåendet av målen och styr sjukhusens verksamhetskapacitet i fråga om kvantitet, kvalitet och placering. Samkommunen HNS uppgör ekonomiplanen för tre år. Avvikande från de övriga delområden är ekonomiplaneperioden för investeringar fyra år Fullmäktige godkänner budgeten för 2015 på samkommunsnivå. Dessutom fastställer fullmäktige affärsverkens och dotterbolagens mål. I december fastställer styrelsen i sin tur sjukvårdsområdenas och de övriga resultatområdenas (IT-förvaltningen, Samförvaltningen, Företagshälsovård, Lokalcentralen och Extern revision) driftsplaner efter att fullmäktige fastställt budgeten. På grund av det som framförs ovan har endast mycket sammanfattade nyckeltal för resultatområdena upptagits som tilläggsinformation i den budgethandling som ska godkännas i fullmäktige. Under ekonomiplaneperioden utvecklas årsplaneringsprocessen långsiktigt så att den i allt högre grad betonar innehållsmässig planering av verksamheten. Det innebär att man planerar omständigheter som har inverkan på slutresultatet, inte endast slutresultatet i euro. Detta gör planeringsprocessen mer transparent och förhållandena mellan orsak och verkan i verksamheten mer synliga. Förändringen kräver att cheferna görs med delaktiga och engagerade för planeringen av verksamheten än tidigare. Tyngdpunkten inom den innehållsmässiga planeringen för år 2015 låg på ambitionen att smidigt kombinera planeringen av arbetsinsatsen och personalkostnaderna på så sätt att den i budgeten upptagna arbetsinsatsen som behövs för serviceproduktionen och de sammanlagda personalkostnaderna är sinsemellan jämförbara. Beredningen av budgetförslaget och ekonomiplanen har i enlighet med strategin utgått från att produktiviteten ska öka med 1,5 procent 2015 och med minst 1 procent Ökad produktivitet och lyckad kostnadshantering möjliggör en konkurrenskraftig prissättning som täcker kostnaderna. Målet om att förbättra produktiviteten främjar en kontinuerlig förbättring av verksamheten i enlighet med HNS strategi. Målet är att kunna producera mer än tidigare med samma resurser eller att åstadkomma den nuvarande produktionen med mindre resurser. En förbättring av produktiviteten förutsätter en målmedveten och långsiktig utveckling av rutiner och processer där man eliminerar eventuellt svinn och genomför omstruktureringar (t.ex. utveckling av funktioner på HNS-nivå samt

35 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) förbättringar i arbetsfördelningen mellan sjukhusen). Produktiviteten förbättras med metoder som främjar optimeringen på helhetsnivå. Att effektivisera verksamheten och förbättra produktiviteten är en integrerad del av den dagliga verksamheten. Med förbättring av produktiviteten avses att avkastningen ska öka mer än kostnaderna. Förbättring av produktiviteten förutsätter att verksamheten och processerna förbättras kontinuerligt. Centrala områden inom förbättringen av HNS produktivitet är följande: 1. Förbättring av smidigheten i processerna och vårdkedjorna 2. ökning av arbetets produktivitet (bl.a. genom korrekt dimensionering av personal, flexibla arbetstider, främjande av kompetens och engagemang, utnyttjande av incitament samt belöning av produktivitetsförbättringar), 3. effektivare utnyttjande av kapacitet (lokaler och utrustning), 4. eliminering av överlappningar, ändamålsenlig centralisering av funktioner samt skalfördelar, 5. nya sätt att arbeta samt innovationer. Vid sidan av de målen för förbättring av produktiviteten har många produktivitetsförbättrande åtgärder också inverkan på vårdens kvalitet och verkan. Som jämförelsegrund för budgetförslaget för 2015 används prognosen för 2014 ("7+5"), som utarbetades i september. Den i september 2014 uppgjorda årsprognosen används systematiskt i allt budgetmaterial både på samkommunsnivå och på enhetsnivå. Prognosen för 2014 som presenteras i budgetmaterialet innehåller inte den eventuella ökningen av de kumulativa avsättningarna för patientförsäkringar eftersom ärendet fortfarande är under behandling. Patientförsäkringscentralens styrelse behandlar ärendet Bestämmelser i kommunallagen som berör budgeten I 65 i kommunallagen bestäms följande: I budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt av en investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i kommunens/samkommunens verksamhet och ekonomi. Beslut om ändringar i den fattas av fullmäktige. En totalreform av kommunallagen avses träda i kraft i början av Enligt förslaget skulle skyldigheten att täcka underskottet och förfarandet för kriskommuner också utsträckas till att gälla samkommuner. Enligt kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott under en planeperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Om underskott i balansräkningen inte kan täckas under planeperioden, ska i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder (åtgärdsprogram), genom vilka det underskott som saknar täckning ska täckas under en period som fullmäktige särskilt fastställer(skyldighet att täcka underskott).

36 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Målsättningar för verksamheten och ekonomin på samkommunnivå; strategiska tyngdpunkter och nyckelmål samt operativa mål för den dagliga verksamheten år 2015 Måluppställningen och målen för verksamheten på samkommunsnivå enligt budgeten för 2015 och ekonomiplanen för grundar sig på HNS strategi för , som godkändes av fullmäktige den 19 oktober Strategin genomförs med hjälp av årsplanerna och budgeten. Medlemskommunernas ekonomiska situation beaktas i måluppställningen och i de operativa målen. Långsiktiga utvecklingsprogram för verksamheten genomförs på alla sjukvårdsområden och inom stödtjänsterna i samarbete med medlemskommunerna. I budgeten, som ska godkännas av fullmäktige, innefattas de årliga insatsområdena och nyckelmålen för åren samt indikatorer och målvärden för dessa. Insatsområdena och målen härleds ur strategin. I budgeten för 2015 görs måluppställningen klarare än tidigare på så sätt att de långsiktigare strategiska målen och de operativa målen för den dagliga verksamheten skiljs åt klarare från varandra. Dessutom minskas antalet strategiska tyngdpunkter, och därigenom inriktas utvecklingen av verksamheten på genomförandet av de utvalda nyckelmålen effektivare än tidigare. Valkriterier för de strategiska tyngdpunkterna och nyckelmålen för åren är de förändringar i hälso- och sjukvårdens verksamhetsmiljö som redan skett eller som väntas ske samt de krav på förändringar som de ställer på HNS verksamhet. Även ambitionen att effektivt utnyttja förändringarna i omvärlden och behovet av anpassning till de framtida förändringarna har varit valkriterier för tyngdpunkterna och nyckelmålen. Löfte till patienten: Vi ger förstklassig, säker och effektiv vård Löfte till ägarna: Vi arbetar effektivt och produktivt Som strategiska tyngdpunkter och nyckelmål för åren har valts följande områden: * Effektivitet och kundorientering/kundupplevelsen * Konkurrensförmåga * Samarbete inom primärvården (PTH) Operativa mål för den dagliga verksamheten ställs på följande delområden; kvalitet, patientsäkerhet, tjänsternas tillgänglighet, undervisning och forskning, ekonomi samt patient- och kundtillfredsställelse. Syftet med genomförandet av de strategiska nyckelmålen och de operativa målen för den dagliga verksamheten är att åstadkomma permanenta verksamhetsmodeller som förbättrar verksamhetens kvalitet och produktivitet och bromsar upp kostnadsökningarna.

37 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Nedan presenteras helheten för måluppställningen för år Antalet separata mål är sammanlagt 20; 4 strategiska nyckelmål och 16 operativa mål för den dagliga verksamheten. De strategiska nyckelmålen och de operativa målen med indikatorer och målsatta indikatorvärden för den dagliga verksamheten beskrivs i kapitel 2 i budgetdokumentet. Budgetens bindande verkan På samkommunnivå består de för fullmäktige bindande målen av sex ekonomiska mål. Som mål för ekonomiplaneperioden fastställds en balanserad ekonomi. Utgångspunkten är att det ackumulerade underskottet från tidigare räkenskapsperioder (-2,7 milj. euro) täcks under Resultatmålet för 2015 är ett underskott på 1,5 miljoner euro och det årliga resultatmålet för ekonomiplaneåren är ett nollresultat, varvid årsbidraget är lika med avskrivningarna. Det bindande ekonomiska målet på samkommunsnivå för budgetåret 2015 är samkommunens bindande nettokostnader, vilket gör det möjligt att flexibelt beakta verksamhetsintäkter, förändringar i finansiella poster och annan försäljning än försäljning till medlemskommunerna. Med bindande nettokostnader avses kostnader för serviceproduktionen inom den specialiserade sjukvården som hänförs till medlemskommunerna. De bindande nettokostnaderna är lika med medlemskommunernas betalningsandel med avdrag för räkenskapsperiodens resultat (ett underskott ökar de bindande nettokostnaderna och ett överskott minskar de bindande nettokostnaderna).

38 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Som bindande mål för investeringarnas del uppställs det sammanlagda beloppet för resultatområdenas investeringar, inkl. små utrustnings- och byggprojekt. Varje enskilt projekt som kostnadsuppskattas till minst 10 miljoner euro ska godkännas av fullmäktige. Som bindande mål för samkommunens finansieringsbudget uppställs maxbeloppen för ökningarna och minskningarna av långfristiga lån samt nettoförändringarna i utlåningen. Bindande mål euro Räkenskapsperiodens resultat Bindande nettokostnader Resultatområdenas investeringar sammanlagt Ökning av långfristiga lån Minskning i långfristiga lån Förändringar i utlåning, netto Budgetens och ekonomiplanens struktur Ekonomiplanen är uppgjord för tre år, varav det första är budgetåret. Genom budgeten godkänner fullmäktige på styrelsens förslag målen för samkommunens verksamhet och ekonomi. En investeringsplan upprättas för fyra år. I budgetdokumentet, som behandlas i fullmäktige, upptas i enlighet med revisorns anvisningar, resultatområdenas centrala nyckeltal, även om styrelsen godkänner resultatområdenas driftplaner. För affärsverken presenteras deras budgetar och ekonomiplaner samt för dotterbolagen (HNS-Fastigheter Ab, Uudenmaan Sairaalapesula Oy) presenteras budgetarna, som också innehåller de operativa och ekonomiska målen. Samkommunens fullmäktige godkänner de mål som uppställs för affärsverkens och dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Styrelsen godkänner resultatområdenas driftplaner efter att fullmäktige fastställt budgeten. Varje sjukvårds- och resultatområde och stödenhet har utarbetat en mer detaljerad driftplan för respektive enhet. Om de enhetsspecifika driftplanerna utarbetas följande sammandrag: Sjukvårdsoch resultatområden, Stödtjänsterna i anslutning till sjukvården, Övriga stödtjänster. De viktigaste förändringarna i budgeten i fråga om verksamheten och strukturerna I medlemskommunernas betalningsandel ingår nya operativa ändringar på 10,0 milj. euro samt ändringar i verksamheten som överförs från 2014 till ett belopp av 2,26 milj. euro. Ändringar som gäller datasystem och IT 4 milj. euro (bl.a. Apotti) HUCS sjukvårdsområde cirka 5 milj. euro (ibruktagandet av tornsjukhuset i Mejlans, slutförandet av byggarbetet på tilläggsbyggnaden för jouren och enheten för brandskador i Jorvs sjukhus) Förstärkandet av verksamheten inom barnpsykiatri i Hyvinge sjukvårdsområde 0,45 milj. euro

39 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) De viktigaste ändringarna i arbetsfördelningen mellan HNS och medlemskommunerna som ingår i budgeten: Ingår i medlemskommunernas betalningsandelar; För Esbos, Grankullas och Kyrkslätts del att samjouren i Jorv överförs till HNS (3,6 milj. euro). Verksamheten vid samjouren i Jorv har integrerats till en enda helhet på så sätt att jourbesöken inom primärvården och den specialiserade sjukvården inte längre specificeras separat. De på kommunala förhandlingar baserade tekniska nivåjusteringarna av betalningsandelarna (sammanlagt 3,9 milj. euro) Övriga Samjourverksamheten i Borgå sjukhus fr.o.m. 1.3 (1,7 milj. euro) Samjourverksamheten i Lojo sjukhus fr.o.m (1,6 milj. euro) HUSLABs laboratorietjänster vid hälsovårdscentralerna i Borgå fr.o.m (1,3 milj. euro) HNS-Bilddiagnostiks tjänster vid hälsovårdscentralerna i Borgå och Tusby fr.o.m (1,0 milj. euro) Som en operativ ändring omfattar budgetförslaget också en ökning av kostnaderna för den prehospitala akutvården på Västra Nylands sjukvårdsområde med cirka 2 milj. euro. Kostnadsökningen beror i huvudsak på att kvalitetskraven stramats åt (lagstiftningen och uppdateringen av HNS servicenivåbeslut för den prehospitala akutvården). Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy, som ägs gemensamt av Hyvinge stad och HNS, inleder omfattande produktionsverksamhet i de totalrenoverade lokalerna i Hyvinge sjukhus i februari I detta sammanhang övergår affärsverket Raviolis verksamheter samt 28 personer i Hyvinge till Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy. Den viktigaste av de interna ändringarna av arbetsfördelningen inom HNS är förflyttningen av de psykiatriska verksamheterna vid Kellokoski sjukhus till resultatenheten HUCS Psykiatri (32,4 milj. euro). Åtgärden anknyter till omorganiseringen av psykiatrin inom HNS. Vårdavdelningarna specialiserade på rättspsykiatri, vård av patienter med svåra symtom och sjukhusrehabilitering av patienter med psykoser samt enheterna för boendeträning övergår till HUCS-sjukvårdsområdet Även vårdavdelningarna för ungdomspsykiatri och gero-neuropsykiatri samt hela öppenvården inom ungdoms- och åldringspsykiatri övergår till HUCS. I Hyvinge sjukvårdsområde förblir avdelning 1 (akuta affektiva störningar) och avdelning 2 (akuta psykoser), som ansvarar för mottagning och behandling av akuta fall.

40 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) I enlighet med styrelsens beslut ändrar HUCS organisation från och med har sjukvårdsområdet 12 kliniska resultatenheter (kompetenscentra) i stället för de tidigare sex kliniska resultatenheterna. Till följd av de interna förflyttningar och sammanslagningar som görs i anslutning till organisationsreformen inom HNS förflyttas sammanlagt 462 personer till HUCS-sjukvårdsområdet, av dem 396 från Hyvinge sjukvårdsområde, 36 personer från balansenheten Hjälpmedelscentralen och 30 personer från affärsverket HUSLAB (21 personer från Giftinformationsentralen och 9 personer från patientverksamheterna inom genetisk medicin). Verksamheterna vid balansenheten Hjälpmedelscentralen överförs i sin helhet till HUCS-sjukvårdsområdet som en del av resultatenheten HUCS Internmedicin och rehabilitering. I december fattar fullmäktige beslut om omvandlingen av balansenheten IT-förvaltning till ett resultatområde. Verkställandet av jourförordningen, som träder i kraft , har beretts i samkommunen under år 2014 i arbetsgrupper som HNS chefsöverläkare har utsett. Jourförordningens krav uppfylls i huvudsak redan i den nuvarande verksamheten på HNS-området. Förordningen om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour av verkställs inom HNS i syfte att bedriva en kostnadseffektiv utveckling av verksamheterna. I enlighet med detta flyttas bl.a. brådskande operationer på vardagar efter klockan 18 och på veckosluten från Borgå och Västra Nylands sjukhus till HUCS sjukhus och Lojo sjukhus. Förlossningsverksamheten fortsätter sannolikt utan förändringar eftersom styrelsen beslutade att HNS söker undantagstillstånd hos SHM om att förlossningsverksamheten i Borgå sjukhus fortsätter till slutet av Den psykiatriska jouren omvandlas kostnadsneutralt till sjukhusjour, men bakjouren samordnas så att den blir effektivare. De operativa ändringarna i anslutning till förordningen träder i kraft i början av Enligt styrelsens anvisningar får verkställandet av jourförordningen dock inte öka HNS totala utgifter. Åtgärderna i anslutning till verkställandet av jourförordningen och deras ekonomiska affekter (eventuella minskningar av de totala utgifterna) ingår tills vidare inte i budgeten på grund av deras berednings- och beslutsfattningstider. Vid tidpunkten för beredandet av budgeten förs förhandlingar med Helsingfors stad om överföringen av verksamheten på fysiatriska polikliniken till HNS som HUCS-sjukvårdsområdets verksamhet från och med Helsingfors stad fattar beslut i ärendet under senare hälften av Effekterna av överföringen av den fysiatriska poliklinikens verksamhet har inte beaktats i budgetförslaget för Förhandlingar för att integrera Helsingfors stads läkemedelsförsörjning med HNS-Apoteks verksamhet har inletts. Integreringen planeras genomföras stegvis. Först slås läkemedelstillverkningen och den maskinella dosdistributionstjänsten samman. Enligt en preliminär målsatt tidtabell slutförs integreringen före utgången av Ett slutligt beslut om genomförandet av integreringen har inte fattats och därför beaktas detta inte i budgetförslaget för 2015.

41 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Resultatanalys i budgetförslaget för 2015 I tabellen nedan presenteras resultatanalysen för varje år under perioden 2013-BUF Prognosen för 2014 ("7+5"), som utgör jämförelsebasen för budgeten för 2015, gjordes upp i september och grundar sig på utfallet för januari-juli. Vidare sänktes den kommunala faktureringen för den prehospitala akutsjukvården på Västra Nylands sjukvårdsområde i budgetförslaget med 1,5 milj. euro, men verksamhetskostnaderna för akutvården är dock oförändrade. Budgetförslaget visar därigenom på ett underskott på 1,5 milj. euro. (1 000 euro) BS 2013 BU 2014 PROG 2014 "7+5" BUF 2015 Föränd-% BUF 15/ PROG 14 Föränd-% BUF 15/ BU 14 Medlemskommunernas betalningsandelar ,5 % 2,4 % Övriga serviceintäkter ,9 % 0,5 % Övriga försäljningsintäkter ,0 % 4,1 % Statens forsknings- och utbildningsersättning ,2 % -2,1 % Försäljningsintäkter ,6 % 2,1 % Avgiftsintäkter ,4 % 2,9 % Understöd och bidrag ,7 % -9,8 % Övriga verksamhetsintäkter ,7 % -5,2 % Verksamhetsintäkter totalt ,5 % 2,0 % Löner och arvoden ,1 % 0,2 % Lönebikostnader ,7 % 0,5 % Personalkostnader ,2 % 0,2 % Inköp av tjänster totalt ,5 % 7,7 % Material, förbrukningsartiklar och varor totalt ,5 % 2,3 % Understöd ,0 % 1,7 % Övriga verksamhetskostnader totalt ,7 % 9,7 % Verksamhetskostnader totalt ,5 % 2,0 % Driftsbidrag ,5 % 1,7 % Ränteintäkter ,0 % -51,4 % Övriga finansiella intäkter ,6 % -16,7 % Räntekostnader ,7 % -12,5 % Övriga finansiella kostnader ,1 % 0,2 % Finansiella intäkter och kostnader tot ,2 % 0,6 % Årsbidrag ,6 % 1,8 % Avskrivningar och nedskrivningar ,9 % 3,2 % Räkenskapsperiodens resultat ,5 %

42 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) I tabellen nedan presenteras HNS bindande nettokostnader per komponent BS 2013-BUF Prognosen för 2014 ("7+5"), som utgör jämförelsebasen för budgeten för 2015, gjordes upp i september och grundar sig på utfallet för januari-juli. Bindande nettokostnader BS 2013 BU 2014 PROG 2014 BUF 2015 Intäkts-/kostnadsgrupp (1 000 euro) Verksamhetskostnader räntekostnader övriga finansiella kostnader avskrivningar = Verksamhetskostnader övriga försäljningsintäkter avgiftsintäkter understöd och bidrag övriga verksamhetsintäkter ränteintäkter övriga finansiella intäkter = Verksamhetens nettokostnader Försäljningsintäkter från sjukvårdsverksamheten Bindande nettokostnader Förändr. % jämfört med föreg. år 2,3 % 3,7 % 1,2 % Förändr.% jämfört med budgeten 2,5 % Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Medlemskommunernas betalningsandelar omfattar den egentliga produktionen av specialiserade sjukvårdstjänster. Den andel som producerats i egen regi faktureras enligt produktifieringen som DRG-, vårddags- och besöksprodukter. I betalningsandelarna ingår även den specialiserade sjukvårdens köptjänster, vårdtjänster hos andra sjukhus, servicesedlar, hjälpmedel, läkemedel mot smittsamma sjukdomar och medicinsk genetik. Medlemskommunernas betalningsandelar utgör 77,2 procent av HNS totala finansiering. Kontogruppen Övriga serviceintäkter tar upp försäljning till andra sjukvårdsdistrikt, inrättningar och staten samt försäljning av andra sjukvårdsrelaterade tjänster till bl.a. kommunernas primärvård (t.ex. försäljningsintäkter för samjour och prehospital akutsjukvård, som inte ingår i medlemskommunernas betalningsandelar). Hit hör även avgifterna för fördröjd förflyttning. Dessa avgifter budgeteras inte. Utöver ovannämnda tar denna kontogrupp även försäljningsintäkter för hjälpmedel samt intäkterna från sjukvårdsrelaterade stödtjänster (laboratorietjänster, blod och blodpreparat, patologiska tjänster, terapitjänster, radiologiska tjänster samt läkemedel och apotekstjänster). De övriga serviceintäkternas andel av den totala finansieringen av HNS verksamhet är 15,3 procent.

43 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Kontogruppen Övriga försäljningsintäkter utgörs av intäkterna från affärsverk som producerar andra tjänster än sjukvårdsrelaterade stödtjänster. I kontogruppen upptas medicin- och informationstekniska tjänster, lokaltjänster, kontors- och sakkunnigtjänster (informationstekniska sakkunnigtjänster, utbildningsintäkter, företagshälsovårdstjänster samt dokument- och kontorstjänster), lokal-, instrumentunderhålls- och klädvårdstjänster samt bespisningstjänster. De övriga försäljningsintäkternas andel av HNS intäkter är 2,0 procent. Kontogruppen Statlig forskning och utveckling innefattar det statliga forskningsanslaget och den statliga utbildningsersättningen. Den statliga utbildningsersättningen innefattar det statliga stödet för grund- och specialiseringsutbildning av läkare och tandläkare. Den kalkylmässiga grunden för undervisningsersättningen är antalet avlagda examina, antalet studerande som har påbörjat utbildning och antalet utbildningsmånader. Forskningsanslaget ska å sin sida täcka de direkta kostnaderna för forskning samt kostnaderna för resurser som stödjer forskningen. Den statliga ersättningen för forskning och undervisning utgör 1,6 procent av HNS intäkter. Avgiftsintäkter Samkommunen HNS kan bestämma om klientavgifternas storlek inom de gränser som fastställs i klientavgiftslagen och -förordningen. Styrelsen beslutade (177 ) att klientavgifterna i fortsättningen justeras i enlighet med de indexjusteringar som görs med stöd av klientavgiftsförordningen, såvida inte styrelsen särskilt beslutar något annat. De klientavgifter som HNS tar ut av patienterna följer maxbeloppen i förordningen om klientavgifter. De poliklinik- och vårddagsavgifter som tas ut av klienterna utgör 3,2 procent av HNS totala intäkter. Understöd och bidrag Statsunderstöden för åren utgörs av understöd för forskningsoch utvecklingsprojekt vilka beviljas av länsstyrelsen i Södra Finlands län, Tekes, EU och social- och hälsovårdsministeriet samt av statsunderstöd avsedda för den psykiatriska vården och rehabiliteringen av barn och unga. Understöden och bidragen inkluderar understöd och bidrag för pågående projekt som överförs till år Nya understöd och bidrag som eventuellt beviljas under 2015 har inte tagits upp i budgetförslaget. I understöden och bidragen har även inkluderats den uppskattade andelen av FPA:s ersättning för företagshälsovård samt donerade medel och andra bidrag. Understödens och bidragens andel av HNS totala finansiering är 0,4 procent. Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter. De övriga verksamhetsintäkternas andel av den totala finansieringen av HNS verksamhet är 0,4 procent.

44 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Verksamhetskostnader De sammanlagda verksamhetskostnadernas jämförbara ökning jämfört med prognosen för 2014 (exklusive förändringar i arbetsfördelningen och ökningen av faktureringen av andra än medlemskommunbetalare men inklusive produktivitetsmålet på 1,5 procent) är cirka 0,5 procent. I budgetförslag ingår ett rationaliseringsmål på 28,0 milj. euro som är i linje med produktivitetsmålet på 1,5 procent. Personalkostnader Budgeten utgår från att kostnaderna för löner och arvoden i genomsnitt ökar med 1,0 procent från BU 2014 till BUF I personalbikostnaderna (bikostnads- %: 23,50 procent) har budgeterats en genomsnittlig höjning av kostnadsnivån på 1,04 procent. Personalkostnaderna förväntas i genomsnitt öka med sammanlagt 1,0 procent BU BUF Utöver lönebikostnaderna har en ökning på 2,0 procent i förtidspensionspremien (Varhe) tagits i beaktande. De totala personalkostnadernas ökar med 1,2 procent jämfört med prognosen för år 2014 och med 0,2 procent jämfört med budgeten för år Köp av tjänster Totalt har 290,3 miljoner budgeterats för köp av tjänster. Beloppet är 4,5 procent större än prognosen "7+5" för år 2014 och 7,7 procent större än budgeten för år Material, förnödenheter och varor För material, förnödenheter och varor har 325,7 miljoner euro budgeterats, vilket är 1,5 procent mindre än i "7+5"-prognosen för 2014 och en ökning med 2,3 procent jämfört med budgeten för Övriga rörelsekostnader De största posterna i kontogruppen Övriga rörelsekostnader var hyror för externa verksamhetskostnader, leasing av maskiner och anläggningar samt fastighetsskatt. Eventuella kreditförluster upptas också i denna kontogrupp. Den budgeterade ökningen från prognosen för 2014 är sammanlagt 5,8 milj. euro (10,7 procent) och består av förhöjda hyror för externa verksamhetslokaler 2,6 milj. euro (den viktigaste lokalen är HUSLAB:s hus i Mejlans som hyrs av Helsingfors universitet), förhöjningen av fastighetsskatten med 1,3 milj. euro på grund av bygginvesteringarna. Det återstående beloppet består av förhöjda leasingavgifter för maskiner och anläggningar. Finansiella poster och avskrivningar Ränteintäkterna och -kostnaderna har budgeterats enligt räntenivån i september Vid uppskattningen av räntan på de nya lån som upptas under ekonomiplaneperioden tillämpas en årlig ränta på 1,5 procent. Räntekostnaderna höjs av att de långfristiga lånen ökar till följd av finansieringsbehovet i samband med investeringarna.

45 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Enligt grundavtalet ska ränta betalas på grundkapitalet. Räntans storlek bestäms av fullmäktige. I budgetberedningen har en fast ränta på grundkapitalet på 3 procent tillämpats. Räntan har beaktats i prissättningen av tjänsterna. Räntan på grundkapitalet, som betalas till medlemskommunerna, är totalt 11,7 milj. euro på årsnivå. Den uppskattade avskrivningsnivån för 2015, dvs. 110,0 milj. euro, är en ökning på 3,2 procent jämfört med budgeten för 2014 och en ökning på 5,9 procent jämfört med prognosen för Ökningen grundar sig på genomförda och för budgetåret föreslagna investeringar. Ibruktagandet av det totalrenoverade tornsjukhuset i Mejlans under första hälften av 2015 är den största enskilda investeringen som höjer avskrivningsnivån. I bilaga 10 till budgeten finns en avskrivningsplan, vilken ligger till grund för beräkningen av avskrivningarna. Principerna för produktifiering och prissättning samt fakturerings- och avtalspraxis I fråga om produktifieringen och prissättningen av vårdprodukter tillämpas enhetliga principer vid alla sjukhus i sjukvårdsdistriktet. Produktifieringen och faktureringen av vård- och behandlingstjänsterna bygger på NordDRG-, vårddags- och öppenvårdsbesökstjänster samt på andra tjänster och på tjänster som bygger på kapitationsfakturering. Dessutom kan mellanprestationer enligt prestationsprislistan säljas som separata tjänster eller som delar av tjänstepaket. Inga betydande förändringar i produktifieringen och prissättningen av tjänster har föreslagits för år De kostnader som patientförsäkringen medför kommer att faktureras av medlemskommunerna kapitationsbaserat fr.o.m alkaen. Patientskadelagen föreskriver att alla instanser som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en patientförsäkring. På den offentliga sektorn har man kommit överens om att sjukvårdsdistriktens medlemskommuner för den offentliga sektorns räkning tar en patientförsäkring som täcker alla personskador som eventuellt orsakas av vården av en patient inom det aktuella sjukvårdsdistriktets verksamhet och inom primärvården och socialvården i dess medlemskommuner. Från patientförsäkringen ersätts även kommunernas återvinningskrav som gjorts med stöd av handikappservicelagen. Ändringen av faktureringssättet och kostnaderna för patientförsäkring på samkommunsnivå gör uppföljningen av sjukvårdsområdenas verksamhet och ekonomi klarare, då de svårt förutsebara kostnaderna för patientförsäkringen inte hänförs till enskilda sjukvårdsområden utan till hela samkommunen. Kapitationsdebiteringen för patientförsäkringen år 2015 bestäms utifrån de budgeterade kostnaderna för patientförsäkringen samt enligt invånarantalet År 2015 var den invånarbaserade avgiften 9,19 euro/invånare. Faktureringen utjämnas i slutet av året utifrån de faktiska kostnaderna för patientförsäkringen. Effekten av ändringen av faktureringssättet beaktas även i de produktpriser som debiteras av andra betalare med hjälp av en prissättningskoefficient. Däremot har satsningar gjorts på flexibilitet i serviceprodukternas fakturering och prissättning. Principerna för produktifiering och prissättning av vård- och behandlingstjänsterna för åren presenteras i bilaga 2 till budgetdokumentet.

46 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) De tjänster som samkommunen HNS erbjuder prissätts enligt kostnaderna. Denna princip innebär att servicepriserna motsvarar de kostnader som produktionen av tjänsterna förorsakar. I prissättningen av produkterna beaktas målet på en produktivitetsökning på 1,45 procent; Västra Nylands sjukvårdsområde utgör ett undantag och där har målet fastställts till 0,4 procent. Produktivitetsmålet beaktas endast i prissättningen av NordDRGoch vårddagsprodukter samt öppenvårdsbesök. Produktivitetsmålet har inte inkluderats i priserna för mellanprestationer, och den prestationsbaserade fakturering som bygger på mellanprestationer innehåller alltså inget produktivitetsmål. Faktureringen av andra än medlemskommunsbetalare utgörs till cirka procent av prestationsbaserad fakturering. Med undantag av ändringen av faktureringssättet för kostnaderna för patientförsäkringen föreslås inga förändringare i förfarandet för fakturering av kommunerna för 2015, och kommunerna faktureras utifrån den faktiska användningen av tjänsterna till de priser som fastställs i serviceprislistan på förhand. Antalet vårdprestationer i budgeten 2015 har beräknats genom att dividera medlemskommunernas betalningsandelar i euro och försäljningsintäkterna från andra betalare med produkternas priser per enhet. Medlemskommunernas betalningsandelar och planerad service till medlemskommunerna I budgeten eftersträvas en så realistisk uppfattning om medlemskommunsfaktureringen av medlemskommunens servicebehov inom specialiserad sjukvård utifrån budgeten för 2014 genom att beakta den prognostiserade förändringen av befolkningsmängden och åldersstrukturen för Vid beredningen av budgeten och dess måluppställning beaktas dessutom medlemskommunernas ekonomiska läge och produktivitetsmål enligt HNS strategi. Medlemskommunernas betalningsandelar innefattar serviceproduktionen inom den egentliga specialsjukvården (DRG-, vårddags- och besöksprodukter, köptjänster, vårdtjänster från andra sjukhus, servicesedlar samt läkemedel mot smittsamma sjukdomar och genetisk medicin). Service för vilken det ingåtts separata avtal med medlemskommunerna, så som hälsocentraljour, akutvård, tjänster producerade av HNS affärsverk direkt till kommunerna samt fördröjningsvårddagar som faktureras hör till HNS övriga serviceförsäljning och faktureringen för den ingår inte i medlemskommunernas betalningsandelar. Medlemskommunens slutliga fakturering bygger på den faktiska användningen av tjänsterna till priser som fastställs i serviceprislistan på förhand. Medlemskommunernas betalningsandelar i budgeten för 2015 har beräknats utifrån följande antaganden och principer: Utgångspunkten är medlemskommunernas faktiska betalningsandelar 2014; Antagandet är att kommunprofilen (vilken service som anlitas) och serviceanvändningen i relation till kommunens invånarantal är oförändrad;

47 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Effekten på betalningsandelarna av den prognostiserade folkmängden och den förändrade åldersstrukturen för 2015 beaktas med en kommunspecifik befolkningsförändringskoefficient. Effekten av förändringen av befolkningens mängd och åldersstruktur innebär på HNS-nivå att efterfrågan på service ökar och att produktionsvolymen ökar till följd av detta. Den uppskattade viktade förändringsprocenten för kostnadsnivån på samkommunsnivå år 2015 beaktas; vid beräkningen används det prognostiserade prisindexet för bastjänsterna 1,2 procent (2015 vs. 2014). Effekterna för år 2015 av de operativa ändringar som startats år 2014 beaktades, liksom effekterna av de operativa ändringar som planerats till år 2015 beaktades. Verksamhetsmässiga ändringar 2014 är projekt som anses nödvändiga och som förbättrar kvaliteten, tillgången och effektiviteten. Möjligheten att inleda nya operativa reformer som ökar kostnaderna år 2015 är mycket begränsade. Produktivitetsmålet för 2015 på 1,5 procent beaktas. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos kommer invånarantalet i samkommunen HNS medlemskommuner år 2015 att öka med totalt ca 1,0 procent ( personer) från Befolkningsökningen är särskilt kraftig i åldersgruppen över 65 år (ökning 3,6 procent från 2014 till 2015). HNS har utrett hur medlemskommunernas service använts av olika åldersgrupper. Enligt utredningen har serviceanvändningen i åldersgruppen över 65 år ökat klart snabbare än befolkningstillväxten. För att beakta effekten av befolkningsförändringen och den förändrade åldersstrukturen i åldersgruppen över 65 år beräknades medlemskommunspecifika befolkningsförändringskoefficienter som beaktar befolkningsökningen separat för åldersgruppen 0-64 år och åldersgruppen över 65 år. Den kommunspecifika befolkningsförändringskoefficienten är ett viktat medelvärde för befolkningsförändringsprocenten med åldersgruppernas faktureringsandel som vikt. Beräknad enligt ovanstående principer är befolkningsförändringskoefficienten på HNS-nivå 1,34 procent från 2014 till Även om behovet och användningen av servicen ökar allteftersom befolkningen ökar och blir äldre, har man i budgeten uppsatt som mål att den ökning i efterfrågan som beror på detta och kostnaderna för efterfrågan inte ska växa lika snabbt. I beredningen av budgeten för år 2015 har man uppskattat att den sammanlagda effekten av befolkningstillväxten och förändringen i åldersstrukturen på betalningsandelarna uppgår till sammanlagt 19,4 milj. euro (1,3 procent). I medlemskommunernas betalningsandel i budgetförslaget för 2015 ingår 2,3 miljoner euro (0,2 procent) till följd av de år 2014 inledda operativa reformerna. I medlemskommunernas betalningsandel ingår nya operativa reformer för sammanlagt 10,0 euro för år 2015.

48 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Medlemskommunernas betalningsandelar, milj. euro Produktivitetsmål ,5 % (beräknat av externa verksamhetskostnader) milj. euro Effekt i % BU ,8 Befolkningens tillväxt och åldersstruktur (2015 vs. 2014), ökning i produktionsvolymen 19,4 1,3 % Förändr. i kostnadsnivån (2015 vs. 2014) 17,3 1,2 % Produktivitetsmål ,7-1,5 % Verksamhetsmässiga ändringar som startats ,3 0,2 % Verksamhetsmässiga ändringar 2015 (projekt som förbättrar kvaliteten, tillgången och effektiviteten) *) 10,0 0,7 % Totalt BUF 2015 bet.andelar utan ändringar i arbetsfördelningen (utg.punkt BU 2014) 1 471,2 1,9 % Ändringar i arbetsfördelningen mellan kommunerna och HNS ,5 0,5 % Totalt BUF 2015 betalningsandelar 1 478,6 2,4 % *) Övriga än ändringar i arbetsförd./verks. som beror på förändrad folkmängd milj. euro Förändr. föreg. år BS ,2 2,8 % BS ,7 5,1 % BU ,8 1,6 % BUF ,6 2,4 % I en situation där befolkningens mängd och åldersstruktur ökar och orsakar en ökning av efterfrågan på service innebär produktivitetsmålet i enlighet med HNS strategi att man med de nuvarande resurserna ska åstadkomma en större produktion än tidigare genom att effektivisera verksamhetssätten och strukturerna. Detta återspeglas i den ovan presenterade beräkningen över medlemskommunernas betalningsandelsram på så sätt att man med den målsatta produktivitetsförbättringen eliminerar den effekt som medförs av att den växande och åldrande befolkningens efterfrågan på service ökar och medlemskommunernas kostnader höjs. Medlemskommunernas betalningsandel på samkommunsnivå har hänförts till sjukvårdsområdena enligt den prognostiserade verksamheten. Sjukvårdsområdenas inkomsts- och kostnadsram följer således verksamheten. Kommunernas betalningsandelar i euro struktureras som produktspecifika serviceplaner efter att produktprissättningen slutförts. Utfallet av medlemskommunernas betalningsandelar i förhållande till budgeten följs upp bland annat med hjälp av en analys av differenserna mellan prisbelopp. Den slutliga betalningsandelen för en medlemskommun år 2015 fastställs utifrån avgifter för kostnader av vård och behandling till kommunens invånare i en prislista som fastställts på förhand.

49 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Tabellen nedan visar ett sammandrag av medlemskommunernas betalningsandelar. Som jämförelsegrund används prognosen för 2014 som utarbetades i september. Prognos 2014 (7+5) Betalningsandel BUF2015 Föränd- % BUF2015 / BU2014 Föränd.-% BUF2015/ Prognos 2014 Föränd. % BUF2015/ BS2013 Tusen euro BS 2013 BU 2014 HUCS svo kommuner ,7 % -0,5 % 3,5 % Esbo ,3 % -0,6 % 5,4 % Helsingfors ,1 % -0,9 % 2,7 % Grankulla ,3 % -8,4 % -5,0 % Kervo ,8 % 7,8 % 7,7 % Kyrkslätt ,8 % -2,2 % 1,7 % Vanda ,1 % -0,3 % 3,4 % Västra Nylands svo kommuner ,5 % -3,9 % 0,7 % Hangö ,1 % -5,8 % -4,4 % Ingå ,1 % 18,8 % 14,2 % Raseborg ,6 % -6,8 % 0,2 % Lojo svo kommuner ,9 % -0,7 % 6,7 % Högfors ,3 % 8,5 % 6,7 % Lojo 1) ,5 % -1,5 % 6,8 % Sjundeå ,8 % 2,0 % 13,0 % Vichtis ,5 % -3,1 % 5,2 % Hyvinge svo kommuner ,9 % -1,8 % 4,2 % Hyvinge ,3 % 0,9 % 8,5 % Träskända ,9 % -1,5 % -0,9 % Mäntsälä ,3 % -2,0 % 6,3 % Nurmijärvi ,1 % -4,6 % 2,8 % Tusby ,2 % -2,4 % 4,4 % Borgå svo kommuner ,0 % 4,0 % 7,7 % Askola ,6 % 15,2 % 3,9 % Lappträsk ,1 % -0,7 % 2,6 % Lovisa ,2 % -2,9 % 4,5 % Borgnäs ,4 % -7,0 % 4,8 % Borgå ,9 % 5,8 % 9,3 % Sibbo ,6 % 5,6 % 8,7 % Totalt ,4 % -0,5 % 4,0 %

50 HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/ (65) Medlemskommunernas sammanlagda betalningsandelar euro/ invånare åren (deflaterade) visas i figuren nedan. Medlemskommunernas deflaterade betalningsandelar åren 2010-BUF2015 samt betalningsandelens förändring i procent jämfört med året innan och år Medlemskommunernas deflaterade betalningsandel euro/invånare stiger med 1,4 procent från budgeten för år 2014 och sjunker med 1,5 procent jämfört med prognosen för år Jämfört med bokslutet år 2013 är ökningen 1,9 procent. Medlemskommunernas betalningsandelar innefattar serviceproduktionen inom den egentliga specialsjukvården (DRG-, vårddags- och besöksprodukter, köptjänster, vårdtjänster från andra sjukhus, servicesedlar samt hjälpmedel, läkemedel mot smittsamma sjukdomar och medicinsk genetik). Service för vilken det ingåtts separata avtal med medlemskommunerna, så som hälsocentraljour, akutvård, tjänster producerade av HNS affärsverk samt fördröjningsvårddagar hör till HNS övriga serviceförsäljning och faktureringen för den ingår inte i medlemskommunernas betalningsandelar. Förändringsprocenten i medlemskommunernas betalningsandelar från budgeten 2014 till budgeten 2015 varierar på grund av att man för varje kommun har beräknat en individuell befolkningsförändringsfaktor som grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos (befolkningsförändring samt åldersstruktur). Medlemskommunernas betalningsandelar i euro har utifrån principerna för produktifieringen och prissättningen specificerats som produktvisa produktionsplaner. De planerade produktvolymerna bygger på betalningsandelarna i euro för varje medlemskommun och på produkternas

FULLMÄKTIGE

FULLMÄKTIGE FULLMÄKTIGE 28 11.12.2014 ÖKNING AV AKTIEKAPITALET OCH BEVILJANDE AV BORGENSFÖRBINDELSE FÖR ETT BOLAGSLÅN SOM TAS FÖR ATT BYGGA EN NYBYGGNAD TILL BOLAGET VID NÄMN KIINTEISTÖ OY HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

Läs mer

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT FULLMÄKTIGE 27 11.12.2014 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT 264/02/02/00/01/2013 FMGE 27 Budgeten för 2014 godkändes i HNS fullmäktige 11.12.2013.

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/ () SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/ (<SM>) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2014 1 () FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00-12:07 Sammanträdet avbröts för den tid gruppmötena pågick 11:12-11:54 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal

Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal 1(9) Innehåll 1. Avtalsparter...2 2. Definitioner...2 3. Bakgrunden och föremålet för avtalet...3 4. De Stiftande Aktieägarnas samtycke till anslutning av Nya

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 FULLMÄKTIGE 44 16.12.2015 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 312/02/02/00/01/2015 FMGE 44 Allmänt Budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016-2018 baseras på den gällande strategin.

Läs mer

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården FULLMÄKTIGE 26 12.06.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 195/02/02/00/01/2011 FMGE 26 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995).

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995). FULLMÄKTIGE 42 13.12.2012 AVTAL OM ORDNANDE AV SPECIALISERAD SJUKVÅRD INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 2/03/00/2011 FMGE 42 Enligt 43 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska samkommuner för

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) Tid 27.02.2014 kl. 09:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 1 INFORMATIONSÄRENDEN 4 2 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 3 BEHANDLING

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK Godkänd av Vanda stadsfullmäktige den 11 april 2011. Instruktionen träder i kraft 12.4.2011 I kap. MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN UTKAST 23.11.2015 (korrigerad version 14.12.2015) KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN GRUNDAVTAL 1 kapitlet SAMKOMMUNEN 1 Namn

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB INTENTIONSAVTAL gällande GRUNDANDET AV KPK THH AB DETTA INTENTIONSAVTAL har ingåtts 201. PARTER (1) [part 1] (2) [part 2] (3) [part 3] (4) [part 4], (5) [part 5], samt BAKGRUND sådana kommuner, samkommuner,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 FULLMÄKTIGE 44 15.12.2011 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 195/02/02/00/01/2011 FMGE 44 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Karleby Hamn / bolagisering

Karleby Hamn / bolagisering Stadsfullmäktige 90 17.11.2014 Karleby Hamn / bolagisering FGE 90 639/00/01/00/2010 Stadsstyrelsen 10.11.2014 546 Stadsfullmäktige har 29.9.2014 ( 73) för affärsverket Karleby Hamns del godkänt principerna

Läs mer