1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal bestämmelser om fullmäktiges, styrelsens och de övriga organens uppgifter och befogenheter; verkställande direktörens, chefsöverläkarens, direktörernas för ett resultatområde och verksamhetschefernas uppgifter och befogenheter; de centrala principerna för den ekonomiska styrningen granskningen av förvaltningen och ekonomin; sådana ärenden som gäller tjänsteinnehavare om vilka inte annat bestämts någon annanstans; samt beslutsfattandet och sammanträdesförfarandet. Med direktör för ett resultatområde avses nedan i denna förvaltningsstadga direktör för ett sjukvårdsområde, direktör för ett annat resultatområde samt chef för en balansenhet. 2 Allmänna principer för samkommunens organisationsstruktur och organiseringen av ledarskapet och förvaltningen Bestämmelser om de förtroendevaldas organisation ingår i grundavtalet för samkommunen. För organiseringen av sjukvårdsverksamheten indelas sjukvårdsdistriktet enligt kommungrupper i sjukvårdsområden om vilka bestämmelser ingår i HNS grundavtal. Sjukhusen inom HNS bildar en sådan verksamhetsenhet för sjukvård som avses i 12 i lagen om specialiserad sjukvård. Personalens enhet för företagshälsovård bildar en separat verksamhetsenhet. Samkommunens ledarskap grundar sig på ett system med endast en chef på varje organisationsnivå. En direktör och chef på respektive organisationsnivå har det övergripande verksamhets-, personal- och budgetansvaret. För den interna styrningen och ledningen indelas samkommunen i en samförvaltning och sjukvårdsområden som producerar sjukvårdstjänster samt i affärsverk, balansenheter och resultatområden som producerar sjukvådsrelaterade och andra stödtjänster. Dessutom lyder resultatområdet extern revision under revisionsnämnden. Samkommunens sjukvårdsområden är: HUCS sjukvårdsområde; Hyvinge sjukvårdsområde; Lojo sjukvårdsområde; Västra Nylands sjukvårdsområde; och Borgå sjukvårdsområde. 1 (19)

2 Följande affärsverk producerar sjukvårdsrelaterade och andra stödtjänster: HUSLAB; HNS-Bilddiagnostik, HNS-Apoteket; HNS-Desiko; HNS-Logistik Ravioli; och HNS-Servis Följande balansenheter producerar stödtjänster: Balansenheten IT-förvaltning och Hjälpmedelscentralen samt följande resultatområden HNS-Lokalcentralen och Företagshälsovården Om den externa revisionens verksamhet föreskrivs i kommunallagen och bestäms i verksamhetsanvisningarna. Om verksamheten vid affärsverken föreskrivs i kommunallagen och bestäms i instruktionerna och anvisningarna för respektive affärsverk. 3 Ledarskapsprinciper Samkommunen HNS leds enligt den godkända strategins värderingar och mål som en helhet, sålunda att varje organisationsnivå har tydliga ansvarsroller och befogenheter enligt principen en chef på varje nivå. Samkommunen HNS verksamhetsätt baserar sig på beställar-utförarkonceptet mellan de sjukvårdsrelaterade tjänsterna och stödtjänsterna. Personalen deltar aktivt i planeringen och utvecklingen av verksamheten på sin arbetsplats. Samkommunen har ett nära samarbete med Helsingfors universitet samt andra högskolor och läroanstalter för att organisera och utveckla undervisningen och den vetenskapliga forskningen. 4 Verksamhets- och ekonomiplanering I strategin definieras samkommunens vision, verksamhetsidé, värderingar, strategiska mål samt de ur dem härledda mätbara målen. Man följer regelbundet upp hur målen utfaller. Fullmäktige godkänner för respektive fullmäktiges mandattid en strategi som styr den årsvisa utvecklingen av verksamheten. Strategin justeras vid behov. Genom budgeten genomförs strategins riktlinjer och mål. I budgeten formuleras samkommunens mål för ett år och anges de resurser som finns att tillgå för att nå dem. Budgetåret utgör det första året i ekonomiplanen som görs upp för tre år. Investeringsplanen görs upp för fyra år av vilka det första året är budgetåret. Medlemskommunerna i samkommunen HNS gör upp för respektive fullmäktiges mandattid en plan för ordnande av hälso- och sjukvården i samarbete med samkommunen HNS. Planen för ordnande av hälso- och sjukvården görs upp som en plan på HNS-nivå och specifikt för sjukvårdsområdena. Planen för ordnande av hälso- och sjukvård godkänns av sjukvårdsdistriktets samkommunsfullmäktige. 2 (19)

3 För att samordna specialistvården ingår HNS, Södra Karelens social- och hälosvårdsdistrikt och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen för respektive fullmäktiges mandattid ett avtal för ordnandet av specialistvården inom specialupptagningsområdet. Planen för ordnandet av specialistvården ska godkännas i det organ i samkommunerna som avses i 81 1 mom. i kommunallagen. I HNS verksamhetsplanering beaktas dessutom behovet av de tjänster som samkommunen har produktionsansvar för på nationell nivå. II KAPITLET ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 5 Fullmäktige Bestämmelser om fullmäktiges uppgifter finns i 13 i kommunallagen och i vissa kompletterande bestämmelser. Fullmäktigeförsamlingen fattar beslut i frågor som den enligt lag uttryckligen ska besluta om och i frågor där den inte genom denna stadga delegerat beslutanderätten till samkommunens styrelse eller ett annat organ eller en tjänsteinnehavare. Utöver vad som särskilt bestämts ska fullmäktige 1. godkänna samkommunens strategi; 2. besluta om inrättande och tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för samkommunen och om uppsägning av denne samt om indragning av tjänsten; 3. besluta om överlåtelse av fast egendom då köpeskillingen eller det gängse värdet på egendomen överskrider 1 miljon euro; 4. besluta om investeringsprogram för projekt som överskrider 10 miljoner euro; 5. besluta om principerna för ledningen och styrningen av HNS och dess koncern; och 6. besluta om grundande av aktiebolag. 6 Styrelsen Bestämmelser om styrelsens uppgifter ingår i kommunallagen och i grundavtalet för samkommunen. Enligt grundavtalet leds sjukvårdsdistriktet av en styrelse som lyder under fullmäktige. Styrelsen ansvarar för sjukvårdsdistriktets förvaltning och ekonomi och koncentrerar sig särskilt på att sjukvårdsdistriktets a) strategiska verksamhetsmål genomförs och ekonomin hålls i balans, b) verksamhet effektiviseras och för detta behövliga strukturomorganiseringar genomförs, c) verksamhet samordnas; d) uppgifter som gäller riksansvaret och upptagningsområdet för högspecialiserad vård uppfylls, e) undervisnings- och forskningsverksamhet på universitetsnivå inom hälsovetenskaper ordnas samt f) arbetsgivarfunktion och g) styrning av förvaltningen. Styrelsen bevakar sjukvårdsdistriktets intressen, företräder sjukvårdsdistriktet och ingår avtal för dess räkning, såvida dessa uppgifter inte genom någon instruktion delegerats till ett annat organ eller en tjänsteinnehavare. Dessutom ska styrelsen behandla uppföljningsrapporterna om samkommunens verksamhet och ekonomi samt besluta om de åtgärder som dessa föranleder. 3 (19)

4 Styrelsen ska besluta om: 1. verkställande av koncernstyrningen; 2. principerna för intern kontroll och riskhantering; 3. frånsett tjänsten som verkställande direktör och utvärderingsdirektör inrättande och indragning av tjänsterna som direktör för ett resultatområde, verksamhetschef, verkställande direktör för ett affärsverk samt av tjänsterna vid samförvaltningen, Hjälpmedelscentralen, HNS-Lokalcentralen, IT-förvaltningen och Företagshälsovården; 4. tillsättande av tjänsterna som chefsöverläkare, förvaltningsdirektör, förvaltningsöverläkare, förvaltningsöverskötare, personaldirektör, ekonomidirektör och kommunikationsdirektör vid samförvaltningen samt direktör för ett resultatområde, verksamhetschef, verkställande direktör för ett affärsverk samt arkivchef; 5. personalpolitik, de allmänna principerna för en sporrande lönepolitik samt om styrningen av de övergripande personalresurserna på samkommunsnivå; 6. priset på samkommunens sjukvårdstjänster samt grunderna för priset på andra tjänster, såvida inte annat bestäms i instruktionerna för affärsverken; 7. investeringsprogram på euro till 10 miljoner euro projektspecifikt; 8. upphandling av konsumtionsvaror och läkemedel samt ramavtalsupphandling och hyra av lokaler och markarrende på det sätt som styrelsen bestämt samt annan upphandling än den som lyder under direktionerna för affärsverken och nämnderna för sjukvårdsområdena, vilkas kostnadsförslag utan mervärdesskatt är euro och all upphandling inom HNS vars totala kostnadsförslag utan mervärdesskatt är över 4 miljoner euro om inte annat nedan bestäms; 9. överlåtelse av fast egendom då köpeskillingen eller det gängse värdet är högst 1 miljon euro; 10. köp av fast egendom och aktier; 11. försäljning av lös egendom och aktier då det totala värdet överskrider euro; 12. långfristig upplåning inom de gränser som fullmäktige angett i budgeten eller i särskilda beslut, såvida inte annat bestäms i affärsverkens instruktioner; 13. företrädare för samkommunen i privaträttsliga sammanslutningars, stiftelsers eller institutioners organ och till deras sammanträden till den del beslutanderätten inte har delegerats i denna stadga eller i övrigt: 14. frågor som gäller verkställande direktören; 15. avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, och; 16. andra frågor som anses höra till styrelsens befogenhet. 4 (19)

5 6 a Koncernsektion som lyder under styrelsen Styrelsen tillsätter för styrelsens mandattid en koncernsektion som lyder under styrelsen. Sektionen har sex (6) ledamöter och sex (6) personliga ersättare av vilka en ledamot och en personlig ersättare för denna utses av Helsingfors universitet. Ledamöterna och ersättarna väljs bland styrelsens ledamöter och ersättare. Styrelsen utser en (1) ledamot i sektionen till ordförande och en (1) till vice ordförande. Koncernsektionen har till uppgift att 1. lägga fram förslag till koncernstyrningens riktlinjer och principer samt till de mål som ställs på affärsverken och dotterbolagen; 2. följa att affärsverken och dotterbolagen arbetar enligt de mål fullmäktige och styrelsen satt upp samt för sin del sköta koncernkontrollen i praktiken; 3. behandla affärsverkens och dotterbolagens uppföljningsrapporter samt också annars följa deras verksamhet; och 4. behandla till koncernstyrningen relaterade riktlinjer som gäller affärsverken och dotterbolagen. Koncernsektionen kan i ett enstaka fall delegera ett ärende som hör till sektionens befogenhet till styrelsen för beslut. 7 Nämnd för sjukvårdsområde Sjukvårdsområdets nämnd ska för sin del genomföra koncernens strategi och ansvara för ekonomiförvaltningen. Enligt grundavtalet för samkommunen ska nämnden för ett sjukvårdsområde under styrelsens styrning leda sjukvårdsområdets verksamhet, bereda sådana ärenden som gäller sjukvårdsområdet och ska behandlas av styrelsen och fullmäktige och ansvara för att besluten verkställs samt för samarbetet med primärvården i sjukvårdsområdets kommuner. Dessutom ska nämnden göra framställningar om utvecklingen av verksamheten inom sitt område samt behandla uppföljningsrapporterna om sjukvårdsområdets verksamhet och ekonomi samt besluta om de åtgärder som rapporterna föranleder. Sjukvårdsområdets nämnd ska besluta om 1 frånsett tjänsten som direktör för ett sjukvårdsområde och verksamhetschef inrättande och indragning av sjukvårdsområdets tjänster inom ramen för beviljade anslag; 2. val av en ställföreträdare och ersättare för sjukvårdsområdets direktör; 3. frånsett verksamhetscheferna, tillsättning av tjänsterna för de ledande tjänsteinnehavare som direkt lyder under sjukvårdsområdets direktör och avge utlåtande till styrelsen om tillsättande av tjänsten som direktör för ett sjukvårdsområde och verksamhetschef. Nämnden för HUCS sjukvårdsområde beslutar om avgivande av utlåtande till styrelsen också om tillsättande av tjänsten som chef för en resultatenhet vid HUCS; 4. upphandling som gäller den verksamhet som lyder under nämnden då det totala kostnadsförslaget utan mervärdesskatt uppgår till euro; 5 införande av ett sporrande lönesystem med beaktande av styrelsens beslut; 6 andra frågor som styrelsen särskilt ålagt; 7 andra frågor som kan anses höra till sjukvårdsområdets nämnds befogenhet. 5 (19)

6 8 Nämnden för den språkliga minoriteten Utöver vad som bestäms i lag, ska nämnden enligt grundavtalet under styrelsen ansvara för att patienterna i sjukvårdsdistriktet får specialiserad sjukvård på sitt modersmål, finska eller svenska. Dessutom ska nämnden för sin del främja tillkomsten av svenskspråkiga vårdmiljöer. I detta syfte ska nämnden 1 se till att den rätt som den språkliga minoriteten enligt lagen om specialiserad sjukvård har att få vård och att uträtta ärenden på sitt modersmål tryggas samt göra framställningar om detta; 2 för sin del behandla frågor som gäller tryggandet av förutsättningarna för undervisningen och forskningen inom medicin och annan hälso- och sjukvård på svenska samt till styrelsen avge utlåtanden och göra framställningar om detta; 3 göra framställningar om och följa upp personalens kunskaper i minoritetsspråket samt bevaka att kraven på språkkunskaper iakttas; 4 till styrelsen avge ett utlåtande om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan; 5 till styrelsen avge en berättelse över sin verksamhet; samt 6 ansvara för andra uppgifter som styrelsen särskilt ålagt nämnden. 9 Sektionerna för den språkliga minoriteten och deras uppgifter Inom HUCS sjukvårdsområde och sjukvårdsområdena med minoritetsspråk finns det sektioner för språkliga minoriteter som lyder under nämnden för den språkliga minoriteten. Sektionerna ska lokalt följa upp den rätt som den språkliga minoriteten har att få vård på sitt modersmål och för sin del behandla undervisningen i minoritetsspråket för hälsovårdspersonalen. Styrelsen väljer i sektionen tre (3) till sex (6) ledamöter jämte personliga ersättare för dem, vilka representerar den minoritetsspråkliga delen av befolkningen. Styrelsen väljer en (1) ledamot i sektionen till ordförande och en (1) till vice ordförande. 10 Nämnden för den psykiatriska sjukvården Nämnden för den psykiatriska sjukvården ska enligt grundavtalet bistå styrelsen när det gäller att ansvara för utvecklingen och samordningen av den psykiatriska vården. Dessutom ska nämnden för den psykiatriska sjukvården 1 följa upp tillgången på psykiatrisk sjukvård och det övergripande läget inom den psykiatriska sjukvården i samkommunen och medlemskommunerna och göra framställningar om detta; 2 till styrelsen avge utlåtanden om budgetplanen och andra planer och förslag som gäller den psykiatriska sjukvården; 3 till styrelsen avge en berättelse över sin verksamhet; samt 4 ansvara för andra uppgifter som styrelsen särskilt ålagt nämnden. 11 Instruktion för kommunalt affärsverk Respektive affärsverk har en egen direktion om vars uppgifter och befogenheter bestäms i kommunallagen och i instruktionen för det kommunala affärsverket i fråga. 12 Delegering av befogenhet Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt i ärenden som tas upp i 6 punkterna 6, till organ, ordförande eller tjänsteinnehavare som lyder under styrelsen och sjukvårdsområdets nämnd i ärenden som tas upp i 7 punkt 4. 6 (19)

7 III KAPITLET VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH SAMFÖRVALTNINGEN, SAMKOMMUNENS LED- NINGSGRUPP OCH DEN UTVIDGADE LEDNINGSGRUPPEN 13 Verkställande direktörens uppgifter och verkställande direktörens ställföreträdare Verkställande direktören ska leda samkommunens verksamhet, ansvara för koncernledningen och för egen del svara för att de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige och styrelsen satt upp nås. Till verkställande direktörens centrala uppgifter hör dessutom HNS intressebevakning och samhällskontakter samt nationell och internationell nätverksbildning. Verkställande direktören är chef för chefsöverläkaren, förvaltningsdirektören, förvaltningsöverläkaren, förvaltningsöverskötaren, personaldirektören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören vid samförvaltningen samt för direktörerna för sjukvårdsområdena. Verkställande direktören ska fatta beslut i frågor som inte ålagts fullmäktige, styrelsen eller andra organ eller delegerats till andra tjänsteinnehavare. Verkställande direktörens ställföreträdare när verkställande direktören är förhindrad är chefsöverläkaren och när denne är förhindrad förvaltningsdirektören såvida styrelsen inte särskilt har annat bestämt. 14 Samförvaltningen, ledningsgruppen och den utvidgade ledningsgruppen Samförvaltningen som lyder under verkställande direktören har som sin centrala uppgift att skapa förutsättningar för vården av samkommunens patienter samt för undervisningen och forskningen. Samförvaltningen ska ansvara för samkommunens operativa ledning och ekonomihantering enligt samkommunens strategi. Dessutom ska samförvaltningen ansvara för verksamhetspolicyn för hela samkommunen, arbetsgivarfunktionen, intressebevakningen, ordnandet av finansieringen, egendomshanteringen, riskhanteringen, miljövårdsfrågorna, kommunikationen, den interna revisionen och de juridiska frågorna. Samförvaltningen ansvarar för beredningen av ärendena till styrelsens sammanträden och verkställigheten av besluten. Under verkställande direktören lyder samkommunens ledningsgrupp som verkställande direktören har tillsatt samt den utvidgade ledningsgruppen. Helsingfors universitets medicinska fakultet utser en representant till samkommunens ledningsgrupp samt till den utvidgade ledningsgruppen. Samkommunens ledningsgrupp har till uppgift att stödja verkställande direktören i hans uppgift och ansvara för att besluten verkställs och att verkställigheten följs upp. Den utvidgade ledningsgruppen har till uppgift att styra och följa upp verksamheten och ekonomin samt se till att besluten verkställs. Chefsöverläkaren är den i hälso- och sjukvårdslagen avsedda ansvariga läkaren. I den av verkställande direktören godkända och av styrelsen fastställda verksamhetsanvisningen för samförvaltningen bestäms om uppgifterna och beslutanderätten för de ledande tjänsteinnehavare vid samförvaltningen som direkt lyder under verkställande direktören. I verksamhetsanvisningen bestäms om ansvarsfördelningen vid samförvaltningen när det gäller dotterbolagen, affärsverken och de övriga stödtjänstenheterna. 7 (19)

8 IV KAPITLET RESULTATOMRÅDETS DIREKTÖRS OCH VERKSAMHETSCHEFENS UPPGIFTER 15 Resultatområdets direktörs och verksamhetschefens uppgifter Direktören för ett resultatområde ska leda resultatområdets operativa verksamhet och för sin del svara för att de mål som satts upp för resultatområdets verksamhet och ekonomi nås. Direktören för ett resultatområde ska 1. leda verksamheten vid resultatområdet och ansvara för dess verksamhet och ekonomihantering; 2. tillsätta en ledningsgrupp för resultatområdet och fastställa dess uppgifter; 3. utse en ställföreträdare och ersättare för resultatenhetens chef; 4. fatta beslut i de ärenden som gäller resultatområdet för vars del beslutanderätt har delegerats till honom samt i ärenden som inte har ålagts styrelsen, sjukvårdsområdets nämnd eller något annat organ eller delegerats till andra tjänsteinnehavare Direktören för ett resultatområde har rätt att delegera sin befogenhet. Verksamhetscheferna har under chefsöverläkarens ledning till uppgift att i samarbete med direktörerna för sjukvårdsområdena ansvara för utvecklingen och koordineringen av sina egna specialiteter inom hela HNS. Verksamhetscheferna är chefer för de kliniska resultatenheterna inom HUCS sjukvårdsområde. Som chef för en resultatenhet har verksamhetschefen som uppgift inom HUCS sjukvårdsområde att 1. leda verksamheten vid resultatenheten och ansvara för resultatenhetens verksamhet och ekonomihantering; 2. tillsätta en ledningsgrupp för resultatenheten, fastställa dess uppgifter; och 3. vara ledande överläkare vid sin resultatenhet. 4. fatta beslut i de ärenden som gäller resultatenheten och har delegerats till chefen för resultatenheten. Om utvärderingsdirektörens uppgifter bestäms dessutom i VIII kapitlet i förvaltningsstadgan. V KAPITLET VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, RESULTATOMRÅDETS DIREKTÖRS OCH VERKSAMHETSCHEFENS BEFOGENHET 16 Val och uppsägning av personal Om behörighetsvillkoren för tjänster och befattningar bestäms i beslutet om inrättande av en tjänst/befattning eller i styrelsebeslut. Vid val av personal tillämpas principen en över en enligt vad som anges nedan. Verkställande direktören anställer personalen vid samförvaltningen frånsett de tjänsteinnehavare för vars del styrelsen beslutar om tjänstetillsättningen. Resultatområdets direktör och verksamhetschefen anställer enligt principen en över en personal som lyder under dem på förslag av respektive chef, frånsett de tjänsteinnehavare om vars tjänstetillsättning beslutet fattas av något annat organ eller någon annan tjänsteinnehavare. Framställningar om dem som ska väljas till läkarnas utbildningstjänster och deras placering görs av professoröverläkaren inom respektive medicinsk specialitet. 8 (19)

9 Om avslutande av tjänsteinnehavares och i arbetsavtalsförhållande anställd persons anställningsförhållande beslutar den anställande tjänsteinnehavaren. Vid tillsättande av en tjänst eller anställning i arbetsavtalsförhållande eller vid avslutande av anställningsförhållande ska man alltid höra den närmaste chefen. Beslutanderätten i dessa frågor kan delegeras. 17 Övrig beslutanderätt inom personalförvaltningen Verkställande direktören och direktören för ett resultatområde ska för sin underlydande verksamhets eller tjänsteinnehavares del besluta om 1. anställningsvillkoren enligt de principer och beslut som styrelsen godkänt 2. anställning av tjänsteinnehavare för viss tid 3. låta bli att tillsätta en tjänst som blivit vakant och att ändra användningen av en vakant tjänst 4. placering av tjänster, ändring av en tjänsteinnehavares tjänsteuppgifter och överföring av en tjänsteinnehavare till en annan tjänst 5. avstängning av tjänsteinnehavare från tjänsteutövning 6. beviljande av semester 7. tjänstledighet jämte löneförmåner och andra ersättningar 8. utfärdande av förordnande om tjänsteresa 9. rätt att använda egen bil eller hyrbil i tjänsteuppgifter 10. kvittering av lön som grundar sig på tjänsteförhållande samt 11. övriga ärenden inom personalförvaltningen Verkställande direktören beslutar om tillämpningen av bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalen till den del som de i avtalet inom vissa gränser lämnats till samkommunens prövning samt om lokala avtal som baserar sig på nämnda avtal, det kommunala huvudavtalet och samarbetsavtal samt på arbets- och tjänsteinnehavarlagstifttningen. Frånsett utvärderingsdirektören beslutar verkställande direktören beslutar om anställningsvillkoren för resultatområdets direktör och verkställande direktören för ett affärsverk efter att tjänsten tillsatts och avvikande från bestämmelsen i 17.1 också för verksamhetschefen. Verksamhetschefen har rätt att i fråga om sin underlydande personal fatta beslut för ovan nämnda punkters 2-4 och 6-11 del. Med beaktande av bestämmelserna i arbetslagstiftningen tillämpas ovan nämnda i tillämpliga delar i fråga om personer i arbetsavtalsförhållande. Beslutanderätten i dessa frågor kan delegeras, frånsett beslut som fattas enligt punkt Upphandlig En upphandlingsfullmakt bestäms enligt värdet på avtalet sålunda att avtalets värde utgörs av avtalsperiodens totalvärde. Som beräkningsgrund för värdet på ett avtal som är i kraft tills vidare eller har en osäker giltighetstid ska användas avtalets månatliga värde multiplicerat med 48. Detta tillämpas också i hyresavtal för lokaler. Vid beräkningen av upphandlingens värde ska de options- och förlängningsvillkor som ingår i upphandlingen beaktas. Upphandlingsfullmakten bestäms alltid enligt upphandlingens momsfria totalvärde. Om styrelsens upphandlingsfullmakt bestäms i 6, sjukvårdsområdenas upphandlingsfullmakt i 7 och om affärsverkens direktioners upphandlingsfullmakt i instruktionen för respektive affärsverk. 9 (19)

10 Verkställande direktören beslutar om samförvaltningens upphandling av varor och tjänster vars totala kostnadsförslag är under euro. Direktören för ett resultatområde beslutar om investeringsprogrammet för utrustning som är under euro samt upphandling av varor och tjänster vars totala kostnadsförslag är under euro. Chefen för balansenheten IT-förvaltningen beslutar om investeringsprogrammet för IT-projekt som är under euro och IT-upphandlingar som är under 2 miljoner euro. Direktören för HNS-Lokalcentralen beslutar om investeringsprogrammet för bygginvesteringar som är under euro samt bygginvesteringar, hyres- och arrendeavtal för lokaler och mark och upphandling i anslutning till skötsel och underhåll av fastigheter vars totala kostnadsförslag är under 1 miljon euro. Chefen för balansenheten Hjälpmedelscentralen beslutar om upphandlingsprogrammet för hjälpmedel och upphandlingar som är under euro. Utvärderingsdirektören beslutar om upphandlingar som är under euro. Beslutanderätten i upphandlingsfrågor kan delegeras. 19 Övrig beslutanderätt Verkställande direktören, chefen för en resultatenhet och verksamhetschefen beslutar i fråga om den personal som lyder under dem, om 1. erläggande av skadestånd; och 2. visande av gästfrihet och ordnande av representationstillställningar inom ramen för tillgängliga anslag. Direktören för ett sjukvårdsområde beslutar om 1. beviljande av forskningstillstånd enligt samkommunens instruktioner; och 2. avgiften för långvarig anstaltsvård. Verksamhetschefen beslutar vid sin resultatenhet om årsvisa ändringar i investeringsprogrammet för små upphandlingar av utrustningsprojekt inom ramen för de anslag som direktören för sjukvårdsområdet godkänt för resultatenheten; om att ge betalningsförbindelser inom de medicinska specialiteterna inom sitt ansvarsområde till andra sjukvårdsdistrikt och då patienten söker sig utomlands för vård; för sin del om användningen av specialstatsandelens anslag för undervisning och forskning som anvisats resultatenheten; om beviljande av forskningstillstånd inom sin resultatenhet enligt samkommunens instruktioner; och om bestämmande av avgiften för långvarig anstaltsvård. Beslutanderätten i dessa frågor kan delegeras. 10 (19)

11 VI KAPITLET UNDERVISNING OCH FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ 20 Styrgrupp För samarbetet mellan HNS och Helsingfors universitet finns det en styrgrupp och i den ingår som medlemmar ordförande i styrelsen för HNS som ordförande för styrgruppen, verkställande direktören, chefsöverläkaren och forskningsdirektören samt fyra (4) företrädare som utses av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Styrgruppen ska 1. koordinera, följa upp och utveckla samarbetet mellan HNS och HU, 2. komma med initiativ om hur HNS och Helsingfors universitets undervisnings- och forskningssamarbete kan utvecklas, 3. främja HNS och HUs möjligheter till samarbete med tredje part, dvs. andra forskningsinstitut, kommuner och företag. 21 Kommittén för hälsovetenskaplig forskning Samkommunen HNS har en forskningskommitté för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. HNS styrelse väljer för sin mandattid 12 medlemmar och 12 ersättare i kommittén. Ordförande i kommittén är HNS forskningsdirektör, kommittén väljer vice ordförande inom sig. Av medlemmarna i kommittén för hälsovetenskaplig forskning utser HNS fyra medlemmar och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet fyra medlemmar samt samkommunen Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen vardera en medlem. Dessutom väljs i kommittén en medlem från primärvården inom specialupptagningsområdet och en medlem från verksamhetsenheter inom specialupptagningsområdet och som genom separat förordning har rätt till forskningsfinansiering. Forskningskommittén beslutar på ansökan om beviljande av forskningsfinansiering. 22 Universitetskommittén För att utveckla samarbetet mellan undervisning och forskning tillsätts en universitetskommitté i vilken HNS utser 6 medlemmar och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet 6 medlemmar. Ordförande i universitetskommittén är HNS chefsöverläkare och dekanus vid Helsingfors universitets medicinska fakultet eller en av dekanus utsedd person turvis ett år åt gången. HNS och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet utser vardera tre ersättare i universitetskommittén. Kommittén ska 1. vara ett samarbetsorgan i koordineringen av forskningen och undervisningen (universitetsnivå, den specialiserade sjukvården, primärvården) mellan HNS och Helsingfors universitet, 2. avge utlåtanden vid tillsättning av gemensamma tjänster (t.ex. professurer på deltid) och följa upp tjänstetillsättningsprocessen, 3. delta i planeringen av den ersättning staten ger för utbildning och av den finansiering som staten ger för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, 4. följa upp användningen av undervisnings- och forskningslokaler och göra framställningar om en bättre användning av lokalerna Kommittén är ett beredande, inte ett beslutande organ. 11 (19)

12 Professor-överläkarna/de utbildningsansvariga ska 1. ansvara för utbildningen av läkarna och forskningspersonalen och den vetenskapliga forskningen inom sin medicinska specialitet; och 2. göra framställningar om dem som ska utses till utbildningstjänster och om deras placering. VII KAPITLET SAMKOMMUNENS EKONOMI 23 Verksamhetsprinciper Samkommunens verksamhet ska organiseras och uppgifternas skötas på ett produktivt, lönsamt, effektivt och kostnadseffektivt sätt sålunda att 1. de mål som fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin nås; 2. samkommunens ekonomi hålls i balans; 3. ansvaret för resultaten av verksamheten och ekonomin inom varje resultatområde framgår klart; 4. det på alla nivåer och i all verksamhet inom organisationen finns en tillräcklig intern kontroll och att varje organ och var och en i chefsställning bär ansvar för att tillbörlig kontroll utövas; 5. eventuella verksamhetsrisker, ekonomiska risker och andra risker utreds och undviks samt att det finns beredskap för skador så att kostnaderna för dem inte stör samkommunens verksamhet och finansieringen av verksamheten; 6. betalningsrörelsen, finansieringsverksamheten och placeringsverksamheten sköts tryggt och ekonomiskt och så att den ger avkastning; 7. räntebärande främmande kapital används endast då det ur verksamhetens och ekonomins synvinkel är motiverat; och 8. verksamhetsstyrningen ordnas så att inom kapitalmedelsförvaltningen och -användningen ägnas uppmärksamhet åt att verksamheten binder så litet kapital som möjligt. 24 Budget och ekonomiplan I ekonomiplanen anges målen för utvecklingen av samkommunens verksamhet och redogörs för hur verksamheten och investeringarna ska finansieras. Utgångspunkten för budgeten och den årliga verksamhetsplanen är de strategiska målen och de ur dem härledda målen i ekonomiplanen. Fullmäktige sätter upp målen för verksamheten och anvisar de resurser som behövs för att nå dem. Ekonomiplanen görs upp för tre år, varav det första året utgör budgetåret. Investeringsplanen görs upp för fyra år, varav det första året utgör budgetåret. Budgeten och ekonomiplanen görs upp enligt den uppställning som fullmäktige godkänt. I motiveringen till budgeten bestäms i vilken grad budgeten är bindande. 25 Verkställighet av budgeten Styrelsen godkänner resultatområdenas dispositionsplaner utgående från den budget som godkänts av fullmäktige. Sjukvårdsområdenas nämnder godkänner för sin del motsvarande planer för sjukvårdsområdenas resultatenheter. 12 (19)

13 I dispositionsplanen ingår resultatmålen samt de åtgärder och resurser som de kräver samt inkomsterna av och utgifterna för dessa åtgärder. I dispositionsplanen tas på respektive organisationsnivå betydande interna inkomster och utgifter mellan enheterna upp också i form av inkomster och utgifter. 26 Ändringar i budgeten Ändringar i budgeten ska föreläggas fullmäktige före utgången av budgetåret. Ett förslag till ändring av budgeten ska innehålla en redogörelse för hur ändringarna inverkar på målen för verksamheten och de beräknade inkomsterna samt räkenskapsårets resultat. 27 Godkännande av avskrivningar Med avskrivning enligt plan avses bokföring av en bestående aktiverad anskaffningsutgift som kostnad i balansen enligt planenlig avskrivning. Grunderna för planenliga avskrivningar ska godkännas av fullmäktige. 28 Finansförvaltning Upplåning och utlåning samt investeringsverksamhet. Fullmäktige beslutar om principerna för upplåning och utlåning samt för investeringsverksamheten. I samband med att budgeten godkänns beslutar fullmäktige om ändringar i utlåning samt långfristigt främmande kapital. Avgifter Fullmäktige bestämmer de allmänna grunderna för avgifterna och styrelsen de detaljerade grunderna för avgifterna och avgifternas storlek, om inte något annat bestäms. Likviditet Likviditeten tryggas genom en likviditetsplan. Ekonomidirektören ger anvisningar om likviditetsplaneringen. Betalningsrörelse Beslut om att öppna och avsluta konton för samkommunen i penninginstitut fattas av ekonomidirektören som också ser till att en förteckning förs över alla dessa konton och över dem som använder dem. Den som har till uppgift att betala utgifter och ta emot inkomster för samkommunen ska se till att utbetalningarna sker i tid och att inkomsterna inflyter till rätt belopp och i tid. Kontanta medel Ekonomidirektören bestämmer beloppet för sjukvårdsområdenas och affärsverkens kontanta medel. Ekonomidirektören ger också anvisningar om användningen av kontanter, betal- och kreditkort samt andra betalmedel. Direktören för ett sjukvårdsområde och verkställande direktören för ett affärsverk beslutar om fördelningen av de kontanta medlen vid sjukvårdsområdet och affärsverket. Anvisningar om ekonomin Styrelsen, verkställande direktören eller ekonomidirektören ger vid behov närmare anvisningar om hur samkommunens ekonomi ska skötas. 13 (19)

14 VIII KAPITLET REVISION 29 Kontrollsystem Kontrollen av samkommunens förvaltning och ekonomi organiseras så att den externa och interna kontrollen tillsammans bildar ett täckande kontrollsystem. För den externa kontrollen svarar revisionsnämnden, revisorerna och utvärderingsdirektören. Styrelsen ansvarar för organiseringen av den interna kontrollen. Den interna revisionen lyder under verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om den interna revisionens årliga arbetsprogram och revisionsdirektören rapporterar till verkställande direktören. Den interna revisionen rapporterar revisionsresultatet också till dem som ansvarar för revisionsobjektet. 30 Revisionsnämnden Bestämmelser om revisionsnämndens sammansättning och uppgifter ingår i kommunallagen och i grundavtalet för samkommunen. Utöver vad som särskilt bestäms någon annanstans ska revisionsnämnden 1. i allmänhet följa upp HNS-koncernens förvaltning och ekonomi samt förändringarna i dem; 2. utveckla den externa revisionen, sätta upp mål för den och följa upp hur de nås; 3. godkänna verksamhetsanvisningen för den externa revisionen; 4. godkänna en plan för hur revisionen av koncernsamfunden ska organiseras och utse revisorskandidater för dessa; 5. besluta om huruvida revisionssamfundets separatupphandlingar som inte hör till revisionen kan godkännas; 6. övervaka att de redovisningsskyldiga har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av de anmärkningar som granskningen av förvaltningen och ekonomin samt revisionen föranlett; 7. besluta om inrättande och indragning av de tjänster som lyder under revisionsnämnden; 8. besluta om anställning i tjänst och uppsägning av utvärderingsdirektören; och 9. besluta om utvärderingsdirektörens anställningsvillkor och övriga frågor som gäller utvärderingsdirektören. Revisionsnämnden tillställer fullmäktige före utgången av maj 1. en revisionsberättelse; 2. förklaringar som de redovisningsskyldiga gett med anledning av eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen och styrelsens utlåtande; och 3. revisionsnämndens egen utvärderingsberättelse. Styrelsen avger ett utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse som ska föreläggas fullmäktige senast före utgången av december. Revisionsnämnden kan delegera beslutanderätt enligt punkt 5 och 9 till revisionsnämndens ordförande. 14 (19)

15 31 Enheten för extern revision Enheten för extern revision lyder under revisionsnämnden och är oberoende av samkommunens styrelse och organisationen under den. Utvärderingsdirektören är chef för enheten för den externa revisionen. Ordföranden i revisionsnämnden är hans/hennes administrativa chef. Om utvärderingsdirektörens befogenheter i personaladministrativa frågor bestäms i 16 och 17 och om upphandlingsfullmakterna i 18 i förvaltningsstadgan. Utvärderingsdirektören beslutar om övriga ärenden som gäller den externa revisionen enligt revisionsnämndens beslut. Utvärderingsdirektörens ställföreträdare är utvärderingschefen. 32 Revisorer Val av revisorer För granskning av förvaltningen och ekonomin väljer fullmäktige en eller flera revisorer som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisorerna kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder. Om fullmäktige väljer endast en revisor och om denna revisor inte är ett samfund, ska fullmäktige också välja en revisorsersättare. (Fullmäktige ) Planering av revisionen Revisorerna utarbetar en revisionsplan för sin mandattid och årligen ett arbetsprogram för respektive räkenskapsperiod. Revisionsplanen och arbetsprogrammet föreläggs revisionsnämnden för kännedom. Behandling av revisionsberättelsen Revisorerna ska före utgången av mars till revisionsnämnden avge en revisionsberättelse, som sedan tillställs fullmäktige. Revisionsprotokoll I revisionsprotokollet kan en revisor till ett organ inom samkommunen eller till den som ansvarar för uppgiftsområdet i fråga framföra anmärkningar om sådant som inte tas upp i revisionsberättelsen. Organet eller tjänsteinnehavaren i fråga behandlar anmärkningen i protokollet utan dröjsmål. Revisionsprotokollet och de åtgärder som vidtagits med anledning av det föreläggs revisionsnämnden för kännedom. Redogörelse om revisionen Revisorn lämnar en redogörelse om de iakttagelser som han gjort under revisionen till revisionsnämnden på det sätt som nämnden beslutar. IX KAPITLET BESLUTSFATTANDE OCH SAMMANTRÄDESFÖRFARANDE 33 Sammanträdesförfarande Tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på alla organ inom samkommunen utom fullmäktige. Sammanträden Ett organ sammanträder på de tider det bestämmer eller då det sammankallas av ordföranden eller, då denna är förhindrad, av vice ordföranden. 15 (19)

16 Inkallande av ersättare En ledamot i ett organ ska, om han är förhindrad att närvara vid sammanträdet, inkalla en ersättare i sitt ställe. Då en ledamot är jävig eller förhindrad att delta i behandlingen av ett ärende, kan ledamoten be sin ersättare att delta i behandlingen av ärendet. Sammanträdesrutiner Efter att ordföranden öppnat sammanträdet, ska ordföranden konstatera huruvida sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Ärendena tas upp i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte organet beslutar något annat. Arbetsordningen för fullmäktige iakttas i tillämpliga delar i fråga om val av tillfällig ordförande konstaterande av jäv avbrott i behandlingen framställning av förslag och förslag som förfaller omröstningssätt omröstningsförfarande och val Närvaro- och yttranderätt Rätt att närvara och yttra sig vid organens sammanträden har utom föredraganden i styrelsen fullmäktiges ordförande och vice ordförandena samt verkställande direktören samt övriga tjänsteinnehavare enligt styrelsens särskilda beslut; i övriga organ, frånsett revisionsnämnden, styrelsens presidium, verkställande direktören samt den företrädare som styrelsen förordnat; och i sjukvårdsområdenas nämnder och affärsverkens direktioner dessutom av nämnden och direktionen särskilt förordnade tjänsteinnehavare Styrelsens företrädare i andra organ Styrelsen utser enligt sitt övervägande i början av sin mandattid bland sina ledamöter och ersättare sina företrädare och ersättare i nämnder och i de direktioner som lyder under styrelsen. Styrelsen utser inte egna företrädare i revisionsnämnden eller kommittéer. 34 Beslutsfattande Föredragning Vid organens sammanträden fattas besluten, med undantag av den interna organiseringen av organets verksamhet, på föredragning. Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen. Föredragande är i styrelsen och i en koncernsektion som lyder under styrelsen verkställande direktören; i sjukvårdsområdets nämnd sjukvårdsområdets direktör; i nämnden för den språkliga minoriteten den tjänsteinnehavare som verkställande direktören förordnat; i nämnden för den psykiatriska sjukvården verksamhetschefen inom psykiatrin; i kommittén för hälsovetenskaplig forskning av styrelsen särskilt förordnad tjänsteinnehavare; och i revisionsnämnden utvärderingsdirektören. Om föredraganden är förhindrad eller jävig är ställföreträdaren föredragande. 16 (19)

17 Om föredraganden återtar sitt förslag innan frågan diskuteras en första gång, ska ärendet strykas i föredragningslistan. Om föredraganden har återtagit sitt förslag innan diskussionen kring ärendet förklarats avslutad, ska ärendet strykas i föredragningslistan, om inte organet beslutar något annat. Protokoll Protokollet ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet ska justeras av två ledamöter som organet väljer vid sammanträdet, om inte organet beslutar något annat. I protokollet ska antecknas tiden och platsen för sammanträdet, deltagarna, de behandlade ärendena, förslagen, omröstningarna, besluten och avvikande mening. Innehållet i protokollet bestäms av ordföranden, om det råder meningsskiljaktighet om protokollet mellan ordföranden och protokollföraren. Om protokolljusterarna inte godkänner protokollet, ska det justeras vid organets följande sammanträde. Protokollet ska hållas offentligt framlagt under den tid och på den plats som organet beslutat enligt vad som meddelats minst en dag tidigare på det sätt som styrelsen bestämt. Beslutsförteckning Över styrelseordförandens, verkställande direktörens och övriga tjänsteinnehavares beslut ska föras beslutsförteckning. Besluten fattas på föredragning i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om detta. Styrelsens, revisionsnämndens, nämndens för ett sjukvårdsområde och direktionens för ett affärsverk upptagningsrätt Beslut om att ta upp ett ärende till behandling i styrelsen fattas av styrelsen, styrelseordföranden eller verkställande direktören. Beslut om att ta upp ett ärende till behandling i revisionsnämnden fattas av nämnden, nämndens ordförande eller utvärderingsdirektören. Beslut om att ta upp ett ärende till behandling i nämnden för ett sjukvårdsområde fattas av nämnden, nämndens ordförande eller sjukvårdsområdets direktör. Beslut om att ta upp ett ärende till behandling i affärsverkets direktion fattas av direktionen, direktionens ordförande eller affärsverkets verkställande direktör Meddelande av beslut i ärenden som ett högre organ kan ta upp till behandling En myndighet som lyder under styrelsen ska inom tre dagar meddela styrelsen sina beslut utom i ärenden där styrelsen i förväg beslutat att den inte utnyttjar sin rätt att överta ärendet. En myndighet som lyder under en nämnd ska inom tre dagar meddela nämnden sina beslut utom i ärenden där nämnden i förväg beslutat att den inte utnyttjar sin rätt att överta ärendet. En myndighet som lyder under en direktion ska inom tre dagar meddela direktionen sina beslut utom i ärenden där direktionen i förväg beslutat att den inte utnyttjar sin rätt att överta ärendet. 17 (19)

18 En myndighet som har rätt att ta upp ett ärende till behandling ska meddela att den tar upp ärendet till behandling inom den tid som myndigheten beslutat räknat från att den fått del av beslutet med beaktande av vad som särskilt bestäms. En myndighet som har rätt att ta upp ett ärende till behandling kan också ta upp till behandling ett ärende som den inte underrättats om. X KAPITLET ÖVRIGA BESTÄMMELSER 35 Övriga bestämmelser Tvåspråkighet i samkommunens verksamhet De finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningsgruppernas behov ska beaktas jämbördigt vid organiseringen av samkommunens verksamhet i enlighet med det språkprogram som styrelsen godkänt. Samkommunens tjänster ska organiseras så att kunderna kan få tvåspråkig betjäning på alla områden av samkommunens verksamhet. Beträffande de språkkunskaper som krävs av tjänsteinnehavare och arbetstagare gäller vad som särskilt bestäms eller föreskrivs. Kommunikationen i samkommunen Styrelsen leder koncernens kommunikationsverksamhet genom att fastställa principerna för kommunikationsverksamheten. Initiativ från invånare i samkommunens medlemskommuner Styrelsen ska för varje kalenderår till fullmäktige lämna en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och gäller samkommunens verksamhet samt över de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt konstatera vilka initiativ som är slutbehandlade. Styrelsen ska på det sätt som den beslutat underrättas om initiativ som tagits i frågor som hör till styrelsens uppgiftsområde. Om ett initiativ kräver särskild beredning, ska den myndighet som ska behandla ärendet underrätta initiativtagaren inom en månad om hur länge behandlingen av initiativet beräknas ta samt om vem som kan lämna närmare upplysningar om behandlingen av initiativet. Rätt att teckna samkommunens namn samt underteckna skrivelser och avtal Samkommunstyrelsens skrivelser och de avtal som ingås på dess vägnar undertecknas av den person som varit ordförande eller av verkställande direktören och kontrasigneras av protokollföraren eller beredaren, såvida styrelsen inte beslutar annorlunda. Stämningar och tillkännagivanden som kommer till samkommunen tas emot av styrelsens ordförande och vid sidan av denna av verkställande direktören, förvaltningsdirektören eller någon annan tjänsteinnehavare som styrelsen förordnat. En öppen eller specificerad fullmakt som ges i samkommunens namn undertecknas av samkommunens verkställande direktör eller av denne befullmäktigad person. Nämndens, dess sektions och en kommittés skrivelser undertecknas av den person som varit ordförande eller av föredraganden och kontrasigneras av protokollföraren eller beredaren, såvida inte organet beslutar annorlunda. Avtal som ingås på basis av beslut undertecknas av ärendets föredragande och kontrasigneras av beredaren, såvida inte organet beslutar annorlunda. 18 (19)

19 Direktören för ett resultatområde undertecknar de skrivelser och avtal som undertecknas på organens vägnar och beslutar om kontrasigneringen. Direktören för ett resultatområde kan fatta beslut om andra tjänsteinnehavare som kan underteckna och kontrasignera skrivelser och avtal som ges på deras vägnar. Avtal som gäller projekt och upphandlingar undertecknas av den tjänsteinnehavare som fattar beslutet om dem tillsammans med föredraganden. Styrelsen kan bestämma vilka andra tjänste- eller befattningsinnehavare som har rätt att underteckna avtal och andra handlingar för samkommunen. Lösen för handlingar För handlingar ska till samkommunen betalas en avgift som täcker kostnaderna för handlingen, kopian eller utdraget. 36 Anställning i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande Utöver vad som sägs i lag får en tjänst tillsättas utan att den ledigförklaras då det är fråga om 1) att tillsätta en tjänst på nytt bland dem som tidigare sökt tjänsten och uppfyller behörighetsvillkoren, då den som valts till tjänsten sagt upp sig före den dag då han/hon enligt förordnandet skulle inleda tjänsteutövningen, 2) att välja den som ska få tilläggsutbildning i primärvård för läkare eller utföra den praktiska tjänstgöringen för tandläkare, 3) att tillsätta en tjänst med en innehavare av bitjänster som avses i 6 kapitlet i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989). 37 Anställning i tjänsteförhållande Till tjänsten som verkställande direktör för samkommunen och till sådan bitjänst som avses i 6 kapitlet i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) kan även antas en person som inte har sökt tjänsten om han/hon ger sitt samtycke och behörigheten har utretts. 38 Ikraftträdande Denna förvaltningsstadga träder i kraft Samtidigt upphävs den förvaltningsstadga som fullmäktige godkänt jämte ändringar som gjorts senare i förvaltningsstadgan. 19 (19)

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA

Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av samkommunstämman den 14.12.2010. Träder i kraft den 1.1.2011 Genom denna förvaltningsstadga upphävs tidigare förvaltningsstadga för Samkommunen för Kronoby

Läs mer

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112

Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 Instruktion för Yrkesakademin i Österbotten Godkänd av samkommunstyrelsen 08.10.2014 112 1 Namn och verksamhetsorter Läroanstaltens namn är Yrkesakademin i Österbotten. Verksamhet bedrivs inom samkommunens

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1. 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 STADSSTYRELSEN 2 1 Verksamhetsidé

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer