1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal bestämmelser om fullmäktiges, styrelsens och de övriga organens uppgifter och befogenheter; verkställande direktörens, chefsöverläkarens, direktörernas för ett resultatområde och verksamhetschefernas uppgifter och befogenheter; de centrala principerna för den ekonomiska styrningen granskningen av förvaltningen och ekonomin; sådana ärenden som gäller tjänsteinnehavare om vilka inte annat bestämts någon annanstans; samt beslutsfattandet och sammanträdesförfarandet. Med direktör för ett resultatområde avses nedan i denna förvaltningsstadga direktör för ett sjukvårdsområde, direktör för ett annat resultatområde samt chef för en balansenhet. 2 Allmänna principer för samkommunens organisationsstruktur och organiseringen av ledarskapet och förvaltningen Bestämmelser om de förtroendevaldas organisation ingår i grundavtalet för samkommunen. För organiseringen av sjukvårdsverksamheten indelas sjukvårdsdistriktet enligt kommungrupper i sjukvårdsområden om vilka bestämmelser ingår i HNS grundavtal. Sjukhusen inom HNS bildar en sådan verksamhetsenhet för sjukvård som avses i 12 i lagen om specialiserad sjukvård. Personalens enhet för företagshälsovård bildar en separat verksamhetsenhet. Samkommunens ledarskap grundar sig på ett system med endast en chef på varje organisationsnivå. En direktör och chef på respektive organisationsnivå har det övergripande verksamhets-, personal- och budgetansvaret. För den interna styrningen och ledningen indelas samkommunen i en samförvaltning och sjukvårdsområden som producerar sjukvårdstjänster samt i affärsverk, balansenheter och resultatområden som producerar sjukvådsrelaterade och andra stödtjänster. Dessutom lyder resultatområdet extern revision under revisionsnämnden. Samkommunens sjukvårdsområden är: HUCS sjukvårdsområde; Hyvinge sjukvårdsområde; Lojo sjukvårdsområde; Västra Nylands sjukvårdsområde; och Borgå sjukvårdsområde. 1 (19)

2 Följande affärsverk producerar sjukvårdsrelaterade och andra stödtjänster: HUSLAB; HNS-Bilddiagnostik, HNS-Apoteket; HNS-Desiko; HNS-Logistik Ravioli; och HNS-Servis Följande balansenheter producerar stödtjänster: Balansenheten IT-förvaltning och Hjälpmedelscentralen samt följande resultatområden HNS-Lokalcentralen och Företagshälsovården Om den externa revisionens verksamhet föreskrivs i kommunallagen och bestäms i verksamhetsanvisningarna. Om verksamheten vid affärsverken föreskrivs i kommunallagen och bestäms i instruktionerna och anvisningarna för respektive affärsverk. 3 Ledarskapsprinciper Samkommunen HNS leds enligt den godkända strategins värderingar och mål som en helhet, sålunda att varje organisationsnivå har tydliga ansvarsroller och befogenheter enligt principen en chef på varje nivå. Samkommunen HNS verksamhetsätt baserar sig på beställar-utförarkonceptet mellan de sjukvårdsrelaterade tjänsterna och stödtjänsterna. Personalen deltar aktivt i planeringen och utvecklingen av verksamheten på sin arbetsplats. Samkommunen har ett nära samarbete med Helsingfors universitet samt andra högskolor och läroanstalter för att organisera och utveckla undervisningen och den vetenskapliga forskningen. 4 Verksamhets- och ekonomiplanering I strategin definieras samkommunens vision, verksamhetsidé, värderingar, strategiska mål samt de ur dem härledda mätbara målen. Man följer regelbundet upp hur målen utfaller. Fullmäktige godkänner för respektive fullmäktiges mandattid en strategi som styr den årsvisa utvecklingen av verksamheten. Strategin justeras vid behov. Genom budgeten genomförs strategins riktlinjer och mål. I budgeten formuleras samkommunens mål för ett år och anges de resurser som finns att tillgå för att nå dem. Budgetåret utgör det första året i ekonomiplanen som görs upp för tre år. Investeringsplanen görs upp för fyra år av vilka det första året är budgetåret. Medlemskommunerna i samkommunen HNS gör upp för respektive fullmäktiges mandattid en plan för ordnande av hälso- och sjukvården i samarbete med samkommunen HNS. Planen för ordnande av hälso- och sjukvården görs upp som en plan på HNS-nivå och specifikt för sjukvårdsområdena. Planen för ordnande av hälso- och sjukvård godkänns av sjukvårdsdistriktets samkommunsfullmäktige. 2 (19)

3 För att samordna specialistvården ingår HNS, Södra Karelens social- och hälosvårdsdistrikt och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen för respektive fullmäktiges mandattid ett avtal för ordnandet av specialistvården inom specialupptagningsområdet. Planen för ordnandet av specialistvården ska godkännas i det organ i samkommunerna som avses i 81 1 mom. i kommunallagen. I HNS verksamhetsplanering beaktas dessutom behovet av de tjänster som samkommunen har produktionsansvar för på nationell nivå. II KAPITLET ORGANENS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 5 Fullmäktige Bestämmelser om fullmäktiges uppgifter finns i 13 i kommunallagen och i vissa kompletterande bestämmelser. Fullmäktigeförsamlingen fattar beslut i frågor som den enligt lag uttryckligen ska besluta om och i frågor där den inte genom denna stadga delegerat beslutanderätten till samkommunens styrelse eller ett annat organ eller en tjänsteinnehavare. Utöver vad som särskilt bestämts ska fullmäktige 1. godkänna samkommunens strategi; 2. besluta om inrättande och tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för samkommunen och om uppsägning av denne samt om indragning av tjänsten; 3. besluta om överlåtelse av fast egendom då köpeskillingen eller det gängse värdet på egendomen överskrider 1 miljon euro; 4. besluta om investeringsprogram för projekt som överskrider 10 miljoner euro; 5. besluta om principerna för ledningen och styrningen av HNS och dess koncern; och 6. besluta om grundande av aktiebolag. 6 Styrelsen Bestämmelser om styrelsens uppgifter ingår i kommunallagen och i grundavtalet för samkommunen. Enligt grundavtalet leds sjukvårdsdistriktet av en styrelse som lyder under fullmäktige. Styrelsen ansvarar för sjukvårdsdistriktets förvaltning och ekonomi och koncentrerar sig särskilt på att sjukvårdsdistriktets a) strategiska verksamhetsmål genomförs och ekonomin hålls i balans, b) verksamhet effektiviseras och för detta behövliga strukturomorganiseringar genomförs, c) verksamhet samordnas; d) uppgifter som gäller riksansvaret och upptagningsområdet för högspecialiserad vård uppfylls, e) undervisnings- och forskningsverksamhet på universitetsnivå inom hälsovetenskaper ordnas samt f) arbetsgivarfunktion och g) styrning av förvaltningen. Styrelsen bevakar sjukvårdsdistriktets intressen, företräder sjukvårdsdistriktet och ingår avtal för dess räkning, såvida dessa uppgifter inte genom någon instruktion delegerats till ett annat organ eller en tjänsteinnehavare. Dessutom ska styrelsen behandla uppföljningsrapporterna om samkommunens verksamhet och ekonomi samt besluta om de åtgärder som dessa föranleder. 3 (19)

4 Styrelsen ska besluta om: 1. verkställande av koncernstyrningen; 2. principerna för intern kontroll och riskhantering; 3. frånsett tjänsten som verkställande direktör och utvärderingsdirektör inrättande och indragning av tjänsterna som direktör för ett resultatområde, verksamhetschef, verkställande direktör för ett affärsverk samt av tjänsterna vid samförvaltningen, Hjälpmedelscentralen, HNS-Lokalcentralen, IT-förvaltningen och Företagshälsovården; 4. tillsättande av tjänsterna som chefsöverläkare, förvaltningsdirektör, förvaltningsöverläkare, förvaltningsöverskötare, personaldirektör, ekonomidirektör och kommunikationsdirektör vid samförvaltningen samt direktör för ett resultatområde, verksamhetschef, verkställande direktör för ett affärsverk samt arkivchef; 5. personalpolitik, de allmänna principerna för en sporrande lönepolitik samt om styrningen av de övergripande personalresurserna på samkommunsnivå; 6. priset på samkommunens sjukvårdstjänster samt grunderna för priset på andra tjänster, såvida inte annat bestäms i instruktionerna för affärsverken; 7. investeringsprogram på euro till 10 miljoner euro projektspecifikt; 8. upphandling av konsumtionsvaror och läkemedel samt ramavtalsupphandling och hyra av lokaler och markarrende på det sätt som styrelsen bestämt samt annan upphandling än den som lyder under direktionerna för affärsverken och nämnderna för sjukvårdsområdena, vilkas kostnadsförslag utan mervärdesskatt är euro och all upphandling inom HNS vars totala kostnadsförslag utan mervärdesskatt är över 4 miljoner euro om inte annat nedan bestäms; 9. överlåtelse av fast egendom då köpeskillingen eller det gängse värdet är högst 1 miljon euro; 10. köp av fast egendom och aktier; 11. försäljning av lös egendom och aktier då det totala värdet överskrider euro; 12. långfristig upplåning inom de gränser som fullmäktige angett i budgeten eller i särskilda beslut, såvida inte annat bestäms i affärsverkens instruktioner; 13. företrädare för samkommunen i privaträttsliga sammanslutningars, stiftelsers eller institutioners organ och till deras sammanträden till den del beslutanderätten inte har delegerats i denna stadga eller i övrigt: 14. frågor som gäller verkställande direktören; 15. avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, och; 16. andra frågor som anses höra till styrelsens befogenhet. 4 (19)

5 6 a Koncernsektion som lyder under styrelsen Styrelsen tillsätter för styrelsens mandattid en koncernsektion som lyder under styrelsen. Sektionen har sex (6) ledamöter och sex (6) personliga ersättare av vilka en ledamot och en personlig ersättare för denna utses av Helsingfors universitet. Ledamöterna och ersättarna väljs bland styrelsens ledamöter och ersättare. Styrelsen utser en (1) ledamot i sektionen till ordförande och en (1) till vice ordförande. Koncernsektionen har till uppgift att 1. lägga fram förslag till koncernstyrningens riktlinjer och principer samt till de mål som ställs på affärsverken och dotterbolagen; 2. följa att affärsverken och dotterbolagen arbetar enligt de mål fullmäktige och styrelsen satt upp samt för sin del sköta koncernkontrollen i praktiken; 3. behandla affärsverkens och dotterbolagens uppföljningsrapporter samt också annars följa deras verksamhet; och 4. behandla till koncernstyrningen relaterade riktlinjer som gäller affärsverken och dotterbolagen. Koncernsektionen kan i ett enstaka fall delegera ett ärende som hör till sektionens befogenhet till styrelsen för beslut. 7 Nämnd för sjukvårdsområde Sjukvårdsområdets nämnd ska för sin del genomföra koncernens strategi och ansvara för ekonomiförvaltningen. Enligt grundavtalet för samkommunen ska nämnden för ett sjukvårdsområde under styrelsens styrning leda sjukvårdsområdets verksamhet, bereda sådana ärenden som gäller sjukvårdsområdet och ska behandlas av styrelsen och fullmäktige och ansvara för att besluten verkställs samt för samarbetet med primärvården i sjukvårdsområdets kommuner. Dessutom ska nämnden göra framställningar om utvecklingen av verksamheten inom sitt område samt behandla uppföljningsrapporterna om sjukvårdsområdets verksamhet och ekonomi samt besluta om de åtgärder som rapporterna föranleder. Sjukvårdsområdets nämnd ska besluta om 1 frånsett tjänsten som direktör för ett sjukvårdsområde och verksamhetschef inrättande och indragning av sjukvårdsområdets tjänster inom ramen för beviljade anslag; 2. val av en ställföreträdare och ersättare för sjukvårdsområdets direktör; 3. frånsett verksamhetscheferna, tillsättning av tjänsterna för de ledande tjänsteinnehavare som direkt lyder under sjukvårdsområdets direktör och avge utlåtande till styrelsen om tillsättande av tjänsten som direktör för ett sjukvårdsområde och verksamhetschef. Nämnden för HUCS sjukvårdsområde beslutar om avgivande av utlåtande till styrelsen också om tillsättande av tjänsten som chef för en resultatenhet vid HUCS; 4. upphandling som gäller den verksamhet som lyder under nämnden då det totala kostnadsförslaget utan mervärdesskatt uppgår till euro; 5 införande av ett sporrande lönesystem med beaktande av styrelsens beslut; 6 andra frågor som styrelsen särskilt ålagt; 7 andra frågor som kan anses höra till sjukvårdsområdets nämnds befogenhet. 5 (19)

6 8 Nämnden för den språkliga minoriteten Utöver vad som bestäms i lag, ska nämnden enligt grundavtalet under styrelsen ansvara för att patienterna i sjukvårdsdistriktet får specialiserad sjukvård på sitt modersmål, finska eller svenska. Dessutom ska nämnden för sin del främja tillkomsten av svenskspråkiga vårdmiljöer. I detta syfte ska nämnden 1 se till att den rätt som den språkliga minoriteten enligt lagen om specialiserad sjukvård har att få vård och att uträtta ärenden på sitt modersmål tryggas samt göra framställningar om detta; 2 för sin del behandla frågor som gäller tryggandet av förutsättningarna för undervisningen och forskningen inom medicin och annan hälso- och sjukvård på svenska samt till styrelsen avge utlåtanden och göra framställningar om detta; 3 göra framställningar om och följa upp personalens kunskaper i minoritetsspråket samt bevaka att kraven på språkkunskaper iakttas; 4 till styrelsen avge ett utlåtande om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan; 5 till styrelsen avge en berättelse över sin verksamhet; samt 6 ansvara för andra uppgifter som styrelsen särskilt ålagt nämnden. 9 Sektionerna för den språkliga minoriteten och deras uppgifter Inom HUCS sjukvårdsområde och sjukvårdsområdena med minoritetsspråk finns det sektioner för språkliga minoriteter som lyder under nämnden för den språkliga minoriteten. Sektionerna ska lokalt följa upp den rätt som den språkliga minoriteten har att få vård på sitt modersmål och för sin del behandla undervisningen i minoritetsspråket för hälsovårdspersonalen. Styrelsen väljer i sektionen tre (3) till sex (6) ledamöter jämte personliga ersättare för dem, vilka representerar den minoritetsspråkliga delen av befolkningen. Styrelsen väljer en (1) ledamot i sektionen till ordförande och en (1) till vice ordförande. 10 Nämnden för den psykiatriska sjukvården Nämnden för den psykiatriska sjukvården ska enligt grundavtalet bistå styrelsen när det gäller att ansvara för utvecklingen och samordningen av den psykiatriska vården. Dessutom ska nämnden för den psykiatriska sjukvården 1 följa upp tillgången på psykiatrisk sjukvård och det övergripande läget inom den psykiatriska sjukvården i samkommunen och medlemskommunerna och göra framställningar om detta; 2 till styrelsen avge utlåtanden om budgetplanen och andra planer och förslag som gäller den psykiatriska sjukvården; 3 till styrelsen avge en berättelse över sin verksamhet; samt 4 ansvara för andra uppgifter som styrelsen särskilt ålagt nämnden. 11 Instruktion för kommunalt affärsverk Respektive affärsverk har en egen direktion om vars uppgifter och befogenheter bestäms i kommunallagen och i instruktionen för det kommunala affärsverket i fråga. 12 Delegering av befogenhet Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt i ärenden som tas upp i 6 punkterna 6, till organ, ordförande eller tjänsteinnehavare som lyder under styrelsen och sjukvårdsområdets nämnd i ärenden som tas upp i 7 punkt 4. 6 (19)

7 III KAPITLET VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH SAMFÖRVALTNINGEN, SAMKOMMUNENS LED- NINGSGRUPP OCH DEN UTVIDGADE LEDNINGSGRUPPEN 13 Verkställande direktörens uppgifter och verkställande direktörens ställföreträdare Verkställande direktören ska leda samkommunens verksamhet, ansvara för koncernledningen och för egen del svara för att de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige och styrelsen satt upp nås. Till verkställande direktörens centrala uppgifter hör dessutom HNS intressebevakning och samhällskontakter samt nationell och internationell nätverksbildning. Verkställande direktören är chef för chefsöverläkaren, förvaltningsdirektören, förvaltningsöverläkaren, förvaltningsöverskötaren, personaldirektören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören vid samförvaltningen samt för direktörerna för sjukvårdsområdena. Verkställande direktören ska fatta beslut i frågor som inte ålagts fullmäktige, styrelsen eller andra organ eller delegerats till andra tjänsteinnehavare. Verkställande direktörens ställföreträdare när verkställande direktören är förhindrad är chefsöverläkaren och när denne är förhindrad förvaltningsdirektören såvida styrelsen inte särskilt har annat bestämt. 14 Samförvaltningen, ledningsgruppen och den utvidgade ledningsgruppen Samförvaltningen som lyder under verkställande direktören har som sin centrala uppgift att skapa förutsättningar för vården av samkommunens patienter samt för undervisningen och forskningen. Samförvaltningen ska ansvara för samkommunens operativa ledning och ekonomihantering enligt samkommunens strategi. Dessutom ska samförvaltningen ansvara för verksamhetspolicyn för hela samkommunen, arbetsgivarfunktionen, intressebevakningen, ordnandet av finansieringen, egendomshanteringen, riskhanteringen, miljövårdsfrågorna, kommunikationen, den interna revisionen och de juridiska frågorna. Samförvaltningen ansvarar för beredningen av ärendena till styrelsens sammanträden och verkställigheten av besluten. Under verkställande direktören lyder samkommunens ledningsgrupp som verkställande direktören har tillsatt samt den utvidgade ledningsgruppen. Helsingfors universitets medicinska fakultet utser en representant till samkommunens ledningsgrupp samt till den utvidgade ledningsgruppen. Samkommunens ledningsgrupp har till uppgift att stödja verkställande direktören i hans uppgift och ansvara för att besluten verkställs och att verkställigheten följs upp. Den utvidgade ledningsgruppen har till uppgift att styra och följa upp verksamheten och ekonomin samt se till att besluten verkställs. Chefsöverläkaren är den i hälso- och sjukvårdslagen avsedda ansvariga läkaren. I den av verkställande direktören godkända och av styrelsen fastställda verksamhetsanvisningen för samförvaltningen bestäms om uppgifterna och beslutanderätten för de ledande tjänsteinnehavare vid samförvaltningen som direkt lyder under verkställande direktören. I verksamhetsanvisningen bestäms om ansvarsfördelningen vid samförvaltningen när det gäller dotterbolagen, affärsverken och de övriga stödtjänstenheterna. 7 (19)

8 IV KAPITLET RESULTATOMRÅDETS DIREKTÖRS OCH VERKSAMHETSCHEFENS UPPGIFTER 15 Resultatområdets direktörs och verksamhetschefens uppgifter Direktören för ett resultatområde ska leda resultatområdets operativa verksamhet och för sin del svara för att de mål som satts upp för resultatområdets verksamhet och ekonomi nås. Direktören för ett resultatområde ska 1. leda verksamheten vid resultatområdet och ansvara för dess verksamhet och ekonomihantering; 2. tillsätta en ledningsgrupp för resultatområdet och fastställa dess uppgifter; 3. utse en ställföreträdare och ersättare för resultatenhetens chef; 4. fatta beslut i de ärenden som gäller resultatområdet för vars del beslutanderätt har delegerats till honom samt i ärenden som inte har ålagts styrelsen, sjukvårdsområdets nämnd eller något annat organ eller delegerats till andra tjänsteinnehavare Direktören för ett resultatområde har rätt att delegera sin befogenhet. Verksamhetscheferna har under chefsöverläkarens ledning till uppgift att i samarbete med direktörerna för sjukvårdsområdena ansvara för utvecklingen och koordineringen av sina egna specialiteter inom hela HNS. Verksamhetscheferna är chefer för de kliniska resultatenheterna inom HUCS sjukvårdsområde. Som chef för en resultatenhet har verksamhetschefen som uppgift inom HUCS sjukvårdsområde att 1. leda verksamheten vid resultatenheten och ansvara för resultatenhetens verksamhet och ekonomihantering; 2. tillsätta en ledningsgrupp för resultatenheten, fastställa dess uppgifter; och 3. vara ledande överläkare vid sin resultatenhet. 4. fatta beslut i de ärenden som gäller resultatenheten och har delegerats till chefen för resultatenheten. Om utvärderingsdirektörens uppgifter bestäms dessutom i VIII kapitlet i förvaltningsstadgan. V KAPITLET VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, RESULTATOMRÅDETS DIREKTÖRS OCH VERKSAMHETSCHEFENS BEFOGENHET 16 Val och uppsägning av personal Om behörighetsvillkoren för tjänster och befattningar bestäms i beslutet om inrättande av en tjänst/befattning eller i styrelsebeslut. Vid val av personal tillämpas principen en över en enligt vad som anges nedan. Verkställande direktören anställer personalen vid samförvaltningen frånsett de tjänsteinnehavare för vars del styrelsen beslutar om tjänstetillsättningen. Resultatområdets direktör och verksamhetschefen anställer enligt principen en över en personal som lyder under dem på förslag av respektive chef, frånsett de tjänsteinnehavare om vars tjänstetillsättning beslutet fattas av något annat organ eller någon annan tjänsteinnehavare. Framställningar om dem som ska väljas till läkarnas utbildningstjänster och deras placering görs av professoröverläkaren inom respektive medicinsk specialitet. 8 (19)

9 Om avslutande av tjänsteinnehavares och i arbetsavtalsförhållande anställd persons anställningsförhållande beslutar den anställande tjänsteinnehavaren. Vid tillsättande av en tjänst eller anställning i arbetsavtalsförhållande eller vid avslutande av anställningsförhållande ska man alltid höra den närmaste chefen. Beslutanderätten i dessa frågor kan delegeras. 17 Övrig beslutanderätt inom personalförvaltningen Verkställande direktören och direktören för ett resultatområde ska för sin underlydande verksamhets eller tjänsteinnehavares del besluta om 1. anställningsvillkoren enligt de principer och beslut som styrelsen godkänt 2. anställning av tjänsteinnehavare för viss tid 3. låta bli att tillsätta en tjänst som blivit vakant och att ändra användningen av en vakant tjänst 4. placering av tjänster, ändring av en tjänsteinnehavares tjänsteuppgifter och överföring av en tjänsteinnehavare till en annan tjänst 5. avstängning av tjänsteinnehavare från tjänsteutövning 6. beviljande av semester 7. tjänstledighet jämte löneförmåner och andra ersättningar 8. utfärdande av förordnande om tjänsteresa 9. rätt att använda egen bil eller hyrbil i tjänsteuppgifter 10. kvittering av lön som grundar sig på tjänsteförhållande samt 11. övriga ärenden inom personalförvaltningen Verkställande direktören beslutar om tillämpningen av bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalen till den del som de i avtalet inom vissa gränser lämnats till samkommunens prövning samt om lokala avtal som baserar sig på nämnda avtal, det kommunala huvudavtalet och samarbetsavtal samt på arbets- och tjänsteinnehavarlagstifttningen. Frånsett utvärderingsdirektören beslutar verkställande direktören beslutar om anställningsvillkoren för resultatområdets direktör och verkställande direktören för ett affärsverk efter att tjänsten tillsatts och avvikande från bestämmelsen i 17.1 också för verksamhetschefen. Verksamhetschefen har rätt att i fråga om sin underlydande personal fatta beslut för ovan nämnda punkters 2-4 och 6-11 del. Med beaktande av bestämmelserna i arbetslagstiftningen tillämpas ovan nämnda i tillämpliga delar i fråga om personer i arbetsavtalsförhållande. Beslutanderätten i dessa frågor kan delegeras, frånsett beslut som fattas enligt punkt Upphandlig En upphandlingsfullmakt bestäms enligt värdet på avtalet sålunda att avtalets värde utgörs av avtalsperiodens totalvärde. Som beräkningsgrund för värdet på ett avtal som är i kraft tills vidare eller har en osäker giltighetstid ska användas avtalets månatliga värde multiplicerat med 48. Detta tillämpas också i hyresavtal för lokaler. Vid beräkningen av upphandlingens värde ska de options- och förlängningsvillkor som ingår i upphandlingen beaktas. Upphandlingsfullmakten bestäms alltid enligt upphandlingens momsfria totalvärde. Om styrelsens upphandlingsfullmakt bestäms i 6, sjukvårdsområdenas upphandlingsfullmakt i 7 och om affärsverkens direktioners upphandlingsfullmakt i instruktionen för respektive affärsverk. 9 (19)

10 Verkställande direktören beslutar om samförvaltningens upphandling av varor och tjänster vars totala kostnadsförslag är under euro. Direktören för ett resultatområde beslutar om investeringsprogrammet för utrustning som är under euro samt upphandling av varor och tjänster vars totala kostnadsförslag är under euro. Chefen för balansenheten IT-förvaltningen beslutar om investeringsprogrammet för IT-projekt som är under euro och IT-upphandlingar som är under 2 miljoner euro. Direktören för HNS-Lokalcentralen beslutar om investeringsprogrammet för bygginvesteringar som är under euro samt bygginvesteringar, hyres- och arrendeavtal för lokaler och mark och upphandling i anslutning till skötsel och underhåll av fastigheter vars totala kostnadsförslag är under 1 miljon euro. Chefen för balansenheten Hjälpmedelscentralen beslutar om upphandlingsprogrammet för hjälpmedel och upphandlingar som är under euro. Utvärderingsdirektören beslutar om upphandlingar som är under euro. Beslutanderätten i upphandlingsfrågor kan delegeras. 19 Övrig beslutanderätt Verkställande direktören, chefen för en resultatenhet och verksamhetschefen beslutar i fråga om den personal som lyder under dem, om 1. erläggande av skadestånd; och 2. visande av gästfrihet och ordnande av representationstillställningar inom ramen för tillgängliga anslag. Direktören för ett sjukvårdsområde beslutar om 1. beviljande av forskningstillstånd enligt samkommunens instruktioner; och 2. avgiften för långvarig anstaltsvård. Verksamhetschefen beslutar vid sin resultatenhet om årsvisa ändringar i investeringsprogrammet för små upphandlingar av utrustningsprojekt inom ramen för de anslag som direktören för sjukvårdsområdet godkänt för resultatenheten; om att ge betalningsförbindelser inom de medicinska specialiteterna inom sitt ansvarsområde till andra sjukvårdsdistrikt och då patienten söker sig utomlands för vård; för sin del om användningen av specialstatsandelens anslag för undervisning och forskning som anvisats resultatenheten; om beviljande av forskningstillstånd inom sin resultatenhet enligt samkommunens instruktioner; och om bestämmande av avgiften för långvarig anstaltsvård. Beslutanderätten i dessa frågor kan delegeras. 10 (19)

11 VI KAPITLET UNDERVISNING OCH FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ 20 Styrgrupp För samarbetet mellan HNS och Helsingfors universitet finns det en styrgrupp och i den ingår som medlemmar ordförande i styrelsen för HNS som ordförande för styrgruppen, verkställande direktören, chefsöverläkaren och forskningsdirektören samt fyra (4) företrädare som utses av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Styrgruppen ska 1. koordinera, följa upp och utveckla samarbetet mellan HNS och HU, 2. komma med initiativ om hur HNS och Helsingfors universitets undervisnings- och forskningssamarbete kan utvecklas, 3. främja HNS och HUs möjligheter till samarbete med tredje part, dvs. andra forskningsinstitut, kommuner och företag. 21 Kommittén för hälsovetenskaplig forskning Samkommunen HNS har en forskningskommitté för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. HNS styrelse väljer för sin mandattid 12 medlemmar och 12 ersättare i kommittén. Ordförande i kommittén är HNS forskningsdirektör, kommittén väljer vice ordförande inom sig. Av medlemmarna i kommittén för hälsovetenskaplig forskning utser HNS fyra medlemmar och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet fyra medlemmar samt samkommunen Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen vardera en medlem. Dessutom väljs i kommittén en medlem från primärvården inom specialupptagningsområdet och en medlem från verksamhetsenheter inom specialupptagningsområdet och som genom separat förordning har rätt till forskningsfinansiering. Forskningskommittén beslutar på ansökan om beviljande av forskningsfinansiering. 22 Universitetskommittén För att utveckla samarbetet mellan undervisning och forskning tillsätts en universitetskommitté i vilken HNS utser 6 medlemmar och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet 6 medlemmar. Ordförande i universitetskommittén är HNS chefsöverläkare och dekanus vid Helsingfors universitets medicinska fakultet eller en av dekanus utsedd person turvis ett år åt gången. HNS och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet utser vardera tre ersättare i universitetskommittén. Kommittén ska 1. vara ett samarbetsorgan i koordineringen av forskningen och undervisningen (universitetsnivå, den specialiserade sjukvården, primärvården) mellan HNS och Helsingfors universitet, 2. avge utlåtanden vid tillsättning av gemensamma tjänster (t.ex. professurer på deltid) och följa upp tjänstetillsättningsprocessen, 3. delta i planeringen av den ersättning staten ger för utbildning och av den finansiering som staten ger för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, 4. följa upp användningen av undervisnings- och forskningslokaler och göra framställningar om en bättre användning av lokalerna Kommittén är ett beredande, inte ett beslutande organ. 11 (19)

12 Professor-överläkarna/de utbildningsansvariga ska 1. ansvara för utbildningen av läkarna och forskningspersonalen och den vetenskapliga forskningen inom sin medicinska specialitet; och 2. göra framställningar om dem som ska utses till utbildningstjänster och om deras placering. VII KAPITLET SAMKOMMUNENS EKONOMI 23 Verksamhetsprinciper Samkommunens verksamhet ska organiseras och uppgifternas skötas på ett produktivt, lönsamt, effektivt och kostnadseffektivt sätt sålunda att 1. de mål som fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin nås; 2. samkommunens ekonomi hålls i balans; 3. ansvaret för resultaten av verksamheten och ekonomin inom varje resultatområde framgår klart; 4. det på alla nivåer och i all verksamhet inom organisationen finns en tillräcklig intern kontroll och att varje organ och var och en i chefsställning bär ansvar för att tillbörlig kontroll utövas; 5. eventuella verksamhetsrisker, ekonomiska risker och andra risker utreds och undviks samt att det finns beredskap för skador så att kostnaderna för dem inte stör samkommunens verksamhet och finansieringen av verksamheten; 6. betalningsrörelsen, finansieringsverksamheten och placeringsverksamheten sköts tryggt och ekonomiskt och så att den ger avkastning; 7. räntebärande främmande kapital används endast då det ur verksamhetens och ekonomins synvinkel är motiverat; och 8. verksamhetsstyrningen ordnas så att inom kapitalmedelsförvaltningen och -användningen ägnas uppmärksamhet åt att verksamheten binder så litet kapital som möjligt. 24 Budget och ekonomiplan I ekonomiplanen anges målen för utvecklingen av samkommunens verksamhet och redogörs för hur verksamheten och investeringarna ska finansieras. Utgångspunkten för budgeten och den årliga verksamhetsplanen är de strategiska målen och de ur dem härledda målen i ekonomiplanen. Fullmäktige sätter upp målen för verksamheten och anvisar de resurser som behövs för att nå dem. Ekonomiplanen görs upp för tre år, varav det första året utgör budgetåret. Investeringsplanen görs upp för fyra år, varav det första året utgör budgetåret. Budgeten och ekonomiplanen görs upp enligt den uppställning som fullmäktige godkänt. I motiveringen till budgeten bestäms i vilken grad budgeten är bindande. 25 Verkställighet av budgeten Styrelsen godkänner resultatområdenas dispositionsplaner utgående från den budget som godkänts av fullmäktige. Sjukvårdsområdenas nämnder godkänner för sin del motsvarande planer för sjukvårdsområdenas resultatenheter. 12 (19)

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Allmän anvisning för intern kontroll 16.9.2013 STADSSTYRELSEN 9.10.2013 STADSFULLMÄKTIGE ANVISNING FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Lojo stadsfullmäktige 10.6.2015 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 4 1.1 Stadens kontrollsystem 4 1.2 Extern kontroll 4 1.3 Intern kontroll 5 1.4

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1195/2014 Lag om myndigheten för finansiell stabilitet Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga JUSTITIEMINISTERIETS VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150)

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer