BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull"

Transkript

1 BioFuel Region AB Finansiering avseende tankstationer för biogas Unto Fagerkull Rapporten är genomförd i syfte att skaffa en översiktlig bild av leasing som finansieringsform avseende investeringskostnaderna vid uppförande av tankstationer för biogas. Arbetet utfört i projektet Färdplan Biogas AC/BD och genomfört av AB Fagerkull Affärskonsult i mars 2013.

2 Innehållsförteckning BioFuel Region AB... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Tillverkare... 3 Investeringskostnader... 5 Rikt priser... 5 Finansiering... 6 Att leasa... 6 Leasing givare... 6 Bankfinansiering... 7 Finansieringsmodell historiskt... 7 Slutsatser

3 BioFuel Region AB BioFuel Region AB arbetar för en omställning från fossila produkter till förnybara drivmedel och nya produkter. BioFuel Region är ett samarbete mellan kommuner, företag, region- förbund, länsstyrelser, landsting och universitet i de fyra nordligaste länen. Företagets partipolitiskt obundna organisation stöds även av nationella myndigheter. 2

4 Bakgrund Uppdrag Lars Sandström, Project Manager inom BioFuel Region AB ställde i mars 2013 en förfrågan till Fagerkull Affärskonsult om att undersöka om det fanns möjligheter till olika finansieringsformer för investeringskostnaden i nyanläggningar av tankstationer i Norra Sverige. Det man särskilt ville få en bild av, var om leasingformen är en reell möjlighet. Unto Fagerkull, har varit ansvarig för genomförande hos AB Fagerkull Affärskonsult. Syfte Ett delsyfte med denna kartläggning eller analys har varit att skaffa en övergripande bild av VAD man behöver för typ av anläggning och stödfunktioner som kan passa de norrländska förutsättningarna samt kostnader för uppförande och drift av anläggningar. Det huvudsakliga syftet har ändå varit att få en bild av finansieringsmöjligheterna. Metod Genomförandet har gjorts genom intervjuer via telefonsamtal och kompletterande information via mail konversation med ett antal respondenter. Respondenterna har varit tillverkare och leverantör av anläggningar samt finansiärer i form av finansbolag och bank. Trestegsraket Steg ett har varit att sätta sig in i ämnet genom att ta del av en del information som finns att tillgå på "nätet". Konstaterades att det finns ganska mycket information. Detta första steg var nödvändigt för att skapa nödvändig och grundläggande kunskap om ämnet. Annars hade det varit svårt att föra vidare diskussion med intressenterna, tillverkarna och finansiärerna. Andra steget har varit att få ökad kunskap om anläggningar för tankstationer och investeringskostnaderna. Det tredje steget har sedan varit att diskutera finansieringsmöjligheterna med finansbolag och banker. Tillverkare Det finns några fåtal utvecklare och tillverkare av anläggningar för lagring, transporter och tankning i Sverige. Processkontroll GT (Tankstationsbyggarna) är Nordens största leverantör av fordonsgasstationer och har sedan 1998, konstruerat, byggt, levererat och driftsatt tankstationer för natur- och biogas. Företaget grundades 1970 mitt i Sveriges petrokemiska centrum, Stenungsund och Processkontrollgruppen omsätter ca 300 MSEK med 160 anställda och växer i lugnt tempo. Företaget tillhandahåller tjänster, produkter och lösningar inom el, styr- regler- och automationsteknik för industrin. Största vikten ligger traditionellt på fältinstallation, utveckling och tillverkning på egen verkstad samt service hos kunder. 3

5 Vi har haft kontakt med med Torbjörn Karlsson, ansvarig för anbud och tankstationer på företaget. Nedan beskrivs förutsättningar och villkor i sammandrag. Lämplig station för personbilar En s.k dotterstation är en tankstation som inte är ansluten till någon gasledning utan matas från ett eller flera mobila gaslager. Denna lösning är den vanligaste eftersom det inte finns några egentliga begränsningar för var en station kan placeras. Det som krävs utöver själva tankstationen, är utrymme för ett eller flera mobila gaslager i närheten. Lämplig station för Bussar Busstation är en tankstation som är specialbyggd för busstrafiken och det finns två olika varianter av tankstationer för bussar; snabbfyllande och långsamfyllande. I de långsamfyllande kan upp till flera hundra bussar anslutas samtidigt, för att sedan långsamt tankas under natten och är färdiga för drift morgonen efter. De snabbfyllande fyller en busstank med gas inom några minuter, på liknande sätt som personbilstankstationerna. De långsamfyllande har som sin fördel att de inte behöver passas vid tankning, utan processen sköts med automatik under natten. Chauffören behöver inte vänta vid bussen och många bussar kan tankas samtidigt, när de ändå står still. Ibland uppstår ändå behovet att fylla en tank direkt och då behövs en snabbfyllande tankstation som komplement. Den effektivaste busstationen består av båda typerna av tanksystem, vilket innebär att man är rustad för alla möjligheter och behov. 4

6 Transportsystem Processkontroll GT har utvecklat ett transportsystem som förser dotterstationerna med gas. Systemet bygger på det standardiserade lastväxlarsystem som redan används inom många olika transporter, vilket innebär att dockningen går mycket snabbt och smidigt. Lagret placeras på sin plats bredvid tankstationen och dockas enkelt via den slang som är placerad i ett särskilt utrymme på lagrets gavel, slangen förvaras också inlåst här under transport. Investeringskostnader Kostnaderna för uppförande av anläggningar och transportsystem kan uttryckas med nedan belopp. Orsakerna till variationen är att det finns en rad olika faktorer som påverkar priset, allt från markförhållanden till avstånd och kapaciteten på anläggningen. Rikt priser Produkt Investering a) Tankstation för personbilar (dotterstation) 2-3 mnkr b) Flakfyllningsstation knuten Till produktionsanläggningen 3-6 mnkr c) Flak för transport på bil 0,8-2 mnkr Tillkommer gör markarbeten. Normalt har man en s.k flakfyllningsstation (pos b ovan) som är direkt ansluten till biogasproduktionen. Denna fyller kontinuerligt på med flak med gas för vidare transport till tankstationer. Kapaciteten för minsta tankstationen är 2000 Nm3/dygn vilket motsvarar ca 80 bilar/dygn. Vid större behov än så är det inga problem att bygga större anläggningar med större kapacitet. 5

7 En enskild tankstation har alltså en investeringskostnad på 3-5 mnkr men då tillkommer alltså flakfyllningsstationen. Eftersom denna har kapacitet att fylla ett mycket stort antal flak så innebär det att ett större antal tankstationer som delar på den gemensamma investeringen är att föredra. För att försörja stationerna på ett bra sätt krävs normalt 2 flak per tankstation. För drift talar man om förebyggande underhåll. Här finns en tumregel som pekar på kostnader för detta runt öre/nm3. Finansiering Att leasa Leasing är en blandform av kreditköp och långtidshyra. Upplägget är som ett avbetalningsköp, men juridiskt betraktas det som hyra (finansiell leasing). Leasing tagaren äger alltså inte varan, utan förutsätts lämna tillbaka den när hyrestiden har gått ut. Leasing används i både små och stora företag. Att leasa någonting innebär helt enkelt att företaget hyr t.ex. maskinen, kopiatorn, bilen, utav ett leasingföretag. Leasing är ett sätt att minska sitt lånebehov. Flera fördelar med leasing Leasing kan användas för att finansiera alla objekt som har ett värde på en andrahandsmarknad. Leasingföretaget köper in objektet och hyr sedan ut det till företaget. Objektet ägs av leasingbolaget. Tillsammans med leasingföretaget kommer företaget överens om en leasingtid och skriver ett leasingkontrakt - vanligen två till fem år. I kontraktet är hyran specificerad och ett eventuellt restvärde. Företaget som hyr kan vid leasingperiodens utgång köpa objektet till restvärdet. Hyran d.v.s. leasingkostnaden är fullt avdragsgill för företaget. Fördelarna med leasing Företagets balansräkning påverkas inte eftersom leasingkostnaden enbart påverkar resultatet. Innebörden av detta är att företagets soliditet inte påverkas. Leasingkostnaden är fullt avdragsgill för företaget. Företaget får lättare att arbeta med den ekonomiska planeringen. Den oftast månatliga leasingkostnaden är lätt att lägga in i resultat- och likviditetsbudgeten. Företaget binder inte upp eget kapital utan kan använda detta till offensiva investeringar i t ex utvecklingsprojekt. Företaget kan matcha avskrivningstakten mot värdeutvecklingen vilket innebär att företaget väljer avskrivningstakt och restvärde. Leasing givare Vi har varit i kontakt med Anders Öquist, VD Polarrenen. Bolaget arbetar med kapitalförvaltning och finansiering. De är en aktör som har en särskild inriktning att investera och finansiera verksamheter i Norra Sverige. De arbetar bland annat med att erbjuda leasing (vara leasing givare) och har ett intresse för investeringar i miljödrivna projekt och verksamheter och gärna i Norra Sverige. Biogas är något som definitivt skulle kunna vara av intresse att verka i enligt Anders. Det 6

8 väsentliga är att objektet som skall leasas har ett reellt värde på en andrahands marknad. Det finns alltså ett potentiellt bekymmer med leasing av en anläggning. Är anläggningen att betrakta som fast i bemärkelsen att investeringen inte går att flytta och återta på ett praktiskt, lämpligt och ekonomiskt hållbart sätt så är leasingalternativet relativt svårt. Här kan man behöva hitta otraditionella lösningar för att åstadkomma finansieringsformen. När det gäller växelflaken är detta inget bekymmer då de inte är fasta. Bankfinansiering Vi har också varit i kontakt med ett par Affärsbanker. SEB och Svenska Handelsbanken. Frågeställningen om hur de ser på låne- eller annan finansiering för anläggningar för tankning av gas var positiv om än det fanns vissa tveksamheter. Tveksamheterna kunde ses som delvis beroendes på okunskap. Branschen är ny och man saknar kunskaper om branschen och därmed ökar osäkerheten och därmed risken i bankens bedömning. Detta problemscenario torde dock vara relativt övergående. I takt med ökad insikt och förståelse så hittar man också finansieringsmöjligheterna. För enskilda anläggningar kan traditionell leasing vara en finansieringsform svår att hantera. Men för ett helt koncept, med ett större antal tankstationer bör man också hitta en bra modell för leasing. För att klargöra detta skulle man kunna ta fram ett case och därmed förhandla om villkoren i detalj. Finansieringsmodell historiskt Hur har då andra köpare finansierat investeringarna? Det svar som ter sig vara allmänrådande är att avbetalning eller leasing inte är/har varit särskilt förekommande. Inte i alla fall avseende investeringar i anläggningar Däremot sker traditionell leasing via finansbolag vid investeringar i transportsystem och lagersystem. 7

9 Slutsatser Denna översyn har genomförts i syfte att få en bild av leasing som finansieringsform för investeringar i tankstationer för biogas i Norra Sverige. Genom diskussion med tillverkare och finansiärer har vi erhållit en bild av förutsättningarna och villkoren. Det har inte varit särskilt vanligt att köpare tidigare efterfrågat avbetalningsköp eller leasing eftersom köpare har kunnat delfinansiera investeringen med hjälp av någon form av investeringsbidrag. Bidragen har inte varit möjliga att erhålla om inte köparen har erhållit äganderätten till anläggningen. Det innebär att köparen inte har kunnat nyttja leasing som finansieringsform. Vår slutsats är att det torde finnas goda möjligheter för avbetalningsformer vid investeringar i anläggningar för tankning av fordon med gas. Det kan dock finnas ett inbyggt problem avseende själva tankningsstationen eller anläggningen. Hur stora är kostnaderna för nedmontering av en anläggning och vem skall stå för denna? Vår bedömning, utifrån diskussionerna med finansiärer, är dock att det finns en reell möjlighet att hitta bra finansieringsformer för detta. Man bör dock också noga beakta möjligheterna till investeringsstöd vilket kan vara en bra finansieringsmodell även om man också binder en del kapital. Pay- off tiden torde kunna bli så pass konkurrenskraftig, jämfört med leasing, att möjligheterna till investeringsbidrag alltid bör beaktas. Luleå den 4 april 2013 Unto Fagerkull AB Fagerkull Affärskonsult 8