Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4"

Transkript

1 Eslöv Sibbarp 4:6 Eslöv Sibbarp 4:36 Eslöv Sibbarp 4:111 Eslöv Reslöv 3:4

2 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheterna Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4. Inom värderingsobjektet har tidigare Marieholms Yllefabrik bedrivit sin verksamhet och i dagsläget är lokalerna bland annat uthyrda som förråd/lager, verkstad samt loppisverksamhet. 1.2 Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Eslöv Sibbarp 4:6 AB, genom Magnus Lindblom. c/o Advokatbyrå Kaiding Box Umeå 1.3 Lagfaren ägare Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Eslöv Sibbarp 4:6 AB. 1.4 Syfte Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag inför en eventuell försäljning. 1.5 Värdetidpunkt Värdetidpunkt är januari månad Allmänna villkor För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.

3 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 1.7 Särskilda förutsättningar Den tegelbyggnad, som inhyst den tidigare panncentralen som förr försåg byggnaderna med värme, är i mycket dåligt skick och sannolikt föremål för rivning. Byggnadens eventuella marknadsvärde bedöms i bästa fall motsvara rivningskostnaderna. Denna byggnad har därför har inte åsatts något värde. Bostaden har värderats som en hyreshusenhet och inte en småhusenhet då det enligt uppgift från förvaltaren inte varit möjligt att stycka av denna del av värderingsobjektet. 1.8 Besiktning och värderingsunderlag Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Charlotte Pettersson. Vid besiktningen deltog Anders Lundberg, förvaltare av värderingsobjektet. Vid besiktningen har ett urval av lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer studerats. Vid besiktningstillfället var det ej möjligt att genomföra någon invändig besiktning av bostaden och uppgifter avseende dess inre skick och standard har inte tillhandahållits. Följande offentliga källor har använts: Fastighetsregistret Kommunens planarkiv Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: Lokalhyreskontrakt Hyresdebiteringslista Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader Inhämtade tekniska uppgifter vid besiktning Enklare ritningar

4 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 2 Värderingsobjekt 2.1 Omgivning Värderingsobjektet är beläget i Marieholm i Eslövs kommun. Gatuadresserna är Yllegatan 2 och 4. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. Omgivningen utgörs huvudsakligen av jordbruksmark och bostäder. Service finns närmast i centrala Marieholm. Allmänna kommunikationer finns i form av buss med hållplats på cirka 500 meters avstånd. Större trafikleder (väg 108) finns på cirka en kilometers avstånd. 2.2 Tomt Värderingsobjektet har en markareal av kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en större fabriksbyggnad som består av flera sammanbygga byggnader, en enklare ekonomibyggnad, ett föredetta pannhus, en lagerbyggnad samt en bostad. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av parkeringsplatser, upplagsytor, kommunikationsytor samt åkermark och buskage/sly. 2.3 Byggnadsbeskrivning Byggnaderna inrymmer 1 4 plan ovan mark. Byggnaderna har i de taxerade uppgifterna åsatts nybyggnadsår 1929, 1941 och Den totala uthyrbara arean uppgår enligt uppgifter från uppdragsgivaren till kvadratmeter fördelat enligt nedan: Lokaltyp Antal kontrakt Area (m²) Andel av hyra Varav vakant (m²) Bostäder % 0 Lager % 0 Övrigt % Summa/medel % Nedan följer en kort fattad teknisk beskrivning som beskriver byggnadernas huvudsakliga konstruktion. Avvikande material eller installationer i vissa av byggnadsdelarna kan förekomma. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Grundläggning Betong Stomme Betong Bjälklag Betong Fasadmaterial Tegel/plåt Fönster 1-glas alternativt kopplade 2-glas i träkarm Yttertak Glas, plåt samt papp Värmekälla Värmepumpar i vissa lokaler som hyresgästerna själva installerat Uppvärmningssystem - Ventilationssystem - Övrigt Det finns två varuhissar i fabriksbyggnaden samt en personhiss i kontorsdelen

5 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 SKICK, STANDARD OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER Byggnadens yttre skick bedöms överlag som mindre bra. Taket på en större del av byggnaden behöver bytas då det är i mycket dåligt skick med läckage av regnvatten på flera ställen. Större delen av fönstren är originalfönster med enkelglas alternativt kopplade 2-glasfönster och är i relativt dåligt skick. Brister i tak och fönster i kombination med att större delen av byggnaderna inte är uppvärmda medför att det sannolikt finns fuktskador i delar byggnaderna. Byggnadens inre skick är även det mindre bra och standarden bedöms som mycket enkelt. Byggnaderna innehåller i huvudsak råyta där man tidigare bedrivit textilverksamheten. Dessa ytor är bland annat uthyrda till loppisverksamhet och lager/förråd alternativt står oanvända. Samtliga hyresgäster står själva för uppvärmning i lokalerna genom värmepumpar. I övrigt är inga andra installationer i byggnaderna i bruk. Kontorsdelen som är den senast uppförda byggnadsdelen och lagerbyggnaden bedöms ha en något bättre skick och standard än övriga byggnader. Lokalernas alternativa användning bedöms som begränsade. Förenings- eller träningslokal samt förråd bedöms dock vara möjliga alternativanvändningar för samtliga lokaler. Någon kontroll av eventuella miljöbelastningar har inte genomförts. Värdebedömningen tar inte hänsyn till någon eventuell kostnad på grund av sanering/åtgärd (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 2.4 Rättsliga förhållanden I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: Lagfaren ägare Adressuppgifter Planförhållanden Servitut med mera Inteckningar Taxeringsuppgifter PLANFÖRHÅLLANDE Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, f.d. stadsplan, antagen Planbestämmelserna anger industriändamål med en högsta byggnadshöjd av fyra våningar samt allmänplats, park och plantering. Bostaden är belägen på mark som i stadsplanen är utpekad som allmänplats (park och plantering). Värderingen förutsätter att nödvändiga myndighetslov erhållits. Övriga byggnader befintlig byggnader överensstämmer med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. Fastigheten Reslöv 3:4 omfattas inte av någon detaljplan. TAXERING Värderingsobjektet har vid den senaste fastighetstaxeringen åsatts typkoderna: 424 (Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri) 411 (Industrienhet, tomtmark) 220 (Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer) Byggnaderna har åsatts värdeår 1929, 1941 samt 1950.

6 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 3 Fastighets- och hyresmarknaden 3.1 Generella marknadsförutsättningar Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Sårbarheten för nya bakslag och osäkerheten kring utvecklingen är dock fortsatt stor. Drivkraften i den svenska ekonomin är framförallt inhemsk efterfrågan och privat konsumtion. Exporten hämmas av den relativt svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden, särskilt i euroområdet där återhämtningen går långsamt. Någon betydande draghjälp från omvärlden är därmed inte att vänta under den närmaste tiden. Enligt Riksbankens prognos väntas BNP för 2014 uppgå till 1,8 procent för att öka till 2,6 respektive 3,3 procent för 2015 och Trots en relativt stark inhemsk ekonomi och ett allt bättre konjunkturläge har Riksbanken ansett det motiverat med en starkt expansiv penningpolitik. I oktober sänktes reporäntan med 0,25 procentenheter till historiskt låga noll procent. Noll-räntan behölls vid mötet i december, men räntebanan sänktes ytterligare. Först under andra halvåret 2016, då inflationen åter väntas nå målet kring 2 procent, anses det nu lämpligt att börja höja räntan igen. Det låga ränteläget är positivt för fastighetsmarknaden, men innebär samtidigt betydande risker för hushållens skuldsättning. Sysselsättningen väntas öka med respektive personer under 2015 och Trots detta väntas arbetslösheten endast minska till cirka 7,9 respektive 7,7 procent (från 8,0 procent under 2014) då även utbudet av arbetskraft ökar. De tre storstadsregionerna får starkast jobbtillväxt, men antalet jobb blir fler i hela landet. Även länen utanför storstadsregionerna gynnas då de nya jobben främst kommer inom den offentliga sektorn. Ett kvarstående problem är att utbudet av arbetskraft inte matchar arbetsgivarnas efterfrågan, särskilt vad gäller utbildning. Ungdomsarbetslösheten väntas fortsätta att minska. Den svenska fastighetsmarknaden har trots lågkonjunktur och det osäkra omvärldsläget varit god med bibehållna avkastnings- och prisnivåer inom flera delmarknader och segment. Inom attraktiva delmarknader/segment har det noterats en positiv utveckling med sjunkande direktavkastningskrav och stigande priser. En bred efterfrågan, förbättrade finansieringsmöjligheter och förmånliga räntor innebär att investeringsvolymen nu är tillbaka på nivåer motsvarande den vid senaste fastighetshögkonjunkturen. Bedömningen är att den svenska fastighetsmarknaden kommer att ses som ett fortsatt intressant investeringsalternativ även under Objekt i storstads- och tillväxtregionerna och då främst bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt är fortsatt attraktiva investeringar. Intresset ökar för fastigheter med något högre risk, som kontorsfastigheter utanför A-läge, handelsfastigheter, lager/logistik och hotell. Inom bostadssegmentet är bedömningen att vi kommer att se en fortsatt god efterfrågan för kvalitativa objekt i tillväxtmarknader, men stigande avkastningskrav för underhållsmässigt eftersatta objekt i svaga delmarknader. På lokalhyresmarknaden är det främst moderna, flexibla/yteffektiva och miljöriktiga lokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas. Hyrorna bedöms överlag vara fortsatt stabila under det kommande året utan betydande upp- eller nedgångar. Den goda efterfrågan bedöms leda till sjunkande vakanser och möjlighet till nyproduktion inom många regionstäder/tillväxtregioner. Med ett tillskott av moderna, yteffektiva lokaler, i kombination med ett allt mer effektivt lokalutnyttjande, ökar dock riskerna för vakanser och pressade hyresnivåer i det äldre beståndet.

7 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 3.2 Objektets marknadsförutsättningar Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Eslövs kommun med omnejd avseende lager- och industrifastigheter är relativt god. I Marieholm är dock transaktionsaktiviteten låg. Direktavkastningarna är varierande och beror till stor del på objektens standard och närhet till god kommunikation. Både köpare och säljare har i huvudsak varit egenanvändare och lokala förvaltningsaktörer. Värderingsobjektet har ett mindre bra läge för lager och industri, vilket bedöms som ett D-läge inom kommunen. För lager- och industrifastigheter i ett bedömt D-läge i Eslövs kommun bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För enklare lokaler utan uppvärmning eller andra installationer, likt värderingsobjektet, bedömds den marknadsmässiga hyresnivån understiga ovan redovisat intervall. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 5 15 procent. Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper bedöms efterfrågan som mycket begränsad. Den mest sannolika köparkategori bedöms främst vara en lokal förvaltningsaktör eller Eslövs kommun alternativt ett byggbolag som på sikt har för avsikt att utveckla fastigheten mot annan användning. 4 Värderingsmetodik DEFINITION AV MARKNADSVÄRDE OCH METODTIL LÄMPNING Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. ORTSPRISMETOD Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde. AVKASTNINGSMETOD Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.

8 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 5 Värdering 5.1 Ortsprismetod Det har sedan 2011 totalt skett ett femtiotal lagfarna försäljningar av lager- och industrifastigheter i värderingsobjektets närområde vilket bland annat inkluderar Eslöv, Kävlinge, Dösjöbro, Teckomatorp, Stehag och Gårdstånga. Efter gallring med avseende på lokalyta (< kvadratmeter), köp som skett mellan parter med tydlig intressegemenskap samt köp utan redovisad köpeskilling återstår ett femtiotal objekt. Objekten har sålts till priser som varierar mellan 620 och kronor per kvadratmeter uthyrbar area, med ett genomsnitt kring kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Ett i sammanhanget relevant jämförelseköp är fastigheten Svalöv Södra Svalöv 35:1, Lantmännens gamla silos och lagerbyggnader, som förvärvades i december 2014 av Svalövs kommun till en köpeskilling av kronor. Säljare var Skånska Lager Svalöv KB. Objektet inrymmer enligt taxerade uppgifter kvadratmeter lager. Priset motsvarar cirka 585 kronor per kvadratmeter. Försäljningen skedde med förutsättningen att den nuvarande ägaren ombesörjer rivningen av de befintliga byggnaderna. Fastigheten är föremål för framtida exploatering men det finns ännu ingen detaljplan för området. År 2012 förvärvade Agerum Ab fastigheten Hässleholm Vannaröd 2:224 i Sösdala till en köpeskilling av kronor. Säljare var Sösdala Industri Ab. Objektet inrymmer en sängfabrik och enligt taxerade uppgifter uppgår den totala lokalytan till kvadratmeter. Priset motsvarar cirka 342 kronor per kvadratmeter. I augusti 2005 förvärvade en privatperson fastigheten Tollarp Tollarp 199:2 till en köpeskilling av kronor. Säljare var Hilding Anders AB. Objektet inrymmer en fabrik som bland annat tillverkat sängar, täcken, kuddar och bäddmadrasser. Den totala lokalytan uppgår till cirka kvadratmeter. Priset motsvarar cirka 286 kronor per kvadratmeter. År 2005 förvärvade Melin Förvaltning fastigheten Ängelholm Sockerbruket 11 till en köpeskilling av kronor. Säljare var Sockerbruket 11 Ab. Objektet inrymmer en ett gammalt slakteri och enligt taxerade uppgifter uppgår den totala lokalytan till kvadratmeter. Priset motsvarar cirka 445 kronor per kvadratmeter. Direktavkastningarna är svåra att härleda ur ovanstående material, men bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara delmarknader i huvudsak variera mellan 9,5 och 12,0 procent. RESULTAT Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, såsom skick, standard och läge, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av det ovan redovisade prisintervallet och i nivå med redovisade försäljningar i Svalöv, Sösdala, Tollarp och Ängelholm. Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet uppgå till mellan 10,0 och 11,0 procent. Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 400 och 600 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet till kronor.

9 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 5.2 Avkastningsmetod KALKYLPERIODEN Kalkylperioden löper från och med januari månad 2015 till och med december månad år INFLATION Ett inflationsantagande på 2,0 procent har använts under kalkylperioden. DIREKTAVKASTNINGSKRA V, KALKYLRÄNTA OCH RESTVÄRDE Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkastningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till 11,8 procent. Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet. Kalkylräntan har därmed bedömts till 14,0 procent. Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till 11,8 procent. HYROR Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Utgående hyresnivåer bedöms överlag vara marknadsmässiga. Lokaltyp Utgående hyra Uthyrd area Marknadsmässig hyra Vakanta ytor Totalt Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Bostäder Lager Övrigt Övrigt Summa/Medel Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, exklusive värme, övriga driftsrelaterade tillägg samt kostnaden för det inre underhållet. Ersättning för fastighetsskatt är exkluderad från hyrorna. Hyresutvecklingen för lokalerna och bostadslägenheten bedöms följa förväntad inflationsutveckling. I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. VAKANSER Värderingsobjektet har idag en vakansgrad på omkring 70 procent.

10 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 Lokaltyp Uthyrbar area Uthyrd area Outhyrd area Ekonomisk vakans Aktuell Marknad m² % Antal m² % Antal m² % Antal % % Bostäder ,0% Lager Övrigt ,0% 20,0% Övrigt Summa/Medel ,1% 16,4% Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för långsiktiga vakanser och hyresförluster som höga. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken för bostadslägenheten har bedömts till 2,0 procent. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken för lokalerna har i genomsnitt bedömts till 20,0 procent. DRIFT OCH UNDERHÅLL Kostnader avseende värme, fastighetsel, vatten och avlopp, sophantering och administration har erhållits från fastighetsägaren. Resterande kostnader har bedömts genom statistik och erfarenhet. Lokaltyp Bedömd initial D&U Bedömd långsiktig D&U Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Bostäder Lager Övrigt Övrigt Summa/Medel Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd. Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. INVESTERINGAR/HYRESGÄSTANPASSNINGAR Byggnaden har ett eftersatt underhåll. Omfattningen och kostnaden av ett framtida underhållarbete/renovering är mycket svårbedömd och beror på vilken typ av verksamhet som avses bedrivas i lokalerna. I avkastningskalkylen har därför inga investeringar, utöver periodiskt underhåll som avser att upprätthålla byggnadernas befintliga skick och standard, bedömts nödvändiga under kalkylperioden. FASTIGHETSSKATT För industrifastigheter utgår fastighetsskatt med 0,5 procent. Fastighetsskatt utgår därmed under år 2015 med cirka kronor. För närvarande återfås cirka 15 procent av fastighetsskatten från hyresgästerna. Långsiktigt bedöms denna procentsats uppgå till cirka 80 procent. Intäktsbortfallet motsvarar den långsiktigt bedömda ekonomiska vakansen. RESULTAT Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till cirka 545 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka kronor (se bilaga 1:1).

11 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 5.3 Obebyggd mark Värderingsobjektet har cirka obebyggd mark. Marken bestod vid besiktningstillfället av naturmark, i huvudsak av buskage/sly. En mindre del av värderingsobjektet utgjordes av åkermark som brukas av fastighetsägaren till grannfastigheten Reslöv 11:3. Värdet av ytterligare byggrätt på industrifastigheter är relativt försumbart när det gäller förvärv av bebyggda fastigheter. Det eventuella tillskottsvärdet är i normalfallet redan inräknat i försäljningspriset vid förvärvstillfället. I princip all obebyggda mark på värderingsobjektet är i detaljplan utmärkt som allmän plats, park och plantering och får ej bebyggas alternativt omfattas inte av detaljplanen överhuvudtaget. Det innebär även att det inte finns något byggrättsvärde för marken. För att skapa ett byggrättsvärde krävs att det antas en ny eller reviderad detaljplan med utökad eller ändrad byggrätt. Kostnaden för att ta fram en ny detaljplan med en byggrätt för värderingsobjektet skulle i dagsläget överstiga ett eventuellt byggrättsvärde. Det i kombination med det generella marknadsläget som råder i Marieholm bedöms det inte heller finnas några förväntningsvärde avseende kommande exploatering. Vanligtvis är det kommunen som är huvudman för områden som i detaljplan är utlagda som parkmark. Syftet är att parkmark ska vara allmänt tillgänglig. Marken kan i sådant fall i princip bara överlåtas till kommunen. I de fall där överlåtelser sker, då huvudman i detaljplan ändras till enskild eller liknande, ersätts marken oftast med en symbolisk summa. Med anledning av ovanstående bedöms det inte föreligga något ytterligare värde av den obebyggda delen av värderingsobjektet.

12 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 6 Slutsatser 6.1 Resultat Ortsprismetoden Avkastningsmetoden cirka kronor cirka kronor I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från ortsprismaterialet på grund av den osäkerhet som råder kring ingångsparametrar i avkastningskalkylen, i synnerhet vid bedömningen av framtida underhållskostnader. Även små variationer i exempelvis bedömningen av det periodiska underhållet får stort utslag i det beräknade avkastningsvärdet. 6.2 Marknadsvärde Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 vid värdetidpunkten januari månad 2015 till: kronor Sju miljoner femhundratusen kronor vilket ger följande beräknade nyckeltal: Marknadsvärde / m² 517 Marknadsvärde / taxeringsvärde 0,75 Bruttokapitalisering, år 1 6,0 (marknadsvärde / årshyra år 1) Malmö Charlotte Pettersson Civilingenjör Lantmäteri Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Bilaga Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller Foton Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor Allmänna villkor för värdeutlåtande

13 Bilaga 1 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Eslöv Sibbarp 4:6 Bilaga 1:1 Kalkylantaganden Start kalkyl: Värdeår: - Tax. värde: Typkod: Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Jämkad direktavkastning 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% Kalkylränta 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% Direktavkastning för restvärdeberäkning: 11,8% Ekonomisk vakans Bostäder 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Lokaler 61,4% 52,6% 43,8% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% Totalt 57,1% 49,0% 40,8% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% Helår Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) Hyra bostäder (+) (467) Hyra lokaler (+) (194) Hyra garage mm (+) Hyresrisk/vakans bostäder (-) -(9) Hyresrisk/vakans lokaler (-) -(119) Hyresrisk/vakans garage mm (-) Netto tillägg och rabatter Effektiv hyra (87) Drift och underhåll (-) -(84) Fastighetsskatt (-) -(3) Fastighetsskatt åter (+) (0) Tomträttsavgäld (-) Driftnetto före investeringar (0) Återstående investeringar Driftnetto efter investeringar (0) Nuvärde driftnetto Nuvärde restvärde Marknadsbaserat avkastningsvärde Nyckeltal: Avkastningsvärde / m² 545 Avkastningsvärde / taxeringsvärde 0,79 Bruttokapitalisering, år 1 6,3 Direktavkastning, initial -4,4% Direktavkastning, år 1 0,0% Marknadsmässig direktavkastning 15,6%

14 Bilaga 1 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 Hyresgästförteckning Fastighet: Eslöv Sibbarp 4:6 Bilaga 1:2 Hyresgäst Lokaltyp Area Löptid Löptid Utgående hyra Marknadshyra Momspliktig Ingår Egenanvändare värme m², st Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index (J / N) (J / N) (J / N) Gutkind, Willhelmina (fd Matsalen) Ö % % N N N Emilsson, Åke Ö % % N N N MPG Transport AB Ö % % N N N Transport Entreprenad AB (lokalyta) Ö % % J J N Transport Entreprenad (mark) Ö % % J N N Vakant Ö % % N N N Göte, Daniel Ö % % J N N Larsén, Björn Ö % % N N N Levander, Rune Ö % % N N N Hellström, Tina Ö % % N N N Roos, Bodil La % % N N N Norrlands Importen AB La % % J N N Hansson, Linda Bo % % N N N Johansson, Christer Ö % % N N N Nielsen, Kenneth Ö % % N N N Nilsson, Kristian La % % N N N Summa/Medel

15 Bilaga 1 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 Fastighet: Eslöv Sibbarp 4:6 Bilaga 1:3 Lokaltyp Uthyrbar area Uthyrd area Outhyrd area Ekonomisk vakans Aktuell Marknad m² % Antal m² % Antal m² % Antal % % Bostäder ,0% # Lager # Övrigt ,0% 20,0% # Övrigt # Summa/Medel ,1% 16,4% # # # Lokaltyp Utgående hyra Marknadsmässig hyra # Uthyrd area Vakanta ytor Totalt # # Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats # Bostäder # Lager # Övrigt # Övrigt # Summa/Medel # # # Lokaltyp Bedömd initial D&U Bedömd långsiktig D&U # # Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats # Bostäder # Lager # Övrigt # Övrigt # Summa/Medel #

16 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 BOSTADEN

17 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 LAGERBYGGNAD

18 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 PANNCENTRAL

19 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 ÖVRIGA FABRIKSBYGGNA DER

20 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Arrendetomter inom Varberg Getakärr 5:147

Arrendetomter inom Varberg Getakärr 5:147 Arrendetomter inom arberg Getakärr 5:147 2016-04-12 2 (8 Ordernummer: 158 047 Fastighetsbeteckning: Arrendetomter inom arberg Getakärr 5:147 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 ärderingsobjekt ärderingsobjektet

Läs mer

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun F-2341-16-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun 2017-01-11 Sid 1 (5) Luleå Stadsön 2:32 F-2341-16-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Uppdragsgivare Syfte Vägbeskrivning Fastighetsbeteckning

Läs mer

Fastigheten Ljusnarsberg Gästgivaren 12

Fastigheten Ljusnarsberg Gästgivaren 12 Fastigheten Ljusnarsberg Gästgivaren 12 2016-09-26 2 (16) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Ljusnarsberg Gästgivaren 12. Inom värderingsobjektet finns

Läs mer

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun F-2331-16-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun 2017-01-30 Sid 1 (4) Haparanda Vuono 22:37 F-2331-16-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Fastighetsbeteckning Haparanda Vuono 22:37

Läs mer

Fastigheten Karlstad Nyeds-Bäckelid 4:1 Småhustomt

Fastigheten Karlstad Nyeds-Bäckelid 4:1 Småhustomt Fastigheten Karlstad Nyeds-Bäckelid 4:1 Småhustomt 2016-05-26 2 (6) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Nyeds-Bäckelid 4:1 Typkod: 210 Kommun: Karlstad Församling: Nyed Adress:

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

Fastigheten Öckerö Fotö 1:251

Fastigheten Öckerö Fotö 1:251 Fastigheten Öckerö Fotö 1:251 2016-09-30 2 (12) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Öckerö Fotö 1:251. Inom värderingsobjektet inryms bostäder. 1.2 Uppdragsgivare

Läs mer

0 östi 2 3. Tjänsteutlåtande. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159. Sammanfattning. Beslutsförslag. Bakgrund

0 östi 2 3. Tjänsteutlåtande. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159. Sammanfattning. Beslutsförslag. Bakgrund Tjänsteutlåtande 0 östi 2 3. Ekonomienheten Till Kommunfullmäktige Datum 2015-03-22/ 1-*^ 10\S"-O T-L Dnr KF 2015/ Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159 Sammanfattning Armada Fastighets AB

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS-

BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS- BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS- TERÅSHUS 15 Blomstergatan 8, plan 3, 722 25 Västerås Marknadsvärdebedömning November 2015 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia Fastigheter AB 08-58430599

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Del av fastigheten Norrtälje Grindskolan 2

Del av fastigheten Norrtälje Grindskolan 2 Del av fastigheten Norrtälje Grindskolan 2 2017-05-29 2 (13) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Norrtälje Grindskolan 2. Inom värderingsobjektet

Läs mer

Köpmansgatan 1, Mossegatan 3, Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Köpmansgatan 1, Mossegatan 3, Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD STRANDEN 3 OCH STRÖMMEN 20 Köpmansgatan 1, Mossegatan 3, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:284

ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:284 ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:284 Lingontega 70, 742 96 Gräsö Marknadsvärdebedömning December 2016 Adress Telefon Org nr E-post Hemsida Värdia Fastigheter AB 08-58430599 556569-4121 info@eminenta.se www.eminenta.se

Läs mer

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, 71 49 ÖREBRO, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 212-1-3 2 (11) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

Kravspecifikation gällande fastighetsvärdering

Kravspecifikation gällande fastighetsvärdering 1 ( ) Kravspecifikation gällande fastighetsvärdering Specifikation avseende utförande av sådan fastighetsvärdering som genomförs i syfte att utgöra underlag vid ansökan om statligt bidrag för sanering

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 Centralgatan 32, 840 70 Hammarstrand Marknadsvärdebedömning Oktober 2012 Adress Telefon Org nr E-post Thoméegränd 16 063-13 43 40 55 68 61-16 84 mattias@varderingsinstitutet.com

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning VÄRDEUTLÅTANDE Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun Hammarö Golfanläggning 2 (6) 1. Uppdragsbeskrivning 1.1. Värderingsobjekt Värdebedömningen avser Hammarö golfanläggning

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Arrendetomter inom Varberg Getakärr 5:132 m fl

Arrendetomter inom Varberg Getakärr 5:132 m fl Arrendetomter inom arberg Getakärr 5:132 m fl vefa AB, llevigatan 19, 411 40 Göteborg Org.nr: 556514-3434, tyrelsens säte: tockholm 2016-02-01 2 8 Ordernummer: 157 338 Fastighetsbeteckning: Arrendetomter

Läs mer

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende SKELLEFTEÅ, BRF TORPET Bostadsrättslägenhet nr 198 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

GFAB Lindberg & co AB är intresserade av att kommunen övertar ett markområde vid fabriken i Alstermo.

GFAB Lindberg & co AB är intresserade av att kommunen övertar ett markområde vid fabriken i Alstermo. Uppvidinge KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr. I Ö I X - O Ö O S Z ^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (21) Sammanträdesdatum 2012-11-01 103 Överenskommelse om fastighetsreglering, GFAB S ammanf attning

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF KATTEN Bostadsrättslägenhet nr 09204.000.2301 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Stockholm 2007-10-16 DTZ Sweden AB Anna Flodmark Göran Lizén INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGET 2 VÄRDERINGSPRINCIPER

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

Fastigheten Skellefteå Skellefteå Tjärn 6:13

Fastigheten Skellefteå Skellefteå Tjärn 6:13 Fastigheten Skellefteå Skellefteå Tjärn 6:13 2016-05-09 2 (7) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Typkod: 220 Kommun: Skellefteå Kommun Församling: Skellefteå Sankt Örjan Adress: Djuptjärn 29, 931

Läs mer

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Fastighetsbeskrivning, December 2016 Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB INLEDANDE INFORMATION Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Avsikten med denna Fastighetsbeskrivning är att

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Huvuddel. Personnummer:

Huvuddel. Personnummer: 1(4) Tentamen 031215 Fastighetsförvaltning VBE 030 Tentamenstid: 5 timmar Tentamen är indelad i följande huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Fastighetsföretagande 4 Fastighetsekonomisk bedömningsmodell

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Del av Fastigheten Skellefteå Ersmark 78:2 Fabriksvägen 6, Ersmark. Skellefteå Kommun. Mäklarringen Kommersiellt Sida 1

Del av Fastigheten Skellefteå Ersmark 78:2 Fabriksvägen 6, Ersmark. Skellefteå Kommun. Mäklarringen Kommersiellt Sida 1 Del av Fastigheten Skellefteå Ersmark 78:2 Fabriksvägen 6, Ersmark Skellefteå Kommun Mäklarringen Kommersiellt Sida 1 Sammanfattning Del av Skellefteå Ersmark 78:2 Fastighetsbeteckningar Del av Ersmark

Läs mer

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB Företagsbeskrivning Bo Bra i Mullsjö AB 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Sammanfattning 6-7 Generell bolagsinformation 8 Mullsjö Sjöryd 1:319 och 1:409

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROMEMORIA SJÖBO FRÄNNINGE 2:67. Med tillhörande bilverkstad och bensinrörelse

FÖRSÄLJNINGSPROMEMORIA SJÖBO FRÄNNINGE 2:67. Med tillhörande bilverkstad och bensinrörelse FÖRSÄLJNINGSPROMEMORIA SJÖBO FRÄNNINGE 2:67 Med tillhörande bilverkstad och bensinrörelse UPPRÄTTAD I OKTOBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Bakgrund.. 3 Rörelsen i sammandrag... 4 Drivmedelsförsäljning...

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN ATLASVÄGEN 1, VILMORENS INDUSTRIOMRÅDE 31714.doc Componenta, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer

Värdebedömning avseende fastigheten Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommuns kommun

Värdebedömning avseende fastigheten Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommuns kommun Värdebedömning avseende fastigheten Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommuns kommun Stockholm 2015-08-24 FS Fastighetsstrategi AB Anders Almqvist 1 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Uppdrag

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Försäljningspromemoria avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Konfidentiell försäljningspromemoria Järfälla Skälby 63:68 AB Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Järfälla Skälby 63:68

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsvärdering

Föreläsning. Fastighetsvärdering Föreläsning Fastighetsvärdering Varför måste vi värdera fastigheter Köp eller försäljning Underlag för kreditgivning Ekonomisk styrning Effektivitetsanalyser Samhällsintressen Redovisning Värdering Värden

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31466.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

Fastighetsbeskrivning, september Fastighetsmagasinet i Ulricehamn AB

Fastighetsbeskrivning, september Fastighetsmagasinet i Ulricehamn AB Fastighetsbeskrivning, september 2016 Fastighetsmagasinet i Ulricehamn AB INLEDANDE INFORMATION Fastighetsbestånd i Ulricehamn Avsikten med denna Fastighetsbeskrivning är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige r+! Uppvidinge ~ KOMMUN Kallelse/underrättelse 2012-11-16 Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-27 Tid: 18.30 Plats: Folkets hus, Norrhult Ärende l. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N

B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N Krondikesvägen 22, 831 47 ÖSTERSUND Marknadsvärdebedömning Januari 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

Räkan 18 i Tomelilla. Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla. Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05

Räkan 18 i Tomelilla. Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla. Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05 Räkan 18 i Tomelilla Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05 Visning endast efter överenskommelse med fastighetsmäklaren 1. Belägenhet Fastigheten Räkan 18 i Tomelilla

Läs mer

INVESTERINGSERBJUDANDE

INVESTERINGSERBJUDANDE INVESTERINGSERBJUDANDE Fastigheten Gällivare 16:36 är belägen på ett mycket attraktivt läge i Gällivare. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 5 970 kvm. Gatuadressen är Bilvägen 1. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE Avseende fastigheten GÄVLE NORR 9:1 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Sida 1 (8) 2016-11-22 Handläggare Tomas Shaw 08-508 265 22 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden godkänner

Läs mer

Fastigheten Nacka Erstavik 6:11 (Stora Nynäs)

Fastigheten Nacka Erstavik 6:11 (Stora Nynäs) Fastigheten Nacka Erstavik 6:11 (Stora Nynäs) 2016-03-09 2 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastigheten Nacka Erstavik 6:11, nedan kallad fastigheten eller värderingsobjektet. Värderingen är

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG

FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG Vy mot Systembolagets entré SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Kålltorp 127:2 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Göteborg Ägare K/S Göteborg Retail

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer