Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4"

Transkript

1 Eslöv Sibbarp 4:6 Eslöv Sibbarp 4:36 Eslöv Sibbarp 4:111 Eslöv Reslöv 3:4

2 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheterna Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4. Inom värderingsobjektet har tidigare Marieholms Yllefabrik bedrivit sin verksamhet och i dagsläget är lokalerna bland annat uthyrda som förråd/lager, verkstad samt loppisverksamhet. 1.2 Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Eslöv Sibbarp 4:6 AB, genom Magnus Lindblom. c/o Advokatbyrå Kaiding Box Umeå 1.3 Lagfaren ägare Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Eslöv Sibbarp 4:6 AB. 1.4 Syfte Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag inför en eventuell försäljning. 1.5 Värdetidpunkt Värdetidpunkt är januari månad Allmänna villkor För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.

3 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 1.7 Särskilda förutsättningar Den tegelbyggnad, som inhyst den tidigare panncentralen som förr försåg byggnaderna med värme, är i mycket dåligt skick och sannolikt föremål för rivning. Byggnadens eventuella marknadsvärde bedöms i bästa fall motsvara rivningskostnaderna. Denna byggnad har därför har inte åsatts något värde. Bostaden har värderats som en hyreshusenhet och inte en småhusenhet då det enligt uppgift från förvaltaren inte varit möjligt att stycka av denna del av värderingsobjektet. 1.8 Besiktning och värderingsunderlag Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Charlotte Pettersson. Vid besiktningen deltog Anders Lundberg, förvaltare av värderingsobjektet. Vid besiktningen har ett urval av lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer studerats. Vid besiktningstillfället var det ej möjligt att genomföra någon invändig besiktning av bostaden och uppgifter avseende dess inre skick och standard har inte tillhandahållits. Följande offentliga källor har använts: Fastighetsregistret Kommunens planarkiv Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: Lokalhyreskontrakt Hyresdebiteringslista Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader Inhämtade tekniska uppgifter vid besiktning Enklare ritningar

4 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 2 Värderingsobjekt 2.1 Omgivning Värderingsobjektet är beläget i Marieholm i Eslövs kommun. Gatuadresserna är Yllegatan 2 och 4. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. Omgivningen utgörs huvudsakligen av jordbruksmark och bostäder. Service finns närmast i centrala Marieholm. Allmänna kommunikationer finns i form av buss med hållplats på cirka 500 meters avstånd. Större trafikleder (väg 108) finns på cirka en kilometers avstånd. 2.2 Tomt Värderingsobjektet har en markareal av kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en större fabriksbyggnad som består av flera sammanbygga byggnader, en enklare ekonomibyggnad, ett föredetta pannhus, en lagerbyggnad samt en bostad. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av parkeringsplatser, upplagsytor, kommunikationsytor samt åkermark och buskage/sly. 2.3 Byggnadsbeskrivning Byggnaderna inrymmer 1 4 plan ovan mark. Byggnaderna har i de taxerade uppgifterna åsatts nybyggnadsår 1929, 1941 och Den totala uthyrbara arean uppgår enligt uppgifter från uppdragsgivaren till kvadratmeter fördelat enligt nedan: Lokaltyp Antal kontrakt Area (m²) Andel av hyra Varav vakant (m²) Bostäder % 0 Lager % 0 Övrigt % Summa/medel % Nedan följer en kort fattad teknisk beskrivning som beskriver byggnadernas huvudsakliga konstruktion. Avvikande material eller installationer i vissa av byggnadsdelarna kan förekomma. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Grundläggning Betong Stomme Betong Bjälklag Betong Fasadmaterial Tegel/plåt Fönster 1-glas alternativt kopplade 2-glas i träkarm Yttertak Glas, plåt samt papp Värmekälla Värmepumpar i vissa lokaler som hyresgästerna själva installerat Uppvärmningssystem - Ventilationssystem - Övrigt Det finns två varuhissar i fabriksbyggnaden samt en personhiss i kontorsdelen

5 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 SKICK, STANDARD OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER Byggnadens yttre skick bedöms överlag som mindre bra. Taket på en större del av byggnaden behöver bytas då det är i mycket dåligt skick med läckage av regnvatten på flera ställen. Större delen av fönstren är originalfönster med enkelglas alternativt kopplade 2-glasfönster och är i relativt dåligt skick. Brister i tak och fönster i kombination med att större delen av byggnaderna inte är uppvärmda medför att det sannolikt finns fuktskador i delar byggnaderna. Byggnadens inre skick är även det mindre bra och standarden bedöms som mycket enkelt. Byggnaderna innehåller i huvudsak råyta där man tidigare bedrivit textilverksamheten. Dessa ytor är bland annat uthyrda till loppisverksamhet och lager/förråd alternativt står oanvända. Samtliga hyresgäster står själva för uppvärmning i lokalerna genom värmepumpar. I övrigt är inga andra installationer i byggnaderna i bruk. Kontorsdelen som är den senast uppförda byggnadsdelen och lagerbyggnaden bedöms ha en något bättre skick och standard än övriga byggnader. Lokalernas alternativa användning bedöms som begränsade. Förenings- eller träningslokal samt förråd bedöms dock vara möjliga alternativanvändningar för samtliga lokaler. Någon kontroll av eventuella miljöbelastningar har inte genomförts. Värdebedömningen tar inte hänsyn till någon eventuell kostnad på grund av sanering/åtgärd (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 2.4 Rättsliga förhållanden I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: Lagfaren ägare Adressuppgifter Planförhållanden Servitut med mera Inteckningar Taxeringsuppgifter PLANFÖRHÅLLANDE Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, f.d. stadsplan, antagen Planbestämmelserna anger industriändamål med en högsta byggnadshöjd av fyra våningar samt allmänplats, park och plantering. Bostaden är belägen på mark som i stadsplanen är utpekad som allmänplats (park och plantering). Värderingen förutsätter att nödvändiga myndighetslov erhållits. Övriga byggnader befintlig byggnader överensstämmer med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. Fastigheten Reslöv 3:4 omfattas inte av någon detaljplan. TAXERING Värderingsobjektet har vid den senaste fastighetstaxeringen åsatts typkoderna: 424 (Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri) 411 (Industrienhet, tomtmark) 220 (Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer) Byggnaderna har åsatts värdeår 1929, 1941 samt 1950.

6 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 3 Fastighets- och hyresmarknaden 3.1 Generella marknadsförutsättningar Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Sårbarheten för nya bakslag och osäkerheten kring utvecklingen är dock fortsatt stor. Drivkraften i den svenska ekonomin är framförallt inhemsk efterfrågan och privat konsumtion. Exporten hämmas av den relativt svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden, särskilt i euroområdet där återhämtningen går långsamt. Någon betydande draghjälp från omvärlden är därmed inte att vänta under den närmaste tiden. Enligt Riksbankens prognos väntas BNP för 2014 uppgå till 1,8 procent för att öka till 2,6 respektive 3,3 procent för 2015 och Trots en relativt stark inhemsk ekonomi och ett allt bättre konjunkturläge har Riksbanken ansett det motiverat med en starkt expansiv penningpolitik. I oktober sänktes reporäntan med 0,25 procentenheter till historiskt låga noll procent. Noll-räntan behölls vid mötet i december, men räntebanan sänktes ytterligare. Först under andra halvåret 2016, då inflationen åter väntas nå målet kring 2 procent, anses det nu lämpligt att börja höja räntan igen. Det låga ränteläget är positivt för fastighetsmarknaden, men innebär samtidigt betydande risker för hushållens skuldsättning. Sysselsättningen väntas öka med respektive personer under 2015 och Trots detta väntas arbetslösheten endast minska till cirka 7,9 respektive 7,7 procent (från 8,0 procent under 2014) då även utbudet av arbetskraft ökar. De tre storstadsregionerna får starkast jobbtillväxt, men antalet jobb blir fler i hela landet. Även länen utanför storstadsregionerna gynnas då de nya jobben främst kommer inom den offentliga sektorn. Ett kvarstående problem är att utbudet av arbetskraft inte matchar arbetsgivarnas efterfrågan, särskilt vad gäller utbildning. Ungdomsarbetslösheten väntas fortsätta att minska. Den svenska fastighetsmarknaden har trots lågkonjunktur och det osäkra omvärldsläget varit god med bibehållna avkastnings- och prisnivåer inom flera delmarknader och segment. Inom attraktiva delmarknader/segment har det noterats en positiv utveckling med sjunkande direktavkastningskrav och stigande priser. En bred efterfrågan, förbättrade finansieringsmöjligheter och förmånliga räntor innebär att investeringsvolymen nu är tillbaka på nivåer motsvarande den vid senaste fastighetshögkonjunkturen. Bedömningen är att den svenska fastighetsmarknaden kommer att ses som ett fortsatt intressant investeringsalternativ även under Objekt i storstads- och tillväxtregionerna och då främst bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt är fortsatt attraktiva investeringar. Intresset ökar för fastigheter med något högre risk, som kontorsfastigheter utanför A-läge, handelsfastigheter, lager/logistik och hotell. Inom bostadssegmentet är bedömningen att vi kommer att se en fortsatt god efterfrågan för kvalitativa objekt i tillväxtmarknader, men stigande avkastningskrav för underhållsmässigt eftersatta objekt i svaga delmarknader. På lokalhyresmarknaden är det främst moderna, flexibla/yteffektiva och miljöriktiga lokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas. Hyrorna bedöms överlag vara fortsatt stabila under det kommande året utan betydande upp- eller nedgångar. Den goda efterfrågan bedöms leda till sjunkande vakanser och möjlighet till nyproduktion inom många regionstäder/tillväxtregioner. Med ett tillskott av moderna, yteffektiva lokaler, i kombination med ett allt mer effektivt lokalutnyttjande, ökar dock riskerna för vakanser och pressade hyresnivåer i det äldre beståndet.

7 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 3.2 Objektets marknadsförutsättningar Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Eslövs kommun med omnejd avseende lager- och industrifastigheter är relativt god. I Marieholm är dock transaktionsaktiviteten låg. Direktavkastningarna är varierande och beror till stor del på objektens standard och närhet till god kommunikation. Både köpare och säljare har i huvudsak varit egenanvändare och lokala förvaltningsaktörer. Värderingsobjektet har ett mindre bra läge för lager och industri, vilket bedöms som ett D-läge inom kommunen. För lager- och industrifastigheter i ett bedömt D-läge i Eslövs kommun bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet kronor per kvadratmeter uthyrbar area. För enklare lokaler utan uppvärmning eller andra installationer, likt värderingsobjektet, bedömds den marknadsmässiga hyresnivån understiga ovan redovisat intervall. Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 5 15 procent. Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper bedöms efterfrågan som mycket begränsad. Den mest sannolika köparkategori bedöms främst vara en lokal förvaltningsaktör eller Eslövs kommun alternativt ett byggbolag som på sikt har för avsikt att utveckla fastigheten mot annan användning. 4 Värderingsmetodik DEFINITION AV MARKNADSVÄRDE OCH METODTIL LÄMPNING Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. ORTSPRISMETOD Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde. AVKASTNINGSMETOD Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.

8 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 5 Värdering 5.1 Ortsprismetod Det har sedan 2011 totalt skett ett femtiotal lagfarna försäljningar av lager- och industrifastigheter i värderingsobjektets närområde vilket bland annat inkluderar Eslöv, Kävlinge, Dösjöbro, Teckomatorp, Stehag och Gårdstånga. Efter gallring med avseende på lokalyta (< kvadratmeter), köp som skett mellan parter med tydlig intressegemenskap samt köp utan redovisad köpeskilling återstår ett femtiotal objekt. Objekten har sålts till priser som varierar mellan 620 och kronor per kvadratmeter uthyrbar area, med ett genomsnitt kring kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Ett i sammanhanget relevant jämförelseköp är fastigheten Svalöv Södra Svalöv 35:1, Lantmännens gamla silos och lagerbyggnader, som förvärvades i december 2014 av Svalövs kommun till en köpeskilling av kronor. Säljare var Skånska Lager Svalöv KB. Objektet inrymmer enligt taxerade uppgifter kvadratmeter lager. Priset motsvarar cirka 585 kronor per kvadratmeter. Försäljningen skedde med förutsättningen att den nuvarande ägaren ombesörjer rivningen av de befintliga byggnaderna. Fastigheten är föremål för framtida exploatering men det finns ännu ingen detaljplan för området. År 2012 förvärvade Agerum Ab fastigheten Hässleholm Vannaröd 2:224 i Sösdala till en köpeskilling av kronor. Säljare var Sösdala Industri Ab. Objektet inrymmer en sängfabrik och enligt taxerade uppgifter uppgår den totala lokalytan till kvadratmeter. Priset motsvarar cirka 342 kronor per kvadratmeter. I augusti 2005 förvärvade en privatperson fastigheten Tollarp Tollarp 199:2 till en köpeskilling av kronor. Säljare var Hilding Anders AB. Objektet inrymmer en fabrik som bland annat tillverkat sängar, täcken, kuddar och bäddmadrasser. Den totala lokalytan uppgår till cirka kvadratmeter. Priset motsvarar cirka 286 kronor per kvadratmeter. År 2005 förvärvade Melin Förvaltning fastigheten Ängelholm Sockerbruket 11 till en köpeskilling av kronor. Säljare var Sockerbruket 11 Ab. Objektet inrymmer en ett gammalt slakteri och enligt taxerade uppgifter uppgår den totala lokalytan till kvadratmeter. Priset motsvarar cirka 445 kronor per kvadratmeter. Direktavkastningarna är svåra att härleda ur ovanstående material, men bedöms med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara delmarknader i huvudsak variera mellan 9,5 och 12,0 procent. RESULTAT Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, såsom skick, standard och läge, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av det ovan redovisade prisintervallet och i nivå med redovisade försäljningar i Svalöv, Sösdala, Tollarp och Ängelholm. Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet uppgå till mellan 10,0 och 11,0 procent. Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 400 och 600 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet till kronor.

9 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 5.2 Avkastningsmetod KALKYLPERIODEN Kalkylperioden löper från och med januari månad 2015 till och med december månad år INFLATION Ett inflationsantagande på 2,0 procent har använts under kalkylperioden. DIREKTAVKASTNINGSKRA V, KALKYLRÄNTA OCH RESTVÄRDE Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkastningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till 11,8 procent. Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet. Kalkylräntan har därmed bedömts till 14,0 procent. Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till 11,8 procent. HYROR Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Utgående hyresnivåer bedöms överlag vara marknadsmässiga. Lokaltyp Utgående hyra Uthyrd area Marknadsmässig hyra Vakanta ytor Totalt Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Bostäder Lager Övrigt Övrigt Summa/Medel Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, exklusive värme, övriga driftsrelaterade tillägg samt kostnaden för det inre underhållet. Ersättning för fastighetsskatt är exkluderad från hyrorna. Hyresutvecklingen för lokalerna och bostadslägenheten bedöms följa förväntad inflationsutveckling. I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. VAKANSER Värderingsobjektet har idag en vakansgrad på omkring 70 procent.

10 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 Lokaltyp Uthyrbar area Uthyrd area Outhyrd area Ekonomisk vakans Aktuell Marknad m² % Antal m² % Antal m² % Antal % % Bostäder ,0% Lager Övrigt ,0% 20,0% Övrigt Summa/Medel ,1% 16,4% Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för långsiktiga vakanser och hyresförluster som höga. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken för bostadslägenheten har bedömts till 2,0 procent. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken för lokalerna har i genomsnitt bedömts till 20,0 procent. DRIFT OCH UNDERHÅLL Kostnader avseende värme, fastighetsel, vatten och avlopp, sophantering och administration har erhållits från fastighetsägaren. Resterande kostnader har bedömts genom statistik och erfarenhet. Lokaltyp Bedömd initial D&U Bedömd långsiktig D&U Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Bostäder Lager Övrigt Övrigt Summa/Medel Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd. Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. INVESTERINGAR/HYRESGÄSTANPASSNINGAR Byggnaden har ett eftersatt underhåll. Omfattningen och kostnaden av ett framtida underhållarbete/renovering är mycket svårbedömd och beror på vilken typ av verksamhet som avses bedrivas i lokalerna. I avkastningskalkylen har därför inga investeringar, utöver periodiskt underhåll som avser att upprätthålla byggnadernas befintliga skick och standard, bedömts nödvändiga under kalkylperioden. FASTIGHETSSKATT För industrifastigheter utgår fastighetsskatt med 0,5 procent. Fastighetsskatt utgår därmed under år 2015 med cirka kronor. För närvarande återfås cirka 15 procent av fastighetsskatten från hyresgästerna. Långsiktigt bedöms denna procentsats uppgå till cirka 80 procent. Intäktsbortfallet motsvarar den långsiktigt bedömda ekonomiska vakansen. RESULTAT Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till cirka 545 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka kronor (se bilaga 1:1).

11 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 5.3 Obebyggd mark Värderingsobjektet har cirka obebyggd mark. Marken bestod vid besiktningstillfället av naturmark, i huvudsak av buskage/sly. En mindre del av värderingsobjektet utgjordes av åkermark som brukas av fastighetsägaren till grannfastigheten Reslöv 11:3. Värdet av ytterligare byggrätt på industrifastigheter är relativt försumbart när det gäller förvärv av bebyggda fastigheter. Det eventuella tillskottsvärdet är i normalfallet redan inräknat i försäljningspriset vid förvärvstillfället. I princip all obebyggda mark på värderingsobjektet är i detaljplan utmärkt som allmän plats, park och plantering och får ej bebyggas alternativt omfattas inte av detaljplanen överhuvudtaget. Det innebär även att det inte finns något byggrättsvärde för marken. För att skapa ett byggrättsvärde krävs att det antas en ny eller reviderad detaljplan med utökad eller ändrad byggrätt. Kostnaden för att ta fram en ny detaljplan med en byggrätt för värderingsobjektet skulle i dagsläget överstiga ett eventuellt byggrättsvärde. Det i kombination med det generella marknadsläget som råder i Marieholm bedöms det inte heller finnas några förväntningsvärde avseende kommande exploatering. Vanligtvis är det kommunen som är huvudman för områden som i detaljplan är utlagda som parkmark. Syftet är att parkmark ska vara allmänt tillgänglig. Marken kan i sådant fall i princip bara överlåtas till kommunen. I de fall där överlåtelser sker, då huvudman i detaljplan ändras till enskild eller liknande, ersätts marken oftast med en symbolisk summa. Med anledning av ovanstående bedöms det inte föreligga något ytterligare värde av den obebyggda delen av värderingsobjektet.

12 (12) Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 6 Slutsatser 6.1 Resultat Ortsprismetoden Avkastningsmetoden cirka kronor cirka kronor I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från ortsprismaterialet på grund av den osäkerhet som råder kring ingångsparametrar i avkastningskalkylen, i synnerhet vid bedömningen av framtida underhållskostnader. Även små variationer i exempelvis bedömningen av det periodiska underhållet får stort utslag i det beräknade avkastningsvärdet. 6.2 Marknadsvärde Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 vid värdetidpunkten januari månad 2015 till: kronor Sju miljoner femhundratusen kronor vilket ger följande beräknade nyckeltal: Marknadsvärde / m² 517 Marknadsvärde / taxeringsvärde 0,75 Bruttokapitalisering, år 1 6,0 (marknadsvärde / årshyra år 1) Malmö Charlotte Pettersson Civilingenjör Lantmäteri Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Bilaga Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller Foton Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor Allmänna villkor för värdeutlåtande

13 Bilaga 1 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Eslöv Sibbarp 4:6 Bilaga 1:1 Kalkylantaganden Start kalkyl: Värdeår: - Tax. värde: Typkod: Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Jämkad direktavkastning 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% Kalkylränta 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% Direktavkastning för restvärdeberäkning: 11,8% Ekonomisk vakans Bostäder 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Lokaler 61,4% 52,6% 43,8% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% Totalt 57,1% 49,0% 40,8% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% Helår Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) Hyra bostäder (+) (467) Hyra lokaler (+) (194) Hyra garage mm (+) Hyresrisk/vakans bostäder (-) -(9) Hyresrisk/vakans lokaler (-) -(119) Hyresrisk/vakans garage mm (-) Netto tillägg och rabatter Effektiv hyra (87) Drift och underhåll (-) -(84) Fastighetsskatt (-) -(3) Fastighetsskatt åter (+) (0) Tomträttsavgäld (-) Driftnetto före investeringar (0) Återstående investeringar Driftnetto efter investeringar (0) Nuvärde driftnetto Nuvärde restvärde Marknadsbaserat avkastningsvärde Nyckeltal: Avkastningsvärde / m² 545 Avkastningsvärde / taxeringsvärde 0,79 Bruttokapitalisering, år 1 6,3 Direktavkastning, initial -4,4% Direktavkastning, år 1 0,0% Marknadsmässig direktavkastning 15,6%

14 Bilaga 1 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 Hyresgästförteckning Fastighet: Eslöv Sibbarp 4:6 Bilaga 1:2 Hyresgäst Lokaltyp Area Löptid Löptid Utgående hyra Marknadshyra Momspliktig Ingår Egenanvändare värme m², st Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index (J / N) (J / N) (J / N) Gutkind, Willhelmina (fd Matsalen) Ö % % N N N Emilsson, Åke Ö % % N N N MPG Transport AB Ö % % N N N Transport Entreprenad AB (lokalyta) Ö % % J J N Transport Entreprenad (mark) Ö % % J N N Vakant Ö % % N N N Göte, Daniel Ö % % J N N Larsén, Björn Ö % % N N N Levander, Rune Ö % % N N N Hellström, Tina Ö % % N N N Roos, Bodil La % % N N N Norrlands Importen AB La % % J N N Hansson, Linda Bo % % N N N Johansson, Christer Ö % % N N N Nielsen, Kenneth Ö % % N N N Nilsson, Kristian La % % N N N Summa/Medel

15 Bilaga 1 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 Fastighet: Eslöv Sibbarp 4:6 Bilaga 1:3 Lokaltyp Uthyrbar area Uthyrd area Outhyrd area Ekonomisk vakans Aktuell Marknad m² % Antal m² % Antal m² % Antal % % Bostäder ,0% # Lager # Övrigt ,0% 20,0% # Övrigt # Summa/Medel ,1% 16,4% # # # Lokaltyp Utgående hyra Marknadsmässig hyra # Uthyrd area Vakanta ytor Totalt # # Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats # Bostäder # Lager # Övrigt # Övrigt # Summa/Medel # # # Lokaltyp Bedömd initial D&U Bedömd långsiktig D&U # # Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats # Bostäder # Lager # Övrigt # Övrigt # Summa/Medel #

16 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 BOSTADEN

17 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 LAGERBYGGNAD

18 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 PANNCENTRAL

19 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 ÖVRIGA FABRIKSBYGGNA DER

20 Bilaga 2 Ordernummer: Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

0 östi 2 3. Tjänsteutlåtande. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159. Sammanfattning. Beslutsförslag. Bakgrund

0 östi 2 3. Tjänsteutlåtande. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159. Sammanfattning. Beslutsförslag. Bakgrund Tjänsteutlåtande 0 östi 2 3. Ekonomienheten Till Kommunfullmäktige Datum 2015-03-22/ 1-*^ 10\S"-O T-L Dnr KF 2015/ Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159 Sammanfattning Armada Fastighets AB

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, 71 49 ÖREBRO, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 212-1-3 2 (11) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 Centralgatan 32, 840 70 Hammarstrand Marknadsvärdebedömning Oktober 2012 Adress Telefon Org nr E-post Thoméegränd 16 063-13 43 40 55 68 61-16 84 mattias@varderingsinstitutet.com

Läs mer

GFAB Lindberg & co AB är intresserade av att kommunen övertar ett markområde vid fabriken i Alstermo.

GFAB Lindberg & co AB är intresserade av att kommunen övertar ett markområde vid fabriken i Alstermo. Uppvidinge KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr. I Ö I X - O Ö O S Z ^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (21) Sammanträdesdatum 2012-11-01 103 Överenskommelse om fastighetsreglering, GFAB S ammanf attning

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning VÄRDEUTLÅTANDE Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun Hammarö Golfanläggning 2 (6) 1. Uppdragsbeskrivning 1.1. Värderingsobjekt Värdebedömningen avser Hammarö golfanläggning

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Stockholm 2007-10-16 DTZ Sweden AB Anna Flodmark Göran Lizén INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGET 2 VÄRDERINGSPRINCIPER

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige r+! Uppvidinge ~ KOMMUN Kallelse/underrättelse 2012-11-16 Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-27 Tid: 18.30 Plats: Folkets hus, Norrhult Ärende l. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE Avseende fastigheten GÄVLE NORR 9:1 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN ATLASVÄGEN 1, VILMORENS INDUSTRIOMRÅDE 31714.doc Componenta, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Kungsgatan 11. Blandfastighet i Centrala mariestad

Kungsgatan 11. Blandfastighet i Centrala mariestad Kungsgatan 11 Blandfastighet i Centrala mariestad 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-03-23 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Kattastrand 2:7 Nickebostrand 16, 871 65 Härnösand Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi Föreläsning Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering Byggnadsekonomi Fastighetsmarknaden Trög marknad Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år

Läs mer

Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta

Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta HÅBO GILLMARKEN 1:64 Rapphönsvägen 20, 746 35 Bålsta Marknadsvärdebedömning Mars 2015 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia Fastigheter AB 08-58430599 08-7684933 556569-4121 info@eminenta.se Polygonvägen

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM Fastigheten Värnamo Gärdet 7 Gärdesvägen 9, 331 30 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Hyresfastighet i Värnamo Centrum Charmigt

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHET - STOCKHOLM - HÖGDALENS INDUSTRIOMRÅDE

INDUSTRIFASTIGHET - STOCKHOLM - HÖGDALENS INDUSTRIOMRÅDE INDUSTRIFASTIGHET - STOCKHOLM - HÖGDALENS INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Tomträtten Stockholm Blixtljuset 4 Adress Beskrivning Tomt Harpsundsvägen 162, 124 59 Bandhagen. Belägen i Stockholms kommun och Vantör

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS TUNBYTORP 17 ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS 31449.doc Tunbytorp 17, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida www.vlmt.se

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Gotland Visby Atterdag 6 byggnad 1 och 2. 2012-10-01 Roland Kappling Fastighetsvärdering Medlem i ASPECT/ Sektionen för fastighetsvärdering Bältgatan 3, 11459 Stockholm rolandkappling.se

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet.

Gå till www.datscha.se Klicka på [Logga in] Logga in med ditt användarnamn och lösenord. OBS! Stor bokstav i lösenordet. Kom-igång-guide Välkommen att ta del av denna guide som visar dig affärsnyttan och fördelarna med Datscha. Guiden hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta i verktyget. Gå till www.datscha.se Klicka

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266

TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266 TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266 Belägenhet i Malmö s och arkiv. Översiktsinformation Malmö Rosengård 130:266 Fastighet Agnesfridsvägen 111, Malmö Adress veriges Radio Förvaltnings Ägare AB, lager

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD Vy från Drottninggatan. SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Höken 13 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymidte Uthyrningsbar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

arlanda stad broby 1:7

arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 1 r arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 2 arlanda stad Broby 1:7 innehåll sammanfattning... 3 karta... 5 plankarta...6

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM Fastighet Fastigheten Östhammar Film 1:20 Adress Beskrivning Kommersiell fastighet Tomt Byggnader Film Kyrkby 9, 748 92 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun

Läs mer