Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1"

Transkript

1 Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

2 (11) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av delar av fastigheten Gryts Bruk 1:1. Inom värderingsobjektet ryms en metallindustri samt bedrivs skogs- och jordbruksverksamhet. 1.2 Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Swedbank AB (org.nr ), genom Peter Sundkvist. 1.3 Lagfaren ägare Lagfaren ägare till värderingsobjektet är AB Gryts Bruk ( ). 1.4 Syfte Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag vid kreditbedömning. 1.5 Värdetidpunkt Värdetidpunkt är september månad Allmänna villkor För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 1.7 Särskilda förutsättningar Fastigheten har flera olika användningsområden. Värderingsobjektet utgörs endast av industrienheten med tillhörande byggnader samt lantbruksenheten. En bedömning av värdet för den herrgård som finns på fastigheten har även gjorts. I övrigt finns även bostadsbyggnader i form av hyres- och småhus samt även övriga byggnader som ej beaktas i den fortsatta värdebedömningen. Lantbruksenheten angränsar till täktverksamhet. Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

3 (11) 1.8 Besiktning och värderingsunderlag Besiktning av värderingsobjektet utfördes samt av Erik Blohm respektive Claes Jansson. Vid besiktningarna deltog Nils Erik Bock som representant för fastighetsägaren. Vid den första besiktningen studerades industridelen (ett representativt urval av lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer). Vid den andra besiktningen studerades lantbruksdelen. Följande offentliga källor har använts: Fastighetsregistret Skogsbruksplan Plan- och fastighetsrättsliga förhållanden Kartor Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: Inhämtade tekniska uppgifter från fastighetsägare vid besiktning Muntliga uppgifter angående eventuella nyttjanderätter Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

4 (11) 2 Värderingsobjekt 2.1 Omgivning Värderingsobjektet är beläget i Björnhammaren utanför Hjortkvarn i Hallsbergs kommun. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. Omgivningen utgörs huvudsakligen av skogs- och naturmark samt sjöar. Service finns närmast i Hallsberg. Allmänna kommunikationer finns i Hjortkvarn (på ca fem kilometers avstånd). Större trafikleder (RV 51) finns på ca fem kilometers avstånd. 2.2 Tomt- och skogsbeskrivning Fastigheten har en markareal om ca 281 ha. Industridelen har en markareal om ca 38 kvadratmeter. På industridelen finns fyra större byggnader som gemensamt upptar ca 13 kvadratmeter byggnadsarea motsvarande ca 34 procent av markarealen. Den obebyggda delen av industridelen utgörs främst av parkeringsplatser, upplagsytor, kommunikationsytor och naturmark. Fastigheten omfattar ca 128 ha produktiv skogsmark, ca 1,7 ha skogsimpediment, ca 21 ha inägomark, ca 58,2 ha övrig mark och ca 72, ha vatten. Den övriga marken består av redovisad areal i skogsbruksplanen, ca 2,7 ha samt restareal bestående av industri- och tomtmark samt myrimpediment som ej redovisas i skogsbruksplanen. Virkesförrådet uppskattas till totalt m 3 sk inklusive fyra års tillväxtberäkning. Virkesförrådet domineras av tall. Dräneringsförhållandena och beskaffenheten för åkermarken är normal för området. Marken är närmast att betrakta som betesmark även om delar är möjliga att bruka som åker. 2.3 Byggnadsbeskrivning Produktions- och lagerbyggnaderna inrymmer ett plan ovan mark och kontorsbyggnaden inrymmer två plan ovan mark. Byggnaderna uppfördes år 1929, 1951, 1966, 1972 samt Vissa av byggnaderna är om- och tillbyggda löpande under senare delen av 19-talet. Den totala uthyrbara arean uppgår till kvadratmeter fördelat enligt nedan: Lokaltyp Uthyrbar area m² % Antal Kontor Lager Industri Garage/P-platser Summa/Medel KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Grundläggning Platta på mark Stomme Betong/stål Bjälklag Betong/stål Fasadmaterial I huvudsak tegel Fönster Tvåglas Yttertak Papp samt gummiduk Värmekälla Flis (installeras i september 212) Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

5 (11) Uppvärmningssystem Vattenburet system med radiatorer Ventilationssystem Fläktar Sophantering Kommunalt Entré/trapphus Mestadels betong, plast i personalutrymmen och till viss del klinkers i kontoret Antal G- och P-platser Ca 5 Portar Sju portar med varierande höjd Takhöjd Ca sex meter fri höjd i produktions- och lagerlokaler SKICK, STANDARD OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER Byggnadernas yttre skick bedöms som normalt. Byggnadernas inre skick bedöms som normalt till något under normalt. Lokalerna håller en relativt normal standard. Inga direkta reparationsbehov noterades vid besiktningen. Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning. 2.4 Rättsliga förhållanden I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: Lagfaren ägare Adressuppgifter Planförhållanden Servitut med mera Inteckningar Taxeringsuppgifter PLANFÖRHÅLLANDE Värderingsobjektet omfattas delvis av detaljplan, f.d. stadsplan, fastställd TAXERING Värderingsobjektet har vid den allmänna fastighetstaxeringen 211 åsatts typkod 12 (bebyggd lantbruksenhet). Byggnaderna har varierande värdeår. Taxeringsvärdet för hela fastigheten uppgår till kronor. Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

6 (11) 3 Fastighets- och hyresmarknaden 3.1 Generella marknadsförutsättningar Fastighetsmarknadens starka utveckling under inledningen av 211 bromsade kraftigt in och avstannade mot slutet av året. Under det första kvartalet 212 har dock transaktionsmarknaden återigen varit god med en omsättning om 2 25 miljarder kronor, främst tack vare ett antal större portfölj- och strukturaffärer. Svenska investerare har stått för ca tre fjärdedelar av omsättningen, varav svenska institutioner och större fastighetsbolag har stått för merparten. Ca hälften har investerats i Stockholmsregionen och bostäder har varit det dominerande segmentet med knappt hälften av omsättningen. För mindre objekt, i synnerhet utanför storstäderna, har även lokala aktörer och privatpersoner varit aktiva. Utländska aktörer har visat ett ökat intresse och bland annat investerat i handelsfastigheter, vars andel av den totala omsättningsvolymen har ökat. Det är främst bostadsfastigheter och kvalitativa kommersiella fastigheter i storstäder och tillväxtorter som är attraktiva på marknaden. Intresset för exempelvis industrifastigheter och fastigheter med utvecklingsbehov är generellt lägre och det är fortfarande en relativt stor omsättningsspridning mellan olika fastighetskategorier. Avkastningsnivåerna är nu generellt stabila på attraktiva delmarknader och bedöms vara så även under det kommande halvåret. Efterfrågan på kommersiella lokaler i tillväxtmarknader är fortsatt god. På lokalhyresmarknaden efterfrågas främst moderna kontor i attraktiva/kommunikationsnära lägen. Hyresmarknaden bedöms under de kommande månaderna generellt vara avvaktande med endast mindre förändringar i hyres- och vakansnivåer på lokala delmarknader. Den rådande finans- och konjunkturoron i omvärlden bedöms få effekter även för den svenska fastighetsmarknaden med minskad efterfrågan på kommersiella lokaler. Även investerarmarknaden påverkas då kreditmarknaden blivit än mer restriktiv med begränsad tillgång på kapital och hårdare villkor vid utlåning som följd. Som en reaktion på detta har det skapats alternativa finansieringslösningar såsom emittering av obligationer, preferensaktier, sparkonton, gemensamt ägda fastighetsbolag, etcetera. Trots låg tillväxt har Sverige en fortsatt stabil ställning med sunda statsfinanser, vilket kombinerat med fastigheternas stabila underliggande kassaflöde gör att det finns fortsatta möjligheter till att göra goda affärer. Genomförda transaktioner, såväl enstaka objekt som portföljaffärer, tyder också på att marknaden är fortsatt attraktiv för investerare, såväl inhemska som utländska. 3.2 Objektets marknadsförutsättningar Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i södra Örebro län med omnejd avseende industrifastigheter har sedan 28 varit relativt hög, med en omsättning på ca 3 fastigheter per år. Prognosen för det närmaste året är att trenden mattas av något. Hyresmarknaden för lokaler i Hjortkvarn med omnejd har de senaste åren sedan försvagats till en relativt låg nivå. För industrifastigheter i Hjortkvarn bedöms marknadsmässiga hyresnivåer normalt ligga i intervallet 5 4 kronor per kvadratmeter uthyrbar area i kallhyra och den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms normalt ligga i intervallet 9 12 procent. Värderingsobjektet har ett mindre bra läge, utanför en mindre ort, relativt långt från bra infrastruktur. Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper bedöms efterfrågan som relativt låg. Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

7 (11) 4 Värderingsmetodik DEFINITION AV MARKNADSVÄRDE OCH METODTILLÄMPNING Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. ORTSPRISMETOD Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde. AVKASTNINGSMETOD Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar. 5 Värdering 5.1 Ortsprismetod INDUSTRI Det har sedan januari 28 totalt sålts 18 industrifastigheter i södra Örebro län (Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersunds kommun). Efter gallring med avseende på storlek, användning och orena köp återstår åtta objekt, samtliga i Hallsbergs kommun. Objekten har sålts till priser som varierar mellan ca 6 och 4 5 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, med ett genomsnittspris på 1 6 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Direktavkastningarna är svåra att härleda ur ovanstående material, men bedöms med hänsyn till marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara delmarknader, i huvudsak variera mellan 1, och 12, procent. Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, såsom dess användningssätt och läge, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av det ovan redovisade prisintervallet. Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet uppgå till ca 12, procent. Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 75 och 1 25 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet 9 till 15 kronor. Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

8 (11) SKOG Prisutvecklingen i Örebro (32 köp) visas i diagrammet i bilaga. De köp som bedöms vara mest jämförbara är de som avser fastigheter som sålts från och med 28, med ett virkesförråd i intervallet m³sk/ha. Dessa 32 köp har ett genomsnittligt virkesförråd om 134 m³sk per ha, en medelareal på 7,2 ha skogsmark och medelboniteten 7,2 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen T/G/L är 44 procent, 39 procent och 17 procent. Det med hänsyn till prisutveckling justerade nyckeltalet för köpeskillingen uppgår till 5 kr/m³sk och kr per ha. För den aktuella typen av fastigheter bör jämförelsen göras med nyckeltalet kr/m³sk. Tillämpas den nivån på värderingsobjektets virkesförråd blir marknadsvärdet kr (5 kr x m3sk). Marknadsvärdet bedöms med stöd av ortsprismetoden avrundat till 8 9 kr. BETESMARK Betesmarken värderas med stöd av ortsprismetoden. Rena köp av betesmark är få och åkermarksköpen är till huvuddelen från de bättre jordbruksområdena varför en direkt jämförelse inte är relevant. Ett annat sätt att bedöma marknadsvärdenivån är att utgå från den senast utförda taxeringen, AFT11. Enligt denna är taxeringsnivån i området för normal åkermark 26 kr/ha. Nivån motsvarar 75 procent av marknadsvärdenivån vid halvårsskiftet 29 vilket ger kr/ha för normal åkermark. Med hänsyn till prisutveckling för perioden bedöms nivån till 38 kr/ha. Denna nivå avser genomsnittlig åkermark, enligt taxeringsmodellen motsvarar betesmarkens nivå ca 45 procent av normalåkern vilket ger 19 kr/ha betesmark. Med hänsyn till att delar av marken är möjlig att bruka bedöms att marknadsvärdenivån är högre. Enligt Lantmäteriets Minienkätundersökning för våren 212 är den genomsnittsvärdet 39 kr/ha. Lägsta respektive högsta marknadsnoteringarna är 2 kr/ha och 65 kr/ha. Objektets marknadsvärdenivå bedöms närmast motsvara genomsnittsvärdet kring 4 kr/ha. Med dessa nyckeltal bedöms marknadsvärdet för betesmarken till 85 kronor vilket motsvarar kr/ha. 5.2 Avkastningsmetod - Industri KALKYLPERIODEN Kalkylperioden löper från och med juli månad 212 till och med juni månad år 221. INFLATION Ett inflationsantagande på 2, procent har använts under kalkylperioden. DIREKTAVKASTNINGSKRAV, KALKYLRÄNTA OCH RESTVÄRDE Direktavkastningskravet har bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter. Direktavkastningskravet för värderingsobjektet bedöms sammantaget till 12, procent. Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet. Kalkylräntan har därmed bedömts till 14,2 procent. Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till 12, procent. Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

9 (11) HYROR Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Samtliga lokaler nyttjas internt av fastighetsägaren och dessa har därför åsatts marknadsmässiga hyresnivåer i kalkylen. Lokaltyp Utgående hyra Tkr Kr/m² Kr/plats Kontor Lager Industri Garage/P-platser 5-1 Summa/Medel Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, exklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersättning för fastighetsskatt är exkluderad från hyrorna. Hyresutvecklingen för lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling. I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. VAKANSER Det egna nyttjandet av lokalerna har i kalkylen betraktats som ett femårigt hyresavtal med marknadsmässiga villkor. Vid den tänkta kontraktstidens utgång uppstår en risk för avflyttning vilket har beaktas i en bedömd långsiktig vakansgrad om ca tio procent. DRIFT OCH UNDERHÅLL Uppgifter om faktiska kostnader har inte erhållits utan bedömts genom statistik och erfarenhet. Lokaltyp Bedömd initial D&U-kostnad Tkr Kr/m² Kr/plats Kontor Lager Industri Garage/P-platser 1-2 Summa/Medel Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets livslängd. Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. INVESTERINGAR/HYRESGÄSTANPASSNINGAR Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. FASTIGHETSSKATT För industrifastigheter utgår fastighetsskatt med,5 procent. Fastighetsskatt utgår därmed under år 212 med ca 13 kronor. Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

10 (11) RESULTAT Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till ca 88 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om ca 1 7 kronor (se bilaga 1:1). 5.3 Avkastningsmetod - Skogsmark Ett skogligt marknadsanpassat avkastningsvärde bedöms till 7 86 kr. Kalkylen bifogas, se bilaga. Ett årligt jaktarrende på 9 kr/ha kapitaliserat med 3 procent kalkylränta för all framtid ger 3 kr/ha vilket i sin tur ger ett jaktvärde på ca 48 kr för objektet. I jaktvärdet ingår hälften av den övriga arealen bestående av myrimpediment och den övriga marken som ej är att betrakta som industri- eller tomtmark. Summan av marknadsrelaterade avkastningsvärden för objektet är 8 34 kr. 6 Samlad marknadsvärdebedömning 6.1 Industri Efterfrågan för denna typ av fastigheter i detta läge är generellt sett låg. Marknadsvärdet för industridelen bedöms till ca 11 kronor, vilket ger följande beräknade nyckeltal: Marknadsvärde / m² 98 Marknadsvärde / taxeringsvärde 4,4 Bruttokapitalisering år 1 3,63 (marknadsvärde / årshyra vid bedömd vakans) Direktavkastning år 1 13,8% (driftnetto vid bedömd vakans / marknadsvärde) Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde 11,% 6.2 Skog och betesmark SKOG I det aktuella fallet bedöms objektet som attraktivt om det bjuds ut på den öppna marknaden. Intresset för fastigheter och i synnerhet möjlighet till juridiska förvärv gör att objektet antas ligga på en hög nivå. Läget intill sjön med egna öar och fiske bedöms utgöra en positiv faktor vilket sammantaget bidrar till en förhållandevis hög marknadsvärdenivå trots konjunkturläget. Med hänsyn till ovan nämnda faktorer som redovisas i detta bedöms marknadsvärdet för skogsmarken och övrig mark på fastigheten till: 9 kronor. Marknadsvärdet motsvarar; 57 kr/m³sk eller kr/ha produktiv skogsmark. SAMMANFATTNING Det finns en generell tendens till höga nivåer för mindre objektet där antalet spekulanter sannolikt är stort. Området bedöms ha ett attraktivt läge i förhållande till tätort. Objektets läge intill verksamhet för täkt bedöms göra objektet mindre attraktivt. 6.3 Värdebedömning av herrgård I värderingsobjektet norra del finns en herrgård, uppförd under 17-talet. Den omfattar ca 34 kvadratmeter boarea och har även två oinredda flyglar. Tomtmarken tillhörande herrgården bedöms vara ca 13 kvadratmeter. Enligt fastighetsägaren är herrgården i gott invändigt och utvändigt skick. Kvadratmeterpriserna för herrgårdsbyggnader med liknande lägen bedöms ligga inom intervallet 8 15 kronor. Herrgården på värderingsobjektet bedöms ha ett värde inom intervallet kronor per kvadratmeter, motsvarande ett totalt värde inom intervallet kronor. Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

11 (11) 7 Slutsatser 7.1 Resultat Ortsprismetoden - industri Avkastningsmetoden - industri Ortspris- och avkastningsmetoden - skog Ortsprismetoden - betesmark Värdebedömning herrgård ca 9 15 kronor ca 1 7 kronor ca 9 kronor ca 85 kronor ca 4 kronor 7.2 Marknadsvärde Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten september månad 212 till: 25 kronor Tjugofem miljoner kronor Örebro Erik Blohm Civilingenjör Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Claes Jansson Lantbruksvärderare Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller för industridelen Foton Avkastningsmetod skog Ortsprismaterial skog Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor Allmänna villkor för värdeutlåtande Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

12 Bilaga 1 KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Bilaga 1:1 Kalkylantaganden Start kalkyl: Värdeår: 1977 Tax. värde: 2 5 Typkod: Inflation 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% Jämkad direktavkastning 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% Kalkylränta 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% Direktavkastning för restvärdeberäkning: 12,% Ekonomisk vakans Bostäder Lokaler 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Garage / P-platser 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Totalt 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Delår Delår Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m²) Hyra bostäder (+) Hyra lokaler (+) (246) Hyra garage mm (+) (1 ) Hyresrisk/vakans bostäder (-) Hyresrisk/vakans lokaler (-) Hyresrisk/vakans garage mm (-) Tillägg (+) Rabatt (-) Effektiv hyra (25) Drift och underhåll (-) -(124) Fastighetsskatt (-) -(1) Fastighetsskatt åter (+) Tomträttsavgäld (-) Driftnetto före investeringar (63) Investeringar Driftnetto efter investeringar (125) Nuvärde driftnetto Nuvärde restvärde Marknadsbaserat avkastningsvärde Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

13 Bilaga 1 Hyresgästförteckning Fastighet: Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Bilaga 1:2 Hyresgäst Lokaltyp Area Löptid Utgående hyra Marknadshyra Fastighetsskatt åter Moms Ingår Värme Typ m2 T o m Tkr Kr/m2 Index Tkr Kr/m2 Index Tkr Kr/m2 (Ja / Nej) (Ja / Nej) Produktionslokaler I % % j n Kontor K % % j n Personalutrymmen K % % j n Varmlager La % % j n Kallager La % % j n Verkstad I % % j n Parkering G % 5 1 1% j n Summa/Medel Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

14 Bilaga 1 Fastighet: Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Bilaga 1:3 Lokaltyp Uthyrbar area Uthyrd area Outhyrd area Ekonomisk vakans Aktuell Marknad m² % Antal m² % Antal m² % Antal % % Kontor ,% 1, Lager ,% 1, Industri ,% 1, Garage/P-platser ,% 1, Summa/Medel ,% 1, 1, 1, Lokaltyp Utgående hyra Marknadsmässig hyra 1, Uthyrd area Vakanta ytor Totalt 1, 1, Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats 1, Kontor , Lager , Industri , Garage/P-platser , Summa/Medel , 1, 1, Lokaltyp Bedömd initial D&U-kostnad Bedömd långsiktig D&U-kostnad 1, 1, Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats 1, Kontor , Lager , Industri , Garage/P-platser , Summa/Medel , Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

15 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

16 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

17 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

18 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

19 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

20 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

21 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

22 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

23 Bilaga 2 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, ÖREBRO, Org.nr: , Styrelsens säte: Stockholm

24 BESTÅNDSMETODEN Version SKOGSVÄRDERING R2G SVEFA AB värdeberäkning för fastigheten Sida: 2 ÖREBRO Gryts Bruk 1:1 Datum: Körningsnr: /1 DRIVNINGSKOSTNADER, medeltal PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA DRIVNINGSKOSTNAD KOSTNADER DRIVNINGSKOSTNADER Slutavv Gallring medeltal kr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub SKOGS- OCH NATURVÅRD, medeltal PERIOD SKOGSVÅRDSKOSTNADER NATURVÅRDSHÄNSYN Föryngring Röjning Övriga barr, löv ädellöv barr, löv ädellöv åtgärder Lämnad volym kr/ha kr/ha kr/ha kr/ha kr/ha m3sk VÄRDEBERÄKNING, Diskonteringsprocent 1: 2,4% Diskonteringsprocent 2: 2,9% Åldersjustering: 1 PERIOD AVVERKNING ROTNETTO SKOGSV. ALLMÄNNA SKOGS- NUVÄRDE KOSTN. OMKOSTN. NETTO m3sk kr/m3sk kr,totalt kr kr kr kr IMPEDIMENT HÄNSYNSMARK SUMMA NUVÄRDE kr Avv volym m3sk Virkesförråd m3sk AVRUNDAT VÄRDE kr Virkesvärde kr Medelvärde kr/ha Medelvärde per ha kr Markvärde 428 kr Medelvärde kr/m3sk Medelvärde per m3sk 442 kr Summa värde 428 kr Summa värde kr VÄRDESAMMANSTÄLLNING Skog Hänsyn Impediment kr kr 4 28 kr... Summa avrundat värde 7 86 kr Ort & Datum... Värderare

25 BESTÅNDSMETODEN Version SVEFA AB ÖREBRO SKOGSTILLSTÅND fördelning på huggningsklasser Datum: Körningsnr: /1 R3 FASTIGHET: Gryts Bruk 1:1 SKOGSEGENSKAPER Invent.tidp. År 7 Församling: Bo-Svennevad (exkl. hänsynsmark) m3sk % m3sk % Kommun: Hallsberg Tall Län: Örebro län Gran Värderare: Claes Jansson Löv Fältarbete: SBP Björk Värderingstidpunkt: Contorta Ek Bok ÄGOSLAG Virkesförråd m3sk Produktiv skogsmark 128. ha Virkesförråd m3sk/ha Hänsynsmark ha Skogsimpediment 1.7 ha Åkermark ha Medelbonitet, m3sk/ha, år: 6.2 Betesmark 21. ha Löpande tillv, m3sk/ha, år: 5.5 Övrig mark 58.2 ha Vatten 72. ha Totalareal 281. ha SKOGSTILLSTÅND OCH ÅTGÄRDER TILLSTÅND VID INVENTERING AREAL BON FÖRRÅD, m3sk ha % m3 tot /ha ÅR AVVERKNING m3sk ha SKOGS- VÅRDha SKOGS- VÅRDha ÅR 1-1 AVVERKNING m3sk ha HUGG- NINGS- KLASS TILLV LÖP m3sk K1 K11 K2 K21 R1 R11 R2 R G1 G S1 S2 S21 S E1 E2 E3 ÖF ÖVR.SK ( 6.5) - ( 13.) ( ) 328 ( 6.7) ( 12.6) 38 ( 1.4) SUMMA IMPEDIMENT OCH HÄNSYNSMARK SKOG, areal ha, förråd m3sk MYR, areal ha, förråd m3sk BERG, areal 1.7 ha, förråd m3sk

26

27 Örebro, kr/m³sk i förhållande till volym per ha kr/m³sk 5 4 Serie1 Poly. (Serie1) m³sk/ha

28 FASTIGHET Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i almänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Försam ling ADRESS Adress LÄGE, KARTA Om råde N(SWEREF 99) E(SWEREF 99) N(Lokalt) E(Lokalt) Registerkarta AVSKILD MARK Beteckning Status

29 AREAL Om råde Totalareal Därav landareal Därav vattenareal LAGFART Ägare Andel Inskrivningsdag Akt ANTECKNINGAR INSKRIVNINGAR Nr Inskrivningstyp Inskrivningsdag Akt INTECKNINGAR Nr Inform ation Belopp Inskrivningsdag Akt PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR Planer Datum Akt RÄTTIGHETER Ändam ål Rättsförhålande Rättighetstyp berörkrets Rättighetsbeteckning

30 TAXERINGSINFORMATION Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde m ark Ingående värden Värde Areal Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form Värderingsenhet skog Taxvärde Areal Riktvärdeom råde Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Virkesförråd Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng Värderingsenhet skogsim pedim entsm ark Taxvärde Areal Riktvärdeom råde Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Värderingsenhet åkerm ark Taxvärde Areal Riktvärdeom råde Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering Värderingsenhet betesm ark Taxvärde Areal Riktvärdeom råde Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Beskaffenhet Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter

31 Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusbyggnad på lantbruk Taxvärde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeyta Bostadsyta Biutrym m esyta Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Standardpoäng Under byggnad Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk

32 Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Värderingsenhet sm åhusm ark på lantbruk Taxvärde Riktvärdeom råde Antal lika värderingsenheter Värde före storlekskorrigering Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Vatten och avlopp Belägenhet Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde m ark Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form Värderingsenhet produktionslokaler värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Lokalyta Standardpoäng

33 Återstående ekonom iska livslängd Värderingsenhet produktionslokaler värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Lokalyta Standardpoäng Återstående ekonom iska livslängd Värderingsenhet kontor värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Lokalyta Standard Återstående ekonom isk livslängd < 1 år Värderingsenhet kontor värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Lokalyta Standard Återstående ekonom isk livslängd < 1 år Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Yta lagerutrym m e Standard Återstående ekonom iska livslängd < 1 år Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Yta lagerutrym m e Standard Återstående ekonom iska livslängd < 1 år Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Yta lagerutrym m e Standard Återstående ekonom iska livslängd < 1 år Värderingsenhet lager värderad enligt avkastningsm etoden Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår Nybyggnadsår Tilbyggnadsår Tilbyggnadskostnad Yta lagerutrym m e Standard Återstående ekonom iska livslängd < 1 år Värderingsenhet industrim ark Taxvärde Riktvärdeom råde Värde före ev. justering Justeringsorsak Areal Riktvärde tom tareal Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår

34 Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER Gem ensam hetsanläggningar ÅTGÄRDER Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt URSPRUNG TIDIGARE BETECKNING Beteckning Om registreringsdatum Akt

35 KARTA DIREKT A la om råden; Sverigekartan; 1:5; A4, Portrait

36 A la om råden; Vagkartan; 1:5; A4, Portrait

37 A la om råden; Topowebbkartan; 1:25; fastighet_granser; A4, Portrait

38 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom ASPECT och är avsedda för auktoriserade värderare inom ASPECT. Villkoren gäller från vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 1 Värdeutlåtandets omfattning 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet. 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende. 2 Förutsättningar för värdeutlåtande 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk Standard. 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 3 Miljöfrågor 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 4 Besiktning, tekniskt skick 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter. 5 Ansvar 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen). 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten. 6 Värdeutlåtandets aktualitet 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 7 Värdeutlåtandets användande 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4 Eslöv Sibbarp 4:6 Eslöv Sibbarp 4:36 Eslöv Sibbarp 4:111 Eslöv Reslöv 3:4 2015-01-16 2 (12) Ordernummer: 153790 Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 1 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

GFAB Lindberg & co AB är intresserade av att kommunen övertar ett markområde vid fabriken i Alstermo.

GFAB Lindberg & co AB är intresserade av att kommunen övertar ett markområde vid fabriken i Alstermo. Uppvidinge KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr. I Ö I X - O Ö O S Z ^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (21) Sammanträdesdatum 2012-11-01 103 Överenskommelse om fastighetsreglering, GFAB S ammanf attning

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

0 östi 2 3. Tjänsteutlåtande. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159. Sammanfattning. Beslutsförslag. Bakgrund

0 östi 2 3. Tjänsteutlåtande. Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159. Sammanfattning. Beslutsförslag. Bakgrund Tjänsteutlåtande 0 östi 2 3. Ekonomienheten Till Kommunfullmäktige Datum 2015-03-22/ 1-*^ 10\S"-O T-L Dnr KF 2015/ Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 & 2:159 Sammanfattning Armada Fastighets AB

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning VÄRDEUTLÅTANDE Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun Hammarö Golfanläggning 2 (6) 1. Uppdragsbeskrivning 1.1. Värderingsobjekt Värdebedömningen avser Hammarö golfanläggning

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige r+! Uppvidinge ~ KOMMUN Kallelse/underrättelse 2012-11-16 Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-27 Tid: 18.30 Plats: Folkets hus, Norrhult Ärende l. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Gotland Visby Atterdag 6 byggnad 1 och 2. 2012-10-01 Roland Kappling Fastighetsvärdering Medlem i ASPECT/ Sektionen för fastighetsvärdering Bältgatan 3, 11459 Stockholm rolandkappling.se

Läs mer

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 Centralgatan 32, 840 70 Hammarstrand Marknadsvärdebedömning Oktober 2012 Adress Telefon Org nr E-post Thoméegränd 16 063-13 43 40 55 68 61-16 84 mattias@varderingsinstitutet.com

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE Avseende fastigheten GÄVLE NORR 9:1 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Stockholm 2007-10-16 DTZ Sweden AB Anna Flodmark Göran Lizén INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGET 2 VÄRDERINGSPRINCIPER

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Åker- och skogsmark nära Spångsholm

Åker- och skogsmark nära Spångsholm Åker- och skogsmark nära Spångsholm MJÖLBY BÖTTESTADTORP 1:1 Fastigheten som saknar byggnader omfattar ca 55 ha varav ca 40 ha prima åkermark och ca 13 ha skog. Allt i ett välarronderat skifte. Tillträde

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR FASTIGHETSBESKRIVNING DEL AV KULLEBO SÄTERI Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Vetlanda Näshults-Kullebo 3:7, Del av Näshults-Kullebo 3:4 (under avstyckning),

Läs mer

TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266

TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266 TV-huset i Malmö Malmö Rosengård 130:266 Belägenhet i Malmö s och arkiv. Översiktsinformation Malmö Rosengård 130:266 Fastighet Agnesfridsvägen 111, Malmö Adress veriges Radio Förvaltnings Ägare AB, lager

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00.

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00. Skogsgård SKELLEFTEÅ BODBYN 4:19, 4:27 Två fastigheter säljes som en enhet. Byggnaderna ligger på en stor trevlig tomt i Bodbyn med åkermark i anslutning till husen. Totala arealen är 29 ha, varav 17 ha

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (10) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Offentlig auktion avseende fastigheterna Överkalix Jock 7:10 och 7:13 Advokat Jerker Gramner har genom Haparanda tingsrätts beslut den 17 september 2014 i Ä 493-14

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

Gård i Rännelanda 197 ha

Gård i Rännelanda 197 ha Gård i Rännelanda 197 ha Gården har tills nyligen brukats som mjölkgård och är bl.a. bebyggd med ett nyare mjölkstall för 150 mjölkkor samt rekrytering, ladugårdsbyggnad med 38 uppbundna platser, nybyggt

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

arlanda stad broby 1:7

arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 1 r arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 2 arlanda stad Broby 1:7 innehåll sammanfattning... 3 karta... 5 plankarta...6

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-12-04. Visning: Lör 14/11.

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-12-04. Visning: Lör 14/11. Skogsfastighet ÄLMHULT LINDERÅS 1:10 Belägen ca 5 km norr Älmhult. Areal 42,6 ha varav 37,6 ha skogsmark med ett virkesinnehav om 4 133 m3sk. Mangårdsbyggnad om 6 Rök. Ladugård. Försäljningssätt: Anbud

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Hästgård i Vånga. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Hästgård i Vånga. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Hästgård i Vånga NORRKÖPING BOBERG 1:34, DEL AV Gård vid Vånga om totalt ca 12,3 ha. Mangårdsbyggnaden är trevligt belägen på en höjd med fin utsikt över det omgivande odlingslandskapet. Gårdens ekonomibyggnation

Läs mer

Jordbruksmark och ekonomibyggnad

Jordbruksmark och ekonomibyggnad Jordbruksmark och ekonomibyggnad VARBERG GRIMETONS-TORSTORP 6:5 Jordbruksmark med ekonomibyggnad. Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus finns. Ca 13 ha varav ca 5 ha åker, ca 3,5 ha betesmark, ca

Läs mer